12.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 151/9


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 493/2012,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaisten käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätysprosessien kierrätystehokkuuksien laskemista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 6 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisissa kierrätysprosesseissa, joissa joko osana peräkkäisiä prosesseja tai omana prosessinaan kierrätetään käytettyjä lyijyparistoja ja -akkuja, nikkelikadmiumparistoja ja -akkuja ja muita paristoja ja akkuja, olisi saavutettava vähintään direktiivin 2006/66/EY liitteessä III olevassa B osassa vahvistetut kierrätystehokkuudet.

(2)

Olisi vahvistettava direktiivin 2006/66/EY liitteessä III olevaa B osaa täydentävät kierrätystehokkuuksien laskemista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

On asianmukaista määritellä kierrätysprosessi prosessiksi, joka käynnistyy kierrätyslaitoksen vastaanotettua kerätyt ja mahdollisesti lajitellut ja/tai kierrätykseen valmistellut käytetyt paristot ja akut ja päättyy, kun kierrätysprosessista saatavat jakeet on valmistettu käytettäväksi alkuperäisessä tarkoituksessa tai muissa tarkoituksissa, eikä niitä enää käsitellä eivätkä ne enää ole jätettä. Kierrätystehokkuudet olisi saavutettava jokaisessa kierrätysprosessissa nykyisten kierrätys- ja käsittelytekniikoiden parantamiseksi ja uusien kehittämisen edistämiseksi.

(4)

On tarpeen määritellä kierrätykseen valmistelu kierrätystä edeltäväksi alustavaksi toimenpiteeksi, jotta se voidaan erottaa käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätysprosessista.

(5)

Käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätysprosessien kierrätystehokkuudet olisi laskettava kierrätysprosessiin syötettävien ja siitä saatavien jakeiden kemiallisen koostumuksen mukaisesti ja ottaen huomioon viimeisin tekninen ja tieteellinen tietämys; kierrätystehokkuudet olisi asetettava julkisesti saataville.

(6)

On tarpeen yhdenmukaistaa ne tiedot, jotka kierrättäjien on ilmoitettava, jotta voidaan valvoa kierrätystehokkuusvaatimusten noudattamista kaikkialla Euroopan unionissa.

(7)

Käytettyjen paristojen ja akkujen kierrättäjät tarvitsevat vähintään 18 kuukautta siihen, että ne mukauttavat tekniset prosessinsa uusiin kierrätystehokkuuksien laskentaa koskeviin vaatimuksiin.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (2) 39 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätysprosesseihin 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1.

’kierrätysprosessilla’ mitä tahansa direktiivin 2006/66/EY 3 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua jälleenkäsittelyä, joka suoritetaan käytetyille lyijyparistoille ja -akuille, nikkelikadmiumparistoille ja -akuille ja muille paristoille ja akuille ja jonka seurauksena valmistuu tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja jakeita. Kierrätysprosessiin eivät sisälly lajittelu ja/tai valmistelu kierrätykseen tai loppukäsittelyyn, ja se voidaan suorittaa joko yhdessä laitoksessa tai useissa laitoksissa.

2.

’kierrätykseen valmistelulla’ käytettyjen akkujen ja/tai paristojen käsittelyä ennen kierrätysprosessia; siihen kuuluu muun muassa varastointi, käsittely, paristoyksikköjen purkaminen tai sellaisten jakeiden erottelu, jotka eivät kuulu paristoon tai akkuun.

3.

’kierrätysprosessin kierrätystehokkuudella’ prosentuaalisesti ilmaistua suhdetta, joka saadaan jakamalla kierrätysprosessista saatavan jakeen massa kierrätysprosessiin syötetyn jakeen massalla, joka koostuu käytetyistä paristoista ja akuista.

4.

’kierrätysprosessiin syötettävällä jakeella (panos)’ liitteessä I määriteltyyn kierrätysprosessiin syötettävän kerättyjen käytettyjen paristojen ja akkujen massaa.

