20.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1333/2011,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

banaanien kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista, kyseisten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamisen valvontaan liittyvistä säännöistä ja banaanialalla tehtäviä ilmoituksia koskevista vaatimuksista

(kodifikaatio)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 a ja 194 artikla yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Banaanien laatuvaatimuksista 16 päivänä syyskuuta 1994 annettua komission asetusta (EY) N:o 2257/94 (2), banaanialan laatuvaatimusten noudattamisen valvontaan liittyvistä säännöksistä 15 päivänä joulukuuta 1995 annettua komission asetusta (EY) N:o 2898/95 (3) ja asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialalla tehtäviä ilmoituksia koskevien vaatimusten osalta 6 päivänä maaliskuuta 2007 annettua komission asetusta (EY) N:o 239/2007 (4) on muutettu huomattavilta osilta (5). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainitut asetukset yhdistämällä ne yhteen säädökseen.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 1234/2007 vahvistetaan kaupan pitämistä koskevat vaatimukset banaaneille. Kyseisten vaatimusten tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla saatavilla olevat tuotteet ovat yhtenäisiä ja laadultaan tyydyttäviä, erityisesti unionissa korjattavien banaanienlaatua olisi pyrittävä parantamaan.

(3)

Unionissa kaupan pidettävien lajikkeiden ja kaupan pitämiseen liittyvien käytäntöjen moninaisuuden vuoksi olisi vahvistettava vähimmäisvaatimukset vihreiden kypsyttämättömien banaanien osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toiseen kaupan pitämisen vaiheeseen sovellettavien vaatimusten myöhempää vahvistamista. Viikunabanaanien ei pitäisi kuulua unionin vaatimusten soveltamisalaan ominaispiirteidensä ja tavan, jolla niitä pidetään kaupan, vuoksi.

(4)

Vahvistettujen tavoitteiden vuoksi on aiheellista sallia banaaneja tuottavien jäsenvaltioiden soveltaa alueellaan kansallisia vaatimuksia tuotantoonsa ja ainoastaan kypsyttämättömien vihreiden banaanien myöhempiin vaiheisiin edellyttäen, että kyseiset säännöt eivät ole ristiriidassa unionin vaatimusten kanssa ja että ne eivät muodosta estettä banaanien vapaalle kaupalle unionissa.

(5)

Olisi otettava huomioon se, että ilmastollisista tekijöistä johtuvien epäsuotuisten tuotanto-olosuhteiden vuoksi Madeiralla, Azoreilla, Algarvessa, Kreetalla, Lakoniassa ja Kyproksella banaanit eivät kehity vaadittuun vähimmäispituuteen. Näissä tapauksissa kyseinen tuotanto olisi sallittava pitää kaupan, mutta se olisi luokiteltava II-luokkaan.

(6)

Olisi säädettävä toimenpiteistä yhtenäisen sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi banaanien kaupan pitämistä koskevien vaatimusten osalta, erityisesti vaatimustenmukaisuustarkastuksissa.

(7)

Hyvin helposti pilaantuvan tuotteen ominaisuudet ja kaupassa käytetyt kaupanpitotavat ja valvontakäytännöt huomioon ottaen olisi säädettävä, että vaatimustenmukaisuustarkastus suoritetaan periaatteessa siinä vaiheessa, jossa vaatimuksia sovelletaan.

(8)

Kyseisessä vaiheessa tarkastuksessa hyväksyttyä tuotetta on pidettävä vaatimusten mukaisena. Tämä arviointi oli suoritettava, jollei myöhemmissä vaiheissa aina kypsyttämispaikkaan asti tehdyistä pistotarkastuksista muuta johdu.

(9)

Vaatimustenmukaisuustarkastusta ei pitäisi tehdä systemaattisesti vaan tarkastamalla pistokokeella sattumanvaraisesti otettu kokonaisnäyte toimivaltaisen elimen valitsemasta ja edustavaksi arvioimasta erästä. Tästä syystä tarkastuksen suorittamiseksi sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (6) aiheellisia säännöksiä.

