19.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/14


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 150/2011,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta tarhatun ja luonnonvaraisen riistan sekä tarhatun ja luonnonvaraisen riistan lihan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistetaan eläinperäisiin elintarvikkeisiin sovellettavat erityiset hygieniasäännöt. Siinä säädetään muun muassa tarhatun ja luonnonvaraisen riistan lihan tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevat vaatimukset. Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että tällainen liha saatetaan markkinoille ainoastaan, jos se on tuotettu kyseisen asetuksen liitteessä III olevan III ja IV jakson mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevassa III jaksossa säädetään, että elintarvikealan toimijat voivat tietyin edellytyksin teurastaa tarhattuja sileälastaisia lintuja ja tiettyjä tarhattuja sorkka- ja kavioeläimiä alkuperäpaikalla toimivaltaisen viranomaisen luvalla. Näihin edellytyksiin kuuluu erityisesti se, että teurastettujen eläinten mukana on teurastamoon tuotaessa eläimet kasvattaneen elintarvikealan toimijan ilmoitus sekä virkaeläinlääkärin tai hyväksytyn eläinlääkärin antama ja allekirjoittama todistus.

(3)

Virkaeläinlääkärin tai hyväksytyn eläinlääkärin antamalla ja allekirjoittamalla todistuksella osoitetaan ante mortem -tarkastuksen hyväksyttävä lopputulos, teurastuksen ja verenlaskun oikea suorittaminen ja teurastuspäivämäärä ja -ajankohta.

(4)

Eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 24 päivänä syyskuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1099/2009 (2) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat elintarvikkeiden, villan, nahan, turkisten tai muiden tuotteiden tuotantoa varten kasvatettujen tai pidettyjen eläinten lopetusta. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että alan toimijoiden on varmistettava, että tiettyjä teurastukseen liittyviä toimia suorittavat vain henkilöt, joilla on kyseisiä toimia varten kelpoisuustodistus, joka osoittaa heidän kykynsä suorittaa toimet kyseisessä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(5)

Virkaeläinlääkärin tai hyväksytyn eläinlääkärin mukanaoloa aina, kun tilalla suoritetaan teurastus tai verenlasku, voidaan pitää tarpeettomana, jos teurastukseen liittyviä toimia suorittavilla elintarvikealan toimijoilla on tarvittava kelpoisuus ja jos heillä on tällaisia toimia varten kelpoisuustodistus asetuksen (EY) N:o 1099/2009 mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa olisi sallittava, että todistuksen teurastuksen ja verenlaskun oikeasta suorittamisesta ja teurastuspäivämäärästä ja -ajankohdasta esittää elintarvikealan toimija eikä virkaeläinlääkäri tai hyväksytty eläinlääkäri.

(6)

Lisäksi asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IV jakson II luvussa säädetään, että mahdollisimman pian luonnonvaraisen suurriistan tappamisen jälkeen koulutetun henkilön on suoritettava ruhon ja poistettujen sisäelinten tarkastus sellaisten ominaisuuksien havaitsemiseksi, joiden perusteella lihan voidaan todeta olevan terveydelle vaarallista. Jos kyseisessä tarkastuksessa ei todeta epänormaaleja ominaisuuksia, joiden perusteella lihan voidaan todeta olevan terveydelle vaarallista, ennen tappamista ei havaittu epänormaalia käyttäytymistä eikä ympäristön saastumisesta ole epäilystä, koulutetun henkilön on liitettävä eläimen ruhon mukaan asiasta numeroitu ilmoitus.

(7)

Näiden sääntöjen soveltamisesta saatu kokemus osoittaa, että on kohtuullista säätää mahdollisuudesta olla liittämättä tällaista ilmoitusta eläimen ruhoon ja että tällainen ilmoitus voi koskea useamman kuin yhden eläimen ruhoa, edellyttäen että kyseisten eläinten ruhojen ja niitä koskevan ilmoituksen välille luodaan selkeä yhteys, joka myös taataan.

(8)

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 (3) vahvistetaan eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat säännöt eläimistä saatavien sivutuotteiden keräämiselle, kuljetukselle, varastoinnille, esikäsittelylle, käsittelylle, käytölle tai hävittämiselle, jotta estetään näistä tuotteista aiheutuvat riskit eläinten terveydelle tai kansanterveydelle. Kyseisen asetuksen liitteessä VIII olevassa VII luvussa esitetään metsästystrofeiden valmistusta koskevat vaatimukset.

(9)

Lisäksi teknisillä laitoksilla on kyseisen asetuksen mukaisesti oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät. Näihin edellytyksiin kuuluu muun muassa se, että teknisen laitoksen on noudatettava kyseisessä asetuksessa vahvistettuja erityisiä tuotantovaatimuksia.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IV jakson II luvussa säädetään, että luonnonvaraisen suurriistan tapauksessa ruhon mukana ei tarvitse toimittaa päätä eikä sisäelimiä lukuun ottamatta trikinelloosille alttiita lajeja, joiden ruhon mukana on toimitettava pää (torahampaita lukuun ottamatta) ja pallea.

