29.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 896/2011/EU,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta sen soveltamisajan ja alennetun valmisteverokannan piiriin kuuluvan vuosittaisen kiintiön osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 349 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luvan antamisesta Ranskalle soveltaa alennettua valmisteverokantaa sen merentakaisissa departementeissa valmistettuun ”perinteiseen” rommiin 9 päivänä lokakuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/659/EY (2) annetaan Ranskalle lupa soveltaa Ranskan merentakaisissa departementeissa valmistettuun ja emämaan alueella myytyyn ”perinteiseen” rommiin alennettua valmisteverokantaa, joka voi olla alempi kuin alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä 19 päivänä lokakuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/84/ETY (3) säädetty alkoholin vähimmäisverokanta mutta enintään 50 prosenttia alempi kuin alkoholin tavanomainen kansallinen valmisteverokanta. ”Perinteinen” rommi, johon alennettua valmisteverokantaa sovelletaan, määritellään nykyisin tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta 15 päivänä tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (4) liitteessä II olevan 1 kohdan f alakohdassa. Valmisteverokannan alentaminen rajoitetaan 108 000 hehtolitran vuosittaiseen kiintiöön puhdasta alkoholia. Poikkeuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2012.

(2)

Päätöksen 2007/659/EY säännösten mukauttamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklaan ja ottaen huomioon, että ”perinteistä” rommia tuotetaan vain Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa, tässä muutospäätöksessä olisi siksi mainittava ainoastaan nämä neljä syrjäisintä aluetta.

(3)

Ranskan viranomaiset lähettivät päätöksen 2007/659/EY 4 artiklan mukaisen kertomuksen komissiolle 29 päivänä kesäkuuta 2010. Kertomuksessa on kaksi pyyntöä. Ranskan viranomaiset pyytävät ensinnäkin vuosittaisen kiintiön korottamista 108 000 hehtolitrasta 125 000 hehtolitraan puhdasta alkoholia kiintiön mukauttamiseksi unionin rommimarkkinoiden kehitykseen. Lisäksi ne pyytävät päätöksen 2007/659/EY soveltamisajan jatkamista yhdellä vuodella eli 31 päivään joulukuuta 2013 soveltamisajan mukauttamiseksi samaa aihetta koskevaan komission 27 päivänä kesäkuuta 2007 tekemän valtiontukipäätöksen (5), jäljempänä ’valtiontukipäätös’, soveltamisaikaan.

(4)

Ranskan viranomaisten toimittamista tiedoista käy ilmi, että markkinoille alennetulla valmisteverokannalla tulevan ”perinteisen” rommin määrä on kasvanut päätöksen 2007/659/EY tekemisen jälkeen 96 100 hehtolitrasta puhdasta alkoholia vuonna 2007 105 700 hehtolitraan vuonna 2010, mikä tarkoittaa 3,2 prosentin vuotuista kasvua. Jos kehitys jatkuu tällaisena, markkinoille tulevan ”perinteisen” rommin määrän pitäisi olla noin 109 100 hehtolitraa puhdasta alkoholia vuonna 2011, 112 600 hehtolitraa vuonna 2012 ja 116 200 hehtolitraa vuonna 2013, ja ylittää siis päätöksessä 2007/659/EY säädetty 108 000 hehtolitran kiintiö.

(5)

Päätöksen 2007/659/EY johdanto-osan 9 kappaleessa korostetaan, että koska pitää tukea merentakaisista departementeista peräisin olevan perinteisen rommin kilpailukykyä Ranskan emämaan markkinoilla departementtien sokeriruoko-rommialan toiminnan turvaamiseksi, olisi syytä tarkistaa ne merentakaisista departementeista peräisin olevan ”perinteisen” rommin määrät, jotka voivat hyötyä alennetusta valmisteverokannasta saatettaessa ne kulutukseen kyseisillä markkinoilla. Päätöksellä 2007/659/EY vahvistettua 108 000 hehtolitran vuosittaista kiintiötä olisi siksi nostettava 120 000 hehtolitraan vuodeksi 2011 jatkuvuuden varmistamiseksi, kyseiselle vuodelle ennustettu lisäys huomioon ottaen. Tämä korotus kattaisi 4,3 prosentin vuotuisen kasvun, eli hieman suuremman kuin vuosina 2007–2010 todettu 3,2 prosentin kasvu.

(6)

On myös tarpeen pidentää päätöksen 2007/659/EY soveltamisaikaa yhdellä vuodella niin että se päättyy samanaikaisesti valtiontukipäätöksen soveltamisajan kanssa.

(7)

Päätös 2007/659/EY olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2007/659/EY seuraavasti:

1.

Korvataan nimi seuraavasti:

2.

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Poiketen siitä, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 110 artiklassa määrätään, Ranskalle annetaan lupa jatkaa direktiivin 92/84/ETY 3 artiklassa asetettua alkoholin täyttä valmisteverokantaa alemman valmisteverokannan soveltamista Ranskan emämaassa ”perinteiseen” rommiin, joka on tuotettu Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa tai Réunionissa.”.

3.

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu poikkeus koskee ainoastaan tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta 15 päivänä tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (6) liitteessä II olevan 1 kohdan f alakohdassa määriteltyä rommia, joka on tuotettu Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa tai Réunionissa valmistuspaikalla kerätystä sokeriruo’osta, joka sisältää muita haihtuvia aineita kuin etyyli- ja metyylialkoholia vähintään 225 grammaa hehtolitralta puhdasta alkoholia, ja jonka alkoholipitoisuus on vähintään 40 tilavuusprosenttia.

4.

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 2 artiklassa tarkoitettuun tuotteeseen sovellettava alennettu valmisteverokanta rajoitetaan 108 000 hehtolitran vuosittaiseen kiintiöön puhdasta alkoholia 31 päivään joulukuuta 2010 asti. Se rajoitetaan 120 000 hehtolitran vuosittaiseen kiintiöön 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.”.

5.

Korvataan 5 artiklassa ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2012” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2013”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä päätös osoitetaan Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KOROLEC


(1)  Lausunto annettu 1. joulukuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL 270, 13.10.2007, s. 12.

(3)  EYVL L 316, 31.10.1992, s. 29.

(4)  EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.

(5)  EUVL C 15, 22.1.2008, s. 1.

(6)  EUVL 39, 13.2.2008, s. 16.”.