8.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1126/2011,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2011,

asetuksen (EY) N:o 1120/2009 liitteen III muuttamisesta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädetyn erityistuen määrien rahoittamisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (1) ja erityisesti sen 69 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä lokakuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 (2) 49 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat pyytää minkä tahansa kalenterivuoden 1 päivään elokuuta mennessä vuodesta 2010 alkaen asetuksen (EY) N:o 73/2009 69 artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen määrien tarkistusta, jos mainitun asetuksen 69 artiklan 7 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistettua laskutapaa soveltamalla saatu määrä kyseisenä varainhoitovuonna eroaa enemmän kuin 20 prosenttia asetuksen (EY) N:o 1120/2009 liitteessä III vahvistetusta määrästä.

(2)

Tanska, Suomi ja Slovenia ovat esittäneet komissiolle pyynnön asetuksen (EY) N:o 73/2009 69 artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen määrien tarkistamiseksi vuodesta 2012 alkaen.

(3)

Komissio on tehnyt Tanskan, Suomen ja Slovenian pyyntöjen vuoksi tarvittavan laskennan sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 1120/2009 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 20 prosentin vähimmäismäärä saavutettiin varainhoitovuonna 2010. Asetuksen (EY) N:o 73/2009 69 artiklan 7 kohdan a alakohdan soveltamiseksi komissio käytti Tanskalle, Suomelle ja Slovenialle arvioitua tuen mukauttamisen keskimäärää vahvistaessaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteessä IV säädettyjä nettoenimmäismääriä.

(4)

Tämän laskennan mukaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 69 artiklan 7 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetun laskennan soveltamiseen perustuva varainhoitovuotta 2010 koskeva määrä poikkeaa Tanskan osalta 47 prosenttia, Suomen osalta 29 prosenttia ja Slovenian osalta 47 prosenttia asetuksen (EY) N:o 1120/2009 liitteessä III vahvistetusta määrästä.

(5)

Sen vuoksi olisi tarkistettava Tanskalle, Suomelle ja Slovenialle asetuksen (EY) N:o 1120/2009 liitteessä III vahvistettua määrää. Tarkistettuja määriä olisi sovellettava kalenterivuodesta 2012 alkaen asetuksen (EY) N:o 1120/2009 49 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1120/2009 liite III seuraavasti:

a)

Korvataan Tanskaa koskeva kohta seuraavasti:

”Tanska

23,25”

b)

Korvataan Suomea koskeva kohta seuraavasti:

”Suomi

6,19”

c)

Korvataan Sloveniaa koskeva kohta seuraavasti:

”Slovenia

3,52”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 130, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1.