22.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 231/2012,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan ja 30 artiklan 4 kohdan sekä elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III olevissa unionin luetteloissa mainituille elintarvikelisäaineille olisi hyväksyttävä alkuperää, puhtausvaatimuksia ja muita tarvittavia tietoja koskevia eritelmiä.

(2)

Aiemmin laaditut elintarvikelisäaineiden eritelmät, jotka on vahvistettu elintarvikkeissa sallittujen väriaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista 22 päivänä joulukuuta 2008 annetussa komission direktiivissä 2008/128/EY (3), elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista 27 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission direktiivissä 2008/84/EY (4) sekä elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission direktiivissä 2008/60/EY (5), olisi tätä tarkoitusta varten saatettava ajantasaisiksi ja sisällytettävä tähän asetukseen. Sen vuoksi kyseiset direktiivit olisi kumottava.

(3)

On tarpeen ottaa huomioon eritelmät ja analyyttiset tekniikat, jotka on vahvistettu Codex Alimentariuksessa ja jotka ovat FAO:n ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineita käsittelevän asiantuntijakomitean, jäljempänä ’JECFA’, laatimat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, on antanut lausuntonsa (6) emäksisen metakrylaattikopolymeerin turvallisuudesta kiillotusaineena. Kyseinen elintarvikelisäaine on sittemmin hyväksytty erityiskäyttötarkoitusten perusteella, ja sille on annettu numero E 1205. Sen vuoksi kyseiselle elintarvikelisäaineelle olisi hyväksyttävä eritelmät.

(5)

Elintarvikkeiden valmistajien toimittamien tietojen mukaan elintarvikevärejä beeta-apo-8'-karoteenihapon etyyliesteri (E 160 f) ja ruskea FK (E 154), ja kantaja-aine bentoniittia (E 558) sisältävää alumiinia ei enää käytetä. Sen vuoksi näiden elintarvikelisäaineiden nykyisiä eritelmiä ei pitäisi sisällyttää tähän asetukseen.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 10 päivänä helmikuuta 2010 lausunnon rasvahappojen vinyyliestereistä valmistettujen rasvahappojen sakkaroosiestereiden (E 473) (7) turvallisuudesta. Nykyisiä eritelmiä olisi mukautettava etenkin alentamalla turvallisuusriskin aiheuttavien epäpuhtauksien enimmäismääriä.

(7)

Nykyisin sovellettavia erityisiä puhtausvaatimuksia olisi mukautettava vähentämällä yksittäisten raskasmetallien enimmäismääriä mahdollisuuksien mukaan ja siinä tapauksessa, että JECFA:n asettamat raja-arvot ovat alempia kuin voimassa olevat raja-arvot. Tämän periaatteen mukaisesti olisi vähennettävä enimmäismääriä, jotka koskevat ammoniummenetelmän sokerikulöörissä (E 150 c) esiintyvää vierasainetta 4-metyyli-imidatsoli, beetakaroteenissa (E 160 a (i)) esiintyvää sulfaattituhkaa ja kalsiumkarbonaatissa (E 170) esiintyviä magnesium- ja alkalisuoloja. Ainoastaan lisäaineiden trinatriumsitraatti (E 331 (iii) – lyijypitoisuus), karrageeni (E 407) ja käsitelty Eucheuma-levä (E 407 a – kadmiumpitoisuus) kohdalla kyseisestä periaatteesta olisi poikettava, sillä valmistajien mukaan JECFA:n raja-arvojen mukaisten, tiukempien unionin säännösten noudattaminen ei ole teknisesti mahdollista. Näiden kahden vierasaineen (lyijyn ja kadmiumin) osuutta kokonaissaannista mainituissa kolmessa elintarvikelisäaineessa ei pidetä merkittävänä. Sen sijaan fosfaateille (E 338–E 341 ja E 450–E 452) olisi valmistusmenetelmien kehittymisen vuoksi vahvistettava uudet, JEFCA:n asettamiin raja-arvoihin nähden selvästi alemmat raja-arvot, joissa otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen viimeaikaiset suositukset etenkin epäorgaanisessa muodossa olevan arseenin saannin vähentämisestä (8). Lisäksi glutamiinihapossa (E 620) esiintyvästä arseenista olisi turvallisuussyistä annettava uusi säännös. Näiden muutosten yhteisvaikutus on kuluttajien edun mukainen, sillä raskasmetalleja koskevat enimmäismäärät ovat yleisesti tiukentumassa useimpien elintarvikelisäaineiden osalta. Tulevien, asetuksen (EY) N:o 1333/2008 12 artiklan mukaisten päätösten helpottamiseksi elintarvikelisäaineiden eritelmien olisi sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot valmistusprosessista ja lähtöaineista.

(8)

Eritelmissä ei pitäisi viitata makuaistiin perustuviin aistinvaraisiin tutkimuksiin, koska valvontaviranomaisten ei voi edellyttää ottavan riskiä maistaa kemiallista ainetta.

(9)

Eritelmissä ei pitäisi viitata aineryhmiin, koska ryhmätiedoilla ei tässä yhteydessä ole lisäarvoa.

(10)

Eritelmissä ei pitäisi viitata yleiskäsitteeseen raskasmetallit, koska se ei liity toksisuuteen vaan pikemminkin geneeriseen määritysmenetelmään. Yksittäisiin raskasmetalleihin liittyvät muuttujat koskevat toksisuutta ja ne sisällytetään eritelmiin.

(11)

Jotkin elintarvikelisäaineet on nykyisin luetteloitu monilla eri nimillä direktiivin 95/2/EY (9) eri säännöksissä; esimerkiksi karboksimetyyliselluloosa (E 466), silloitettu natriumkarboksimetyyliselluloosa (E 468), entsymaattisesti hydrolysoitu karboksimetyyliselluloosa (E 469) ja mehiläisvaha, valkoinen ja keltainen (E 901). Sen vuoksi tässä asetuksessa vahvistetuissa eritelmissä olisi viitattava kyseisiin eri nimiin.

(12)

Voimassa olevat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) koskevat säännökset ovat liian yleisluonteisia eivätkä turvallisuuden kannalta oleellisia, ja ne olisi korvattava huolta aiheuttavien yksittäisten PAH-yhdisteiden enimmäismäärillä lääkehiilen (E 153) ja mikrokiteisen vahan (E 905) eritelmissä. Samanlaiset enimmäismäärät olisi vahvistettava formaldehydille, jota esiintyy karrageenissa (E 407) ja käsitellyssä Eucheuma-levässä (E 407 a), tietyille agarin (E 406) mikrobiologisille kriteereille sekä fermentoimalla valmistetun mannitolin (E 421 (ii)) Salmonella spp. -pitoisuudelle.

(13)

Pitäisi sallia 2-propanolin (isopropanolin, isopropyylialkoholin) käyttö kurkumiinin (E 100) ja paprikauutteen (E 160 c) valmistuksessa JECFA:n eritelmien mukaisesti, koska elintarviketurvallisuusviranomainen on katsonut kyseisen käyttötarkoituksen turvalliseksi (10). Etanolin käyttö 2-propanolin sijasta pitäisi sallia gellaanikumin (E 418) valmistuksessa, jos lopputuote on edelleen kaikkien muiden eritelmien mukainen ja etanolin aiheuttama turvallisuusriski katsotaan vähäiseksi.

(14)

Väriainesosan prosenttiosuus olisi ilmoitettava lisäaineessa kokkiniili, karmiinihappo, karmiinit (E 120), koska kyseiseen ainesosaan sovelletaan enimmäismääriä.

(15)

Karoteenien (E 160 a) alaryhmien numerointijärjestelmä olisi päivitettävä, jotta se olisi Codex Alimentariuksen numerointijärjestelmän mukainen.

(16)

Myös maitohapon (E 270) kiinteä olomuoto olisi sisällytettävä eritelmiin, koska maitohappoa voidaan nykyisin valmistaa kiinteässä muodossa ilman turvallisuusriskiä.

(17)

Mononatriumsitraatin (E 331 (i)) vedettömän muodon kuivaushäviötä koskevaa lämpötilaa olisi mukautettava, koska nykyisin esitetyissä olosuhteissa aine hajoaa. Myös trinatriumsitraattin (E 331 (iii)) kuivausolosuhteita olisi mukautettava menetelmän uusittavuuden parantamiseksi.

(18)

Alfatokoferolin (E 307) nykyinen ainespesifinen absorptioarvo olisi oikaistava ja sorbiinihapon (E 200) sublimointipiste olisi korvattava liukoisuustestillä, koska sublimointipiste ei ole oleellinen. Bakteerilähteiden eritelmät nisiinin (E 234) ja natamysiinin (E 235) valmistuksessa olisi saatettava ajantasaisiksi voimassa olevan taksonomisen nimikkeistön mukaisesti.

(19)

Koska nykyisten innovatiivisten valmistusmenetelmien avulla voidaan tuottaa vähemmän vierasaineita sisältäviä elintarvikelisäaineita, alumiinin esiintymistä elintarvikelisäaineissa olisi rajoitettava. Oikeusvarmuuden ja syrjimättömyyden parantamiseksi on asianmukaista säätää siirtymäaika, jonka kuluessa elintarvikelisäaineiden valmistajat voivat vähitellen mukautua kyseisiin rajoituksiin.

(20)

Elintarvikelisäaineissa esiintyvän alumiinin enimmäismäärät olisi tarvittaessa vahvistettava, etenkin imeväisten ja pikkulasten ruoissa (11) käytettäväksi tarkoitettujen kalsiumfosfaattien (E 341 (i)–(iii)) osalta, kuten elintarvikealan tiedekomitea on todennut 7 päivänä kesäkuuta 1996 antamassaan asiaa koskevassa lausunnossa (12). Tässä yhteydessä olisi vahvistettava enimmäismäärä myös kalsiumsitraatissa (E 333) esiintyvälle alumiinille.

(21)

Kalsiumfosfaateissa (E 341 (i)–(iii)), dinatriumdifosfaatissa (E 450 (i)) ja kalsiumdivetydifosfaatissa (E 450 (vii)) esiintyvän alumiinin enimmäismäärien olisi oltava elintarviketurvallisuusviranomaisen 22 päivänä toukokuuta 2008 antaman lausunnon (13) mukaisia. Nykyisiä raja-arvoja olisi alennettava tapauksissa, joissa se on teknisesti mahdollista ja joissa osuus alumiinin kokonaissaannista on merkittävä. Yksittäisten elintarvikevärien sisältämät alumiinivärilakat olisi tässä yhteydessä sallittava ainoastaan silloin, kun ne ovat teknisesti tarpeellisia.

(22)

Dikalsiumfosfaatissa (E 341 (ii)), trikalsiumfosfaatissa (E 341 (iii)) ja kalsiumdivetydifosfaatissa (E 450 (vii)) esiintyvää alumiinia koskevat säännökset eivät saisi aiheuttaa mahdollisista toimituskatkoksista johtuvia häiriöitä markkinoille.

(23)

Intiasta peräisin olevan tai sieltä lähetetyn guarkumin tuontiin pentakloorifenoli- ja dioksiinipitoisuusriskien vuoksi sovellettavista erityisehdoista 25 päivänä maaliskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EY) N:o 258/2010 (14) mukaan guarkumissa (E 412) vierasaineena esiintyvälle pentakloorifenolille olisi vahvistettava enimmäisrajat.

(24)

Tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta 19 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1881/2006 (15) johdanto-osan 48 kappaleen mukaan jäsenvaltioita pyydetään tutkimaan 3-MCPD:n esiintymistä, jotta voidaan harkita, onko kyseiselle aineelle tarpeen vahvistaa enimmäismäärät. Ranskan viranomaiset ovat toimittaneet tietoja elintarvikelisäaineessa glyseroli (E 422) esiintyvistä korkeista 3-MCPD-pitoisuuksista sekä kyseisen elintarvikelisäaineen keskimääräisestä käyttötasosta eri elintarvikeryhmissä. Kyseisessä lisäaineessa esiintyvälle 3-MCPD:lle olisi vahvistettava enimmäismäärät, jotta vältetään sallittua suuremmat pitoisuudet valmiissa elintarvikkeissa, laimennuskerroin huomioon ottaen.

(25)

Tietyt voimassa olevat eritelmät olisi määritysmenetelmien kehittymisen vuoksi saatettava ajan tasalle. Nykyinen raja-arvo ”ei osoitettavissa” on sidoksissa määritysmenetelmien kehittymiseen, ja rasvahappojen mono- ja diglyseridien happoesterien (E 472 a–f), rasvahappojen polyglyseroliesterien (E 475) ja rasvahappojen 1,2-propyleeniglykoliesterien (E 477) osalta se olisi korvattava lukuarvolla.

(26)

Rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoestereiden (E 472 c) valmistusprosessiin liittyvät eritelmät olisi saatettava ajan tasalle, koska alkaliemästen sijasta käytetään nykyisin niiden vähemmän voimakkaasti reagoivia suoloja.

(27)

Nykyinen kriteeri ”vapaat rasvahapot” ei ole aiheellinen rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoestereiden (E 472 c) eikä rasvahappojen mono- ja diglyseridien mono- ja diasetyyliviinihappoestereiden (E 472 e) osalta. Se olisi korvattava kriteerillä ”happoluku”, koska se kuvaa paremmin vapaiden happoryhmien titrimetristä määritystä. Tämä noudattaa JECFA:n elintarvikelisäaineita koskevaa 71:stä raporttia (16), jossa kyseinen muutos hyväksyttiin rasvahappojen mono- ja diglyseridien mono- ja diasetyyliviinihappoestereiden (E 472 e) kohdalla.

(28)

Magnesiumoksidin (E 530) nykyinen virheellinen kuvaus olisi oikaistava valmistajien toimittamien tietojen mukaisesti, jotta se on Pharmacopoeia European (17) mukainen. Myös glukonihapon (E 574) pelkistävien aineiden enimmäismäärä olisi saatettava ajan tasalle, koska se ei ole teknisesti mahdollinen. Ksylitolin (E 967) vesipitoisuuden arvioinnissa nykyisin käytettävä kuivaushävikkiin perustuva menetelmä olisi korvattava sopivammalla menetelmällä.

(29)

Jotkin kandelillavahaa (E 902) koskevat nykyiset eritelmät ovat virheellisiä eikä niitä pitäisi sisällyttää tähän asetukseen. Kalsiumdivetydifosfaatin (E 450 (vii)) osalta olisi oikaistava nykyistä P2O5-pitoisuutta.

(30)

Taumatiinin (E 957) kohdalla olisi korjattava yhtä pitoisuuden laskennassa käytettävää kerrointa. Kyseistä kerrointa käytetään Kjeldahlin menetelmässä aineen kokonaispitoisuuden arviointiin typpimäärityksen perusteella. Laskentatekijä olisi saatettava ajantasaiseksi taumatiinia (E 957) koskevien, asiaan liittyvien julkaisujen mukaisesti.

(31)

Elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi stevioliglykosidien turvallisuuden makeutusaineena ja antoi siitä lausuntonsa 10 päivänä maaliskuuta 2010 (18). Numeron E 960 saaneiden stevioliglykosidien käyttö on sen jälkeen ollut sallittua tarkoin määritellyin edellytyksin. Sen vuoksi kyseiselle elintarvikelisäaineelle olisi vahvistettava eritelmät.

(32)

Erytritolin (E 968) valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden (hiivojen) nykyiset eritelmät olisi saatettava ajan tasalle taksonomisen muutoksen takia.

(33)

Kvillaiauutteen (E 999) nykyisessä eritelmässä pH-aluetta olisi muutettava JECFA:n mukaisesti.

(34)

Sitruunahapon ja fosforihapon yhdistelmä pitäisi sallia (näistä molemmat ovat sallittuja polydekstroosin (E 1200) valmistuksessa), jos lopputuote on edelleen puhtausvaatimusten mukainen, koska tämä parantaa saantoa ja tekee reaktiokinetiikasta helpommin säädettävää. Tällaiseen muutokseen ei liity turvallisuusriskiä.

(35)

Toisin kuin pienten molekyylien kohdalla polymeerien molekyylimassaa ei ilmaista yhdellä ainoalla arvolla. Polymeeri voi koostua erilaisista molekyyleistä, joilla on eri massa. Molekyylien jakauma voi riippua polymeerin valmistustavasta. Polymeerin fysikaaliset ominaisuudet ja käyttäytyminen ovat sidoksissa tietynmassaisten molekyylien massaan ja jakaumaan seoksessa. Matemaattisilla malleilla kuvataan seosta eri tavoin ja selvennetään siten molekyylien jakaumaa seoksessa. Saatavilla on erilaisia malleja, ja tieteellisissä lähteissä suositellaan käytettäväksi painokeskimääräistä molekyylipainoa (Mw) polymeerejä kuvattaessa. Polyvinyylipyrrolidonin (E 1201) eritelmiä olisi mukautettava vastaavasti.

(36)

Propaani-1,2-diolin (E 1520) nykyisissä eritelmissä tislausväliä koskeva kriteeri johtaa ristiriitaisiin päätelmiin verrattuna määrityksen tuloksiin. Kyseistä kriteeriä olisi siksi korjattava ja siitä olisi käytettävä nimeä ”tislaustesti”.

(37)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Elintarvikelisäaineiden eritelmät

Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmät, mukaan luettuna väri- ja makeutusaineiden eritelmät.

2 artikla

Kumoamiset

Kumotaan 1 päivästä joulukuuta 2012 direktiivit 2008/60/EY, 2008/84/EY ja 2005/128/EY.

3 artikla

Siirtymäkauden toimenpiteet

Elintarvikkeita, jotka sisältävät elintarvikelisäaineita, jotka on saatettu laillisesti markkinoille ennen 1 päivää joulukuuta 2012 mutta jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia, saa pitää kaupan, kunnes varastot on myyty loppuun.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2012.

Liitteessä vahvistettuja stevioliglykosidien (E 960) ja emäksisen metakrylaattikopolymeerin (E 1205) eritelmiä sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 6, 10.1.2009, s. 20.

(4)  EUVL L 253, 20.9.2008, s. 1.

(5)  EUVL L 158, 18.6.2008, s. 17.

(6)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the use of Basic Methacrylate Copolymer as a food additive on request from the European Commission. EFSA Journal 2010; 8(2):1513.

(7)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the safety of sucrose esters of fatty acids prepared from vinyl esters of fatty acids and on the extension of use of sucrose esters of fatty acids in flavourings on request from the European Commission. EFSA Journal 2010; 8(3):1512.

(8)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on Arsenic in Food. EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

(9)  EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1.

(10)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the re-evaluation of curcumin (E 100) as a food additive. EFSA Journal 2010; 8(9):1679.

(11)  Sellaisina kuin ne määritellään imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista 5 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission direktiivissä 2006/125/EY (kodifioitu toisinto), EUVL L 339, 6.12.2006, s. 16.

(12)  Opinion on Additives in nutrient preparations for use in infant formulae, follow-on formulae and weaning foods. Reports of the Scientific Committee on food (40th Series), s .13–30, (1997).

(13)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials on a request from European Commission on Safety of aluminium from dietary intake. The EFSA Journal (2008) 754, s. 1–34.

(14)  EUVL L 80, 26.3.2010, s. 28.

(15)  EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5.

(16)  WHO Technical Report Series, No 956, 2010.

(17)  EP 7.0 volume 2, s. 2415–2416.

(18)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources (ANS); Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive. The EFSA Journal (2010); 8(4):1537.


LIITE

Huom.: Etyleenioksidia ei saa käyttää elintarvikkeiden lisäaineissa sterilointitarkoituksiin.

Alumiinilakkojen käyttö on sallittu väreissä vain, jos se on selvästi ilmoitettu.

Määritelmä:

Alumiinilakkoja valmistetaan eritelmään liittyvässä asianmukaisessa monografiassa asetetut puhtausvaatimukset täyttävien väriaineiden ja alumiinioksidin välisellä reaktiolla vesiliuoksessa. Alumiinioksidi on tavallisesti vastavalmistettua ei-kuivattua ainetta, joka on valmistettu aluminiumsulfaatin tai -kloridin ja natrium- tai kalsiumkarbonaatin tai -bikarbonaatin tai ammoniakin välisellä reaktiolla. Lakan muodostumisen jälkeen tuote suodatetaan, pestään vedellä ja kuivataan. Reagoimatonta alumiinioksidia voi myös esiintyä lopputuotteessa.

Suolahappoon liukenematon aines

Enintään 0,5 %

Natriumhydroksidiin liukenematon aines

Vain erytrosiinin (E 127) osalta enintään 0,5 %.

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % (neutraaleissa olosuhteissa)

Vastaavien väriaineiden erityisiä puhtausvaatimuksia sovelletaan.

E 100 KURKUMIINI

Synonyymit

CI Natural Yellow 3, kurkumakeltainen, diferoyylimetaani

Määritelmä

Kurkumiinia saadaan uuttamalla kurkumaa, ts. lajin Curcuma longa L. kantojen juurakoita liuottimilla. Jotta saataisiin tiivistettyä kurkumajauhetta, uute puhdistetaan kiteyttämällä. Tuote koostuu pääosin kurkuminoideista, ts. värjäävästä ainesosasta (1,7-bis(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)hepta-1,6-dieeni-3,5-dioni) ja sen kahdesta desmetoksijohdannaisesta vaihtelevissa suhteissa. Vähäisiä määriä luonnollisesti kurkumassa esiintyviä öljyjä ja hartseja voi esiintyä.

Kurkumiinia käytetään myös alumiinilakkana; alumiinipitoisuus on alle 30 %.

Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: etyyliasetaatti, asetoni, hiilidioksidi, dikloorimetaani, n-butanoli, metanoli, etanoli, heksaani, 2-propanoli.

