28.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 108/21


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 408/2011,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011,

torjunta-aineita koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2009 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse tietojen toimittamismuodosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-aineita koskevista tilastoista 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2009 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1185/2009 vahvistetaan uudet puitteet torjunta-aineiden myyntiä ja käyttöä koskevien vertailukelpoisten eurooppalaisten tilastojen tuottamiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1185/2009 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava tilastotiedot sähköisesti sellaisessa teknisessä muodossa, jonka komissio hyväksyy.

(3)

Ainetta, kemiallista luokitusta, tuoteluokkaa tai pääryhmää koskevat tiedot on toimitettavassa tiedostossa varustettava luottamuksellisuuden varmistamiseksi tunnuksella, josta ilmenee, onko tieto pidettävä salassa.

(4)

Tässä asetuksessa vahvistetut toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksen (EY) N:o 1185/2009 liitteessä I kuvatut torjunta-aineiden markkinoille saattamista koskevat tilastot käyttäen SDMX-formaattia (Statistical Data and Metadata eXchange). Tiedot on siirrettävä tai ladattava sähköisesti Eurostatin keskitettyyn tietojen vastaanottopisteeseen.

Jäsenvaltioiden on toimitettava vaaditut tiedot komission (Eurostatin) antamien teknisten eritelmien mukaisesti.

2 artikla

Komissiolle (Eurostatille) toimitettavien tietojen teknisestä muodosta annetaan kuvaus liitteessä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 324, 10.12.2009, s. 1.


LIITE

Torjunta-aineiden markkinoille saattamista koskevien tilastojen toimittamismuoto

Tiedostoissa on oltava seuraavat tiedot:

Numero

Kenttä

Huomautukset

1

Maa

3-kirjaiminen koodi (esim. FRA)

2

Vuosi

esim. 2010

3

Pääryhmä

Asetuksen (EY) N:o 1185/2009 liitteessä III luetellut koodit (viimeisin päivitys)

4

Tuoteluokat

 

5

Kemiallinen luokka

 

6

Aine

 

7

Kentissä 3, 4, 5 ja 6: myyty määrä

Kilogrammoina kyseistä ainetta.

8

Kentissä 3, 4, 5 ja 6: salassapitotunnus

Kyllä/ei