18.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1034/2011,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2011,

ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen turvallisuusvalvonnasta ja asetuksen (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus) 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 550/2004 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (ilmatila-asetus) 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 551/2004 (2) ja erityisesti sen 6 artiklan,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (3) ja erityisesti sen 8 b artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti komission on Euroopan lentoturvallisuusviraston, jäljempänä ”virasto”, avustuksella hyväksyttävä turvallisuutta koskeviin viranomaisvaatimuksiin liittyvät täytäntöönpanosäännöt, jotta ilmaliikenteen hallinnan turvallisuusvalvonta voidaan toteuttaa tehokkaasti. Mainitun asetuksen 8 b artiklan mukaan kyseisten täytäntöönpanosääntöjen on perustuttava yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (4) 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyihin asetuksiin. Tämä asetus perustuu ilmaliikenteen hallinnan turvallisuusvalvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 2096/2005 muuttamisesta 8 päivänä marraskuuta 2007 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1315/2007 (5).

(2)

On edelleen syytä määritellä toimivaltaisten viranomaisten roolia ja tehtäviä, jotka perustuvat asetuksen (EY) N:o 216/2008, asetuksen (EY) N:o 549/2004, asetuksen (EY) N:o 550/2004 ja eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus) 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/2004 (6) säännöksiin. Näihin asetuksiin sisältyy lennonvarmistuspalvelujen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Vaikka vastuu palvelun turvallisuudesta on palvelun tarjoajalla, jäsenvaltioiden olisi varmistettava tehokas valvonta toimivaltaisten viranomaisten kautta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 549/2004 1 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 216/2008 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti tätä asetusta ei pitäisi soveltaa sotilasoperaatioihin tai -koulutukseen.

(4)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä tämän asetuksen mukaisia turvallisuusauditointeja ja arviointeja osana asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja asetuksessa (EY) N:o 550/2004 edellytettyjä asianmukaisia tarkastuksia ja selvityksiä.

(5)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi harkittava tässä asetuksessa säädetyn turvallisuusvalvontaa koskevan lähestymistavan soveltamista mahdollisuuksien mukaan myös muilla valvonnan aloilla tehokkaan ja yhdenmukaisen valvonnan kehittämiseksi.

(6)

Lennonvarmistuspalveluissa sekä ilmaliikennevirtojen säätelyssä ja ilmatilan hallinnassa käytetään funktionaalisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat ilmaliikenteen hallinnan. Sen vuoksi funktionaalisiin järjestelmiin tehtäviin muutoksiin olisi sovellettava turvallisuusvalvontaa.

(7)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jos järjestelmä tai järjestelmän rakenneosa ei ole asiaa koskevien vaatimusten mukainen. Tällaisessa tapauksessa ja erityisesti jos on annettava turvallisuusmääräys, toimivaltaisen viranomaisen olisi harkittava asetuksen (EY) N:o 552/2004 5 artiklassa tai 6 artiklassa tarkoitettujen vakuutusten antamiseen osallistuneiden ilmoitettujen laitosten ohjeistamista siten, että ne tekevät kyseistä teknistä järjestelmää koskevia erityistarkastuksia.

(8)

Toimivaltaisten viranomaisten vuosittain laatimien turvallisuusvalvontaraporttien olisi parannettava turvallisuusvalvonnan avoimuutta ja vastuullisuutta. Kyseiset raportit olisi osoitettava komissiolle, virastolle ja viranomaisen nimenneelle tai perustaneelle jäsenvaltiolle. Vuosittaisia turvallisuusvalvontaraportteja olisi lisäksi käytettävä alueellisen yhteistyön, asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisten standardointitarkastusten ja turvallisuusvalvonnan kansainvälisen seurannan yhteydessä. Raporteissa olisi annettava asiaankuuluvat tiedot turvallisuustason seurannasta, sovellettavien turvallisuutta koskevien viranomaisvaatimusten noudattamisesta valvotuissa organisaatioissa, viranomaisen turvallisuusauditointeja koskevasta ohjelmasta, turvallisuusperustelujen arvioinnista, muutoksista, joita valvotut organisaatiot ovat tehneet funktionaalisiin järjestelmiin toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä menettelyjä noudattaen, sekä kyseisten viranomaisen antamista turvallisuusmääräyksistä.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 216/218 10 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 550/2004 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi suoritettava asianmukaiset järjestelyt, jotta ne voivat toimia keskenään tiiviissä yhteistyössä varmistaakseen sellaisten lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien riittävän valvonnan, jotka tarjoavat palveluja ilmatilassa, joka on muun jäsenvaltion kuin toimiluvan antaneen jäsenvaltion vastuulla. Asetuksen (EY) N:o 216/2008 15 artiklan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi erityisesti vaihdettava asianmukaisia tietoja organisaatioiden turvallisuusvalvonnasta.

(10)

Viraston olisi edelleen arvioitava tämän asetuksen säännöksiä, etenkin niitä, jotka koskevat muutosten turvallisuusvalvontaa, ja annettava lausunto kyseisten muutosten mukauttamiseksi järjestelmälähtöiseen kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ottaen huomioon näiden säännösten yhdistäminen tulevaan yhteiseen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaan sääntelyrakenteeseen sekä sidosryhmien ja toimivaltaisten viranomaisten turvallisuusvalvonnasta keräämät kokemukset. Viraston lausunnolla olisi myös pyrittävä helpottamaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kansallisten turvallisuusohjelmien (SSP) täytäntöönpanoa unionissa ja osana tätä järjestelmälähtöistä kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

(11)

Tiettyjen asetuksen (EY) N:o 551/2004 mukaisesti perustettujen verkkotoimintojen turvallinen toteuttaminen edellyttää, että niiden toteuttamiseen osallistuvaan yksikköön sovelletaan tiettyjä turvallisuusvaatimuksia. Näillä vaatimuksilla pyritään varmistamaan, että yksikkö tai organisaatio toimii turvallisella tavalla, ja ne vahvistetaan ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen toteuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2011 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 677/2011 (7). Nämä organisaation turvallisuusvaatimukset muistuttavat läheisesti komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1035/2011 (8) vahvistettuja yleisiä vaatimuksia, mutta verkkotoimintojen turvallisuusvastuisiin mukautettuina. Järjestelmälähtöisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan tukemiseksi siviili-ilmailun turvallisuusvalvonnassa näiden vaatimusten noudattamista olisi valvottava samalla tavoin kuin lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia valvotaan.

(12)

Euroopan ilmailun sääntelykehyksen tulevaisuutta käsitellyt korkean tason ryhmä korosti suosituksissaan heinäkuussa 2007 tarvetta erottaa toisistaan viranomaisvalvonta ja palvelujen tai toimintojen tarjoaminen. Tämän periaatteen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 551/2004 6 artiklassa säädetään, että verkkotoimintojen toteuttajaksi nimetylle yksikölle tarvitaan asianmukaiset valvontajärjestelyt. Koska virasto jo suorittaa yleiseurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelun tarjoajien riippumatonta turvallisuusvalvontaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 22 a artiklan mukaisesti, olisi täysin eurooppalaisen lentoturvallisuuspolitiikan mukaista antaa sen tehtäväksi myös komission tukeminen sen toteuttaessa samoja tehtäviä eurooppalaisten verkkotoimintojen osalta.

(13)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1315/2007 olisi kumottava.

(14)

Lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2096/2005 muuttamisesta 29 päivänä heinäkuuta 2010 annettua komission asetusta (EU) N:o 691/2010 (9) olisi muutettava sen mukauttamiseksi tähän asetukseen.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan vaatimukset, joita sovelletaan toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaan lennonvarmistuspalvelun, ilmaliikennevirtojen säätelyn ja ilmatilan hallinnan sekä muiden verkkotoimintojen turvallisuusvalvontaan yleisessä ilmaliikenteessä.

2.   Tätä asetusta sovelletaan toimivaltaisten viranomaisten ja niiden puolesta toimivien pätevien yksiköiden toimintoihin, jotka liittyvät lennonvarmistuspalvelujen, ilmaliikennevirtojen säätelyn, ilmatilan hallinnan ja muiden verkkotoimintojen turvallisuusvalvontaan.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 549/2004 2 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 216/2008 3 artiklan määritelmiä. Asetuksen (EY) N:o 549/2004 2 artiklan 15 alakohdan ”luvan” määritelmää ei kuitenkaan sovelleta.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan

1.

”korjaavalla toimella” toimea, jolla poistetaan havaitun vaatimustenvastaisuuden syy;

2.

”funktionaalisella järjestelmällä” järjestelmien, menettelyjen ja henkilöstöresurssien yhdistelmää, joka on muodostettu ilmaliikenteen hallinnan alan toiminnon suorittamista varten;

3.

”verkon hallinnoijalla” asetuksen (EY) N:o 551/2004 6 artiklan 2 tai 6 kohdan mukaista puolueetonta ja toimivaltaista elintä, joka suorittaa mainitussa artiklassa ja tässä asetuksessa vahvistetut tehtävät;

4.

”verkkotoiminnoilla” asetuksen (EY) N:o 551/2004 6 artiklassa vahvistettuja erityisiä toimintoja;

5.

”organisaatiolla” joko lennonvarmistuspalvelujen tarjoajaa taikka ilmaliikennevirtojen säätelyä tai ilmatilan hallintaa tai muita verkkotoimintoja tarjoavaa yksikköä;

6.

”prosessilla” joukkoa toisiinsa liittyviä tai keskenään vuorovaikutuksessa olevia toimintoja, jotka muuttavat panokset tuotoksiksi;

7.

”turvallisuusperustelulla” sen osoittamista ja todistamista, että funktionaaliseen järjestelmään ehdotettu muutos voidaan toteuttaa voimassa olevassa sääntelykehyksessä vahvistettujen tavoitteiden tai vaatimusten mukaisesti turvallisuutta koskevia viranomaisvaatimuksia noudattaen;

8.

”turvallisuusmääräyksellä” toimivaltaisen viranomaisen antamaa tai hyväksymää asiakirjaa, jossa määrätään funktionaalista järjestelmää koskevien toimien toteuttamisesta turvallisuuden palauttamiseksi, kun todisteet osoittavat, että ilmailun turvallisuus voisi muussa tapauksessa vaarantua;

9.

”turvallisuustavoitteella” laadullista tai määrällistä lausumaa, jossa määritellään vaaratekijän suurin hyväksyttävä esiintymistiheys tai todennäköisyys, jolla vaaratekijän voidaan olettaa ilmenevän;

10.

”viranomaisen turvallisuusauditoinnilla” toimivaltaisen viranomaisen tekemää tai sen puolesta tehtyä järjestelmällistä ja riippumatonta tarkastusta sen määrittämiseksi, ovatko prosesseja ja niiden tuloksia, tuotteita tai palveluja koskevat turvallisuuteen liittyvät järjestelyt kokonaisuutena tai niiden osat vaadittujen turvallisuusjärjestelyjen mukaiset ja onko ne toteutettu tehokkaasti ja ovatko ne sopivia odotettujen tulosten saavuttamiseksi;

11.

”turvallisuutta koskevilla viranomaisvaatimuksilla” unionin tai kansallisissa säädöksissä lennonvarmistuspalvelujen tai ilmaliikennevirtojen säätelyn ja ilmatilan hallinnan toimintojen tai muiden verkkotoimintojen tarjoamista varten vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat teknistä ja toiminnallista pätevyyttä ja valmiutta näiden palvelujen ja toimintojen tarjoamiseen, niiden turvallisuushallintaa sekä järjestelmiä, niiden osia ja asiaan liittyviä menettelyjä;

12.

”turvallisuusvaatimuksella” tiettyyn turvallisuustavoitteeseen tähtäävään riskinhallintastrategiaan perustuvaa riskinvähentämiskeinoa, mukaan lukien organisaatiota, operatiivisia tekijöitä, menettelyjä, toimintoja, suorituskykyä ja yhteentoimivuutta koskevat vaatimukset tai ympäristönäkökohtiin liittyvät keinot;

13.

”todentamisella” objektiivisten todisteiden esittämisen avulla tapahtuvaa varmistumista siitä, että erityiset vaatimukset on täytetty;

14.

”yleiseurooppalaisella ilmaliikenteen hallinnalla tai lennonvarmistuspalvelulla” toimintaa, joka on suunniteltu ja perustettu useimpien tai kaikkien jäsenvaltioiden käyttäjille ja joka voi ulottua myös sen alueen ulkopuoliseen ilmatilaan, jossa perussopimusta sovelletaan.

3 artikla

Valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset

Tämän asetuksen soveltamiseksi ja rajoittamatta lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien toimilupien vastavuoroista tunnustamista asetuksen (EY) N:o 550/2004 7 artiklan 8 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 216/2008 11 artiklan mukaisesti, valvonnasta vastaavia toimivaltaisia viranomaisia ovat:

a)

jäsenvaltion nimittämä tai perustama kansallinen valvontaviranomainen niitä organisaatioita varten, joiden pääasiallinen toimipaikka ja mahdollinen rekisteröity toimisto sijaitsevat kyseisessä jäsenvaltiossa ja jotka tarjoavat lennonvarmistuspalveluja kyseisen jäsenvaltion alueella;

b)

asetuksen (EY) N:o 550/2004 2 artiklan mukaisten jäsenvaltioiden välisten sopimusten perusteella nimetyt tai perustetut toimivaltaiset viranomaiset niitä organisaatioita varten, joiden osalta turvallisuusvalvontaa koskevat vastuut on kyseisessä sopimuksessa jaettu a alakohdasta poiketen. Näiden sopimusten on oltava asetuksen (EY) N:o 550/2004 2 artiklan 3–6 kohdan vaatimusten mukaisia;

c)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ”virasto”, niitä organisaatioita varten, jotka tarjoavat ilmaliikenteen hallintaa tai lennonvarmistuspalvelua sen alueen ilmatilassa, jossa perussopimusta sovelletaan, ja joiden pääasiallinen toimipaikka ja mahdollinen rekisteröity toimisto sijaitsevat perussopimuksen määräysten soveltamisalaan kuuluvan alueen ulkopuolella;

d)

virasto niitä organisaatioita varten, jotka tarjoavat yleiseurooppalaista ilmaliikenteen hallintaa tai lennonvarmistuspalvelua sekä kaikkia muita verkkotoimintoja sen alueen ilmatilassa, jossa perussopimusta sovelletaan.

4 artikla

Turvallisuusvalvonta

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava turvallisuusvalvontaa osana lennonvarmistuspalveluihin sekä ilmaliikennevirtojen säätelyyn, ilmatilan hallintaan ja muihin verkkotoimintoihin sovellettavien vaatimusten valvontaa seuratakseen näiden palvelujen turvallista tarjontaa ja todentaakseen, että sovellettavia turvallisuutta koskevia viranomaisvaatimuksia ja niiden täytäntöönpanojärjestelyjä noudatetaan.

2.   Kun jäsenvaltiot tekevät sopimuksen sellaisten organisaatioiden valvonnasta, jotka harjoittavat toimintaa useamman kuin yhden jäsenvaltion vastuulla olevaan ilmatilaan ulottuvissa toiminnallisissa ilmatilan lohkoissa, tai kun on kyse rajat ylittävästä palveluntarjonnasta, asianomaisten jäsenvaltioiden on yksilöitävä ja jaettava turvallisuusvalvontaa koskevat vastuut tavalla, jolla varmistetaan, että

a)

kunkin tämän asetuksen säännöksen soveltamisesta vastuussa olevat tahot määritetään selkeästi;

b)

jäsenvaltioilla on selkeä kuva turvallisuusvalvontamekanismeista ja niiden tuloksista;

c)

asiaa koskeva tiedonvaihto järjestetään valvonnasta vastaavien viranomaisten ja toimiluvan myöntävän viranomaisen kesken.

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava uudelleen kyseistä sopimusta ja sen käytännön toteutusta erityisesti suhteessa saavutettuun turvallisuustasoon.

3.   Kun jäsenvaltiot tekevät sopimuksen sellaisten organisaatioiden valvonnasta, jotka harjoittavat toimintaa toiminnallisissa ilmatilan lohkoissa tai rajojen yli, ja virasto on 3 artiklan b alakohdan mukainen toimivaltainen viranomainen ainakin yhden organisaation osalta, asianomaisten jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä viraston kanssa sen varmistamiseksi, että 2 kohdan a, b ja c alakohdan vaatimuksia noudatetaan.

5 artikla

Turvallisuustason seuranta

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisesti seurattava ja arvioitava saavutettuja turvallisuustasoja määrittääkseen, täyttävätkö ne turvallisuutta koskevat viranomaisvaatimukset, joita sovelletaan niiden vastuulla olevissa ilmatilan lohkoissa.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä turvallisuuden seurannan tuloksia erityisesti määrittääkseen alat, joilla turvallisuutta koskevien viranomaisvaatimusten noudattamisen todentaminen on ensiarvoisen tärkeää.

6 artikla

Turvallisuutta koskevien viranomaisvaatimusten noudattamisen todentaminen

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava prosessi, jolla todennetaan

a)

sovellettavien turvallisuutta koskevien viranomaisvaatimusten noudattaminen ennen lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista varten tarvittavan toimiluvan antamista tai uusimista, mukaan lukien lupaan liitetyt turvallisuuteen liittyvät ehdot;

b)

asetuksen (EY) N:o 550/2004 8 artiklan mukaiseen nimeämispäätökseen mahdollisesti sisältyvien, turvallisuuteen liittyvien velvollisuuksien noudattaminen;

c)

sovellettavien turvallisuutta koskevien viranomaisvaatimusten jatkuva noudattaminen organisaatioissa;

d)

sellaisten turvallisuustavoitteiden, turvallisuusvaatimusten ja muiden turvallisuuteen liittyvien ehtojen soveltaminen, jotka yksilöidään:

i)

järjestelmien tarkastusvakuutuksissa, myös asiaa koskevissa asetuksen (EY) N:o 552/2004 mukaisesti annetuissa järjestelmien rakenneosien vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutuksissa,

ii)

lennonvarmistuspalveluihin, ilmaliikennevirtojen säätelyyn, ilmatilan hallintaan ja verkon hallinnoijaan sovellettavissa turvallisuutta koskevissa viranomaisvaatimuksissa vaadituissa riskienarviointi- ja vähentämismenettelyissä;

e)

turvallisuusmääräysten noudattaminen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun prosessin:

a)

on perustuttava dokumentoituihin menettelyihin;

b)

tueksi on oltava asiakirjoja, jotka on erityisesti tarkoitettu tehtävien suorittamista koskevien ohjeiden antamiseen turvallisuusvalvontaa harjoittavalle henkilöstölle;

c)

on annettava kyseiselle organisaatiolle käsitys turvallisuusvalvontatoiminnan tuloksista;

d)

on perustuttava 7, 9 ja 10 artiklan mukaisiin viranomaisen turvallisuusauditointeihin ja arviointeihin;

e)

on tarjottava toimivaltaisille viranomaisille tarvittavat todisteet jatkotoimien tueksi, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 549/2004 9 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 550/2004 7 artiklan 7 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 216/2008 10 artiklassa, 25 artiklassa ja 68 artiklassa säädetyt toimenpiteet tilanteissa, joissa turvallisuutta koskevia viranomaisvaatimuksia ei noudateta.

7 artikla

Viranomaisen turvallisuusauditoinnit

1.   Toimivaltaisten viranomaisten tai niiden valtuuttamien pätevien yksiköiden on tehtävä turvallisuusauditointeja.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja viranomaisen turvallisuusauditointeja koskevat seuraavat vaatimukset:

a)

auditointien on tuotettava toimivaltaisille viranomaisille tietoa sovellettavien turvallisuutta koskevien viranomaisvaatimusten ja täytäntöönpanojärjestelyjen noudattamisesta ja niissä on arvioitava parannusten tai korjaavien toimien tarvetta;

b)

niiden on oltava riippumattomia sisäisistä tarkastustoimista, joita kyseinen organisaatio toteuttaa osana turvallisuuden- tai laadunhallintajärjestelmiään;

c)

niitä suorittavat tarkastajat, jotka täyttävät 12 artiklan mukaiset pätevyysvaatimukset;

d)

niissä tarkastellaan täytäntöönpanojärjestelyjä kokonaisuutena tai niiden osia sekä prosesseja, tuotteita tai palveluja;

e)

niissä on määritettävä, vastaavatko

i)

täytäntöönpanojärjestelyt turvallisuutta koskevia viranomaisvaatimuksia,

ii)

toteutetut toimet täytäntöönpanojärjestelyjä,

iii)

toteutettujen toimien tulokset täytäntöönpanojärjestelyjen odotettuja tuloksia;

f)

auditointien on johdettava kaikkien havaittujen vaatimustenvastaisuuksien korjaamiseen 8 artiklan mukaisesti.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on laadittava osana täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 1035/2011 8 artiklassa vaadittua tarkastusohjelmaa turvallisuusauditointeja koskeva ohjelma, joka saatetaan ajan tasalle vähintään kerran vuodessa ja jossa

a)

käsitellään kaikkia alueita, jotka voivat aiheuttaa turvallisuuteen liittyviä ongelmia, ja keskitytään erityisesti niihin alueisiin, joilla ongelmia on havaittu;

b)

käsitellään kaikkia organisaatioita, palveluita ja verkkotoimintoja, jotka toimivat toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa;

c)

varmistetaan, että auditoinnit suoritetaan tavalla, joka vastaa organisaation toimintaan liittyvän riskin tasoa;

d)

varmistetaan, että auditointeja suoritetaan riittävä määrä kahden vuoden aikana, jotta voidaan tarkastaa, että kaikki nämä organisaatiot noudattavat sovellettavia turvallisuutta koskevia viranomaisvaatimuksia kaikilla funktionaalisten järjestelmien kannalta merkityksellisillä aloilla;

e)

varmistetaan, että korjaavien toimien toteuttamista seurataan.

4.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat muuttaa suunniteltujen auditointien laajuutta ja suorittaa lisäauditointeja, jos ne vaikuttavat tarpeellisilta.

5.   Toimivaltaisten viranomaisten on päätettävä, mitkä järjestelyt, osat, palvelut, toiminnot, tuotteet, tilat ja toimet tarkastetaan tietyn ajan kuluessa.

6.   Tehdyt havainnot ja havaitut vaatimustenvastaisuudet on dokumentoitava. Havaittujen vaatimustenvastaisuuksien tueksi on esitettävä todisteet, ja ne on yksilöitävä suhteessa niihin sovellettaviin turvallisuutta koskeviin viranomaisvaatimuksiin ja niiden täytäntöönpanojärjestelyihin, joiden noudattamista auditoinnissa on tarkasteltu.

7.   Auditoinnista on laadittava raportti, johon sisältyvät yksityiskohtaiset tiedot vaatimustenvastaisuuksista.

8 artikla

Korjaavat toimet

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava auditointihavainnot auditoidulle organisaatiolle ja samalla pyydettävä sitä toteuttamaan korjaavia toimia havaittujen vaatimustenvastaisuuksien korjaamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavissa turvallisuutta koskevissa viranomaisvaatimuksissa mahdollisesti vaadittavien lisätoimien toteuttamista.

2.   Auditoitujen organisaatioiden on määritettävä vaatimustenvastaisuuden korjaamiseksi tarvittavat korjaavat toimet sekä niiden toteuttamiseen tarvittava määräaika.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava auditoitujen organisaatioiden määrittämät korjaavat toimet ja niiden toteutus ja hyväksyttävä ne, jos arvioinnin perusteella katsotaan, että ne ovat riittäviä vaatimustenvastaisuuksien korjaamiseksi.

4.   Auditoitujen organisaatioiden on aloitettava toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien korjaavien toimien toteuttaminen. Nämä korjaavat toimet ja niiden seurantaprosessi on saatettava päätökseen toimivaltaisten viranomaisten hyväksymässä määräajassa.

9 artikla

Funktionaalisiin järjestelmiin tehtyjen muutosten turvallisuusvalvonta

1.   Organisaatiot saavat käyttää ainoastaan asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä menettelyjä päättäessään, otetaanko turvallisuuteen liittyvä muutos käyttöön niiden funktionaalisissa järjestelmissä. Ilmaliikennepalvelujen tarjoajien sekä viestintä-, suunnistus- tai valvontapalvelujen tarjoajien osalta asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä nämä menettelyt täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 1035/2011 mukaisesti.

2.   Organisaatioiden on ilmoitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista suunnitelluista turvallisuuteen liittyvistä muutoksista. Toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava tätä varten tarvittavat hallinnolliset menettelyt kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.   Ellei 10 artiklaa sovelleta, organisaatiot voivat toteuttaa ilmoitetut muutokset tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen.

10 artikla

Ehdotettujen muutosten arviointimenettely

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava turvallisuusperustelut, jotka liittyvät uusiin funktionaalisiin järjestelmiin tai organisaation ehdottamiin olemassa olevien funktionaalisten järjestelmien muutoksiin, kun

a)

havaittujen vaaratekijöiden mahdolliset vaikutukset määritetään vakavuusluokkaan 1 tai 2 täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 1035/2011 liitteessä II olevan 3.2.4 kohdan mukaisesti tehdyssä vaaratekijöiden vakavuuden arvioinnissa; tai

b)

muutosten toteuttaminen edellyttää uusien ilmailunormien laatimista.

Kun toimivaltaiset viranomaiset katsovat arvioinnin olevan tarpeellista muissa kuin a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa, sen on ilmoitettava organisaatiolle, että se aikoo toteuttaa ilmoitetun muutoksen turvallisuusarvioinnin.

2.   Arviointi on suoritettava tavalla, joka vastaa uuden funktionaalisen järjestelmän tai olemassa olevien funktionaalisten järjestelmien ehdotettujen muutosten aiheuttaman riskin tasoa.

Arviointia koskevat seuraavat vaatimukset:

a)

siinä on käytettävä dokumentoituja menettelyjä;

b)

sen tueksi on oltava asiakirjoja, jotka on erityisesti tarkoitettu tehtävien suorittamista koskevien ohjeiden antamiseen turvallisuusvalvontaa harjoittavalle henkilöstölle;

c)

siinä on otettava huomioon turvallisuustavoitteet, turvallisuusvaatimukset ja muut turvallisuuteen liittyvät ehdot, jotka liittyvät käsiteltävänä olevaan muutokseen ja jotka yksilöidään:

i)

asetuksen (EY) N:o 552/2004 6 artiklassa tarkoitetuissa järjestelmien tarkastusvakuutuksissa,

ii)

asetuksen (EY) N:o 552/2004 5 artiklassa tarkoitetuissa järjestelmien rakenneosien vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutuksissa, tai

iii)

sovellettavien turvallisuutta koskevien viranomaisvaatimusten mukaisesti laadituissa, riskien arviointia ja vähentämistä koskevissa asiakirjoissa;

d)

siinä on tarvittaessa vahvistettava turvallisuuteen liittyvät lisäehdot, jotka koskevat muutoksen toteuttamista;

e)

siinä on arvioitava esitettyjen turvallisuusperustelujen hyväksyttävyyttä ottaen huomioon:

i)

vaaratekijöiden tunnistaminen,

ii)

vakavuusluokan määrittämisen johdonmukaisuus,

iii)

turvallisuustavoitteiden asianmukaisuus,

iv)

turvallisuusvaatimusten ja mahdollisten muiden turvallisuuteen liittyvien ehtojen asianmukaisuus, tehokkuus ja toteutettavuus,

v)

turvallisuustavoitteiden, turvallisuusvaatimusten ja muiden turvallisuuteen liittyvien ehtojen jatkuvan noudattamisen osoittaminen,

vi)

sen osoittaminen, että turvallisuusperustelujen laatimiseen käytetty prosessi on sovellettavien turvallisuutta koskevien viranomaisvaatimusten mukainen;

f)

siinä on todennettava prosessit, joita organisaatiot ovat käyttäneet uutta funktionaalista järjestelmää tai arvioinnissa käsiteltyjen olemassa olevien funktionaalisten järjestelmien muutoksia koskevien turvallisuusperustelujen laatimiseen;

g)

siinä on yksilöitävä, onko jatkuva vaatimustenmukaisuus tarpeen todentaa;

h)

siihen on sisällyttävä tarvittava koordinointi lentokelpoisuuden ja lentotoiminnan turvallisuusvalvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa;

i)

sen pohjalta on annettava ilmoitus käsiteltävän muutoksen hyväksymisestä ja siihen mahdollisesti liittyvistä ehdoista tai hylkäämisestä ja sen syistä.

3.   Arvioinnissa käsitellyn muutoksen käyttöönotto edellyttää toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää.

11 artikla

Pätevät yksiköt

1.   Kun toimivaltainen viranomainen päättää antaa tämän asetuksen mukaisten viranomaisen turvallisuusauditointien tai arviointien suorittamisen pätevän yksikön tehtäväksi, sen on varmistettava, että perusteisiin, joita käytetään yksikön valitsemiseen asetuksen (EY) N:o 550/2004 3 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 216/2008 13 artiklan mukaisten pätevien yksiköiden joukosta, sisältyvät seuraavat:

a)

pätevällä yksiköllä on aiempaa kokemusta turvallisuuden arvioinnista ilmailualan yksiköissä;

b)

pätevä yksikkö ei osallistu samanaikaisesti kyseisen organisaation turvallisuuden- tai laadunhallintajärjestelmien sisäisiin toimintoihin;

c)

koko viranomaisen turvallisuusauditointien tai arviointien suorittamiseen osallistuva henkilöstö on saanut riittävän koulutuksen, sillä on riittävä pätevyys ja se täyttää tämän asetuksen 12 artiklan 3 kohdan pätevyysvaatimukset.

2.   Pätevän yksikön on hyväksyttävä mahdollisuus, että toimivaltainen viranomainen tai mikä tahansa sen puolesta toimiva elin suorittaa yksikössä auditoinnin.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä rekisteriä pätevistä yksiköistä, joille on annettu tehtäväksi suorittaa viranomaisen turvallisuusauditointeja tai arviointeja viranomaisten puolesta. Rekistereissä on dokumentoitava 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten noudattaminen.

12 artikla

Turvallisuusvalvontavalmiudet

1.   Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät valmiudet varmistaa kaikkien niiden valvonnassa toimivien organisaatioiden turvallisuusvalvonta, mukaan lukien riittävät resurssit tässä asetuksessa yksilöityjen toimien toteuttamiseen.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on laadittava ja saatettava joka toinen vuosi ajan tasalle arviointi henkilöstöresursseista, joita ne tarvitsevat turvallisuusvalvontatehtäviensä suorittamiseen. Arvioinnin on perustuttava analyysiin tässä asetuksessa vaadituista prosesseista ja niiden soveltamisesta.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikilla turvallisuusvalvontatehtäviin osallistuvilla henkilöillä on riittävä pätevyys vaaditun toiminnon suorittamiseen. Tältä osin niiden on:

a)

määriteltävä ja dokumentoitava koulutus, tekninen ja operatiivinen tietämys, kokemus ja pätevyys, jolla on merkitystä kunkin toimen kannalta, jonka tehtävät liittyvät turvallisuusvalvontaan kyseisessä organisaatiorakenteessa;

b)

varmistettava organisaatiorakenteeseensa kuuluvien, turvallisuusvalvontatehtäviin osallistuvien henkilöiden erityiskoulutus;

c)

varmistettava, että henkilöstö, joka on nimetty suorittamaan viranomaisen turvallisuusauditointeja, mukaan lukien pätevien yksiköiden tarkastushenkilöstö, täyttää toimivaltaisen viranomaisen määrittelemät erityiset pätevyysvaatimukset. Näiden vaatimusten on katettava:

i)

niiden lennonvarmistuspalveluihin, ilmaliikennevirtojen säätelyyn, ilmatilan hallintaan ja muihin verkkotoimintoihin liittyvien vaatimusten tuntemus ja ymmärtäminen, joiden noudattamista viranomaisen turvallisuusauditoinnit voivat koskea,

ii)

arviointimenetelmien käyttäminen,

iii)

auditointien hallinnointiin vaadittavat taidot,

iv)

tarkastajien pätevyyden osoittaminen arvioinnin tai muun hyväksyttävän keinon avulla.

13 artikla

Turvallisuusmääräykset

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on annettava turvallisuusmääräys, jos ne ovat todenneet, että funktionaalisessa järjestelmässä esiintyy turvallisuutta vaarantava seikka, joka edellyttää välittömiä toimia.

2.   Turvallisuusmääräykset on toimitettava organisaatioille, joita asia koskee, ja siihen on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:

a)

selvitys turvallisuutta vaarantavasta seikasta;

b)

funktionaalinen järjestelmä, jota asia koskee;

c)

tarvittavat toimet ja niiden perustelut;

d)

määräaika, johon mennessä tarvittavat toimet on toteutettava turvallisuusmääräyksen noudattamiseksi;

e)

sen voimaantulopäivä.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava turvallisuusmääräyksen jäljennös virastolle ja muille toimivaltaisille viranomaisille, joita asia koskee, erityisesti niille, jotka osallistuvat funktionaalisen järjestelmän turvallisuusvalvontaan, sekä komissiolle.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, että sovellettavia turvallisuusmääräyksiä noudatetaan.

14 artikla

Turvallisuusvalvontakirjanpito

Toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä asianmukaista kirjanpitoa turvallisuusvalvontaprosesseistaan ja pidettävä tällaiset tiedot saatavilla, ja tällaiseen kirjanpitoon on sisällyttävä kaikkien viranomaisen turvallisuusauditointien raportit sekä muut turvallisuuteen liittyvät asiakirjat, jotka liittyvät lupiin, nimeämisiin, muutosten turvallisuusvalvontaan, turvallisuusmääräyksiin ja pätevien yksiköiden käyttöön.

15 artikla

Turvallisuusvalvontaraportti

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on raportoitava vuosittain turvallisuusvalvontatoimista tämän asetuksen nojalla. Vuosittaisessa turvallisuusvalvontaraportissa on oltava myös seuraavat tiedot:

a)

toimivaltaisen viranomaisen organisaatiorakenne ja menettelyt;

b)

toimivaltaisen viranomaisen perustaneiden tai nimenneiden jäsenvaltioiden vastuulla oleva ilmatila ja toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa olevat organisaatiot;

c)

pätevät yksiköt, joiden tehtäväksi on annettu viranomaisen turvallisuusauditointien suorittaminen;

d)

toimivaltaisen viranomaisen nykyiset resurssit;

e)

toimivaltaisen viranomaisen turvallisuusvalvontaprosesseissa mahdollisesti esiin tulleet turvallisuuskysymykset.

2.   Jäsenvaltioiden on käytettävä toimivaltaisten viranomaistensa laatimia raportteja toimittaessaan komissiolle asetuksen (EY) N:o 549/2004 12 artiklassa edellytettyjä vuosittaisia kertomuksiaan.

Vuosittaiset turvallisuusvalvontaraportit on annettava viraston sekä niiden jäsenvaltioiden saataville, joita asia koskee, kun on kyse toiminnallisista ilmatilan lohkoista, ja sen on oltava käytettävissä myös niissä ohjelmissa tai toiminnoissa, joita toteutetaan sovittujen kansainvälisten järjestelyjen perusteella lennonvarmistuspalvelujen, ilmaliikennevirtojen säätelyn, ilmatilan hallinnan ja muiden verkkotoimintojen turvallisuusvalvonnan täytäntöönpanon seuraamiseksi tai auditoimiseksi.

Article16

Toimivaltaisten viranomaisten välinen tiedonvaihto

Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava asianmukaiset järjestelyt, jotta ne voivat toimia keskenään tiiviissä yhteistyössä asetuksen (EY) N:o 216/2008 10 artiklan ja 15 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 550/2004 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja vaihtaa kaikkia asiaankuuluvia tietoja varmistaakseen kaikkien sellaisten organisaatioiden turvallisuusvalvonnan, jotka tarjoavat rajat ylittäviä palveluja tai toimintoja.

17 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitettuja toimia, jotka perustuvat asetukseen (EY) N:o 1315/2007, on hallinnoitava tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Jäsenvaltion viranomaisen, joka on vastannut sellaisten organisaatioiden turvallisuusvalvonnasta, joiden toimivaltainen viranomainen on virasto 3 artiklan mukaisesti, on siirrettävä näiden organisaatioiden turvallisuusvalvontaan liittyvät tehtävät virastolle 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, paitsi jos on kyse verkon hallinnoijan turvallisuusvalvonnasta, missä tapauksessa mahdollinen tehtävien siirtäminen viraston avustamalle komissiolle on tehtävä tämän asetuksen voimaantulopäivänä.

18 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1315/2007.

19 artikla

Asetuksen (EU) N:o 691/2010 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 691/2010 liitteessä IV olevan 1.1 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1034/2011 (10) 7, 8 ja 14 artiklassa tarkoitetut kansallisten turvallisuusviranomaisten turvallisuusraportit sekä kansallisten turvallisuusviranomaisten raportit havaittujen turvallisuuspuutteiden, joita varten laaditaan korjaussuunnitelma, korjaamisesta;

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20.

(3)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(4)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1.

(5)  EUVL L 291, 9.11.2007, s. 16.

(6)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26.

(7)  EUVL L 185, 15.7.2011, s. 1.

(8)  Katso tämän virallisen lehden sivu 23.

(9)  EUVL L 201, 3.8.2010, s. 1.

(10)  EUVL L 271, 18.10.2011, s. 15.”