8.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/26


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1232/2011,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2011,

kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 428/2009 (uudelleenlaadittu) (2) edellytetään, että kaksikäyttötuotteita (ohjelmistot ja teknologia mukaan lukien) valvotaan tehokkaasti silloin, kun niitä viedään unionista tai kuljetetaan unionin kautta tai kun niitä toimittaa kolmanteen maahan sellaisen välittäjän välityspalvelu, jonka asuinpaikka on unionissa tai joka on sijoittautunut unioniin.

(2)

On suotavaa, että valvonta toteutetaan yhtenäisesti ja johdonmukaisesti kaikkialla unionissa, jotta unionin viejien välille ei synny epätervettä kilpailua ja jotta voidaan yhdenmukaistaa unionin yleisten vientilupien soveltamisala ja niiden käyttöehdot unionin viejien osalta ja jotta varmistetaan unionin turvavalvonnan tehokkuus.

(3)

Komissio esitti 18 päivänä joulukuuta 2006 antamassaan tiedonannossa uusien unionin yleisten vientilupien käyttöön ottamista, jotta voidaan parantaa tuotannonalan kilpailukykyä ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille unionin viejille tiettyjen erityisten kaksikäyttötuotteiden viennissä tiettyihin erityisiin määräpaikkoihin sekä varmistaa samalla korkea turvallisuustaso ja kansainvälisten velvoitteiden täysimääräinen noudattaminen.

(4)

Asetuksella (EY) N:o 428/2009 kumottiin kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2000 (3)27 päivästä elokuuta 2009. Asetuksen (EY) N:o 1334/2000 asiaa koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen ennen mainittua päivää tehtyihin vientilupahakemuksiin.

(5)

Jotta voidaan ottaa käyttöön tiettyjen erityisten kaksikäyttötuotteiden vientiä tiettyihin erityisiin määräpaikkoihin koskevat uudet unionin yleiset vientiluvat, asetuksen (EY) N:o 428/2009 asiaan liittyviä säännöksiä on tarpeen muuttaa lisäämällä mainittuun asetukseen uusia liitteitä.

(6)

Sen jäsenvaltion, johon viejä on sijoittautunut, toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava mahdollisuus kieltää asetuksessa (EY) N:o 428/2009, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, säädettyjen edellytysten mukainen unionin yleisten vientilupien käyttö.

(7)

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvat aseidenvientikiellot hyväksytään neuvoston päätöksellä. Siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 9 artiklan mukaisesti ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa hyväksyttyjen, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoon perustuvien neuvoston yhteisten kantojen oikeusvaikutukset säilyvät niin kauan, kuin niitä ei kumota, julisteta mitättömiksi tai muuteta perussopimusten nojalla.

(8)

Asetus (EY) N:o 428/2009 olisi näin ollen muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 428/2009 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 9 kohta seuraavasti:

”9.

’unionin yleisellä vientiluvalla’ vientilupaa, joka on myönnetty tiettyihin määränpäävaltioihin suuntautuvaa vientiä varten kaikille viejille, jotka noudattavat liitteissä II a–II f lueteltuja vientiluvan käytön edellytyksiä ja vaatimuksia;”

2)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”neuvoston hyväksymällä yhteisellä kannalla tai yhteisellä toiminnalla” ilmauksella ”neuvoston päätöksellä tai yhteisellä kannalla”.

3)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tällä asetuksella otetaan käyttöön liitteessä II a–II f esitetyt unionin yleiset vientiluvat tietyn viennin osalta.

Sen jäsenvaltion, johon viejä on sijoittautunut, toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltää viejää käyttämästä näitä lupia, jos on perusteltu syy epäillä viejän kykyä noudattaa tällaista lupaa tai vientivalvontalainsäädännön säännöksiä.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja viejistä, joilta on evätty oikeus käyttää unionin yleistä vientilupaa, paitsi jos ne katsovat, että viejä ei yritä viedä kaksikäyttötuotteita toisen jäsenvaltion kautta. Tähän tarkoitukseen käytetään 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua järjestelmää.”

b)

Korvataan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Liitteessä II g lueteltuja tuotteita ei saa sisällyttää kansalliseen yleiseen vientilupaan.”

c)

Korvataan 4 kohdan c alakohdassa ilmaus ”päätetty neuvoston vahvistamalla yhteisellä kannalla tai hyväksymällä yhteisellä toiminnalla” ilmauksella ”määrätty neuvoston päätöksellä tai yhteisellä kannalla”.

4)

Korvataan 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä oleva viittaus liitteeseen II viittauksella liitteeseen II a.

5)

Korvataan 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ilmaus ”asetettu neuvoston vahvistamassa yhteisessä kannassa tai hyväksymässä yhteisessä toiminnassa” ilmauksella ”määrätty neuvoston päätöksessä tai yhteisessä kannassa”.

