9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/1


KOMISSION LAUSUNTO,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2012,

Ranskassa sijaitsevasta SPIRAL-2-laitoksesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen loppusijoitussuunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

2012/C 71/01

Jäljempänä esitetty arvio tehtiin Euratomin perustamissopimuksen määräysten nojalla, sen rajoittamatta kuitenkaan mahdollisia muita arviointeja, jotka tehdään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen nojalla, sekä velvollisuuksia, jotka johtuvat perussopimuksesta ja johdetusta lainsäädännöstä.

Euroopan komissio sai 15. syyskuuta 2011 Ranskan hallitukselta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti yleiset tiedot Ranskassa sijaitsevasta SPIRAL- 2-laitoksesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen loppusijoittamista koskevasta suunnitelmasta.

Näiden tietojen perusteella ja asiantuntijaryhmää kuultuaan komissio antaa seuraavan lausunnon:

1)

Etäisyys laitoksesta lähimpään toisen jäsenvaltion, tässä tapauksessa Yhdistyneen kuningaskunnan, alueeseen on 170 km.

2)

Tavanomaisissa käyttöolosuhteissa nestemäiset ja kaasumaiset radioaktiiviset päästöt eivät aiheuta terveyden kannalta merkittävää altistumista toisen jäsenvaltion väestölle.

3)

Kiinteää radioaktiivista jätettä säilytetään väliaikaisesti laitosalueella ennen kuin se siirretään johonkin Ranskassa sijaitsevaan toimiluvan saaneeseen käsittely- tai loppusijoituslaitokseen.

4)

Jos ympäristöön pääsisi ennalta arvaamattomasti radioaktiivisia päästöjä yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisen ja laajuisen onnettomuuden seurauksena, säteilyannokset, joille toisen jäsenvaltion väestö altistuisi, eivät todennäköisesti vaikuttaisi terveyteen merkittävällä tavalla.

Komissio katsoo näin ollen, että Ranskassa sijaitsevasta SPIRAL-2-laitoksesta peräisin olevan, missä tahansa muodossa olevan radioaktiivisen jätteen loppusijoitussuunnitelman toteuttaminen ei tavanomaisen toiminnan yhteydessä eikä edellä mainituissa yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisessä ja laajuisessa onnettomuustilanteessa todennäköisesti aiheuta terveyden kannalta merkittävää veden, maaperän tai ilman radioaktiivista saastumista toisen jäsenvaltion alueella.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

Günther OETTINGER

Komission jäsen