3.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 64/38


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012,

hätätoimenpiteistä Anoplophora chinensis (Forster) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 1310)

(2012/138/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan neljännen virkkeen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Hätätoimenpiteistä Anoplophora chinensis (Forster) -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi 7 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/840/EY (2) täytäntöönpanosta saadut yleiset kokemukset, kun otetaan huomioon etenkin Saksan, Italian, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittamat hiljattaiset taudinpurkaukset ja havainnot ja organismin hävittämiseen liittyvät kokemukset, ovat osoittaneet, että kyseisessä päätöksessä säädettyjä toimenpiteitä on tarpeen muuttaa. Kun otetaan huomioon näiden sekä aikaisempien muutosten laajuus, päätös 2008/840/EY on syytä korvata selvyyden vuoksi.

(2)

Direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksossa esitettyyn luetteloon sisältyvät sekä Anoplophora chinensis (Thomson) että Anoplophora malasiaca (Forster), vaikka molemmat nimitykset tarkoittavat yhtä ainoaa lajia, josta tässä päätöksessä käytetään nimitystä Anoplophora chinensis (Forster), jäljempänä ”mainittu organismi”, kuten päätöksessä 2008/840/EY.

(3)

Saadut kokemukset huomioon ottaen tietyt kasvilajit, jotka eivät sisältyneet päätökseen 2008/840/EY, olisi sisällytettävä soveltamisalaan kun taas toiset, jotka aiemmin sisältyivät, olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle. Kasvit ja jaloversot, joiden varren tai juurenniskan halkaisija on tiettyä halkaisijaa pienempi, olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle. Säädökseen olisi lisättävä tiettyjä määritelmiä selvyyden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi.

(4)

Tuonnin osalta säännöksissä olisi otettava huomioon mainitun organismin kasvinsuojeluasema alkuperämaassa.

(5)

Kun otetaan huomioon kokemukset, joita on saatu Kiinasta peräisin olevista organismin saastuttamista lähetyksistä, kyseisestä maasta tulevasta tuonnista olisi annettava erityissäännöksiä. Koska useimmat organismin esiintymiset Kiinasta tuoduissa mainituissa kasveissa on havaittu Acer spp. -lajin kasveissa, on aiheellista pitää voimassa niiden tuontikielto 30 päivään huhtikuuta 2012, kuten aiemmin säädettiin.

(6)

Olisi säädettävä kasvien siirtämisestä unionissa.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä vuotuisia tutkimuksia ja ilmoitettava niiden tuloksista komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Olisi säädettävä ilmoituksen tekemisestä tapauksissa, joissa mainittua organismia esiintyy sellaisessa jäsenvaltiossa tai jäsenvaltion osassa, jossa sitä ei ole aiemmin esiintynyt tai sitä pidettiin hävitettynä. Jäsenvaltioille olisi asetettava viiden päivän määräaika mainitun organismin esiintymisestä ilmoittamiseen, jotta unionin tasolla voidaan tarpeen mukaan toteuttaa nopeasti toimia.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä rajatut alueet ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet mainitun organismin hävittämiseksi ja sen leviämisen estämiseksi. Osana näitä toimenpiteitä jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia, joilla lisätään yleistä tietoisuutta mainitun organismin aiheuttamasta uhkasta. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi asetettava tietyt määräajat näiden toimenpiteiden täytäntöönpanolle. Tapauksissa, joissa mainitun organismin hävittäminen ei enää ole mahdollista, jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä sen leviämisen estämiseksi.

(9)

Tietyissä olosuhteissa jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus päättää olla määrittämättä rajattuja alueita ja rajoittaa toimenpiteet saastuneen materiaalin hävittämiseen toteuttamalla tiivistä seurantaa ja jäljittämällä kasvit, jotka liitetään kyseiseen saastumistapaukseen.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi raportoitava komissiolle ja muille jäsenvaltioille toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa sekä syistä, joiden vuoksi ne eivät määritä rajattuja alueita. Niiden olisi toimitettava vuosittain komissiolle ja muille jäsenvaltioille päivitetty versio raportista, jossa tehdään kattava katsaus tilanteeseen.

(11)

Sen vuoksi päätös 2008/840/EY olisi kumottava.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

”mainituilla kasveilla” seuraavia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, joiden varsi tai juurenniska on paksuimmalta kohdaltaan halkaisijaltaan yli 1 cm: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. ja Ulmus spp., siemeniä lukuun ottamatta;

b)

”tuotantopaikalla” tuotantopaikkaa siten kuin se määritellään FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevassa kansainvälisessä standardissa (ISPM) nro 5 (3);

c)

”mainitulla organismilla”Anoplophora chinensis (Forster) -organismia.