6)

Korvataan 13 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Kaikki tässä artiklassa edellytetyt ilmoitukset on tehtävä käyttäen suojattuja sähköisiä keinoja, mukaan lukien 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu suojattu järjestelmä.”

7)

Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan a alakohdassa ilmaus ”yhteisön yleisiä vientilupia” ilmauksella ”unionin yleisiä vientilupia”.

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio perustaa suojatun ja koodatun järjestelmän jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission välistä tietojenvaihtoa varten yhteistyössä 23 artiklan mukaisesti perustetun kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän kanssa. Euroopan parlamentille tiedotetaan järjestelmän talousarviosta, kehittämisestä, väliaikaisesta ja lopullisesta rakenteesta ja toiminnasta sekä verkkokustannuksista.”

8)

Lisätään 23 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän toiminnasta, tutkimuksista ja kuulemisista vuosittain kertomuksen, johon sovelletaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (4) 4 artiklaa.

9)

Korvataan 25 artikla seuraavasti:

”25 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi tämän asetuksen soveltamiseksi annetut lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, mukaan lukien 24 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet. Komissio toimittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

2.   Joka kolmas vuosi komissio tarkastelee tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kattavan täytäntöönpano- ja vaikutustenarviointikertomuksen, johon voi sisältyä muutosehdotuksia. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki sen tämän kertomuksen laatimista varten tarvitsemat tiedot.

3.   Kertomuksen eri osissa on käsiteltävä seuraavia:

a)

kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä ja sen toiminta. Komission antamia tietoja kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän tutkimuksista ja kuulemisista käsitellään luottamuksellisina asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan mukaisesti. Tietoja pidetään joka tapauksessa luottamuksellisina, jos niiden ilmoittaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä epäsuotuisia seurauksia sille, joka on toimittanut nämä tiedot tai ollut tietolähteenä;

b)

19 artiklan 4 kohdan täytäntöönpano sekä se, mihin vaiheeseen on edetty suojatun ja koodatun järjestelmän perustamisessa jäsenvaltioiden ja komission välistä tietojenvaihtoa varten;

c)

15 artiklan 1 kohdan täytäntöönpano;

d)

15 artiklan 2 kohdan täytäntöönpano;

e)

kattavat tiedot jäsenvaltioiden 24 artiklan nojalla toteuttamista ja tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti komissiolle tiedoksi antamista toimenpiteistä.

4.   Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan tämän asetuksen ja erityisesti sen liitteen II b, Unionin yleinen vientilupa N:o EU002, täytäntöönpanoa ja johon liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi erityisesti arvoltaan vähäisten toimitusten osalta.”

10)

Lisätään artikla seuraavasti:

”25 a artikla

Neuvosto voi valtuuttaa komission neuvottelemaan kolmansien maiden kanssa sopimuksista, joissa määrätään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kaksikäyttötuotteiden viennin valvonnan vastavuoroisesta tunnustamisesta ja erityisesti lupavaatimusten poistamisesta unionin alueella tapahtuvalta jälleenvienniltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ja kolmansien maiden välisten keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tehtyjen sopimusten tai tulliasioita koskevien pöytäkirjojen määräysten soveltamista. Nämä neuvottelut on käytävä tapauksen mukaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 3 kohdassa ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksessa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.”

11)

Numeroidaan liite II uudelleen liitteeksi II a ja muutetaan se seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA N:o EU001

(tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

Vienti Amerikan yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Norjaan, Sveitsiin ja Liechtensteiniin sekä Uuteen-Seelantiin

Myöntävä viranomainen: Euroopan unioni”.

b)

Korvataan osa 1 seuraavasti:

Osa 1

Tämä yleinen vientilupa kattaa kaikki tämän asetuksen liitteen I missä tahansa kohdassa mainitut kaksikäyttötuotteet, lukuun ottamatta liitteessä II g lueteltuja tuotteita.”

c)

Poistetaan osa 2.

d)

Numeroidaan osa 3 uudelleen osaksi 2 ja muutetaan se seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäisessä kappaleessa sana ”yhteisössä” sanalla ”unionissa”.

ii)

Korvataan sana ”Sveitsi” ilmauksella ”Sveitsi, mukaan lukien Liechtenstein”.

iii)

Korvataan ilmaukset ”yhteisön yleinen vientilupa” ja ”tämä yhteisön yleinen vientilupa” eri taivutusmuodoissaan ilmauksen ”tämä lupa” asianmukaisella taivutusmuodolla;

iv)

Korvataan ilmaus ”neuvoston hyväksymällä yhteisellä kannalla tai yhteisellä toiminnalla” ilmauksella ”neuvoston päätöksellä tai yhteisellä kannalla”.

12)

Lisätään liitteet II b–II g tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä marraskuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

W. SZCZUKA


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 27. syyskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 27. lokakuuta 2011.

(2)  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.

(3)  EYVL L 159, 30.6.2000, s. 1.

(4)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.”


LIITE

LIITE II b

UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA N:o EU002

(tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

Tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vienti tiettyihin määräpaikkoihin

Myöntävä viranomainen: Euroopan unioni

Osa 1 –   Tuotteet

Tämä yleinen vientilupa kattaa seuraavat tämän asetuksen liitteessä I mainitut kaksikäyttötuotteet:

1A001

1A003

1A004

1C003 b -c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001a3

3A001a6-12

3A002c-f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

Osa 2 –   Määräpaikat

Tämä lupa on voimassa kaikkialla unionissa seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä:

Argentiina

Etelä-Afrikka

Etelä-Korea

Islanti

Kroatia

Turkki

Osa 3 –   Käytön edellytykset ja vaatimukset

1.

Tämä lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

1)

viejä on saanut sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta, sellaisina kuin ne on määritelty tämän asetuksen 9 artiklan 6 kohdassa, tiedon, että asianomaiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu

a)

käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

b)

tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sotilaalliseen loppukäyttöön maassa, jota koskee neuvoston päätöksellä tai yhteisellä kannalla taikka Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätöksellä tai Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston sitovalla päätöslauselmalla määrätty aseidenvientikielto; tai

c)

käytettäviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti;

2)

viejä huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietää, että kyseessä olevat tuotteet on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 alakohdassa tarkoitettuun käyttöön;

3)

asianomaiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee tämän luvan kattamassa määräpaikassa.

2.

Viejien on ilmoitettava hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 44 kohdassa EU-viitenumero X002 ja mainittava erityisesti, että tuotteet viedään unionin yleisen vientiluvan EU002 nojalla.

3.

Tätä lupaa käyttävän viejän on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta viimeistään 30 päivän kuluttua ensimmäisestä vientipäivämäärästä tai vaihtoehtoisesti ja viejän sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Jäsenvaltiot määrittelevät tämän luvan käyttöön liittyvät ilmoitusvaatimukset sekä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, voi vaatia tämän luvan perusteella viedyistä tuotteista.

Jäsenvaltio voi vaatia alueelleen sijoittautuneita viejiä rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttöä. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa rekisteröintipyynnön vastaanottamisesta, jollei tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä alakohdasta muuta johdu.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa esitettyjen vaatimusten on tilanteen mukaan perustuttava vaatimuksiin, jotka on määritelty kansallisten yleisten vientilupien käyttöä varten ja joita tällaisia lupia myöntävät jäsenvaltiot asettavat.

LIITE II c

UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA N:o EU003

(tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

Vienti korjauksen/vaihdon jälkeen

Myöntävä viranomainen: Euroopan unioni

Osa 1 —   Tuotteet

1.

Tämä yleinen vientilupa kattaa kaikki tämän asetuksen liitteen I missä tahansa kohdassa mainitut kaksikäyttötuotteet, lukuun ottamatta 2 kohdassa lueteltuja tuotteita, jos

a)

tuotteet on tuotu takaisin Euroopan unionin tullialueelle ylläpitoa, korjausta tai vaihtoa varten eikä niiden alkuperäisiä ominaisuuksia ole millään tavalla muutettu ennen vientiä tai jälleenvientiä lähetysmaahan viiden vuoden kuluessa alkuperäisen vientiluvan myöntämispäivästä; tai

b)

tuotteet viedään lähetysmaahan vastineeksi samasta määrästä samanlaatuisia tuotteita, jotka on tuotu takaisin Euroopan unionin tullialueelle ylläpitoa, korjausta tai vaihtoa varten viiden vuoden kuluessa alkuperäisen vientiluvan myöntämispäivästä.

2.

Tuotteet, joita lupa ei koske:

a)

Kaikki liitteessä II g luetellut tuotteet,

b)

Kaikki tämän asetuksen liitteessä I olevat D ja E osaan kuuluvat tuotteet,

c)

Seuraavat tämän asetuksen liitteessä I mainitut tuotteet:

1A002a

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2–5A002a9

5B002 laitteet seuraavasti:

a)

laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 5A002a2–5A002a9 kohdassa määriteltyjen laitteiden kehittämistä tai tuotantoa varten

b)

mittalaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 5A002a2–5A002a9 kohdassa määriteltyjen tiedon suojausta koskevien toimintojen arviointia ja kelpuuttamista varten

6A001a2a1

6A001a2a5

6A002a1c

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Osa 2 —   Määräpaikat

Tämä lupa on voimassa kaikkialla unionissa seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä:

 

Albania

 

Argentiina

 

Bosnia ja Hertsegovina

 

Brasilia

 

Chile

 

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

 

Etelä-Afrikka

 

Etelä-Korea

 

Islanti

 

Intia

 

Kazakstan

 

Kiina (mukaan lukien Hongkong ja Macao)

 

Kroatia

 

Marokko

 

Meksiko

 

Montenegro

 

Ranskan merentakaiset alueet

 

Serbia

 

Singapore

 

Tunisia

 

Turkki

 

Ukraina

 

Venäjä

 

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Osa 3 —   Käytön edellytykset ja vaatimukset

1.

Tätä lupaa saa käyttää ainoastaan, jos ensimmäinen vienti on tapahtunut unionin yleisen vientiluvan nojalla tai jos alkuperäisen viejän sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet ensimmäisen vientiluvan sellaisten tuotteiden vientiä varten, jotka on myöhemmin tuotu takaisin Euroopan unionin tullialueelle ylläpitoa, korjausta tai vaihtoa varten. Tämä lupa on voimassa vain alkuperäiselle loppukäyttäjälle suuntautuvassa viennissä.

2.

Tämä lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

1)

viejä on saanut sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta, sellaisina kuin ne on määritelty tämän asetuksen 9 artiklan 6 kohdassa, tiedon, että asianomaiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu

a)

käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

b)

sotilaalliseen loppukäyttöön, sellaisena kuin se on määritelty tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa, jos ostajamaata tai määrämaata koskee neuvoston päätöksellä tai yhteisellä kannalla taikka Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätöksellä tai Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston sitovalla päätöslauselmalla määrätty aseidenvientikielto; tai

c)

käytettäviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti;

2)

viejä tietää, että kyseessä olevat tuotteet on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 alakohdassa tarkoitettuun käyttöön;

3)

asianomaiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee luvan kattamassa määräpaikassa;

4)

ensimmäinen lupa on evätty, keskeytetty, muutettu tai peruutettu;

5)

viejä huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietää, että kyseisten tuotteiden lopullinen käyttötarkoitus poikkeaa alkuperäisessä vientiluvassa määritetystä tarkoituksesta.

3.

Viejien on tämän luvan mukaisesti tuotteita viedessään

1)

mainittava tullille tekemässään vienti-ilmoituksessa ensimmäisen vientiluvan viitenumero, luvan myöntäneen jäsenvaltion nimi ja EU-viitenumero X002 sekä ilmoitettava, että tuotteet viedään unionin yleisen vientiluvan EU003 nojalla, hallinnollisen yhtenäisasiakirjan (SAD) 44 kohdassa;

2)

toimitettava tulliviranomaisille näiden pyynnöstä asiakirjat, joista käy ilmi tuotteiden tuontipäivä unioniin, tuotteille unionissa mahdollisesti suoritetut ylläpito-, korjaus- tai vaihtotoimenpiteet sekä se, että tuotteet palautetaan loppukäyttäjälle ja siihen maahan, josta ne on tuotu unioniin.

4.

Tätä lupaa käyttävän viejän on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta viimeistään 30 päivän kuluttua ensimmäisestä vientipäivämäärästä tai vaihtoehtoisesti ja viejän sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Jäsenvaltiot määrittelevät tämän luvan käyttöön liittyvät ilmoitusvaatimukset sekä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia tämän luvan perusteella viedyistä tuotteista.

Jäsenvaltio voi vaatia alueelleen sijoittautuneita viejiä rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa, jollei tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdasta muuta johdu.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa esitettyjen vaatimusten on tilanteen mukaan perustuttava vaatimuksiin, jotka on määritelty kansallisten yleisten vientilupien käyttöä varten ja joita tällaisia lupia myöntävät jäsenvaltiot asettavat.

5.

Tämä lupa kattaa tuotteet, joille suoritetaan korjaus-, vaihto- ja ylläpitotoimenpiteitä. Samalla alkuperäiset tavarat saattavat parantua esimerkiksi siksi, että käytetään uudenaikaisia varaosia tai uudempaa standardia luotettavuus- tai turvallisuussyistä, edellyttäen että tuotteiden toimintakyky ei kasva eikä niihin lisätä uusia toimintoja.

LIITE II d

UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA N:o EU004

(tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

Tilapäinen vienti näyttelyyn tai messuille

Myöntävä viranomainen: Euroopan unioni

Osa 1 –   Tuotteet

Tämä yleinen vientilupa kattaa kaikki tämän asetuksen liitteen I missä tahansa kohdassa mainitut kaksikäyttötuotteet, lukuun ottamatta seuraavia:

a)

Kaikki liitteessä II g luetellut tuotteet;

b)

Kaikki tämän asetuksen liitteessä I olevat D osaan kuuluvat tuotteet (tähän eivät sisälly ohjelmistot, joita tarvitaan laitteiden käyttämiseksi esittelytarkoituksiin);

c)

Kaikki tämän asetuksen liitteessä I olevat E osaan kuuluvat tuotteet;

d)

Seuraavat tämän asetuksen liitteessä I mainitut tuotteet:

1A002a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2–5A002a9

5B002 laitteet seuraavasti:

a)

laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 5A002a2–5A002a9 kohdassa määriteltyjen laitteiden kehittämistä tai tuotantoa varten

b)

mittalaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 5A002a2–5A002a9 kohdassa määriteltyjen tiedon suojausta koskevien toimintojen arviointia ja kelpuuttamista varten

6A001

6A002a

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Osa 2 –   Määräpaikat

Tämä lupa on voimassa kaikkialla unionissa seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä:

Albania, Argentiina, Bosnia ja Hertsegovina, Brasilia, Chile, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Intia, Islanti, Kazakstan, Kiina (mukaan lukien Hongkong ja Macao), Kroatia, Marokko, Meksiko, Montenegro, Ranskan merentakaiset alueet, Serbia, Singapore, Tunisia, Turkki, Ukraina, Venäjä, Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Osa 3 –   Käytön edellytykset ja vaatimukset

1.

Tämä lupa oikeuttaa osassa 1 lueteltujen tuotteiden vientiin edellyttäen, että vienti koskee tilapäistä vientiä näyttelyyn tai messuille, sellaisina kuin ne on määritelty 6 kohdassa, ja että tuotteet tuodaan takaisin Euroopan unionin tullialueelle kokonaisina ja muuttumattomina 120 päivän kuluessa ensimmäisestä viennistä.

2.

Viejän sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, sellaisina kuin ne on määritelty tämän asetuksen 9 artiklan 6 kohdassa, voivat viejän pyynnöstä luopua vaatimuksesta, että tuotteet on tuotava takaisin 1 kohdan mukaisesti. Vaatimuksesta luopumiseen sovelletaan tämän asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa ja 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yksittäisiä lupia koskevaa menettelyä.

3.

Tämä lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

1)

viejä on saanut sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta tiedon, että asianomaiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu

a)

käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

b)

sotilaalliseen loppukäyttöön, sellaisena kuin on määritelty tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa, jos ostajamaata tai määrämaata koskee neuvoston päätöksellä tai yhteisellä kannalla taikka Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätöksellä tai Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston sitovalla päätöslauselmalla määrätty aseidenvientikielto; tai

c)

käytettäviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti;

2)

viejä tietää, että kyseessä olevat tuotteet on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 alakohdassa tarkoitettuun käyttöön;

3)

asianomaiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee luvan kattamassa määräpaikassa;

4)

viejä on saanut sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta tai muuta kautta (esimerkiksi valmistajalta) tiedon, että toimivaltaisen viranomaisen luokittelun mukaan asianomaisilla tuotteilla on kansallinen turvaluokitusmerkintä, joka vastaa vähintään tasoa CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

5)

viejä ei kykene takaamaan niiden palauttamista alkuperäisessä tilassa ilman jonkin komponentin tai ohjelmiston poistoa, kopiointia tai levittämistä taikka jos teknologian siirtoon liittyy esittely;

6)

asianomaiset tuotteet on tarkoitus viedä yksityistä esittelyä tai demonstrointia varten (esimerkiksi yritysten sisäisiin näyttelytiloihin);

7)

asianomaiset tuotteet on tarkoitus sisällyttää tuotantoprosessiin;

8)

asianomaisia tuotteita on tarkoitus käyttää niiden aiottuun käyttötarkoitukseen, paitsi siinä laajuudessa kuin niiden demonstrointi käytännössä edellyttää, kunhan testien tuloksia ei aseteta kolmansien osapuolien saataville;

9)

viennin on tarkoitus tapahtua kaupallisen liiketoimen ja erityisesti asianomaisten tuotteiden myynnin tai vuokrauksen seurauksena;

10)

asianomaisia tuotteita on tarkoitus säilyttää näyttelyssä tai messuilla pelkästään myynti- tai vuokraustarkoituksessa ilman esittelyä tai demonstrointia;

11)

viejä toteuttaa järjestelyjä, jotka estäisivät häntä pitämästä asianomaisia tuotteita valvonnassaan koko tilapäisen viennin ajan.

4.

Viejien on ilmoitettava hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 44 kohdassa EU-viitenumero X002 ja mainittava erityisesti, että tuotteet viedään unionin yleisen vientiluvan EU004 nojalla.

5.

Tätä lupaa käyttävän viejän on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille luvan ensimmäisestä käyttökerrasta viimeistään 30 päivän kuluttua ensimmäisestä vientipäivämäärästä tai vaihtoehtoisesti ja viejän sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Jäsenvaltiot määrittelevät tämän luvan käyttöön liittyvät ilmoitusvaatimukset sekä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia tämän luvan perusteella viedyistä tuotteista.

Jäsenvaltio voi vaatia alueelleen sijoittautuneita viejiä rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa, jollei tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdasta muuta johdu.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa esitettyjen vaatimusten on tilanteen mukaan perustuttava vaatimuksiin, jotka on määritelty kansallisten yleisten vientilupien käyttöä varten ja joita tällaisia lupia myöntävät jäsenvaltiot asettavat.

6.

Tässä luvassa ’näyttelyllä tai messuilla’ tarkoitetaan kaupallisia tapahtumia, joilla on tietty kesto ja joissa useat näytteilleasettajat esittelevät tuotteitaan kaupallisille vierailijoille tai suurelle yleisölle.

LIITE II e

UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA N:o EU005

(tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

Tietoliikenne

Myöntävä viranomainen: Euroopan unioni

Osa 1 –   Tuotteet

Tämä yleinen vientilupa kattaa seuraavat tämän asetuksen liitteessä I mainitut kaksikäyttötuotteet:

a)

Seuraavat ryhmän 5 osaan 1 kuuluvat tuotteet:

i)

5A001b2 ja 5A001c ja 5A001d kohdassa mainitut tuotteet, mukaan lukien niitä varten erityisesti suunnitellut tai kehitetyt komponentit ja tarvikkeet;

ii)

5B001 ja 5D001 kohdassa mainitut tuotteet, kun on kyse testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteista, sekä a alakohdassa mainittuihin tuotteisiin tarkoitetut ohjelmistot;

b)

5E001a kohdassa valvonnanalaiseksi asetettu teknologia, jos sitä tarvitaan 1 kohdassa mainittujen tuotteiden asentamiseen, käyttöön, ylläpitoon tai korjaukseen ja jos se on tarkoitettu samalle loppukäyttäjälle kuin kyseiset tuotteet.

Osa 2 –   Määräpaikat

Tämä lupa on voimassa kaikkialla unionissa seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä:

Argentiina, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Intia, Kiina (mukaan lukien Hongkong ja Macao), Kroatia, Turkki, Ukraina, Venäjä.

Osa 3 –   Käytön edellytykset ja vaatimukset

1.

Tämä lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

1)

viejä on saanut sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta, sellaisina kuin ne on määritelty tämän asetuksen 9 artiklan 6 kohdassa, tiedon, että kyseessä olevat tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu

a)

käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

b)

sotilaalliseen loppukäyttöön, sellaisena kuin se on määritelty tämän asetuksen 4 artiklan 2 kodassa, jos ostajamaata tai määrämaata koskee neuvoston päätöksellä tai yhteisellä kannalla taikka Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätöksellä tai Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston sitovalla päätöslauselmalla määrätty aseidenvientikielto;

c)

käytettäviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti; tai

d)

käyttöön, joka loukkaa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja ihmisoikeuksia, demokraattisia periaatteita tai sananvapautta ja jossa käytetään sieppaustekniikkaa ja digitaalisia tiedonsiirtolaitteita matkapuhelinten ja tekstiviestien seurantaan ja kohdennettua internetin käytön valvontaa (esimerkiksi valvontakeskusten ja laillisten sieppausyhdyskäytävien avulla);

2)

viejä huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietää, että kyseessä olevat tuotteet on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 alakohdassa tarkoitettuun käyttöön;

3)

viejä huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietää, että kyseessä olevat tuotteet viedään edelleen muuhun määräpaikkaan kuin tämän liitteen osassa 2 tai liitteen II a osassa 2 lueteltuihin määräpaikkoihin taikka jäsenvaltioihin;

4)

asianomaiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee luvan kattamassa määräpaikassa.

2.

Viejien on ilmoitettava hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 44 kohdassa EU-viitenumero X002 ja mainittava erityisesti, että tuotteet viedään unionin yleisen vientiluvan EU005 nojalla.

3.

Tätä lupaa käyttävän viejän on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta viimeistään 30 päivän kuluttua ensimmäisestä vientipäivämäärästä tai vaihtoehtoisesti ja viejän sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Jäsenvaltiot määrittelevät tämän luvan käyttöön liittyvät ilmoitusvaatimukset sekä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia tämän luvan perusteella viedyistä tuotteista.

Jäsenvaltio voi vaatia alueelleen sijoittautuneita viejiä rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa, jollei tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdasta muuta johdu.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa esitettyjen vaatimusten on tilanteen mukaan perustuttava vaatimuksiin, jotka on määritelty kansallisten yleisten vientilupien käyttöä varten ja joita tällaisia lupia myöntävät jäsenvaltiot asettavat.

LIITE II f

UNIONIN YLEINEN VIENTILUPA N:o EU006

(tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

Kemikaalit

Osa 1 –   Tuotteet

Tämä yleinen vientilupa kattaa seuraavat tämän asetuksen liitteessä I mainitut kaksikäyttötuotteet:

 

1C350:

1.

Tiodiglykoli (111-48-8)

2.

Fosforioksikloridi (10025-87-3)

3.

Dimetyylimetyylifosfonaatti (756-79-6)

5.

Metyylifosfonotiohappodikloridi (676-97-1)

6.

Dimetyylifosfiitti (DMP) (868-85-9)

7.

Fosforitrikloridi (7719-12-2)

8.

Trimetyylifosfiitti (TMP) (121-45-9)

9.

Tionyylikloridi (7719-09-7)

10.

N-metyyli-3-piperidinoli (3554-74-3)

11.