5.

’kierrätysprosessista saatavalla jakeella (tuotos)’ niiden materiaalien massaa, joka on valmistettu liitteessä I määriteltyyn kierrätysprosessiin syötettävästä jakeesta, jota ei enää käsitellä ja joka ei ole enää jätettä tai jota käytetään alkuperäisessä tarkoituksessa tai muihin tarkoituksiin, lukuun ottamatta energiana hyödyntämistä.

3 artikla

Kierrätystehokkuuden laskeminen

1.   Liitteessä I vahvistettua menetelmää käytetään käytettyjen lyijyparistojen ja -akkujen, nikkelikadmiumparistojen ja -akkujen ja muiden paristojen ja akkujen kierrätysprosessin kierrätystehokkuuden laskemiseen.

2.   Liitteessä II vahvistettua menetelmää käytetään minkä tahansa kierrätysprosessin lyijysisällön kierrätysasteen laskemiseen.

3.   Liitteessä III vahvistettua menetelmää käytetään minkä tahansa kierrätysprosessin kadmiumsisällön kierrätysasteen laskemiseen.

4.   Kierrättäjien on ilmoitettava vuosittain liitteessä IV, liitteessä V ja liitteessä VI mainitut tiedot soveltuvin osin ja lähetettävä ne jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään neljän kuukauden kuluttua kyseessä olevan kalenterivuoden päättymisestä. Kierrättäjien on toimitettava ensimmäiset vuosiraporttinsa viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2015.

5.   Kierrätystehokkuutta koskevaan raporttiin on sisällytettävä kaikki kierrätyksen yksittäiset vaiheet ja kaikki vastaavat kierrätysprosessista saatavat jakeet.

6.   Jos kierrätysprosessi suoritetaan useammassa kuin yhdessä laitoksessa, on ensimmäinen kierrättäjä vastuussa 4 kohdassa vaadittujen tietojen toimittamisesta jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.


LIITE I

Käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätysprosessin kierrätystehokkuuden laskentamenetelmä

1.

Kierrätysprosessin kierrätystehokkuus lasketaan seuraavasti:

Formula, [mass %]

jossa

RE

=

kierrätysprosessin laskettu kierrätystehokkuus [massa %] direktiivin 2006/66/EY 12 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi;

mtuotos

=

kierrätetyiksi katsottavien, kierrätysprosessista saatujen jakeiden massa kalenterivuonna;

mpanos

=

paristojen ja akkujen kierrätysprosessiin syötettyjen jakeiden määrä kalenterivuonna.

2.

Kierrätysprosessin kierrätystehokkuus lasketaan erikseen seuraaville käytetyille paristo- ja akkutyypeille;

lyijyparistot ja -akut,

nikkelikadmiumparistot ja -akut, ja

muut paristot ja akut.

3.

Kierrätystehokkuus lasketaan kierrätysprosessiin syötettävien ja siitä saatavien jakeiden koko kemiallisen koostumuksen (alkuaineen tai yhdisteen tasolla) mukaan. Kierrätysprosessiin syötettävään jakeeseen sovelletaan seuraavia sääntöjä:

kierrättäjien on määritettävä kierrätysprosessiin syötettävien jakeiden sisältämien erilaisten käytettyjen paristojen tai akkujen tyyppien osuus tekemällä jakeen lajitteluanalyysi (joko jatkuvalla tai edustavalla otoksella);

kussakin kierrätysprosessiin syötettävässä jakeessa esiintyvän käytetyn paristo- tai akkutyypin kemiallinen koostumus on määritettävä markkinoille saatettavien uusien paristojen tai akkujen kemiallisen koostumuksen perusteella tai kierrättäjien käytössä olevien tietojen tai paristojen ja akkujen valmistajien antamien tietojen perusteella;

kierrättäjien on määritettävä kierrätysprosessiin syötettävän jakeen koko kemiallinen koostumus soveltamalla kemiallisesta koostumuksesta saatua tietoa syötteessä oleviin erityyppisiin paristoihin tai akkuihin.