2 artikla

Muista kolmansista maista kuin Kiinasta peräisin olevien mainittujen kasvien tuonti

Kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, Kiinaa lukuun ottamatta, peräisin olevia mainittuja kasveja saa tuoda unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne ovat liitteessä I olevan 1 jakson A osan 1 kohdassa vahvistettujen erityisten tuontivaatimusten mukaisia;

b)

vastuussa oleva virallinen elin tarkastaa unioniin tuonnin yhteydessä liitteessä I olevan 1 jakson A osan 2 kohdan mukaisesti, esiintyykö niissä mainittua organismia, eikä merkkejä kyseisestä organismista löydy.

3 artikla

Kiinasta peräisin olevien mainittujen kasvien tuonti

1.   Kiinasta peräisin olevia mainittuja kasveja saa tuoda unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne ovat liitteessä I olevan 1 jakson B osan 1 kohdassa vahvistettujen erityisten tuontivaatimusten mukaisia;

b)

vastuussa oleva virallinen elin tarkastaa unioniin tuonnin yhteydessä liitteessä I olevan 1 jakson B osan 2 kohdan mukaisesti, esiintyykö niissä mainittua organismia, eikä merkkejä kyseisestä organismista löydy.

c)

näiden kasvien tuotantopaikka

i)

on nimetty yksilöidyllä rekisteröintinumerolla, jonka on antanut Kiinan kansallinen kasvinsuojeluelin,

ii)

sisältyy tuoreimpaan versioon rekisteristä, jonka komissio on antanut jäsenvaltioille tiedoksi 3 kohdan mukaisesti,

iii)

ei ole ollut edeltävien kahden vuoden aikana komission jäsenvaltioille antaman sellaisen ilmoituksen kohteena, joka koskee sen poistamista rekisteristä 3 kohdan mukaisesti, ja

iv)

ei ole ollut edeltävien kahden vuoden aikana komission jäsenvaltioille antaman sellaisen ilmoituksen kohteena, jota tarkoitetaan 4 tai 5 kohdassa.

2.   Acer spp. -lajin kasveja ei saa kuitenkaan tuoda unioniin 30 päivään huhtikuuta 2012 asti.

Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan Acer spp. -lajin kasveihin 1 päivästä toukokuuta 2012.

3.   Komissio antaa jäsenvaltioille tiedoksi Kiinassa olevien tuotantopaikkojen rekisterin, jonka Kiinan kansallinen kasvinsuojeluelin on laatinut liitteessä I olevan 1 jakson B osan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Jos kyseinen elin päivittää rekisteriä poistamalla siitä tuotantopaikan joko siksi, että elin on havainnut, että kyseinen tuotantopaikka ei enää täytä liitteessä I olevan 1 jakson B osan 1 kohdan b alakohdan vaatimuksia, tai siksi, että komissio on ilmoittanut Kiinalle saaneensa näyttöä mainitun organismin esiintymisestä tuotaessa mainittuja kasveja kyseisestä tuotantopaikasta, ja Kiina toimittaa komissiolle rekisterin päivitetyn version, komissio antaa rekisterin päivitetyn version tiedoksi jäsenvaltioille.

Jos kyseinen elin päivittää rekisterin sisällyttämällä siihen tuotantopaikan, koska kyseinen elin on havainnut, että kyseinen tuotantopaikka täyttää liitteessä I olevan 1 jakson B osan 1 kohdan b alakohdan vaatimukset, Kiina toimittaa komissiolle rekisterin päivitetyn version sekä tarvittavat selitykset. Komissio antaa päivitetyn version sekä tarpeen mukaan kyseiset selitykset tiedoksi jäsenvaltioille.

Komissio asettaa rekisterin ja sen päivitykset julkisesti saataville internetpohjaisten tietosivujen kautta.

4.   Jos liitteessä I olevan 1 jakson B osan 1 kohdan b alakohdan ii, iii ja iv alakohdan mukaisen rekisteröidyn tuotantopaikan tarkastuksessa kiinalainen kasvinsuojeluelin havaitsee näyttöä mainitun organismin esiintymisestä ja Kiina ilmoittaa havainnosta komissiolle, komissio antaa havainnon välittömästi tiedoksi jäsenvaltioille.

Komissio asettaa nämä tiedot myös julkisesti saataville internetpohjaisten tietosivujen kautta.

5.   Jos komissio saa muista kuin 3 ja 4 kohdassa mainituista lähteistä näyttöä siitä, että rekisteriin sisältyvä tuotantopaikka ei enää täytä liitteessä I olevan 1 jakson B osan 1 kohdan b alakohdan vaatimuksia tai että mainittua organismia on havaittu esiintyvän tällaisesta tuotantopaikasta tuoduissa mainituissa kasveissa, se ilmoittaa kyseistä tuotantopaikkaa koskevista tiedoista jäsenvaltioille.

Komissio asettaa nämä tiedot myös julkisesti saataville internetpohjaisten tietosivujen kautta.

4 artikla

Mainittujen kasvien siirtäminen unionissa

Mainittuja kasveja, jotka ovat peräisin 6 artiklan mukaisesti määritetyiltä rajatuilta alueilta unionissa, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä I olevan 2 jakson 1 kohdassa asetetut edellytykset.

Mainittuja kasveja, joita ei ole kasvatettu rajatuilla alueilla mutta jotka on tuotu tällaisille alueille, saa siirtää unionissa vain, jos ne täyttävät liitteessä I olevan 2 jakson 2 kohdassa asetetut edellytykset.

Mainittuja kasveja, jotka on tuotu 2 ja 3 artiklan mukaisesti kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä I olevan 2 jakson 3 kohdassa asetetut edellytykset.

5 artikla

Mainittua organismia koskevat tutkimukset ja tiedoksiannot

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä vuosittain alueellaan virallisia tutkimuksia mainitun organismin esiintymisen varalta tai saadakseen näyttöä organismin aiheuttamasta isäntäkasvien saastumisesta alueellaan.

Jäsenvaltioiden on annettava tutkimusten tulokset tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain 30 päivään huhtikuuta mennessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY 16 artiklan 1 kohdan soveltamista.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kirjallisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille viiden päivän kuluessa mainitun organismin esiintymisestä alueensa sellaisessa osassa, jossa sitä ei aiemmin esiintynyt tai sitä pidettiin hävitettynä, tai jos saastumista havaittiin kasvilajikkeessa, jonka ei aiemmin tiedetty toimivan isäntäkasvina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY 16 artiklan 1 kohdan soveltamista.

6 artikla

Rajatut alueet

1.   Kun 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset vahvistavat mainitun organismin esiintymisen alueella tai kyseisen organismin esiintymisestä saadaan näyttöä muulla tavoin, kyseisen jäsenvaltion on liitteessä II olevan 1 jakson mukaisesti määritettävä viipymättä rajattu alue, joka muodostuu saastuneesta vyöhykkeestä ja puskurivyöhykkeestä.

2.   Jäsenvaltioiden ei tarvitse määrittää 1 kohdassa tarkoitettuja rajattuja alueita, jos liitteessä II olevan 2 jakson 1 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät. Tällöin jäsenvaltioiden on toteutettava kyseisen jakson 2 kohdassa vahvistetut toimenpiteet.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä rajatuilla alueilla liitteessä II olevan 3 jakson mukaisesti.

4.   Jäsenvaltioiden on asetettava määräaika 2 ja 3 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten.

7 artikla

Toimenpiteistä raportointi

1.   Jäsenvaltioiden on raportoitava 30 päivän kuluessa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta komissiolle ja muille jäsenvaltioille toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa 6 artiklan mukaisesti.

Raporttiin on sisällyttävä myös kuvaus rajatusta alueesta, jos sellainen on määritetty, sekä tiedot sen sijainnista, mukaan luettuna kartta, josta näkyvät sen rajat, sekä tiedot tämänhetkisestä tuholaistilanteesta ja toimenpiteistä, jotka on toteutettu mainittujen kasvien siirtämistä unionissa koskevien vaatimusten noudattamiseksi 4 artiklan mukaisesti.

Siinä on kuvattava näyttö ja kriteerit, joihin toimenpiteet perustuvat.

Tapauksissa, joissa jäsenvaltiot päättävät olla määrittämättä rajattua aluetta 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, raporttiin on sisällytettävä perusteena olevat tiedot ja syyt.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava joka vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä komissiolle ja muille jäsenvaltioille raportti, johon sisältyy ajan tasalla oleva luettelo kaikista 6 artiklan mukaisesti määritetyistä rajatuista alueista sekä tiedot niiden kuvauksesta ja sijainnista, mukaan luettuna kartta, josta rajat näkyvät, sekä tiedot toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa.

8 artikla

Vaatimusten noudattaminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet päätöksen noudattamiseksi ja tarvittaessa mukautettava mainitun organismin kulkeutumiselta ja leviämiseltä suojautumista varten vahvistamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Jäsenvaltioiden on välittömästi tiedotettava näistä toimenpiteistä komissiolle.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2008/840/EY.

10 artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä päätöstä on tarkasteltava uudelleen viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2013.

11 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUVL L 300, 11.11.2008, s. 36.

(3)  ”Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma.


