31.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 28/24


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 65/2012,

annettu 24 päivänä tammikuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta vaihtamisopastinten osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 edellytetään, että luokkaan M1 kuuluvat ajoneuvot, joiden vertailumassa on enintään 2 610 kg, ja ajoneuvot, joita tyyppihyväksyntä ulotetaan koskemaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 (2), annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta, 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja joissa on käsivalintainen vaihteisto, on varustettava vaihtamisopastimilla.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 edellytetään, että sen vaihtamisopastimia koskeviin säännöksiin liittyvät tekniset yksityiskohdat määritellään täytäntöönpanosäädöksissä. Sen vuoksi on nyt tarpeen vahvistaa tällaisessa vaihtamisopastinten tyyppihyväksynnässä sovellettavat menettelyt, testit ja vaatimukset.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2007/46/EY (3), annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi), olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan luokan M1 ajoneuvoihin, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

niissä on käsivalintainen vaihteisto,

niiden vertailumassa on enintään 2 610 kg tai tyyppihyväksyntä ulotetaan koskemaan niitä asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tätä asetusta ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 715/2007 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa määriteltyihin ’erityisiin sosiaalisiin tarpeisiin suunniteltuihin ajoneuvoihin’.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 661/2009 vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1.

’Ajoneuvotyypillä vaihtamisopastimen osalta’ tarkoitetaan sellaisten ajoneuvojen ryhmää, jotka eivät eroa toisistaan vaihtamisopastimen toiminnallisten ominaisuuksien ja sen toimintalogiikan suhteen, jolla vaihtamisopastin määrittää hetken, jolloin se suosittelee vaihteen vaihtamista. Eri toimintalogiikkoja ovat muiden muassa seuraavat:

i)

suositus vaihtaa suuremmalle vaihteelle määritetyillä moottorin pyörimisnopeuksilla,

ii)

suositus vaihtaa suuremmalle vaihteelle, kun erityiset polttoaineenkulutuskartat osoittavat, että polttoaineenkulutus paranee määritetyn vähimmäismäärän, kun käytetään suurempaa vaihdetta,

iii)

suositus vaihtaa suuremmalle vaihteelle, kun tarvittava vääntömomentti voidaan saavuttaa suurempaa vaihdetta käyttämällä.

2.

’Vaihtamisopastimen toiminnallisilla ominaisuuksilla’ tarkoitetaan joukkoa syöteparametreja, kuten moottorin pyörintänopeutta, tehontarvetta, vääntömomenttia ja niiden ajallista vaihtelua, jotka määrittävät vaihtamisopastimen antaman ohjeen, sekä vaihtamisopastimen antamien ohjeiden toiminnallista riippuvuutta näistä parametreista.

3.

’Ajoneuvon toimintatilalla’ tarkoitetaan ajoneuvon sellaista toimintatilaa, jossa voidaan suorittaa vaihto ainakin kahden eteenpäinajovaihteen välillä.

4.

’Käsivalintatilalla’ tarkoitetaan ajoneuvon sellaista toimintatilaa, jossa kaikkien tai joidenkin vaihteiden välinen vaihto on aina välitön seuraus kuljettajan toimenpiteestä.

5.

’Pakokaasupäästöillä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 3 artiklan 6 kohdassa annetun määritelmän mukaisia pakokaasupäästöjä.

3 artikla

Käsivalintaisen vaihteiston arviointi

Arvioitaessa sitä, onko vaihteisto asetuksen (EY) N:o 661/2009 3 artiklan 16 kohdassa annetun määritelmän mukainen, sellaista vaihteistoa, jossa on ainakin yksi tämän asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa annetun määritelmän mukainen käsivalintatila, pidetään käsivalintaisena vaihteistona. Tässä arvioinnissa ei oteta huomioon sellaisia automaattisia vaihteenvaihtoja, jotka eivät tapahdu ajoneuvon toiminnan optimoimiseksi vaan ainoastaan ääriolosuhteissa esimerkiksi moottorin suojelemiseksi tai sen sammumisen estämiseksi.