Väri-indeksinumero

75300

EINECS

207-280-5

Kemiallinen nimi

I

1,7-bis(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)hepta-1,6-dieeni-3,5-dioni

II

1-(4-hydroksifenyyli)-7-(4-hydroksi-3-metoksi-fenyyli)hepta-1,6-dieeni-3,5-dioni)

III

1,7-bis(4-hydroksifenyyli)hepta-1,6-dieeni-3,5-dioni

Kemiallinen kaava

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Molekyylipaino

I

368,39

II

338,39

III

308,39

Pitoisuus

Väriaineita yhteensä vähintään 90 %

Formula1 607 noin 426 nm:ssä etanolissa

Kuvaus

Oranssinkeltainen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi etanolissa noin 426 nm:ssä

Sulamisväli

179 °C–182 °C

Puhtaus

Liuotinjäämät

Etyyliasetaatti

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Asetoni

n-Butanoli

Metanoli

Etanoli

Heksaani

2-Propanoli

Dikloorimetaani: enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 101 (i) RIBOFLAVIINI

Synonyymit

Laktoflaviini

Määritelmä

Väri-indeksinumero

 

EINECS

201-507-1

Kemiallinen nimi

7,8-dimetyyli-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroksipentyyli)bentso(g)pteridiini-2,4(3H,10H)-dioni; 7,8-dimetyyli-10-(1′-D-ribityyli)isoalloksatsiini

Kemiallinen kaava

C17H20N4O6

Molekyylipaino

376,37

Pitoisuus

Vähintään 98 % vedettömästä aineesta

Formula 328 noin 444 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Väriltään keltaisesta oranssinkeltaiseen, kiteinen, hieman tuoksuva jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Suhde A375/A267 on 0,31–0,33

vesiliuoksessa

Suhde A444/A267 on 0,36–0,39

Absorbanssimaksimi vedessä noin 375 nm:ssä

Ominaiskierto

[α]D 20 välillä -115° ja -140° 0,05 N natriumhydroksidiliuoksessa

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 1,5 % (105 °C, 4 h)

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 100 mg/kg (aniliiniksi laskettuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIINI-5′-FOSFAATTI

Synonyymit

Natriumriboflaviini-5′-fosfaatti

Määritelmä

Näitä eritelmiä sovelletaan riboflaviini-5′-fosfaattiin, kun siinä on vähäisiä määriä vapaata riboflaviinia ja riboflaviinidifosfaattia.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

204-988-6

Kemiallinen nimi

Mononatrium(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihydro-7′,8′-dimetyyli-2′,4′-diokso-10′-bentso[γ]pteridinyyli)-2,3,4-trihydroksipentyylifosfaatti; riboflaviinin 5′-monofosfaattiesterin mononatriumsuola

Kemiallinen kaava

Dihydraattimuoto: C17H20N4NaO9P · 2H2O

Vedetön muoto: C17H20N4NaO9P

Molekyylipaino

514,36

Pitoisuus

Vähintään 95 % väriaineita yhteensä C17H20N4NaO9P.2H2O:ksi laskettuna

Formula 250 noin 375 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Keltaisesta oranssiin, kiteinen, hygroskooppinen hieman tuoksuva jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Suhde A375/A267 on 0,30–0,34

vesiliuoksessa

Suhde A444/A267 on 0,35–0,40

Absorbanssimaksimi vedessä noin 375 nm:ssä

Ominaiskierto

[α]D 20 välillä + 38° ja + 42° 5 M suolahappoliuoksessa

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 8 % (100 °C, 5 h vakuumissa P2O5:n päällä) dihydraattimuodon osalta

Sulfaattituhka

Enintään 25 %

Epäorgaaninen fosfaatti

Enintään 1,0 % (PO4:ksi laskettuna vedettömästä aineesta)

Toissijaiset väriaineet

Riboflaviini (vapaa): Enintään 6 %

Riboflaviinidifosfaatti: Enintään 6 %

Primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 70 mg/kg (aniliiniksi laskettuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 102 TARTRATSIINI

Synonyymit

CI Food Yellow 4

Määritelmä

Tartratsiinia valmistetaan 4-amino-bentseenisulfonihaposta, joka diatsotoidaan suolahapolla tai natriumnitriitillä. Sen jälkeen diatsoyhdiste kytketään 4,5-dihydro-5-okso-1-(4-sulfofenyyli)-1H-pyratsoli-3-karboksyylihappoon tai kyseisen karboksyylihapon metyyliesteriin, etyyliesteriin tai suolaan. Syntynyt väriaine puhdistetaan ja eristetään natriumsuolana. Tartratsiini koostuu pääosin trinatrium-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattifenyyli)-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-H-pyratsoli-3-karboksylaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Tartratsiini kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

19140

EINECS

217-699-5

Kemiallinen nimi

Trinatrium-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattifenyyli)-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-H-pyratsoli-3-karboksylaatti

Kemiallinen kaava

C16H9N4Na3O9S2

Molekyylipaino

534,37

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Formula 530 noin 426 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Vaaleanoranssi jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Keltainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 426 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 1,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Hydratsiinibentseenisulfonihappo

Yhteensä enintään 0,5 %

4-Aminobentseeni-1-sulfonihappo

5-Okso-1-(4-sulfofenyyli)-2- pyratsoliini-3-karboksyylihappo

4,4′-Diatsoaminodi(bentseenisulfonihappo)

Tetrahydroksimeripihkahappo

Sulfonoimattomat primaariset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 104 KINOLIINIKELTAINEN

Synonyymit

CI Food Yellow 13

Määritelmä

Kinoliinikeltaista valmistetaan sulfonoimalla 2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dionia tai seosta, joka sisältää noin kaksi kolmasosaa 2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dionia ja yhden kolmasosan 2-(2-(6-metyylikinolyyli))-indaani-1,3-dionia. Kinoliinikeltainen koostuu pääosin edellä mainitun yhdisteen disulfonaattien (pääosin), monosulfonaattien ja trisulfonaattien seoksen natriumsuoloista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Kinoliinikeltainen kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

47005

EINECS

305-897-5

Kemiallinen nimi

2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dionin disulfonaattien dinatriumsuolat (tärkein ainesosa)

Kemiallinen kaava

C18H9N Na2O8S2 (tärkein ainesosa)

Molekyylipaino

477,38 (tärkein ainesosa)

Pitoisuus

Vähintään 70 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Kinoliinikeltaisella on oltava seuraava koostumus:

Väriaineista yhteensä:

vähintään 80 % dinatrium-2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dionidisulfonaatteja

enintään 15 % natrium-2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dionimonosulfonaatteja

enintään 7 % trinatrium-2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dioni-trisulfonaattia

Formula 865 (tärkein ainesosa) noin 411 nm:ssä vesietikkahappoliuoksessa

Kuvaus

Keltainen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Keltainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi noin 411 nm:ssä vesietikkahappoliuoksessa, jonka pH on 5

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 4,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

2-Metyylikinoliini

Yhteensä enintään 0,5 %

2-Metyylikinoliini-sulfonihappo

Ftaalihappo

2,6-Dimetyylikinoliini

2,6-Dimetyylikinoliinisulfonihappo

2-(2-kinolyyli)-indaani-1,3-dioni

Enintään 4 mg/kg

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 110 SUNSET YELLOW FCF

Synonyymit

CI Food Yellow 3; Orange Yellow S

Määritelmä

Sunset yellow FCF koostuu pääosin dinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonaattifenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina. Sunset Yellow FCF:tä valmistetaan diatsotoimalla 4- aminobentseenisulfonihappoa käyttäen suolahappoa ja natriumnitriittiä tai rikkihappoa ja natriumnitriittiä. Sen jälkeen diatsoyhdiste kytketään 6-hydroksi-2-naftaleeni-sulfonihappoon. Väriaine eristetään natriumsuolana ja kuivataan.

Sunset yellow FCF kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

15985

EINECS

220-491-7

Kemiallinen nimi

Dinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonaattifenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C16H10N2Na2O7S2

Molekyylipaino

452,37

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Formula 555 noin 485 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 7

Kuvaus

Oranssinpunainen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Oranssi

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 485 nm:ssä pH 7:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 5,0 %

1-(fenyyliatso)-2-naftalenoli (Sudan I)

Enintään 0,5 mg/kg

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Aminobentseeni-1-sulfonihappo

Yhteensä enintään 0,5 %

3-Hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

6-Hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-disulfonihappo

4,4′-Diatsoaminodi(bentseenisulfonihappo)

6,6′-oksidi(naftaleeni-2-sulfonihappo)

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 120 KOKKINIILI, KARMIINIHAPPO, KARMIINIT

Synonyymit

CI Natural Red 4

Määritelmä

Karmiinit ja karmiinihappo saadaan kokkiniilin vesi-, vesi-alkoholi- tai alkoholiuutteista. Kokkiniili koostuu lajin Dactylopius coccus Costa kuivatuista naaraspuolisista hyönteisistä.

Värjäävä ainesosa on karmiinihappo.

Karmiinihapon alumiinilakkoja (karmiineja) voi muodostua; näissä alumiinin ja karmiinihapon ajatellaan olevan läsnä molaarisessa suhteessa 1:2.

Kaupallisissa tuotteissa värjäävä ainesosa esiintyy yhdessä ammonium-, kalsium-, kalium- tai natriumkationien kanssa, yksin tai yhdistyneenä, ja näitä kationeja voi esiintyä myös ylimäärin.

Kaupalliset tuotteet voivat sisältää myös valkuaispitoista ainesta, joka on peräisin käytetystä hyönteisestä, ja ne voivat myös sisältää vapaata karminaattia tai pieniä sitomattomien alumiinikationien jäämiä.

Väri-indeksinumero

75470

EINECS

Kokkiniili: 215-680-6; karmiinihappo: 215-023-3; karmiinit: 215-724-4

Kemiallinen nimi

7-β-D-glukopyranosyyli-3,5,6,8-tetrahydroksi-1-metyyli-9,10-dioksoantraseeni-2-karboksyylihappo (karmiinihappo); karmiini on tämän hapon hydratoitu alumiinikelaatti

Kemiallinen kaava

C22H20O13 (karmiinihappo)

Molekyylipaino

492,39 (karmiinihappo)

Pitoisuus

Vähintään 2,0 % karmiinihappoa uutteissa, jotka sisältävät karmiinihappoa; vähintään 50 % karmiinihappoa kelaateissa.

Kuvaus

Punaisesta tummanpunaiseen, mureneva kiinteä aine tai jauhe. Kokkiniiliuute on tavallisesti tummanpunainen neste, mutta se voidaan myös kuivattaa jauheeksi.

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi ammoniakin vesiliuoksessa noin 518 nm:ssä

Absorbanssimaksimi laimeassa suolahappoliuoksessa noin 494 nm:ssä karmiinihapon osalta

Karmiinihapon Formula laimeassa suolahappoliuoksessa on korkeimmassa arvossaan 139 noin 494 nm:ssä.

Puhtaus

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 122 ATSORUBIINI, KARMOSIINI

Synonyymit

CI Food Red 3

Määritelmä

Atsorubiini koostuu pääosin dinatrium-4-hydroksi-3-(4-sulfonaatti-1-naftyyliatso)-naftaleeni-1-sulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Atsorubiini kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

14720

EINECS

222-657-4

Kemiallinen nimi

Dinatrium-4-hydroksi-3-(4-sulfonaatti-1-naftyyliatso)-naftaleeni-1-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C20H12N2Na2O7S2

Molekyylipaino

502,44

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Formula 510 noin 516 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Punaisesta kastanjanruskeaan, jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Punainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 516 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 1 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo

Yhteensä enintään 0,5 %

4-Hydroksinaftaleeni-1-sulfonihappo

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 123 AMARANTTI

Synonyymit

CI Food Red 9

Määritelmä

Amarantti koostuu pääosin trinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonaatti-1-naftyyliatso)-naftaleeni-3,6-disulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina. Amaranttia valmistetaan kytkemällä 4-amino-1-naftaleenisulfonihappo 3-hydroksi-2,7-naftaleenidisulfonihappoon.

Amarantti kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

16185

EINECS

213-022-2

Kemiallinen nimi

Trinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonaatti-1-naftyyliatso)-naftaleeni-3,6-disulfonaatti

Kemiallinen kaava

C20H11N2Na3O10S3

Molekyylipaino

604,48

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Formula 440 noin 520 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Punertavanruskea jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Punainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 520 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 3,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo

Yhteensä enintään 0,5 %

3-Hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

6-Hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-disulfonihappo

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-6-trisulfonihappo

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 124 PONCEAU 4R, KOKKENIILIPUNAINEN A

Synonyymit

CI Food Red 7; Uuskokkiini

Määritelmä

Ponceau 4R koostuu pääosin trinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonatti-1-naftyyliatso)-naftaleeni-6,8-disulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina. Ponceau 4R:ää valmistetaan kytkemällä diatsotoitu naftionihappo G-happoon (2-naftoli-6,8-disulfonihappoon) ja muuntamalla reaktiotuote trinatriumsuolaksi.

Ponceau 4R kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

16255

EINECS

220-036-2

Kemiallinen nimi

Trinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonaatti-1-naftyyliatso)-naftaleeni-6,8-disulfonaatti

Kemiallinen kaava

C20H11N2Na3O10S3

Molekyylipaino

604,48

Pitoisuus

Vähintään 80 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Formula 430 noin 505 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Punertava jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Punainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 505 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 1,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo

Yhteensä enintään 0,5 %

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-disulfonihappo

3-Hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

6-Hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo

7-Hydroksinaftaleeni-1,3-6-trisulfonihappo

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 127 ERYTROSIINI

Synonyymit

CI Food Red 14

Määritelmä

Erytrosiini koostuu pääosin dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajodi-3-oksido-6-oksoksanten-9-yyli)bentsoaattimonohydraatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä veden, natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina. Erytrosiinia valmistetaan jodaamalla fluoreseiinia, joka on resorsinolin ja ftaalihappoanhydridin kondensaatiotuote.

Erytrosiini kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

45430

EINECS

240-474-8

Kemiallinen nimi

Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajodi-3-oksidi-6-oksoksanten-9-yyli)bentsoaattimonohydraatti

Kemiallinen kaava

C20H6I4Na2O5 H2O

Molekyylipaino

897,88

Pitoisuus

Vähintään 87 % väriaineita yhteensä vedettömäksi natriumsuolaksi laskettuna

Formula1 100 noin 526 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 7

Kuvaus

Punainen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Punainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 526 nm:ssä pH 7:ssä

Puhtaus

Epäorgaaniset jodidit

Enintään 0,1 % (natriumjodidiksi laskettuna)

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet (fluoreseiinia lukuun ottamatta)

Enintään 4,0 %

Fluoreseiini

Enintään 20 mg/kg

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

Trijodiresorsinoli

Enintään 0,2 %

2-(2,4-dihydroksi-3,5-dijodibentsoyyli) bentsoehappo

Enintään 0,2 %

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % liuoksessa, jonka pH on 7–8

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 129 ALLURAPUNAINEN AC

Synonyymit

CI Food Red 17

Määritelmä

Allurapunainen AC koostuu pääosin dinatrium-2-hydroksi-1-(2-metoksi-5-metyyli-4-sulfonaatti-fenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina. Allurapunainen AC:tä valmistetaan kytkemällä diatsotoitu 5-amino-4-metoksi-2-tolueenisulfonihappo 6-hydroksi-2-naftaleenisulfonihappoon.

Allurapunainen AC kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

16035

EINECS

247-368-0

Kemiallinen nimi

Dinatrium-2-hydroksi-1-(2-metoksi-5-metyyli-4-sulfonaattifenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C18H14N2Na2O8S2

Molekyylipaino

496,42

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Formula 540 noin 504 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 7

Kuvaus

Tummanpunainen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Punainen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 504 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 3,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

6-Hydroksi-2-naftaleeni-sulfonihappo, natriumsuola

Enintään 0,3 %

4-Amino-5-metoksi-2-metyylibentseenisulfonihappo

Enintään 0,2 %

6,6-Oksibis(2-naftaleeni-sulfonihappo) dinatriumsuola

Enintään 1,0 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Liuoksesta, jonka pH on 7, enintään 0,2 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 131 PATENTTISININEN V

Synonyymit

CI Food Blue 5

Määritelmä

Patenttisininen V koostuu pääosin [4-(α-(4-dietyyliaminofenyyli)-5-hydroksi-2,4-disulfofenyylimetyylideeni)-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni]dietyyliammoniumhydroksidin sisäisen suolan kalsium- tai natriumyhdisteestä ja yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin ja/tai kalsiumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Myös kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

42051

EINECS

222-573-8

Kemiallinen nimi

[4-(α-(4-dietyyliaminofenyyli)-5-hydroksi-2,4-disulfofenyylimetyylideeni)2,5-sykloheksadien-1-ylideeni]-dietyyliammoniumhydroksidin sisäisen suolan kalsium- tai natriumyhdiste

Kemiallinen kaava

Kalsiumyhdiste: C27H31N2O7S2Ca1/2

Natriumyhdiste: C27H31N2O7S2Na

Molekyylipaino

Kalsiumyhdiste: 579,72

Natriumyhdiste: 582,67

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Formula2 000 noin 638 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 5

Kuvaus

Tummansininen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Sininen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä 638 nm:ssä pH 5:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 2,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

3-Hydroksibentsaldehydi

Yhteensä enintään 0,5 %

3-Hydroksibentsoehappo

3-Hydroksi-4-sulfobentsoehappo

N,N-Dietyyliaminobentseenisulfonihappo

Leukoemäs

Enintään 4,0 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % liuoksessa, jonka pH on 5

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 132 INDIGOTIINI, INDIGOKARMIINI

Synonyymit

CI Food Blue 1

Määritelmä

Indigotiini koostuu pääosin dinatrium-3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,5′-disulfonaatin ja dinatrium-3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,7′-disulfonaatin seoksesta ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Indigotiini kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Indigokarmiinia saadaan sulfonoimalla indigoa. Tämä tapahtuu kuumentamalla indigoa (tai indigotahnaa) rikkihapon läsnä ollessa. Väriaine eristetään ja puhdistetaan.

Väri-indeksinumero

73015

EINECS

212-728-8

Kemiallinen nimi

Dinatrium-3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,5′-disulfonaatti

Kemiallinen kaava

C16H8N2Na2O8S2

Molekyylipaino

466,36

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Dinatrium 3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,7′-disulfonaatti: enintään 18 %

Formula 480 noin 610 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Tummansininen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Sininen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 610 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Dinatrium-3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideeni-5,7′-disulfonaattia lukuun ottamatta: enintään 1,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

Isatiini-5-sulfonihappo

Yhteensä enintään 0,5 %

5-Sulfoantraniilihappo

Antraniilihappo

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 133 BRILJANTTISININEN FCF

Synonyymit

CI Food Blue 2

Määritelmä

Briljanttisininen FCF koostuu pääosin dinatrium-α-(4-(N-etyyli-3-sulfonaattibentsyyliamino)fenyyli)-α-(4-N-etyyli-3-sulfonaattibentsyyliamino)-sykloheksa-2,5-dienylideeni)-tolueeni-2-sulfonaatista ja sen isomeereistä ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Briljanttisininen FCF kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

42090

EINECS

223-339-8

Kemiallinen nimi

Dinatrium-α-(4-(N-etyyli-3-sulfonaattibentsyyliamino)-fenyyli)-α-(4-N-etyyli-3-sulfonaattibentsyyliamino)-sykloheksa-2,5-dienylideeni)-tolueeni-2-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C37H34N2Na2O9S3

Molekyylipaino

792,84

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Formula1 630 noin 630 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Punertavan sininen jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Sininen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 630 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 6,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

2-, 3- ja 4-Formyylibentseenisulfonihappojen summa

Enintään 1,5 %

3-((etyyli)(4-sulfofenyyli)-amino)metyylibentseenisulfonihappo

Enintään 0,3 %

Leukoemäs

Enintään 5,0 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % pH 7:ssä

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 140 (i) KLOROFYLLIT

Synonyymit

CI Natural Green 3; Magnesiumklorofylli; Magnesiumfeofytiini

Määritelmä

Klorofyllejä saadaan uuttamalla liuottimilla syötävän kasviaineksen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen kantoja. Sitä seuraavan liuottimen poiston yhteydessä luonnostaan läsnä oleva sitoutunut magnesium voi joko kokonaan tai osittain poistua klorofylleistä, jolloin syntyy vastaavia feofytiinejä. Tärkeimmät väriaineet ovat feofytiinit ja magnesiumklorofyllit. Uutettu tuote, josta liuotin on poistettu, sisältää muita pigmenttejä kuten karotenoideja sekä raaka-aineesta tulevia öljyjä, rasvoja ja vahoja. Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: asetoni, metyylietyyliketoni, dikloorimetaani, hiilidioksidi, metanoli, etanoli, 2-propanoli ja heksaani.

Väri-indeksinumero

75810

EINECS

Klorofyllit: 215-800-7, klorofylli a: 207-536-6, klorofylli b: 208-272-4

Kemiallinen nimi

Tärkeimmät väriainesosat:

Fytyyli-(132R,17S,18S)-3-[8-etyyli-132-metoksikarbonyyli-2,7,12,18-tetrametyyli-13′-okso-3-vinyyli-131-132-17,18-tetrahydrosyklopenta-(at)-porfyrin-17-yyli]propionaatti (feofytiini a) tai magnesiumkompleksi (klorofylli a)

Fytyyli-(132R,17S,18S)-3-[8-etyyli-7-formyyli-132-metoksikarbonyyli-2,12,18-trimetyyli-13′-okso-3-vinyyli-131-132-17,18-tetrahydrosyklopenta-(at)-porfyrin-17-yyli]propionaatti (feofytiini b) tai magnesiumkompleksi (klorofylli b)

Kemiallinen kaava

Klorofylli a (magnesiumkompleksi): C55H72MgN4O5

Klorofylli a: C55H74N4O5

Klorofylli b (magnesiumkompleksi): C55H70MgN4O6

Klorofylli b: C55H72N4O6

Molekyylipaino

Klorofylli a (magnesiumkompleksi): 893,51

Klorofylli a: 871,22

Klorofylli b (magnesiumkompleksi): 907,49

Klorofylli b: 885,20

Pitoisuus

Klorofyllejä ja niiden magnesiumkomplekseja yhteensä vähintään 10 %

Formula 700 noin 409 nm:ssä kloroformissa

Kuvaus

Vahamainen kiinteä aine, jonka väri vaihtelee oliivinvihreästä tummanvihreään koordinoituneen magnesiumin määrän mukaan

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi kloroformissa noin 409 nm:ssä.

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

2-Propanoli

Heksaani

Dikloorimetaani

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 140 (ii) KLOROFYLLIINIT

Synonyymit

CI Natural Green 5; Natriumklorofylliini; Kaliumklorofylliini

Määritelmä

Klorofylliinien alkalisuoloja saadaan saippuoimalla syötävän kasviaineksen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen kantojen liuotinuutetta. Saippuoiminen poistaa metyyli- ja fytoliesteriryhmät ja se voi osittain hajottaa syklopentenyylirenkaan. Happoryhmät neutraloituvat ja muodostavat kalium- ja/tai natriumsuoloja.

Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: asetoni, metyylietyyliketoni, dikloorimetaani, hiilidioksidi, metanoli, etanoli, 2-propanoli ja heksaani.

Väri-indeksinumero

75815

EINECS

287-483-3

Kemiallinen nimi

Tärkeimmät väriainesosat happomuodoissaan ovat

3-(10-karboksylaatti-4-etyyli-1,3,5,8-tetrametyyli-9-okso-2-vinyyliforbin-7-yyli)propionaatti (klorofylliini a)

sekä

3-(10-karboksylaatti-4-etyyli-3-formyyli-1,5,8-trimetyyli-9-okso-2-vinyyliforbin-7-yyli)propionaatti (klorofylliini b)

Syklopentenyylirengas voi hydrolyysiasteen mukaan hajota, jolloin seurauksena on kolmannen karboksyylifunktion tuotanto.

Myös magnesiumkomplekseja voi esiintyä.

Kemiallinen kaava

Klorofylliini a (happomuoto): C34H34N4O5

Klorofylliini b (happomuoto): C34H32N4O6

Molekyylipaino

Klorofylliini a: 578,68

Klorofylliini b: 592,66

Kumpaankin voidaan lisätä 18 daltonia, jos syklopentenyylirengas on hajonnut.

Pitoisuus

Klorofylliinejä yhteensä vähintään 95 % näytteestä, jota on kuivattu noin 100 °C:ssa yhden tunnin ajan.

Formula 700 noin 405 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 9

Formula 140 noin 653 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 9

Kuvaus

Tummanvihreästä sinimustaan jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vesi-fosfaattipuskurissa pH 9:ssä noin 405 nm:ssä ja noin 653 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

2-Propanoli

Heksaani

Dikloorimetaani

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 141 (i) KLOROFYLLIKUPARIKOMPLEKSIT

Synonyymit

CI Natural Green 3; Kupariklorofylli; Kuparifeofytiini

Määritelmä

Kupariklorofyllejä saadaan lisäämällä kuparisuolaa syötävän kasviaineksen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen kannoista liuottimilla uuttamalla saatuun aineeseen. Tuote, josta liuotin on poistettu, sisältää muita pigmenttejä, kuten karotenoideja sekä raaka-aineesta tulevia rasvoja ja vahoja. Tärkeimmät väriaineet ovat kuparifeofytiinit. Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: asetoni, metyylietyyliketoni, dikloorimetaani, hiilidioksidi, metanoli, etanoli, 2-propanoli ja heksaani.

Väri-indeksinumero

75810

EINECS

Kupariklorofylli a: 239-830-5; kupariklorofylli b: 246-020-5

Kemiallinen nimi

[Fytyyli-(132R,17S,18S)-3-[8-etyyli-132-metoksikarbonyyli-2,7,12,18-tetrametyyli-13′-okso-3-vinyyli-131-132-17,18-tetrahydrosyklopenta-(at)-porfyrin-17-yyli]propionaatti]kupari (II) (Kupariklorofylli a)

[Fytyyli-(132R,17S,18S)-3-[8-etyyli-7-formyyli-132-metoksikarbonyyli-2,12,18-trimetyyli-13′-okso-3-vinyyli-131-132,17,18-tetrahydrosyklopenta-(at)-porfyrin-17-yyli)propionaatti]kupari (II) (Kupariklorofylli b)

Kemiallinen kaava

Kupariklorofylli a: C55H72Cu N4O5

Kupariklorofylli b: C55H70Cu N4O6

Molekyylipaino

Kupariklorofylli a: 932,75

Kupariklorofylli b: 946,73

Pitoisuus

Kupariklorofyllien kokonaismäärä yhteensä vähintään 10 %

Formula 540 noin 422 nm:ssä kloroformissa

Formula 300 noin 652 nm:ssä kloroformissa

Kuvaus

Vahamainen kiinteä aine, jonka väri vaihtelee sinivihreästä tummanvihreään raaka-aineen mukaan

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi kloroformissa noin 422 nm:ssä ja noin 652 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

2-Propanoli

Heksaani

Dikloorimetaani

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Kupari-ionit

Enintään 200 mg/kg

Kuparin kokonaismäärä

Enintään 8,0 % kuparifeofytiinin kokonaismäärästä

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 141 (ii) KLOROFYLLIINIKUPARIKOMPLEKSIT

Synonyymit

Natriumkupariklorofylliini; Kaliumkupariklorofylliini; CI Natural Green 5

Määritelmä

Kupariklorofylliinin alkalisuoloja saadaan lisäämällä kuparia ainekseen, jota on saatu saippuoimalla syötävän kasviaineksen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen kannoista saatua liuotinuutetta. Saippuoimisen avulla poistetaan metyyli- ja fytoliesteriryhmät ja se voi osittain hajottaa syklopentenyylirenkaan. Kun kupari on lisätty puhdistettuihin klorofylliineihin, happoryhmät neutralisoituvat ja muodostavat kalium- ja/tai natriumsuoloja.

Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: asetoni, metyylietyyliketoni, dikloorimetaani, hiilidioksidi, metanoli, etanoli, 2-propanoli ja heksaani.

Väri-indeksinumero

75815

EINECS

 

Kemiallinen nimi

Tärkeimmät väriainesosat happomuodoissaan ovat 3-(10-karboksylaatti-4-etyyli-1,3,5,8-tetrametyyli-9-okso-2-vinyyliforbin-7-yyli)propionaatti, kuparikompleksi (Kupariklorofylliini a) ja 3-(10-karboksylaatti-4-etyyli-3-formyyli-1,5,8-trimetyyli-9-okso-2-vinyyliforbin-7-yyli)propionaati, kuparikompleksi (Kupariklorofylliini b)

Kemiallinen kaava

Kupariklorofylliini a (happomuoto): C34H32Cu N4O5

Kupariklorofylliini b (happomuoto): C34H30Cu N4O6

Molekyylipaino

Kupariklorofylliini a: 640,20

Kupariklorofylliini b: 654,18

Kumpaankin voidaan lisätä 18 daltonia, jos syklopentenyylirengas on hajonnut.

Pitoisuus

Kupariklorofylliinin kokonaismäärä yhteensä vähintään 95 % 100 °C:ssa 1 tunnin ajan kuivatussa näytteessä

Formula 565 noin 405 nm:ssä vesi-fosfaattipuskurissa, jonka pH on 7,5

Formula 145 noin 630 nm:ssä vesi-fosfaattipuskurissa, jonka pH on 7,5

Kuvaus

Tummanvihreästä sinimustaan jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vesi-fosfaattipuskurissa, jonka pH on 7,5, noin 405 nm:ssä ja noin 630 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

2-Propanoli

Heksaani

Dikloorimetaani

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Kupari-ionit

Enintään 200 mg/kg

Kuparin kokonaismäärä

Enintään 8,0 % kupariklorofylliinien kokonaismäärästä

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 142 VIHREÄ S

Synonyymit

CI Food Green 4, Briljanttivihreä BS

Määritelmä

Vihreä S koostuu pääosin natrium-N-[4-[[4-(dimetyyliamino)fenyyli](2-hydroksi-3,6-disulfo-1-naftalenyyli)metyleeni]-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni]-N-metyylimetaaniaminiumista ja toissijaisista väriaineista yhdessä tärkeimpien värittömien yhdisteiden natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa.

Vihreä S kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

44090

EINECS

221-409-2

Kemiallinen nimi

Natrium-N-[4-[[4-(dimetyyliamino)fenyyli](2-hydroksi-3,6-disulfo-1-naftalenyyli)-metyleeni]-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni]-N-metyylimetaaniaminium; Natrium-5-[4-dimetyyliamino-α-(4-dimetyyli-iminiosykloheksa-2,5-dienyyli-ideeni)bentsyyli]-6-hydroksi-7-sulfonaattinaftaleeni-2-sulfonaatti (vaihtoehtoinen kemiallinen nimi)

Kemiallinen kaava

C27H25N2NaO7S2

Molekyylipaino

576,63

Pitoisuus

Vähintään 80 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Formula1 720 noin 632 nm:ssä vesiliuoksessa

Kuvaus

Tummansininen tai tummanvihreä jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Sininen tai vihreä

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 632 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 1,0 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4,4′-Bis(dimetyyliamino)-bentshydryylialkoholi

Enintään 0,1 %

4,4′-Bis(dimetyyliamino)-bentsofenoni

Enintään 0,1 %

3-Hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

Enintään 0,2 %

Leukoemäs

Enintään 5,0 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 150a SOKERIKULÖÖRI

Synonyymit

 

Määritelmä

Sokerikulööri valmistetaan hiilihydraattien hallitulla kuumakäsittelyllä (kaupallisesti saatavat elintarvikelaatua olevat ravitsemukselliset makeutusaineet, joita ovat glukoosin ja fruktoosin monomeerit ja/tai niiden polymeerit, esim. glukoosisiirapit, sakkaroosi ja/tai inverttisiirapit ja dekstroosi). Karamellisoitumisen edistämiseksi voidaan käyttää happoja, emäksiä ja suoloja lukuun ottamatta ammoniumyhdisteitä ja sulfiitteja.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

232-435-9

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

 

Molekyylipaino

 

Pitoisuus

 

Kuvaus

Tummanruskeasta mustaan neste tai kiinteä aine

Tunnistaminen

 

Puhtaus

DEAE-selluloosan sitoma väri

Enintään 50 %

Fosforyyliselluloosan sitoma väri

Enintään 50 %

Värivoimakkuus (1)

0,01–0,12

Kokonaistyppi

Enintään 0,1 %

Kokonaisrikki

Enintään 0,2 %

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 150b EMÄKSINEN SULFIITTISOKERIKULÖÖRI

Synonyymit

 

Määritelmä

Emäksinen sulfiittisokerikulööri valmistetaan hiilihydraattien hallitulla kuumakäsittelyllä (kaupallisesti saatavat elintarvikelaatua olevat ravitsemukselliset makeutusaineet, joita ovat glukoosin ja fruktoosin monomeerit ja/tai niiden polymeerit, esim. glukoosisiirapit, sakkaroosi ja/tai inverttisiirapit ja dekstroosi) happojen tai emästen kanssa tai ilman niitä, sulfiittiyhdisteiden (rikkihapoke, kaliumsulfiitti, kaliumbisulfiitti, natriumsulfiitti ja natriumbisulfiitti) läsnä ollessa; ammoniumyhdisteitä ei käytetä.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

232-435-9

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

 

Molekyylipaino

 

Pitoisuus

 

Kuvaus

Tummanruskeasta mustaan neste tai kiinteä aine

Tunnistaminen

 

Puhtaus

DEAE-selluloosan sitoma väri

Yli 50 %

Värivoimakkuus (2)

0,05–0,13

Kokonaistyppi

Enintään 0,3 % (3)

Rikkidioksidi

Enintään 0,2 % (3)

Kokonaisrikki

0,3–3,5 % (3)

DEAE-selluloosan sitoma rikki

Yli 40 %

DEAE-selluloosan sitoman värin absorbanssisuhde

19–34

Absorbanssisuhde (A 280/560)

Suurempi kuin 50

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 150c AMMONIUMMENETELMÄN SOKERIKULÖÖRI

Synonyymit

 

Määritelmä

Ammoniummenetelmän sokerikulööri valmistetaan hiilihydraattien hallitulla kuumakäsittelyllä (kaupallisesti saatavat elintarvikelaatua olevat ravitsemukselliset makeutusaineet, joita ovat glukoosin ja fruktoosin monomeerit ja/tai niiden polymeerit, esim. glukoosisiirapit, sakkaroosi ja/tai inverttisiirapit ja dekstroosi) happojen tai emästen kanssa tai ilman niitä ammoniumyhdisteiden (ammoniumhydroksidi, ammoniumkarbonaatti, ammoniumvetykarbonaatti, ammoniumfosfaatti) läsnä ollessa; sulfiittiyhdisteitä ei käytetä.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

232-435-9

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

 

Molekyylipaino

 

Pitoisuus

 

Kuvaus

Tummanruskeasta mustaan neste tai kiinteä aine

Tunnistaminen

 

Puhtaus

DEAE-selluloosan sitoma väri

Enintään 50 %

Fosforyyliselluloosan sitoma väri

Yli 50 %

Värivoimakkuus (4)

0,08–0,36

Ammoniakkipitoinen typpi

Enintään 0,3 % (5)

4-Metyyli-imidatsoli

Enintään 200 mg/kg (5)

2-Asetyyli-4-tetrahydroksibutyyli-imidatsoli

Enintään 10 mg/kg (5)

Kokonaisrikki

Enintään 0,2 % (5)

Kokonaistyppi

0,7–3,3 % (5)

Fosforyyliselluloosan sitoman värin absorbanssisuhde

13–35

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 150d AMMONIUMSULFIITTIMENETELMÄN SOKERIKULÖÖRI

Synonyymit

 

Määritelmä

Ammoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri valmistetaan hiilihydraattien hallitulla kuumakäsittelyllä (kaupallisesti saatavat elintarvikelaatua olevat ravitsemukselliset makeutusaineet, joita ovat glukoosin ja fruktoosin monomeerit ja/tai niiden polymeerit, esim. glukoosisiirapit, sakkaroosi ja/tai inverttisiirapit ja dekstroosi) happojen tai emästen kanssa sulfiitti- ja ammoniumyhdisteiden (rikkihapoke, kaliumsulfiitti, kaliumbisulfiitti, natriumsulfiitti, natriumbisulfiitti, ammoniumhydroksidi, ammoniumkarbonaatti, ammoniumvetykarbonaatti, ammoniumfosfaatti, ammoniumsulfaatti, ammoniumsulfiitti ja ammoniumvetysulfiitti) läsnä ollessa.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

232-435-9

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

 

Molekyylipaino

 

Pitoisuus

 

Kuvaus

Tummanruskeasta mustaan neste tai kiinteä aine

Tunnistaminen

 

Puhtaus

DEAE-selluloosan sitoma väri

Yli 50 %

Värivoimakkuus (6)

0,10–0,60

Ammoniakkipitoinen typpi

Enintään 0,6 % (7)

Rikkidioksidi

Enintään 0,2 % (7)

4-metyyli-imidatsoli

Enintään 250 mg/kg (7)

Kokonaistyppi

0,3–1,7 % (7)

Kokonaisrikki

0,8–2,5 %

Typen ja rikin suhde alkoholisaostumassa

0,7–2,7

Alkoholisaostuman absorbanssisuhde (8)

8–14

Absorbanssisuhde (A 280/560)

Enintään 50

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 151 BRILJANTTIMUSTA BN, MUSTA PN

Synonyymit

CI Food Black 1

Määritelmä

Briljanttimusta BN koostuu pääosin tetranatrium-4-asetamido-5-hydroksi-6-[7-sulfonaatti-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-1-naftyyliatso]naftaleeni-1,7-disulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Briljanttimusta BN kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

28440

EINECS

219-746-5

Kemiallinen nimi

Tetranatrium-4-asetamido-5-hydroksi-6-[7-sulfonaatti-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-1-naftyyliatso]naftaleeni-1,7-disulfonaatti

Kemiallinen kaava

C28H17N5Na4O14S4

Molekyylipaino

867,69

Pitoisuus

Vähintään 80 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna

Formula 530 noin 570 nm:ssä liuoksessa

Kuvaus

Musta jauhe tai rakeet

Vesiliuoksen ulkonäkö

Mustansinertävä

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä noin 570 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 4 % (laskettuna väripitoisuudesta)

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Asetamido-5-hydroksinaftaleeni-1,7-disulfonihappo

Yhteensä enintään 0,8 %

4-Amino-5-hydroksinaftaleeni-1,7-disulfonihappo

8-Aminonaftaleeni-2-sulfonihappo

4,4′-Diatsoaminodi-(bentseenisulfonihappo)

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 153 KASVIPERÄINEN LÄÄKEHIILI

Synonyymit

Kasvihiili

Määritelmä

Kasviperäistä aktiivihiiltä saadaan hiillyttämällä kasviperäistä ainesta, kuten puuta, selluloosajäämiä, turvetta ja kookospähkinöiden kuoria ja muita kuoria. Tällä tavalla valmistettu aktiivihiili jauhetaan kartiomyllyllä ja näin saatu hyvin aktiivinen hiilijauhe käsitellään syklonilla. Syklonista kerätty hienoaines puhdistetaan pesemällä se suolahapolla, jonka jälkeen se neutraloidaan ja kuivataan. Tuotos tunnetaan yleisesti kasvihiilenä. Voimakkaammin värjääviä tuotteita valmistetaan käsittelemällä hienoainesta edelleen syklonilla tai jauhamalla sitä uudelleen, minkä jälkeen seuraa happopesu, neutralointi ja kuivaus. Aine koostuu lähinnä hienojakoisesta hiilestä. Se saattaa sisältää vähäisiä määriä typpeä, vetyä ja happea. Kosteutta voi absorboitua tuotteeseen valmistuksen jälkeen.

Väri-indeksinumero

77266

EINECS

231-153-3

Kemiallinen nimi

Hiili

Kemiallinen kaava

C

Atomipaino

12,01

Pitoisuus

Vähintään 95 % hiiltä vedettömälle ja tuhkattomalle aineelle laskettuna

Kuivaushäviö

Enintään 12 % (120 °C, 4 tuntia)

Kuvaus

Musta hajuton jauhe

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen ja orgaanisiin liuottimiin

Palaminen

Punaiseksi kuumennettaessa palaa hitaasti ilman liekkiä

Puhtaus

Tuhka (yhteensä)

Enintään 4,0 % (polttolämpötila: 625 °C)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

Bentso(a)pyreeniä alle 50 μg/kg uutteessa, joka on saatu uuttamalla jatkuvatoimisella laitteella 1 g tuotetta käyttäen 10 g puhdasta sykloheksaania.

Emäkseen liukeneva aines

Suodoksen, joka saadaan keittämällä 2 g näytettä 20 ml:ssa N-natriumhydroksidia ja suodattamalla, on oltava väritöntä

E 155 RUSKEA HT

Synonyymit

CI Food Brown 3

Määritelmä

Ruskea HT koostuu pääosin dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroksi-5-hydroksimetyyli-1,3-fenyleenibisatso)di(naftaleeni-1-sulfonaatista) ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai sulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Ruskea HT kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Väri-indeksinumero

20285

EINECS

224-924-0

Kemiallinen nimi

Dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroksi-5-hydroksimetyyli-1,3-fenyleenibisatso)di(naftaleeni-1-sulfonaatti)

Kemiallinen kaava

C27H18N4Na2O9S2

Molekyylipaino

652,57

Pitoisuus

Vähintään 70 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna.

Formula 403 noin 460 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 7

Kuvaus

Jauhetta tai rakeita, väri punertavanruskea

Vesiliuoksen ulkonäkö

Ruskea

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä, jonka pH on 7, noin 460 nm:ssä

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 10 % (TLC-menetelmä)

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

4-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo

Enintään 0,7 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % liuoksessa, jonka pH on 7

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 160a (i) BETA-KAROTEENI

Synonyymit

CI Food Orange 5

Määritelmä

Näitä eritelmiä sovelletaan pääosin beta-karoteenin all-trans-isomeereihin, joissa on vähäisiä määriä muita karotenoideja. Laimennetuilla ja stabiloiduilla valmisteilla voi olla erilaisia trans-/cis-isomeerisuhteita.

Väri-indeksinumero

40800

EINECS

230-636-6

Kemiallinen nimi

β-karoteeni; β,β-karoteeni

Kemiallinen kaava

C40H56

Molekyylipaino

536,88

Pitoisuus

Väriaineita yhteensä vähintään 96 % (β-karoteenina ilmaistuna)

Formula2 500 noin 440–457 nm:ssä sykloheksaania

Kuvaus

Kiteitä tai kiteistä jauhetta, väri punaisesta ruskeanpunaiseen

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 453–456 nm:ssä

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Toissijaiset väriaineet

Muut karotenoidit kuin beta-karoteeni: enintään 3,0 % väriaineiden kokonaismäärästä

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

E 160a (ii) KASVIKAROTEENIT

Synonyymit

CI Food Orange 5

Määritelmä

Kasvikaroteeneja saadaan liuottimilla uuttamalla syötävän kasviaineksen, porkkanoiden, kasviöljyjen, ruohon, sinimailasen ja nokkosen kannoista.

Tärkein väriainesosa koostuu karotenoideista, joista suurin osa on beta-karoteenia. Alfa- ja gamma-karoteenia ja muitakin pigmenttejä saattaa olla läsnä. Väripigmenttien lisäksi aine voi sisältää raaka-aineessa luonnollisesti esiintyviä öljyjä, rasvoja ja vahoja.

Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: asetoni, metyylietyyliketoni, metanoli, etanoli, 2-propanoli, heksaani (9), dikloorimetaani ja hiilidioksidi.

Väri-indeksinumero

75130

EINECS

230-636-6

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

β-karoteeni: C40H56

Molekyylipaino

β-karoteeni: 536,88

Pitoisuus

Karoteenipitoisuus (beta-karoteeniksi laskettuna) vähintään 5 %. Kasviöljyjä uuttamalla saadut tuotteet: vähintään 0,2 % syötävissä rasvoissa.

Formula2 500 noin 440–457 nm:ssä sykloheksaania

Kuvaus

 

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 440–457 nm:ssä ja 470–486 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metyylietyyliketoni

Metanoli

2-Propanoli

Heksaani

Etanoli

Dikloorimetaani

Enintään 10 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

E 160a (iii) Blakeslea trispora -sienestä saatu BETA-KAROTEENI

Synonyymit

CI Food Orange 5

Määritelmä

Valmistetaan fermentoimalla käyttäen viljelmää, jossa on Blakeslea trispora -sienen kantojen kahta pariutumistyyppiä (+ ja –). β-karoteeni uutetaan biomassasta etyyliasetaatin tai isobutyyliasetaatin ja 2-propanolin avulla ja kiteytetään. Kiteytetty tuote koostuu pääasiassa trans-β-karoteenista. Luonnollisen prosessin vuoksi noin 3 % tuotteesta koostuu karotenoideista, mikä on tuotteelle ominaista.

Väri-indeksinumero

40800

EINECS

230-636-6

Kemiallinen nimi

β-karoteeni; β,β-karoteeni

Kemiallinen kaava

C40H56

Molekyylipaino

536,88

Pitoisuus

Väriaineita yhteensä vähintään 96 % (β-karoteenina ilmaistuna)

Formula2 500 noin 440–457 nm:ssä sykloheksaania

Kuvaus

Kiteitä tai kiteistä jauhetta, väri punainen, ruskeanpunainen tai purppuranvioletti (väri vaihtelee käytetyn liuottimen ja kiteytymisolosuhteiden mukaan)

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 453–456 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Etyyliasetaatti

Enintään 0,8 %, yksittäin tai yhteensä

Etanoli

Isobutyyliasetaatti: Enintään 1,0 %

2-Propanoli: Enintään 0,1 %

Sulfaattituhka

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Muut karotenoidit kuin beta-karoteeni: enintään 3,0 % väriaineiden kokonaismäärästä

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset

Homeet

Enintään 100 pesäkettä/gramma

Hiivat

Enintään 100 pesäkettä/gramma

Salmonella spp.

Negatiivinen 25 grammassa

Escherichia coli

Negatiivinen 5 grammassa

E 160a (iv) LEVÄKAROTEENIT

Synonyymit

CI Food Orange 5

Määritelmä

Karotenoideja voidaan valmistaa myös Dunaliella salina -levästä, jota kasvaa Whyallan suurissa suolaisissa järvissä Etelä-Australiassa. Beta-karoteenia saadaan uuttamalla eteerisellä öljyllä. Valmiste on 20–30 % suspensiossa ruokaöljyssä. Trans-/cis-isomeerisuhde on 50/50–71/29.

Tärkein väriainesosa koostuu karotenoideista, joista suurin osa on beta-karoteenia. Myös alfa-karoteenia, luteiinia, zeaksantiinia ja beta-kryptoksantiinia saattaa olla läsnä. Väripigmenttien lisäksi aine voi sisältää raaka-aineessa luonnollisesti esiintyviä öljyjä, rasvoja ja vahoja.

Väri-indeksinumero

75130

EINECS

 

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

β-karoteeni: C40H56

Molekyylipaino

β-karoteeni: 536,88

Pitoisuus

Karoteenipitoisuus (beta-karoteeniksi laskettuna) vähintään 20 %

Formula2 500 noin 440–457 nm:ssä sykloheksaania

Kuvaus

 

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 440–457 nm:ssä ja 474–486 nm:ssä

Puhtaus

Luonnollisia tokoferoleja ruokaöljyssä

Enintään 0,3 %

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

E 160b ANNATTO, BIKSIINI, NORBIKSIINI

i)   LIUOTTIMELLA UUTETUT BIKSIINI JA NORBIKSIINI

Synonyymit

CI Natural Orange 4

Määritelmä

Biksiiniä valmistetaan uuttamalla annattopuun (Bixa orellana L.) siementen ulkokuorta yhdellä tai useammalla seuraavista liuottimista: asetoni, metanoli, heksaani tai dikloorimetaani, hiilidioksidi, jonka jälkeen liuotin poistetaan.

Norbiksiiniä valmistetaan hydrolysoimalla uutettua biksiiniä emäksisellä vesiliuoksella.

Biksiini ja norbiksiini voivat sisältää muita annaton siemenistä uutettuja aineita.

Biksiinijauhe sisältää useita värillisiä ainesosia, joista merkittävin yksittäinen komponentti on biksiini, jota saattaa esiintyä sekä cis- että transmuodoissa. Myös biksiinin lämpöhajoamisessa syntyviä tuotteita saattaa esiintyä.

Norbiksiinijauhe sisältää tärkeimpänä väriainesosana biksiinin hydrolyysituotetta natrium- ja kaliumsuolojen muodossa. Sekä cis- että transmuotoja saattaa esiintyä.

Väri-indeksinumero

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4; Annattosiemenuute: 289-561-2; Biksiini: 230-248-7

Kemiallinen nimi

Biksiini:

6′-Metyylivety-9′-cis-6,6′-diapokaroteeni-6,6′-dioaatti

6′-Metyylivety-9′-trans-6,6′-diapokaroteeni-6,6′-dioaatti

Norbiksiini:

9′-cis-6,6′-Diapokaroteeni-6,6′-dionihappo

9′-trans-6,6′-Diapokaroteeni-6,6′-dionihappo

Kemiallinen kaava

Biksiini:

C25H30O4

Norbiksiini:

C24H28O4

Molekyylipaino

Biksiini:

394,51

Norbiksiini:

380,48

Pitoisuus

Biksiinijauhe: karotenoideja yhteensä vähintään 75 % biksiiniksi laskettuna.

Norbiksiinijauhe: karotenoideja yhteensä vähintään 25 % norbiksiiniksi laskettuna

Biksiini:

Formula

2 870 noin 502 nm:ssä kloroformissa

Norbiksiini:

Formula

2 870 noin 482 nm:ssä KOH-liuoksessa

Kuvaus

Punertavanruskea jauhe, suspensio tai liuos

Tunnistaminen

Spektrometria

Biksiini:

Absorbanssimaksimi kloroformissa noin 502 nm:ssä

Norbiksiini:

Absorbanssimaksimi laimeassa KOH-liuoksessa noin 482 nm:ssä

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metanoli

Heksaani

Dikloorimetaani

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

ii)   ALKALILLA UUTETTU ANNATTO

Synonyymit

CI Natural Orange 4

Määritelmä

Vesiliukoinen annatto valmistetaan emäksisellä vesiliuoksella (natrium- tai kaliumhydroksidi) uuttamalla annattopuun (Bixa orellana L.) siementen ulkokuorta.

Vesiliukoinen annatto sisältää tärkeimpänä väriainesosana norbiksiiniä eli biksiinin hydrolyysituotetta natrium- ja kaliumsuolojen muodossa. Sekä cis- että transmuotoja saattaa esiintyä.

Väri-indeksinumero

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4; Annattosiemenuute: 289-561-2; Biksiini: 230-248-7

Kemiallinen nimi

Biksiini:

6′-Metyylivety-9′-cis-6,6′-diapokaroteeni-6,6′-dioaatti

6′-Metyylivety-9′-trans-6,6′-diapokaroteeni-6,6′-dioaatti

Norbiksiini:

9′-cis-6,6′-Diapokaroteeni-6,6′-dionihappo

9′-trans-6,6′-Diapokaroteeni-6,6′-dionihappo

Kemiallinen kaava

Biksiini:

C25H30O4

Norbiksiini:

C24H28O4

Molekyylipaino

Biksiini:

394,51

Norbiksiini:

380,48

Pitoisuus

Vähintään 0,1 % karotenoidien kokonaismäärästä norbiksiininä ilmaistuna.

Norbiksiini:

Formula

2 870 noin 482 nm:ssä KOH-liuoksessa

Kuvaus

Punertavanruskea jauhe, suspensio tai liuos

Tunnistaminen

Spektrometria

Biksiini:

Absorbanssimaksimi kloroformissa noin 502 nm:ssä

Norbiksiini:

Absorbanssimaksimi laimeassa KOH-liuoksessa noin 482 nm:ssä

Puhtaus

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

iii)   ÖLJYLLÄ UUTETTU ANNATTO

Synonyymit

CI Natural Orange 4

Määritelmä

Annaton öljyuutteet, liuoksena tai suspensiona, valmistetaan uuttamalla annattopuun (Bixa orellana L.) siementen ulkokuorta syötävillä kasviöljyillä. Öljyllä uutettu annatto sisältää useita väriainesosia, joista merkittävin on biksiini, jota saattaa esiintyä sekä cis- että transmuodoissa. Myös biksiinin lämpöhajoamisessa syntyviä tuotteita saattaa esiintyä.

Väri-indeksinumero

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4; Annattosiemenuute: 289-561-2; Biksiini: 230-248-7

Kemiallinen nimi

Biksiini:

6′-Metyylivety-9′-cis-6,6′-diapokaroteeni-6,6′-dioaatti

6′-Metyylivety-9′-trans-6,6′-diapokaroteeni-6,6′-dioaatti

Norbiksiini:

9′-cis-6,6′-Diapokaroteeni-6,6′-dionihappo

9′-trans-6,6′-Diapokaroteeni-6,6′-dionihappo

Kemiallinen kaava

Biksiini:

C25H30O4

Norbiksiini:

C24H28O4

Molekyylipaino

Biksiini:

394,51

Norbiksiini:

380,48

Pitoisuus

Vähintään 0,1 % karotenoidien kokonaismäärästä biksiininä ilmaistuna.

Biksiini:

Formula

2 870 noin 502 nm:ssä kloroformissa

Kuvaus

Punertavanruskea jauhe, suspensio tai liuos

Tunnistaminen

Spektrometria

Biksiini:

Absorbanssimaksimi kloroformissa noin 502 nm:ssä

Norbiksiini:

Absorbanssimaksimi laimeassa KOH-liuoksessa noin 482 nm:ssä

Puhtaus

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 160c PAPRIKAUUTE, KAPSANTIINI, KAPSORUBIINI

Synonyymit

Paprikaoleoresiini

Määritelmä

Paprikauutetta saadaan uuttamalla liuottimella paprikan kantoja, ja se koostuu lajin Capsicum annuum L. jauhetuista hedelmistä siemenineen tai niitä ilman ja sisältää tämän maustekasvin tärkeimmät väriainesosat. Tärkeimmät väriainesosat ovat kapsantiini ja kapsorubiini. Myös lukuisia muita väriainesosia tunnetaan.

Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: metanoli, etanoli, asetoni, heksaani, dikloorimetaani, etyyliasetaatti, 2-propanoli ja hiilidioksidi.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

Kapsantiini: 207-364-1; Kapsorubiini: 207-425-2

Kemiallinen nimi

Kapsantiini: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-dihydroksi-β,κ-karoten-6-oni

Kapsorubiini: (3S, 3′S, 5R, 5R′)-3,3′-dihydroksi-κ,κ-karoteeni-6,6′-dioni

Kemiallinen kaava

Kapsantiini:

C40H56O3

Kapsorubiini:

C40H56O4

Molekyylipaino

Kapsantiini:

584,85

Kapsorubiini:

600,85

Määritys (pitoisuus)

Paprikauute: vähintään 7,0 % karotenoideja

Kapsantiini/Kapsorubiini: vähintään 30 % karotenoidien kokonaismäärästä

Formula2 100 noin 462 nm:ssä asetonissa

Kuvaus

Tummanpunainen viskoosi neste

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi asetonissa noin 462 nm:ssä

Värireaktio

Tummansininen väri saadaan lisäämällä yksi pisara rikkihappoa seokseen, jossa on yksi pisara näytettä 2–3 pisarassa kloroformia.

Puhtaus

Liuotinjäämät

Etyyliasetaatti

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metanoli

Etanoli

Asetoni

Heksaani

2-Propanoli

Dikloorimetaani

Enintään 10 mg/kg

Kapsaisiini

Enintään 250 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 160d LYKOPEENI

i)   SYNTEETTINEN LYKOPEENI

Synonyymit

Kemiallisella synteesillä valmistettu lykopeeni

Määritelmä

Synteettinen lykopeeni on lykopeenin geometristen isomeerien seos. Sitä valmistetaan Wittig-kondensaatiolla synteettisistä välituotteista, joita käytetään yleisesti muiden elintarvikkeissa käytettävien karotenoidien valmistuksessa. Synteettinen lykopeeni on pääasiassa all-trans-lykopeenia, jossa on mukana 5-cis-lykopeenia ja vähäisiä määriä muita isomeerejä. Elintarvikkeissa käytettäviksi tarkoitetut kaupalliset lykopeenivalmisteet formuloidaan ruokaöljysuspensioina tai veteen dispergoituvina taikka veteen liukenevina jauheina.

Väri-indeksinumero

75125

EINECS

207-949-1

Kemiallinen nimi

ψ,ψ-karoteeni, all-trans-lykopeeni, (all-E)-lykopeeni, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyyli-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaeeni

Kemiallinen kaava

C40H56

Molekyylipaino

536,85

Pitoisuus

Lykopeenien kokonaismäärä vähintään 96 % (all-trans-lykopeenien osuus vähintään 70 %)

Formula 465–475 nm:ssä heksaanissa (100-prosenttiselle puhtaalle all-trans-lykopeenille) on 3 450

Kuvaus

Punaista kiteistä jauhetta

Tunnistaminen

Spektrofotometria

Heksaaniliuoksen absorbanssimaksimi on noin 470 nm

Karotenoiditesti

Näytteen asetoniliuoksen väri katoaa, kun liuokseen lisätään ensin viisiprosenttista natriumnitriittiliuosta ja sitten 1 N rikkihappoliuosta

Liukoisuus

Ei liukene veteen, liukenee hyvin kloroformiin

1-prosenttisen kloroformiliuoksen ominaisuudet

Kirkas, väriltään voimakkaan oranssinpunainen

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (40 °C, 4 h, 20 mm Hg)

Apo-12’-lykopenaali

Enintään 0,15 %

Trifenyylifosfiinioksidi

Enintään 0,01 %

Liuotinjäämät

Metanoli: enintään 200 mg/kg

Heksaani, 2-propanoli: enintään 10 mg/kg kutakin

Dikloorimetaani: enintään 10 mg/kg (ainoastaan kaupallisissa tuotteissa)

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

ii)   PUNAISISTA TOMAATEISTA SAATAVA LYKOPEENI

Synonyymit

Natural Yellow 27

Määritelmä

Lykopeenia saadaan punaisista tomaateista (Lycopersicon esculentum L.) liuotinuutolla ja poistamalla liuotin uuton jälkeen. Ainoastaan seuraavia liuottimia saa käyttää: hiilidioksidi, etyyliasetaatti, asetoni, 2-propanoli, metanoli, etanoli ja heksaani. Tomaatin tärkein väriainesosa on lykopeeni, vähäisiä määriä muita karotenoidipigmenttejä saattaa esiintyä. Väripigmenttien lisäksi tuote saa sisältää tomaateissa luonnollisesti esiintyviä öljyjä, rasvoja, vahoja ja aromiaineita.

Väri-indeksinumero

75125

EINECS

207-949-1

Kemiallinen nimi

Ψ,Ψ-karoteeni, all-trans-lykopeeni, (all-E)-lykopeeni, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyyli-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaeeni

Kemiallinen kaava

C40H56

Molekyylipaino

536,85

Pitoisuus

Formula 465–475 nm:ssä heksaanissa (100-prosenttiselle puhtaalle all-trans-lykopeenille) on 3 450

Väriaineita yhteensä vähintään 5 %

Kuvaus

Tummanpunainen viskoosi neste

Tunnistaminen

Spektrofotometria

Heksaaniliuoksen absorbanssimaksimi on noin 472 nm

Puhtaus

Liuotinjäämät

2-Propanoli

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Heksaani

Asetoni

Etanoli

Metanoli

Etyyliasetaatti

Sulfaattituhka

Enintään 1 %

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

iii)   BLAKESLEA TRISPORA -SIENESTÄ SAATAVA LYKOPEENI

Synonyymit

Natural Yellow 27

Määritelmä

Blakeslea trispora -sienen lykopeeni uutetaan sienibiomassasta ja puhdistetaan kiteyttämällä ja suodattamalla. Se on pääasiassa all-trans-lykopeenia. Lisäksi se sisältää vähäisiä määriä muita karotenoideja. Valmistuksessa käytetään liuottimina ainoastaan 2-propanolia ja isobutyyliasetaattia. Elintarvikkeissa käytettäviksi tarkoitetut kaupalliset lykopeenivalmisteet formuloidaan ruokaöljysuspensioina tai veteen dispergoituvina taikka veteen liukenevina jauheina.

Väri-indeksinumero

75125

EINECS

207-949-1

Kemiallinen nimi

Ψ,Ψ-karoteeni, all-trans-lykopeeni, (all-E)-lykopeeni, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyyli-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaeeni

Kemiallinen kaava

C40H56

Molekyylipaino

536,85

Pitoisuus

Lykopeenien kokonaismäärä vähintään 95 % ja all-trans-lykopeenien osuus väriaineiden yhteismäärästä vähintään 90 %

Formula 465–475 nm heksaanissa (100-prosenttiselle puhtaalle all-trans-lykopeenille) on 3 450

Kuvaus

Punaista kiteistä jauhetta

Tunnistaminen

Spektrofotometria

Heksaaniliuoksen absorbanssimaksimi on noin 470 nm

Karotenoiditesti

Näytteen asetoniliuoksen väri katoaa, kun liuokseen lisätään ensin viisiprosenttista natriumnitriittiliuosta ja sitten 1 N rikkihappoliuosta

Liukoisuus

Ei liukene veteen, liukenee hyvin kloroformiin

1-prosenttisen kloroformiliuoksen ominaisuudet

Kirkas, väriltään voimakkaan oranssinpunainen

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (40°C, 4 h, 20 mm Hg)

Muut karotenoidit

Enintään 5 %

Liuotinjäämät

2-Propanoli: enintään 0,1 %

Isobutyyliasetaatti: enintään 1,0 %

Dikloorimetaani: enintään 10 mg/kg (ainoastaan kaupallisissa tuotteissa)

Sulfaattituhka

Enintään 0,3 %

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

E 160e BETA-APO-8′-KAROTENAALI (C30)

Synonyymit

CI Food Orange 6

Määritelmä

Näitä vaatimuksia sovelletaan pääosin β-apo-8′-karotenaalin all-trans-isomeereihin, joissa on vähäisiä määriä muita karotenoideja. Nämä erityisvaatimukset täyttävästä β-apo-8′-karotenaalista valmistetaan laimennettuja ja stabiloituja muotoja ja niihin luetaan myös syötävien rasvojen ja öljyjen, emulsioiden ja veteen liukenevien jauheiden sisältämät β-apo-8′-karotenaaliliuokset tai -suspensiot. Näillä valmisteilla voi olla erilaisia cis/trans-isomeerisuhteita.

Väri-indeksinumero

40820

EINECS

214-171-6

Kemiallinen nimi

β-Apo-8′-karotenaali; trans-β-Apo-8′-karotenaali-aldehydi

Kemiallinen kaava

C30H40O

Molekyylipaino

416,65

Pitoisuus

Vähintään 96 % väriaineiden kokonaismäärästä

Formula2 640 noin 460–462 nm:ssä sykloheksaanissa

Kuvaus

Tummanvioletit metallinhohtoiset kiteet tai kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 460–462 nm:ssä

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Toissijaiset väriaineet

Karotenoidit, muut kuin β-apo-8′-karotenaali:

enintään 3,0 % väriaineiden kokonaismäärästä

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 161b LUTEOLIINI

Synonyymit

Karotenoidit; ksantofyllit

Määritelmä

Luteoliinia saadaan liuottimella uuttamalla syötävien hedelmien ja kasvien, ruohojen, sinimailasen (alfalfa) ja lajin Tagetes erecta kantoja. Tärkein väriainesosa on karotenoidit, jotka koostuvat suurimmaksi osaksi luteoliinista ja sen rasvahappoestereistä. Myös vaihtelevia määriä karoteeneja saattaa esiintyä. Luteoliini saattaa sisältää kasviaineksessa luontaisesti esiintyviä rasvoja, öljyjä ja vahoja.

Uuttamisessa saa käyttää ainoastaan seuraavia liuottimia: metanoli, etanoli, 2-propanoli, heksaani, asetoni, metyylietyyliketoni ja hiilidioksidi.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

204-840-0

Kemiallinen nimi

3,3′-dihydroksi-d-karoteeni

Kemiallinen kaava

C40H56O2

Molekyylipaino

568,88

Pitoisuus

Väriaineen kokonaispitoisuus vähintään 4,0 % luteoliiniksi laskettuna

Formula2 550 noin 445 nm:ssä kloroformissa/etanolissa (10 + 90) tai heksaanissa/etanolissa/asetonissa (80 + 10 + 10).

Kuvaus

Tumma, kellertävänruskea neste

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi kloroformissa/etanolissa (1:9) noin 445 nm:ssä.

Puhtaus

Liuotinjäämät

Asetoni

Enintään 50 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Metyylietyyliketoni

Metanoli

Etanoli

2-Propanoli

Heksaani

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 3 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 161g KANTAKSANTIINI

Synonyymit

CI Food Orange 8

Määritelmä

Näitä eritelmiä sovelletaan pääosin kantaksantiinin all-trans-isomeereihin, joissa on vähäisiä määriä muita karotenoideja. Näiden eritelmien mukaisesta kantaksantiinista valmistetaan laimennettuja ja stabiloituja muotoja ja niihin luetaan myös syötävien rasvojen tai öljyjen, emulsioiden ja veteen liukenevien jauheiden sisältämät kantaksantiiniliuokset tai -suspensiot. Näillä valmisteilla voi olla erilaisia cis/trans-isomeerisuhteita.

Väri-indeksinumero

40850

EINECS

208-187-2

Kemiallinen nimi

β-karoteeni-4,4′-dioni; kantaksantiini; 4,4′-diokso-β-karoteeni

Kemiallinen kaava

C40H52O2

Molekyylipaino

564,86

Pitoisuus

Vähintään 96 % väriaineiden kokonaismäärästä (kantaksantiinina ilmaistuna)

Formula

2 200

noin 485 nm:ssä kloroformissa

468–472 nm:ssä sykloheksaanissa

464–467 nm:ssä petrolieetterissä

Kuvaus

Tummanvioletit kiteet tai kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi kloroformissa noin 485 nm:ssä.

Absorbanssimaksimi sykloheksaanissa 468–472 nm:ssä

Absorbanssimaksimi petrolieetterissä 464–467 nm:ssä

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Toissijaiset väriaineet

Karotenoidit, muut kuin kantaksantiini: enintään 5,0 % väriaineiden kokonaismäärästä

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 162 PUNAJUURIVÄRI, BETALAIINI

Synonyymit

Punajuuripunainen

Määritelmä

Punajuuriväriä saadaan punajuurikkaan (Beta vulgaris L. var rubra) kantojen juurista puristamalla murskatuista juurikkaista puristemehua tai raastetuista punajuurista vesiuutoksella ja sen jälkeen aktiivissa ainesosassa rikastamalla. Väri muodostuu eri pigmenteistä, jotka kaikki kuuluvat luokkaan betalaiini. Tärkein väriainesosa on betasyaniinit (punainen), josta on betalaiinia 75–95 %. Vähäisiä määriä betaksantiinia (keltainen) ja betalaiinien hajoamistuotteita (vaaleanruskea) saattaa esiintyä.

Väripigmenttien lisäksi mehu tai uute sisältää punajuurissa luontaisesti esiintyviä sokereita, suoloja ja/tai valkuaisaineita. Liuos voidaan konsentroida, ja joitakin tuotteita voidaan jalostaa useimpien sokereiden, suolojen ja valkuaisaineiden poistamiseksi.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

231-628-5

Kemiallinen nimi

[S-(R′,R′)-4-[2-[2-Karboksi-5(β-D-glukopyranosyloksi)-2,3-dihydro-6-hydroksi-1H-indol-1-yyli]etenyyli]-2,3-dihydro-2,6-pyridiini-dikarboksyylihappo; 1-(2-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahydro-4-pyridylideeni)etylideeni)-5-β-D-glukopyranosyloksi)-6-hydroksi-indolium-2-karboksylaatti

Kemiallinen kaava

Betalaiini: C24H26N2O13

Molekyylipaino

550,48

Pitoisuus

Punaista väriä (betalaiinina ilmaistuna) vähintään 0,4 %

Formula1 120 noin 535 nm:ssä vesiliuoksessa, jonka pH on 5

Kuvaus

Punainen tai tummanpunainen neste, massa, jauhe tai kiinteä aine

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vedessä, jonka pH on 5, noin 535 nm:ssä

Puhtaus

Nitraatti

Enintään 2 g nitraattianionia/g punaista väriä (laskettuna pitoisuusmäärityksen perusteella)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 163 ANTOSYAANIT

Synonyymit

 

Määritelmä

Antosyaania saadaan kasvisten ja syötävien hedelmien kannoista sulfiittivedellä, happovedellä, hiilidioksidilla, metanolilla tai etanolilla uuttamalla tai maseroimalla, minkä jälkeen uutos konsentroidaan ja/tai puhdistetaan tarvittaessa. Tuotos voidaan muuntaa teollisella kuivausprosessilla jauheeksi. Antosyaanit sisältävät raaka-aineen tavallisia ainesosia eli antosyaania, orgaanisia happoja, tanniineja, sokereita, kivennäisaineita jne. muttei välttämättä samassa suhteessa kuin raaka-aineessa. Etanolia voi esiintyä luonnostaan maseroinnin tuloksena. Värjäävä ainesosa on antosyaani. Tuotteita myydään pitoisuusmäärityksen mukaisten värivahvuuksien mukaan. Väriainessisältöä ei ilmaista määrällisinä yksikköinä.

Väri-indeksinumero

 

EINECS

208-438-6 (syanidiini); 205-125-6 (peonidiini); 208-437-0 (delfinidiini); 211-403-8 (malvidiini); 205-127-7 (pelargonidiini); 215-849-4 (petunidiini)

Kemiallinen nimi

3,3′,4′,5,7-pentahydroksi-flavyliumkloridi (syanidiini)

3,4′,5,7-tetrahydroksi-3′-metoksiflavyliumkloridi (peonidiini)

3,4′,5,7-tetrahydroksi-3′,5′-dimetoksiflavyliumkloridi (malvidiini)

3,5,7-trihydroksi-2-(3,4,5,trihydroksifenyyli)-1-bentsopyryliumkloridi (delfinidiini)

3,3′4′,5,7-pentahydroksi-5′-metoksiflavyliumkloridi (petunidiini)

3,5,7-trihydroksi-2-(4-hydroksifenyyli)-1-bentsopyryliumkloridi (pelargonidiini)

Kemiallinen kaava

Syanidiini: C15H11O6Cl

Peonidiini: C16H13O6Cl

Malvidiini: C17H15O7Cl

Delfinidiini: C15H11O7Cl

Petunidiini: C16H13O7Cl

Pelargonidiini: C15H11O5Cl

Molekyylipaino

Syanidiini: 322,6

Peonidiini: 336,7

Malvidiini: 366,7

Delfinidiini: 340,6

Petunidiini: 352,7

Pelargonidiini: 306,7

Pitoisuus

Formula

300 pH 3,0:ssa 515–535 nm:ssä puhtaan pigmentin osalta

Kuvaus

Purppuranpunainen neste, jauhe tai massa, jolla on mieto ominaistuoksu

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi metanolissa, jossa on 0,01 % suolahappoa.

Syanidiini: 535 nm

Peonidiini: 532 nm

Malvidiini: 542 nm

Delfinidiini: 546 nm

Petunidiini: 543 nm

Pelargonidiini: 530 nm

Puhtaus

Liuotinjäämät

Metanoli

Enintään 50 mg/kg

Etanoli

Enintään 200 mg/kg

Rikkidioksidi

Enintään 1 000 mg/kg pigmenttiprosenttia kohden

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 170 KALSIUMKARBONAATTI

Synonyymit

CI Pigment White 18; Kalkki

Määritelmä

Kalsiumkarbonaatti on tuote, jota saadaan jauhetusta kalkkikivestä tai saostamalla kalsiumioneja karbonaatti-ioneilla.

Väri-indeksinumero

77220

EINECS

Kalsiumkarbonaatti: 207-439-9

Kalkkikivi: 215-279-6

Kemiallinen nimi

Kalsiumkarbonaatti

Kemiallinen kaava

CaCO3

Molekyylipaino

100,1

Pitoisuus

Vähintään 98 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen tai amorfinen, hajuton ja mauton jauhe

Tunnistaminen

Liukoisuus

Lähes liukenematon veteen ja alkoholiin. Liukenee poreillen laimeaan etikkahappoon, laimeaan suolahappoon ja laimeaan typpihappoon. Syntyvät liuokset antavat kiehumisen jälkeen positiiviset kalsiumin osoitusreaktiot.

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % (200 °C, 4 h)

Happoon liukenemattomat aineet

Enintään 0,2 %

Magnesium- ja alkalimetallien suolat

Enintään 1 %

Fluoridi

Enintään 50 mg/kg

Antimoni (Sb)

Enintään 100 mg/kg, yksittäin tai yhteensä

Kupari (Cu)

Kromi (Cr)

Sinkki (Zn)

Barium (Ba)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 171 TITAANIDIOKSIDI

Synonyymit

CI Pigment White 6

Määritelmä

Titaanidioksidi koostuu lähinnä puhtaasta anataasi- ja/tai rutiilititaanidioksidista, joka voidaan päällystää pienillä määrillä alumiinioksidia ja/tai piidioksidia tuotteen teknisten ominaisuuksien parantamiseksi.

Pigmenttinä käytettävän titaanidioksidin anataasilaatuja voidaan valmistaa vain sulfaattimenetelmällä, jossa muodostuu sivutuotteena runsaasti rikkihappoa. Titaanidioksidin rutiililaatuja valmistetaan tavallisesti kloorimenetelmällä.

Tiettyjä titaanidioksidin rutiililaatuja valmistetaan käyttämällä kiillettä (kaliumalumiinisilikaattia) templaattina hiutalemaisen perusrakenteen muodostamiseksi. Kiille pinnoitetaan titaanidioksidilla käyttäen patentoitua erikoismenetelmää.

Hiutalemuotoista rutiilititaanidioksidia valmistetaan liuottamalla (rutiili)titaanidioksidilla päällystettyä kiillehelmiäispigmenttiä hapossa ja sen jälkeen emäksessä. Prosessin aikana kaikki kiille häviää, ja reaktiotuotteena on hiutalemuotoista rutiilititaanidioksidia.

Väri-indeksinumero

77891

EINECS

236-675-5

Kemiallinen nimi

Titaanidioksidi

Kemiallinen kaava

TiO2

Molekyylipaino

79,88

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna alumiinioksidista ja piidioksidista vapaasta aineesta

Kuvaus

Valkoinen tai hieman värillinen jauhe

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen ja orgaanisiin liuottimiin. Liukenee hitaasti fluorivetyhappoon ja kuumaan väkevään rikkihappoon.

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (105 °C, 3 h)

Polttohäviö

Enintään 1,0 % haihtuvista aineista vapaasta aineesta laskettuna (800 °C)

Alumiinioksidi ja/tai piidioksidi

Yhteensä enintään 2,0 %

0,5 N suolahappoon liukeneva aines

Enintään 0,5 % alumiinioksidista ja piidioksidista vapaasta aineesta, ja lisäksi alumiinioksidia ja/tai piidioksidia sisältävien tuotteiden osalta enintään 1,5 % myyntituotteessa.

Veteen liukeneva aines

Enintään 0,5 %

Kadmium

Enintään 1 mg/kg sen jälkeen kun uutettu 0,5 N suolahapolla

Antimoni

Enintään 2 mg/kg sen jälkeen kun uutettu 0,5 N suolahapolla

Arseeni

Enintään 1 mg/kg sen jälkeen kun uutettu 0,5 N suolahapolla

Lyijy

Enintään 10 mg/kg sen jälkeen kun uutettu 0,5 N suolahapolla

Elohopea

Enintään 1 mg/kg sen jälkeen kun uutettu 0,5 N suolahapolla

E 172 RAUTAOKSIDIT JA -HYDROKSIDIT

Synonyymit

Keltainen rautaoksidi: CI Pigment Yellow 42 ja 43

Punainen rautaoksidi: CI Pigment Red 101 ja 102

Musta rautaoksidi: CI Pigment Black 11

Määritelmä

Rautaoksidit ja -hydroksidit tuotetaan synteettisesti, ja ne koostuvat pääosin vedettömistä ja/tai hydratoiduista rautaoksideista. Väriasteikkoon kuuluu keltaista, punaista, ruskeaa ja mustaa. Elintarvikelaatua olevat rautaoksidit erotetaan etupäässä teknisistä laaduista niihin sisältyvien verrattain vähäisten muiden metallien määrien perusteella. Tähän päästään valikoimalla ja valvomalla raudan alkuperää ja/tai laajentamalla kemiallista puhdistusta valmistuksen aikana.

Väri-indeksinumero

Keltainen rautaoksidi:

77492

Punainen rautaoksidi:

77491

Musta rautaoksidi:

77499

EINECS

Keltainen rautaoksidi:

257-098-5

Punainen rautaoksidi:

215-168-2

Musta rautaoksidi:

235-442-5

Kemiallinen nimi

Keltainen rautaoksidi: Hydratoitu rautaoksidi, hydratoitu rauta (III) oksidi

Punainen rautaoksidi: Vedetön rautaoksidi, vedetön rauta (III) oksidi

Musta rautaoksidi: ferroosorautaoksidi, rauta (II, III) oksidi

Kemiallinen kaava

Keltainen rautaoksidi:

FeO(OH) · H2O

Punainen rautaoksidi:

Fe2O3

Musta rautaoksidi:

FeO.Fe2O3

Molekyylipaino

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO.Fe2O3

Pitoisuus

Keltaista rautaa vähintään 60 %, punaista ja mustaa rautaa vähintään 68 % yhteensä rautana ilmaistuna

Kuvaus

Jauhe; väriasteikossa keltainen, punainen, ruskea tai musta

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen ja orgaanisiin liuottimiin.

Liukenee väkeviin mineraalihappoihin.

Puhtaus

Veteen liukeneva aines

Enintään 1,0 %

täydellisen liuotuksen jälkeen

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Kromi

Enintään 100 mg/kg

Kupari

Enintään 50 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Nikkeli

Enintään 200 mg/kg

Sinkki

Enintään 100 mg/kg

E 173 ALUMIINI

Synonyymit

CI Pigment Metal

Määritelmä

Alumiinijauhe koostuu hienojakoisista alumiinihiukkasista. Jauhaminen voidaan suorittaa syötävien kasviöljyjen ja/tai elintarvikelisäainelaatua olevien rasvahappojen läsnä ollessa. Jauheeseen ei ole sekoitettu muita kuin syötäviä kasviöljyjä ja/tai laadultaan elintarvikelisäainelaatua olevia rasvahappoja.

Väri-indeksinumero

77000

EINECS

231-072-3

Kemiallinen nimi

Alumiini

Kemiallinen kaava

Al

Atomipaino

26,98

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna alumiiniksi ja öljyttömästä aineesta

Kuvaus

Hopeanharmaa jauhe tai ohut hile

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen ja orgaanisiin liuottimiin. Liukenee laimeaan suolahappoon.

Alumiinitesti

Läpäisee testin, jos näyte liukenee laimeaan suolahappoon

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (105 °C, vakiopainoon)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 10 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

E 174 HOPEA

Synonyymit

Argentum

Määritelmä

Väri-indeksinumero

77820

EINECS

231-131-3

Kemiallinen nimi

Hopea

Kemiallinen kaava

Ag

Atomipaino

107,87

Pitoisuus

Vähintään 99,5 % Ag

Kuvaus

Hopeanvärinen jauhe tai ohut hile

Tunnistaminen

 

Puhtaus

 

E 175 KULTA

Synonyymit

Pigment Metal 3; Aurum

Määritelmä

Väri-indeksinumero

77480

EINECS

231-165-9

Kemiallinen nimi

Kulta

Kemiallinen kaava

Au

Atomipaino

197,0

Pitoisuus

Vähintään 90 % Au

Kuvaus

Kullanvärinen jauhe tai ohut hile

Tunnistaminen

 

Puhtaus

Hopea

Enintään 7 %

Täydellisen liuotuksen jälkeen

Kupari

Enintään 4 %

E 180 LITOLIRUBIINI BK

Synonyymit

CI Pigment Red 57; Rubiinipigmentti; Karmiini 6B

Määritelmä

Litolirubiini BK koostuu lähinnä kalsium-3-hydroksi-4-(4-metyyli-2-sulfonaattifenyyliatso)-2-naftaleenikarboksylaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä värittömien ainesosien veden, kalsiumkloridin ja/tai kalsiumsulfaatin kanssa.

Väri-indeksinumero

15850:1

EINECS

226-109-5

Kemiallinen nimi

Kalsium-3-hydroksi-4-(4-metyyli-2-sulfonaattifenyyliatso)-2-naftaleenikarboksylaatti

Kemiallinen kaava

C18H12CaN2O6S

Molekyylipaino

424,45

Pitoisuus

Väriaineita yhteensä vähintään 90 %

Formula 200 noin 442 nm:ssä dimetyyliformamidissä

Kuvaus

Punainen jauhe

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorbanssimaksimi dimetyyliformamidissä noin 442 nm:ssä.

Puhtaus

Toissijaiset väriaineet

Enintään 0,5 %

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

 

2-Amino-5-metyyli bentseenisulfonihappo, kalsiumsuola

Enintään 0,2 %

3-Hydroksi-2-naftaleenikarboksyylihappo, kalsiumsuola

Enintään 0,4 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliinina ilmaistuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Liuoksesta, jonka pH on 7, enintään 0,2 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.

E 200 SORBIINIHAPPO

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

203-768-7

Kemiallinen nimi

Sorbiinihappo; Trans, trans-2,4-Heksadieenihappo

Kemiallinen kaava

C6H8O2

Molekyylipaino

112,12

Pitoisuus

Vähintään 99 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Värittömät neulamaiset kiteet tai valkoinen irtonainen jauhe, jolla mieto ominaistuoksu ja jonka väri ei muutu kuumennettaessa 90 minuuttia 105 °C:ssa

Tunnistaminen

Sulamisväli

133 °C–135 °C, sen jälkeen kun sitä on vakuumikuivattu 4 tuntia rikkihappoeksikaattorissa

Spektrometria

Absorbanssimaksimi 2-propanoliliuoksessa (1:4 000 000) 254 ± 2

Kaksoissidostesti

Läpäisee testin

Liukoisuus

Liukenee niukasti veteen, liukenee etanoliin

Puhtaus

Vesipitoisuus

Enintään 0,5 % (Karl Fischerin menetelmä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,2 %

Aldehydit

Enintään 0,1 % (formaldehydinä)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 202 KALIUMSORBAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

246-376-1

Kemiallinen nimi

Kaliumsorbaatti; Kalium(E, E)-2,4,-heksadienaatti; Trans, trans-2,4-heksadieenihapon kaliumsuola

Kemiallinen kaava

C6H7O2K

Molekyylipaino

150,22

Pitoisuus

Vähintään 99 % kuiva-aineesta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe, jonka väri ei muutu kuumennettaessa 90 minuuttia 105 °C:ssa

Tunnistaminen

Sorbiinihapon sulamisväli

Happamaksi tekemällä eristetyn sorbiinihapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 133 °C–135 °C sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Kaksoissidostesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 1,0 % (105 °C, 3 h)

Happamuus tai emäksisyys

Enintään noin 1,0 % (sorbiinihappona tai K2CO3:na)

Aldehydit

Enintään 0,1 % (formaldehydinä)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 203 KALSIUMSORBAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

231-321-6

Kemiallinen nimi

Kalsiumsorbaatti; Trans, trans-2,4-heksadieenihapon kalsiumsuola

Kemiallinen kaava

C12H14O4Ca

Molekyylipaino

262,32

Pitoisuus

Vähintään 98 % kuiva-aineesta

Kuvaus

Hieno, valkoinen, kiteinen jauhe, jonka väri ei muutu kuumennettaessa 90 minuuttia 105 °C:ssa

Tunnistaminen

Sorbiinihapon sulamisväli

Happamaksi tekemällä eristetyn sorbiinihapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 133 °C–135 °C sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

Kaksoissidostesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % määritettynä vakuumikuivaamalla 4 tuntia rikkihappoeksikaattorissa

Aldehydit

Enintään 0,1 % (formaldehydinä)

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 210 BENTSOEHAPPO

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

200-618-2

Kemiallinen nimi

Bentsoehappo; Bentseenikarboksyylihappo; Fenyylikarboksyylihappo

Kemiallinen kaava

C7H6O2

Molekyylipaino

122,12

Pitoisuus

Vähintään 99,5 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Sulamisväli

121,5 °C–123,5 °C

Sublimointitesti

Läpäisee testin

Bentsoaattitesti

Läpäisee testin

pH

Noin 4 (vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (3 h, rikkihapon päällä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

Klooratut orgaaniset yhdisteet

Enintään 0,07 % kloridina ilmaistuna, mikä vastaa 0,3 %:a monoklooribentsoehappona ilmaistuna

Helposti hapettuvat aineet

Lisätään 1,5 ml rikkihappoa 100 ml:aan vettä, kuumennetaan kiehumispisteeseen ja lisätään pisaroittain 0,1 N:sta KMnO4:a, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 30 sekuntia. Liuotetaan 1 g milligramman tarkkuudella punnittua näytettä kuumennettuun liuokseen ja titrataan 0,1 N KMnO4:lla, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 15 sekuntia. Kulutuksen tulisi olla enintään 0,5 ml

Helposti hiiltyvät aineet

Kylmän liuoksen, jossa on 0,5 g bentsoehappoa ja 5 ml 94,5–95,5-prosenttista rikkihappoa, ei pitäisi olla voimakkaamman väristä kuin vertailuliuoksen, jossa on 0,2 ml kobolttikloridia TSC (10), 0,3 ml rauta(III)kloridia TSC (11), 0,1 ml kuparisulfaattia TSC (12) ja 4,4 ml vettä

Polysykliset hapot

Kun bentsoehapon neutraloitu liuos tehdään asteittain happamaksi, ensimmäisen saostuman sulamispisteen on oltava sama kuin bentsoehapon

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 211 NATRIUMBENTSOAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

208-534-8

Kemiallinen nimi

Natriumbentsoaatti; Bentseenikarboksyylihapon natriumsuola; Fenyylikarboksyylihapon natriumsuola

Kemiallinen kaava

C7H5O2Na

Molekyylipaino

144,11

Pitoisuus

Vähintään 99 % C7H5O2Na:ta sen jälkeen kun ainetta on kuivattu 4 tuntia 105 °C:ssa

Kuvaus

Valkoinen, lähes hajuton, kiteinen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen, liukenee vähän etanoliin

Bentsoehapon sulamisväli

Happamaksi tekemällä eristetyn bentsoehapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 121,5 °C–123 °C sen jälkeen kun se on kuivattu rikkihappoeksikaattorissa

Bentsoaattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 1,5 % (105 °C, 4 h)

Helposti hapettuvat aineet

Lisätään 1,5 ml rikkihappoa 100 ml:aan vettä, kuumennetaan kiehumispisteeseen ja lisätään pisaroittain 0,1 N:sta KMnO4:a, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 30 sekuntia. Liuotetaan 1 g milligramman tarkkuudella punnittua näytettä kuumennettuun liuokseen ja titrataan 0,1 N KMnO4:lla, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 15 sekuntia. Kulutuksen tulisi olla enintään 0,5 ml

Polysykliset hapot

Kun natriumbentsoaatin (neutraloitu) liuos tehdään asteittain happamaksi, ensimmäisen saostuman sulamispisteen on oltava sama kuin bentsoehapon

Klooratut orgaaniset yhdisteet

Enintään 0,06 % kloridina ilmaistuna, mikä vastaa 0,25 %:a monoklooribentsoehappona ilmaistuna

Happamuus tai emäksisyys

1 g:n (natriumbentsoaatti) neutraloimiseen fenoliftaleiinin läsnä ollessa ei kulu enempää kuin 0,25 ml 0,1 N:sta NaOH:a tai 0,1 N:sta HCl:a

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 212 KALIUMBENTSOAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

209-481-3

Kemiallinen nimi

Kaliumbentsoaatti; Bentseenikarboksyylihapon kaliumsuola; Fenyylikarboksyylihapon kaliumsuola

Kemiallinen kaava

C7H5KO2·3H2O

Molekyylipaino

214,27

Pitoisuus

Vähintään 99 % C7H5KO2:a kuivattuna vakiopainoon 105 °C:ssa

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Bentsoehapon sulamisväli

Happamaksi tekemällä eristetyn bentsoehapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 121,5 °C–123 °C sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

Bentsoaattitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 26,5 % (105 °C, 4 h)

Klooratut orgaaniset yhdisteet

Enintään 0,06 % kloridina ilmaistuna, mikä vastaa 0,25 %:a monoklooribentsoehappona ilmaistuna

Helposti hapettuvat aineet

Lisätään 1,5 ml rikkihappoa 100 ml:aan vettä, kuumennetaan kiehumispisteeseen ja lisätään pisaroittain 0,1 N:sta KMnO4:a, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 30 sekuntia. Liuotetaan 1 g milligramman tarkkuudella punnittua näytettä kuumennettuun liuokseen ja titrataan 0,1 N KMnO4:lla, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 15 sekuntia. Kulutuksen tulisi olla enintään 0,5 ml

Helposti hiiltyvät aineet

Kylmän liuoksen, jossa on 0,5 g bentsoehappoa ja 5 ml 94,5–95,5-prosenttista rikkihappoa, ei pitäisi olla voimakkaamman väristä kuin vertailuliuoksen, jossa on 0,2 ml kobolttikloridia TSC, 0,3 ml rauta(III)kloridia TSC, 0,1 ml kuparisulfaattia TSC ja 4,4 ml vettä

Polysykliset hapot

Kun kaliumbentsoaatin (neutraloitu) liuos tehdään asteittain happamaksi, ensimmäisen saostuman sulamispisteen on oltava sama kuin bentsoehapon

Happamuus tai emäksisyys

1 g:n (kaliumbentsoaatti) neutraloimiseen fenoliftaleiinin läsnä ollessa ei kulu enempää kuin 0,25 ml 0,1 N:sta NaOH:a tai 0,1 N:sta HCl:a

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 213 KALSIUMBENTSOAATTI

Synonyymit

Monokalsiumbentsoaatti

Määritelmä

EINECS

218-235-4

Kemiallinen nimi

Kalsiumbentsoaatti; Kalsiumdibentsoaatti

Kemiallinen kaava

Vedetön:

C14H10O4Ca

Monohydraatti:

C14H10O4Ca·H2O

Trihydraatti:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekyylipaino

Vedetön:

282,31

Monohydraatti:

300,32

Trihydraatti:

336,36

Pitoisuus

Vähintään 99 % sen jälkeen kun on kuivattu 105 °C:ssa

Kuvaus

Valkoiset tai värittömät kiteet tai valkoinen jauhe

Tunnistaminen

Bentsoehapon sulamisväli

Happamaksi tekemällä eristetyn bentsoehapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 121,5 °C–123 °C sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

Bentsoaattitesti

Läpäisee testin

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 17,5 % (105 °C, vakiopainoon)

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,3 %

Klooratut orgaaniset yhdisteet

Enintään 0,06 % kloridina ilmaistuna, mikä vastaa 0,25 %:a monoklooribentsoehappona ilmaistuna

Helposti hapettuvat aineet

Lisätään 1,5 ml rikkihappoa 100 ml:aan vettä, kuumennetaan kiehumispisteeseen ja lisätään pisaroittain 0,1 N:sta KMnO4:a, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 30 sekuntia. Liuotetaan 1 g milligramman tarkkuudella punnittua näytettä kuumennettuun liuokseen ja titrataan 0,1 N KMnO4:lla, kunnes vaaleanpunainen väri pysyy 15 sekuntia. Kulutuksen tulisi olla enintään 0,5 ml

Helposti hiiltyvät aineet

Kylmän liuoksen, jossa on 0,5 g bentsoehappoa ja 5 ml 94,5–95,5-prosenttista rikkihappoa, ei pitäisi olla voimakkaamman väristä kuin vertailuliuoksen, jossa on 0,2 ml kobolttikloridia TSC, 0,3 ml rauta(III)kloridia TSC, 0,1 ml kuparisulfaattia TSC ja 4,4 ml vettä

Polysykliset hapot

Kun kalsiumbentsoaatin (neutraloitu) liuos tehdään asteittain happamaksi, ensimmäisen saostuman sulamispisteen on oltava sama kuin bentsoehapon

Happamuus tai emäksisyys

1 g:n (kalsiumbentsoaatti) neutraloimiseen fenoliftaleiinin läsnä ollessa ei kulu enempää kuin 0,25 ml 0,1 N:sta NaOH:a tai 0,1 N:sta HC1:a

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 214 ETYYLI-p-HYDROKSIBENTSOAATTI

Synonyymit

Etyyliparabeeni; Etyyli-p-oksibentsoaatti

Määritelmä

EINECS

204-399-4

Kemiallinen nimi

Etyyli-p-hydroksibentsoaatti; p-Hydroksibentsoehapon etyyliesteri

Kemiallinen kaava

C9H10O3

Molekyylipaino

166,8

Pitoisuus

Vähintään 99,5 % sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 80 °C:ssa

Kuvaus

Lähes hajuttomat, pienet, värittömät kiteet tai valkoinen, kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Sulamisväli

115 °C–118 °C

p-hydroksibentsoaattitesti

Happamaksi tekemällä eristetyn p-hydroksibentsoehapon, jota ei ole kiteytetty uudelleen, sulamisväli 213 °C–217 °C sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

Alkoholitesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (80 °C, 2 h)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

p-Hydroksibentsoehappo ja salisyylihappo

Enintään 0,35 % ilmaistuna p-hydroksibentsoehappona

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 215 NATRIUMETYYLI-p-HYDROKSIBENTSOAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

252-487-6

Kemiallinen nimi

Natriumetyyli-p-hydroksibentsoaatti; p-Hydroksibentsoehapon etyyliesterin natriumyhdiste

Kemiallinen kaava

C9H9O3Na

Molekyylipaino

188,8

Pitoisuus

p-Hydroksibentsoehapon etyyliesterin pitoisuus vähintään 83 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen, kiteinen hygroskooppinen jauhe

Tunnistaminen

Sulamisväli

115 °C–118 °C, sen jälkeen kun se on vakuumikuivattu rikkihappoeksikaattorissa

p-hydroksibentsoaattitesti

Näytteestä peräisin olevan p-hydroksibentsoehapon sulamisväli 213 °C–217 °C

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

9,9–10,3 (0,1-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 5 % (kuivaamalla vakuumissa rikkihappoeksikaattorissa)

Sulfaattituhka

37–39 %

p-Hydroksibentsoehappo ja salisyylihappo

Enintään 0,35 % ilmaistuna p-hydroksibentsoehappona

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 218 METYYLI-p-HYDROKSIBENTSOAATTI

Synonyymit

Metyyliparabeeni; Metyyli-p-oksibentsoaatti

Määritelmä

EINECS

243-171-5

Kemiallinen nimi

Metyyli-p-hydroksibentsoaatti; p-Hydroksibentsoehapon metyyliesteri

Kemiallinen kaava

C8H8O3

Molekyylipaino

152,15

Pitoisuus

Vähintään 99 % sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 80 °C:ssa

Kuvaus

Lähes hajuttomat, pienet kiteet tai valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Sulamisväli

125 °C–128 °C

p-hydroksibentsoaattitesti

Näytteestä peräisin olevan p-hydroksibentsoehapon sulamisväli on 213 °C –217 °C sen jälkeen kun sitä on kuivattu 2 tuntia 80 °C:ssa

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (80 °C, 2 h)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

p-Hydroksibentsoehappo ja salisyylihappo

Enintään 0,35 % ilmaistuna p-hydroksibentsoehappona

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 219 NATRIUMMETYYLI-p-HYDROKSIBENTSOAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

 

Kemiallinen nimi

Natriummetyyli-p-hydroksibentsoaatti; p-Hydroksibentsoehapon metyyliesterin natriumyhdiste

Kemiallinen kaava

C8H7O3Na

Molekyylipaino

174,15

Pitoisuus

Vähintään 99,5 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen, hygroskooppinen jauhe

Tunnistaminen

Sulamisväli

Valkoisen saostuman, joka muodostuu tekemällä metyyli-p-hydroksibentsoaatin natriumjohdannaisen 10-prosenttinen vesiliuos suolahapolla happamaksi (litmuspaperia indikaattorina käyttäen), sulamisvälin tulee vesipesun ja 80 °C:ssa 2 tunnin ajan tehdyn kuivauksen jälkeen olla 125 °C–128 °C

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

9,7–10,3 (0,1-prosenttinen liuos hiilidioksidista vapaassa vedessä)

Puhtaus

Vesipitoisuus

Enintään 5 % (Karl Fischerin menetelmä)

Sulfaattituhka

40–44,5 % vedettömästä aineesta

p-Hydroksibentsoehappo ja salisyylihappo

Enintään 0,35 % ilmaistuna p-hydroksibentsoehappona

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 220 RIKKIDIOKSIDI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

231-195-2

Kemiallinen nimi

Rikkidioksidi; Rikkihapon anhydridi

Kemiallinen kaava

SO2

Molekyylipaino

64,07

Pitoisuus

Vähintään 99 %

Kuvaus

Väritön, palamaton kaasu, jossa voimakkaan pistävä, tukahduttava haju

Tunnistaminen

Rikkiyhdistetesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Vesipitoisuus

Enintään 0,05 % (Karl Fischerin menetelmä)

Haihtumattomat aineet

Enintään 0,01 %

Rikkitrioksidi

Enintään 0,1 %

Seleeni

Enintään 10 mg/kg

Muut ilmassa tavallisesti esiintymättömät kaasut

Ei esiinny

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 221 NATRIUMSULFIITTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

231-821-4

Kemiallinen nimi

Natriumsulfiitti (vedetön tai heptahydraatti)

Kemiallinen kaava

Vedetön:

Na2SO3

Heptahydraatti:

Na2SO37H2O

Molekyylipaino

Vedetön:

126,04

Heptahydraatti:

252,16

Pitoisuus

Vedetön:

Vähintään 95 % Na2SO3:a ja vähintään 48 % SO2:a

Heptahydraatti:

Vähintään 48 % Na2SO3:a ja vähintään 24 % SO2:a

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe tai värittömät kiteet

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

8,5–11,5, (vedetön: 10-prosenttinen liuos; heptahydraatti: 20-prosenttinen liuos)

Puhtaus

Tiosulfaatti

Enintään 0,1 % laskettuna SO2-pitoisuudesta

Rauta

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 222 NATRIUMBISULFIITTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

231-921-4

Kemiallinen nimi

Natriumbisulfiitti; Natriumvetysulfiitti

Kemiallinen kaava

NaHSO3 vesiliuoksessa

Molekyylipaino

104,06

Pitoisuus

Vähintään 32 % (w/w) NaHSO3:a

Kuvaus

Kirkas, väriltään värittömästä keltaiseen liuos

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

2,5–5,5 (10-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Rauta

Enintään 10 mg/kg Na2SO3:a laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 223 NATRIUMMETABISULFIITTI

Synonyymit

Pyrosulfiitti; Natriumpyrosulfiitti

Määritelmä

EINECS

231-673-0

Kemiallinen nimi

Natriumdisulfiitti; Dinatriumpentaoksodisulfaatti

Kemiallinen kaava

Na2S2O5

Molekyylipaino

190,11

Pitoisuus

Vähintään 95 % Na2S2O5:a ja vähintään 64 % SO2:a

Kuvaus

Valkoisia kiteitä tai valkoista kiteistä jauhetta

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

4,0–5,5 (10-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Tiosulfaatti

Enintään 0,1 % laskettuna SO2-pitoisuudesta

Rauta

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 224 KALIUMMETABISULFIITTI

Synonyymit

Kaliumpyrosulfiitti

Määritelmä

EINECS

240-795-3

Kemiallinen nimi

Kaliumdisulfiitti; Kaliumpentaoksodisulfaatti

Kemiallinen kaava

K2S2O5

Molekyylipaino

222,33

Pitoisuus

Vähintään 90 % K2S2O5:a ja vähintään 51,8 % SO2:a, loppu koostuu lähes kokonaan kaliumsulfaatista

Kuvaus

Värittömät kiteet tai valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Tiosulfaatti

Enintään 0,1 % laskettuna SO2-pitoisuudesta

Rauta

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 226 KALSIUMSULFIITTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

218-235-4

Kemiallinen nimi

Kalsiumsulfiitti

Kemiallinen kaava

CaSO3·2H2O

Molekyylipaino

156,17

Pitoisuus

Vähintään 95 % CaSO3·2H2O:a ja vähintään 39 % SO2:a

Kuvaus

Valkoiset kiteet tai valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Rauta

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 227 KALSIUMBISULFIITTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

237-423-7

Kemiallinen nimi

Kalsiumbisulfiitti; Kalsiumvetysulfiitti

Kemiallinen kaava

Ca(HSO3)2

Molekyylipaino

202,22

Pitoisuus

6–8 % (w/v) rikkidioksidia ja 2,5–3,5 % (w/v) kalsiumdioksidia, mikä vastaa 10–14 %:a (w/v) kalsiumbisulfiittia [Ca(HSO3)2]

Kuvaus

Kirkas vihertävän keltainen vesiliuos, jossa on selvä rikkidioksidin haju

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Rauta

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 228 KALIUMBISULFIITTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

231-870-1

Kemiallinen nimi

Kaliumbisulfiitti; Kaliumvetysulfiitti

Kemiallinen kaava

KHSO3 vesiliuoksessa

Molekyylipaino

120,17

Pitoisuus

Vähintään 280 g KHSO3:a litrassa (tai 150 g SO2:a litrassa)

Kuvaus

Kirkas, väritön vesiliuos

Tunnistaminen

Sulfiittitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Rauta

Enintään 10 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Seleeni

Enintään 5 mg/kg laskettuna SO2-pitoisuudesta

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 234 NISIINI

Synonyymit

 

Määritelmä

Nisiini koostuu useista hyvin samanlaisista polypeptideistä, joita tuottavat Lactococcus lactis subsp. lactis -bakteerin tietyt kannat

EINECS

215-807-5

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

C143H230N42O37S7

Molekyylipaino

3 354,12

Pitoisuus

Nisiinikonsentraatti sisältää vähintään 900 yksikköä/mg seoksessa, jossa on rasvattoman maidon kuiva-ainetta ja vähintään 50 % natriumkloridia

Kuvaus

Valkoinen jauhe

Tunnistaminen

 

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 3 % (102 °C–103 °C, vakiopainoon)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 235 NATAMYSIINI

Synonyymit

Pimarisiini

Määritelmä

Natamysiini on polyeenimakrolidiryhmään kuuluva fungisidi, jota tuottavat Streptomyces natalensis -bakteerin ja muiden merkityksellisten lajien kannat

EINECS

231-683-5

Kemiallinen nimi

22-(3-Amino-3,6-dideoksi-β-D-mannopyranosyloksi)-1,3,26-trihydroksi-12-metyyli-10-okso-6,11,28-trioksatrisyklo[22.3.1.05,7]oktakosa-8,14,16,18,20-pentaani-25-karboksyylihapon stereoisomeeri

Kemiallinen kaava

C33H47O13N

Molekyylipaino

665,74

Pitoisuus

Vähintään 95 % kuiva-aineesta

Kuvaus

Väriltään valkoisesta kermanvalkoiseen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Värireaktiot

Kun lisätään muutama kide natamysiiniä pisaralevyllä pisaraan

 

väkevää suolahappoa, kehittyy sininen väri,

 

väkevää fosforihappoa, kehittyy vihreä väri, joka muuttuu kalpean punaiseksi muutamassa minuutissa

Spektrometria

0,0005 % w/v-liuoksella on absorbanssimaksimit 1 % metanolietikkahappoliuoksessa noin 290 nm:ssä, 303 nm:ssä ja 318 nm:ssä, olkapää noin 280 nm:ssä ja pienimmät absorbanssit noin 250 nm:ssä, 295,5 nm:ssä ja 311 nm:ssä

pH

5,5–7,5 (1 % w/v-liuos aiemmin neutraloidussa seoksessa, jossa on 20 osaa dimetyyliformamidia ja 80 osaa vettä)

Ominaiskierto

[α]D 20 = välillä + 250° ja + 295° (1 % w/v-liuos jääetikassa 20 °C:ssa ja laskettuna kuivatulle aineelle)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 8 % (kuivattuna vakuumissa 60 °C:ssa vakiopainoon P2O5:n päällä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,5 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset

Kokonaispesäkemäärä

Enintään 100 pesäkettä/gramma

E 239 HEKSAMETYLEENITETRAMIINI

Synonyymit

Heksamiini; Metenamiini

Määritelmä

EINECS

202-905-8

Kemiallinen nimi

1,3,5,7-Tetra-atsatrisyklo-[3.3.1.13,7]-dekaani, heksametyleenitetramiini

Kemiallinen kaava

C6H12N4

Molekyylipaino

140,19

Pitoisuus

Vähintään 99 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Väritön tai valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Formaldehyditesti

Läpäisee testin

Ammoniumtesti

Läpäisee testin

Sublimointipiste

Noin 260 °C

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (105 °C:ssa, vakuumissa 2 tuntia P2O5:n päällä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

Sulfaatit

Enintään 0,005 % ilmaistuna SO4:na

Kloridit

Enintään 0,005 % ilmaistuna Cl:na

Ammoniumsuolat

Ei havaittavissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 242 DIMETYYLIDIKARBONAATTI

Synonyymit

DMDC; Dimetyylipyrokarbonaatti

Määritelmä

EINECS

224-859-8

Kemiallinen nimi

Dimetyylidikarbonaatti; Pyrohiilihapon dimetyyliesteri

Kemiallinen kaava

C4H6O5

Molekyylipaino

134,09

Pitoisuus

Vähintään 99,8 %

Kuvaus

Väritön neste, joka hajoaa vesiliuoksessa. Se on ihoa ja silmiä syövyttävää ja myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä

Tunnistaminen

Hajoaminen

Laimentamisen jälkeen positiiviset testit CO2:lle ja metanolille

Sulamispiste

17 °C

Kiehumispiste

172 °C:ssa, jolloin hajoaa

Tiheys 20 °C:ssa

Noin 1,25 g/cm3

Infrapuna-absorptiospektri

Maksimit 1 156 ja 1 832 cm–1:ssä

Puhtaus

Dimetyylikarbonaatti

Enintään 0,2 %

Kloori, yhteensä

Enintään 3 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 249 KALIUMNITRIITTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

231-832-4

Kemiallinen nimi

Kaliumnitriitti

Kemiallinen kaava

KNO2

Molekyylipaino

85,11

Pitoisuus

Vähintään 95 % vedettömästä aineesta (14)

Kuvaus

Valkoiset tai kellertävät asteittain liukenevat rakeet

Tunnistaminen

Nitriittitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

pH

6,0–9,0 (5-prosenttinen liuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 3 % (4 h, silikageelin päällä)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 250 NATRIUMNITRIITTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

231-555-9

Kemiallinen nimi

Natriumnitriitti

Kemiallinen kaava

NaNO2

Molekyylipaino

69,00

Pitoisuus

Vähintään 97 % vedettömästä aineesta (15)

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe tai kellertävät kokkareet

Tunnistaminen

Nitriittitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,25 % (4 h, silikageelin päällä)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAATTI

I)   KIINTEÄ NATRIUMNITRAATTI

Synonyymit

Chilensalpietari; Natronsalpietari

Määritelmä

EINECS

231-554-3

Kemiallinen nimi

Natriumnitraatti

Kemiallinen kaava

NaNO3

Molekyylipaino

85,00

Pitoisuus

Vähintään 99 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen, lievästi hygroskooppinen jauhe

Tunnistaminen

Nitraattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

5,5–8,3 (5-prosenttinen liuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 2 % (105 °C, 4 h)

Nitriitit

Enintään 30 mg/kg ilmaistuna NaNO2:na

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

II)

NESTEMÄINEN NATRIUMNITRAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

Nestemäinen natriumnitraatti on natriumnitraatin vesiliuos, joka syntyy natriumhydroksidin ja typpihapon välisen kemiallisen reaktion välittömänä seurauksena stoikiometrisinä määrinä ilman tätä seuraavaa kiteytymistä. Nestemäisestä natriumnitraatista valmistetut standardoidut muodot, jotka ovat näiden eritelmien mukaisia, voivat sisältää typpihappoa yli määritellyn arvon, mikäli tämä on ilmoitettu selvästi esimerkiksi päällysmerkinnässä.

EINECS

231-554-3

Kemiallinen nimi

Natriumnitraatti

Kemiallinen kaava

NaNO3

Molekyylipaino

85,00

Pitoisuus

NaNO3-pitoisuus vähintään 33,5 % ja enintään 40,0 %

Kuvaus

Kirkas ja väritön neste

Tunnistaminen

Nitraattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

1,5–3,5

Puhtaus

Vapaa typpihappo

Enintään 0,01 %

Nitriitit

Enintään 10 mg/kg ilmaistuna NaNO2:na

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 0,3 mg/kg

Nämä puhtausvaatimukset koskevat 35-prosenttista vesiliuosta.

E 252 KALIUMNITRAATTI

Synonyymit

Salpietari

Määritelmä

EINECS

231-818-8

Kemiallinen nimi

Kaliumnitraatti

Kemiallinen kaava

KNO3

Molekyylipaino

101,11

Pitoisuus

Vähintään 99 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe tai läpinäkyvät monisärmiöt, joiden maku on viilentävä, suolainen ja pistävä

Tunnistaminen

Nitraattitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

pH

4,5–8,5 (5-prosenttinen liuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 1 % (105 °C, 4 h)

Nitriitit

Enintään 20 mg/kg ilmaistuna KNO2:na

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 260 ETIKKAHAPPO

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

200-580-7

Kemiallinen nimi

Etikkahappo; Etaanihappo

Kemiallinen kaava

C2H4O2

Molekyylipaino

60,05

Pitoisuus

Vähintään 99,8 %

Kuvaus

Kirkas, väritön neste, jossa on pistävä ominaishaju

Tunnistaminen

Kiehumispiste

118 °C, kun paine on 760 mm Hg

Ominaistiheys

Noin 1049

Asetaattitesti

1:3 tehty liuos antaa positiivisen testin asetaatille

Jähmettymispiste

Ei alle 14,5 °C

Puhtaus

Haihtumattomat aineet

Enintään 100 mg/kg

Muurahaishappo, formiaatit ja muut hapettuvat aineet

Enintään 1 000 mg/kg muurahaishappona ilmaistuna

Helposti hapettuvat aineet

Laimennetaan 2 ml näytettä lasitulpalla varustetussa astiassa 10 ml:lla vettä ja lisätään 0,1 ml 0,1 N:sta kaliumpermanganaattia. Vaaleanpunainen väri ei muutu ruskeaksi 30 minuutissa

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 0,5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 261 KALIUMASETAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

204-822-2

Kemiallinen nimi

Kaliumasetaatti

Kemiallinen kaava

C2H3O2K

Molekyylipaino

98,14

Pitoisuus

Vähintään 99 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Värittömät, asteittain liukenevat kiteet tai valkoinen kiteinen jauhe, joka on hajuton tai lievästi etikan hajuinen ja maultaan suolainen

Tunnistaminen

pH

7,5–9,0 (5-prosenttinen vesiliuos)

Asetaattitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 8 % (150 °C, 2 h)

Muurahaishappo, formiaatit ja muut hapettuvat aineet

Enintään 1 000 mg/kg muurahaishappona ilmaistuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 262 (i) NATRIUMASETAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

204-823-8

Kemiallinen nimi

Natriumasetaatti

Kemiallinen kaava

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 tai 3)

Molekyylipaino

Vedetön:

82,03

Trihydraatti:

136,08

Pitoisuus

Pitoisuus (sekä vedettömän että trihydraattimuodon) vähintään 98,5 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Vedetön:

Valkoinen, hajuton, rakeinen, hygroskooppinen jauhe

Trihydraatti:

Värittömät, läpinäkyvät kiteet tai rakeinen, kiteinen jauhe, hajuton tai hajultaan heikosti etikkainen. Kiteytyy lämpimässä, kuivassa ilmassa

Tunnistaminen

pH

8,0–9,5 (1-prosenttinen vesiliuos)

Asetaattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Vedetön:

Enintään 2 % (120 °C, 4 h)

Trihydraatti:

36–42 % (120 °C, 4 h)

Muurahaishappo, formiaatit ja muut hapettuvat aineet

Enintään 1 000 mg/kg muurahaishappona ilmaistuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 262 (ii) NATRIUMDIASETAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

Natriumdiasetaatti on natriumasetaatin ja etikkahapon molekyyliyhdiste

EINECS

204-814-9

Kemiallinen nimi

Natriumvetydiasetaatti

Kemiallinen kaava

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 tai 3)

Molekyylipaino

142,09 (vedetön)

Pitoisuus

39–41 % vapaata etikkahappoa ja 58–60 % natriumasetaattia

Kuvaus

Valkoinen, hygroskooppinen kiteinen kiinteä aine, jonka haju on etikkainen

Tunnistaminen

pH

4,5–5,0 (10-prosenttinen vesiliuos)

Asetaattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Vesipitoisuus

Enintään 2 % (Karl Fischerin menetelmä)

Muurahaishappo, formiaatit ja muut hapettuvat aineet

Enintään 1 000 mg/kg muurahaishappona ilmaistuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 263 KALSIUMASETAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

200-540-9

Kemiallinen nimi

Kalsiumasetaatti

Kemiallinen kaava

Vedetön:

C4H6O4Ca

Monohydraatti:

C4H6O4Ca·H2O

Molekyylipaino

Vedetön:

158,17

Monohydraatti:

176,18

Pitoisuus

Vähintään 98 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Vedetön kalsiumasetaatti on valkoinen, hygroskooppinen, palamainen, kiteinen kiinteä aine, jonka maku on lievästi kitkerä. Se saattaa haista hieman etikkahapolta. Monohydraatti voi esiintyä neulamaisina kiteinä, rakeina tai jauheena

Tunnistaminen

pH

6,0–9,0 (10-prosenttinen vesiliuos)

Asetaattitesti

Läpäisee testin

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 11 % (kuivattuna vakiopainoon 155 °C:ssa, monohydraatin osalta)

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,3 %

Muurahaishappo, formiaatit ja muut hapettuvat aineet

Enintään 1 000 mg/kg muurahaishappona ilmaistuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 270 MAITOHAPPO

Synonyymit

 

Määritelmä

Koostuu maitohapon (C3H6O3) ja maitohappolaktaatin (C6H10O5) seoksesta. Sitä saadaan sokereiden maitohappokäymisellä tai sitä valmistetaan synteettisesti.

Maitohappo on hygroskooppista, ja kun se konsentroidaan keittämällä, se tiivistyy muodostaen maitohappolaktaattia, joka laimennettaessa ja kuumennettaessa hydrolysoituu maitohapoksi.

EINECS

200-018-0

Kemiallinen nimi

Maitohappo; 2-Hydroksipropionihappo; 1-Hydroksietaani-1-karboksyylihappo

Kemiallinen kaava

C3H6O3

Molekyylipaino

90,08

Pitoisuus

Vähintään 76 %

Kuvaus

Väritön tai kellertävä, lähes hajuton, vaihtelee siirappimaisesta nesteestä kiinteään aineeseen

Tunnistaminen

Laktaattitesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Kloridi

Enintään 0,2 %

Sulfaatti

Enintään 0,25 %

Rauta

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Huom.: Nämä puhtausvaatimukset koskevat 80-prosenttista vesiliuosta. Laimeammille vesiliuoksille arvot lasketaan niiden maitohappopitoisuuden mukaan.

E 280 PROPIONIHAPPO

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

201-176-3

Kemiallinen nimi

Propionihappo; Propaanihappo

Kemiallinen kaava

C3H6O2

Molekyylipaino

74,08

Pitoisuus

Vähintään 99,5 %

Kuvaus

Väritön tai hieman kellertävä, öljymäinen neste, jonka haju on lievästi pistävä

Tunnistaminen

Sulamispiste

- 22 °C

Tislausväli

138,5 °C–142,5 °C

Puhtaus

Haihtumattomat aineet

Enintään 0,01 % määritettynä kuivaamalla vakiopainoon 140 °C:ssa

Aldehydit

Enintään 0,1 % formaldehydinä ilmaistuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 281 NATRIUMPROPIONAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

205-290-4

Kemiallinen nimi

Natriumpropionaatti; Natriumpropanaatti

Kemiallinen kaava

C3H5O2Na

Molekyylipaino

96,06

Pitoisuus

Vähintään 99 % sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 105 °C:ssa

Kuvaus

Valkoinen kiteinen hygroskooppinen jauhe tai hieno valkoinen jauhe

Tunnistaminen

Propionaattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

7,5–10,5 (10-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 4 % (105 °C, 2 h)

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,1 %

Rauta

Enintään 50 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 282 KALSIUMPROPIONAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

223-795-8

Kemiallinen nimi

Kalsiumpropionaatti

Kemiallinen kaava

C6H10O4Ca

Molekyylipaino

186,22

Pitoisuus

Vähintään 99 % sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 105 °C:ssa

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Propionaattitesti

Läpäisee testin

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

pH

6,0–9,0 (10-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 4 % (105 °C, 2 h)

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,3 %

Rauta

Enintään 50 mg/kg

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 283 KALIUMPROPIONAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

206-323-5

Kemiallinen nimi

Kaliumpropionaatti; Kaliumpropanaatti

Kemiallinen kaava

C3H5KO2

Molekyylipaino

112,17

Pitoisuus

Vähintään 99 % sen jälkeen kun on kuivattu 2 tuntia 105 °C:ssa

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Propionaattitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 4 % (105 °C, 2 h)

Veteen liukenemattomat aineet

Enintään 0,1 %

Rauta

Enintään 30 mg/kg

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 284 BOORIHAPPO

Synonyymit

Ortoboorihappo; Borofax

Määritelmä

EINECS

233-139-2

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

H3BO3

Molekyylipaino

61,84

Pitoisuus

Vähintään 99,5 %

Kuvaus

Värittömät, hajuttomat, läpinäkyvät kiteet tai valkoiset rakeet tai jauhe, lievästi öljyisen tuntuista, esiintyy luonnossa sassoliittimineraalina

Tunnistaminen

Sulamispiste

Noin 171 °C

Polttotesti

Palaa hyvällä vihreällä liekillä

pH

3,8–4,8 (3,3-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Peroksidit

Ei kehity väriä lisättäessä KI-liuosta

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 285 NATRIUMTETRABORAATTI (BOORAKSI)

Synonyymit

Natriumboraatti

Määritelmä

EINECS

215-540-4

Kemiallinen nimi

Natriumtetraboraatti; Natriumbiboraatti; Natriumpyroboraatti; Vedetön tetraboraatti

Kemiallinen kaava

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekyylipaino

201,27

Pitoisuus

 

Kuvaus

Jauhe tai lasimaiset levyt, jotka himmentyvät altistuessaan ilmalle, liukenee hitaasti veteen

Tunnistaminen

Sulamisväli

171 °C–175 °C, hajoamista voi tapahtua

Puhtaus

Peroksidit

Ei kehity väriä lisättäessä KI-liuosta

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 290 HIILIDIOKSIDI

Synonyymit

Hiilihappokaasu; Hiilihappojää (kiinteä olomuoto); Karbonihappoanhydridi

Määritelmä

EINECS

204-696-9

Kemiallinen nimi

Hiilidioksidi

Kemiallinen kaava

CO2

Molekyylipaino

44,01

Pitoisuus

Vähintään 99 % v/v kaasumaisena

Kuvaus

Normaaliympäristössä väritön kaasu, jonka haju on lievästi pistävä. Kaupallista hiilidioksidia kuljetetaan ja käsitellään nesteenä painesylintereissä tai irtovarastointijärjestelmissä tai kokoonpuristettuina hiilihappojääpaloina. Hiilihappojää sisältää tavallisesti muitakin aineita, kuten propyleeniglykolia tai mineraaliöljyä sideaineina

Tunnistaminen

Sakan muodostuminen

Kun näytettä valutetaan bariumhydroksidiliuoksen läpi, muodostuu valkoinen saostuma, joka liukenee kuohuen laimeaan etikkahappoon

Puhtaus

Happopitoisuus

Kun 915 ml kaasua puhalletaan 50 ml:n juuri keitetyn veden läpi, vesi ei saa muuttua happamammaksi metyylioranssin ollessa indikaattorina kuin 50 ml vasta keitettyä vettä, johon on lisätty 1 ml suolahappoa (0,01 N)

Pelkistävät aineet, vetyfosfidi ja sulfidi

Kun 915 ml kaasua puhalletaan 25 ml:n ammoniumhopeanitraattireagenssin läpi, johon on lisätty 3 ml ammoniakkia, tässä liuoksessa ei saa tapahtua samentumista tai tummenemista

Hiilimonoksidi

Enintään 10 μl/l

Öljypitoisuus

Enintään 5 mg/kg

E 296 OMENAHAPPO

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Kemiallinen nimi

Hydroksibutaanidikarbonihappo; Hydroksimeripihkahappo

Kemiallinen kaava

C4H6O5

Molekyylipaino

134,09

Pitoisuus

Vähintään 99,0 %

Kuvaus

Valkoinen tai lähes valkoinen kiteinen jauhe tai rakeita

Tunnistaminen

Sulamisväli

127 °C–132 °C

Malaattitesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Fumaarihappo

Enintään 1,0 %

Maleiinihappo

Enintään 0,05 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 297 FUMAARIHAPPO

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

203-743-0

Kemiallinen nimi

trans-Buteenidikarbonihappo; trans-1,2-Etyleeni-dikarboksyylihappo

Kemiallinen kaava

C4H4O4

Molekyylipaino

116,07

Pitoisuus

Vähintään 99,0 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen kiteinen jauhe tai rakeita

Tunnistaminen

Sulamisväli

286 °C–302 °C (suljettu kapillaari, nopea kuumennus)

Kaksoissidostesti

Läpäisee testin

1,2-dikarboksyylihappotesti

Läpäisee testin

pH

3,0–3,2 (0,05-prosenttinen liuos 25 °C:ssa)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (120 °C, 4 h)

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Maleiinihappo

Enintään 0,1 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 300 ASKORBIINIHAPPO, L-ASKORBIINIHAPPO

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

200-066-2

Kemiallinen nimi

L-askorbiinihappo; Askorbiinihappo; 2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktoni; 3-Keto-L-gulofuranolaktoni

Kemiallinen kaava

C6H8O6

Molekyylipaino

176,13

Pitoisuus

Sisältää vähintään 99 % C6H8O6:a, kun sitä on kuivattu 24 tuntia rikkihappoa sisältävässä vakuumieksikaattorissa

Kuvaus

Väriltään valkoisesta kellertävään, hajuton, kiteinen jauhe

Sulamisväli

189 °C–193 °C, hajoamista voi tapahtua

Tunnistaminen

Askorbiinihappotesti

Läpäisee testin

pH

2,4–2,8 (2-prosenttinen vesiliuos)

Ominaiskierto

[α]D 20 välillä + 20,5o ja + 21,5o (10 % w/v vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,4 % (vakuumissa rikkihapon päällä 24 tuntia)

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 301 NATRIUMASKORBAATTI

Synonyymit

Natrium-L-askorbaatti

Määritelmä

EINECS

205-126-1

Kemiallinen nimi

Natriumaskorbaatti; Natrium-L-askorbaatti; 2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktoninatriumenolaatti; 3-Keto-L-gulofurano-laktoninatriumenolaatti

Kemiallinen kaava

C6H7O6Na

Molekyylipaino

198,11

Pitoisuus

Natriumaskorbaatti sisältää vähintään 99 % C6H7O6Na:a, kun sitä on kuivattu 24 tuntia rikkihappoa sisältävässä vakuumieksikaattorissa

Kuvaus

Valkoinen tai lähes valkoinen, hajuton, kiteinen jauhe, joka tummuu valolle altistuessaan

Tunnistaminen

Askorbaattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

6,5–8,0 (10-prosenttinen vesiliuos)

Ominaiskierto

[α]D 20 välillä + 103o ja + 106o (10 % w/v vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,25 % (vakuumissa rikkihapon päällä 24 tuntia)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 302 KALSIUMASKORBAATTI

Synonyymit

Kalsiumaskorbaattidihydraatti

Määritelmä

EINECS

227-261-5

Kemiallinen nimi

Kalsiumaskorbaattidihydraatti; 2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktonin kalsiumsuola

Kemiallinen kaava

C12H14O12Ca·2H2O

Molekyylipaino

426,35

Pitoisuus

Vähintään 98 % aineessa, joka ei sisällä haihtuvia aineita

Kuvaus

Väriltään valkoisesta lievästi harmahtavan kellertävään vaihteleva, hajuton, kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Askorbaattitesti

Läpäisee testin

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

pH

6,0–7,5 (10-prosenttinen vesiliuos)

Ominaiskierto

[α]D 20 välillä + 95° ja + 97° (5 % w/v vesiliuos)

Puhtaus

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Haihtuvat aineet

Enintään 0,3 % määritettynä kuivaamalla 24 tuntia huoneenlämmössä rikkihappoa tai fosforipentoksidia sisältävässä eksikaattorissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 304 (i) ASKORBYYLIPALMITAATTI

Synonyymit

L-askorbyylipalmitaatti

Määritelmä

EINECS

205-305-4

Kemiallinen nimi

Askorbyylipalmitaatti; L-askorbyylipalmitaatti; 2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktoni-6-palmitaatti; 6-Palmitoyyli-3-keto-L-gulofuranolaktoni

Kemiallinen kaava

C22H38O7

Molekyylipaino

414,55

Pitoisuus

Vähintään 98 % kuiva-aineesta

Kuvaus

Valkoinen tai kellertävänvalkoinen jauhe, jossa on sitruunaa muistuttava haju

Tunnistaminen

Sulamisväli

107 °C–117 °C

Ominaiskierto

[α]D 20 välillä + 21° ja + 24° (5 % w/v metanoliliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % (vakuumiuuni 56 °C–60 °C, 1 tunti)

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBYYLISTEARAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

246-944-9

Kemiallinen nimi

Askorbyylistearaatti; L-askorbyylistearaatti; 2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktoni-6-stearaatti; 6-Stearoyyli-3-keto-L-gulofuranolaktoni

Kemiallinen kaava

C24H42O7

Molekyylipaino

442,6

Pitoisuus

Vähintään 98 %

Kuvaus

Valkoinen tai kellertävänvalkoinen jauhe, jossa on sitruunaa muistuttava haju

Tunnistaminen

Sulamispiste

Noin 116 °C

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % (vakuumiuuni 56 °C–60 °C, 1 tunti)

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 306 TOKOFEROLIUUTE

Synonyymit

 

Määritelmä

Syötävistä kasviöljyistä vakuumihöyrytislauksella saatu tuote, joka sisältää konsentroituja tokoferoleja ja tokotrienoleja.

Sisältää muun muassa d-α-, d-β-, d-γ- ja d-δ-tokoferoleja

EINECS

 

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

 

Molekyylipaino

430,71 (d-α-tokoferoli)

Pitoisuus

Sisältää vähintään 34 % tokoferoleja yhteensä

Kuvaus

Kirkas, viskoosi, väriltään punaruskeasta punaiseen vaihteleva öljy, jossa on mieto ominaishaju ja -maku. Vahamaisia ainesosia saattaa lievästi erottua mikrokiteisessä muodossa

Tunnistaminen

Asianmukaisella kaasukromatografisella menetelmällä (kaasu-nestekromatografia)

 

Ominaiskierto

[α]D 20 vähintään + 20°

Liukoisuus

Ei liukene veteen. Liukenee etanoliin. Sekoittuu eetteriin

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 307 ALFATOKOFEROLI

Synonyymit

DL-α-Tokoferoli

Määritelmä

EINECS

233-466-0

Kemiallinen nimi

DL-5,7,8-Trimetyylitokoli; DL-2,5,7,8-Tetrametyyli-2-(4′,8′,12′-trimetyylitridekyyli)-6-kromanoli

Kemiallinen kaava

C29H50O2

Molekyylipaino

430,71

Pitoisuus

Vähintään 96 %

Kuvaus

Kirkas, viskoosi, lähes hajuton, väriltään kellertävästä kullanruskeaan vaihteleva öljy, joka hapettuu ja tummuu joutuessaan kosketuksiin ilman tai valon kanssa

Tunnistaminen

Liukoisuus

Ei liukene veteen, liukenee hyvin etanoliin, sekoittuu eetteriin

Spektrofotometria

Absorptiomaksimi absoluuttisessa etanolissa noin 292 nm:ssä

Ominaiskierto

[α] D 25 0° ± 0,05° (1:10-liuos kloroformissa)

Puhtaus

Taitekerroin

[n]D 20 1,503–1,507

Ominaisabsorptio etanolissa

Formula (292 nm) 71–76

(0,01 g 200 ml:ssa absoluuttista etanolia)

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

E 308 GAMMATOKOFEROLI

Synonyymit

DL-γ-Tokoferoli

Määritelmä

EINECS

231-523-4

Kemiallinen nimi

2,7,8-Trimetyyli-2-(4′,8′,12′-trimetyylitridekyyli)-6-kromanoli

Kemiallinen kaava

C28H48O2

Molekyylipaino

416,69

Pitoisuus

Vähintään 97 %

Kuvaus

Kirkas, viskoosi, vaaleankeltainen öljy, joka hapettuu ja tummuu joutuessaan kosketuksiin ilman tai valon kanssa

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorptiomaksimit absoluuttisessa etanolissa noin 298 ja 257 nm:ssä

Puhtaus

Ominaisabsorptio etanolissa

Formula(298 nm) 91–97

Formula(257 nm) 5,0–8,0

Taitekerroin

[n] D 20 1,503–1,507

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 309 DELTATOKOFEROLI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

204-299-0

Kemiallinen nimi

2,8-Dimetyyli-2-(4′,8′,12′-trimetyylitridekyyli)-6-kromanoli

Kemiallinen kaava

C27H46O2

Molekyylipaino

402,7

Pitoisuus

Vähintään 97 %

Kuvaus

Kirkas, viskoosi, väriltään vaalean kellertävä tai oranssi öljy, joka hapettuu ja tummuu joutuessaan kosketuksiin ilman tai valon kanssa

Tunnistaminen

Spektrometria

Absorptiomaksimit absoluuttisessa etanolissa noin 298 ja 257 nm:ssä

Puhtaus

Ominaisabsorptio etanolissa

Formula(298 nm): 89–95

Formula(257 nm): 3,0–6,0

Taitekerroin

[n] D 20 1,500–1,504

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 310 PROPYYLIGALLAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

204-498-2

Kemiallinen nimi

Propyyligallaatti; Gallushapon propyyliesteri; 3,4,5-Trihydroksibentsoehapon n-propyyliesteri

Kemiallinen kaava

C10H12O5

Molekyylipaino

212,20

Pitoisuus

Vähintään 98 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Väriltään valkoisesta kermanväriseen, kiteinen, hajuton kiinteä aine

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenee niukasti veteen, liukenee hyvin etanoliin, eetteriin ja 1,2-propaanidioliin

Sulamisväli

146 °C–150 °C sen jälkeen kun ainetta on kuivattu 4 tuntia 110 °C:ssa

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5% (110 °C, 4 h)

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Vapaat hapot

Enintään 0,5 % (gallushappona)

Orgaaniset klooriyhdisteet

Enintään 100 mg/kg (Cl:na)

Ominaisabsorptio etanolissa

Formula

(275 nm) vähintään 485 ja enintään 520

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 311 OKTYYLIGALLAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

213-853-0

Kemiallinen nimi

Oktyyligallaatti; Gallushapon oktyyliesteri; 3,4,5-Trihydroksibentsoehapon n-oktyyliesteri

Kemiallinen kaava

C15H22O5

Molekyylipaino

282,34

Pitoisuus

Vähintään 98 % sen jälkeen kun ainetta on kuivattu 6 tuntia 90 °C:ssa

Kuvaus

Väriltään valkoisesta kermanväriseen, hajuton kiinteä aine

Tunnistaminen

Liukoisuus

Ei liukene veteen, liukenee hyvin etanoliin, eetteriin ja 1,2-propaanidioliin

Sulamisväli

99 °C–102 °C sen jälkeen kun ainetta on kuivattu 6 tuntia 90 °C:ssa

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (90 °C, 6 h)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

Vapaat hapot

Enintään 0,5 % (gallushappona)

Orgaaniset klooriyhdisteet

Enintään 100 mg/kg (Cl:na)

Ominaisabsorptio etanolissa

Formula

(275 nm) vähintään 375 ja enintään 390

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 312 DODEKYYLIGALLAATTI

Synonyymit

Lauryyligallaatti

Määritelmä

EINECS

214-620-6

Kemiallinen nimi

Dodekyyligallaatti; 3,4,5-Trihydroksibentsoehapon n-dodekyyli- (tai lauryyli-) esteri; Gallushapon dodekyyliesteri

Kemiallinen kaava

C19H30O5

Molekyylipaino

338,45

Pitoisuus

Vähintään 98 % sen jälkeen kun ainetta on kuivattu 6 tuntia 90 °C:ssa

Kuvaus

Valkoinen tai kermanvärinen, hajuton kiinteä aine

Tunnistaminen

Liukoisuus

Ei liukene veteen, liukenee hyvin etanoliin ja eetteriin

Sulamisväli

95 °C–98 °C sen jälkeen kun ainetta on kuivattu 6 tuntia 90 °C:ssa

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (90 °C, 6 h)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %

Vapaat hapot

Enintään 0,5 % (gallushappona)

Orgaaniset klooriyhdisteet

Enintään 100 mg/kg (Cl:na)

Ominaisabsorptio etanolissa

Formula

(275 nm) vähintään 300 ja enintään 325

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 315 ERYTORBIINIHAPPO

Synonyymit

Isoaskorbiinihappo; D-Araboaskorbiinihappo

Määritelmä

EINECS

201-928-0

Kemiallinen nimi

D-Erytro-heks-2-eenihappo-γ-laktoni; Isoaskorbiinihappo; D-Isoaskorbiinihappo

Kemiallinen kaava

C6H8O6

Molekyylipaino

176,13

Pitoisuus

Vähintään 98 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Väriltään valkoisesta kellertävään, kiteinen kiinteä aine, joka tummuu vähitellen joutuessaan kosketuksiin valon kanssa

Tunnistaminen

Sulamisväli

Noin 164 °C–172 °C, hajoamista voi tapahtua

Askorbiinihappotesti / värireaktio

Läpäisee testin

Ominaiskierto

[α]D 25 10-prosenttinen (w/v) vesiliuos välillä - 16,5° ja - 18,0°

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,4 % sen jälkeen, kun ainetta on kuivattu (alipaineessa 3 tuntia silikageelin päällä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,3 %

Oksalaatti

Lisätään liuokseen, jossa on 1 g tutkittavaa ainetta 10 ml:ssa vettä, 2 pisaraa jääetikkaa ja 5 ml 10-prosenttista kalsiumasetaattiliuosta. Liuoksen tulisi pysyä kirkkaana

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

E 316 NATRIUMERYTORBAATTI

Synonyymit

Natriumisoaskorbaatti

Määritelmä

EINECS

228-973-9

Kemiallinen nimi

Natriumisoaskorbaatti; Natrium-D-isoaskorbiinihappo; 2,3-Didehydro-D-erytro-heksono-1,4-laktonin natriumsuola; 3-Keto-D-gulofurano-laktoninatriumenolaattimonohydraatti

Kemiallinen kaava

C6H7O6Na·H2O

Molekyylipaino

216,13

Pitoisuus

Vähintään 98 % monohydraatiksi laskettuna, kun ainetta on kuivattu 24 tuntia rikkihappoa sisältävässä vakuumieksikaattorissa

Kuvaus

Valkoinen, kiteinen kiinteä aine

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen, liukenee hyvin niukasti etanoliin

Askorbiinihappotesti / värireaktio

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

5,5–8,0 (10-prosenttinen vesiliuos)

Ominaiskierto

[α]D 2510-prosenttinen (w/v) vesiliuos välillä + 95° ja + 98°

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,25 % sen jälkeen kun ainetta on kuivattu (24 tuntia vakuumissa rikkihapon päällä)

Oksalaatti

Lisätään liuokseen, jossa on 1 g tutkittavaa ainetta 10 ml:ssa vettä, 2 pisaraa jääetikkaa ja 5 ml 10-prosenttista kalsiumasetaattiliuosta. Liuoksen tulisi pysyä kirkkaana

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 319 TERT-BUTYYLIHYDROKINONI (TBHQ)

Synonyymit

TBHQ

Määritelmä

EINECS

217-752-2

Kemiallinen nimi

Tert-butyyli-1,4-bentseenidioli; 2-(1,1-Dimetyylietyyli)-1,4-bentseenidioli

Kemiallinen kaava

C10H14O2

Molekyylipaino

166,22

Pitoisuus

Vähintään 99 % C10H14O2:a

Kuvaus

Valkoinen kiteinen kiinteä aine, jolla on tunnusomainen haju

Tunnistaminen

Liukoisuus

Lähes liukenematon veteen, liukenee etanoliin

Sulamispiste

Vähintään 126,5 °C

Fenoliyhdisteet

Liuotetaan noin 5 mg näytettä 10 ml:aan metanolia ja lisätään 10,5 ml dimetyyliamiiniliuosta (1:4). Tuloksena saadaan punaisen ja vaaleanpunaisen välillä oleva väri

Puhtaus

Tert-butyyli-p-bentsokinoni

Enintään 0,2 %

2,5-Di-tert-butyylihydrokinoni

Enintään 0,2 %

Hydroksikinoni

Enintään 0,1 %

Tolueeni

Enintään 25 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

E 320 BUTYYLIHYDROKSIANISOLI (BHA)

Synonyymit

BHA

Määritelmä

EINECS

246-563-8

Kemiallinen nimi

3-tert-butyyli-4-hydroksianisoli; 2-tert-butyyli-4-hydroksianisolin ja 3-tert-butyyli-4-hydroksianisolin seos

Kemiallinen kaava

C11H16O2

Molekyylipaino

180,25

Pitoisuus

Vähintään 98,5 % C11H16O2:a ja vähintään 85 % 3-tert-butyyli-4-hydroksianisoli-isomeeriä

Kuvaus

Valkeita tai kellertäviä hiutaleita tai vahamainen kiinteä aine, jolla on heikko aromaattinen tuoksu

Tunnistaminen

Liukoisuus

Ei liukene veteen, liukenee hyvin etanoliin

Sulamisväli

48 °C–63 °C

Värireaktio

Positiivinen testitulos fenoliryhmille

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %, 800 ± 25 °C:ssa tapahtuneen kalsinoinnin jälkeen

Fenoliset epäpuhtaudet

Enintään 0,5 %

Ominaisabsorptio

Formula (290 nm) vähintään 190 ja enintään 210

Formula (228 nm) vähintään 326 ja enintään 345

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 321 BUTYYLIHYDROKSITOLUEENI (BHT)

Synonyymit

BHT

Määritelmä

EINECS

204-881-4

Kemiallinen nimi

2,6-Ditertiääributyyli-p-kresoli; 4-Metyyli-2,6-ditertiääributyylifenoli

Kemiallinen kaava

C15H24O

Molekyylipaino

220,36

Pitoisuus

Vähintään 99 %

Kuvaus

Valkoinen, kiteinen tai hiutaleinen kiinteä aine, joka on hajuton tai jossa on heikko aromaattinen ominaishaju

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen ja 1,2-propaanidioliin

Liukenee hyvin etanoliin

Sulamispiste

70 °C

Spektrometria

1:100 000-liuoksen vedettömässä etanolissa olevan 2 cm paksuisen kerroksen absorptioalueella 230–320 nm esiintyy maksimi ainoastaan 278 nm:ssä

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,005 %

Fenoliset epäpuhtaudet

Enintään 0,5 %

Ominaisabsorptio etanolissa

Formula

(278 nm) vähintään 81 ja enintään 88

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 322 LESITIINIT

Synonyymit

Fosfatidit; Fosfolipidit

Määritelmä

Lesitiinit ovat fosfatidien seoksia tai fraktioita, jotka on saatu fysikaalisin menetelmin eläin- tai kasviperäisistä elintarvikkeista; niihin luetaan kuuluviksi myös hydrolysoidut tuotteet, jotka on saatu käyttämällä vaarattomia ja tarkoitukseen sopivia entsyymejä. Lopputuotteessa ei saa esiintyä merkkejä entsyymiaktiivisuuden jäämistä.

Lesitiinejä voidaan lievästi valkaista vesiliuoksessa vetyperoksidin avulla. Tämä hapetus ei saa kemiallisesti muuttaa lesitiinifosfatideja

EINECS

232-307-2

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

 

Molekyylipaino

 

Pitoisuus

Lesitiinit: vähintään 60,0 % asetoniin liukenemattomia aineita

Hydrolysoidut lesitiinit: vähintään 56,0 % asetoniin liukenemattomia aineita

Kuvaus

Lesitiinit: ruskea neste tai viskoosi, puolijuokseva neste tai jauhe

Hydrolysoidut lesitiinit: väriltään vaaleanruskeasta ruskeaan viskoosi neste tai massa

Tunnistaminen

Koliinitesti

Läpäisee testin

Fosforitesti

Läpäisee testin

Rasvahappotesti

Läpäisee testin

Hydrolysoidun lesitiinin testi

Kaadetaan 800 ml:n dekantterilasiin 500 ml vettä (30–35 °C). Lisätään hitaasti 50 ml näytettä jatkuvasti sekoittaen. Hydrolysoitunut lesitiini muodostaa homogeenisen emulsion. Hydrolysoitumattomasta lesitiinistä muodostuu noin 50 g:n erillinen massa

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % (105 °C, 1 h)

Tolueeniin liukenematon aines

Enintään 0,3 %

Happoluku

Lesitiinit: enintään 35 mg kaliumhydroksidia grammaa kohden

Hydrolysoidut lesitiinit: enintään 45 mg kaliumhydroksidia grammaa kohden

Peroksidiluku

Yhtä suuri tai pienempi kuin 10

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 325 NATRIUMLAKTAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

200-772-0

Kemiallinen nimi

Natriumlaktaatti; Natrium-2-hydroksipropanoaatti

Kemiallinen kaava

C3H5NaO3

Molekyylipaino

112,06 (vedetön)

Pitoisuus

Vähintään 57 % ja enintään 66 %

Kuvaus

Väritön, läpinäkyvä neste. Hajuton tai mieto ominaishaju

Tunnistaminen

Laktaattitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

pH

6,5–7,5 (20-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Happamuus

Enintään 0,5 % kuivauksen jälkeen maitohapoksi laskettuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Pelkistävät aineet

Ei Fehlingin liuoksen pelkistymistä

Huom.: Nämä puhtausvaatimukset koskevat 60-prosenttista vesiliuosta.

E 326 KALIUMLAKTAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

213-631-3

Kemiallinen nimi

Kaliumlaktaatti; Kalium-2-hydroksipropanoaatti

Kemiallinen kaava

C3H5O3K

Molekyylipaino

128,17 (vedetön)

Pitoisuus

Vähintään 57 % ja enintään 66 %

Kuvaus

Lievästi viskoosi, lähes hajuton, kirkas neste. Hajuton tai mieto ominaishaju

Tunnistaminen

Poltto

Poltetaan kaliumlaktaattiliuos tuhkaksi. Tuhka on emäksinen ja lisättäessä happoa se kuohahtaa

Värireaktio

Levitetään 2 ml kaliumlaktaattiliuosta 5 ml:n päälle liuosta, jossa on 1:100 katekolia rikkihapossa. Kosketuspintaan muodostuu syvänpunainen väri

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Laktaattitesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Happamuus

Liuotetaan 1 g kaliumlaktaattiliuosta 20 ml:aan vettä, lisätään kolme pisaraa fenoliftaleiini TS:ää ja titrataan 0,1 N natriumhydroksidilla. Kulutuksen tulisi olla enintään 0,2 ml

Pelkistävät aineet

Ei Fehlingin liuoksen pelkistymistä

Huom.: Nämä puhtausvaatimukset koskevat 60-prosenttista vesiliuosta.

E 327 KALSIUMLAKTAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

212-406-7

Kemiallinen nimi

Kalsiumdilaktaatti; Kalsiumdilaktaattihydraatti; 2-Hydroksipropaanihappo, kalsiumsuola

Kemiallinen kaava

(C3H5O2)2 Ca·nH2O (n = 0–5)

Molekyylipaino

218,22 (vedetön)

Pitoisuus

Vähintään 98 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Melkein hajuton, valkoinen, kiteinen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

Laktaattitesti

Läpäisee testin

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

Liukoisuus

Liukoinen veteen ja lähes liukenematon etanoliin

pH

6,0–8,0 (5-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

vedetön: enintään 3,0 % (120 °C, 4 h)

yksi mooli kidevettä: enintään 8,0 % (120 °C, 4 h)

kolme moolia kidevettä: enintään 20,0 % (120 °C, 4 h)

neljä ja puoli moolia kidevettä: enintään 27,0 % (120 °C, 4 h)

Happamuus

Enintään 0,5 % kuiva-aineesta maitohapoksi laskettuna

Fluoridi

Enintään 30 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Pelkistävät aineet

Ei Fehlingin liuoksen pelkistymistä

E 330 SITRUUNAHAPPO

Synonyymit

 

Määritelmä

Sitruunahappoa valmistetaan sitruuna- tai ananasmehusta fermentoimalla hiilihydraattiliuosta tai muuta sopivaa liuosta käyttäen Candida spp. -lajin kantoja tai Aspergillus niger -lajin muita kuin toksikogeenisiä kantoja

EINECS

201-069-1

Kemiallinen nimi

Sitruunahappo; 2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo; β-Hydroksitrikarballyylihappo

Kemiallinen kaava

a)

C6H8O7 (vedetön)

b)

C6H8O7·H2O (monohydraatti)

Molekyylipaino

a)

192,13 (vedetön)

b)

210,15 (monohydraatti)

Pitoisuus

Sitruunahappo voi olla vedetön tai se voi sisältää yhden moolin kidevettä. Sitruunahappo sisältää vähintään 99,5 % C6H8O7:a vedettömästä aineesta laskettuna

Kuvaus

Valkoinen tai väritön, hajuton, kiteinen kiinteä aine, jossa on voimakkaasti hapan maku. Monohydraatti rapautuu kuivassa ilmassa

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenee erittäin hyvin veteen, liukenee hyvin etanoliin, liukenee eetteriin

Puhtaus

Vesipitoisuus

Vedetön sitruunahappo sisältää enintään 0,5 % vettä; sitruunahapon monohydraatti sisältää enintään 8,8 % vettä (Karl Fischerin menetelmä)

Sulfaattituhka

Enintään 0,05 %, 800 ± 25 °C:ssa tapahtuneen kalsinoinnin jälkeen

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 0,5 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

Helposti hiiltyvät aineet

Kuumennetaan 1 g jauhettua näytettä 10 ml:ssa vähintään 98-prosenttista rikkihappoa, 90 °C:n vesihauteessa tunnin ajan pimeässä. Ainoastaan vaaleanruskean värin tulisi ilmaantua (Fluid K)

E 331 (i) MONONATRIUMSITRAATTI

Synonyymit

Yhdenarvoinen natriumsitraatti

Määritelmä

EINECS

242-734-6

Kemiallinen nimi

Mononatriumsitraatti; 2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon mononatriumsuola

Kemiallinen kaava

a)

C6H7O7Na (vedetön)

b)

C6H7O7Na H2O (monohydraatti)

Molekyylipaino

a)

214,11 (vedetön)

b)

232,23 (monohydraatti)

Pitoisuus

Vähintään 99 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Kiteinen, valkoinen jauhe tai värittömät kiteet

Tunnistaminen

Sitraattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

3,5–3,8 (1-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

vedetön: enintään 1,0 % (140 °C, 0,5 h)

monohydraatti: enintään 8,8 % (180 °C, 4 h)

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 331 (ii) DINATRIUMSITRAATTI

Synonyymit

Kahdenarvoinen natriumsitraatti

Määritelmä

EINECS

205-623-3

Kemiallinen nimi

Dinatriumsitraatti; 2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon dinatriumsuola; Sitruunahapon dinatriumsuola, jossa on puolitoista moolia kidevettä

Kemiallinen kaava

C6H6O7Na2·1,5H2O

Molekyylipaino

263,11

Pitoisuus

Vähintään 99 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Kiteinen, valkoinen jauhe tai värittömät kiteet

Tunnistaminen

Sitraattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

4,9–5,2 (1-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 13,0 % (180 °C, 4 h)

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 331 (iii) TRINATRIUMSITRAATTI

Synonyymit

Kolmenarvoinen natriumsitraatti

Määritelmä

EINECS

200-675-3

Kemiallinen nimi

Trinatriumsitraatti; 2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon trinatriumsuola; Sitruunahapon trinatriumsuola, vedettömänä, dihydraattina tai pentahydraattina

Kemiallinen kaava

Vedetön: C6H5O7Na3

Hydraatti: C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 tai 5)

Molekyylipaino

258,07 (vedetön)

294,10 (hydraatti n = 2)

348,16 (hydraatti n = 5)

Pitoisuus

Vähintään 99 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Kiteinen, valkoinen jauhe tai värittömät kiteet

Tunnistaminen

Sitraattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

pH

7,5–9,0 (5-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

vedetön: enintään 1,0 % (180 °C, 18 h)

dihydraatti: 10,0–13,0 % (180 °C, 18 h)

pentahydraatti: enintään 30,3 % (180 °C, 4 h)

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 332 (i) MONOKALIUMSITRAATTI

Synonyymit

Yhdenarvoinen kaliumsitraatti

Määritelmä

EINECS

212-753-4

Kemiallinen nimi

Monokaliumsitraatti; 2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon monokaliumsuola; Sitruunahapon vedetön monokaliumsuola

Kemiallinen kaava

C6H7O7K

Molekyylipaino

230,21

Pitoisuus

Vähintään 99 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen, hygroskooppinen, rakeinen jauhe tai läpikuultavat kiteet

Tunnistaminen

Sitraattitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

pH

3,5–3,8 (1-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 1,0 % (180 °C, 4 h)

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 332 (ii) TRIKALIUMSITRAATTI

Synonyymit

Kolmenarvoinen kaliumsitraatti

Määritelmä

EINECS

212-755-5

Kemiallinen nimi

Trikaliumsitraatti; 2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon trikaliumsuola; Sitruunahapon trikaliumsuolan monohydraatti

Kemiallinen kaava

C6H5O7K3·H2O

Molekyylipaino

324,42

Pitoisuus

Vähintään 99 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Valkoinen, hygroskooppinen, rakeinen jauhe tai läpikuultavat kiteet

Tunnistaminen

Sitraattitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

pH

7,5–9,0 (5-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 6,0 % (180 °C, 4 h)

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg (kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 333 (i) MONOKALSIUMSITRAATTI

Synonyymit

Yhdenarvoinen kalsiumsitraatti

Määritelmä

EINECS

 

Kemiallinen nimi

Monokalsiumsitraatti; 2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon monokalsiumsuola; Sitruunahapon monokalsiumsuolan monohydraatti

Kemiallinen kaava

(C6H7O7)2Ca·H2O

Molekyylipaino

440,32

Pitoisuus

Vähintään 97,5 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Hieno, valkoinen jauhe

Tunnistaminen

Sitraattitesti

Läpäisee testin

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

pH

3,2–3,5 (1-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 7,0 % (180 °C, 4 h)

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg (kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna)

Fluoridi

Enintään 30 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Alumiini

Enintään 30 mg/kg (vain jos lisätty imeväisten ja pikkulasten ruokiin)

Enintään 200 mg/kg (kaikissa käyttötarkoituksissa lukuun ottamatta imeväisten ja pikkulasten ruokia)

Karbonaatit

Liuotettaessa 1 g kalsiumsitraattia 10 ml:aan 2 N:sta suolahappoa liuoksesta saa vapautua ainoastaan muutama erillinen kupla

E 333 (ii) DIKALSIUMSITRAATTI

Synonyymit

Kahdenarvoinen kalsiumsitraatti

Määritelmä

EINECS

 

Kemiallinen nimi

Dikalsiumsitraatti; 2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon dikalsiumsuola; Sitruunahapon dikalsiumsuolan trihydraatti

Kemiallinen kaava

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Molekyylipaino

530,42

Pitoisuus

Vähintään 97,5 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Hieno, valkoinen jauhe

Tunnistaminen

Sitraattitesti

Läpäisee testin

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 20,0 % (180 °C, 4 h)

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg (kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna)

Fluoridi

Enintään 30 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Alumiini

Enintään 30 mg/kg (vain jos lisätty imeväisten ja pikkulasten ruokiin)

Enintään 200 mg/kg (kaikkiin käyttötarkoituksiin lukuun ottamatta imeväisten ja pikkulasten ruokia)

Karbonaatit

Liuotettaessa 1 g kalsiumsitraattia 10 ml:aan 2 N:sta suolahappoa liuoksesta saa vapautua ainoastaan muutama erillinen kupla

E 333 (iii) TRIKALSIUMSITRAATTI

Synonyymit

Kolmenarvoinen kalsiumsitraatti

Määritelmä

EINECS

212-391-7

Kemiallinen nimi

Trikalsiumsitraatti; 1-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihapon trikalsiumsuola; Sitruunahapon trikalsiumsuolan tetrahydraatti

Kemiallinen kaava

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekyylipaino

570,51

Pitoisuus

Vähintään 97,5 % vedettömästä aineesta

Kuvaus

Hieno, valkoinen jauhe

Tunnistaminen

Sitraattitesti

Läpäisee testin

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 14,0 % (180 °C, 4 h)

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg (kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna)

Fluoridi

Enintään 30 mg/kg (fluorina ilmaistuna)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Alumiini

Enintään 30 mg/kg (vain jos lisätty imeväisten ja pikkulasten ruokiin)

Enintään 200 mg/kg (kaikkiin käyttötarkoituksiin lukuun ottamatta imeväisten ja pikkulasten ruokia)

Karbonaatit

Liuotettaessa 1 g kalsiumsitraattia 10 ml:aan 2 N:sta suolahappoa liuoksesta saa vapautua ainoastaan muutama erillinen kupla

E 334 L(+)-VIINIHAPPO, VIINIHAPPO

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

201-766-0

Kemiallinen nimi

L-Viinihappo; L-2,3-Dihydroksibutaanidihappo; d-α,β-Dihydroksimeripihkahappo

Kemiallinen kaava

C4H6O6

Molekyylipaino

150,09

Pitoisuus

Vähintään 99,5 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Väritön tai läpikuultava, kiteinen kiinteä aine tai valkoinen, kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Sulamisväli

168 °C–170 °C

Tartraattitesti

Läpäisee testin

Ominaiskierto

[α]D 20 välillä + 11,5° ja + 13,5° (20 % w/v vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (3 tuntia, P2O5:n päällä)

Sulfaattituhka

Enintään 1 000 mg/kg (800 ± 25 °C:ssa tapahtuneen kalsinoinnin jälkeen)

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna

E 335 (i) MONONATRIUMTARTRAATTI

Synonyymit

L(+)-Viinihapon mononatriumsuola

Määritelmä

EINECS

 

Kemiallinen nimi

L-2,3-Dihydroksibutaanidihapon mononatriumsuola; L(+)-Viinihapon mononatriumsuolan monohydraatti

Kemiallinen kaava

C4H5O6Na·H2O

Molekyylipaino

194,05

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Läpinäkyvät, värittömät kiteet

Tunnistaminen

Tartraattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 10,0 % (105 °C, 4 h)

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg (kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 335 (ii) DINATRIUMTARTRAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

EINECS

212-773-3

Kemiallinen nimi

Dinatrium-L-tartraatti; Dinatrium(+)-tartraatti; (+)-2,3-dihydroksibutaanidihapon dinatriumsuola; L(+)-Viinihapon dinatriumsuolan dihydraatti

Kemiallinen kaava

C4H4O6Na2·2H2O

Molekyylipaino

230,8

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Läpinäkyvät, värittömät kiteet

Tunnistaminen

Tartraattitesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

Liukoisuus

1 gramma on liukenematon 3 ml:aan vettä. Ei liukene etanoliin

pH

7,0–7,5 (1-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 17,0 % (150 °C, 4 h)

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg (kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 336 (i) MONOKALIUMTARTRAATTI

Synonyymit

Yhdenarvoinen kaliumtartraatti

Määritelmä

EINECS

 

Kemiallinen nimi

L(+)-Viinihapon vedetön monokaliumsuola; L-2,3-Dihydroksibutaanidihapon monokaliumsuola

Kemiallinen kaava

C4H5O6K

Molekyylipaino

188,16

Pitoisuus

Vähintään 98 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Valkoinen, kiteinen tai rakeinen jauhe

Tunnistaminen

Tartraattitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Sulamispiste

230 °C

pH

3,4 (1-prosenttisessa vesiliuoksessa)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 1,0 % (105 °C, 4 h)

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg (kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 336 (ii) DIKALIUMTARTRAATTI

Synonyymit

Kahdenarvoinen kaliumtartraatti

Määritelmä

EINECS

213-067-8

Kemiallinen nimi

L-2,3-Dihydroksibutaanidihapon dikaliumsuola; L(+)-Viinihapon dikaliumsuola, jossa on puoli moolia kidevettä

Kemiallinen kaava

C4H4O6K2·½H2O

Molekyylipaino

235,2

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Valkoinen, kiteinen tai rakeinen jauhe

Tunnistaminen

Tartraattitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

pH

7,0–9,0 (1-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 4,0 % (150 °C, 4 h)

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg (kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 337 KALIUMNATRIUMTARTRAATTI

Synonyymit

Kaliumnatrium-L(+)-tartraatti; Rochellen suola; Seignettisuola

Määritelmä

EINECS

206-156-8

Kemiallinen nimi

L-2,3-Dihydroksibutaanidihapon kaliumnatriumsuola; Kaliumnatrium-L(+)-tartraatti

Kemiallinen kaava

C4H4O6KNa·4H2O

Molekyylipaino

282,23

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Värittömät kiteet tai valkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Tartraattitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Natriumtesti

Läpäisee testin

Liukoisuus

Yksi gramma liukenee 1 ml:aan vettä, liukenematon etanoliin

Sulamisväli

70–80 °C

pH

6,5–8,5 (1-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 26,0 % ja vähintään 21,0 % (150 °C, 3 h)

Oksalaatit

Enintään 100 mg/kg (kuivauksen jälkeen, oksaalihapoksi laskettuna)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 338 FOSFORIHAPPO

Synonyymit

Ortofosforihappo; Monofosforihappo

Määritelmä

EINECS

231-633-2

Kemiallinen nimi

Fosforihappo

Kemiallinen kaava

H3PO4

Molekyylipaino

98,00

Pitoisuus

Vähintään 67,0 % ja enintään 85,7 %. Fosforihappoa on kaupan vesiliuoksena eri pitoisuuksina.

Kuvaus

Kirkas, väritön ja viskoosi neste

Tunnistaminen

Happotesti

Läpäisee testin

Fosfaattitesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Haihtuvat hapot

Enintään 10 mg/kg (etikkahappona)

Kloridit

Enintään 200 mg/kg (kloorina)

Nitraatit

Enintään 5 mg/kg (natriumnitraattina)

Sulfaatit

Enintään 1 500 mg/kg (kalsiumsulfaattina)

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Huom.: Nämä puhtausvaatimukset koskevat 75-prosenttista vesiliuosta.

E 339 (i) MONONATRIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Mononatriummonofosfaatti; Hapan mononatriummonofosfaatti; Mononatriumortofosfaatti; Yhdenarvoinen natriumfosfaatti; Natriumdivetymonofosfaatti

Määritelmä

EINECS

231-449-2

Kemiallinen nimi

Natriumdivetymonofosfaatti

Kemiallinen kaava

Vedetön: NaH2PO4

Monohydraatti: NaH2PO4 · H2O

Dihydraatti: NaH2PO4 · 2H2O

Molekyylipaino

Vedetön: 119,98

Monohydraatti: 138,00

Dihydraatti: 156,01

Pitoisuus

NaH2PO4-pitoisuus vähintään 97 %, kun ainetta on kuivattu yksi tunti 60 °C:ssa ja sen jälkeen 4 tuntia 105 °C:ssa

P2O5-pitoisuus 58,0–60,0 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Valkoinen, hajuton, lievästi vetistyvä jauhe tai vastaavat kiteet tai rakeet

Tunnistaminen

Natriumtesti

Läpäisee testin

Fosfaattitesti

Läpäisee testin

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen. Ei liukene etanoliin eikä eetteriin

pH

4,1–5,0 (1-prosenttinen liuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Vedettömästä suolasta häviää enintään 2,0 %, monohydraatista enintään 15,0 % ja dihydraatista enintään 25 % (1 tunti 60 °C:ssa ja sen jälkeen 4 tuntia 105 °C:ssa)

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 % laskettuna vedettömästä painosta

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 339 (ii) DINATRIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Dinatriummonofosfaatti; Sekundaarinen natriumfosfaatti; Dinatriumortofosfaatti

Määritelmä

EINECS

231-448-7

Kemiallinen nimi

Dinatriumvetymonofosfaatti; Dinatriumvetyortofosfaatti

Kemiallinen kaava

Vedetön: Na2HPO4

Hydraatti: Na2HPO4 · nH2O (n = 2,7 tai 12)

Molekyylipaino

141,98 (vedetön)

Pitoisuus

Na2HPO4-pitoisuus vähintään 98 %, kun ainetta on kuivattu 3 tuntia 40 °C:ssa ja sen jälkeen 5 tuntia 105 °C:ssa

P2O5-pitoisuus 49–51 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Vedetön dinatriumvetyfosfaatti on valkoinen, hygroskooppinen ja hajuton jauhe. Saatavana olevat hydraatit ovat dihydraatti: valkoinen, kiteinen, hajuton kiinteä aine; heptahydraatti: valkoinen, hajuton, rapautuvakiteinen tai rakeinen jauhe; ja dodekahydraatti: valkoinen, rapautuva, hajuton jauhe tai kiteet

Tunnistaminen

Natriumtesti

Läpäisee testin

Fosfaattitesti

Läpäisee testin

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen. Ei liukene etanoliin

pH

8,4–9,6 (1-prosenttinen liuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Vedettömästä suolasta häviää enintään 5,0 %, dihydraatista enintään 22,0 %, heptahydraatista enintään 50,0 % ja dodekahydraatista enintään 61 % (3 tuntia 40 °C:ssa ja sen jälkeen 5 tuntia 105 °C:ssa)

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 % laskettuna vedettömästä painosta

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINATRIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Natriumfosfaatti; Kolmenarvoinen natriumfosfaatti; Trinatriumortofosfaatti

Määritelmä

Trinatriumfosfaattia saadaan vesiliuoksista, ja se kiteytyy vedettömässä muodossa ja hydraattina, jossa on 1/2, 1, 6, 8 tai 12 H2O:ta. Dodekahydraatti kiteytyy aina vesiliuoksesta, jossa on ylimäärä natriumhydroksidia. Se sisältää ¼ moolia natriumhydroksidia

EINECS

231-509-8

Kemiallinen nimi

Trinatriummonofosfaatti; Trinatriumfosfaatti; Trinatriumortofosfaatti

Kemiallinen kaava

Vedetön: Na3PO4

Hydraatti: Na3PO4 nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8, tai 12)

Molekyylipaino

163,94 (vedetön)

Pitoisuus

Vedettömän natriumfosfaatin ja sen hydraattimuotojen (paitsi dodekahydraatin) Na3PO4-pitoisuus on vähintään 97,0 % kuiva-aineesta laskettuna. Natriumfosfaattidodekahydraatin Na3PO4-pitoisuus on vähintään 92,0 % hehkutuksen jälkeen laskettuna

P2O5-pitoisuus 40,5–43,5 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Valkoisia hajuttomia kiteitä tai rakeita tai vastaavaa kiteistä jauhetta

Tunnistaminen

Natriumtesti

Läpäisee testin

Fosfaattitesti

Läpäisee testin

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen. Ei liukene etanoliin

pH

11,5–12,5 (1-prosenttinen liuos)

Puhtaus

Polttohäviö

Kun ainetta kuivataan 2 tuntia 120 °C:ssa ja sen jälkeen hehkutetaan 30 minuuttia noin 800 °C:ssa, sen painohäviöt ovat seuraavat: vedetön enintään 2,0 %, monohydraatti enintään 11,0 % ja dodekahydraatti 45,0–58,0 %

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 % laskettuna vedettömästä painosta

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 340 (i) MONOKALIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Yhdenarvoinen kaliumfosfaatti; Monokaliummonofosfaatti; Monokaliumortofosfaatti

Määritelmä

EINECS

231-913-4

Kemiallinen nimi

Kaliumdivetyfosfaatti; Monokaliumdivetyortofosfaatti; Monokaliumdivetymonofosfaatti

Kemiallinen kaava

KH2PO4

Molekyylipaino

136,09

Pitoisuus

Vähintään 98,0 %, kun ainetta on kuivattu 4 tuntia 105 °C:ssa

P2O5-pitoisuus 51,0–53,0 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Hajuttomat, värittömät kiteet tai valkoinen rakeinen tai kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Fosfaattitesti

Läpäisee testin

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen. Ei liukene etanoliin

pH

4,2–4,8 (1-prosenttinen liuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % (105 °C, 4 h)

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 % laskettuna vedettömästä painosta

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKALIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Dikaliummonofosfaatti; Sekundäärinen kaliumfosfaatti; Dikaliumortofosfaatti; Kahdenarvoinen kaliumfosfaatti

Määritelmä

EINECS

231-834-5

Kemiallinen nimi

Dikaliumvetymonofosfaatti; Dikaliumvetyfosfaatti; Dikaliumvetyortofosfaatti

Kemiallinen kaava

K2HPO4

Molekyylipaino

174,18

Pitoisuus

Vähintään 98 %, kun ainetta on kuivattu 4 tuntia 105°C:ssa

P2O5-pitoisuus 40,3–41,5 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Väritöntä tai valkoista rakeista jauhetta, kiteitä tai massaa; vetistyvä aine, hygroskooppinen

Tunnistaminen

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Fosfaattitesti

Läpäisee testin

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen. Ei liukene etanoliin

pH

8,7–9,4 (1-prosenttinen liuos)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % (105 °C, 4 h)

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 % (laskettuna vedettömästä painosta)

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKALIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Kolmenarvoinen kaliumfosfaatti; Trikaliumortofosfaatti

Määritelmä

EINECS

231-907-1

Kemiallinen nimi

Trikaliummonofosfaatti; Trikaliumfosfaatti; Trikaliumortofosfaatti

Kemiallinen kaava

Vedetön: K3PO4

Hydraatti: K3PO4 · nH2O (n = 1 tai 3)

Molekyylipaino

212,27 (vedetön)

Pitoisuus

Vähintään 97 % hehkutuksen jälkeen laskettuna

P2O5-pitoisuus 30,5–34,0 % hehkutuksen jälkeen laskettuna

Kuvaus

Värittömät tai valkoiset, hajuttomat, hygroskooppiset kiteet tai rakeet. Saatavana olevat hydraatit ovat mono- ja trihydraatti

Tunnistaminen

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Fosfaattitesti

Läpäisee testin

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen. Ei liukene etanoliin

pH

11,5–12,3 (1-prosenttinen liuos)

Puhtaus

Polttohäviö

Vedetön: enintään 3,0 %; hydraatti: enintään 23,0 % (määritetään siten, että ainetta kuivataan yksi tunti 105 °C:ssa ja sitten hehkutetaan 30 minuuttia noin 800 ± 25 °C:ssa)

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 % (laskettuna vedettömästä painosta)

Fluoridi

Enintään 10 mg/kg (fluorina)

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

E 341 (i) MONOKALSIUMFOSFAATTI

Synonyymit

Yhdenarvoinen kalsiumfosfaatti; Monokalsiumortofosfaatti

Määritelmä

EINECS

231-837-1

Kemiallinen nimi

Kalsiumdivetyfosfaatti

Kemiallinen kaava

Vedetön: Ca(H2PO4)2

Monohydraatti: Ca(H2PO4)2 · H2O

Molekyylipaino

234,05 (vedetön)

252,08 (monohydraatti)

Pitoisuus

Vähintään 95 % kuiva-aineesta

P2O5-pitoisuus 55,5–61,1 % laskettuna vedettömästä painosta

Kuvaus

Rakeinen jauhe tai valkoiset, vetistyvät kiteet tai rakeet

Tunnistaminen

Kalsiumtesti

Läpäisee testin

Fosfaattitesti

Läpäisee testin

CaO-pitoisuus

23,0 %–27,5 % (vedetön)

19,0 %–24,8 % (monohydraatti)

Puhtaus

Kuivaushäviö

Vedetön: enintään 14 % (105 °C, 4 h)

Monohydraatti: enintään 17,5 % (105 °C, 4 h)

Polttohäviö

Vedetön: enintään 17,5 % (kun ainetta on hehkutettu 30 minuuttia 800 ± 25 °C:ssa)