LIITE I

1.   Tuontia koskevat erityisvaatimukset

A.   Muista kolmansista maista kuin Kiinasta peräisin oleva tuonti

1.

Rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa A osassa (9, 16, 18) ja liitteessä IV olevan A osan I jaksossa (14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) olevien säännösten soveltamista, Kiinaa lukuun ottamatta sellaisista kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevien mainittujen kasvien mukana on oltava kyseisen direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, jonka kohdassa ”lisäilmoitus” todetaan,

a)

että kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma ja joka sijaitsee kyseisen elimen asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti vahvistamalla kasvintuhoojista vapaalla alueella. Kohdassa ”alkuperäpaikka” ilmoitetaan kasvintuhoojista vapaan alueen nimi; tai

b)

että kasvit on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä tuotantopaikassa, joka on vahvistettu Anoplophora chinensis (Forster) -organismista vapaaksi kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja

i)

joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma; ja

ii)

jossa on vuosittain tehty vähintään kaksi huolellista virallista tarkastusta asianmukaisina ajankohtina Anoplophora chinensis (Forster) -organismin varalta, eikä organismista ole havaittu mitään merkkejä; ja

iii)

jossa kasvit on kasvatettu paikassa,

joka on fyysisesti täysin suojattu Anoplophora chinensis (Forster) -organismin kulkeutumiselta; tai

jossa sovelletaan asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä ja jonka ympärillä on vähintään kahden kilometrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla tehdään vuosittain asianmukaisina ajankohtina virallisia tutkimuksia Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen tai merkkien varalta. Jos löytyy merkkejä Anoplophora chinensis (Forster) -organismista, toteutetaan välittömästi hävittämistoimenpiteitä puskurivyöhykkeen kasvintuhoojista vapaan aseman palauttamiseksi; ja

iv)

jossa kasvilähetyksille on välittömästi ennen vientiä tehty huolellinen virallinen tarkastus mainitun organismin esiintymisen varalta erityisesti kasvien juurissa ja varsissa. Tarkastukseen on sisällyttävä kohdennettu destruktiivinen näytteenotto. Näytteiden määrän tarkastusta varten on oltava sellainen, että se mahdollistaa vähintään 1 prosentin tartuntatason toteamisen 99 prosentin luotettavuustasolla; tai

c)

että kasvit on kasvatettu perusrungoista, jotka täyttävät b alakohdan vaatimukset, ja vartettu jaloversoilla, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)

vartettujen jaloversojen halkaisija on vientihetkellä enintään 1 cm paksuimmasta kohdastaan;

ii)

vartetut kasvit on tarkastettu b alakohdan iv alakohdan mukaisesti.

2.

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti tuodut mainitut kasvit on tarkastettava huolellisesti maahantulopaikassa tai määräpaikassa, jotka on vahvistettu komission direktiivin 2004/103/EY (1) mukaisesti. Käytetyillä tarkastusmenetelmillä on varmistettava, että kaikki merkit mainitusta organismista havaitaan erityisesti kasvien juurissa ja varsissa. Tarkastukseen on sisällyttävä kohdennettu destruktiivinen näytteenotto. Näytteiden määrän tarkastusta varten on oltava sellainen, että se mahdollistaa vähintään 1 prosentin tartuntatason toteamisen 99 prosentin luotettavuustasolla.

B.   Kiinasta peräisin oleva tuonti

1.

Rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa A osassa (9, 16, 18) ja liitteessä IV olevan A osan I jaksossa (14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) olevien säännösten soveltamista, Kiinasta peräisin olevien mainittujen kasvien mukana on oltava kyseisen direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, jonka kohdassa ”lisäilmoitus” todetaan,

a)

että kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, joka on Kiinan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma ja joka sijaitsee kyseisen elimen asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti vahvistamalla kasvintuhoojista vapaalla alueella. Kohdassa ”alkuperäpaikka” ilmoitetaan kasvintuhoojista vapaan alueen nimi; tai

b)

että kasvit on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä tuotantopaikassa, joka on vahvistettu Anoplophora chinensis (Forster) -organismista vapaaksi kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja

i)

joka on Kiinan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma; ja

ii)

jossa on vuosittain tehty vähintään kaksi virallista tarkastusta asianmukaisina ajankohtina Anoplophora chinensis (Forster) -organismin varalta, eikä organismista ole havaittu mitään merkkejä; ja

iii)

jossa kasvit on kasvatettu paikassa,

joka on fyysisesti täysin suojattu Anoplophora chinensis (Forster) -organismin kulkeutumiselta; tai

jossa sovelletaan asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä ja jonka ympärillä on vähintään kahden kilometrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla tehdään vuosittain asianmukaisina ajankohtina virallisia tutkimuksia Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen tai merkkien varalta. Jos löytyy merkkejä Anoplophora chinensis (Forster) -organismista, toteutetaan välittömästi hävittämistoimenpiteitä puskurivyöhykkeen kasvintuhoojista vapaan aseman palauttamiseksi; ja

iv)

jossa kasvilähetyksille on välittömästi ennen vientiä tehty huolellinen virallinen tarkastus, mukaan luettuna kuhunkin erään kohdennettu destruktiivinen näytteenotto, Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen varalta erityisesti kasvien juurissa ja varsissa;