(11)

Joissakin jäsenvaltioissa, joissa riistan metsästyksellä on pitkät perinteet, on tavanomaista käyttää metsästystrofeena eläimen koko päätä; tämä koskee myös trikiinitartunnalle alttiita lajeja. Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IV jakson II luvun vaatimus aiheuttaa metsästäjille ja teknisille laitoksille vaikeuksia trikiinitartunnalle alttiisiin lajeihin kuuluvien metsästystrofeiden valmistuksen osalta.

(12)

Tämän vuoksi toimivaltaiselle viranomaiselle olisi annettava mahdollisuus sallia trikiinitartunnalle alttiiden eläinten päiden lähettäminen hyväksyttyyn tekniseen laitokseen metsästystrofeiden valmistusta varten jo ennen kuin trikiinikokeen tulos on saatu. Kaikissa tällaisissa tapauksissa olisi oltava riittävät takeet jäljitettävyydestä.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 853/2004 olisi muutettava.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUVL L 303, 18.11.2009, s. 1.

(3)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liite III seuraavasti:

1)

Lisätään III jaksoon 3 a kohta seuraavasti:

”3 a.

Edellä olevasta 3 kohdan j alakohdasta poiketen toimivaltainen viranomainen voi sallia, että todistus teurastuksen ja verenlaskun oikeasta suorittamisesta ja teurastuspäivämäärästä ja -ajankohdasta sisällytetään ainoastaan 3 kohdan i alakohdassa tarkoitettuun elintarvikealan toimijan ilmoitukseen, edellyttäen että

a)

tila sijaitsee jäsenvaltiossa tai direktiivin 64/432/ETY 2 artiklan 2 kohdan p alakohdassa määritellyllä alueella, johon ei kohdistu terveysrajoituksia unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

b)

kyseinen elintarvikealan toimija on osoittanut tarvittavan kelpoisuuden teurastaa eläimet aiheuttamatta eläimille vältettävissä olevaa kipua, tuskaa ja kärsimystä asetuksen (EY) N:o 1099/2009 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja sanotun rajoittamatta kyseisen asetuksen 12 artiklan soveltamista.”

2)

Korvataan IV jakson II luvun 4 kohdan a alakohta seuraavasti:

”4.

a)

Jos 2 kohdassa tarkoitetussa tarkastuksessa ei todeta epänormaaleja ominaisuuksia, ennen tappamista ei havaittu epänormaalia käyttäytymistä eikä ympäristön saastumisesta ole epäilystä, koulutetun henkilön on liitettävä eläimen ruhon mukaan asiasta numeroitu ilmoitus. Ilmoituksessa on mainittava myös tappamispäivämäärä, -aika ja -paikka.

Ilmoitusta ei tarvitse liittää eläimen ruhoon, ja se voi koskea useamman kuin yhden eläimen ruhoa, edellyttäen että kunkin eläimen ruho on asianmukaisesti tunnistettu ja ilmoituksessa mainitaan kunkin sen piiriin kuuluvan eläimen ruhon tunnistusnumero ja vastaava tappamispäivämäärä, -aika ja -paikka. Kaikki yhdessä ilmoituksessa mainitut eläinten ruhot on lähetettävä yhteen ja samaan riistan käsittelylaitokseen.

Riistan käsittelylaitokseen ei tarvitse ruhon mukana toimittaa päätä eikä sisäelimiä lukuun ottamatta trikinelloosille alttiita lajeja (sikaeläimet, kavioeläimet ja muut), joiden ruhon mukana on toimitettava pää (torahampaita lukuun ottamatta) ja pallea.

Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin sallia trikiinitartunnalle alttiiden eläinten päiden lähettämisen metsästystrofeiden valmistusta varten tekniseen laitokseen, joka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1774/2002 18 artiklan mukaisesti. Kyseinen tekninen laitos on ilmoitettava koulutetun henkilön antamassa ilmoituksessa. Tästä ilmoituksesta on lähetettävä kopio tekniselle laitokselle. Jos ruhon trikiinitutkimuksesta saadaan positiiviset tulokset, toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen tarkastus sen todentamiseksi, että pää käsitellään teknisessä laitoksessa asianmukaisesti.

Metsästäjien on kuitenkin noudatettava kaikkia siinä jäsenvaltiossa asetettuja lisävaatimuksia, jossa metsästys tapahtuu, jotta erityisesti tiettyjä jäämiä ja aineita voidaan valvoa direktiivin 96/23/EY mukaisesti.”