4.

Kierrätystehokkuutta laskettaessa ei oteta huomioon päästöjä ilmaan.

5.

Kierrätetyksi katsottavan kierrätysprosessista saatavan jakeen massa on käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätyksestä saatavien jakeiden sisältämien alkuaineiden tai yhdisteiden kuivapainona ilmaistava massa kalenterivuonna (tonneina). Kierrätysprosessista saatavana jakeena voidaan pitää muun muassa seuraavia:

Hiili, jota on tosiasiallisesti käytetty pelkistysaineena tai joka on kierrätysprosessista saatavan jakeen ainesosa, jos se on saatu kierrätysprosessiin syötetystä käytettyjen paristojen ja akkujen jakeesta ja mikäli riippumaton tieteellinen viranomainen on tällaisen käytön varmentanut ja tiedot on asetettu julkisesti saataville. Kierrätystehokkuutta laskettaessa ei oteta huomioon hiiltä, jonka sisältämä energia on hyödynnetty.

Happi, jota on käytetty oksidoivana aineena, jos se on saatu kierrätysprosessiin syötettyjen käytettyjen paristojen ja akkujen jakeesta, ja jos se on kierrätysprosessista saatavan jakeen ainesosa. Kierrätystehokkuutta laskettaessa ei oteta huomioon ilmasta tulevaa happea.

Direktiivin 2006/66/EY 3 artiklan 8 kohdassa määriteltyihin kierrätystarkoituksiin, lukuun ottamatta kaatopaikkojen rakentamista ja täyttötoimintoja, sopivan ja käytetyn kuonan sisältämät paristojen ja akkujen materiaalit, mikäli se on kansallisten vaatimusten mukaista.

6.

Paristojen ja akkujen kierrätysprosessiin syötettävän jakeen massa on kerättyjen käytettyjen paristojen ja akkujen kuivapainona ilmaistava massa kalenterivuonna (tonneina), mukaan lukien

nesteet ja hapot,

paristojen ja akkujen ulkokuoren massa,

mutta pois lukien

paristo- ja akkuyksiköihin kuuluvat kotelot.


LIITE II

Lyijysisällön kierrätysasteen laskentamenetelmä

1.

Lyijysisällön kierrätysaste lasketaan seuraavasti:

Formula, [massa %]

Jossa:

RPb

=

kierrätysprosessin sisältämän lyijyn (Pb) laskettu kierrätysaste [massa %] direktiivin 2006/66/EY 12 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi;

mPb tuotos

=

kierrätetyiksi katsottavien kierrätysprosessista saatujen jakeiden sisältämän lyijyn massa on lyijyakkujen ja -paristojen kierrätyksestä saatujen jakeiden sisältämän lyijyn osuus kalenterivuonna (ilmaistu tonneina);

mPb panos

=

paristojen ja akkujen kierrätysprosessiin syötetyn jakeen sisältämän lyijyn massa on käytettyjen lyijyparistojen ja -akkujen sisältämän lyijysisällön vuotuinen keskiarvo kerrottuna kierrätysprosessiin syötettyjen lyijyparistojen ja -akkujen massan määrällä kalenterivuonna (tonneina).

2.

Lyijysisällön kierrätysasetetta laskettaessa ei kierrätysprosessista saatavassa jakeessa oteta huomioon kuonan sisältämän lyijyn määrää kierrätysprosessin päättyessä.


LIITE III

Kadmiumsisällön kierrätysasteen laskentamenetelmä

1.