4 artikla

EY-tyyppihyväksyntä

1.   Valmistajien on varmistettava, että asetuksen (EY) N:o 661/2009 11 artiklan piiriin kuuluvat markkinoille saatettavat ajoneuvot varustetaan vaihtamisopastimella tämän asetuksen liitteen I vaatimusten mukaisesti.

2.   Saadakseen EY-tyyppihyväksynnän asetuksen (EY) N:o 661/2009 11 artiklan piiriin kuuluvalle ajoneuvolle valmistajan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

Valmistajan on laadittava ja toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle tämän asetuksen liitteessä II olevassa 1 osassa esitetyn mallin mukainen ilmoituslomake.

b)

Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle ilmoitus, jossa vahvistetaan, että valmistajan arvion mukaan ajoneuvo täyttää tässä asetuksessa vahvistetut vaatimukset.

c)

Valmistajan on esitettävä tyyppihyväksyntäviranomaiselle tämän asetuksen liitteessä II olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukainen todistus.

d)

Valmistajan on joko

i)

toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle liitteessä I olevan 4.1 kohdan viimeisen kappaleen mukaisesti analyyttisesti määritetyt vaihtamisopastimen suosittelemat vaihteenvaihtokohdat tai

ii)

toimitettava tyyppihyväksyntätestauksesta vastaavalle tutkimuslaitokselle hyväksyntähakemuksen kohteena olevaa tyyppiä edustava ajoneuvo, jotta liitteessä I olevassa 4 kohdassa kuvattu testi voidaan suorittaa.

3.   Tyyppihyväksyntäviranomaisen on arvioitava valmistajan 2 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti toimittamien asiakirjojen ja 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun tyyppihyväksyntätestin tulosten perusteella, täyttyvätkö liitteen I vaatimukset.

Se saa antaa tämän asetuksen liitteessä II olevassa 3 osassa vahvistetun mallin mukaisen EY-tyyppihyväksyntätodistuksen asetuksen (EY) N:o 661/2009 11 artiklan piiriin kuuluville ajoneuvoille vain, jos vaatimustenmukaisuus vahvistetaan.

5 artikla

Lainsäädännön vaikutusten seuranta

Tämän asetuksen vaikutusten seuraamiseksi ja lisätoimenpiteiden tarpeellisuuden arvioimiseksi valmistajien ja tyyppihyväksyntäviranomaisten on pyynnöstä asetettava komission saataville liitteessä II esitetyt tiedot. Komissio ja sen valtuuttamat tahot käsittelevät näitä tietoja luottamuksellisina.

6 artikla

Muutokset direktiiviin 2007/46/EY

Muutetaan direktiivin 2007/46/EY liitteet I, III, IV, VI ja XI tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1.

(3)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.


LIITE I

VAIHTAMISOPASTIMILLA VARUSTETTUJA AJONEUVOJA KOSKEVAT ERITYISET VAATIMUKSET

1.   Vaihtamisopastimen ulkoiset ominaisuudet

1.1   Vaihtamissuositus on annettava selkeästi erottuvalla visuaalisella merkillä, esimerkiksi selvällä opastuksella vaihtamisesta suuremmalle tai suuremmalle/pienemmälle vaihteelle taikka symbolilla, joka osoittaa vaihteen, jolle kuljettajan olisi vaihdettava. Visuaalisen merkin täydennykseksi voidaan käyttää muita ilmoitusmuotoja, myös äänimerkkejä, kunhan ne eivät vaaranna turvallisuutta.

1.2   Vaihtamisopastin ei saa häiritä pakollisia tai ajoneuvon turvallista käyttöä tukevia ilmaisimia, hallintalaitteita tai osoittimia eikä estää niiden tunnistamista. Sen estämättä, mitä 1.3 kohdassa säädetään, signaalin on oltava sellainen, ettei se häiritse kuljettajan tarkkaavaisuutta eikä ajoneuvon asianmukaista ja turvallista kuljettamista.

