17.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/30


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 135/2012,

annettu 16 päivänä helmikuuta 2012,

jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta tiettyjen luokittelemattomien jätteiden sisällyttämiseksi sen liitteeseen IIIB

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 (1) ja erityisesti sen 58 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta ja Suomi ovat esittäneet komissiolle pyynnön tiettyjen luokittelemattomien jätteiden sisällyttämisestä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteeseen IIIB.

(2)

Komissio on saanut kommentteja Bulgarialta, Tšekiltä, Saksalta, Ranskalta, Unkarilta, Alankomailta, Itävallalta, Puolalta, Suomelta ja Ruotsilta sen osalta, voidaanko toimitettuja pyyntöjä pitää ns. vihreän jäteluettelon jätteinä, jotka voidaan lisätä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteeseen IIIB.

(3)

Nämä kommentit huomioon ottaen komissio neuvoi Irlantia, Alankomaita ja Suomea toimittamaan vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta 22 päivänä maaliskuuta 1989 tehdyn Baselin yleissopimuksen (2), jäljempänä ’Baselin yleissopimus’, sihteeristölle hakemukset uusien nimikkeiden lisäämiseksi Baselin yleissopimuksen liitteeseen IX Baselin yleissopimuksen liitteisiin VIII ja IX sisältyvien jäteluettelojen tarkistamista tai mukauttamista koskevien menettelyjen tarkistamista koskevan Baselin yleissopimuksen osapuolten 8. konferenssin päätöksessä VIII/15 määrätyn menettelyn mukaisesti.

(4)

Suomi, Alankomaat ja Irlanti toimittivat Baselin yleissopimuksen sihteeristölle hakemukset uusien nimikkeiden lisäämiseksi Baselin yleissopimuksen liitteeseen IX; Suomi toimitti hakemuksen 14 päivänä tammikuuta 2011, Alankomaat 25 päivänä tammikuuta 2011 ja Irlanti 1 päivänä helmikuuta 2011. Kunnes on tehty päätös luokittelemattomien nimikkeiden sisällyttämiseksi Baselin yleissopimuksen asiaa koskeviin liitteisiin tai OECD:n neuvoston päätökseen C(2001)107/Final, jolla tarkistetaan rajatylittävien ja hyödynnettävien jätteiden siirtojen valvonnasta tehtyä OECD:n päätöstä C(92)39/Final, jäljempänä ’OECD:n päätös’, voidaan kyseiset nimikkeet sisällyttää alustavasti asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteeseen IIIB.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1013/2006 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (3) 39 artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liite IIIB tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 39, 16.2.1993, s. 3.

(3)  EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.


LIITE

”LIITE IIIB

NS. VIHREÄN JÄTELUETTELON JÄTTEET, JOTKA ON 58 ARTIKLAN 1 KOHDAN b ALAKOHDAN MUKAISESTI MÄÄRÄ SISÄLLYTTÄÄ BASELIN YLEISSOPIMUKSEN TAI OECD:N PÄÄTÖKSEN LIITTEISIIN

1.

Riippumatta siitä, onko jäte sisällytetty tähän luetteloon vai ei, siihen voidaan olla soveltamatta 18 artiklassa säädettyjä tietojen toimittamista koskevia yleisiä vaatimuksia, jos jäte on siinä määrin muiden aineiden saastuttama, että

a)

jätteisiin liittyvä riski on kasvanut sellaiseksi, että niihin on aiheellista soveltaa kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä, kun otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (1) liitteessä III luetellut vaaralliset ominaisuudet; tai

b)

jätteen hyödyntäminen ympäristön kannalta järkevällä tavalla on mahdotonta.

2.

Seuraavat jätteet sisällytetään tähän liitteeseen:

BEU01

Tarralaminaattijäte, joka sisältää sellaisia laminaattimateriaalin valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita, jotka eivät kuulu Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3020

BEU02

Käytettyjen nestepakkausten esikäsittelystä syntyvä erottelematon muovijae

BEU03

Käytettyjen nestepakkausten esikäsittelystä syntyvä erottelematon muovialumiinijae

BEU04

Komposiittipakkaukset, jotka sisältävät pääosin paperia ja jonkin verran muovia ja jotka eivät sisällä jäämiä eivätkä kuulu Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3020

BEU05

Maa-, puutarha- ja metsätaloudesta, puutarhoista, puistoista ja hautausmailta peräisin oleva puhdas biologisesti hajoava jäte

3.

Tässä liitteessä lueteltujen jätteiden kuljetukset eivät rajoita neuvoston direktiivin 2000/29/EY (2) säännösten, mukaan lukien sen 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet, soveltamista.


(1)  EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.”