30.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 111/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 420/2011,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2011,

tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta 19 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan vierasaineiden enimmäismäärät monissa elintarvikkeissa.

(2)

Kun otetaan huomioon erilaiset tulkinnat siitä, mikä osuus ravusta olisi analysoitava kadmiumin enimmäismäärän vertailua varten, olisi tehtävä selväksi, että asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteessä asetettuja äyriäisiä koskevia kadmiumin enimmäisrajoja sovelletaan raajojen (jalkojen ja saksien) ja vatsapuolen lihaan. Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten osalta enimmäismäärää sovelletaan vain raajoihin. Määritelmällä jätetään muut äyriäisten osat, kuten rapujen eturuumis (cephalothorax) ja syömäkelvottomat osat (kuori, pyrstöevä). Eturuumis sisältää ruuansulatusrauhasen (hepatopankreas), jonka kadmiumpitoisuuden tiedetään olevan korkea. Koska joissakin jäsenvaltioissa kuluttajat saattavat syödä osia eturuumiista säännöllisesti, saattaa olla aiheellista antaa jäsenvaltiokohtaista kuluttajaneuvontaa, jolla pyritään rajoittamaan näiden osien syömistä ja alentamaan altistumista kadmiumille. Tästä aiheesta on julkaistu tiedote Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston verkkosivulla (3).

(3)

Johdonmukaisuuden vuoksi sitä osuutta äyriäisistä, johon enimmäismääriä sovelletaan, olisi muutettava myös muiden vierasaineiden (lyijyn, elohopean, dioksiinien ja PCB:iden sekä polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen) osalta vastaavasti.

(4)

Simpukkoihin, kuten vihersimpukkoihin ja ostereihin, kertyy kadmiumia samalla tavalla kuin merilevään. Koska vihersimpukkajauhetta ja osterijauhetta samoin kuin kuivattua merilevää myydään ravintolisinä, kuivattujen simpukkojen kadmiumpitoisuuden enimmäismäärän olisi oltava sama kuin tällä hetkellä kuivatulle merilevälle ja merilevästä saaduille tuotteille vahvistettu enimmäismäärä.

(5)

Lehtikaalia koskevat säännökset olisi yhdenmukaistettava muita lehtivihanneksia koskevien säännösten kanssa. Lehtikaaliin ei pitäisi näin ollen soveltaa 3.2.15 kohdan ”vihanneksia ja hedelmiä” koskevaa kadmiumin oletusenimmäismäärää vaan se olisi sisällytettävä 3.2.17 kohtaan.

(6)

Hedelmissä ja vihanneksissa esiintyvän lyijyn ja kadmiumin oletusenimmäismäärät eivät ole realistisia merilevän osalta, koska siinä voi esiintyä luonnollisesti korkeita pitoisuuksia. Merilevään ei pitäisi tämän vuoksi soveltaa hedelmissä ja vihanneksissa esiintyvän lyijyn ja kadmiumin oletusenimmäismäärää (3.1.10 ja 3.2.15 kohta). Esiintymistietoja olisi kerättävä enemmän, jotta voidaan päättää, onko merilevässä esiintyvälle lyijylle ja kadmiumille tarpeen asettaa realistisemmat enimmäispitoisuudet.

(7)

Asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 olevien elintarvikkeiden/tuoteryhmien nimissä sekä torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 396/2005 (4) olevien elintarvikkeiden/tuoteryhmien nimissä on joitakin epäjohdonmukaisuuksia. Koska asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 viitataan asetuksessa (EY) N:o 396/2005 lueteltuihin tuoteryhmiin, nimet olisi saatettava yhdenmukaisiksi kyseisen asetuksen kanssa.

(8)

On aiheellista päivittää seurantaa ja raportointia koskevia säännöksiä ottaen huomioon tuoreet seurantasuositukset, jotka koskevat etyylikarbamaattia (5), perfluorattuja alkyloituja yhdisteitä (6) ja akryyliamidia (7). Koska komission päätös 2006/504/EY (8) on kumottu ja korvattu komission asetuksella (EY) N:o 1152/2009 (9), viittaus päätökseen 2006/504/EY olisi korvattava viittauksella asetukseen (EY) N:o 1152/2009. Lisäksi olisi tehtävä selväksi, mitkä tiedot on ilmoitettava komissiolle ja mitkä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1881/2006 seuraavasti:

1)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden ja asiaan liittyvien tahojen on ilmoitettava vuosittain komissiolle toteuttamiensa tutkimusten tulokset ja tiedot edistymisestä sellaisten ehkäisevien toimenpiteiden soveltamisessa, joilla pyritään estämään okratoksiini A:n, deoksinivalenolin, zearalenonin, fumonisiinien B1 ja B2 sekä T-2- ja HT-2-toksiinien esiintyminen. Komissio toimittaa kyseiset tulokset jäsenvaltioille. Niihin liittyvät esiintymistiedot on ilmoitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle aflatoksiiniin liittyvistä tuloksista, jotka on saatu komission asetuksen (EY) N:o 1152/2009 (10) mukaisesti. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle furaaniin, etyylikarbamaattiin, perfluorattuihin alkyloituihin yhdisteisiin ja akryyliamidiin liittyvistä tuloksista, jotka on saatu komission suositusten 2007/196/EY (11), 2010/133/EU (12), 2010/161/EU (13) ja 2010/307/EU (14) mukaisesti.

b)

Lisätään 4 kohta seuraavasti:

”4.   Myös jäsenvaltioiden keräämät vierasaineita koskevat esiintymistiedot, jos sellaisia on, olisi ilmoitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle.”

2)

Muutetaan liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm.

(4)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(5)  EUVL L 52, 3.3.2010, s. 53.

