2.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/140


Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 201, 27. heinäkuuta 2012 )

Sivulla 132, 78 artiklan 1 kohdassa:

korvataan:

”1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 16 päivään tammikuuta 2014 mennessä …”,

seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 16 päivään marraskuuta 2014 mennessä …”.