23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/91


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY soveltamiseksi ja komission päätöksen 2007/74/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9523)

(2011/877/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla ja direktiivin 92/42/ETY muuttamisesta 11 päivänä helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2004/8/EY mukaisesti komissio vahvisti päätöksellä 2007/74/EY (2) sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot, jotka sisältävät asiaankuuluvien tekijöiden, kuten rakentamisvuoden ja polttoainetyyppien, mukaan eriytettyjen viitearvojen matriisin.

(2)

Komission on tarkistettava sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja ensimmäisen kerran 21 päivänä helmikuuta 2011 ja sen jälkeen joka neljäs vuosi teknologisen kehityksen ja energialähteiden jakautumisessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi.

(3)

Komissio on tarkastellut uudelleen sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja ottaen huomioon jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, jotka koskevat operatiivista käyttöä todellisissa olosuhteissa. Parhaan saatavilla olevan ja taloudellisesti perusteltavissa olevan teknologian kehitys uudelleentarkastelun kattamana ajanjaksona 2006–2011 osoittaa, että sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen osalta päätöksessä 2007/74/EY tehtyä erottelua yhteistuotantolaitoksen rakentamisvuoden mukaan ei tulisi enää soveltaa laitoksiin, jotka on rakennettu 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen. Sen sijaan vuonna 2005 tai sitä ennen rakennettuihin laitoksiin olisi edelleen sovellettava rakentamisvuoden mukaan vaihtelevia viitearvoja, jotta voidaan ottaa huomioon parhaassa saatavilla olevassa ja taloudellisesti perusteltavissa olevassa teknologiassa havaittu kehitys. Lisäksi uudelleentarkastelussa todettiin tuoreiden kokemusten ja analyysin perusteella, että ilmasto-olosuhteisiin liittyviä korjauskertoimia olisi sovellettava edelleen. Myös verkossa vältettyjä häviöitä koskevien korjauskertoimien soveltamista olisi jatkettava, koska verkkohäviöt eivät ole muuttuneet viime vuosina. Verkossa vältettyjä häviöitä koskevia korjauskertoimia olisi sovellettava myös puupolttoaineita ja biokaasua käyttäviin laitoksiin.

(4)

Uudelleentarkastelussa ei ole saatu näyttöä siitä, että kattiloiden energiatehokkuus olisi muuttunut tarkasteluna ajanjaksona, mistä syystä lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen ei pitäisi riippua rakentamisvuodesta. Ilmasto-olosuhteisiin liittyviä korjauskertoimia ei tarvita, koska ilman lämpötila ei vaikuta merkittävästi polttoaineeseen perustuvan lämmöntuotannon termodynamiikkaan. Myöskään verkoissa tapahtuvia lämpöhäviöitä koskevia korjauskertoimia ei tarvita, koska lämpö käytetään aina tuotantolaitoksen lähellä.

(5)

On tarpeen varmistaa vakaat olosuhteet yhteistuotantoon tehtäville investoinneille sekä investoijien luottamuksen jatkuminen. Tämän vuoksi on asianmukaista jatkaa sähkön ja lämmön nykyisten yhdenmukaistettujen viitearvojen soveltamista myös vuosina 2012–2015.

(6)

Todellisissa olosuhteissa operatiivisessa käytössä saadut tiedot eivät osoita tilastollisesti merkittävää parannusta alan viimeisintä kehitystä edustavien laitosten tosiasiallisessa suorituskyvyssä tarkasteltuna ajanjaksona. Siksi päätöksessä 2007/74/EY vuosille 2006–2011 vahvistettujen viitearvojen soveltamista olisi jatkettava myös vuosina 2012–2015.

(7)

Uudelleentarkastelu vahvisti, että nykyiset ilmasto-olosuhteisiin liittyvät korjauskertoimet ja verkossa vältettyjä häviöitä koskevat korjauskertoimet ovat edelleen käypiä.

(8)

Yksien viitearvojen käyttö koko ajanjaksona ja ilmastoeroihin ja verkkohäviöihin liittyvistä korjauskertomista luopuminen vahvistettiin myös lämmöntuotannon osalta.

(9)

Kun otetaan huomioon direktiivin 2004/8/EY päätavoite eli yhteistuotannon edistäminen energian säästämiseksi, olisi tarjottava kannustin vanhempien yhteistuotantoyksiköiden nykyaikaistamiseksi, jotta niiden energiatehokkuutta voidaan parantaa. Tämän vuoksi yhteistuotantoyksikköön sovellettavia sähköntuotannon hyötysuhteen viitearvoja olisi korotettava yhdennestätoista vuodesta sen rakennusvuoden jälkeen.

(10)

Tämä lähestymistapa on johdonmukainen sen vaatimuksen kanssa, että yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen olisi perustuttava direktiivin 2004/8/EY liitteessä III olevassa f kohdassa mainittuihin periaatteisiin.

(11)

Olisi vahvistettava tarkistetut sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot. Päätös 2007/74/EY olisi sen vuoksi kumottava.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat yhteistuotantoa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen vahvistaminen

Sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot esitetään liitteessä I ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot liitteessä II.

2 artikla

Yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen soveltaminen

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettava niitä liitteessä I esitettyjä yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja, jotka liittyvät yhteistuotantoyksikön rakentamisvuoteen. Näitä yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja sovelletaan 10 vuoden ajan yhteistuotantoyksikön rakentamisesta.

2.   Alkaen yhdennestätoista vuodesta yhteistuotantoyksikön rakentamisesta jäsenvaltioiden on sovellettava yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja, joita 1 kohdan nojalla sovelletaan 10 vuotta vanhaan yhteistuotantoyksikköön. Näitä yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja sovelletaan vuoden ajan.

3.   Tämän artiklan soveltamiseksi yhteistuotantoyksikön rakentamisvuodella tarkoitetaan sitä kalenterivuotta, jona sähköntuotanto aloitetaan.

3 artikla

Sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen korjauskertoimet

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä III olevassa a kohdassa esitettyjä korjauskertoimia liitteessä I esitettyjen yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen mukauttamiseksi keskimääräisiin ilmasto-olosuhteisiin kussakin jäsenvaltiossa.

Jos viralliset säätiedot osoittavat, että tietyn jäsenvaltion alueella ilman vuotuisessa lämpötilassa on viiden celsiusasteen tai sitä suurempia eroja, kyseinen jäsenvaltio voi asiasta komissiolle ilmoitettuaan käyttää useita ilmastovyöhykkeitä ensimmäisen kohdan soveltamiseksi ja soveltaa tällöin liitteessä III olevassa b kohdassa esitettyä menetelmää.

2.   Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä IV esitettyjä korjauskertoimia liitteessä I esitettyjen yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen mukauttamiseksi verkossa vältettyihin häviöihin.

3.   Kun jäsenvaltiot soveltavat sekä liitteessä III olevassa a kohdassa että liitteessä IV esitettyjä korjauskertoimia, niiden on sovellettava liitteessä III olevaa a kohtaa ennen liitteen IV soveltamista.

4 artikla

Yhteistuotantoyksikön nykyaikaistaminen

Jos olemassa oleva yhteistuotantoyksikkö nykyaikaistetaan ja nykyaikaistamisen investointikustannukset ylittävät 50 prosenttia uuden vastaavan yhteistuotantoyksikön investointikustannuksista, 2 artiklan soveltamiseksi yhteistuotantoyksikön rakentamisvuotena pidetään sitä kalenterivuotta, jona nykyaikaistetun yhteistuotantoyksikön sähköntuotanto aloitetaan.

5 artikla

Polttoaineseos

Jos yhteistuotantoyksikössä käytetään useampaa kuin yhtä polttoainetta, erillisen tuotannon yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja sovelletaan suhteessa eri polttoaineiden energiapanoksen painotettuun keskiarvoon.

6 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2007/74/EY.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

Günther OETTINGER

Komission jäsen


(1)  EUVL 52, 21.2.2004, s. 50.

(2)  EUVL 32, 6.2.2007, s. 183.


LIITE I

Sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot (1 artiklassa tarkoitetut)

Taulukossa esitetyt sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot perustuvat alempiin lämpöarvoihin ja ISO-standardin mukaisiin vakio-olosuhteisiin (ilman lämpötila 15 °C, paine 1,013 baaria, suhteellinen kosteus 60 %).

 

Rakennusvuosi:

Polttoaine

2001 ja sitä ennen

2002

2003

2004

2005

2006–2011

2012–2015

Kiinteät

Kivihiili / koksi

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Ruskohiili / ruskohiilibriketit

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Turve/ turvebriketit

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Puupolttoaineet

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Maatalouden tuottama biomassa

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Biohajoava (yhdyskunta-)jäte

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Uusiutumaton (yhdyskunta- ja teollisuus-)jäte

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Öljyliuske

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

Nestemäiset

Öljy (kaasuöljy + raskas polttoöljy), nestekaasu

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biopolttoaineet

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biohajoava jäte

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Uusiutumaton jäte

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Kaasumaiset

Maakaasu

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

Jalostamokaasu / vety

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biokaasu

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

Koksauskaasu, masuunikaasu, muut jätekaasut, talteen otettu jätelämpö

35

35

35

35

35

35

35


LIITE II

Lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot (1 artiklassa tarkoitetut)

Taulukossa esitetyt lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistetut hyötysuhteen viitearvot perustuvat alempiin lämpöarvoihin ja ISO-standardin mukaisiin vakio-olosuhteisiin (ilman lämpötila 15 °C, paine 1,013 baaria, suhteellinen kosteus 60 %).