Kadmiumsisällön kierrätysaste lasketaan seuraavasti:

Formula, [massa %]

jossa:

RCd

=

kierrätysprosessin sisältämän kadmiumin (Cd) laskettu kierrätysaste [massa %] direktiivin 2006/66/EY 12 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi;

mCd tuotos

=

kierrätetyksi katsottavan kierrätysprosessista saatavan jakeen sisältämän kadmiumin massa on nikkelikadmiumakkujen ja -paristojen kierrätyksestä saatavien jakeiden sisältämän kadmiumin osuus kalenterivuonna (tonneina);

mCb panos

=

paristojen ja akkujen kierrätysprosessiin syötettävän jakeen sisältämän kadmiumin massa on käytettyjen nikkelikadmiumparistojen ja -akkujen kadmiumsisällön vuotuinen keskiarvo kerrottuna kierrätysprosessiin syötettävien nikkelikadmiumparistojen ja -akkujen massalla kalenterivuonna (tonneina).

2.

Kadmiumsisällön kierrätysastetta laskettaessa ei kierrätysprosessista saatavassa jakeessa oteta huomioon kuonan sisältämän kadmiumin määrää kierrätysprosessin päättyessä.


LIITE IV

Lyijyparistojen ja -akkujen kierrätystehokkuuksien raportointi

1.

Kierrätysprosessiin syötettävistä lyijyparistoista ja -akuista on raportoitava seuraavat asiat:

Paristojen ja akkujen kierrätysprosessin kierrätystehokkuus (lyijyparistot ja -akut)

Kalenterivuosi

 

 

Laitos (1)

Nimi

 

Katuosoite

 

Kaupunki

 

Maa

 

Yhteyshenkilö

 

Sähköpostiosoite

 

Puhelin

 

Paristojen ja akkujen koko kierrätysprosessin kuvaus (2):


Paristojen ja akkujen koko kierrätysprosessiin syötettävä jae (3):

Käytettyjen paristojen ja akkujen kuvaus

EWC-tunnus

(valinnainen)

Massa (4)

Syötettävän jakeen koostumus

mpanos

t / a

Alkuaine tai yhdiste

Massa %

t / a

 

 

 

 

 

 

Alkuaineet tai yhdisteet, jotka eivät kuulu syötettäviin jakeisiin

 

 

 

 

Epäpuhtaudet (8)

 

 

Paristoyksikön kuori

 

Vesi (H2O)

 

Muu

 

Alkuaineet tai yhdisteet, jotka kuuluvat syötettäviin jakeisiin

Lyijy (Pb)

 

 

Rikkihappo (H2SO4)

 

 

Muovit

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

 

mpanos, yhteensä  (5)

 

 

 

 

mtuotos, Pb  (5)

 

mtuotos, yhteensä  (5)

 

 

Kierrätystehokkuus (RE) (6):

mtuotos/mpanos

 

Massa %

Lyijyn kierrätysaste (RPb) (7):

mPb tuotos/mPb panos

 

Massa %

2.

Lyijyparistojen ja -akkujen kierrätysprosessin yksittäisistä vaiheista on raportoitava seuraavat asiat:

Prosessin vaihe

1

Kalenterivuosi

 

 

Laitos (9)

Nimi

 

Katuosoite

 

Kaupunki

 

Maa

 

Yhteyshenkilö

 

Sähköpostiosoite

 

Puhelin

 

Prosessin yksittäisen vaiheen kuvaus:


Prosessiin syötettävä jae (käytetyistä paristoista tai akuista muodostuvat jakeet) (10)

Syötettävän jakeen kuvaus

EWC-tunnus

(valinnainen)

Massa

 

t / a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosessista saatava jae

1)   Välijakeet  (11)

Jakeen kuvaus

EWC-tunnus

(valinnainen)

Massa (12)

Jatkokäsittely

Vastaanottaja (13)

Prosessin seuraava vaihe

t / a

Nimi

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Kierrätetyiksi laskettavat prosessista saatavat lopulliset jakeet  (14)

Alkuaine tai yhdiste (15)

Jae (muu kuin jäte), joka sisältää alkuaineita tai yhdisteitä

Alkuaineen tai yhdisteen pitoisuus jakeessa

Prosessiin syötetyistä paristoista ja akuista saatavan alkuaineen tai yhdisteen massa

Mitä jakeelle tapahtuu?

