16.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 415/2012,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2012,

tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 171. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 a artiklan 1 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 7 päivänä toukokuuta 2012 ja 9 päivänä toukokuuta 2012 poistaa kaksi luonnollista henkilöä niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelosta, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, tarkasteltuaan kyseisten henkilöiden esittämiä luettelosta poistamista koskevia pyyntöjä ja Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1904(2009) nojalla perustetun oikeusasiamiehen kokonaisselvityksiä.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I olisi päivitettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

1)

Poistetaan luonnollisten henkilöiden luettelosta seuraavat kohdat:

”Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Osoite: Via Varzi 14/A – Busto Arsizio, Varese, Italia. Syntynyt 22.7.1967 Menzel Bouzelfassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L029899 (14.8.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.8.2000). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) oleskeli Italiassa joulukuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.6.2004.”

2)

”Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (alias a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir); d) Ibrahim Abdul Salem Mohamed Buisir; e) Ibrahim Buwisir; f) Ibrhm Buwisir. Osoite: 20 Hillview Grove, Ballinteer, Dublin 16, Irlanti. Syntymäaika: 1.9.1962. Syntymäpaikka: Bengasi, Libya. Kansalaisuus: a) Libyan, b) Irlannin. Henkilötunnus: 6977094P (Irlannin henkilötunnus). Passin nro L038300 (Dublinissa, Irlannissa 4. syyskuuta 2002 myönnetty Irlannin passi, joka mitätöitiin 14. toukokuuta 2009). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 4.2.2009.”