26.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/6


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2012,

EU-EFTA-sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan päätöksen hyväksymiseen

(2012/430/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteistä passitusmenettelyä koskevan 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, 15 a artiklassa määrätään, että kolmas maa voi liittyä yleissopimuksen sopimuspuoleksi sen jälkeen, kun yleissopimuksella perustettu sekakomitea on päättänyt kutsua kyseisen maan liittymään yleissopimukseen.

(2)

Yleissopimuksen 15 artiklassa valtuutetaan sekakomitea antamaan suosituksia ja hyväksymään päätöksellään muutoksia yleissopimukseen ja sen liitteisiin.

(3)

Turkki on ilmaissut virallisesti halunsa liittyä yhteiseen passitusjärjestelmään, ja se on kutsuttu sekakomitean 19 päivänä tammikuuta 2012 tekemällä päätöksellä liittymään yleissopimukseen.

(4)

Kun Turkki täyttää ne oikeudelliset, rakenteelliset ja tietotekniikkaan liittyvät keskeiset vaatimukset, jotka ovat edellytyksiä liittymiselle, ja kun liittymistä koskeva virallinen menettely on saatu päätökseen, Turkki liittyy yleissopimukseen.

(5)

Yhteisen passitusjärjestelmän laajentaminen edellyttää tiettyjä muutoksia yleissopimukseen. Muutokset koskevat uusia turkinkielisiä viittauksia sekä vakuusasiakirjoihin tehtäviä tarvittavia mukautuksia.

(6)

Ehdotetut muutokset on esitetty EU–EFTA-työryhmälle, jossa niistä on keskusteltu, ja teksti on hyväksytty alustavasti.

(7)

Sen vuoksi olisi määriteltävä Euroopan unionin kanta muutosehdotukseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteistä passitusta käsittelevässä EU–EFTA-sekakomiteassa esitettävä Euroopan unionin kanta yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen muuttamista koskevan mainitun sekakomitean päätöksen N:o XXX hyväksymiseen perustuu tämän päätöksen liitteenä olevaan päätösluonnokseen.

EU–EFTA-sekakomiteassa olevat unionin edustajat voivat sopia päätösluonnokseen tehtävistä vähäisistä muutoksista sen jälkeen kun tästä on ilmoitettu neuvostolle.

2 artikla

Komissio julkaisee yhteistä passitusta käsittelevän EU–EFTA-sekakomitean päätöksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, kun se on hyväksytty.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä kesäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.


EHDOTUS

YHTEISTÄ PASSITUSTA KÄSITTELEVÄN EU–EFTA-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o XXX,

annettu …,

20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta […]

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Turkki on ilmaissut halukkuutensa liittyä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehtyyn yhteistä passitusmenettelyä koskevaan yleissopimukseen, jäljempänä ’yleissopimus’, ja se on kutsuttu yleissopimuksella perustetun sekakomitean 19 päivänä tammikuuta 2012 tekemällä päätöksellä liittymään yleissopimukseen.

(2)

Yleissopimuksessa käytettävien mainintojen turkinkieliset käännökset olisi sisällytettävä yleissopimukseen oikeassa järjestyksessä.

(3)

Tätä päätöstä on määrä soveltaa siitä päivästä alkaen, jona Turkki liittyy yleissopimukseen.

(4)

Jotta voidaan käyttää vakuuslomakkeita, jotka on painettu ennen Turkin liittymistä yleissopimukseen sovellettujen vaatimusten mukaisesti, olisi päätettävä siirtymäkaudesta, jona tällaisia lomakkeita voidaan edelleen käyttää tietyin mukautuksin.

(5)

Sen vuoksi yleissopimus olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen liite III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Tätä päätöstä sovelletaan päivästä, jona Turkki liittyy yleissopimukseen.

2.   Yleissopimuksen liitteen III lisäyksissä C1, C2, C3, C4, C5 ja C6 olevia lomakkeita voidaan tarvittavin maantieteellisin sekä tiedoksianto-osoitetta ja valtuutetun henkilön osoitetta koskevin muutoksin käyttää edelleen tämän päätöksen soveltamispäivää seuraavan kahdennentoista kuukauden loppuun saakka.

Tehty Brysselissä

Sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.

LIITE

1.

Lisätään lisäyksessä B1 olevaan kohtaan 51 Sveitsin jälkeen rivi seuraavasti:

”Turkki TR”

2.

Muutetaan lisäyksessä B6 oleva III osasto seuraavasti:

   TR Sınırlı Geçerli”

2.1

Lisätään taulukon ensimmäiseen osaan ”Voimassa rajoitetusti – 99200” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Vazgeçme”

2.2

Lisätään taulukon toiseen osaan ”Vapautettu – 99201” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Alternatif Kanıt”

2.3

Lisätään taulukon kolmanteen osaan ”Vaihtoehtoinen todiste – 99202” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)”

2.4

Lisätään taulukon neljänteen osaan ”Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa) – 99203” maininnan ”NO” jälkeen’ maininta seuraavasti:

”—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük / Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir”

2.5

Lisätään taulukon viidenteen osaan ” … vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja – 99204” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme”

2.6

Lisätään taulukon kuudenteen osaan ”Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta – 99205” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR İzinli Gönderici”

2.7

Lisätään taulukon seitsemänteen osaan ”Valtuutettu lähettäjä – 99206” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR İmzadan Vazgeçme”

2.8

Lisätään taulukon kahdeksanteen osaan ”Vapautettu allekirjoituksesta – 99207” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır”

2.9

Lisätään taulukon yhdeksänteen osaan ”Yleisvakuuden käyttö kielletty – 99208” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım”

2.10

Lisätään taulukon kymmenenteen osaan ”Käyttöä ei rajoitettu – 99209” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir”

2.11

Lisätään taulukon yhdenteentoista osaan ”Annettu jälkikäteen – 99210” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Çeșitli”

2.12

Lisätään taulukon kahdenteentoista osaan ”Useita – 99211” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Dökme”

2.13

Lisätään taulukon kolmanteentoista osaan ”Irtotavaraa – 99212” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

   TR Gönderici”

2.14

Lisätään taulukon neljänteentoista osaan ”Lähettäjä – 99213” maininnan ”NO” jälkeen maininta seuraavasti:

”—

3.

Korvataan lisäys C1 seuraavasti:

”LISÄYS C1

YHTEINEN PASSITUSMENETTELY / YHTEISÖN PASSITUSMENETTELY

Image

Image

4.

Korvataan lisäys C2 seuraavasti:

”LISÄYS C2

YHTEINEN PASSITUSMENETTELY / YHTEISÖN PASSITUSMENETTELY

Image

Image

5.

Korvataan lisäys C4 seuraavasti:

”LISÄYS C4

YHTEINEN PASSITUSMENETTELY / YHTEISÖN PASSITUSMENETTELY

Image

Image

6.

Lisätään lisäyksessä C5 olevaan kohtaan 7 ilmaisu ”Turkki” ilmaisujen ”Sveitsi” ja ”Andorra” väliin.

7.

Lisätään lisäyksessä C6 olevaan kohtaan 6 ilmaisu ”Turkki” ilmaisujen ”Sveitsi” ja ”Andorra” väliin.