Näytteiden määrän tarkastusta varten on oltava sellainen, että se mahdollistaa vähintään 1 prosentin tartuntatason toteamisen 99 prosentin luotettavuustasolla; tai

c)

että kasvit on kasvatettu perusrungoista, jotka täyttävät b alakohdan vaatimukset, ja vartettu jaloversoilla, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)

vartettujen jaloversojen halkaisija on vientihetkellä enintään 1 cm paksuimmasta kohdastaan;

ii)

vartetut kasvit on tarkastettu b alakohdan iv alakohdan mukaisesti;

d)

tuotantopaikan rekisterinumero.

2.

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti tuodut mainitut kasvit on tarkastettava huolellisesti maahantulopaikassa tai määräpaikassa, jotka on vahvistettu direktiivin 2004/103/EY mukaisesti. Käytetyillä tarkastusmenetelmillä, mukaan luettuna kuhunkin erään kohdennetulla destruktiivisella näytteenotolla, on varmistettava, että kaikki merkit mainitusta organismista havaitaan erityisesti kasvien juurissa ja varsissa. Näytteiden määrän tarkastusta varten on oltava sellainen, että se mahdollistaa vähintään 1 prosentin tartuntatason toteamisen 99 prosentin luotettavuustasolla.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu destruktiivinen näytteenotto on suoritettava seuraavassa taulukossa vahvistetulla tasolla:

Kasvien lukumäärä erässä

Destruktiivisen näytteenoton taso (leikattavien kasvien lukumäärä)

1–4 500

10 % erän koosta

> 4 500

450

2.   Siirtoja koskevat edellytykset

1.

Unionissa sijaitsevilta rajatuilta alueilta peräisin olevia (2) mainittuja kasveja saa siirtää unionissa ainoastaan, jos niiden mukana on komission direktiivin 92/105/ETY (3) mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi ja jos niitä on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen siirtämistä tuotantopaikassa,

i)

joka on rekisteröity komission direktiivin 92/90/ETY (4) mukaisesti; ja

ii)

jossa on vuosittain tehty vähintään kaksi huolellista virallista tarkastusta asianmukaisina ajankohtina mainitun organismin varalta, eikä mainitusta organismista ole havaittu mitään merkkejä; tarkastukseen on tarpeen mukaan sisällytettävä kasvin juurien ja varsien kohdennettu destruktiivinen näytteenotto; näytteiden määrän tarkastusta varten on oltava sellainen, että se mahdollistaa vähintään 1 prosentin tartuntatason toteamisen 99 prosentin luotettavuustasolla; ja

iii)

joka sijaitsee rajatulla alueella, jolla kasvit on kasvatettu paikassa,

joka on fyysisesti täysin suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta; tai

jossa sovelletaan asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä tai jossa suoritetaan ennen siirtoa kullekin mainittujen kasvien erälle kohdennettua destruktiivista näytteenottoa tasolla, joka vahvistetaan 1 jakson B osan 2 kohdassa, ja jossa joka tapauksessa tehdään vuosittain asianmukaisina ajankohtina virallisia tutkimuksia mainitun organismin esiintymisen tai merkkien varalta vähintään yhden kilometrin säteellä paikasta, eikä mainittua organismia tai merkkejä siitä havaittu.

Perusrungot, jotka täyttävät ensimmäisen kohdan vaatimukset, voidaan varttaa jaloversoilla, joita ei ole kasvatettu näiden edellytysten mukaisesti, mutta joiden halkaisija on enintään 1 cm paksuimmasta kohdastaan.

2.

Mainittuja kasveja, jotka eivät ole peräisin (5) rajatuilta alueilta vaan jotka tuodaan tuotantopaikkaan tällaisille alueille, voidaan siirtää unionissa sillä edellytyksellä, että kyseinen tuotantopaikkaa täyttää 1 kohdan iii alakohdassa asetetut vaatimukset ja vain jos kasvien mukana on direktiivin 92/105/ETY mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi.

3.

Sellaisista kolmansista maista tuotuja mainittuja kasveja, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän 1 jakson mukaisesti, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos niiden mukana on 1 kohdassa tarkoitettu kasvipassi.


