8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/80


EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2012,

Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä

(2012/758/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 283 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 11.2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston suosituksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin neuvoston lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMOn toimikausi Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenenä päättyi 31 päivänä toukokuuta 2012, ja näin ollen on tarpeen nimittää uusi jäsen Euroopan keskuspankin johtokuntaan.

(2)

Eurooppa-neuvosto haluaa nimittää tehtävään Yves MERSCHin, joka sen käsityksen mukaan täyttää kaikki perussopimuksen 283 artiklan 2 kohdassa asetetut vaatimukset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Yves MERSCH Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi kahdeksan vuoden toimikaudeksi 15 päivästä joulukuuta 2012 lukien.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2012.

Eurooppa-neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. VAN ROMPUY


(1)  EUVL C 215, 21.7.2012, s.4.

(2)  Lausunto annettu 25. lokakuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL C 218, 24.7.2012, s. 3.