6.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/2


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 436/2011,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2011,

kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun asetuksen (EY) N:o 690/2008 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan,

ottaa huomioon Italian, Kreikan, Ranskan ja Tšekin esittämät pyynnöt,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 690/2008 (2) tunnustettiin tietyt jäsenvaltiot tai tietyt jäsenvaltioiden alueet suojelluiksi tiettyjen haitallisten organismien osalta. Joissakin tapauksissa alueet tunnustettiin suojelluiksi tietyksi ajaksi, jotta asianomainen jäsenvaltio voisi toimittaa tarvittavat kattavat tiedot, joista käy ilmi, ettei kyseistä haitallista organismia esiintynyt asianomaisessa jäsenvaltiossa tai asianomaisella alueella, tai saattaa päätökseen toimet kyseisen organismin hävittämiseksi.

(2)

Kreikan koko alue tunnustettiin suojelluksi alueeksi organismien Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer ja Ips duplicatus Sahlberg osalta 31 päivään maaliskuuta 2011.

(3)

Kreikka toteutti vuonna 2010 tutkimuksia ja toimitti niiden tulokset komissiolle direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan kolmannen ja viidennen alakohdan mukaisesti. Komission asiantuntijoiden 24–31 päivänä tammikuuta 2011 Kreikkaan tekemä käynti vahvisti, että kyseinen jäsenvaltio on edelleen edistynyt merkittävästi näiden tutkimusten järjestämisessä ja toteuttamisessa ja niiden tuloksista ilmoittamisessa. On kuitenkin välttämätöntä, että Kreikka osoittaa edistymisen olevan pysyvää.

(4)

Kreikassa vuonna 2010 tehtyjen tutkimusten tulosten mukaan organismista Ips cembrae Heer on tehty yksi havainto, mutta muista viidestä organismista ei ole tehty yhtään havaintoa. Ottaen huomioon nämä tulokset ja komission asiantuntijoiden Kreikkaan tekemän käynnin tulokset on aiheellista vielä kolmen vuoden ajan tunnustaa Kreikka suojelluksi alueeksi kyseisten organismien osalta, jotta Kreikalla olisi riittävästi aikaa kerätä ja toimittaa tiedot, joissa vahvistetaan, ettei kyseisiä organismeja, lukuun ottamatta organismia Ips cembrae Heer, esiinny sen alueella, ja organismin Ips cembrae Heer osalta saattaa loppuun ponnistelut sen hävittämiseksi ja kerätä ja toimittaa tiedot, joissa vahvistetaan, että kyseistä organismia ei enää esiinny sen alueella.

(5)

Kreikan koko alue tunnustettiin suojelluksi alueeksi sitruspuun suruviruksen (eurooppalaisten kantojen) osalta. Kreikka ilmoitti vuoden 2010 raportissaan, jossa käsiteltiin kyseisen haitallisen organismin esiintymistä selvittänyttä virallista tutkimusta, että kyseistä haitallista organismia löytyi 104 puusta Argolidan hallintoalueella. Komission asiantuntijoiden Kreikkaan 24–31 päivänä tammikuuta 2011 suorittamalla käynnillä tehdyt huomiot vahvistivat, että sitruspuun suruvirusta (eurooppalaisia kantoja) on esiintynyt kyseisellä hallintoalueella jo ainakin viimeisten kolmen vuoden ajan huolimatta Kreikan viranomaisten toteuttamista hävittämistoimenpiteistä, jotka ovat osoittautuneet tehottomiksi. Näin ollen sitruspuun suruvirusta (eurooppalaisia kantoja) on katsottava esiintyvän Argolidan hallintoalueella. Kyseistä hallintoaluetta ei siksi pitäisi enää tunnustaa suojelluksi alueeksi kyseisen haitallisen organismin osalta.

(6)

Espanjan koko alue tunnustettiin suojelluksi alueeksi organismin Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. osalta. Espanja on toimittanut tietoja, jotka osoittavat organismia Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. esiintyvän nyt Kastilia ja Leónin autonomisella alueella. Mainitun haitallisen organismin hävittämiseksi kahtena peräkkäisenä vuonna 2009 ja 2010 toteutetut toimenpiteet ovat osoittautuneet tehottomiksi. Siksi Kastilia ja Leónia ei pitäisi enää tunnustaa suojelluksi alueeksi kyseisen haitallisen organismin osalta.

(7)

Koko Tšekin alue, tietyt Ranskan alueet (Alsace, Champagne-Ardenne ja Lorraine) ja yksi Italian alue (Basilicata) tunnustettiin suojelluiksi alueiksi organismin Grapevine flavescence dorée MLO osalta 31 päivään maaliskuuta 2011 asti. Tšekin, Ranskan ja Italian tämän tunnustamisen myöntämisen jälkeen toimittamista tiedoista on saatu näyttöä siitä, ettei kyseistä haitallista organismia esiinny mainituilla suojelluilla alueilla. Tämän vuoksi koko Tšekin alue, Alsacen, Champagne-Ardennen ja Lorrainen alueet Ranskassa ja Basilicatan alue Italiassa olisi edelleen tunnustettava suojelluiksi alueiksi kyseisen organismin osalta.

(8)

Italia on pyytänyt, että Sardinian alue tunnustetaan suojelluksi alueeksi haitallisen organismin Grapevine flavescence dorée MLO osalta. Italia on vuosina 2004–2010 toteutettujen tutkimusten pohjalta toimittanut näyttöä siitä, ettei kyseistä haitallista organismia esiinny Sardinian alueella huolimatta kyseiselle organismille otollisista olosuhteista mainitulla alueella. Lisätutkimukset ovat kuitenkin tarpeen. Asiantuntijoiden olisi komission valtuutuksella seurattava näitä tutkimuksia. Tämän vuoksi Sardinia olisi tunnustettava suojelluksi alueeksi haitallisen organismin Grapevine flavescence dorée MLO osalta kolmen vuoden ajaksi.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 690/2008 olisi muutettava.

(10)

Joidenkin näiden suojeltujen alueiden tunnustaminen lakkaa olemasta voimassa 31 päivänä maaliskuuta 2011. Tämän vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä huhtikuuta 2011, jotta suojeltujen alueiden tunnustamiseen ei tulisi keskeytyksiä.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 690/2008 liite I seuraavasti:

1)

Korvataan a otsikon 4, 5 ja 7–10 kohdan toisessa sarakkeessa sanan ”Kreikka” jälkeen ilmaus ”(31 päivään maaliskuuta 2011)” ilmauksella ”(31 päivään maaliskuuta 2014)”.

2)

Lisätään b otsikon 2 kohdan toisessa sarakkeessa sanan ”Espanja” jälkeen ilmaus ”(lukuun ottamatta Kastilia ja Leónin autonomista aluetta)”.

3)

Muutetaan d otsikkokohta seuraavasti:

a)

Lisätään 3 kohdan toisessa sarakkeessa sanan ”Kreikka” jälkeen ilmaus ”(lukuun ottamatta Argolidan hallintoaluetta)”.

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Tšekki, Ranska (Alsace, Champagne-Ardenne ja Lorraine), Italia ((Basilicata) ja (Sardinia, 31 päivään maaliskuuta 2014))”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUVL L 193, 22.7.2008, s. 1.