23.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/16


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1205/2011,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2011,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 7 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi 7 päivänä lokakuuta 2010 asiakirjan Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – rahoitusvarojen siirrot, jäljempänä ’muutokset’. Muutosten tarkoituksena on auttaa tilinpäätösten käyttäjiä arvioimaan paremmin rahoitusvarojen siirtoihin liittyviä riskejä ja kyseisten riskien vaikutusta yhteisön taloudelliseen asemaan. Niiden tavoitteena on edistää avoimuutta erityisesti sellaisten siirtojen raportoinnissa, joihin liittyy rahoitusvarojen arvopaperistamista.

(3)

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmän (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) teknisen asiantuntijaryhmän (Technical Expert Group, TEG) kuulemisessa vahvistettiin, että muutokset ovat asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa hyväksymiselle asetettujen teknisten edellytysten mukaiset. Tilinpäätösstandardeja koskevien lausuntojen tarkasteluryhmän perustamisesta tietojen antamiseksi komissiolle EFRAGin (European Financial Reporting Advisory Group) lausuntojen puolueettomuudesta ja tasapuolisuudesta 14 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/505/EY (3) mukaisesti kyseinen tarkasteluryhmä tarkasteli hyväksymistä koskevaa EFRAGin lausuntoa ja totesi komissiolle sen olevan tasapuolinen ja puolueeton.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liite seuraavasti:

(1)

Muutetaan kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

(2)

Muutetaan IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto tämän asetuksen liitteessä esitettyjen IFRS 7:ään tehtävien muutosten mukaisesti.

2 artikla

Yritysten on sovellettava 1 artiklassa tarkoitettuja muutoksia viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 30 päivän kesäkuuta 2011 jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 199, 21.7.2006, s. 33.


LIITE

KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT

IFRS 7

Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – rahoitusvarojen siirrot

”Kopiointi sallitaan Euroopan talousalueella. Kaikki olemassa olevat oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida yksityiskäyttöön tai muuhun kohtuulliseen käyttöön. Lisätietoja on saatavissa IASB:sta internetosoitteessawww.iasb.org .”

MUUTOKSET IFRS 7:ÄÄN

Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

RAHOITUSVAROJEN SIIRROT

42A

Kappaleisiin 42B–42H sisältyvillä, tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevilla vaatimuksilla, jotka liittyvät rahoitusvarojen siirtoihin toiselle osapuolelle, täydennetään tämän IFRS-standardin muita tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevia vaatimuksia. Yhteisön on esitettävä kappaleissa 42B–42H edellytetyt tiedot tilinpäätöksessä yhtenä liitetietona. Yhteisön on esitettävä vaaditut tiedot tilinpäätöksessä kaikista sellaisista siirretyistä rahoitusvaroista, joita ei ole kirjattu pois taseesta, ja siirrettyyn omaisuuserään säilyneestä intressistä, joka on olemassa raportointipäivänä, riippumatta siitä, milloin asianomainen siirto on tapahtunut. Sovellettaessa kyseisiin kappaleisiin sisältyviä tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevia vaatimuksia yhteisön katsotaan siirtävän toiselle osapuolelle rahoitusvaroihin kuuluvan erän kokonaisuudessaan tai osan siitä (siirretty rahoitusvaroihin kuuluva erä), jos ja vain jos se joko:

(a)

siirtää sopimukseen perustuvat oikeudet kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtojen saamiseen toiselle osapuolelle; tai

(b)

pitää itsellään sopimukseen perustuvat oikeudet kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtojen saamiseen mutta ottaa vastatakseen sopimukseen perustuvan velvollisuuden maksaa kyseiset rahavirrat yhdelle tai useammalle vastaanottajalle järjestelyn mukaisesti.

42B

Yhteisön on esitettävä tilinpäätöksessä tiedot, jotka auttavat tilinpäätöksen käyttäjiä:

(a)

ymmärtämään sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen, joita ei ole kirjattu pois taseesta kokonaan, ja niihin liittyvien velkojen välisen suhteen; ja

(b)

arvioimaan yhteisöllä taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin säilyneen intressin luonnetta ja siihen liittyviä riskejä.

42C

Kappaleisiin 42E–42H sisältyviä tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevia vaatimuksia sovellettaessa yhteisöllä katsotaan säilyvän intressi siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään, jos se osana siirtoa pitää itsellään yhdenkin siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään liittyvän sopimukseen perustuvan oikeuden tai velvollisuuden tai saa yhdenkin siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään liittyvän sopimukseen perustuvan oikeuden tai velvollisuuden. Kappaleisiin 42E–42H sisältyviä tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevia vaatimuksia sovellettaessa seuraavissa ei ole kyse säilyvästä intressistä:

(a)

vilpilliseen siirtoon liittyvät tavanomaiset vahvistusilmoitukset ja takuut sekä kohtuullisuuden, hyvän uskon ja rehellisten menettelytapojen käsitteet, joilla siirto voitaisiin mitätöidä oikeusteitse;

(b)

termiini- ja optiosopimukset sekä muut sopimukset, jotka koskevat siirretyn rahoitusvaroihin kuuluvan erän takaisin hankkimista ja joiden mukainen sopimushinta (tai toteutushinta) on siirretyn rahoitusvaroihin kuuluvan erän käypä arvo; tai

(c)

järjestely, jonka perusteella yhteisö pitää itsellään sopimukseen perustuvat oikeudet rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtojen saamiseen mutta ottaa vastatakseen sopimukseen perustuvan velvollisuuden maksaa kyseiset rahavirrat yhdelle tai useammalle yhteisölle ja jossa IAS 39:n kappaleen 19(a)–(c) ehdot täyttyvät.

Siirretyt rahoitusvarat, joita ei ole kirjattu pois taseesta kokonaan

42D

Yhteisö on saattanut siirtää rahoitusvaroja toiselle osapuolelle sillä tavalla, että omaisuuserä ei kokonaisuudessaan tai osaksi täytä taseesta pois kirjaamisen edellytyksiä. Täyttääkseen kappaleessa 42B(a) asetetut tavoitteet yhteisön on esitettävä kunakin raportointipäivänä tilinpäätöksessä kustakin sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen luokasta, joita ei ole kirjattu pois taseesta kokonaan:

(a)

siirrettyjen varojen luonne;

(b)

tieto siitä, millaisille omistukseen liittyville riskeille yhteisö on alttiina ja millaisia omistukseen liittyviä etuja se voi saada;

(c)

kuvaus siirrettyjen varojen ja niihin liittyvien velkojen välisen suhteen luonteesta, mukaan luettuina siirrettyjen varojen käyttöä koskevat rajoitukset, joita siirrosta aiheutuu raportoivalle yhteisölle;

(d)

kun siirrettyihin varoihin liittyvien velkojen vastapuolella tai vastapuolilla on takautumisoikeus pelkästään siirrettyihin varoihin, taulukko, jossa esitetään siirrettyjen varojen käyvät arvot, niihin liittyvien velkojen käyvät arvot ja nettopositio (siirrettyjen varojen ja niihin liittyvien velkojen käypien arvojen välinen erotus);

(e)

kun yhteisö pitää siirretyt varat edelleen kokonaan taseessaan, siirrettyjen varojen ja niihin liittyvien velkojen kirjanpitoarvot;

(f)

kun yhteisö pitää kyseiset varat edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt niihin intressi (ks. IAS 39:n kappaleet 20(c)(ii) ja 30), alkuperäisten varojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo ennen siirtoa, niiden varojen kirjanpitoarvo, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan, sekä niihin liittyvien velkojen kirjanpitoarvo.

Siirretyt rahoitusvarat, jotka on kirjattu pois taseesta kokonaan

42E

Täyttääkseen kappaleessa 42B(b) asetetut tavoitteet, kun yhteisö kirjaa siirretyt rahoitusvarat pois taseesta kokonaan (ks. IAS 39:n kappaleet 20(a) ja (c)(i)) mutta sillä säilyy niihin intressi, yhteisön on esitettävä tilinpäätöksessä kunkin sillä kunakin raportointipäivänä säilyneen erityyppisen intressin osalta vähintään:

(a)

sellaisten varojen ja velkojen kirjanpitoarvot, jotka merkitään yhteisön taseeseen ja jotka edustavat yhteisöllä säilynyttä intressiä taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin, sekä erät, joihin kyseisten varojen ja velkojen kirjanpitoarvot sisältyvät;

(b)

sellaisten varojen ja velkojen käyvät arvot, jotka edustavat yhteisöllä säilynyttä intressiä taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin;

(c)

rahamäärä, joka parhaiten kuvaa sen tappioriskin enimmäismäärää, jolle yhteisö on alttiina sen johdosta, että sillä on säilynyt intressi taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin, ja tiedot, joista ilmenee kuinka tappioriskin enimmäismäärä on määritetty;

(d)

diskonttaamattomat lähtevät rahavirrat, joita tarvittaisiin tai saatetaan tarvita taseesta pois kirjattujen rahoitusvarojen takaisin ostamiseksi (esim. optiosopimuksessa määrätty merkintähinta), tai siirron saajalle siirretyistä varoista maksettavat muut rahamäärät; jos lähtevä rahavirta on muuttuva, tilinpäätöksessä esitettävän rahamäärän on perustuttava kunakin raportointipäivänä vallitseviin olosuhteisiin;

(e)

maturiteettijakauma, joka koskee sellaisia diskonttaamattomia lähteviä rahavirtoja, joita tarvittaisiin tai saatetaan tarvita taseesta pois kirjattujen rahoitusvarojen takaisin ostamiseksi, tai siirron saajalle siirretyistä varoista maksettavia muita rahamääriä; tällaisesta maturiteettijakaumasta ilmenevät yhteisöllä säilyneeseen intressiin liittyvät, jäljellä olevat sopimukseen perustuvat juoksuajat;

(f)

laadulliset tiedot, joilla selitetään ja tuetaan kohdissa (a)–(e) edellytettyjä tilinpäätöksessä esitettäviä määrällisiä tietoja.

42F

Yhteisö voi yhdistää tiettyä omaisuuserää koskevat kappaleessa 42E edellytetyt tiedot, jos sillä säilyy useamman kuin yhden tyyppinen intressi kyseiseen taseesta pois kirjattuun rahoitusvaroihin kuuluvaan erään, ja se voi raportoida omaisuuserän yhden tyyppisenä säilyneenä intressinä.

42G

Lisäksi yhteisön on esitettävä tilinpäätöksessä kunkin sillä säilyneen erityyppisen intressin osalta:

(a)

varojen siirtopäivänä kirjattu voitto tai tappio;

(b)

raportointikaudella kirjatut tuotot ja kulut sekä kertyneet tuotot ja kulut, jotka johtuvat yhteisöllä säilyneestä intressistä taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin (esim. johdannaissopimusten käypien arvojen muutokset);

(c)

tieto siitä, jos raportointikaudella tapahtuneista (taseesta pois kirjaamisen edellytykset täyttävistä) siirroista saatujen maksujen kokonaismäärä ei jakautunut tasaisesti raportointikaudelle (esim. huomattava osuus toteutuneiden siirtojen kokonaismäärästä syntyi raportointikauden viimeisinä päivinä):

(i)

ajanjakso, jona siirtoja tapahtui eniten kyseisellä raportointikaudella (esim. raportointikauden päättymistä edeltävät viisi viimeistä päivää);

(ii)

raportointikauden kyseisenä ajanjaksona tapahtuneista siirroista kirjattu rahamäärä (esim. voitot tai tappiot); ja

(iii)

raportointikauden kyseisenä ajanjaksona tapahtuneista siirroista saatujen maksujen kokonaisrahamäärä.

Yhteisön on annettava nämä tiedot kultakin kaudelta, jolta esitetään laaja tuloslaskelma.

Lisätiedot

42H

Yhteisön on esitettävä tilinpäätöksessä lisätiedot, joita se pitää tarpeellisina kappaleessa 42B asetettujen, tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

Lisätään kappale 44M.

44M

Lokakuussa 2010 julkaistun asiakirjan Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – Rahoitusvarojen siirrot (Muutokset IFRS 7:ään) seurauksena poistettiin kappale 13 ja lisättiin kappaleet 42A–42H ja B29–B39. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.7.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutoksia aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto. Yhteisön ei tarvitse esittää kyseisissä muutoksissa edellytettyjä tietoja sellaisilta tilikausilta, jotka alkavat ennen päivää, jona kyseisiä muutoksia sovelletaan ensimmäistä kertaa.

Liite B

Soveltamisohjeistus

Lisätään kappaleen B28 jälkeen otsikot ja kappaleet B29–B39.

KIRJAAMINEN POIS TASEESTA (KAPPALEET 42C–42H)

Säilynyt intressi (kappale 42C)

B29

Kappaleisiin 42E-42H sisältyviä, tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevia vaatimuksia sovellettaessa toiselle osapuolelle siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään säilynyttä intressiä arvioidaan raportoivan yhteisön tasolla. Esimerkiksi jos tytäryritys siirtää lähipiiriin kuulumattomalle kolmannelle osapuolelle rahoitusvaroihin kuuluvan erän, johon tytäryrityksen emoyrityksellä säilyy intressi, tytäryritys ei ota huomioon emoyrityksellä säilynyttä intressiä arvioidessaan, onko sillä itsellään säilynyt intressi siirrettyyn omaisuuserään sen omassa tilinpäätöksessä (ts. kun tytäryritys on raportoiva yhteisö). Emoyritys ottaisi kuitenkin huomioon sillä itsellään (tai muulla konserniin kuuluvalla yrityksellä) säilyneen intressin tytäryrityksensä siirtämään rahoitusvaroihin kuuluvaan erään määrittäessään, onko sillä säilynyt intressi siirrettyyn omaisuuserään konsernitilinpäätöksessään (ts. kun raportoiva yhteisö on konserni).

B30

Yhteisöllä ei säily intressiä siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään, jos se ei osana siirtoa pidä itsellään yhtään siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään liittyvää sopimukseen perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta eikä saa yhtään uutta siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään liittyvää sopimusperusteista oikeutta tai velvollisuutta. Yhteisöllä ei säily intressi siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään, jos sillä ei ole intressiä siirretyn rahoitusvaroihin kuuluvan erän tulevaan tuottoon eikä velvollisuutta suorittaa tulevaisuudessa missään olosuhteissa siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään liittyviä maksuja.

B31

Siirrettyyn rahoitusvaroihin kuuluvaan erään säilyvä intressi voi johtua siirtosopimuksen tai siirron yhteydessä siirron saajan kanssa tehdyn erillisen sopimuksen ehdoista.

Siirretyt rahoitusvarat, joita ei ole kirjattu pois taseesta kokonaan (kappale 42D)

B32

Kappaleessa 42D edellytetään tietojen esittämistä tilinpäätöksessä, kun kaikki siirretyt rahoitusvarat tai osa niistä eivät täytä taseesta pois kirjaamisen edellytyksiä. Kyseiset tilinpäätöksessä esitettävät tiedot edellytetään jokaiselta raportointipäivältä, jona yhteisö pitää siirretyt rahoitusvarat edelleen taseessaan riippumatta siitä, milloin siirrot ovat tapahtuneet.

Erityyppiset säilyneet intressit (kappaleet 42E–42H)

B33

Kappaleissa 42E–42H edellytetään, että tilinpäätöksessä esitetään laadullisia ja määrällisiä tietoja kaikista taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin säilyneistä erityyppisistä intresseistä. Yhteisön on yhdistettävä säilyneet intressinsä tyypeiksi, jotka kuvaavat yhteisön riskipositiota. Yhteisö voi esimerkiksi yhdistää säilyneet intressinsä rahoitusinstrumenttityypeittäin (esim. takaukset tai osto-optiot) tai siirtotyypeittäin (esim. myyntisaamisten factoring-rahoitus, arvopaperistaminen ja arvopapereiden lainaaminen).

Siirrettyjen omaisuuserien takaisin ostamiseksi tarvittavien diskonttaamattomien lähtevien rahavirtojen maturiteettijakauma (kappale 42E(e))

B34

Kappaleessa 42E(e) edellytetään yhteisöä esittämään tilinpäätöksessä maturiteettijakauma, joka koskee sellaisia diskonttaamattomia lähteviä rahavirtoja, jotka tarvittaisiin taseesta pois kirjattujen rahoitusvarojen takaisin ostamiseksi, tai siirron saajalle taseesta pois kirjatuista rahoitusvaroista maksettavia muita rahamääriä; tällaisesta maturiteettijakaumasta ilmenevät yhteisöllä säilyneeseen intressiin liittyvät, jäljellä olevat sopimukseen perustuvat juoksuajat. Jakaumassa erotellaan rahavirrat, joiden maksamista vaaditaan yhteisöltä (esim. termiinisopimukset), rahavirrat, joiden maksamista saatetaan vaatia yhteisöltä (esim. asetetut myyntioptiot) ja rahavirrat, jotka yhteisö voisi halutessaan maksaa (esim. ostetut osto-optiot).

B35

Laatiessaan kappaleessa 42E(e) edellytettyä maturiteettijakaumaa yhteisön on käytettävä harkintaa määrittäessään jakaumassa käytettävien ajanjaksojen asianmukaista määrää. Yhteisö voi esimerkiksi todeta, että seuraavat maturiteetteihin liittyvät ajanjaksot ovat asianmukaisia:

(a)

enintään kuukausi;

(b)

yli kuukausi mutta enintään kolme kuukautta;

(c)

yli kolme kuukautta mutta enintään kuusi kuukautta;

(d)

yli kuusi kuukautta mutta enintään yksi vuosi;

(e)

yli vuosi mutta enintään kolme vuotta;

(f)

yli kolme vuotta mutta enintään viisi vuotta; ja

(g)

yli viisi vuotta.

B36

Jos mahdollisia maturiteetteja on useampia, rahavirrat otetaan huomioon sen aikaisimman päivän perusteella, jona yhteisöltä voidaan vaatia maksua tai sen on sallittua suorittaa maksu.

Laadulliset tiedot (kappale 42E(f))

B37

Kappaleessa 42E(f) edellytettyihin laadullisiin tietoihin sisältyy kuvaus taseesta pois kirjatuista rahoitusvaroista sekä kyseisten erien siirron jälkeen säilyneen intressin luonteesta ja tarkoituksesta. Tietoihin sisältyy myös kuvaus riskeistä, joille yhteisö on alttiina, mukaan luettuina:

(a)

kuvaus siitä, kuinka yhteisö hallitsee riskiä, joka liittyy sillä säilyneeseen intressiin taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin;

(b)

tieto siitä, edellytetäänkö yhteisön vastaavan tappioista ennen muita osapuolia, sekä sellaisten osapuolten vastattavaksi tulevien tappioiden asema ja määrät, jotka ovat asemaltaan yhteisöllä omaisuuserään olevan intressin (eli yhteisöllä säilyneen intressin) alapuolella;

(c)

kuvaus mahdollisista laukaisevista tekijöistä, jotka liittyvät velvollisuuksiin antaa rahallista tukea tai ostaa siirretty rahoitusvaroihin kuuluva erä takaisin.

Taseesta pois kirjaamisesta johtuva voitto tai tappio (kappale 42G(a))

B38

Kappaleessa 42G(a) edellytetään yhteisön esittävän tilipäätöksessä taseesta pois kirjaamisesta johtuva voitto tai tappio, joka liittyy rahoitusvaroihin, joihin yhteisöllä on säilynyt intressi. Yhteisön on esitettävä tilinpäätöksessä, aiheutuiko taseesta pois kirjaamisesta johtuva voitto tai tappio siitä, että aikaisemmin taseeseen merkityn omaisuuserän osatekijöiden (eli taseesta pois kirjattuun omaisuuserään liittyvän intressin ja yhteisöllä säilyneen intressin) käyvät arvot olivat erisuuruiset kuin aikaisemmin taseeseen merkityn omaisuuserän koko käypä arvo. Tällaisessa tapauksessa yhteisön on myös esitettävä tilinpäätöksessä, sisältyikö käyvän arvon määrittämiseen merkittäviä syöttötietoja, jotka eivät perustuneet todettavissa olevaan markkinatietoon kappaleessa 27A kuvatulla tavalla.

Lisätiedot (kappale 42H)

B39

Kappaleissa 42D–42G edellytetyt tilinpäätöksessä esitettävät tiedot eivät välttämättä ole riittäviä kappaleessa 42B asetettujen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällöin yhteisön on esitettävä tarvittavat lisätiedot, jotta tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevat tavoitteet saavutetaan. Yhteisön on päätettävä olosuhteiden perusteella, kuinka paljon lisätietoja sen tarvitsee antaa, jotta käyttäjien tietotarpeet saadaan tyydytettyä, ja kuinka se painottaa lisätietojen eri osa-alueita. Esittämistavassa on löydettävä tasapaino siten, että tilinpäätöstä ei rasiteta runsailla yksityiskohdilla, jotka eivät ehkä auta tilinpäätöksen käyttäjiä, eikä toisaalta tehdä tärkeää informaatiota vaikeaselkoiseksi yhdistelemällä tietoja liikaa.

MUUTOS IFRS 1:EEN

Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto

Lisätään kappale 39F.

VOIMAANTULO

39F

Lokakuussa 2010 julkaistu asiakirja Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – rahoitusvarojen siirrot (Muutokset IFRS 7:ään) aiheutti kappaleen E4 lisäämisen. Yhteisön on sovellettava tätä muutosta 1.7.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutosta aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

Liite E

Lyhytaikaiset helpotukset IFRS-standardien vaatimuksista

Lisätään kappale E4 ja alaviite.

Rahoitusinstrumentteja koskevat tiedot

E4

Ensilaatija saa soveltaa IFRS 7:n kappaleeseen 44G sisältyviä siirtymäsääntöjä. (1)


(1)  Lokakuussa 2010 julkaistu asiakirja Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – rahoitusvarojen siirrot (Muutokset IFRS 7:ään) aiheutti kappaleen E4 lisäämisen. Jotta vältettäisiin mahdollinen jälkiviisaus ja varmistettaisiin, etteivät ensilaatijat ole huonommassa asemassa kuin IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen jo laativat yhteisöt, IASB päätti, että ensilaatijoiden tulee saada käyttää samoja asiakirjaan Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – rahoitusvarojen siirrot (muutos IFRS 7:ään) sisältyviä siirtymäsääntöjä kuin mitkä ovat sallittuja IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen jo laativille yhteisöille.