1.3   Vaihtamisopastin on sijoitettava E-säännön nro 121 kohdan 5.1.2 mukaisesti. Se on suunniteltava sellaiseksi, ettei sitä voida sekoittaa muihin ajoneuvoon asennettuihin ilmaisimiin, hallintalaitteisiin tai osoittimiin.

1.4   Vaihtamisopastimen suositukset voidaan näyttää myös näyttöruudulla, kunhan merkit poikkeavat riittävästi muista merkeistä, niin että kuljettaja näkee ne selvästi ja pystyy tunnistamaan ne.

1.5   Vaihtamisopastimen suositukset voidaan tilapäisesti ohittaa tai deaktivoida automaattisesti poikkeustilanteissa. Kyse on olosuhteista, jotka voivat vaarantaa ajoneuvon turvallisen käytön tai toimintakyvyn, jolloin esimerkiksi luistonesto- tai ajonvakautusjärjestelmä aktivoituu, kuljettajan apujärjestelmä antaa tilapäisiä ilmoituksia tai ilmenee ajoneuvon vikaantumiseen liittyvä tapahtuma. Vaihtamisopastimen on palattava normaalitoimintaan, kun poikkeustilanne on ohi, ja 10 sekunnin tai pitemmän ajan kuluttua, jos siihen on erityisiä teknisiä tai ajoneuvon käyttäytymiseen liittyviä syitä.

2.   Vaihtamisopastimen toimintaa koskevat vaatimukset (sovelletaan kaikkiin käsivalintatiloihin)

2.1   Vaihtamisopastimen on suositeltava vaihteen vaihtamista, jos polttoaineenkulutus ehdotetulla vaihteella arvioidaan pienemmäksi kuin käytössä olevalla vaihteella, ottaen huomioon 2.2 ja 2.3 kohdassa asetetut vaatimukset.

2.2   Vaihtamisopastin on suunniteltava sellaiseksi, että se kannustaa noudattamaan mahdollisimman tehokkaasti polttoainetta säästävää ajotapaa kohtuudella ennakoitavissa ajo-olosuhteissa. Laitteen päätarkoituksena on minimoida ajoneuvon polttoaineenkulutus, kun kuljettaja noudattaa laitteen antamia suosituksia. Säännellyt pakokaasupäästöt eivät kuitenkaan saa lisääntyä kohtuuttomasti suhteessa lähtötilanteeseen, kun vaihtamisopastimen suositusta noudatetaan. Vaihtamisopastimen suositusten noudattaminen ei lisäksi saisi millään lailla haitata pilaantumista rajoittavien laitteiden, kuten katalysaattorien, oikea-aikaista toimintaa kylmäkäynnistyksen jälkeen. Tätä tarkoitusta varten ajoneuvonvalmistajien olisi toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle teknisiä asiakirjoja, joissa kuvataan vaihtamisopastimen suositusstrategian vaikutus ajoneuvon säänneltyihin pakokaasupäästöihin ainakin ajoneuvon kulkiessa vakaalla nopeudella.

2.3   Vaihtamisopastimen suosituksen noudattaminen ei saa vaarantaa ajoneuvon turvallista toimintaa, jotta voidaan esimerkiksi estää moottorin sammuminen, moottorijarrun riittämätön teho taikka riittämätön vääntömomentti suuren tehontarpeen yhteydessä.

3.   Toimitettavat tiedot

3.1   Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle seuraavat tiedot. Tiedot on annettava seuraavissa kahdessa osassa:

a)

”muodollinen asiakirjapaketti”, johon kuuluvat asiakirjat voidaan asettaa intressitahojen saataville pyynnöstä

b)

”laaja asiakirjapaketti”, joka pidetään tiukasti luottamuksellisena.

