10.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 37/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 110/2012,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2012,

päätöksen 2007/777/EY liitteen II ja asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Etelä-Afrikkaa koskevista kohdista kolmansien maiden ja niiden alueiden luetteloissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (2) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432 kumoamisesta 29 päivänä marraskuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/777/EY (3) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat lihavalmiste-erien ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten erien, sellaisina kuin ne on määritelty eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (4), tuontia unioniin sekä kauttakulkua ja varastointia unionissa.

(2)

Päätöksessä 2007/777/EY vahvistetaan myös luettelot niistä kolmansista maista ja kolmansien maiden osista, joista tällaisten tuotteiden tuonti, kauttakulku ja varastointi unionissa sallitaan, ja kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevat todistusmallit sekä kyseisten tuotteiden alkuperäsäännöt ja niiltä edellytetyt käsittelyt.

(3)

Sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 8 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (5) säädetään eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan tuotaessa unioniin ja kuljetettaessa unionin kautta, kauttakulun aikainen varastointi mukaan lukien, siipikarjaa, siitosmunia, untuvikkoja ja erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia sekä siipikarjan, sileälastaiset linnut ja luonnonvaraiset riistalinnut mukaan luettuina, lihaa, jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa, munia ja munatuotteita. Mainitussa asetuksessa säädetään, että näitä hyödykkeitä saa tuoda unioniin ainoastaan sellaisista kolmansista maista ja niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa 1 osassa.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 798/2008 asetetaan lisäksi edellytykset, joiden täyttyessä kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta voidaan pitää korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta (HPAI) vapaana, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset tältä osin unioniin tuotaviksi tarkoitettujen hyödykkeiden osalta.

(5)

Etelä-Afrikka ilmoitti komissiolle huhtikuussa 2011 korkeapatogeenisen lintuinfluenssan (HPAI) taudinpurkauksesta alueellaan. Tämän seurauksena päätöstä 2007/777/EY ja asetusta (EY) N:o 798/2008 muutettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 536/2011 (6), jotta voitiin säätää tietyistä erityiskäsittelyistä tuotaessa kyseisestä kolmannesta maasta ihmisravinnoksi tarkoitettuja lihavalmisteita sekä käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia, jotka on saatu tarhattujen sileälastaisten lintujen lihasta, sekä kuivattua lihaa ja pastöroituja lihavalmisteita, jotka koostuvat tarhattujen riistalintujen, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihasta tai sisältävät tällaista lihaa.

(6)

Tämän lisäksi jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettuja sileälastaisia lintuja ja sileälastaisten lintujen untuvikkoja, siitosmunia ja lihaa ei enää saanut tuoda unioniin asetuksen (EY) N:o 798/2008 kattamalta Etelä-Afrikan koko alueelta 9 päivästä huhtikuuta 2011 lähtien, jolloin vahvistui HPAI:n taudinpurkaus.

(7)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 536/2011 voimaantulon jälkeen Etelä-Afrikka toimitti komissiolle tietoja toteuttamistaan torjuntatoimenpiteistä ja HPAI:n puhkeamiseen liittyvän epidemiologisen tilanteen kehittymisestä. Etelä-Afrikan toteuttamia toimenpiteitä tämän taudin torjumiseksi ja valvomiseksi pidettiin riittävinä varmistamaan, että Etelä-Afrikka pystyy rajoittamaan taudin leviämistä ja pitämään sen rajattuna tietylle alueelle.

(8)

Tämän vuoksi päätöstä 2007/777/EY ja asetusta (EY) N:o 798/2008 muutettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 991/2011 (7). Tämän muutoksen myötä sileälastaisten lintujen lihan ja tiettyjen lihavalmisteiden tuonti unioniin siitä Etelä-Afrikan osasta, johon ei kohdistunut eläinten terveyttä koskevia rajoituksia (alue ZA-2), voitiin jälleen sallia. Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 991/2011 tuli voimaan 9 päivänä lokakuuta 2011.

(9)

Näiden kahden perättäisen muutoksen myötä päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevissa eri osissa mainitaan tätä nykyä Etelä-Afrikan alue ZA-2 alueena, jolta on sallittua tuoda unioniin ihmisravinnoksi tarkoitettuja tiettyjä lihavalmisteita sekä käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia sekä siipikarjasta, tarhatuista riistalinnuista, sileälastaiset linnut mukaan luettuina, ja luonnonvaraisista riistalinnuista saatua kuivattua lihaa ja pastöroituja lihavalmisteita, joille on tehty kyseisessä liitteessä esitetyt erityiskäsittelyt.