(1)  EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  ”Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5” ja ”Phytosanitary certificates – Reference Standard ISPM No. 12”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma.

(3)  EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22.

(4)  EYVL L 344, 26.11.1992, s. 38.

(5)  ”Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5” ja ”Phytosanitary certificates – Reference Standard ISPM No. 12”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma.


LIITE II

RAJATTUJEN ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA NIITÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET 6 ARTIKLAN MUKAISESTI

1.   Rajattujen alueiden määrittäminen

1.

Rajatut alueet muodostuvat seuraavista vyöhykkeistä:

a)

saastunut vyöhyke, jolla mainitun organismin esiintyminen on varmistettu ja johon sisältyvät kaikki kasvit, joissa esiintyy mainitun organismin aiheuttamia oireita, sekä tarpeen mukaan kaikki samaan istutuserään kuuluvat kasvit; ja

b)

puskurivyöhyke, jonka raja ulottuu vähintään kaksi kilometriä saastuneen vyöhykkeen rajaa edemmäs.

2.

Vyöhykkeiden tarkat rajat määritetään käyttäen perustana vankkoja tieteellisiä periaatteita, mainitun organismin biologiaa, saastumistasoa, isäntäkasvien esiintymistä kyseisellä alueella sekä mainitun organismin esiintymistä koskevaa näyttöä. Tapauksissa, joissa asiasta vastaava virallinen elin katsoo, että mainitun organismin hävittäminen on mahdollista, kun otetaan huomioon taudinpurkauksen olosuhteet, erityiset tutkimustulokset tai hävittämistoimenpiteiden välitön soveltaminen, puskurivyöhykkeen sädettä voidaan pienentää niin, että se ulottuu vähintään yhden kilometrin saastuneen vyöhykkeen rajaa edemmäs. Tapauksissa, joissa mainitun organismin hävittäminen ei enää ole mahdollista, sädettä ei voida pienentää alle kahden kilometrin.

3.

Jos mainitun organismin esiintyminen saastuneen vyöhykkeen ulkopuolella varmistuu, saastuneen vyöhykkeen ja puskurivyöhykkeen rajoja tarkistetaan ja muutetaan vastaavasti.

4.

Jos rajatulla alueella ei ole 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen ja liitteessä II olevan 3 jakson 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetun seurannan perusteella havaittu mainittua organismia kaudella, johon sisältyy vähintään yksi elinkaari ja yksi lisävuosi mutta joka missään tapauksessa ei ole vähemmän kuin neljä perättäistä vuotta, alueen rajaaminen voidaan poistaa. Elinkaaren täsmällinen pituus riippuu näytöstä, joka on saatavilla kyseiseltä alueelta tai samanlaiselta ilmastovyöhykkeeltä. Alueen rajaaminen voidaan poistaa myös tapauksissa, joissa tarkemman tutkimuksen jälkeen havaitaan, että 2 jakson 1 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät.

2.   Edellytykset, joiden vallitessa rajattua aluetta ei tarvitse määrittää

1.

Päätöksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden ei tarvitse määrittää 6 artiklan 1 kohdassa säädettyä rajattua aluetta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

on näyttöä siitä, että mainittu organismi on tullut alueelle kasveissa, joista se havaittiin, ja vaikuttaa siltä, että kasvit olivat saastuneet ennen niiden tuomista kyseiselle alueelle, tai kyseessä on yksittäinen havainto, joka saattaa liittyä suoraan mainittuun kasviin eikä sen odoteta johtavan organismin pysyvään asettumiseen; ja

b)

on varmistettu, että mainittu organismi ei ole asettunut pysyvästi alueelle ja että mainitun organismin leviäminen ja lisääntyminen ei ole mahdollista sen biologian vuoksi ja ottaen huomioon erityistutkimuksen tulokset ja hävittämistoimenpiteet, joihin voi kuulua mainittujen kasvien ennaltaehkäisevä kaataminen ja hävittäminen, mukaan luettuna juuret, sen jälkeen kun ne on tutkittu.

2.