3.1.1   Muodollisen asiakirjapaketin on sisällettävä seuraavat:

a)

Kuvaus ajoneuvotyyppiin vaihtamisopastimen osalta kuuluviin ajoneuvoihin asennettujen vaihtamisopastimien kaikista ulkoisista ominaisuuksista ja näyttö siitä, että ne täyttävät 1 kohdan vaatimukset.

b)

Tietoina tai teknisinä arvioina, kuten mallinnustietoina, päästö- tai polttoaineenkulutuskarttoina tai päästötesteinä, annettu näyttö, joka osoittaa riittävällä tavalla, että vaihtamisopastin antaa kuljettajalle oikea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisia vaihteenvaihtosuosituksia, jotta 2 kohdan vaatimukset täyttyvät.

c)

Ajoneuvon käyttäjän käsikirjassa vaihtamisopastinta käsittelevässä jaksossa selostus vaihtamisopastimen tarkoituksesta, käytöstä ja toiminteista.

3.1.2   Laajassa asiakirjapaketissa on esitettävä vaihtamisopastimen suunnittelustrategia ja erityisesti sen toiminnalliset ominaisuudet.

3.1.3   Sen estämättä, mitä 5 artiklassa säädetään, laajaa asiakirjapakettia on pidettävä tiukasti luottamuksellisena tyyppihyväksyntäviranomaisen ja valmistajan välisenä pakettina. Sen voi säilyttää tyyppihyväksyntäviranomainen tai tyyppihyväksyntäviranomaisen harkinnan mukaan valmistaja. Jos asiakirjapaketin säilyttää valmistaja, tyyppihyväksyntäviranomaisen on identifioitava ja päivättävä asiakirjapaketti vastaanotettuaan ja hyväksyttyään sen. Asiakirjat on annettava hyväksyntäviranomaisen tarkastettavaksi hyväksynnän yhteydessä tai milloin tahansa hyväksynnän voimassaoloaikana.

3.2   Valmistajan on annettava ajoneuvon käyttäjän käsikirjassa vaihtamisopastinta käsittelevässä jaksossa selostus vaihtamisopastimen tarkoituksesta, käytöstä ja toiminteista.

4.   Vaihtamisopastimen suosittelemien vaihteenvaihtokohtien vaikutukset polttoainetalouteen on määritettävä seuraavalla menettelyllä

4.1   Ajoneuvon niiden nopeuksien määrittäminen, jolloin vaihtamisopastin suosittelee vaihtamista suuremmalle vaihteelle

Testi on suoritettava lämmitetylle ajoneuvolle alustadynamometrillä tämän liitteen lisäyksessä 1 kuvatun nopeusprofiilin mukaisesti. Noudatetaan vaihtamisopastimen suosituksia suuremmalle vaihteelle vaihtamisesta ja kirjataan ajoneuvon nopeudet, joilla opastin suosittelee vaihteen vaihtamista. Testi tehdään 3 kertaa.

Vn GSI on kolmesta testistä määritetty keskinopeus, jolla vaihtamisopastin suosittelee vaihtamista vaihteelta n (n = 1, 2, …, #g) vaihteelle n + 1, ja #g on ajoneuvon eteenpäinajovaihteiden määrä. Tällöin otetaan huomioon ainoastaan ne vaihtamisopastimen suositukset, jotka annetaan ennen enimmäisnopeuden saavuttamista, ja jätetään kaikki vaihtamisopastimen hidastuksen aikana antamat suositukset huomiotta.

Seuraavissa laskelmissa arvoksi V0 GSI asetetaan 0 km/h ja arvoksi V#g GSI 140 km/h tai ajoneuvon suurin nopeus sen mukaan, kumpi on pienempi. Jos ajoneuvon suurin nopeus on alle 140 km/h, ajoneuvoa ajetaan sen suurimmalla nopeudella, kunnes se yhtyy kuvassa I.1 esitettyyn nopeusprofiiliin.

Valmistaja voi vaihtoehtoisesti määrittää vaihtamisopastimen suosittelemat vaihteenvaihtonopeudet analyyttisesti käyttäen perustana vaihtamisopastimen algoritmia, joka on sisällytetty 3.1 kohdan mukaisesti toimitettuun laajaan asiakirjapakettiin.

4.2   Vakiovaihteenvaihtokohdat

Vn std on nopeus, jolla tyypillisen kuljettajan oletetaan vaihtavan vaihteelta n vaihteelle n + 1 ilman vaihtamisopastimen suositusta. Määritetään tyyppi 1 -päästötestissä (1) määriteltyjen vaihteenvaihtokohtien perusteella seuraavat vakiovaihteenvaihtonopeudet:

V0 std

=

0 km/h

V1 std

=

15 km/h

V2 std

=

35 km/h

V3 std

=

50 km/h

V4 std

=

70 km/h

V5 std

=

90 km/h

V6 std

=

110 km/h

V7 std

=

130 km/h

V8 std

=

V#g GSI;

Vn min on pienin nopeus, jolla ajoneuvoa voidaan ajaa käyttäen vaihdetta n moottorin sammumatta, ja Vn max suurin nopeus, jolla ajoneuvoa voidaan ajaa käyttäen vaihdetta n vaurioittamatta moottoria.

Jos tästä luettelosta johdettu Vn std on pienempi kuin Vn + 1 min, Vn std:n arvoksi asetetaan Vn + 1 min. Jos luettelosta johdettu Vn std on suurempi kuin Vn max, Vn std:n arvoksi asetetaan Vn max (n = 1, 2, …, #g – 1).

Jos menettelyllä määritetty V#g std on pienempi kuin V#g GSI, sen arvoksi asetetaan V#g GSI.

4.3   Polttoaineenkulutus-nopeuskäyrät

Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle tiedot siitä, mikä on ajoneuvon polttoaineenkulutuksen toiminnallinen riippuvuus tasaisesta ajonopeudesta ajettaessa vaihteella n, seuraavien sääntöjen mukaisesti.

FCn i on polttoaineenkulutus kilogrammoina tuntia kohti (kg/h), kun ajoneuvoa ajetaan tasaisella nopeudella vi = i × 5 km/h – 2,5 km/h (jossa i on positiivinen kokonaisluku) vaihteella n. Valmistajan on toimitettava nämä tiedot kunkin vaihteen n (n = 1, 2, …, #g) ja vn min ≤ vi ≤ vn max osalta. Nämä polttoaineenkulutusarvot on määritettävä identtisissä ympäröivissä olosuhteissa, jotka vastaavat todellista ajotilannetta ja jotka valmistaja voi määritellä joko fysikaalisella testillä tai soveltuvalla laskentamallilla, josta hyväksyntäviranomainen ja valmistaja ovat sopineet.

4.4   Ajoneuvon nopeusjakauma

Seuraavaa jakaumaa olisi käytettävä määritettäessä todennäköisyys Pi sille, että ajoneuvo kulkee nopeudella v, jolloin vi – 2,5 km/h < v ≤ vi + 2,5 km/h (i = 1, …, 28):

i

Pi

1

4,610535879

2

5,083909299

3

4,86818148

4

5,128313511

5

5,233189418

6

5,548597362

7

5,768706442

8

5,881761847

9

6,105763476

10

6,098904359

11

5,533164348

12

4,761325003

13

4,077325232

14

3,533825909

15

2,968643201

16

2,61326375

17

2,275220718

18

2,014651418

19

1,873070659

20

1,838715054

21

1,982122053

22

2,124757402

23

2,226658166

24

2,137249569

25

1,76902642

26

1,665033625

27

1,671035353

28

0,607049046

Kun ajoneuvon suurin nopeus vastaa kohtaa i ja i < 28, arvoon Pi lisätään arvot Pi + 1–P28.