(10)

Alue ZA-2 sisältyy nykyisin lisäksi asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevaan 1 osaan alueena, jolta saa tuoda unioniin sileälastaisten lintujen lihaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 991/2011 voimaantulosta lähtien.

(11)

Etelä-Afrikka ilmoitti 13 päivänä lokakuuta 2011 komissiolle HPAI:n epäillystä taudinpurkauksesta alueella, jota oli aiemmin pidetty kyseisestä taudista vapaana. Etelä-Afrikka ilmoitti lisäksi, että se on tämän epäilyn vuoksi kieltänyt sileälastaisten lintujen lihan ja sileälastaisten lintujen lihaa sisältävien tiettyjen valmisteiden lähetykset unioniin.

(12)

Etelä-Afrikka ilmoitti 14 päivänä marraskuuta 2011 Maailman eläintautijärjestölle (OIE) HPAI:n taudinpurkauksesta Etelä-Afrikan vahvistaman ja asetuksessa (EU) N:o 991/2011 tunnustetun tautialueen ulkopuolella. Kyseisen kolmannen maan koko aluetta ei näin ollen voida enää pitää HPAI:stä vapaana.

(13)

Jotta otettaisiin huomioon Etelä-Afrikan tautitilanteen epäsuotuisa kehittyminen ja vältettäisiin väärinkäsitykset ennen tuoreimman HPAI-taudinpurkauksen vahvistumista tuotettujen hyödykkeiden osalta, on aiheellista muuttaa Etelä-Afrikkaa koskevaa kohtaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa niin, että kielletään sileälastaisten lintujen lihan tuonti unioniin ja merkitään kyseisen alkuperäisen HPAI-taudinpurkauksen vahvistumispäivä eli 9 päivä huhtikuuta 2011”päättymisajankohdaksi” kyseisen osan sarakkeessa 6A.

(14)

HPAI-taudinpurkauksen vuoksi myöskään Etelä-Afrikan alue ZA-2 ei enää täytä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia ”käsittelyn A” soveltamiseksi tarhattujen sileälastaisten lintujen lihasta koostuviin tai sitä sisältäviin hyödykkeisiin tai ihmisravinnoksi tarkoitettujen sileälastaisten lintujen käsiteltyihin mahoihin, rakkoihin ja suoliin, jotka luetellaan päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa, eikä ”käsittelyn E” soveltamiseksi kuivattuun lihaan ja pastöroituihin lihavalmisteisiin, jotka koostuvat kyseisen liitteen 3 osassa luetellusta siipikarjan, tarhattujen riistalintujen, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihasta tai sisältävät sitä. Kyseiset käsittelyt eivät riitä poistamaan kyseisiin hyödykkeisiin liittyviä eläinten terveyttä koskevia riskejä. Etelä-Afrikkaa koskevaa kohtaa olisi alueen ZA-2 osalta tämän vuoksi muutettava päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 1 osassa samoin kuin Etelä-Afrikkaa koskevia kohtia kyseisen liitteen 2 ja 3 osassa, jotta varmistettaisiin näiden hyödykkeiden asianmukainen käsittely.

(15)

Päätöstä 2007/777/EY ja asetusta (EY) N:o 798/2008 olisi tämän vuoksi muutettava.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2007/777/EY liite II tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liite I tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)  EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.

(6)  EUVL L 147, 2.6.2011, s. 1.

(7)  EUVL L 261, 6.10.2011, s. 19.


LIITE I

Muutetaan päätöksen 2007/777/EY liite II seuraavasti:

1)

Poistetaan 1 osassa Etelä-Afrikkaa koskevassa kohdassa kohta ”ZA-2”.

2)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

a)

korvataan Etelä-Afrikkaa koskeva kohta ”ZA-0” seuraavasti:

”ZA

Etelä-Afrikka (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX”

b)

Poistetaan kohta ”ZA-2”.

3)

Korvataan 3 osassa Etelä-Afrikkaa koskeva kohta seuraavasti:

”ZA

Etelä-Afrikka

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX

Etelä-Afrikka ZA-1

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

A

E

XXX

A

A

XXX

XXX”


LIITE II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa Etelä-Afrikkaa koskeva kohta seuraavasti:

”ZA – Etelä-Afrikka

ZA-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4”

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011