Massa %

t / a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mtuotos, Pb

 

 

mtuotos, yhteensä

 


(1)  Laitos, joka käsittelee käytettyjä paristoja ja akkuja niiden keräämisen, mahdollisen lajittelun sekä kierrätykseen valmistelun jälkeen.

(2)  Kuvaus paristojen ja akkujen koko kierrätysprosessista, riippumatta siitä, onko se suoritettu yhdessä tai useammassa laitoksessa (mukaan luettuna kuvaus yksittäisistä kierrätysvaiheista ja niistä saatavista jakeista).

(3)  Kuvaus käytetyistä paristoista ja akuista sellaisina kuin ne vastaanotetaan keräyksen, mahdollisen lajittelun ja kierrätykseen valmistelun jälkeen.

(4)  Käytettyjen paristojen ja akkujen märkämassa sellaisena, kuin se on keräyksen ja mahdollisen lajittelun sekä kierrätykseen valmistelun jälkeen (kierrätystehokkuuslaskelmista vähennetään eroteltujen epäpuhtauksien ja paristoyksikköjen kotelojen massa sekä vesipitoisuus sellaisina, kuin ne on yksilöity kentässä ”syötettävän jakeen koostumus”).

(5)  Liitteestä IV (2) siirretyt tiedot.

(6)  Laskettu liitteen IV (2) mukaisesti raportoituihin tietoihin perustuvan RE:n kaavan mukaan.

(7)  Laskettu liitteen IV (2) mukaisesti raportoituihin tietoihin perustuvan RPb:n kaavan mukaan.

(8)  Epäpuhtauksia ovat muun muassa muovit, eboniittilastut, rautaesineet tai -palat, elektroniikkalaiteromusta peräisin olevat kuidut ja sulanut alumiini.

(9)  Laitos, joka suorittaa prosessin yksittäisen vaiheen.

(10)  Ensimmäisessä vaiheessa sama kuin paristojen ja akkujen koko kierrätysprosessiin syötettävä jae.

Myöhemmissä vaiheissa prosessin edellisen vaiheen välijakeet.

(11)  Välijakeet ovat kierrätysprosessien myöhempään vaiheeseen tai myöhempiin vaiheisiin tarkoitettuja jakeita.

(12)  Prosessiin syötettävistä jakeista saatava massa (kuivamassa).

(13)  Laitos, johon välijae toimitetaan. Jos myöhemmät vaiheet suoritetaan sisäisesti, sama kuin kohta 1.

(14)  Kierrätetyiksi katsottavat kierrätysprosessista saatavat lopulliset jakeet ovat jakeita, jotka eivät ole enää jätettä ja joita käytetään alkuperäisessä tarkoituksessa tai muihin tarkoituksiin ilman jatkokäsittelyä, energian hyödyntämistä lukuun ottamatta. Ks. myös esimerkit liitteessä I (5).

(15)  Alkuaineet ja yhdisteet, jos ne olivat kierrätysprosessiin syötettävän jakeen (käytettyjen paristojen tai akkujen) ainesosia. Ks. Erityiset säännökset ja esimerkit liitteessä I (5). Kuonassa olevan lyijyn (Pb) osalta ks. liitteen II säännökset (2). Lyijystä on käytettävä ilmausta ”Pb”.


LIITE V

Nikkelikadmiumparistojen ja -akkujen kierrätystehokkuuksien raportointi

1.