4.5   Mallinmukaisen polttoaineenkulutuksen määrittäminen

FCGSI on ajoneuvon polttoaineenkulutus, kun kuljettaja noudattaa vaihtamisopastimen ohjeita:

FCGSI i = FCn i, jolloin Vn – 1 GSI ≤ vi < Vn GSI (n = 1, …, #g) ja FCGSI i = 0, jos vi ≥ V#g GSI

Formula

FCstd on ajoneuvon polttoaineenkulutus, kun käytetään vakiovaihteenvaihtokohtia:

FCstd i = FCn i, jolloin Vn – 1 std ≤ vi < Vn std (n = 1, …, #g) ja FCstd i = 0, jos vi ≥ V#g GSI

Formula

Suhteellinen mallinmukainen polttoaineensäästö, kun noudatetaan vaihtamisopastimen suosituksia, lasketaan seuraavasti:

FCrel. Save = (1 – FCGSI / FCstd) × 100 %

4.6   Tallennettavat tiedot

Seuraavat tiedot on tallennettava:

Vn GSI:n arvot 4.1 kohdan mukaisesti määritettyinä

arvot FCn i valmistajan 4.3 kohdan mukaisesti toimittamalla polttoaineenkulutus-nopeuskäyrällä

arvot FCGSI, FCstd ja FCrel. Save 4.5 kohdan mukaisesti laskettuina.


(1)  Määritelty E-säännön nro 83, muutossarja 05, liitteessä 4a.

Lisäys 1

Ajoneuvon 4.1 kohdassa tarkoitetun nopeusprofiilin kuvaus

Toimenpiteen numero

Toimenpide

Kiihdytys

(m/s2)

Nopeus

(km/h)

Kumulatiivinen aika

(s)

1

Tyhjäkäynti

0

0

20

2

Kiihdytys

1,1

0–31,68

28

3

0,7

31,68–49,32

35

4

0,64

49,32–79,27

48

5

0,49

79,27–109,26

65

6

0,3

109,26–128,70

83

7

0,19

128,70–140,33

100

8

Tasainen nopeus

0

140,33

105

9

Hidastus

–0,69

140,33–80,71

129

10

–1,04

80,71–50,76

137

11

–1,39

50,76–0

147

12

Tyhjäkäynti

0

0

150

Tästä nopeusprofiilista poikkeamisen toleranssit määritellään E-säännön nro 83, muutossarja 05, liitteessä 4a olevassa 6.1.3.4 kohdassa.

Kuva I.1

Graafinen esitys 4.1 kohdassa tarkoitetusta nopeusprofiilista. Yhtenäinen viiva: nopeusprofiili; pisteviivat: nopeusprofiilista poikkeamisen toleranssit

Image

Seuraavassa taulukossa esitetään sekunti sekunnilta etenevä kuvaus nopeusprofiilista. Jos ajoneuvon suurin nopeus on alle 140 km/h, ajoneuvoa ajetaan sen suurimmalla nopeudella, kunnes se yhtyy edellä esitettyyn nopeusprofiiliin.

Aika (s)

Nopeus (km/h)