Jos 1 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät, jäsenvaltioiden ei tarvitse määrittää rajattuja alueita, kunhan ne toteuttavat seuraavat toimenpiteet:

a)

välittömät toimenpiteet, joilla varmistetaan mainitun organismin nopea hävittäminen ja poistetaan mahdollisuus sen leviämiseen;

b)

mainitun organismin seuranta ainakin yhden elinkaaren ja yhden lisävuoden ajan, mukaan luettuna seuranta ainakin neljänä perättäisenä vuotena, vähintään yhden kilometrin säteellä saastuneista kasveista tai paikasta, jossa mainittua organismia havaittiin; seurannan on oltava säännöllistä ja tiivistä vähintään ensimmäisen vuoden ajan;

c)

kaiken saastuneen kasvimateriaalin hävittäminen;

d)

saastumisen alkuperän jäljittäminen ja mahdollisuuksien mukaan niiden kasvien jäljittäminen, jotka liittyvät kyseiseen saastumistapaukseen, ja niiden tutkiminen saastumisen merkkien varalta; tarkastukseen on sisällyttävä kohdennettu destruktiivinen näytteenotto;

e)

toimet yleisen tietoisuuden lisäämiseksi organismin aiheuttamasta uhkasta;

f)

mahdolliset muut toimenpiteet, joilla voidaan edistää mainitun organismin hävittämistä, ottaen huomioon ISPM nro 9 (1) ja soveltaen yhdennettyä lähestymistapaa ISPM nro 14:ssa (2) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Edellä a–f alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet on esitettävä 7 artiklassa tarkoitetun raportin muodossa.

3.   Rajatuilla alueilla toteutettavat toimenpiteet

1.

Jäsenvaltioiden on toteutettava rajatuilla alueilla seuraavat toimenpiteet mainitun organismin hävittämiseksi:

a)

saastuneiden kasvien ja kasvien, joilla on mainitun organismin aiheuttamia oireita, välitön kaataminen ja niiden juurten täydellinen poistaminen; tapauksissa, joissa saastuneita kasveja havaitaan mainitun organismin lentokauden ulkopuolella, kaataminen ja poistaminen on tehtävä ennen seuraavan lentokauden alkua; poikkeustapauksissa, joissa asiasta vastaava virallinen elin päättää, että kaataminen ei ole aiheellista, voidaan soveltaa vaihtoehtoista hävittämistoimenpidettä, joka tarjoaa saman suojan tason mainitun organismin leviämistä vastaan; päätöksen syyt ja toimenpiteen kuvaus on ilmoitettava komissiolle 7 artiklassa tarkoitetussa raportissa;

b)

kaikkien mainittujen kasvien kaataminen 100 metrin säteellä saastuneesta kasvista ja näiden mainittujen kasvien tutkiminen saastumisen merkkien varalta; poikkeustapauksissa, joissa asiasta vastaava virallinen elin päättää, että kaataminen ei ole aiheellista, suoritetaan kaikkien näiden mainittujen kasvien, joita ei kaadeta, yksilöllinen tarkka tutkiminen saastumisen merkkien varalta kyseisellä säteellä ja sovelletaan tarpeen mukaan toimenpiteitä, joilla estetään mainitun organismin mahdollinen leviäminen näistä kasveista;

c)

a ja b alakohdan mukaisesti kaadettujen kasvien sekä niiden juurten poistaminen, tutkiminen ja hävittäminen; kaikkien tarvittavien varotoimien toteuttaminen, jotta vältetään mainitun organismin leviäminen kaatamisen aikana ja sen jälkeen;

d)

toimet, joilla estetään mahdollisesti saastuneen materiaalin siirtyminen rajatun alueen ulkopuolelle;

e)

saastumisen alkuperän jäljittäminen ja mahdollisuuksien mukaan niiden kasvien jäljittäminen, jotka liittyvät kyseiseen saastumistapaukseen, ja niiden tutkiminen saastumisen merkkien varalta; tarkastukseen on sisällyttävä kohdennettu destruktiivinen näytteenotto;

f)

tarpeen mukaan mainittujen kasvien korvaaminen muilla kasveilla;

g)

kielto istuttaa uusia mainittuja kasveja avomaalle liitteessä II olevan 3 jakson 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla alueella, lukuun ottamatta liitteessä I olevassa 2 jaksossa tarkoitettuja tuotantopaikkoja;

h)

mainitun organismin esiintymisen tiivis seuranta vuotuisilla tarkastuksilla asianmukaisina aikoina isäntäkasveissa kiinnittäen erityishuomiota puskurivyöhykkeeseen, mukaan luettuna kohdennettu destruktiivinen näytteenotto tarpeen mukaan; näytteiden määrä ilmoitetaan 7 artiklassa tarkoitetussa raportissa;

i)

toimet, joilla lisätään yleistä tietoisuutta organismin aiheuttamasta uhkasta, ja toteutetut toimenpiteet, jotta ehkäistäisiin organismin kulkeutuminen unioniin ja leviäminen siellä, mukaan luettuna edellytykset, jotka koskevat mainittujen kasvien siirtoa 6 artiklan mukaisesti määritetyltä rajatulta alueelta;

j)