Kierrätysprosessiin syötettävistä nikkelikadmiumparistoista ja -akuista on raportoitava seuraavat asiat:

Paristojen ja akkujen kierrätysprosessin kierrätystehokkuus (nikkelikadmiumparistot ja -akut)

Kalenterivuosi

 

 

Laitos (1)

Nimi

 

Katuosoite

 

Kaupunki

 

Maa

 

Yhteyshenkilö

 

Sähköpostiosoite

 

Puhelin

 

Paristojen ja akkujen koko kierrätysprosessin kuvaus (2):


Paristojen ja akkujen koko kierrätysprosessiin syötettävä jae (3):

Käytettyjen paristojen ja akkujen kuvaus

EWC-tunnus

(valinnainen)

Massa (4)

Syötettävän jakeen koostumus

mpanos

t / a

Alkuaine tai yhdiste

Massa %

t / a

 

 

 

 

 

 

Alkuaineet tai yhdisteet, joka eivät kuulu syötettäviin jakeisiin

 

 

 

 

Epäpuhtaudet (8)

 

 

Paristoyksikön kuori

 

Vesi (H2O)

 

Muu

 

Alkuaineet tai yhdisteet, jotka kuuluvat prosessiin syötettäviin jakeisiin

Kadmium (Cd)

 

 

Nikkeli (Ni)

 

 

Rauta (Fe)

 

 

Muovit

 

 

Elektrolyytti

 

 

 

 

 

mpanos, yhteensä  (5)

 

 

 

 

mtuotos, Cd  (5)

 

mtuotos, yhteensä  (5)

 

 

Kierrätystehokkuus (RE) (6):

mtuotos/mpanos

 

Massa %

Kadmiumin kierrätysaste (RCd) (7):

mCd tuotos/mCd panos

 

Massa %

2.

Nikkelikadmiumparistojen ja -akkujen kierrätysprosessin yksittäisistä vaiheista on raportoitava seuraavat asiat:

Prosessin vaihe

1

Kalenterivuosi

 

 

Laitos (9)

Nimi

 

Katuosoite

 

Kaupunki

 

Maa

 

Yhteyshenkilö

 

Sähköpostiosoite

 

Puhelin

 

Prosessin yksittäisen vaiheen kuvaus:


Prosessiin syötettävä jae (käytetyistä paristoista tai akuista muodostuvat jakeet) (10)

Syötettävän jakeen kuvaus

EWC-tunnus

(valinnainen)

Massa

 

t / a

 

 

 

Prosessista saatava jae

1)   Välijakeet  (11)

Jakeen kuvaus

EWC-tunnus

(valinnainen)

Massa (12)

Jatkokäsittely

Vastaanottaja (13)

Prosessin seuraava vaihe

t / a

Nimi

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Kierrätetyiksi laskettavat prosessista saatavat lopulliset jakeet  (14)

Alkuaine tai yhdiste (15)

Jae (muu kuin jäte), joka sisältää alkuaineita tai yhdisteitä

Alkuaineen tai yhdisteen pitoisuus jakeessa

Prosessiin syötetyistä paristoista ja akuista saatavan alkuaineen tai yhdisteen massa

Mitä jakeelle tapahtuu?

Massa %

t / a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mtuotos, Cd

 

 

mtuotos, yhteensä

 


(1)  Laitos, joka käsittelee käytettyjä paristoja ja akkuja niiden keräämisen ja mahdollisen lajittelun jälkeen.

(2)  Kuvaus paristojen ja akkujen koko kierrätysprosessista, riippumatta siitä, onko se suoritettu yhdessä tai useammassa laitoksessa (mukaan luettuna kuvaus yksittäisistä kierrätysvaiheista ja niistä saatavista jakeista).

(3)  Kuvaus käytetyistä paristoista ja akuista sellaisina kuin ne vastaanotetaan keräyksen ja mahdollisen lajittelun sekä kierrätykseen valmistelun jälkeen.

(4)  Käytettyjen paristojen ja akkujen märkämassa sellaisena, kuin se on keräyksen ja mahdollisen lajittelun sekä kierrätykseen valmistelun jälkeen (kierrätystehokkuuslaskelmista vähennetään eroteltujen epäpuhtauksien ja paristoyksikköjen kotelon massa sekä vesipitoisuus sellaisina, kuin ne on yksilöity kentässä ”syötettävän jakeen koostumus”).

(5)  Liitteestä V (2) siirretyt tiedot.