0

0,00

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

20

0,00

21

3,96

22

7,92

23

11,88

24

15,84

25

19,80

26

23,76

27

27,72

28

31,68

29

34,20

30

36,72

31

39,24

32

41,76

33

44,28

34

46,80

35

49,32

36

51,62

37

53,93

38

56,23

39

58,54

40

60,84

41

63,14

42

65,45

43

67,75

44

70,06

45

72,36

46

74,66

47

76,97

48

79,27

49

81,04

50

82,80

51

84,56

52

86,33

53

88,09

54

89,86

55

91,62

56

93,38

57

95,15

58

96,91

59

98,68

60

100,44

61

102,20

62

103,97

63

105,73

64

107,50

65

109,26

66

110,34

67

111,42

68

112,50

69

113,58

70

114,66

71

115,74

72

116,82

73

117,90

74

118,98

75

120,06

76

121,14

77

122,22

78

123,30

79

124,38

80

125,46

81

126,54

82

127,62

83

128,70

84

129,38

85

130,07

86

130,75

87

131,44

88

132,12

89

132,80

90

133,49

91

134,17

92

134,86

93

135,54

94

136,22

95

136,91

96

137,59

97

138,28

98

138,96

99

139,64

100

140,33

101

140,33

102

140,33

103

140,33

104

140,33

105

140,33

106

137,84

107

135,36

108

132,88

109

130,39

110

127,91

111

125,42

112

122,94

113

120,46

114

117,97

115

115,49

116

113,00

117

110,52

118

108,04

119

105,55

120

103,07

121

100,58

122

98,10

123

95,62

124

93,13

125

90,65

126

88,16

127

85,68

128

83,20

129

80,71

130

76,97

131

73,22

132

69,48

133

65,74

134

61,99

135

58,25

136

54,50

137

50,76

138

45,76

139

40,75

140

35,75

141

30,74

142

25,74

143

20,74

144

15,73

145

10,73

146

5,72

147

0,72

148

0,00

149

0,00

150

0,00


LIITE II

1   OSA

Ilmoituslomake

MALLI

Ilmoituslomake nro … ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä vaihtamisopastinten osalta.

Seuraavat tiedot on soveltuvin osin toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on elektronisia ohjaustoimintoja, on toimitettava tiedot niiden suoritusarvoista.

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 (1) liitteen I lisäyksessä 3 olevassa 0, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot.

4.11

Vaihtamisopastin (GSI)

4.11.1

Äänimerkki käytettävissä: kyllä/ei (2). Jos kyllä, äänen kuvaus ja taso kuljettajan korvan kohdalla (dB(A)). (Äänimerkki aina kytkettävissä käyttöön ja pois käytöstä): …

4.11.2

Liitteessä I olevassa 4.6 kohdassa tarkoitetut tiedot (valmistajan ilmoittama arvo) …

4.11.3

Liitteessä I olevassa 3.1.1 kohdassa tarkoitetut tiedot: …

4.11.4

Liitteessä I olevassa 3.1.2 kohdassa tarkoitetut tiedot: …

4.11.5

Valokuvat ja/tai piirrokset vaihtamisopastimesta ja lyhyt selostus järjestelmän osista ja toiminnasta. …

4.11.6

Ajoneuvon käyttäjän käsikirjassa annetut tiedot vaihtamisopastimesta: …

2   OSA

MALLI

Image

3   OSA

EY-tyyppihyväksyntätodistus

MALLI

(enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm))

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Ilmoitus ajoneuvotyypin

EY-tyyppihyväksynnästä (3)

EY-tyyppihyväksynnän laajentamisesta (3)

EY-tyyppihyväksynnän epäämisestä (3)

EY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (3)

vaihtamisopastimen osalta

asetuksen (EU) N:o 65/2012 mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EU) N:o …/2012 (3)

EY-tyyppihyväksyntänumero: …

Laajentamisperusteet …

I   OSA

0.1

Merkki (valmistajan kauppanimi): …

0.2

Tyyppi: …

0.2.1

Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

0.3

Tyypin tunniste, jos se on merkitty ajoneuvoon …

0.3.1

Merkinnän sijainti: …

0.4

Ajoneuvoluokka …

0.5

Valmistajan nimi ja osoite: …

0.8

Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet: …

0.9

Valmistajan mahdollisen edustajan nimi ja osoite …

II   OSA

1.

Lisätiedot (tarvittaessa): ks. lisäys

2.

Testien suorittamisesta ja arvioinneista vastaava tutkimuslaitos:

3.

Testausselosteen päivämäärä:

4.

Testausselosteen numero:

5.

Asetuksen (EU) N:o 65/2012 liitteessä I olevassa 4.6 kohdassa tarkoitetut tiedot (määritetty tyyppihyväksynnässä):

6.

Mahdolliset huomautukset: ks. lisäys

7.

Paikka:

8.