(10)

Banaanikauppa on erittäin kilpailtua. Kyseiset toimijat ovat itse ottaneet käyttöön tarkkoja valvontamenettelyjä. Sen vuoksi olisi vapautettava säädetyssä vaiheessa tarkastuksesta ne toimijat, joilla on soveltuvat takuut henkilöstön ja käsittelylaitteiden osalta ja jotka voivat taata unionissa kaupan pitämiensä banaanien unionin laatuvaatimusten mukaisuuden. Jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus olisi periaatteessa suoritettava, olisi annettava tämä vapautus. Tämä vapautus olisi kuitenkin peruutettava, jos sille asetettuja vaatimuksia tai edellytyksiä ei noudateta.

(11)

Kyseisten toimijoiden olisi toimitettava tiedot toimivaltaisille elimille tarkastusten tekemiseksi.

(12)

Tarkastuksen yhteydessä annettavan vaatimustenmukaisuustodistuksen ei pitäisi olla liitettynä banaaneihin kaupan pitämisen loppuvaiheeseen asti, vaan se toimii todistuksena banaanien unionin vaatimustenmukaisuudesta kypsyttämispaikkavaiheeseen asti vaatimusten soveltamisalan mukaisesti ja esitetään toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä. Lisäksi olisi palautettava mieliin, että banaaneja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisia, ei voida pitää kaupan tuoreina kulutettaviksi unionissa.

(13)

Banaanimarkkinoiden toiminnan seuranta edellyttää, että komissio saa tietoja unionissa tuotettujen banaanien tuotannosta ja kaupan pitämisestä. Olisi vahvistettava säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseiset tiedot.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1   LUKU

KAUPAN PITÄMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1 artikla

CN-koodiin 0803 00 kuuluviin banaaneihin, jauhobanaaneja, viikunabanaaneja ja jalostettaviksi tarkoitettuja banaaneja lukuun ottamatta, sovellettavat kaupan pitämistä koskevat vaatimukset vahvistetaan liitteessä I.

Kyseisiä kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia sovelletaan vapaaseen vaihdantaan laskemisvaiheessa kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden osalta, purkuvaiheessa unionin ensimmäisessä satamassa unionista peräisin olevien tuotteiden osalta tai pakkaamohallista lähtövaiheessa tuoreina kuluttajille tuotantoalueilla toimitettavien tuotteiden osalta.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut kaupan pitämistä koskevat vaatimukset eivät estä soveltamasta kansallisia kaupan pitämisen myöhempien vaiheiden osalta annettuja sääntöjä, jotka:

a)

eivät vaikuta kolmansista maista tai muilta unionin alueilta peräisin olevien ja 1 artiklassa tarkoitettujen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisten banaanien vapaaseen vaihdantaan; ja

b)

eivät ole ristiriidassa 1 artiklassa tarkoitettujen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten kanssa.

2   LUKU

KAUPAN PITÄMISTÄ KOSKEVIEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMISEN VALVONTA

3 artikla

Jäsenvaltioiden on tarkastettava CN-koodin 0803 00 banaanien 1 artiklassa tarkoitettujen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisuus, jauhobanaaneja, viikunabanaaneja ja jalostettaviksi tarkoitettuja banaaneja lukuun ottamatta, tämän luvun mukaisesti.

4 artikla

Unionissa tuotettujen banaanien 1 artiklassa tarkoitettujen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisuus tarkastetaan, ennen kuin ne lastataan kuljetusvälineeseen tuoreina kaupan pidettäviksi. Kyseinen tarkastus voidaan tehdä pakkauspaikalla.

Tuotantoalueen ulkopuolella kaupan pidettävät banaanit on tarkastettava pistokokeilla lastin ensimmäisen muualla unionissa tapahtuvan purkamisen yhteydessä.

Ensimmäisessä ja toisessa kohdassa tarkoitetut tarkastukset suoritetaan, jollei 9 artiklan soveltamisesta muuta johdu.

5 artikla

Kolmansista maista tuotujen banaanien kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisuus tarkastetaan ennen niiden unionissa vapaaseen vaihdantaan luovuttamista jäsenvaltiossa, jossa tavara ensiksi puretaan unionin alueella, jollei 9 artiklan muuta johdu.

6 artikla

1.   Vaatimustenmukaisuustarkastus suoritetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 17 artiklan mukaisesti.

2.   Niille tuotteille, joille ei teknisistä syistä voida tehdä vaatimustenmukaisuustarkastusta lastin ensimmäisen purkamisen yhteydessä unionissa, tarkastus tehdään myöhemmin, viimeistään kypsyttämispaikkaan saavuttaessa; kolmansista maista tuotujen tuotteiden tarkastus on tehtävä aina ennen vapaaseen vaihdantaan luovuttamista.

3.   Vaatimustenmukaisuustarkastuksen jälkeen annetaan liitteen II mukaan laadittu tarkastustodistus niille tuotteille, joiden vaatimustenmukaisuus on todettu.

Kolmansista maista peräisin oleville banaaneille annettu tarkastustodistus on esitettävä tulliviranomaisille näiden tuotteiden vapaaseen vaihdantaan luovuttamiseksi unionissa.

4.   Jos vaatimustenmukaisuutta ei ole todettu, sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 liitteessä V olevan 2.7 kohdan säännöksiä.

5.   Jos toimivaltainen elin ei ole suorittanut tiettyjen tuotteiden tarkastusta, sen on leimattava 7 artiklassa säädetty tiedonanto tai ilmoitettava asiasta tulliviranomaisille maahantuotujen tuotteiden osalta muulla tavoin.

6.   Toimijan on annettava tämän luvun mukaisesti käyttöön kaikki toimivaltaisen elimen tarkastusten suorittamiseen tarvittavat välineet.

7 artikla

Asianomaisen toimijan tai tämän edustajan, joille ei myönnetä 9 artiklassa säädettyä vapautusta, on hyvissä ajoin ilmoitettava toimivaltaiselle elimelle kaikki erien tunnistamiseen tarvittavat tiedot ja tarkat tiedot erityisesti unionissa kasvatettujen banaanien pakkaus- ja huolintapaikoista ja päivämääristä, unioniin kolmansista maista tai unionin tuottaja-alueilta lähtöisin olevien banaanien odotetuista purkauspaikoista ja -päivistä sekä banaanien, joita ei voida tarkastaa lastin ensimmäisen unionissa purkamisen yhteydessä, toimittamisesta kypsyttämispaikkoihin.

8 artikla

1.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten nimeämät yksiköt tai elimet tekevät vaatimustenmukaisuustarkastukset. Näiden yksiköiden tai elinten on taattava, että niillä on tarkastusten suorittamiseksi erityisesti asianmukaiset laitteet, koulutus ja kokemus.

2.   Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa vaatimustenmukaisuustarkastukset sellaisten tähän tarkoitukseen hyväksyttyjen yksityisten elinten suoritettaviksi, joilla on käytettävissään:

a)

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymän koulutuksen saaneita tarkastajia;

b)

tarkastusten vaatimiin tutkimuksiin ja määritysten tekemiseen tarvittavat välineet ja laitteet;

c)

tietojen toimittamiseen sopivat laitteet.

3.   Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat säännöllisesti vaatimustenmukaisuustarkastusten teon ja tehokkuuden. Niiden on peruutettava hyväksyntä havaitessaan poikkeavuuksia tai epäsäännönmukaisuuksia, jotka uhkaavat vaatimustenmukaisuustarkastusten moitteetonta toimintaa, tai jos vaadittuja edellytyksiä ei enää täytetä.

9 artikla

1.   Toimijat, jotka pitävät kaupan unionissa korjattuja banaaneja tai kolmansista maista tuotuja banaaneja, eivät ole velvollisia käymään läpi kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisuustarkastuksia 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuissa vaiheissa, jos:

a)

niillä on palveluksessaan henkilökuntaa, jolla on kaupan pitämistä koskevien vaatimusten tuntemusta ja kokemusta käsittelylaitteista ja tarkastuslaitteista;

b)

ne pitävät kirjaa tekemistään toimista; ja

c)

ne esittävät takeet niiden kaupan pitämien banaanien 1 artiklassa tarkoitettujen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisesta tasosta.

Tarkastuksista vapautetut toimijat saavat liitteen III mallin mukaan laaditun todistuksen vapauttamisesta.

2.   Vapautuksen tarkastuksista myöntävät kyseessä olevan toimijan pyynnöstä unionin tuottaja-alueella kaupan pidettäviä banaaneita tuottavan jäsenvaltion tai sen jäsenvaltion, jonka alueella muualla unionissa kaupan pidettävät unionin banaanit ja kolmansista maista tuodut banaanit puretaan, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten nimeämät yksiköt tai elimet. Vapautus tarkastuksista voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi ja se voidaan uusia. Vapautus on voimassa kaikkialla unionissa niiden tuotteiden osalta, jotka on purettu vapautuksen myöntäneessä jäsenvaltiossa.

Kyseiset yksiköt tai elimet peruuttavat vapautuksen, jos ne havaitsevat poikkeavuuksia tai epäsäännönmukaisuuksia, jotka asettavat banaanien 1 artiklassa tarkoitettujen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisuuden kyseenalaiseksi, tai jos 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä ei enää täytetä. Vapautus perutaan tilapäisesti tai lopullisesti sen mukaan, kuinka vakavia havaitut puutteet ovat.

Jäsenvaltiot laativat rekisterin tarkastuksista vapautetuista toimijoista, antavat näille toimijoille rekisteröintinumeron ja suorittavat kyseisten tietojen toimittamiseen tarvittavat toimet.

3.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset yksiköt tai elimet tarkastavat säännöllisesti 1 kohdassa tarkoitettujen toimijoiden kaupan pitämien banaanien laadun sekä 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten noudattamisen. Vapautuksen saaneiden toimijoiden on myös annettava käyttöön kaikki kyseisten tarkastusten moitteettomaan suorittamiseen tarvittavat välineet.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset yksiköt tai elimet toimittavat komissiolle luettelon toimijoista, joilla on tässä artiklassa säädetty vapautus, sekä tapauksista, joissa tämä vapautus peruutetaan.

10 artikla

Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita myöhemmässä vaiheessa, viimeistään kypsyttämispaikalla, tehtävien pistotarkastusten suorittamista.

3   LUKU

ILMOITUKSET

11 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin raportointijakson osalta seuraavat tiedot:

a)

niiden unionissa tuotettujen banaanien määrä, jotka pidetään kaupan:

i)

tuotantoalueella,

ii)

tuotantoalueen ulkopuolella;

b)

unionissa tuotettujen ja tuotantoalueella kaupan pidettyjen vihreiden banaanien keskimääräiset myyntihinnat paikallisilla markkinoilla;

c)

vihreiden banaanien keskimääräiset myyntihinnat siinä vaiheessa, kun banaanit on toimitettu ensimmäiseen purkamissatamaan (mutta niitä ei ole vielä purettu) unionissa tuotettujen, tuotantoalueen ulkopuolella unionissa kaupan pidettyjen banaanien osalta;

d)

kahta seuraavaa raportointijaksoa koskevat ennusteet a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista tiedoista.

2.   Tuotantoalueet ovat:

a)

Kanariansaaret;

b)

Guadeloupe;

c)

Martinique;

d)

Madeira, Azorit ja Algarve;

e)

Kreeta ja Lakonia;

f)

Kypros.

3.   Kalenterivuoden raportointijaksot ovat:

a)

tammikuu–huhtikuu;

b)

toukokuu–elokuu;

c)

syyskuu–joulukuu.

Kutakin raportointijaksoa koskevat ilmoitukset on tehtävä viimeistään raportointijaksoa seuraavan toisen kuukauden viidentenätoista päivänä.

4.   Tässä luvussa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (7) mukaisesti.

12 artikla

Kumotaan asetukset (EY) N:o 2257/94, (EY) N:o 2898/95 ja (EY) N:o 239/2007.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 245, 20.9.1994, s. 6.

(3)  EYVL L 304, 16.12.1995, s. 17.

(4)  EUVL L 67, 7.3.2007, s. 3.

(5)  Katso liite V.

(6)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.

(7)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.


LIITE I

Banaanien kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

I   TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ

Näitä vaatimuksia sovelletaan suvun Musa (AAA) spp. Liitteessä IV esitettyjen alaryhmien Cavendish ja Gros Michel lajikkeiden banaaneihin sekä hybrideihin, jotka on tarkoitettu toimitettaviksi kuluttajille tuoreina kauppakunnostuksen ja pakkaamisen jälkeen, jauhobanaaneja, teolliseen jalostukseen tarkoitettuja tuotteita ja viikunabanaaneja lukuun ottamatta.

II.   LAATUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Näiden vaatimusten tarkoituksena on määritellä vihreiden kypsyttämättömien banaanien laatu kauppakunnostuksen ja pakkaamisen jälkeen.

A.   Vähimmäisvaatimukset

Banaanien on kaikissa luokissa, ottaen huomioon kunkin luokan erityissäännökset ja sallitut poikkeamat, oltava:

vihreitä ja kypsyttämättömiä,

eheitä,

kiinteitä,

terveitä; kulutukseen kelpaamattomiksi mädäntyneitä tai pilaantuneita tuotteita ei sallita,

puhtaita, lähes vailla näkyviä vieraita aineita,

lähes vailla tuholaisia,

lähes vailla tuholaisten aiheuttamia vioituksia,

kannaltaan virheettömiä, vailla taittumista, sienitautien aiheuttamaa pilaantumista tai kuivumista,

vailla terälehtien jäännöksiä,

vailla epämuotoisuutta ja banaanien epätavallista kaarevuutta,

lähes vailla pintavikoja,

lähes vailla alhaisten lämpötilojen aiheuttamia vioituksia,

vailla epätavallista pintakosteutta,

vailla vierasta hajua ja/tai makua.

Lisäksi käsissä ja tertuissa (käsien osissa) on oltava:

riittävä osuus tavanomaisesti värittynyttä, tervettä tyveä, joka ei ole sienitautien saastuttamaa,

siisti suora leikkauspinta, jossa ei ole irrotusjälkiä tai varren osia.

Banaanien kehitys- ja kypsyysasteen on oltava sellainen, että:

ne kestävät kuljetuksen ja käsittelyn

ja

saapuvat määräpaikkaan tyydyttävässä kunnossa niin, että ne kypsyttämisen jälkeen ovat kypsyysasteeltaan sopivia.

B.   Luokittelu

Banaanit luokitellaan kolmeen jäljempänä määriteltyyn luokkaan:

i)   Extra luokka

Tähän luokkaan luokiteltujen banaanien on oltava erittäin hyvälaatuisia. Niiden on oltava lajikkeeltaan ja/tai ominaispiirteiltään tyypillisiä.

Banaaneissa ei saa olla virheitä, lukuun ottamatta hyvin pieniä pintavioituksia, joiden kokonaispinta-ala ei ylitä 1 cm2:ä hedelmän pinta-alasta, edellyttäen, että ne eivät vaikuta kunkin käden tai kunkin tertun yleisulkonäköön, laatuun, säilyvyyteen tai pakkauksen yleisilmeeseen.

ii)   I-luokka

Tähän luokkaan luokiteltujen banaanien on oltava hyvälaatuisia. Niiden on oltava lajikkeeltaan ja/tai ominaispiirteiltään tyypillisiä.

Banaaneissa saa kuitenkin olla seuraavia pieniä virheitä, edellyttäen, että ne eivät vaikuta kunkin käden tai kunkin tertun yleisulkonäköön, laatuun, säilyvyyteen tai pakkauksen yleisilmeeseen:

pienet muotovirheet,

pienet kuoren virheet, jotka aiheutuvat hankautumisesta, ja muut pienet pintavirheet, joiden kokonaispinta-ala ei ylitä 2 cm2:ä hedelmän pinta-alasta.

Pienet virheet eivät missään tapauksessa saa vaikuttaa hedelmälihaan.

iii)   II-luokka

Tähän luokkaan kuuluvat sellaiset banaanit, joita ei voida luokitella ylempiin luokkiin, mutta jotka täyttävät edellä määritellyt vähimmäisvaatimukset.

Seuraavia virheitä voidaan sallia edellyttäen, että banaanit säilyttävät merkittävät laatu- ja säilyvyysominaisuutensa sekä yleisilmeensä:

muotovirheet,

naarmuuntumisesta, hankautumisesta tai muista syistä aiheutuvat kuoren virheet, joiden kokonaispinta-ala ei ylitä 4 cm2:ä hedelmän pinta-alasta.

Virheet eivät missään tapauksessa saa vaikuttaa hedelmälihaan.

III.   KOKOLUOKITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Kokoluokka määritetään:

hedelmän senttimetreinä ilmaistun pituuden mukaan, joka mitataan kuperalta puolelta kannan tyveen kiinnittymiskohdasta kärkeen,

hedelmän keskeltä sivujen väliltä pituusakselista kohtisuoraan mitatun poikkileikkauksen millimetreinä ilmaistun paksuusmitan mukaan.

Pituuden ja paksuuden mittauksessa käytettävä vertailuhedelmä on:

keskellä oleva hedelmä, joka sijaitsee käden ulkorivissä,

kättä jaettaessa syntyvän leikkauspinnan vieressä oleva hedelmä tertun ulkorivissä.

Vähimmäispituudeksi vahvistetaan 14 cm ja vähimmäispaksuudeksi 27 mm.

Kolmannessa kohdassa säädetystä poiketen alle 14 cm:n pituisia banaaneja, jotka on tuotettu Madeiran, Azorien, Algarven, Kreetan, Lakonian ja Kyproksen alueilla, voidaan pitää kaupan unionissa, mutta ne luokitellaan II-luokkaan.

IV.   SALLITTUJA POIKKEAMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Kussakin pakkauksessa sallitaan tuotteita, jotka eivät täytä kyseisen luokan laatua ja kokoluokkaa koskevia vaatimuksia.

A.   Sallitut laatupoikkeamat

i)   Extra luokka

5 % lukumäärästä tai painosta banaaneja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät I-luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan sallittujen poikkeamien rajoissa.

ii)   I-luokka

10 % lukumäärästä tai painosta banaaneja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät II-luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan sallittujen poikkeamien rajoissa.

iii)   II-luokka

10 % lukumäärästä tai painosta banaaneja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia eivätkä vähimmäisvaatimuksia, lukuun ottamatta kulutukseen kelpaamattomiksi mädäntyneitä tai pilaantuneita tuotteita.

B.   Sallitut kokopoikkeamat

Kaikissa laatuluokissa 10 % määrästä banaaneja, jotka eivät vastaa kokovaatimuksia, 14 cm:n vähimmäispituuden osalta 1 cm:n rajoissa.

V.   PAKKAAMINEN JA KAUPPAKUNNOSTUS

A.   Tasalaatuisuus

Kunkin pakkauksen sisällön tulee olla tasalaatuista ja kussakin pakkauksessa tulee olla ainoastaan samaa alkuperää, lajiketta ja/tai tyyppiä ja laatua olevia banaaneja.

Pakkauksesta näkyvän sisällön osan tulee edustaa koko sisältöä.

B.   Pakkaaminen

Banaanit on pakattava siten, että ne tulevat suojatuiksi sopivalla tavalla.

Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien tulee olla uusia, puhtaita ja sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteille ulkoisia eikä sisäisiä vahinkoja. Kaupan merkinnöillä varustettujen materiaalien, erityisesti papereiden tai tarraetikettien, käyttö sallitaan, jos painatuksessa on käytetty myrkytöntä mustetta tai etiketin kiinnityksessä myrkytöntä liimaa.

Pakkauksissa ei saa olla mitään vieraita aineita.

C.   Kauppakunnostus

Banaanit tarjotaan myytäviksi käsinä ja terttuina (käsien osina), joissa on vähintään neljä hedelmää. Banaanit voidaan tarjota myytäviksi myös yksittäisinä hedelminä.

Kunkin pakkauksen osalta sallitaan terttua kohden kaksi puuttuvaa hedelmää, jollei kantaa ole irrotettu, vaan se on leikattu siististi vahingoittamatta viereisiä hedelmiä.

Riviä kohden sallitaan enintään yksi kolmen ominaispiirteiltään pakkauksen muiden hedelmien kaltaisen hedelmän terttu.

Tuotantoalueilla banaaneja voidaan pitää kaupan kimppuina.

VI.   MERKITSEMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Jokaisen pakkauksen samalla sivulla tulee olla selvin, pysyvin ja pakkauksen ulkopuolelle näkyvin kirjaimin seuraavat merkinnät:

A.   Tunnistusmerkinnät

Pakkaaja ja/tai lähettäjä

Nimi ja osoite tai virallisesti julkaistu tai hyväksytty tunnus.

B.   Tuote

”banaaneja”, jos sisältö ei ole näkyvissä,

lajikkeen tai tyypin nimi.

C.   Tuotteen alkuperä

Kolmas alkuperämaa ja unionin tuotteiden osalta:

tuotantoalue,

kansallinen, alueellinen tai paikallinen kauppanimi (vapaaehtoinen).

D.   Kaupalliset tiedot

laatuluokka,

nettopaino,

kokoluokka vähimmäispituuden mukaan ilmaistuna, ja mahdollisesti enimmäispituus.

E.   Virallinen tarkastusmerkintä (vapaaehtoinen).


LIITE II

Image

Teksti kuva

LIITE III

Todistus kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamista banaanialalla koskevasta tarkastuksesta vapauttamisesta

Image

Teksti kuva

LIITE IV

Liste des principaux groupes, sous-groupes et cultivars de bananes de dessert commercialisées dans la Communauté

Groupes

Sous-groupes

Principaux cultivars

(liste non limitative)

AA

Figue-sucrée

Figue-sucrée, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Petite naine (Dwarf Cavendish)

Grande naine (Giant Cavendish)

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel

Highgate

Hybridit

Flhorban 920

Figue Rose

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Figue Pomme

Figue Pomme, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


LIITE V

Kumotut asetukset ja luettelo niiden muutoksista

Komission asetus (EY) N:o 2257/94

(EYVL L 245, 20.9.1994, s. 6)

 

Komission asetus (EY) N:o 1135/96

(EYVL L 150, 25.6.1996, s. 38)

Ainoastaan 1 artikla ja ainoastaan saksankielisen toisinnon osalta

Komission asetus (EY) N:o 386/97

(EYVL L 60, 1.3.1997, s. 53)

Ainoastaan 1 artikla ja ainoastaan englannin- ja ruotsinkielisten toisintojen osalta

Komission asetus (EY) N:o 228/2006

(EUVL L 39, 10.2.2006, s. 7)

 

Komission asetus (EY) N:o 2898/95

(EYVL L 304, 16.12.1995, s. 17)

 

Komission asetus (EY) N:o 465/96

(EYVL L 65, 15.3.1996, s. 5)

 

Komission asetus (EY) N:o 1135/96

(EYVL L 150, 25.6.1996, s. 38)

Ainoastaan 2 artikla ja ainoastaan englanninkielisen toisinnon osalta

Komission asetus (EY) N:o 386/97

(EYVL L 60, 1.3.1997, s. 53)

Ainoastaan 2 artikla ja ainoastaan espanjankielisen toisinnon osalta

Komission asetus (EY) N:o 239/2007

(EUVL L 67, 7.3.2007, s. 3)

 

Komission asetus (EU) N:o 557/2010

(EUVL L 159, 25.6.2010, s. 13)

Ainoastaan 6 artikla


LIITE VI

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2257/94

Asetus (EY) N:o 2898/95

Asetus (EY) N:o 239/2007

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan johdanto-osa

2 artiklan johdanto-osa

2 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan a alakohta

2 artiklan toinen luetelmakohta

2 artiklan b alakohta

3 artikla

13 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite IV

1 artikla

3 artikla

2 artikla

4 artikla

3 artikla

5 artikla

4 artikla

6 artikla

5 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

8 artikla

10 artikla

9 artikla

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

1 artikla

11 artikla

2 artikla

3 artikla

12 artikla

Liite V

Liite VI