24.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/17


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 350/2012,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2012,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 23 päivänä maaliskuuta 2012 annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 23 päivänä maaliskuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 267/2012.

(2)

Neuvosto katsoo, että erästä henkilöä ja kahta yhteisöä ei ole enää perusteltua pitää asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevassa luettelossa luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX oleva luettelo olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan tämän asetuksen liitteessä luetellut henkilö ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevasta luettelosta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä huhtikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 88, 24.3.2012, s. 1.


LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖSTÄ JA YHTEISÖISTÄ

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant