15.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 75/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 222/2012,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse triklabendatsolista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät (MRL) olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti.

(2)

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus vahvistetaan farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä.

(3)

Triklabendatsoli sisältyy nykyisin asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaan taulukkoon 1 sallittuna aineena kaikkien märehtijöiden lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

(4)

Irlanti on toimittanut Euroopan lääkevirastolle lausuntopyynnön, joka koskee triklabendatsolia koskevien nykyisten tietojen ekstrapolointia koskemaan kaikkien märehtijöiden maitoa.

(5)

Eläinlääkekomitea suositteli triklabendatsolin jäämien väliaikaisen enimmäismäärän vahvistamista kaikkien märehtijöiden maidon osalta ja säännöksen ”Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi” poistamista.

(6)

Sen vuoksi olisi muutettava asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 olevia triklabendatsolia koskevia tietoja jäämien väliaikaisen enimmäismäärän sisällyttämiseksi niihin kaikkien märehtijöiden maidon osalta ja poistettava nykyinen määräys ”Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi”. Kyseisessä taulukossa triklabendatsolin osalta vahvistetun jäämien väliaikaisen enimmäismäärän voimassaolon olisi päätyttävä 1 päivänä tammikuuta 2014. Eläinlääkekomitea suositteli kahden vuoden määräaikaa sellaisten tieteellisten tutkimusten suorittamiseksi, joita tarvitaan, jotta Irlanti voi vastata lääkekomitean esittämiin kysymyksiin.

(7)

On aiheellista säätää kohtuullisesta määräajasta, jotta asianomaiset sidosryhmät voivat toteuttaa vasta vahvistettujen jäämien enimmäismäärien noudattamiseksi tarvittavat mahdolliset toimenpiteet.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä toukokuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 olevat triklabendatsolia koskevat tiedot seuraavasti:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset

(asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Triklabendatsoli

Uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, joka voidaan hapettaa ketotriklabendatsoliksi

Kaikki märehtijät

225 μg/kg

Lihas

 

Antiparasiittiset aineet / ulkoloislääkkeet”

100 μg/kg

Rasva

250 μg/kg

Maksa

150 μg/kg

Munuaiset

10 μg/kg

Maito

Väliaikaisen MRL:n voimassaolo päättyy 1.1.2014.