25.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/2


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 176/2011,

annettu 24 päivänä helmikuuta 2011,

ennen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamista ja muuttamista annettavista tiedoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus) 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 550/2004 (1) ja erityisesti sen 9 a artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toiminnalliset ilmatilan lohkot ovat keskeisimpiä tekijöitä, joilla mahdollistetaan jäsenvaltioiden välisen yhteistyön lisääminen suorituskyvyn parantamiseksi ja synergiaetujen saavuttamiseksi. Tätä varten ja toiminnallisten ilmatilan lohkojen rajapinnan optimoimiseksi yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa kyseisten jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä keskenään, ja tarvittaessa ne voivat tehdä yhteistyötä myös kolmansien maiden kanssa.

(2)

Jäsenvaltioiden on noudatettava asetuksen (EY) N:o 550/2004 9 a artiklassa säädettyjä vaatimuksia toiminnallista ilmatilan lohkoa perustettaessa.

(3)

Toiminnallisen ilmatilan lohkon perustavien jäsenvaltioiden on annettava tietoja komissiolle, Euroopan lentoturvallisuusvirastolle, muille jäsenvaltioille ja muille asianomaisille osapuolille ja tarjottava niille mahdollisuus esittää huomionsa keskustelun helpottamiseksi. Jäsenvaltioiden ei kuitenkaan tulisi antaa salaisiksi luokiteltuja tietoja, liikesalaisuuksia eikä muita luottamuksellisia tietoja.

(4)

Tämän asetuksen nojalla annettavien tietojen olisi vastattava toiminnallisten ilmatilan lohkojen tavoitteita ja autettava jäsenvaltioita varmistamaan johdonmukaisuus muiden yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toimenpiteiden kanssa.

(5)

Tällaisen tietojenvaihdon ja huomioiden esittämisen helpottamiseksi olisi säädettävä selkeästi, mitä jäsenvaltioille, komissiolle, Euroopan lentoturvallisuusvirastolle (EASA) ja muille asianomaisille osapuolille annettavia tietoja pidetään riittävinä ja mitä menettelyjä tällaisessa tietojenvaihdossa olisi noudatettava.

(6)

Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi erityisesti annettava tiedot yhdessä, ja vastaavasti annettava kustakin toiminnallisesta ilmatilan lohkosta yksi tieto- ja asiakirjakokonaisuus.

(7)

Toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamista olisi pidettävä oikeudellisena prosessina, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden on parannettava ilmatilan lohkojensa välistä yhteistyötä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen tätä vaatimusta viimeistään 4 päivänä joulukuuta 2012 asetuksen (EY) N:o 550/2004 mukaisesti.

(8)

Sen määrittäminen, onko toiminnallista ilmatilan lohkoa muutettu, olisi tehtävä kaikissa jäsenvaltioissa samoja arviointiperusteita noudattaen, ja tämä olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan sellaisia muutoksia, joilla on huomattava vaikutus kyseiseen toiminnalliseen ilmatilan lohkoon ja/tai viereiseen ilmatilan lohkoon tai jäsenvaltioihin.

(9)

Jäsenvaltioiden ja komission olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (2) 13 a artiklan mukaisesti koordinoitava toimintansa EASAn kanssa varmistaakseen, että kaikki turvallisuusnäkökohdat otetaan riittävästi huomioon yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa toteutettaessa.

(10)

Tämä asetus ei vaikuta asetuksen 549/2004 13 artiklan mukaisiin jäsenvaltioiden turvallisuus- tai puolustusetuihin eikä niihin liittyviin luottamuksellisuustarpeisiin.

(11)

Toiminnallisen ilmatilan lohkon perustavien jäsenvaltioiden on Chicagon yleissopimuksen 83 artiklan nojalla rekisteröitävä toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskevat sopimukset ja järjestelyt ja niihin tehdyt muutokset ICAOssa.

(12)

ICAOn lentotiedotusalueen rajojen tai näillä alueilla tarjottavien laitteiden ja palvelujen muuttumisen aiheuttavaan toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamiseen olisi edelleen sovellettava ICAOn lennonvarmistuksen suunnitteluprosessia ja ICAOn lennonvarmistussuunnitelmien muuttamisessa noudatettavaa menettelyä.

(13)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ne täyttävät tosiasiallisesti turvallisuusvelvoitteensa perustaessaan toiminnallisen ilmatilan lohkon. Niiden olisi osoitettava ja annettava tarvittavat vakuutukset siitä, että toiminnallisen ilmatilan lohkon perustaminen ja hallinnointi tapahtuu turvallisesti, ja otettava huomioon toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamiseen liittyvät jäsenvaltioiden ja lennonvarmistuspalvelun tarjoajien turvallisuusjohtamistoimenpiteet ja erityisesti niiden turvallisuuteen liittyvät tehtävät ja velvoitteet.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaatimukset

1)

tiedoille, jotka asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava komissiolle, Euroopan lentoturvallisuusvirastolle (EASA), muille jäsenvaltioille ja asianomaisille osapuolille ennen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamista ja muuttamista;

2)

menettelyille, joilla tiedot annetaan 1 kohdassa tarkoitetuille osapuolille ja joilla 1 kohdassa tarkoitettujen osapuolten huomiot toimitetaan ennen kuin komissiolle annetaan ilmoitus toiminnallisesta ilmatilan lohkosta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 549/2004 2 artiklan määritelmiä.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’asianomaisella jäsenvaltiolla’ jäsenvaltioita, jotka ovat keskenään sopineet perustavansa toiminnallisen ilmatilan lohkon asetuksen (EY) N:o 550/2004 mukaisesti;

2)

’asianomaisilla osapuolilla’ toiminnallisen ilmatilan lohkon viereisiä kolmansia maita, asiaankuuluvia ilmatilan käyttäjiä tai ilmatilan käyttäjien ryhmää ja henkilökuntaa edustavia ammatillisia järjestöjä sekä toiminnallisen ilmatilan lohkon lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien viereisiä lennonvarmistuspalvelun tarjoajia.

3 artikla

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava yhdessä tämän asetuksen liitteessä vahvistetut tiedot osoittaakseen, että asetuksen (EY) N:o 550/2004 9 a artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.

4 artikla

Uusia toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskevien tietojen vaihtamisessa noudatettava menettely

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava liitteessä vahvistetut tiedot komissiolle viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2012. Komissio antaa ne EASAlle, muille jäsenvaltioille ja asianomaisille osapuolille viimeistään viikon kuluttua tietojen vastaanottamisesta, jotta ne voivat esittää huomionsa.

2.   EASAn, muiden jäsenvaltioiden ja asianomaisten osapuolten huomiot on toimitettava komissiolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua tietojen vastaanottamisesta. Komissio toimittaa vastaanotetut huomiot ja omat huomionsa viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille.

3.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on tarkasteltava vastaanotettuja huomioita asianmukaisella tavalla ennen toiminnallisen ilmatilan lohkonsa perustamista.

5 artikla

Aiemmin perustetun toiminnallisen ilmatilan lohkon muuttaminen

1.   Aiemmin perustettua ilmatilan lohkoa on pidettävä tämän asetuksen mukaisesti muutettuna, kun ehdotettu muutos johtaa muutoksiin toiminnallisen ilmatilan lohkon määritellyissä ulottuvuuksissa.

2.   Viimeistään kuusi kuukautta ennen muutoksen täytäntöönpanoa asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava ehdotetut muutokset yhdessä komissiolle ja annettava muutoksia tukevat tiedot sekä soveltuvin osin saatettava ajan tasalle toiminnallista ilmatilan lohkoa perustettaessa annetut tiedot. Komissio antaa ne EASAlle, muille jäsenvaltioille ja asianomaisille osapuolille viimeistään viikon kuluttua tietojen vastaanottamisesta, jotta ne voivat esittää huomionsa.

3.   EASAn, muiden jäsenvaltioiden ja asianomaisten osapuolten huomiot on toimitettava komissiolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua tietojen vastaanottamisesta. Komissio toimittaa vastaanotetut huomiot ja omat huomionsa viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille.

4.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on tarkasteltava vastaanotettuja huomioita asianmukaisella tavalla ennen toiminnallisen ilmatilan lohkonsa muuttamista.

6 artikla

Aiemmin perustetut toiminnalliset ilmatilan lohkot

Asianomaisten jäsenvaltioiden, jotka ovat jo perustaneet toiminnallisen ilmatilan lohkon ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on varmistettava, että liitteessä vahvistettavat vaadittavat tiedot, joita ei ole jo toimitettu osana niiden ilmoitusta, annetaan komissiolle viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2012.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1.


LIITE

TOIMITETTAVAT TIEDOT

I   OSA

Yleistä

1.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on eriteltävä

a)

toiminnallisen ilmatilan lohkon yhteyspiste;

b)

toiminnallisen ilmatilan lohkon määritellyt ulottuvuudet;

c)

soveltuvin osin yhdessä nimetyt ilmaliikennepalvelujen tarjoajat ja sääpalvelujen tarjoajat ja niiden vastuualueet;

d)

asetuksen (EY) N:o 550/2004 7 artiklan 5 kohdan mukaiset ilman lupaa ilmaliikennepalveluja tarjoavat tarjoajat ja niiden vastuualueet.

2.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on toimitettava mm. seuraavat tiedot toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamiseksi tai muuttamiseksi toteutetuista järjestelyistä:

a)

jäljennös asiakirjoista, joista ilmenee asianomaisten jäsenvaltioiden keskinäinen suostumus toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamiselle;

b)

tiedot toiminnallisen ilmatilan lohkon kansallisten valvontaviranomaisten välisistä järjestelyistä;

c)

tiedot toiminnallisen ilmatilan lohkon ilmaliikennepalvelujen tarjoajien välisistä järjestelyistä;

d)

tiedot toimivaltaisten siviili- ja sotilasviranomaisten välisistä järjestelyistä, jotka koskevat niiden osallistumista toiminnallisen ilmatilan lohkon hallintorakenteisiin.

3.

Asianomaiset jäsenvaltiot voivat viitata tietoihin, jotka on jo annettu komissiolle osana yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan täytäntöönpanoa.

II   OSA

Asetuksen (EY) n:o 550/2004 9 a artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset

Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava asetuksen (EY) N:o 550/2004 9 a artiklan 2 kohdassa säädettyihin vaatimuksiin liittyvät tiedot, mukaan lukien todisteasiakirjat.

1.   Toiminnallisen ilmatilan lohkon turvallisuusarvio

Toiminnallisen ilmatilan lohkon turvallisuusarvion osalta on toimitettava seuraavat tiedot:

a)

yhteiset turvallisuuskäytänteet tai niiden vahvistamista koskevat suunnitelmat;

b)

kuvaus onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa koskevista järjestelyistä ja suunnitelmat siitä, kuinka tietojen kerääminen, analysointi ja vaihtaminen järjestetään;

c)

kuvaus siitä, miten turvallisuustason heikkeneminen estetään toiminnallisessa ilmatilan lohkossa;

d)

kuvaus järjestelyistä, joilla turvallisuustavoitteiden, turvallisuusvalvonnan ja niihin liittyvien täytäntöönpanotoimien toteuttamista koskevat vastuut ja rajapinnat määritellään ja kohdennetaan selkeästi lennonvarmistuspalvelun tarjonnan osalta toiminnallisessa ilmatilan lohkossa;

e)

asiakirjat ja/tai lausunnot siitä, että turvallisuusarviointi (mukaan lukien vaarojen tunnistaminen, riskiarviointi ja riskien rajoittaminen) on tehty ennen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta tai muuttamisesta johtuvien toiminnallisten muutosten käyttöönottoa.

2.   Ilmatilan optimaalinen käyttö ilmaliikennevirtoihin nähden

Asianomaisten jäsenvaltioiden on toimitettava

a)

kuvaus suhteista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 551/2004 (1) 6 artiklassa tarkoitettuihin ilmatilan ja ilmaliikennevirtojen hallinnan asiaankuuluviin verkkotoimintoihin, mukaan lukien koordinointi, järjestelyt ja menettelyt ilmatilan käytön optimoimiseksi;

b)

seuraavat tiedot asetuksen (EY) N:o 551/2004 6 artiklassa tarkoitettuihin verkkotoimintoihin kuulumattomasta ilmatilan hallinnosta toiminnallisessa ilmatilan lohkossa:

ilmatilan yhteistä hallintaa koskevat järjestelyt,

ilmatilan hallintaa koskevien tietojen jakamisesta annetut määräykset,

yhteistyössä tehtävää tosiasiallista päätöksentekoa koskevat järjestelyt.

c)

seuraavat tiedot toiminnallisen ilmatilan lohkon reaaliaikaisesta koordinoinnista:

kuvaus siitä, miten rajatylittäviä toimia hallinnoidaan, jos uusia alueita syntyy toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisen tai muuttamisen vuoksi.

3.   Johdonmukaisuus euroopan reittiverkoston kanssa

Asianomaisten jäsenvaltioiden on toimitettava tietoja osoittaakseen, että reittien suunnittelu ja täytäntöönpano tapahtuu toiminnallisen ilmatilan lohkon osalta johdonmukaisesti asetuksen (EY) N:o 551/2004 6 artiklassa tarkoitetun Euroopan reittiverkoston yleiselle koordinaatiolle, kehitykselle ja täytäntöönpanolle vahvistetun prosessin kanssa ja että ne saatetaan päätöksen kyseisen prosessin mukaisesti.

Asianomaiset jäsenvaltiot voivat viitata tietoihin, jotka on jo annettu komissiolle osana yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan täytäntöönpanoa.

4.   Kustannushyötyanalyysiin perustuva kokonaislisäarvo

Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava lausunnot siitä, että

a)

kustannushyötyanalyysi tehtiin alan vakiokäytänteitä noudattaen ja mm. diskontattua kassavirta-analyysia käyttäen;

b)

kustannushyötyanalyysista saadaan kokonaisnäkemys siitä, millainen vaikutus toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisella ja muuttamisella on ilmatilan siviili- ja sotilaskäyttäjiin;

c)

kustannushyötyanalyysi osoittaa, että toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisen tai muuttamisen taloudellinen tulos (nettonykyarvo ja/tai sisäinen korkokanta) on kokonaisuudessaan positiivinen;

d)

toiminnallinen ilmatilan lohko myötävaikuttaa ilmailun ympäristövaikutusten vähenemiseen;

e)

kustannusten ja hyötyjen arvot, niiden lähteet ja kustannushyötyanalyysin kehittämiseksi tehdyt oletukset on kirjattu ylös;

f)

tärkeimpiä sidosryhmiä on kuultu ja niille on annettu palautetta niistä kustannus- ja hyötyarvioista, joilla on vaikutusta asianomaisten sidosryhmien toimintaan.

5.   Lennonjohtoa koskevan vastuun siirtäminen sujuvasti ja joustavasti ilmaliikennepalveluyksikköjen välillä

Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava tietoja osoittaakseen, että lennonjohtoa koskeva vastuu siirretään sujuvasti ja joustavasti toiminnallisessa ilmatilan lohkossa. Tässä yhteydessä on annettava seuraavat tiedot toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisen tai muuttamisen aiheuttamista muutoksista:

a)

kuvaus rajatylittävien ilmaliikennepalvelujen tarjoamista koskevista järjestelyistä;

b)

järjestelyt, joilla parannetaan asianomaisten ilmaliikennepalvelujen tarjoajien välisiä koordinointimenettelyjä toiminnallisessa ilmatilan lohkossa, ja muut koordinoinnin parantamiseen tähtäävät aloitesuunnitelmat;

c)

kuvaus järjestelyistä, joilla parannetaan asianomaisten siviili- ja sotilasilmaliikenteen palveluntarjoajien välisiä koordinointimenettelyjä, ja ilmatilan joustavaa käyttöä koskevan periaatteen mukaiseen koordinoinnin parantamiseen tähtäävistä muista aloitesuunnitelmista;

d)

kuvaus järjestelyistä, joilla parannetaan koordinointimenettelyjä asianomaisten viereisten ilmaliikennepalvelujen tarjoajien kanssa, ja koordinoinnin parantamiseen tähtäävistä muista aloitesuunnitelmista.

6.   Erilaisten ilmatilan rakenteiden yhteensopivuuden varmistaminen muun muassa optimoimalla nykyiset lentotiedotusalueet

Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava tietoja suunnitelmista, joilla pyritään yhdenmukaistamaan erilaisten ilmatilan rakenteiden organisointi ja luokitus toiminnallisessa ilmatilan lohkossa. Suunnitelmissa on oltava

a)

ilmatilan luokitusta ja organisointia koskevat periaatteet toiminnallisen ilmatilan lohkon osalta;

b)

ilmatilan rakenteen muutokset, jotka johtuvat toiminnallisen ilmatilan lohkon sisäisestä yhdenmukaistamisesta.

7.   ICAO:n kanssa tehdyt alueelliset sopimukset

Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava luettelo voimassa olevista alueellisista sopimuksista, jotka on tehty kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 11 mukaisesti ja joilla on merkitystä toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisen ja operaatioiden kannalta.

8.   Voimassa olevat alueelliset sopimukset

Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava luettelo yhden tai useamman asianomaisen jäsenvaltion tekemistä voimassa olevista alueellisista sopimuksista, mukaan lukien kolmansien maiden kanssa tehdyt sopimukset, joilla on merkitystä toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisen ja operaatioiden kannalta.

9.   Euroopan Unionin laajuiset suorituskykytavoitteet

9.1

Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava tiedot järjestelyistä, joilla pyritään edistämään johdonmukaisuutta asetuksen (EY) N:o 549/2004 11 artiklassa tarkoitettujen Euroopan unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa.

9.2

Asianomaiset jäsenvaltiot voivat viitata tietoihin, jotka on jo annettu komissiolle komission asetuksen (EU) N:o 691/2010 (2) 5 artiklan mukaisesti.


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  EUVL L 201, 3.8.2010, s. 1.