19.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 252/57


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä syyskuuta 2012,

Egyptin tunnustamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/106/EY nojalla merenkulkijoiden koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmien osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 6297)

(2012/505/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/106/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Kyproksen 13 päivänä toukokuuta 2005, Yhdistyneen kuningaskunnan 25 päivänä syyskuuta 2006 ja Helleenien tasavallan 26 päivänä toukokuuta 2006 esittämän pyynnön,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/106/EY mukaan jäsenvaltiot voivat päättää kelpuuttaa kolmansien maiden myöntämät merenkulkijoiden pätevyyskirjat edellyttäen, että komissio on tunnustanut kyseisen kolmannen maan. Kyseisten kolmansien maiden on täytettävä kaikki vaatimukset, jotka sisältyvät Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen (STCW-yleissopimus) (2), sellaisena kuin se on tarkistettuna vuonna 1995.

(2)

Kypros esitti 13 päivänä toukokuuta 2005 päivätyllä kirjeellä, Yhdistynyt kuningaskunta 25 päivänä syyskuuta 2006 päivätyllä kirjeellä ja Helleenien tasavalta 26 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä Egyptin tunnustamista koskevan pyynnön. Pyynnön vuoksi komissio arvioi Egyptin merenkulkualan koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmät tarkistaakseen, täyttääkö Egypti kaikki STCW-yleissopimuksen vaatimukset ja onko se toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet pätevyyskirjapetosten torjumiseksi. Arviointi perustui Euroopan meriturvallisuusviraston asiantuntijoiden joulukuussa 2006 tekemän selvityksen tuloksiin. Selvityksen yhteydessä todettiin joitakin puutteita koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmissä.

(3)

Komissio toimitti jäsenvaltioille kertomuksen arvioinnin tuloksista.

(4)

Komissio kehotti 16 päivänä helmikuuta 2009, 21 päivänä syyskuuta 2010 ja 20 päivänä joulukuuta 2011 päivätyillä kirjeillä Egyptiä esittämään todisteet siitä, että havaitut puutteet on korjattu.

(5)

Egypti toimitti 12 päivänä marraskuuta 2009, 25 päivänä marraskuuta 2010 ja 28 päivänä helmikuuta 2012 päivätyillä kirjeillä pyydetyt tiedot ja todisteet asianmukaisten ja riittävien toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavuuden arvioinnin aikana havaittujen useimpien puutteiden korjaamiseksi.

(6)

Vaatimusten noudattamista koskeneen arvioinnin ja Egyptin toimittamien tietojen tarkastelun tulokset osoittavat, että Egypti täyttää STCW-yleissopimuksen asiaa koskevat vaatimukset ja on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet pätevyyskirjapetosten torjumiseksi

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2008/106/EY 19 artiklan soveltamiseksi Egypti tunnustetaan merenkulkijoiden koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmien osalta.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä syyskuuta 2012.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  Kansainvälisen merenkulkujärjestön hyväksymä.