2-N,N-di-isopropyyliamino-etyylikloridi (96-79-7)

12.

2-N,N-di-isopropyyliamino-etaanitioli (5842-07-9)

13.

Kinuklinidin-3-oli (1619-34-7)

14.

Kaliumfluoridi (7789-23-3)

15.

2-kloorietanoli (107-07-3)

16.

Dimetyyliamiini (124-40-3)

17.

Dietyylietyylifosfonaatti (78-38-6)

18.

Dietyyli-N,N-dimetyyli-fosforoamidaatti (2404-03-7)

19.

Dietyylifosfiitti (762-04-9)

20.

Dimetyyliamiinihydrokloridi (506-59-2)

21.

Etyylifosfonidikloridi (1498-40-4)

22.

Etyylifosfonodikloridi (1066-50-8)

24.

Vetyfluoridi (7664-39-3)

25.

Metyylibentsilaatti (76-89-1)

26.

Metyylifosfonidikloridi (676-83-5)

27.

2-N,N-di-isopropyyliamino-etanoli (96-80-0)

28.

Pinakolyylialkoholi (464-07-3)

30.

Trietyylifosfiitti (122-52-1)

31.

Arseenitrikloridi (7784-34-1)

32.

Bentsiilihappo (76-93-7)

33.

Dietyylimetyylifosfoniitti (15715-41-0)

34.

Dimetyylietyylifosfonaatti (6163-75-3)

35.

Etyylifosfonidifluoridi (430-78-4)

36.

Metyylifosfonidifluoridi (753-59-3)

37.

3-kinuklidinoni (3731-38-2)

38.

Fosforipentakloridi (10026-13-8)

39.

Pinakoloni (3,3-dimetyyli-2-butanoni) (75-97-8)

40.

Kaliumsyanidi (151-50-8)

41.

Kaliumvetyfluoridi (7789-29-9)

42.

Ammoniumvetyfluoridi eli ammoniumbifluoridi (1341-49-7)

43.

Natriumfluoridi (7681-49-4)

44.

Natriumvetyfluoridi (1333-83-1)

45.

Natriumsyanidi (143-33-9)

46.

Trietanoliamiini (102-71-6)

47.

Fosforipentasulfidi (1314-80-3)

48.

Di-isopropyyliamiini (108-18-9)

49.

Dietyyliaminoetanoli (100-37-8)

50.

Natriumsulfidi (1313-82-2)

51.

Dirikkidikloridi (10025-67-9)

52.

Rikkikloridi (10545-99-0)

53.

Trietanoliamiinihydrokloridi (637-39-8)

54.

N,N-di-isopropyyli2-aminoetyylikloridihydrokloridi (4261-68-1)

55.

Metyylifosfonihappo (993-13-5)

56.

Dietyylimetyylifosfonaatti (683-08-9)

57.

N,N-dimetyyliaminofosforyylidikloridi (677-43-0)

58.

Tri-isopropyylifosfiitti (116-17-6)

59.

Etyylidietanoliamiini (139-87-7)

60.

O,O-dietyylifosforotioaatti (2465-65-8)

61.

O,O-dietyylifosforoditioaatti (298-06-6)

62.

Natriumheksafluorisilikaatti (16893-85-9)

63.

Metyylifosfonotiohappodikloridi (676-98-2).

 

1C450 a:

4.

fosgeeni: karbonyylidikloridi (75-44-5)

5.

kloorisyanidi (506-77-4)

6.

vetysyanidi (74-90-8)

7.

klooripikriini: trikloorinitrometaani (76-06-2);

 

1C450 b:

1.

muut kuin asetarvikeluettelossa tai kohdassa 1C350 luetellut kemikaalit, jotka sisältävät fosforiatomin, johon on sitoutunut yksi metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyliryhmä, mutta ei muita hiiliatomeja;

2.

N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-fosforamidodihalidit, muut kuin N,N-dimetyyliaminofosforyylidikloridi, joka luetellaan kohdassa 1C350.57;

3.

dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-fosforoamidaatit, muut kuin dietyyli-N,N-dimetyyli- fosforoamidaatti, joka luetellaan kohdassa 1C350;

4.

2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetyylikloridit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi tai N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi hydrokloridi, jotka luetellaan kohdassa 1C350;

5.

2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetanolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetanoli (96-80-0) ja N,N-dietyyliaminoetanoli (100-37-8), jotka luetellaan kohdassa 1C350;

6.

2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetaanitiolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetaanitioli, joka luetellaan kohdassa 1C350;

8.

metyylidietanoliamiini (105-59-9).

Osa 2 –   Määräpaikat

Tämä lupa on voimassa kaikkialla unionissa seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä:

Argentiina, Etelä-Korea, Islanti, Kroatia, Turkki, Ukraina.

Osa 3 –   Käytön edellytykset ja vaatimukset

1.

