8.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/15


KOMISSION DIREKTIIVI 2012/9/EU,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2012,

tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/37/EY liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 5 päivänä kesäkuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/37/EY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2001/37/EY 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan kussakin tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksessa, lukuun ottamatta suussa käytettäväksi tarkoitettuja tupakkatuotteita ja muita kuin poltettavia tupakkatuotteita, ja muiden myyntipakkausten ulkopinnalla, läpinäkyviä päällyskääreitä lukuun ottamatta, on oltava kyseisen direktiivin liitteessä I olevasta luettelosta otettu erityisvaroitus.

(2)

Nämä erityisvaroitukset ovat olleet pakollisia kaikissa piippu- ja savuketupakan pakkauksissa syyskuusta 2003 ja muiden tupakkatuotteiden pakkauksissa syyskuusta 2004.

(3)

On saatu näyttöä siitä, että direktiivin 2001/37/EY liitteessä I esitettyjen nykyisten erityisvaroitusten teho on vähentynyt ajan mittaan, kun varoitusten uutuusvaikutus on hävinnyt.

(4)

Tupakkatuotteiden käytön terveysvaikutuksista ja tupakkatuotteiden tehokkaiden merkintöjen periaatteista on lisäksi saatu uutta tieteellistä näyttöä direktiivin 2001/37/EY antamisen jälkeen. Näyttöä on erityisesti siitä, että tupakointi aiheuttaa suu- ja kurkkusyöpää, näön heikentymistä ja hampaiden ja ienten tauteja. Lisäksi on näyttöä siitä, että vanhempien tupakointi on merkittävä riskitekijä tupakoinnin aloittamisen kannalta.

(5)

Direktiivin 2001/37/EY 9 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio mukauttaa samaisen direktiivin liitteessä I esitetyt terveysvaroitukset tieteen ja tekniikan kehitykseen. Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen sopimuspuolten kolmannessa konferenssissa marraskuussa 2008 hyväksytyssä tupakkatuotteiden pakkauksia ja merkintöjä koskevissa ohjeissa (2) suositellaan lisäksi, että tupakkatuotteiden pakkauksia ja merkintöjä koskevia säännöksiä olisi tarkasteltava määräajoin ja ne olisi saatettava ajan tasalle, kun ilmaantuu uutta näyttöä ja kun tietyt terveysvaroitukset ja -viestit menettävät tehonsa.

(6)

Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa nykyisiä direktiivin 2001/37/EY liitteessä I esitettyjä erityisvaroituksia, jotta niiden vaikutus voidaan säilyttää ja jotta sitä voidaan lisätä ja jotta voidaan ottaa huomioon uusi tieteellinen kehitys.

(7)

Tarkistuksen olisi pohjauduttava tupakkatuotteiden merkintöjä ja tupakkatuotteiden käytön terveysvaikutuksia koskevan nykyisen tietämyksen tarkastelun tuloksiin sekä kaikissa jäsenvaltioissa varoituksista tehtyjen testien tuloksiin.

(8)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2001/37/EY 10 artiklan 1 kohdassa perustetun komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2001/37/EY liite I tämän direktiivin liitteen tekstillä.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 28 päivänä maaliskuuta 2014. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Jäsenvaltiot voivat päättää sallia sellaisten tuotteiden kaupan pitämisen jatkamisen, jotka eivät täytä tämän direktiivin vaatimuksia, 28 päivään maaliskuuta 2016 saakka.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 194, 18.7.2001, s. 26.

(2)  FCTC/COP3(10) Guidelines for implementation of Article 11 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (Packaging and labelling of tobacco products).


LIITE

”LIITE I

Luettelo erityisvaroituksista

(5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu)

1)

Tupakointi aiheuttaa 90 % keuhkosyövistä

2)

Tupakointi aiheuttaa suun ja kurkun syöpiä

3)

Tupakointi vahingoittaa keuhkojasi

4)

Tupakointi aiheuttaa sydänkohtauksia

5)

Tupakointi aiheuttaa halvauksia ja vammoja

6)

Tupakointi tukkii verisuonet

7)

Tupakointi lisää sokeutumisriskiä

8)

Tupakointi vahingoittaa hampaita ja ikeniä

9)

Tupakointi voi tappaa syntymättömän lapsesi

10)

Tupakansavusi vahingoittaa lapsiasi, perhettäsi ja ystäviäsi

11)

Tupakoijan lapset alkavat polttaa muita herkemmin

12)

Lopeta nyt – pysy elossa läheisiäsi varten (1)

13)

Tupakointi heikentää hedelmällisyyttä

14)

Tupakointi lisää impotenssiriskiä


(1)  Täydennetään viittauksella tupakoinnin lopettamisessa auttavan puhelinlinjan/palvelun puhelinnumeroon tai internetosoitteeseen, jos kyseisessä jäsenvaltiossa toimii tällainen palvelu.”