22.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/17


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 692/2011,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2011,

Euroopan matkailutilastoista ja neuvoston direktiivin 95/57/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Matkailun keskeinen asema kasvun ja työllisyyden luojana unionissa korostui 14 päivänä joulukuuta 2007 annetuissa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä, joissa kehotettiin komissiota, jäsenvaltioita, elinkeinoelämää sekä muita sidosryhmiä yhdistämään voimansa, jotta kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista matkailua koskeva toimintaohjelma voidaan panna hyvissä ajoin täytäntöön.

(2)

Unionin matkailuala on merkittävällä sijalla jäsenvaltioiden taloudessa, sillä matkailutoiminnoilla on huomattava potentiaalinen työllistämisvaikutus. Jotta voitaisiin arvioida matkailualan kilpailukykyä, tarvitaan hyviä tietoja matkailun volyymistä ja ominaispiirteistä, matkailijoiden profiileista ja matkailuun liittyvästä kulutuksesta sekä tietoa matkailun hyödyistä jäsenvaltioiden talouksille.

(3)

Tarvitaan kuukausittaisia tietoja, joiden avulla voidaan mitata kysynnän kausittaisia vaikutuksia majoituskapasiteettiin ja siten auttaa viranomaisia ja talouden toimijoita kehittämään sopivampia strategioita ja menettelytapoja lomien ja matkailutoiminnan kausittaisen jakautumisen parantamiseksi.

(4)

Suurin osa Euroopan matkailualan yrityksistä on pieniä tai keskisuuria, eikä pienten ja keskisuurten yritysten strateginen merkitys Euroopan matkailulle rajoitu pelkästään niiden taloudelliseen arvoon ja niiden tarjoamiin huomattaviin työllisyysmahdollisuuksiin. Ne myös tukevat paikallisyhteisöjen vakautta ja vaurautta ja näin turvaavat vieraanvaraisuuden ja paikallisen identiteetin, jotka ovat leimaa-antavia Euroopan eri alueiden matkailulle. Pienten ja keskisuurten yritysten koon vuoksi on otettava huomioon niihin mahdollisesti kohdistuva hallinnollinen rasitus, ja olisikin otettava käyttöön kynnysarvojärjestelmä, jotta käyttäjien tarpeisiin voidaan vastata ja samalla keventää tilastotietojen toimittamisesta vastuussa olevien tahojen, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rasitusta.

(5)

Matkailualaa koskevien tilastotietojen keräämisestä 23 päivänä marraskuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/57/EY (2) voimaantulon jälkeen matkailukäyttäytymisen luonne on muuttunut siten, että lyhyiden matkojen ja päivämatkojen merkitys on kasvanut, mikä on lisännyt matkailutuloja monilla alueilla ja monissa maissa, muun kuin vuokramajoituksen ja pienissä majoitusliikkeissä tapahtuvan majoituksen merkitys on kasvanut ja internetin vaikutus matkailijoiden varauskäyttäytymiseen ja matkailualaan on lisääntynyt, minkä vuoksi matkailutilastojen tuotantoa olisi mukautettava.

(6)

Jotta matkailun makrotaloudellista merkitystä jäsenvaltioiden talouksissa voitaisiin arvioida matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset osoittavalla, kansainvälisesti hyväksytyllä matkailun satelliittitilinpitojärjestelmällä, on tarve parantaa tällaisen tilinpidon laadinnassa käytettävien matkailun perustilastojen saatavuutta, täydellisyyttä ja kattavuutta ja, jos komissio katsoo tarpeelliseksi, näin valmistautua matkailun satelliittitilinpidon yhdenmukaisten taulukoiden toimittamista koskevaan säädösehdotukseen. Tämä edellyttää direktiivissä 95/57/EY nykyisin säädettyjen oikeudellisten vaatimusten päivittämistä.

(7)

Matkailualaan liittyvien merkittävien taloudellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten tarkastelua varten komissio tarvitse mikrotietoja, erityisesti uusista kysymyksistä, jotka edellyttävät erityistutkimusta. Matkailu on unionissa valtaosin Euroopan sisäistä, minkä vuoksi yhdenmukaistetuista Euroopan tilastoista saatavat ulkomaanmatkailun kysyntää koskevat mikrotiedot tarjoavat jo matkan kohteena olevalle jäsenvaltiolle tilastotietojen lähteen ulkomailta suuntautuvan matkailun kysynnän osalta aiheuttamatta lisärasitetta, jolloin matkailuvirtojen päällekkäiseltä tiedonkeruulta vältytään.

(8)

Sosiaalisen matkailun ansiosta mahdollisimman monet voivat osallistua matkailuun, ja se auttaa myös vähentämään matkailun kausiluonteisuutta, lujittaa Euroopan kansalaisuuden käsitettä ja edistää aluekehitystä paikallistalouksien kehittämisen lisäksi. Jotta komissio voi arvioida eri sosiaali- ja väestöryhmien osallistumista matkailuun ja seurata unionin sosiaalisen matkailun alan ohjelmia, sen on saatava säännöllisesti tietoa näiden yhteiskuntaryhmien osallistumisesta matkailuun ja niiden matkailukäyttäytymisestä.

(9)

Tunnustetuilla unionin tasoisilla puitteilla voidaan osaltaan varmistaa luotettavat, yksityiskohtaiset ja vertailukelpoiset tiedot, mikä puolestaan mahdollistaa matkailun tarjonnan ja kysynnän rakenteen ja kehityksen asianmukaisen seurannan. Riittävä vertailukelpoisuus unionin tasolla on olennaisen tärkeää menetelmien, määritelmien sekä tilastotieto-ohjelman ja metatietojen osalta.

(10)

Euroopan tilastoja käsittelevässä 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/2009 (3), joka tarjoaa viitekehyksen tälle asetukselle, säädetään, että tilastotietojen keruu tapahtuu puolueettomuuden, avoimuuden, luotettavuuden, objektiivisuuden, tieteellisen riippumattomuuden, kustannustehokkuuden ja tilastosalaisuuden periaatteiden mukaisesti.

(11)

Tuottaessaan ja levittäessään tämän asetuksen mukaisia Euroopan tilastoja kansallisten ja unionin tason tilastoviranomaisten olisi otettava huomioon periaatteet, jotka on esitetty tilasto-ohjelmakomitean 24 päivänä helmikuuta 2005 hyväksymissä Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä, jotka on liitetty komission 25 päivänä toukokuuta antamaan suositukseen kansallisten ja yhteisön tilastoviranomaisten riippumattomuudesta, koskemattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta.

(12)

Komissiolle olisi taloudellisten, yhteiskunnallisten ja teknisten muutosten huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tietojen toimittamisen määräaikojen ja liitteiden muuttamiseksi, lukuun ottamatta vaadittujen tietojen vapaaehtoisuutta ja soveltamisalan rajoituksia sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä liitteissä. Komissiolle olisi myös siirrettävä valta mukauttaa määritelmiä kansainvälisten määritelmien muutoksiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(13)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (4) mukaisesti.

(14)

Koska yhteisiä tilastollisia ominaispiirteitä ja laatuvaatimuksia ei ole määritetty eivätkä menetelmät ole riittävän läpinäkyviä, tämän asetuksen tavoitetta eli yhteisten puitteiden luomista Euroopan matkailutilastojen järjestelmälliselle kehittämiselle, tuottamiselle ja levittämiselle ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan yhteisten tilastopuitteiden ansiosta toteuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(15)

Matkailualan muutosten sekä komission ja muiden Euroopan matkailutilastojen käyttäjien tietotarpeiden muuttumisen vuoksi direktiivin 95/57/EY säännökset eivät ole enää merkityksellisiä. Koska alan lainsäädäntöä on päivitettävä, direktiivi 95/57/EY olisi kumottava.

(16)

Asetus on soveltuva keino varmistaa yhteisten standardien käyttäminen ja vertailukelpoisten tilastojen tuottaminen.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella luodaan yhteiset puitteet Euroopan matkailutilastojen järjestelmälliselle kehittämiselle, tuottamiselle ja levittämiselle.

Tätä varten jäsenvaltioiden on kerättävä, koottava, käsiteltävä ja toimitettava matkailun tarjontaa ja kysyntää koskevat yhdenmukaistetut tilastot.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa

a)

’viitejaksolla’ tarkoitetaan jaksoa, johon tiedot viittaavat;

b)

’viitevuodella’ tarkoitetaan yhden kalenterivuoden mittaista viitejaksoa;

c)

’NACE Rev. 2:lla’ tarkoitetaan unionin yhteistä tilastollista toimialaluokitusta, sellaisena kuin se on määritettynä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1893/2006 (5);

d)

’NUTS:llä’ tarkoitetaan unionin alueellisten tilastojen tuottamista varten tarkoitettua yhteistä alueellisten yksiköiden luokitusta, sellaisena kuin se on määritettynä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1059/2003 (6);

e)

’tavanomaisella elinpiirillä’ tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, joka ei välttämättä ole yhtenäinen, jolla kyseisen henkilön päivittäiset tavanomaiset rutiinit tapahtuvat ja joka määritetään seuraavien perusteiden mukaisesti: hallinnollisten rajojen ylittäminen tai etäisyys tavanomaisesta asuinpaikasta, käynnin kesto, käyntitiheys ja käynnin tarkoitus;

f)

’matkailulla’ tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilöt matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella sijaitsevaan kohteeseen alle vuoden ajaksi missä tahansa muussa pääasiallisessa tarkoituksessa, liiketoiminta, vapaa-aika tai muu henkilökohtainen syy mukaan luettuina, kuin työsuhdetta varten matkan kohteena olevaan paikkaan sijoittautuneessa yksikössä;

g)

’kotimaanmatkailulla’ tarkoitetaan jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden matkailua kyseisessä jäsenvaltiossa;

h)

’ulkomailta suuntautuvalla matkailulla’ tarkoitetaan muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden matkoja kyseiseen jäsenvaltioon;

i)

’ulkomaanmatkailulla’ tarkoitetaan jossakin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden matkoja kyseisen jäsenvaltion ulkopuolelle;

j)

’kansallisella matkailulla’ tarkoitetaan kotimaanmatkailua ja ulkomaanmatkailua;

k)

’sisäisellä matkailulla’ tarkoitetaan kotimaanmatkailua ja ulkomailta suuntautuvaa matkailua;

l)

’majoitusliikkeellä’ tarkoitetaan paikallista toimialayksikköä, sellaisena kuin se on määritettynä tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 696/93 (7) liitteessä, joka tarjoaa maksullisena palveluna, vaikka hinta saattaa olla osittain tai kokonaan tuettu, lyhytaikaisia majoituspalveluita, kuten NACE Rev.2:n luokissa 55.1 (hotellit ja vastaava majoitustoiminta), 55.2 (lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus) ja 55.3 (leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet) kuvataan;

m)

’muulla kuin vuokramajoituksella’ tarkoitetaan muun muassa sukulaisten tai ystävien maksutta tarjoamaa majoitusta tai majoitusta omassa loma-asunnossa, lomaosakkeet mukaan luettuina;

n)

’päivämatkoilla’ tarkoitetaan tavanomaisen elinpiirin ulkopuolelle suuntautuvia matkoja, joille lähdetään tavanomaisesta asuinpaikasta ja joihin ei sisälly yöpymistä.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 11 artiklan mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa annettujen määritelmien muuttamiseksi niiden saattamiseksi vastaamaan kansainvälisiin määritelmiin tehtyjä muutoksia.

3 artikla

Aihepiirit ja vaadittujen tietojen ominaispiirteet

1.   Tiedot, jotka jäsenvaltioiden on tämän asetuksen 9 artiklan mukaisesti toimitettava, koskevat

a)

sisäistä matkailua majoitusliikkeiden kapasiteetin ja käyttöasteen osalta liitteessä I olevassa 1, 2 ja 3 jaksossa täsmennettyjen muuttujien, jaksotuksen ja jaotteluiden mukaisesti;

b)

sisäistä matkailua muussa kuin vuokramajoituksessa tapahtuneiden matkailuyöpymisten osalta liitteessä I olevassa 4 jaksossa täsmennettyjen muuttujien, jaksotuksen ja jaotteluiden mukaisesti;

c)

kansallista matkailua matkailun kysynnän osalta, joka koskee matkailuun osallistumista sekä matkojen ja matkoja tehneiden henkilöiden ominaispiirteitä liitteessä II olevassa 1 ja 2 jaksossa täsmennettyjen muuttujien, jaksotuksen ja jaotteluiden mukaisesti;

d)

kansallista matkailua matkailun kysynnän osalta, joka koskee päivämatkojen ominaispiirteitä sellaisten muuttujien, jaksotuksen ja jaotteluiden mukaisesti, jotka on esitetty liitteessä II olevassa 3 jaksossa.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa tarvittaessa 11 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteiden mukauttamista, lukuun ottamatta vaadittujen tietojen vapaaehtoisuutta ja soveltamisalan rajoituksia, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä liitteissä, taloudellisen, yhteiskunnallisen tai teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Käyttäessään toimivaltaansa tämän säännöksen nojalla komissio varmistaa, ettei hyväksytyistä delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista rasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

4 artikla

Havaintojen ala

Havaintojen alasta säädetään seuraavaa:

a)

Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti havaintojen alana ovat kaikki 2 artiklan 1 kohdan l alakohdan määritelmän mukaiset majoitusliikkeet, ellei liitteessä I toisin täsmennetä.

b)

Edellä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti havaintojen alana ovat jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden ja muiden kuin kyseisessä maassa asuvien henkilöiden kaikki matkailuyöpymiset muussa kuin vuokramajoituksessa.

c)

Edellä 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti havaintojen alan muodostavat matkailuun osallistumista koskevien tietojen osalta kaikki kyseisessä jäsenvaltiossa asuvat henkilöt, ellei liitteessä II olevassa 1 jaksossa tosin täsmennetä.

d)

Edellä 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti havaintojen alana matkojen ja matkoja tehneiden henkilöiden ominaispiirteitä koskevien tietojen osalta ovat kaikki matkat, joihin kuuluu vähintään yksi yöpyminen kyseisessä jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden tavanomaisen elinpiirin ulkopuolella ja jotka päättyivät viitekauden aikana, ellei liitteessä II olevassa 2 jaksossa toisin täsmennetä.

e)

Edellä 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti havaintojen alana päivämatkoja koskevien tietojen osalta ovat kaikki 2 artiklan 1 kohdan n alakohdassa määritellyt päivämatkat, ellei liitteessä II olevassa 3 jaksossa toisin säädetä.

5 artikla

Pilottitutkimukset

1.   Komissio laatii ohjelman pilottitutkimuksille, jotka jäsenvaltiot voivat toteuttaa vapaaehtoisesti, jotta voidaan valmistella matkailun satelliittitilinpidon yhdenmukaisten taulukoiden kehittämistä, tuottamista ja levittämistä sekä arvioida hyötyjä suhteessa tietojen keräämisen kustannuksiin.

2.   Komissio laatii myös ohjelman pilottitutkimuksille, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa vapaaehtoisesti, jotta voidaan kehittää järjestelmä, jossa kerätään matkailun ympäristövaikutuksista kertovia tietoja.

6 artikla

Laatukriteerit ja raportit

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava toimitettavien tietojen laatu.

2.   Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja laatukriteereitä.

3.   Jäsenvaltioiden on vuosittain toimitettava komissiolle (Eurostatille) raportti viitevuoden viitejaksoihin liittyvien tietojen laadusta ja kaikista toteuttamistaan menetelmämuutoksista. Raportti on toimitettava yhdeksän kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä.

4.   Komissio soveltaa 2 kohdassa tarkoitettuja laatukriteerejä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tietoihin ja määrittelee laaturaporteissa sovellettavat järjestelyt ja niiden rakenteen täytäntöönpanosäädöksillä. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7 artikla

Arviointikertomus

Komissio antaa viimeistään 12 päivänä elokuuta 2016 ja sen jälkeen joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen tämän asetuksen mukaisesti laadituista tilastoista ja erityisesti niiden merkityksestä ja niistä yrityksille aiheutuvasta rasitteesta.

8 artikla

Tietolähteet

Tietojen keruun perusteiden osalta jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki aiheellisiksi katsomansa toimenpiteet tulosten laadun ylläpitämiseksi. Jäsenvaltiot voivat tuottaa tarvittavat tilastotiedot yhdistämällä seuraavia eri lähteitä:

a)

kyselytutkimukset, joissa vastaajayksiköitä pyydetään antamaan ajantasaisia, tarkkoja ja täydellisiä tietoja;

b)

muut asianmukaiset lähteet, mukaan luettuna hallinnolliset tiedot, jos ne ovat riittävän ajantasaisia ja relevantteja;

c)

asianmukaiset tilastolliset estimointimenetelmät.

9 artikla

Tietojen toimittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot, luottamukselliset tiedot mukaan luettuina, komissiolle (Eurostatille) asetuksen (EY) N:o 223/2009 21 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava liitteessä I ja liitteessä II olevassa 1 ja 3 jaksossa luetellut tiedot aggregoiduissa taulukoissa komission (Eurostatin) täsmentämän tiedonvaihdon standardin mukaisesti. Tiedot on siirrettävä tai ladattava sähköisesti komission (Eurostatin) ylläpitämään keskitettyyn tietojen vastaanottopisteeseen. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tietojen toimittamiseen liittyvät käytännön järjestelyt. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava liitteessä II olevassa 2 jaksossa luetellut tiedot mikrotietotiedostojen muodossa siten, että jokainen havainnoitu matka muodostaa yksittäisen tietueen toimitetussa tietokokonaisuudessa ja että tiedot on täysin tarkistettu, muokattu ja tarvittaessa imputoitu komission (Eurostatin) täsmentämän tiedonvaihdon standardin mukaisesti. Tiedot on siirrettävä tai ladattava sähköisesti komission (Eurostatin) ylläpitämään keskitettyyn tietojen vastaanottopisteeseen. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tietojen toimittamiseen liittyvät käytännön järjestelyt. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava:

a)

liitteessä I olevassa 1 ja 2 jaksossa luetellut vuosittaiset tiedot kuuden kuukauden kuluessa niiden viitejakson päättymisestä ellei liitteessä I toisin täsmennetä;

b)

liitteessä I olevassa 2 jaksossa luetellut kuukausittaiset tiedot kolmen kuukauden kuluessa viitejakson päättymisestä;

c)

liitteessä I olevassa 2 jaksossa luetellut nopeat avainindikaattorit, jotka liittyvät jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden ja muiden kuin kyseisessä jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisiin majoitusliikkeissä, kahdeksan viikon kuluessa viitejakson päättymisestä;

d)

liitteessä I olevassa 4 jaksossa luetellut tiedot yhdeksän kuukauden kuluessa viitejakson päättymisestä, jos kyseinen jäsenvaltio päättää toimittaa ne;

e)

liitteessä II luetellut tiedot kuuden kuukauden kuluessa viitejakson päättymisestä.

5.   Siirretään komissiolle valta antaa tarvittaessa 11 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän artiklan 4 kohdassa säädettyjen tietojen toimittamista koskevien määräaikojen muuttamista taloudellisen, yhteiskunnallisen tai teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Muutoksissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden olemassa olevat tietojenkeruukäytännöt.

6.   Kaikkien tässä asetuksessa edellytettyjen tietojen ensimmäinen viitejakso alkaa 1 päivänä tammikuuta 2012, ellei toisin säädetä.

10 artikla

Menetelmäopas

Komissio (Eurostat) laatii ja säännöllisesti päivittää tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa menetelmäoppaan, joka sisältää suuntaviivoja tämän asetuksen nojalla tuotettavista tilastoista, mukaan lukien vaadittavien tietojen ominaispiirteisiin sovellettavat määritelmät ja yhteiset standardit, joilla on tarkoitus varmistaa tietojen laatu.

11 artikla

Säädösvallan siirron toteuttaminen

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 2 artiklan 2 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä viideksi vuodeksi 11 päivästä elokuuta 2011 lukien. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 2 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan, 3 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti annettu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmoittanut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

12 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

13 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 95/57/EY.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tulokset direktiivin 95/57/EY mukaisesti kaikilta vuoden 2011 viitejaksoilta.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä heinäkuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 6. huhtikuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 21. kesäkuuta 2011.

(2)  EYVL L 291, 6.12.1995, s. 32.

(3)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

(4)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1.

(7)  EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1.


LIITE I

SISÄINEN MATKAILU

1   jakso

MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETTI

A.   Toimitettavat muuttujat ja jaottelut

1)   Alueellisella NUTS-tasolla 2 ja kansallisella tasolla toimitetaan vuosittaisia tietoja varten

Majoitustyyppi

Muuttujat

Jaottelut

NACE 55.1

Majoitusliikkeiden lukumäärä

Vuodepaikkojen lukumäärä

Huoneiden lukumäärä

Sijaintipaikan tyyppi a ja b

NACE 55.2

Majoitusliikkeiden lukumäärä

Vuodepaikkojen lukumäärä

Sijaintipaikan tyyppi a ja b

NACE 55.3

Majoitusliikkeiden lukumäärä

Vuodepaikkojen lukumäärä

Sijaintipaikan tyyppi a ja b


2)   [vapaaehtoinen] Kansallisella tasolla toimitetaan vuosittaisia tietoja varten

Majoitustyyppi

Muuttujat

Jaottelut

NACE 55.1

Majoitusliikkeiden lukumäärä

Vuodepaikkojen lukumäärä

Huoneiden lukumäärä

Kokoluokka


3)   Kansallisella tasolla toimitetaan joka kolmas vuosi toimitettavia tietoja varten

Majoitustyyppi

Muuttujat

Jaottelut

NACE 55.1

Niiden majoitusliikkeiden lukumäärä, joilla on yksi tai useampi huone varattuna liikuntaesteisille henkilöille, pyörätuolien käyttäjät mukaan luettuina

 

B.   Soveltamisalan rajoitus

1)

Luokissa ”hotellit ja vastaava majoitustoiminta” ja ”lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus” havaintoalaan pitäisi sisällyttää ainakin kaikki majoitusliikkeet, joissa on vähintään kymmenen vuodepaikkaa.

2)

Luokassa ”leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet” havaintoalaan pitäisi sisällyttää ainakin kaikki leirintäalueet, joissa on vähintään kymmenen matkailuauto-/asuntovaunupaikkaa.

3)

Jäsenvaltiot, joiden osuus on vähemmän kuin 1 prosentti yöpymisten kokonaismäärästä Euroopan unionin majoitusliikkeissä, voivat rajoittaa soveltamisalaa pidemmälle, jolloin siihen sisältyvät ainakin kaikki majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa ja kaikki leirintäalueet, joissa on vähintään 20 matkailuauto-/asuntovaunupaikkaa.

C.   Jaksotus

Ensimmäinen viitevuosi otsikon A kohdan 3 alakohdassa esitetylle joka kolmas vuosi toimitettavalle muuttujalle on 2015.

2   jakso

MAJOITUSLIIKKEIDEN KÄYTTÖASTE (KOTIMAINEN JA ULKOMAILTA SAAPUVA)

A.   Toimitettavat muuttujat ja jaottelut vuosittaisten tietojen osalta

1)   Alueellisella NUTS-tasolla 2 ja kansallisella tasolla

Majoitustyyppi

Muuttujat

Jaottelut

Yhteensä (kaikki majoitusliike-tyypit)

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Sijaintipaikan tyyppi a ja b

NACE 55.1

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

 

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

 

Vuodepaikkojen nettokäyttöaste

Huoneiden nettokäyttöaste

 

NACE 55.2

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

 

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

 

NACE 55.3

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

 

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

 


2)   Kansallisella tasolla

Majoitustyyppi

Muuttujat

Jaottelut

NACE 55.1

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Sijaintipaikan tyyppi a ja b

Matkailijan asuinmaa tai maantieteellinen alue

[vapaaehtoinen] Kokoluokat

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

Matkailijan asuinmaa tai maantieteellinen alue

Vuodepaikkojen nettokäyttöaste

Huoneiden nettokäyttöaste

[vapaaehtoinen] Kokoluokat

NACE 55.2

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Sijaintipaikan tyyppi a ja b

Matkailijan asuinmaa tai maantieteellinen alue

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

Matkailijan asuinmaa tai maantieteellinen alue

NACE 55.3

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Sijaintipaikan tyyppi a ja b

Matkailijan asuinmaa tai maantieteellinen alue

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

Matkailijan asuinmaa tai maantieteellinen alue

B.   Toimitettavat muuttujat ja jaottelut kuukausittaisten tietojen osalta kansallisella tasolla

Majoitustyyppi

Muuttujat

Jaottelut

NACE 55.1

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

 

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

 

Vuodepaikkojen nettokäyttöaste

Huoneiden nettokäyttöaste

 

NACE 55.2

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

 

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

 

NACE 55.3

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten lukumäärä majoitusliikkeissä

 

Jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

Muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden saapumiset majoitusliikkeisiin

 

C.   Soveltamisalan rajoitus

1)

Luokissa ”hotellit ja vastaava majoitustoiminta” ja ”lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus” havaintoalaan pitäisi sisällyttää ainakin kaikki majoitusliikkeet, joissa on vähintään 10 vuodepaikkaa.

2)

Luokassa ”leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet” havaintoalaan pitäisi sisällyttää ainakin kaikki leirintäalueet, joissa on vähintään 10 matkailuauto-/asuntovaunupaikkaa.

3)

Jäsenvaltiot, joiden osuus on vähemmän kuin 1 prosentti yöpymisten kokonaismäärästä Euroopan unionin majoitusliikkeissä, voivat rajoittaa soveltamisalaa pidemmälle, jolloin siihen sisältyvät ainakin kaikki majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa ja kaikki leirintäalueet, joissa on vähintään 20 matkailuauto-/asuntovaunupaikkaa.

4)

Jos soveltamisalaa rajoitetaan 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti, on vuosittain toimitettava estimaatti jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden ja muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden yöpymisten kokonaismäärästä viitevuoden aikana niissä majoitusliikkeissä, jotka on jätetty havaintoalan ulkopuolelle.

5)

Ensimmäiseltä viitevuodelta, jonka tietoja edellytetään tämän asetuksen nojalla, on toimitettava 4 kohdan kuvauksen mukainen estimaatti 12 kuukauden kuluessa viitejakson päättymisestä.

6)

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa soveltamisalaa pidemmälle huoneiden nettokäyttöasteen osalta hotelleissa ja vastaavassa majoitustoiminnassa, jolloin soveltamisalaan sisältyvät kaikki majoitusliikkeet, joissa on vähintään 25 huonetta.

D.   Nopeat avainindikaattorit

Tämän asetuksen 9 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut nopeat avainindikaattorit ovat muuttujat, jotka viittaavat tämän jakson otsikon B alla lueteltujen yöpymisten lukumääriin.

3   jakso

1 JA 2 JAKSOON SOVELLETTAVAT LUOKITUKSET

A.   Majoitustyyppi

Majoitustyyppiin käytettävät kolme luokkaa viittaavat NACE:n luokkiin 55.1, 55.2 ja 55.3:

hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

lomakylät, retkeilymajat yms. lyhytaikainen majoitus

leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet.

B.   Sijaintipaikan tyyppi a

Sijaintipaikan tyyppiin a käytettävät kolme luokkaa viittaavat majoitusliikkeen sijaintikunnan (tai vastaavan paikallisen hallintoyksikön) kaupungistumisasteeseen:

taajaan asuttu alue

alue, jossa keskimääräinen asukastiheys

harvaan asuttu alue.

C.   Sijaintipaikan tyyppi b

Sijaintipaikan tyyppiin b käytettävät kaksi luokkaa viittaavat majoitusliikkeen sijaintikunnan (tai vastaavan paikallisen hallintoyksikön) etäisyyteen merestä:

rannikko

muu kuin rannikko.

D.   Kokoluokka

Kokoluokkaan käytettävät kolme luokkaa viittaavat majoitusliikkeen huoneiden lukumäärään:

pieni majoitusliike: vähemmän kuin 25 huonetta

keskikokoinen majoitusliike: 25–99 huonetta

suuri majoitusliike: vähintään 100 huonetta; ilmoitetaan vapaaehtoisina erikseen: ”100–249 huonetta” ja ”vähintään 250 huonetta”.

E.   Maat ja maantieteelliset alueet

Majoitusliikkeessä yöpyvän matkailijan asuinmaan tai maantieteellisen asuinalueen ilmaisemiseen on käytettävä seuraavia luokkia:

Euroopan unioni, jäljempänä ’unioni’; ilmoitetaan erikseen: kukin jäsenvaltio

EFTA (Euroopan vapaakauppaliitto); ilmoitetaan erikseen: Islanti, Norja, Sveitsi (Liechtenstein mukaan luettuna)

muut Euroopan maat (lukuun ottamatta unionia tai EFTAa; Venäjä, Turkki ja Ukraina eivät kuulu tähän)

Venäjä

Turkki

Ukraina

Afrikka; ilmoitetaan erikseen: Etelä-Afrikka

Pohjois-Amerikka; ilmoitetaan erikseen: Amerikan yhdysvallat, Kanada

Etelä- ja Keski-Amerikka: ilmoitetaan erikseen: Brasilia

Aasia; ilmoitetaan erikseen: Kiinan kansantasavalta, Japani, Etelä-Korea

Australia, Oseania ja muut alueet; ilmoitetaan erikseen: Australia.

4   jakso

SISÄINEN MATKAILU MUUSSA KUIN VUOKRAMAJOITUKSESSA

A.   Toimitettavat muuttujat vuosittaisten tietojen osalta

[vapaaehtoinen] Matkailijoiden yöpymisten lukumäärä muussa kuin vuokratussa majoituksessa viitevuoden aikana.

B.   Jaottelu

[vapaaehtoinen] Edellä A kohdassa mainittu muuttuja on jaoteltava unionin maissa asuvien matkailijoiden osalta asuinmaittain, ja unionin ulkopuolella asuvat matkailijat on ryhmiteltävä yhteen lisäluokkaan.


LIITE II

KANSALLINEN MATKAILU

1   jakso

OSALLISTUMINEN MATKAILUUN, HENKILÖKOHTAISET MATKAT

A.   Toimitettavat muuttujat ja jaottelut vuosittaisten tietojen osalta

Muuttujat

Henkilökohtaisten matkojen jaottelu keston ja kohteen mukaisesti

Sosiodemografiset jaottelut

1.

Jäsenvaltiossa asuvien, vähintään 15-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä, jotka osallistuivat matkailuun viitevuoden aikana, (koskee vain henkilökohtaisia matkoja)

2.

Jäsenvaltiossa asuvien, vähintään 15-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä, jotka eivät osallistuneet matkailuun viitevuoden aikana (koskee vain henkilökohtaisia matkoja)

a)

Kaikki matkatyypit (eli vähintään yksi matka, johon kuuluu vähintään yksi yöpyminen)

b)

Ainoastaan kotimaanmatkoja (eli vähintään yksi kotimaanmatka, johon kuuluu vähintään yksi yöpyminen, mutta ei ulkomaanmatkoja)

c)

Ainoastaan ulkomaanmatkoja (eli vähintään yksi ulkomaanmatka, johon kuuluu vähintään yksi yöpyminen, mutta ei kotimaanmatkoja)

d)

Kotimaan- ja ulkomaanmatkoja (eli vähintään yksi kotimaanmatka, johon kuuluu vähintään yksi yöpyminen, ja vähintään yksi ulkomaanmatka, johon kuuluu vähintään yksi yöpyminen)

e)

Lyhyitä matkoja (eli vähintään yksi matka, johon kuuluu 1–3 yöpymistä)

f)

Pitkiä matkoja (eli vähintään yksi matka, johon kuuluu vähintään 4 yöpymistä)

g)

Pitkiä kotimaanmatkoja (eli vähintään yksi kotimaanmatka, johon kuuluu vähintään neljä yöpymistä, mutta ei yhtään ulkomaanmatkaa, johon kuuluu vähintään 4 yöpymistä)

h)

Pitkiä ulkomaanmatkoja (eli vähintään yksi ulkomaanmatka, johon kuuluu vähintään neljä yöpymistä, mutta ei yhtään kotimaanmatkaa, johon kuuluu vähintään 4 yöpymistä)

i)

Pitkiä kotimaan- ja ulkomaanmatkoja (eli vähintään yksi kotimaanmatka, johon kuuluu vähintään neljä yöpymistä, ja vähintään yksi ulkomaanmatka, johon kuuluu vähintään 4 yöpymistä)

1.

Sukupuoli

2.

Ikäryhmä

3.

[vapaaehtoinen] Koulutustaso

4.

[vapaaehtoinen] Pääasiallinen toiminta

5.

[vapaaehtoinen] Kotitalouden tulot

Henkilökohtaisten matkojen jaottelut keston ja kohteen mukaisesti on yhdistettävä sosiodemografisiin jaotteluihin.

B.   Muuttujat ja jaottelut joka kolmas vuosi toimitettavia tietoja varten

Muuttujat

Jaottelu tärkeimmistä syistä siihen, että henkilökohtaisia matkoja ei ole tehty viitevuoden aikana (vastaajat voivat antaa useita syitä)

Sosiodemografiset jaottelut

1.

Jäsenvaltiossa asuvien, vähintään 15-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä, jotka eivät tehneet yhtään henkilökohtaista matkaa viitevuoden aikana (eli viitevuoden aikana ei yhtään henkilökohtaista matkaa, johon kuuluu vähintään yksi yöpyminen)

a)

Taloudelliset syyt (ei rahaa lomamatkoihin, ei varaa lomailuun)

b)

Perhesyistä johtuva vapaa-ajan puute

c)

Työstä tai opiskelusta johtuva vapaa-ajan puute

d)

Terveydelliset syyt tai liikuntarajoite

e)

On mieluummin kotona, ei halua matkustella

f)

Turvallisuus

g)

Muut syyt

1.

Sukupuoli

2.

Ikäryhmä

3.

[vapaaehtoinen] Koulutustaso

4.

[vapaaehtoinen] Pääasiallinen toiminta

5.

[vapaaehtoinen] Kotitalouden tulot

Jaottelu, jossa eritellään tärkeimmät syyt siihen, että yhtään henkilökohtaista matkaa ei tehty viitevuoden aikana, on yhdistettävä sosiodemografisiin jaotteluihin.

Ensimmäinen viitevuosi joka kolmas vuosi toimitettaville muuttujille on 2013.

C.   Sosiodemografisiin jaotteluihin sovellettavat luokitukset

1)   Sukupuoli: mies, nainen.

2)   Ikäryhmä: alle 15 [vapaaehtoinen], 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 vuotta tai yli, sekä yhteensä ikäryhmät 25–44 ja 45–64.

3)   Koulutustaso: alempi (ISCED 0, 1 tai 2), keskiasteen (ISCED 3 tai 4), korkea (ISCED 5 tai 6)

4)   Pääasiallinen toiminta: työssä (työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja), työtön, opiskelija (tai koululainen), muu työvoimaan kuulumaton.

5)   Kotitalouden tulot: kvartiileina.

2   jakso

MATKAT JA MATKOJA TEHNEET HENKILÖT

A.   Toimitettavat muuttujat

 

Muuttujat

Toimitettavat luokat

Jaksotus

1.

Lähtökuukausi

 

Vuosittain

2.

Matkan kesto yöpymisten lukumäärinä

 

Vuosittain

3.

[Ainoastaan ulkomaanmatkat] Matkan kesto: kotimaan alueella vietettyjen öiden lukumäärä

 

Joka kolmas vuosi

4.

Pääasiallinen kohdemaa

tämän asetuksen 10 artiklan nojalla laaditun menetelmäoppaan sisältämän maaluettelon mukaisesti

Vuosittain

5.

Matkan pääasiallinen syy

a)

Henkilökohtainen: vapaa-aika, virkistys ja loma

b)

Henkilökohtainen: sukulaisten ja ystävien tapaaminen

c)

Henkilökohtainen: muu (esim. pyhiinvaellus, terveyden hoitaminen)

d)

Ammattiin liittyvä / liikematka

Vuosittain

6.

[Ainoastaan henkilökohtaiset matkat] Kohteen tyyppi, useita vastauksia voidaan antaa

a)

Kaupunkiloma

b)

Rantaloma

c)

Maaseutumatkailu (myös järvien, jokien jne. rannat)

d)

Risteilyalus

e)

Vuoret (ylängöt, kukkulat jne.)

f)

Muu

Joka kolmas vuosi

7.

[Ainostaan henkilökohtaiset matkat] Lasten osallistuminen matkaseurueeseen

a)

Kyllä

b)

Ei

Joka kolmas vuosi

8.

Pääasiallinen liikenneväline

a)

Lentoliikenne (reitti- tai charterlento tai muut ilmailupalvelut)

b)

Vesiliikenne (matkustajalaivat ja -lautat, risteilyt, huviveneet, vuokratut laivat jne.)

c)

Rautatieliikenne

d)

Linja-autoliikenne (reitti- tai tilausliikenne)

e)

Moottoriajoneuvo (yksityinen tai vuokrattu)

f)

Muu (esimerkiksi polkupyörä)

Vuosittain

9.

Pääasiallinen majoitusmuoto

a)

Vuokramajoitus: hotellit tai vastaavat majoitusliikkeet

b)

Vuokramajoitus: leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet (muu kuin asuinrakennus)

c)

Vuokramajoitus: muu vuokramajoitus (terveyslaitokset, retkeilymajat, vierasvenesatamat jne.)

d)

Muu kuin vuokramajoitus: oma loma-asunto

e)

Muu kuin vuokramajoitus: sukulaisten tai ystävien maksutta tarjoama majoitus

f)

Muu kuin vuokramajoitus: muu

Vuosittain

10.

Matkavaraus: matkanjärjestäjän tai matkatoimiston käyttäminen pääasiallisen liikennevälineen varaamiseen

a)

Kyllä

b)

Ei

c)

Ei osaa sanoa

Joka kolmas vuosi

11.

Matkavaraus: matkanjärjestäjän tai matkatoimiston käyttäminen pääasiallisen majoitusmuodon varaamiseen

a)

Kyllä

b)

Ei

c)

Ei osaa sanoa

Joka kolmas vuosi

12.

[Ainoastaan matkat, joissa ei ole käytetty matkanjärjestäjää tai matkatoimistoa pääasiallisen liikennevälineen tai majoitusmuodon varaamiseen] Matkan (omatoiminen) varaaminen

a)

Palvelut varattiin suoraan palveluntarjoajalta

b)

Varausta ei tarvittu

Joka kolmas vuosi

13.

Matkavaraus: valmismatka

a)

Kyllä

b)

Ei

Joka kolmas vuosi

14.

Matkavaraus: pääasiallisen liikennevälineen internetvaraus

a)

Kyllä

b)

Ei

c)

Ei osaa sanoa

Joka kolmas vuosi

15.

Matkavaraus: pääasiallisen majoitusmuodon internetvaraus

a)

Kyllä

b)

Ei

c)

Ei osaa sanoa

Joka kolmas vuosi

16.

Yksittäisen matkailijan menot liikenteeseen/liikennevälineisiin matkan aikana

 

Vuosittain

17.

Yksittäisen matkailijan menot majoitukseen matkan aikana

 

Vuosittain

18.

[vapaaehtoinen] Yksittäisen matkailijan menot matkan aikana ruokaan ja juomaan kahviloissa ja ravintoloissa

 

Vuosittain

19.

Yksittäisen matkailijan muut menot matkan aikana, ilmoitettava erikseen (19a): kestokulutushyödykkeet ja arvoesineet

 

Vuosittain

20.

Matkailijan profiili: sukupuoli seuraavia luokkia käyttäen

a)

Mies

b)

Nainen

Vuosittain

21.

Matkailijan profiili: ikä, täysinä vuosina

 

Vuosittain

22.

Matkailijan profiili: asuinmaa

 

Vuosittain

23.

[vapaaehtoinen] Matkailijan profiili: koulutustaso

a)

Alempi (ISCED 0, 1 tai 2)

b)

Keskitaso (ISCED 3 tai 4)

c)

Korkea (ISCED 5 tai 6)

Vuosittain

24.

[vapaaehtoinen] Matkailijan profiili: pääasiallinen toiminta

a)

Työllinen (palkansaaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja)

b)

Työtön

c)

Opiskelija (tai koululainen)

d)

Muu työvoimaan kuulumaton

Vuosittain

25.

[vapaaehtoinen] Matkailijan profiili: kotitalouden tulot kvartiileina

 

Vuosittain

B.   Soveltamisalan rajoitus

Havaintoalana ovat kaikki jäsenvaltiossa asuvien vähintään 15-vuotiaiden henkilöiden tekemät matkat, joihin kuuluu vähintään yksi yöpyminen henkilön tavanomaisen elinpiirin ulkopuolella ja jotka päättyivät viitejaksolla. Alle 15-vuotiaiden osalta tiedot voidaan toimittaa erikseen vapaaehtoisina.

C.   Jaksotus

1)

Ensimmäinen viitevuosi otsikoiden A(3), A(6) ja A(7) alla luetelluille joka kolmas vuosi toimitettaville muuttujille ja luokille on 2013.

2)

Ensimmäinen viitevuosi otsikoiden A(10)–A(15) alla luetelluille joka kolmas vuosi toimitettaville muuttujille ja luokille on 2014.

3   jakso

PÄIVÄMATKAT

A.   Vuosittain toimitettavat muuttujat ja jaottelut (ulkomaan päivämatkat)

Muuttujat

[vapaaehtoinen]

Jaottelut

[vapaaehtoinen]

Sosiodemografiset jaottelut

1)

Henkilökohtaisten ulkomaan päivämatkojen lukumäärä

2)

Ammattiin/työhön liittyvien ulkomaan päivämatkojen lukumäärä

a)

kohdemaan mukaan

1.

Sukupuoli

2.

Ikäryhmä

3.

Koulutustaso

4.

Pääasiallinen toiminta

5.

Kotitalouden tulot

3)

Menot henkilökohtaisilla ulkomaan päivämatkoilla

4)

Menot ammattiin/työhön liittyvillä ulkomaan päivämatkoilla

a)

kohdemaan mukaan

b)

menoluokan mukaan: kuljetus, ostokset, ravintolat/kahvilat, muut

B.   Joka kolmas vuosi toimitettavat muuttujat ja jaottelut (kotimaan päivämatkat)

Muuttujat

[vapaaehtoinen]

Jaottelut

[vapaaehtoinen]

Sosiodemografiset jaottelut

1)

Henkilökohtaisten kotimaan päivämatkojen lukumäärä

2)

Ammattiin/työhön liittyvien kotimaan päivämatkojen lukumäärä

 

1.

Sukupuoli

2.

Ikäryhmä

3.

Koulutustaso

4.

Pääasiallinen toiminta

5.

Kotitalouden tulot

3)

Menot henkilökohtaisilla kotimaan päivämatkoilla

4)

Menot ammattiin/työhön liittyvillä kotimaan päivämatkoilla

a)

menoluokan mukaan: kuljetus, ostokset, ravintolat/kahvilat, muut

C.   Sosiodemografisiin jaotteluihin sovellettavat luokitukset

Sosiodemografisiin jaotteluihin sovelletaan luokituksia, jotka on lueteltu tämän liitteen 1 jakson C kohdassa.

D.   Soveltamisalan rajoitus

Havaintojen alana ovat kaikki kyseisessä jäsenvaltiossa asuvien, vähintään 15-vuotiaiden henkilöiden tekemät päivämatkat tavanomaisen elinpiirin ulkopuolelle. Alle 15-vuotiaiden tiedot voidaan toimittaa erikseen vapaaehtoisina.

E.   Jaksotus ja ensimmäiset viitejaksot

1)

Edellä A kohdassa luetellut tiedot päivämatkojen ominaispiirteistä on toimitettava vuosittain siten, että edellisen kalenterivuoden neljä neljännestä raportoidaan erikseen. Ensimmäinen viitejakso alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014.

2)

Edellä B kohdassa luetellut tiedot päivämatkojen ominaispiirteistä on toimitettava kolmen vuoden välein siten, että edellisen kalenterivuoden neljä neljännestä raportoidaan erikseen. Ensimmäinen viitejakso alkaa 1 päivänä tammikuuta 2015. Tietojen toimittaminen on vapaaehtoista vain ensimmäisellä viitekaudella.