 

Polttoaine

Höyry/kuuma vesi

Pakokaasujen suora käyttö (1)

Kiinteät

Kivihiili / koksi

88

80

Ruskohiili / ruskohiilibriketit

86

78

Turve/ turvebriketit

86

78

Puupolttoaineet

86

78

Maatalouden tuottama biomassa

80

72

Biohajoava (yhdyskunta-)jäte

80

72

Uusiutumaton (yhdyskunta- ja teollisuus-)jäte

80

72

Öljyliuske

86

78

Nestemäiset

Öljy (kaasuöljy + raskas polttoöljy), nestekaasu

89

81

Biopolttoaineet

89

81

Biohajoava jäte

80

72

Uusiutumaton jäte

80

72

Kaasumaiset

Maakaasu

90

82

Jalostamokaasu / vety

89

81

Biokaasu

70

62

Koksauskaasu, masuunikaasu, muut jätekaasut, talteen otettu jätelämpö

80

72


(1)  Jos lämpötila on 250 °C tai sitä korkeampi, on käytettävä suoran lämmönkäytön arvoja.


LIITE III

Keskimääräisiin ilmasto-olosuhteisiin liittyvät korjauskertoimet sekä menetelmä ilmastovyöhykkeiden määrittämiseksi sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen soveltamiseksi (3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut)

a)   Keskimääräisiin ilmasto-olosuhteisiin liittyvät korjauskertoimet

Ilman lämpötilaan liittyvä korjaus perustuu tietyn jäsenvaltion vuosittaisen keskilämpötilan ja ISO-standardin mukaisten vakio-olosuhteiden (15 °C) väliseen eroon.

Korjaus on seuraava:

i)

hyötysuhteen alentaminen 0,1 prosenttiyksiköllä kutakin 15 °C:n ylittävää astetta kohti;

ii)

hyötysuhteen korottaminen 0,1 prosenttiyksiköllä kutakin 15 °C:n alittavaa astetta kohti.

Esimerkki:

Jos vuosittainen keskilämpötila jäsenvaltiossa on 10 °C, kyseisessä jäsenvaltiossa olevan yhteistuotantoyksikön viitearvoa on korotettava 0,5 prosenttiyksiköllä.

b)   Menetelmä ilmastovyöhykkeiden määrittämiseksi

Kunkin ilmastovyöhykkeen rajat muodostuvat (kokonaisina celsiusasteina ilmaistuista) vuotuisen keskilämpötilan lämpökäyristä, joiden ero on vähintään 4 °C. Vierekkäisten ilmastovyöhykkeiden ilman vuotuisen keskilämpötilan eron on oltava vähintään 4 °C.

Esimerkki:

Tietyssä jäsenvaltiossa ilman vuotuinen keskilämpötila paikassa A on 12 °C ja paikassa B 6 °C. Ero on yli 5 °C. Jäsenvaltio voi nyt määrittää kaksi ilmastovyöhykettä, joita erottaa 9 °C:n lämpökäyrä. Näin muodostuu 9 °C:n ja 13 °C:n lämpökäyrien väliin yksi ilmastovyöhyke, jossa ilman vuotuinen keskilämpötila on 11 °C, ja 5 °C:n ja 9 °C:n lämpökäyrien väliin toinen ilmastovyöhyke, jossa ilman vuotuinen keskilämpötila on 7 °C.


LIITE IV

Verkossa vältettyjä häviöitä koskevat korjauskertoimet sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen soveltamiseksi (3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut)

Jännite

Verkkoon siirretty sähkö

Paikalla käytetty sähkö

> 200 kV

1

0,985

100–200 kV

0,985

0,965

50–100 kV

0,965

0,945

0,4–50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Esimerkki:

100 kWel:n yhteistuotantoyksikkö, jossa on maakaasulla toimiva mäntämoottori, tuottaa 380 V:n sähköä. Tästä sähköstä 85 prosenttia menee omaan käyttöön ja 15 prosenttia siirretään verkkoon. Laitos rakennettiin vuonna 1999. Vuosittainen ilman lämpötila on 15 °C (joten ilmastoon liittyvää korjausta ei tarvita).

Tämän päätöksen 2 artiklan mukaan yli 10 vuoden ikäisiin yhteistuotantoyksikköihin olisi sovellettava 10 vuoden ikäisen yksikön viitearvoja. Tämän päätöksen liitteen I mukaan vuonna 1999 rakennetun maakaasua käyttävän yhteistuotantoyksikön, jota ei ole nykyaikaistettu, vuonna 2011 sovellettava yhdenmukaistettu hyötysuhteen viitearvo on vuoden 2001 viitearvo eli 51,7 %. Verkossa tapahtuvaan häviöön liittyvän korjauksen jälkeen sähkön erillisen tuotannon hyötysuhteen viitearvo tässä yhteistuotantoyksikössä olisi (perustuen tässä liitteessä esitettyjen tekijöiden painotettuun keskiarvoon):

Ref Εη = 51,7 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 45,0 %