(6)  Laskettu liitteen V (2) mukaisesti raportoituihin tietoihin perustuvan RE:n kaavan mukaan.

(7)  Laskettu liitteen V (2) mukaisesti raportoituihin tietoihin perustuvan RCd:n kaavan mukaan.

(8)  Epäpuhtauksia ovat muun muassa muovit, eboniittilastut, rautaesineet tai -palat, elektroniikkalaiteromusta peräisin olevat kuidut ja sulanut alumiini.

(9)  Laitos, joka suorittaa prosessin yksittäisen vaiheen.

(10)  Ensimmäisessä vaiheessa sama kuin paristojen ja akkujen koko kierrätysprosessiin syötettävä jae.

Myöhemmissä vaiheissa prosessin edellisen vaiheen välijakeet.

(11)  Välijakeet ovat kierrätysprosessien myöhempään vaiheeseen tai myöhempiin vaiheisiin tarkoitettuja jakeita.

(12)  Prosessiin syötettävistä jakeista saatava massa (kuivamassa).

(13)  Laitos, johon välijae toimitetaan. Jos myöhemmät vaiheet suoritetaan sisäisesti, sama kuin a kohta.

(14)  Kierrätetyiksi katsottavat kierrätysprosessista saatavat lopulliset jakeet ovat jakeita, joita käytetään alkuperäisessä tarkoituksessa tai muihin tarkoituksiin ilman jatkokäsittelyä. Ks. myös esimerkit liitteessä I (5).

(15)  Alkuaineet ja yhdisteet, jos ne olivat kierrätysprosessiin syötettävän jakeen (käytettyjen paristojen tai akkujen) ainesosia. Ks. Erityiset säännökset ja esimerkit liitteessä I (5). Kuonassa olevan kadmiumin (Cd) osalta ks. liitteen III säännökset (2). Kadmiumista on käytettävä ilmausta ”Cd”.


LIITE VI

Muiden paristojen ja akkujen kierrätystehokkuuksien raportointi

1.

Kierrätysprosessiin syötettävistä muista paristoista ja akuista on raportoitava seuraavat asiat:

Paristojen ja akkujen kierrätysprosessin kierrätystehokkuus (muut paristot ja akut)

Kalenterivuosi

 

 

Laitos (1)

Nimi

 

Katuosoite

 

Kaupunki

 

Maa

 

Yhteyshenkilö

 

Sähköpostiosoite

 

Puhelin

 

Paristojen ja akkujen koko kierrätysprosessin kuvaus (2):


Paristojen ja akkujen koko kierrätysprosessiin syötettävä jae (3):

Käytettyjen paristojen ja akkujen kuvaus

EWC-tunnus

(valinnainen)

Massa (4)

Syötettävän jakeen koostumus

mpanos

t / a

Alkuaine tai yhdiste

Massa %

t / a

 

 

 

 

 

 

Alkuaineet tai yhdisteet, joka eivät kuulu syötettäviin jakeisiin

 

 

 

 

Epäpuhtaudet (7)

 

 

Paristoyksikön kuori

 

Vesi (H2O)

 

Muu

 

Alkuaineet tai yhdisteet, jotka kuuluvat kierrätysprosessiin syötettäviin jakeisiin

Metallit (esimerkiksi Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Li, Ag, Cu, Al)

 

 

Elohopea (Hg)

 

 

Hiili

 

 

Muovit

 

 

Elektrolyytti

 

 

 

 

 

mpanos, yhteensä  (5)

 

 

 

 

mtuotos, yhteensä  (5)

 

 

Kierrätystehokkuus (RE) (6):

mtuotos/mpanos

 

Massa %

2.