(6)  EUVL L 68, 18.3.2010, s. 22.

(7)  EUVL L 137, 3.6.2010, s. 4.

(8)  EUVL L 199, 21.7.2006, s. 21.

(9)  EUVL L 313, 28.11.2009, s. 40.

(10)  EUVL L 313, 28.11.2009, s. 40.

(11)  EUVL L 88, 29.3.2007, s. 56.

(12)  EUVL L 52, 3.3.2010, s. 53.

(13)  EUVL L 68, 18.3.2010, s. 22.

(14)  EUVL L 137, 3.6.2010, s. 4.”


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liite seuraavasti:

1)

Korvataan lyijyä koskevassa 3.1 jaksossa 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 ja 3.1.11 kohta seuraavasti:

Elintarvikkeet (1)

Enimmäismäärät (mg/kg tuorepainoa)

”3.1.6

Äyriäiset (26): raajojen ja vatsapuolen liha (44). Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa raajojen liha.

0,50”

”3.1.9

Palkovihannekset (27), viljat ja palkohedelmät

0,20”

”3.1.10

Vihannekset, lukuun ottamatta kaaleja, lehtivihanneksia, tuoreita yrttejä, sieniä ja merilevää (27). Perunoita koskevaa enimmäismäärää sovelletaan kuorittuihin perunoihin.

0,10”

”3.1.11

Kaalit, lehtivihannekset (43) ja seuraavat sienet (27): Agaricus bisporus (herkkusieni), Pleurotus ostreatus (osterivinokas), Lentinula edodes (siitake)

0,30”

2)

Korvataan kadmiumia koskevassa 3.2 jaksossa 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 ja 3.2.20 kohta seuraavasti:

Elintarvikkeet (1)

Enimmäismäärät (mg/kg tuorepainoa)

”3.2.9

Äyriäiset (26): raajojen ja vatsapuolen liha (44). Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa raajojen liha.

0,50”

”3.2.15

Vihannekset ja hedelmät, lukuun ottamatta lehtivihanneksia, tuoreita yrttejä, lehtikaalia, sieniä, varsivihanneksia, juuri- ja mukulavihanneksia sekä merilevää (27)

0,050”

”3.2.16

Varsivihannekset, juuri- ja mukulavihannekset, lukuun ottamatta sellereitä (27). Perunoita koskevaa enimmäismäärää sovelletaan kuorittuihin perunoihin.

0,10”

”3.2.17

Lehtivihannekset, tuoreet yrtit, lehtikaali, sellerit ja seuraavat sienet (27): Agaricus bisporus (herkkusieni), Pleurotus ostreatus (osterivinokas), Lentinula edodes (siitake)

0,20”

”3.2.20

Ravintolisät (39), jotka koostuvat kokonaan tai pääasiassa kuivatusta merilevästä, merilevästä saaduista tuotteista tai kuivatuista simpukoista

3,0”

3)

Korvataan elohopeaa koskevan 3.3 jakson 3.3.1 kohta seuraavasti:

Elintarvikkeet (1)

Enimmäismäärät (mg/kg tuorepainoa)

”3.3.1

Kalastustuotteet (26) ja kalanliha (24) (25), lukuun ottamatta 3.3.2 kohdassa lueteltuja lajeja. Äyriäisiä koskevaa enimmäismäärää sovelletaan raajojen ja vatsapuolen lihaan (44). Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa sitä sovelletaan raajojen lihaan.

0,50”

4)

Korvataan dioksiineja ja PCB:itä koskevan 5 jakson 5.3 kohta seuraavasti:

Elintarvikkeet

Enimmäismäärät

Dioksiinien summa (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden summa (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

”5.3

Kalanliha ja kalastustuotteet ja niistä tehdyt valmisteet, lukuun ottamatta ankeriaita (25) (34). Äyriäisiä koskevaa enimmäismäärää sovelletaan raajojen ja vatsapuolen lihaan (44). Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa sitä sovelletaan raajojen lihaan.

4,0 pg/g tuorepainoa

8,0 pg/g tuorepainoa”

5)

Korvataan polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä koskevan 6 jakson 6.1.3 ja 6.1.5 kohta seuraavasti:

Elintarvikkeet (1)

Enimmäismäärät (μg/kg tuorepainoa)

”6.1.3

Savustettu kalanliha ja savustetut kalastustuotteet (25) (36), lukuun ottamatta simpukoita. Savustettuja äyriäisiä koskevaa enimmäismäärää sovelletaan raajojen ja vatsapuolen lihaan (44). Savustettujen rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa sitä sovelletaan raajojen lihaan.

5,0”

”6.1.5

Muut kuin savustetut äyriäiset ja pääjalkaiset (26). Äyriäisiä koskevaa enimmäismäärää sovelletaan raajojen ja vatsapuolen lihaan (44). Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa sitä sovelletaan raajojen lihaan.

5,0”

6)

Korvataan loppuviite (3) seuraavasti:

”(3)

Tässä luokassa luetellut elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista 5 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission direktiivissä 2006/125/EY (EUVL L 339, 6.12.2006, s. 16).”

7)

Korvataan loppuviite (16) seuraavasti:

”(16)

Imeväiset ja pikkulapset sellaisina kuin ne määritellään direktiivissä 2006/141/ETY (EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1) ja direktiivissä 2006/125/EY.”

8)

Lisätään loppuviitteet (43) ja (44) seuraavasti:

”(43)

Lehtivihanneksia koskevaa enimmäismäärää ei sovelleta tuoreisiin yrtteihin (jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä I olevaan koodinumeroon 0256000).

(44)

Määritelmään ei sisälly äyriäisten eturuumis (cephalothorax).”