Päivämäärä:

9.

Allekirjoitus:

Liitteet

:

Hyväksyntäasiakirjat

Testausseloste

Lisätiedot: …

Lisäys EY-tyyppihyväksyntätodistukseen nro …, aihe …


(1)  EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1.

(2)  Tarpeeton viivataan yli.

(3)  Tarpeeton viivataan yli.


LIITE III

MUUTOKSET PUITEDIREKTIIVIIN 2007/46/EY

Muutetaan direktiivi 2007/46/EY seuraavasti:

1.

Lisätään liitteeseen I seuraavat kohdat:

”4.11

Vaihtamisopastin (GSI)

4.11.1

Äänimerkki käytettävissä: kyllä/ei. (1) Jos kyllä, äänen kuvaus ja taso kuljettajan korvan kohdalla (dB(A)). (Äänimerkki aina kytkettävissä käyttöön ja pois käytöstä)

4.11.2

Asetuksen (EU) N:o 65/2012 liitteessä I olevassa 4.6 kohdassa tarkoitetut tiedot (valmistajan ilmoittama arvo)

4.11.3

Valokuvat ja/tai piirrokset vaihtamisopastimesta ja lyhyt selostus järjestelmän osista ja toiminnasta.”

2.

Lisätään liitteeseen III seuraavat kohdat:

”4.11

Vaihtamisopastin (GSI)

4.11.1

Äänimerkki käytettävissä: kyllä/ei. (1) Jos kyllä, äänen kuvaus ja taso kuljettajan korvan kohdalla (dB(A)). (Äänimerkki aina kytkettävissä käyttöön ja pois käytöstä)

4.11.2

Asetuksen (EU) N:o 65/2012 liitteessä I olevassa 4.6 kohdassa tarkoitetut tiedot (määritetty tyyppihyväksynnässä).”

3.

Muutetaan liitteessä IV oleva I osa seuraavasti:

a)

Lisätään taulukkoon 63.1 kohta seuraavasti:

Kohde

Säädöksen numero

Virallisen lehden viite

Sovellettavuus

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”63.1

Vaihtamisopastimet

(EU) N:o 65/2012

L 28, 31.1.2012, s. 24.

X”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Lisätään lisäyksessä olevaan taulukkoon 63.1 kohta seuraavasti:

 

Kohde

Säädöksen numero

Virallisen lehden viite

M1

”63.1

Vaihtamisopastimet

(EU) N:o 65/2012

L 28, 31.1.2012, s 24.

Ei sovelleta”

4.

Lisätään liitteen VI lisäyksessä olevaan taulukkoon 63.1 kohta seuraavasti:

Kohde

Säädöksen numero

Viimeisin muutos

Sovellettavissa versioihin

”63.1

Vaihtamisopastimet

(EU) N:o 65/2012”

 

 

5.

Muutetaan liite XI seuraavasti:

a)

Lisätään lisäyksessä 1 olevaan taulukkoon 63.1 kohta seuraavasti:

 

Kohde

Säädöksen numero

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

”63.1

Vaihtamisopastimet

(EU) N:o 65/2012

G

G”

 

 

b)

Lisätään lisäyksessä 2 olevaan taulukkoon 63.1 kohta seuraavasti:

Kohta

Kohde

Säädöksen numero

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”63.1

Vaihtamisopastimet

(EU) N:o 65/2012

G”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Lisätään lisäyksessä 3 olevaan taulukkoon 63.1 kohta seuraavasti:

Kohta

Kohde

Säädöksen numero

M1

”63.1

Vaihtamisopastimet

(EU) N:o 65/2012

G”

d)

Lisätään lisäyksessä 4 olevaan taulukkoon sarake ”M1” sarakkeiden ”Säädöksen numero” ja ”M2” väliin sekä 63.1 kohta seuraavasti:

Kohta

Kohde

Säädöksen numero

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”63.1

Vaihtamisopastimet

(EU) N:o 65/2012

G”