Muiden paristojen ja akkujen kierrätysprosessin yksittäisistä vaiheista on raportoitava seuraavat asiat:

Prosessin vaihe

1

Kalenterivuosi

 

 

Laitos (8)

Nimi

 

Katuosoite

 

Kaupunki

 

Maa

 

Yhteyshenkilö

 

Sähköpostiosoite

 

Puhelin

 

Prosessin yksittäisen vaiheen kuvaus:


Prosessiin syötettävä jae (käytetyistä paristoista tai akuista muodostuvat jakeet) (9)

Prosessiin syötettävän jakeen kuvaus

EWC-tunnus

(valinnainen)

Massa

 

t / a

 

 

 

Prosessista saatava jae

1)   Välijakeet  (10)

Jakeen kuvaus

EWC-tunnus

(valinnainen)

Massa (11)

Jatkokäsittely

Vastaanottaja (12)

Prosessin seuraava vaihe

t / a

Nimi

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Kierrätetyiksi katsottavat prosessista saatavat lopulliset jakeet  (13)

Alkuaine tai yhdiste (14)

Jae (muu kuin jäte), joka sisältää alkuaineita tai yhdisteitä

Alkuaineen tai yhdisteen pitoisuus jakeessa

Prosessiin syötetyistä paristoista ja akuista saatavan alkuaineen tai yhdisteen massa

Mitä jakeelle tapahtuu?

Massa %

t / a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mtuotos, yhteensä

 

 


(1)  Laitos, joka käsittelee käytettyjä paristoja ja akkuja niiden keräämisen, mahdollisen lajittelun sekä kierrätykseen valmistelun jälkeen.

(2)  Kuvaus paristojen ja akkujen koko kierrätysprosessista, riippumatta siitä, onko se suoritettu yhdessä tai useammassa laitoksessa (mukaan luettuna kuvaus yksittäisistä kierrätysvaiheista ja niistä saatavista jakeista).

(3)  Kuvaus käytetyistä paristoista ja akuista sellaisina kuin ne vastaanotetaan keräyksen, mahdollisen lajittelun ja kierrätykseen valmistelun jälkeen.

(4)  Käytettyjen paristojen ja akkujen märkämassa sellaisena, kuin se on keräyksen ja mahdollisen lajittelun sekä kierrätykseen valmistelun jälkeen (kierrätystehokkuuslaskelmista vähennetään eroteltujen epäpuhtauksien ja paristoyksikköjen kotelon massa sekä vesipitoisuus sellaisina, kuin ne on yksilöity kentässä ”syötettävän jakeen koostumus”).

(5)  Liitteestä VI (2) siirretyt tiedot.

(6)  Laskettu liitteen VI (2) mukaisesti raportoituihin tietoihin perustuvan RE:n kaavan mukaan.

(7)  Epäpuhtauksia ovat muun muassa muovit, eboniittilastut, rautaesineet tai -palat, elektroniikkalaiteromusta peräisin olevat kuidut ja sulanut alumiini.

(8)  Laitos, joka suorittaa prosessin yksittäisen vaiheen.

(9)  Ensimmäisessä vaiheessa sama kuin paristojen ja akkujen koko kierrätysprosessiin syötettävä jae.

Myöhemmissä vaiheissa prosessin vaiheen välijakeet.

(10)  Välijakeet ovat kierrätysprosessien myöhempään vaiheeseen tai myöhempiin vaiheisiin tarkoitettuja jakeita.

(11)  Prosessiin syötettävistä jakeista saatava massa (kuivamassa).

(12)  Laitos, johon välijae toimitetaan. Jos myöhemmät vaiheet suoritetaan sisäisesti, sama kuin kohta 1.

(13)  Kierrätetyiksi katsottavat kierrätysprosessista saatavat lopulliset jakeet ovat jakeita, joita käytetään alkuperäisessä tarkoituksessa tai muihin tarkoituksiin ilman jatkokäsittelyä. Ks. myös esimerkit liitteessä I (5)

(14)  Alkuaineet ja yhdisteet, jos ne olivat prosessiin syötettävän jakeen (käytettyjen paristojen tai akkujen) ainesosia. Ks. erityissäännökset ja esimerkkejä liitteessä I (5).