Tämä lupa ei oikeuta tuotteiden vientiin, jos

1)

viejä on saanut sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta, sellaisina kuin ne on määritelty tämän asetuksen 9 artiklan 6 kohdassa, tiedon, että asianomaiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu

a)

käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin;

b)

sotilaalliseen loppukäyttöön, sellaisena kuin se on määritelty tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa, jos ostajamaata tai määrämaata koskee neuvoston päätöksellä tai yhteisellä kannalla taikka Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätöksellä tai Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston sitovalla päätöslauselmalla määrätty aseidenvientikielto; tai

c)

käytettäviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti;

2)

viejä huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietää, että kyseessä olevat tuotteet on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 alakohdassa tarkoitettuun käyttöön;

3)

viejä huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tietää, että kyseessä olevat tuotteet viedään edelleen muuhun määräpaikkaan kuin tämän liitteen osassa 2 tai liitteen II a osassa 2 lueteltuihin määräpaikkoihin taikka jäsenvaltioihin; tai

4)

asianomaiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee tämän luvan kattamassa määräpaikassa.

2.

Viejien on ilmoitettava hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 44 kohdassa EU-viitenumero X002 ja mainittava erityisesti, että tuotteet viedään unionin yleisen vientiluvan EU006 nojalla.

3.

Tätä lupaa käyttävän viejän on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta viimeistään 30 päivän kuluttua ensimmäisestä vientipäivämäärästä tai vaihtoehtoisesti ja viejän sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Jäsenvaltiot määrittelevät tämän luvan käyttöön liittyvät ilmoitusvaatimukset sekä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia tämän luvan perusteella viedyistä tuotteista.

Jäsenvaltio voi vaatia alueelleen sijoittautuneita viejiä rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa, jollei tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdasta muuta johdu.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa esitettyjen vaatimusten on tilanteen mukaan perustuttava vaatimuksiin, jotka on määritelty kansallisten yleisten vientilupien käyttöä varten ja joita tällaisia lupia myöntävät jäsenvaltiot asettavat.

LIITE II g

(tämän asetuksen 9 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja liitteessä II a, II c ja II d tarkoitettu luettelo)

Luettelon kohdissa ei aina ole tuotteiden täydellistä kuvausta ja niihin liittyviä liitteessä I olevia huomautuksia. Tuotteiden täydellinen kuvaus on vain liitteessä I.

Tuotteen mainitseminen tässä liitteessä ei vaikuta liitteessä I olevan yleisen ohjelmistohuomautuksen soveltamiseen.

Kaikki liitteessä IV mainitut tuotteet.

0C001 Luonnonuraani tai köyhdytetty uraani tai torium metallina, seoksena, kemiallisena yhdisteenä tai konsentraattina ja mikä tahansa muu aine, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä mainituista.

0C002 Muut kuin liitteessä IV mainitut erityiset halkeamiskelpoiset materiaalit.

0D001 Ohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ryhmässä 0 määriteltyjen tuotteiden kehittämistä, tuotantoa tai käyttöä varten, siltä osin kuin ne liittyvät 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV.

0E001 Teknologia ydinteknologiahuomautuksen mukaisesti ryhmässä 0 määriteltyjen tuotteiden kehittämistä, tuotantoa tai käyttöä varten, siltä osin kuin se liittyy 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV.

1A102 toistokyllästetyt pyrolisoidut hiili-hiilikomponentit, jotka on tarkoitettu 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin.

1C351 Ihmispatogeenit, zoonoosit ja toksiinit.

1C352 Eläinpatogeenit.

1C353 Geneettinen materiaali ja geneettisesti muunnetut organismit.

1C354 Kasvipatogeenit.

1C450a.1. amiton: O,O-dietyyli-S-2-N,N-dietyyliaminoetyyli-fosforotiolaatti (78-53-5) ja vastaavat alkyloidut tai protonoidut suolat.

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometyyli)-1-propeeni (382-21-8).

7E104 Teknologia, joka on tarkoitettu lennon ohjaus-, ohjautus- ja työntövoimatietojen integrointiin lennonhallintajärjestelmään rakettijärjestelmän lentoradan optimoimiseksi.

9A009.a Hybridipolttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, joiden kokonaisimpulssikapasiteetti ylittää 1,1 MNs.

9A117 Ohjuksissa käyttökelpoiset rakettien vaiheistusmekanismit, irrotusmekanismit ja vaiheiden väliset laitteet


KOMISSION LAUSUMA

Komissio aikoo tarkastella tätä asetusta uudelleen 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä ja harkita erityisesti mahdollisuutta ottaa käyttöön arvoltaan vähäisiä toimituksia koskeva yleinen vientilupa.


EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION LAUSUMA ARVOLTAAN VÄHÄISISTÄ TOIMITUKSISTA

Tämä asetus ei vaikuta arvoltaan vähäisiä toimituksia koskeviin kansallisiin yleisiin vientilupiin, joita jäsenvaltiot ovat myöntäneet asetuksen (EY) N:o 428/2009 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.