1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 289/9


UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS,

14 päivänä syyskuuta 2011,

oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

2011/C 289/07

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon työjärjestyksen ja erityisesti sen 43 artiklan 7 kohdan ja 100 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viestintäteknologian kehittymisen huomioon ottamiseksi on kehitetty tietokonesovellus, joka mahdollistaa oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisen ja tiedoksiantamisen sähköisesti.

(2)

Tämä sovellus perustuu sähköiseen tunnistusmenettelyyn, jossa yhdistyvät käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttö, ja se täyttää vaihdettujen asiakirjojen autenttisuuteen, täydellisyyteen ja luottamuksellisuuteen liittyvät vaatimukset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

e-Curia -niminen sovellus, joka on yhteinen kaikille kolmelle Euroopan unionin tuomioistuimen muodostavalle tuomioistuimelle, mahdollistaa oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisen ja tiedoksiantamisen sähköisesti tässä päätöksessä säädetyin edellytyksin.

2 artikla

Kyseisen sovelluksen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

3 artikla

e-Curiassa jätettyä asiakirjaa pidetään työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna alkuperäiskappaleena silloin, kun asianosaisen edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa on käytetty asiakirjaa jätettäessä.Tämä tunnistaminen vastaa kyseisen asiakirjan allekirjoittamista.

4 artikla

e-Curiassa jätettävään asiakirjaan on liitettävä asiakirjassa mainitut liitteet sekä luettelo niistä.

e-Curiassa jätettävän asiakirjan ja sen mahdollisten liitteiden oikeaksi todistettujen jäljennösten jättäminen ei ole tarpeellista.

5 artikla

Oikeudenkäyntiasiakirja katsotaan työjärjestyksen 43 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla jätetyksi sillä hetkellä, kun asianosaisen edustaja vahvistaa asiakirjan jättämisen.

Tältä osin huomioon otettava aika on Luxemburgin suurherttuakunnan aika.

6 artikla

Oikeudenkäyntiasiakirjat, mukaan lukien tuomiot ja määräykset, annetaan tiedoksi e-Curiassa asianosaisten edustajille silloin kun he ovat nimenomaisesti hyväksyneet tämän tiedoksiantamisen muodon tai, tietyn asian osalta, kun he ovat suostuneet tähän tiedoksiantamisen muotoon jättämällä oikeudenkäyntiasiakirjan e-Curiassa.

Oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi e-Curiassa niille jäsenvaltioille, muille Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolille ja unionin toimielimille, elimille ja virastoille, jotka ovat hyväksyneet tämän tiedoksiantamisen muodon.

7 artikla

Edellisessä artiklassa tarkoitetuille tiedoksiantojen vastaanottajille ilmoitetaan sähköpostitse siitä, että heille on toimitettu e-Curiassa tiedoksianto.

Oikeudenkäyntiasiakirja annetaan tiedoksi sillä hetkellä, kun vastaanottaja (asianosaisen edustaja tai tämän assistentti) pyytää saada tutustua kyseiseen asiakirjaan. Jos tällaista pyyntöä ei esitetä, asiakirja katsotaan tiedoksi annetuksi seitsemän päivän kuluttua sitä päivää seuraavasta päivästä, kun tiedoksiannosta ilmoittava sähköposti on lähetty.

Kun asianosaista edustaa useampi asiamies tai asianajaja, määräaikojen laskemisessa otetaan huomioon se hetki, kun ensimmäinen pyyntö saada tutustua kyseiseen asiakirjaan esitetään.

Tältä osin huomioon otettava aika on Luxemburgin suurherttuakunnan aika.

8 artikla

Kirjaaja vahvistaa e-Curian käyttöehdot ja valvoo niiden noudattamista. e-Curian käyttäminen kyseisten ehtojen vastaisesti voi johtaa asianomaisen käyttäjätilin sulkemiseen.

Unionin yleinen tuomioistuin toteuttaa tarvittavat toimenpiteet suojatakseen e-Curiaa väärinkäytöksiltä ja vilpilliseltä käytöltä.

Käyttäjälle ilmoitetaan sähköpostitse kaikista sellaisista tämän artiklan nojalla toteutetuista toimenpiteistä, jotka estävät häntä käyttämästä käyttäjätiliään.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä syyskuuta 2011.

Kirjaaja

E. COULON

Presidentti

M. JAEGER