tarvittaessa erityiset toimenpiteet sellaisten erityistilanteiden tai ongelmien ehkäisemiseksi, joiden voidaan kohtuudella olettaa estävän, vaikeuttavan tai viivyttävän hävittämistä, etenkin toimenpiteet, jotka liittyvät kaikkien saastuneiden tai saastuneiksi epäiltyjen kasvien luokse pääsemiseen ja asianmukaiseen hävittämiseen niiden sijainnista, julkisesta tai yksityisestä omistuksesta tai niistä vastaavasta henkilöstä tai organisaatiosta riippumatta;

k)

mahdolliset muut toimenpiteet, joilla voidaan edistää mainitun organismin hävittämistä, ottaen huomioon ISPM nro 9 (3) ja soveltaen yhdennettyä lähestymistapaa ISPM nro 14:ssa (4) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Edellä a–k alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet on esitettävä 7 artiklassa tarkoitetun raportin muodossa.

2.

Kun 5 artiklassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset useammalta kuin neljältä perättäiseltä vuodelta ovat vahvistaneet mainitun organismin esiintymisen jollakin alueella ja jos on näyttöä, että mainittua organismia ei voida enää hävittää, jäsenvaltiot voivat toteuttaa vain toimenpiteitä, joilla estetään mainitun organismin leviäminen kyseisellä alueella. Näihin toimenpiteisiin on kuuluttava vähintään seuraavat:

a)

saastuneiden kasvien ja kasvien, joilla on mainitun organismin aiheuttamia oireita, kaataminen ja niiden juurten täydellinen poistaminen; kaataminen on käynnistettävä välittömästi, mutta tapauksissa, joissa saastuneita kasveja havaitaan mainitun organismin lentokauden ulkopuolella, kaataminen ja poistaminen on tehtävä ennen seuraavan lentokauden alkua; poikkeustapauksissa, joissa asiasta vastaava virallinen elin päättää, että kaataminen ei ole aiheellista, voidaan soveltaa vaihtoehtoista hävittämistoimenpidettä, joka tarjoaa saman suojan tason mainitun organismin leviämistä vastaan; päätöksen syyt ja toimenpiteen kuvaus on ilmoitettava komissiolle 7 artiklassa tarkoitetussa raportissa;

b)

kaadettujen kasvien ja niiden juurien poistaminen, tutkiminen ja hävittäminen; kaikkien tarvittavien varotoimien toteuttaminen, jotta vältetään mainitun organismin leviäminen korjuun jälkeen;

c)

toimet, joilla estetään mahdollisesti saastuneen materiaalin siirtyminen rajatun alueen ulkopuolelle;

d)

tarpeen mukaan mainittujen kasvien korvaaminen muilla kasveilla;

e)

kielto istuttaa uusia mainittuja kasveja avomaalle liitteessä II olevan 1 jakson 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla saastuneella alueella, lukuun ottamatta liitteessä I olevassa 2 jaksossa tarkoitettuja tuotantopaikkoja;

f)

mainitun organismin esiintymisen tiivis seuranta vuotuisilla tarkastuksilla asianmukaisina aikoina isäntäkasveissa, mukaan luettuna kohdennettu destruktiivinen näytteenotto tarpeen mukaan; näytteiden määrä ilmoitetaan 7 artiklassa tarkoitetussa raportissa;

g)

toimet, joilla lisätään yleistä tietoisuutta mainitun organismin aiheuttamasta uhkasta, ja toteutetut toimenpiteet, jotta ehkäistäisiin sen kulkeutuminen unioniin ja leviäminen siellä, mukaan luettuna edellytykset, jotka koskevat mainittujen kasvien siirtoa 6 artiklan mukaisesti määritetyltä rajatulta alueelta;

h)

tarvittaessa erityiset toimenpiteet sellaisten erityistilanteiden tai ongelmien ehkäisemiseksi, joiden voidaan kohtuudella olettaa estävän, vaikeuttavan tai viivyttävän leviämisen estämistä, etenkin toimenpiteet, jotka liittyvät kaikkien saastuneiden tai saastuneiksi epäiltyjen kasvien luokse pääsemiseen ja asianmukaiseen hävittämiseen niiden sijainnista, julkisesta tai yksityisestä omistuksesta tai niistä vastaavasta henkilöstä tai organisaatiosta riippumatta;

i)

muut toimenpiteet, jotka voivat edistää mainitun organismin leviämisen estämistä.

Edellä a–i alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet on esitettävä 7 artiklassa tarkoitetun raportin muodossa.


(1)  ”Guidelines for pest eradication programmes – Reference Standard ISPM No. 9”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma.

(2)  ”The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management – Reference Standard ISPM No. 14”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma.

(3)  ”Guidelines for pest eradication programmes – Reference Standard ISPM No. 9”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma.

(4)  ”The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management – Reference Standard ISPM No. 14”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma.