30.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 171/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 579/2012,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 artiklan ensimmäisen alakohdan m alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 a kohdan toisen alakohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 3 a kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään velvollisuudesta ilmoittaa yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien päällysmerkinnöissä kaikki mainitun artiklan 4 kohdan a alakohdassa määritellyt ja mainitun direktiivin liitteessä III a luetellut ainesosat.

(2)

Komission direktiivissä 2007/68/EY (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 1266/2010 (4), säädettyä poikkeusta tästä velvollisuudesta ennen 30 päivää kesäkuuta 2012 markkinoille saatettujen tai pakkausmerkinnöillä varustettujen, asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XI b määriteltyjen viinien osalta varastojen loppumiseen asti ei sovelleta enää 30 päivästä kesäkuuta 2012.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa valmistuksessa käytettyjen, direktiivin 2000/13/EY liitteessä III a tarkoitettujen aineiden ilmoittamista kyseisten juomien päällysmerkinnöissä koskevat yksityiskohtaiset säännöt siinä tapauksessa, että niiden esiintyminen voidaan havaita lopputuotteessa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 g artiklassa tarkoitettujen määritysmenetelmien mukaisesti, minkä vuoksi niitä on pidettävä direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuina ainesosina.

(4)

Tuotteiden merkitseminen kuvia käyttäen voi auttaa lisäämään kuluttajille annettavan tiedon luettavuutta monikielisessä ympäristössä ja tarjoamaan kuluttajille paremmat takeet. Sen vuoksi on asianmukaista antaa toimijoille mahdollisuus täydentää mainintoja kuvilla.

(5)

Sen vuoksi komisson asetusta (EY) N:o 607/2009 (5) olisi muutettava.

(6)

Jotta uudet säännöt eivät haittaisi jo merkittyjen tuotteiden kaupan pitämistä, olisi säädettävä, että niitä sovelletaan kokonaan tai osittain vuoden 2012 ja sen jälkeisten vuosien sadosta saaduista rypäleistä valmistettuihin viineihin, jotka on merkitty 30 päivän kesäkuuta 2012 jälkeen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 607/2009 seuraavasti:

1)

Korvataan 51 artikla seuraavasti:

”51 artikla

Eräiden horisontaalisten sääntöjen soveltaminen

1.   Direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettuun ainesosien ilmoittamiseen käytettävät sulfiitteja, maitoa ja maitopohjaisia tuotteita sekä munaa ja munapohjaisia tuotteita koskevat maininnat esitetään liitteessä X olevassa A osassa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja mainintoja voidaan tapauksesta riippuen täydentää jollakin liitteessä X olevassa B osassa esitetyllä kuvalla.”

2)

Korvataan liite X tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 607/2009, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen maitoa ja maitopohjaisia tuotteita sekä munaa ja munapohjaisia tuotteita koskevien mainintojen osalta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XI b tarkoitettuihin viineihin, jotka on valmistettu kokonaan tai osittain vuoden 2012 ja sen jälkeisten vuosien sadosta saaduista rypäleistä ja merkitty 30 päivän kesäkuuta 2012 jälkeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(3)  EUVL L 310, 28.11.2007, s. 11.

(4)  EUVL L 347, 31.12.2010, s. 27.

(5)  EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60.


LIITE

”LIITE X

A   OSA

Asetuksen 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maininnat

Kieli

Sulfiitteja koskevat maininnat

Munia ja munapohjaisia tuotteita koskevat maininnat

Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita koskevat maininnat

bulgariaksi

„сулфити“ tai „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ tai „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ tai „млечен протеин“

espanjaksi

«sulfitos» tai «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» tai «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» tai «proteína de leche»

tšekiksi

„siřičitany“ tai „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ tai „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ tai „mléčná bílkovina“

tanskaksi

»sulfitter« tai »svovldioxid«

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, tai »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« tai »mælkeprotein«

saksaksi

„Sulfite“ tai „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ tai „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ tai „Milchprotein“

viroksi

„sulfitid” tai „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” tai „munaalbumiin

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” tai „piimaproteiin”

kreikaksi

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» tai «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» tai «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» tai «πρωτεΐνη γάλακτος»

englanniksi

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ tai ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ tai ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ tai ‘milk protein’

ranskaksi

«sulfites» tai «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» tai «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» tai «protéine du lait»

italiaksi

«solfiti» tai «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» tai «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» tai «proteina del latte»

latviaksi

“sulfīti” tai “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” tai “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” tai “piena olbaltumviela”

liettuaksi

„sulfitai“ tai „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ tai „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ tai „pieno baltymai“

unkariksi

„szulfitok” tai „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” tai „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” tai „tejfehérje”

maltaksi

“sulfiti”, tai “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” tai “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” tai “proteina tal-ħalib”

hollanniksi

„sulfieten” tai „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” tai „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” tai „melkproteïnen”

puolaksi

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” tai „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” tai „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” tai „białko mleka”

portugaliksi

«sulfitos» tai «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» tai «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» tai «proteína de leite»

romaniaksi

„sulfiți” tai „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” tai „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” tai „proteine din lapte”

slovakiksi

„siričitany“ tai „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ tai „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ tai „mliečna bielkovina“

sloveeniksi

„sulfiti“ tai „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ tai „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ tai „mlečne beljakovine“

suomeksi

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” tai ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” tai ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” tai ”maitoproteiinia”

ruotsiksi

”sulfiter” tai ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” tai ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” tai ”mjölkprotein”

B   OSA

Asetuksen 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kuvat

Image

Image

Image

Image