27.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/47


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta lintuinfluenssan torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Alankomaissa vuonna 2011 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7440)

(Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2012/667/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Auttaakseen lintuinfluenssan mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kulujen rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (2) 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Unionin osallistumisesta Saksassa, Italiassa ja Alankomaissa vuonna 2011 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen 15 päivänä helmikuuta 2012 tehdyllä komission täytäntöönpanopäätöksellä 2012/132/EU (3) myönnettiin unionin rahoitustukea Alankomaissa vuonna 2011 toteutetuille lintuinfluenssan torjuntaa koskeville hätätoimenpiteille. Alankomaat esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 13 päivänä huhtikuuta 2012.

(5)

Unionin rahoitusosuuden maksaminen edellyttää, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(6)

Alankomaat on päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoittanut viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille unionin lainsäädännön mukaisesti toteutetuista tiedotus- ja hävittämistoimenpiteistä sekä niiden tuloksista. Korvaushakemuksen liitteenä oli asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan vaatimusten mukaisesti rahoituskertomus, tositteet, epidemiologinen kertomus kaikilta tiloilta, joiden eläimet on lopetettu tai hävitetty, sekä tilintarkastusten tulokset.

(7)

Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Alankomaille 25 päivänä huhtikuuta 2012 ja 4 päivänä kesäkuuta 2012. Alankomaat ilmaisi 11 päivänä kesäkuuta 2012 päivätyssä sähköpostissa olevansa asiasta samaa mieltä.

(8)

Nyt voidaan näin ollen vahvistaa Alankomaille vuonna 2011 lintuinfluenssan hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen kokonaismäärä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Alankomaille vuonna 2011 aiheutuneista lintuinfluenssan hävittämiseen liittyvistä kustannuksista vahvistetaan 429 425,74 euroa.

2 artikla

Tämä varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta

Maroš ŠEFČOVIČ

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 59, 1.3.2012, s. 34.