24.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/11/EU,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2012,

terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille annetun direktiivin 2004/40/EY (18. direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1);

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/40/EY (3) voimaantulon jälkeen erityisesti lääketieteen alan sidosryhmät ilmaisivat vakavan huolestumisensa direktiivin täytäntöönpanon mahdollisista vaikutuksista lääketieteelliseen kuvaukseen perustuvien lääketieteellisten menettelyjen käyttöön samoin kuin sen vaikutuksista tiettyyn teolliseen toimintaan.

(2)

Komissio tarkasteli sidosryhmien esittämiä väitteitä ja päätti tarkastella uudelleen joitakin direktiivin 2004/40/EY säännöksiä uusien tieteellisten tietojen perusteella.

(3)

Määräaikaa, johon mennessä direktiivi 2004/40/EY on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä, lykättiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/46/EY (4)30 päivään huhtikuuta 2012, jotta voidaan antaa tuoreimpiin tietoihin perustuva uusi direktiivi mainittuun ajankohtaan mennessä.

(4)

Komissio antoi 14 päivänä kesäkuuta 2011 ehdotuksen uudeksi direktiiviksi, jolla korvataan direktiivi 2004/40/EY. Uudella direktiivillä on tarkoitus taata työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden korkeatasoinen suoja ja antaa samalla mahdollisuus jatkaa ja kehittää sähkömagneettisia kenttiä käyttävää lääketieteen ja teollisuuden toimintaa. Tämän johdosta valtaosa jäsenvaltioista ei ole vielä saattanut direktiiviä 2004/40/EY osaksi lainsäädäntöään vaan on odottanut uuden direktiivin antamista.

(5)

Koska käsiteltävä aihe on teknisesti monimutkainen, on epätodennäköistä, että uusi direktiivi hyväksytään 30 päivään huhtikuuta 2012 mennessä.

(6)

Tämän johdosta olisi 30 päivänä huhtikuuta 2012 päättyvää määräaikaa jatkettava. Tämän vuoksi tämän direktiivin olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2004/40/EY 13 artiklan 1 kohdassa päivämäärä ”30 päivänä huhtikuuta 2012” päivämäärällä ”31 päivänä lokakuuta 2013”.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 19 päivänä huhtikuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BØDSKOV


(1)  Lausunto annettu 22. helmikuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 29. maaliskuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 11. huhtikuuta 2012.

(3)  EUVL L 159, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 88.