23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/86


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

tiettyjen osapuolten vapauttamisesta tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetusta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia polkupyöriä koskevasta polkumyyntitullista, joka otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 sekä komission asetuksen (EY) N:o 88/97 mukaisesti tietyille osapuolille myönnetyn, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetun polkumyyntitullin suspendoinnin ja polkumyyntitullin maksamista koskevan vapautuksen kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9473)

(2011/876/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’,

ottaa huomioon Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 (2) käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin, ja laajennetun tullin kantamisesta komission asetuksen (EY) N:o 703/96 (3) mukaisesti kirjatulta tällaiselta tuonnilta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/97 (4), jäljempänä ’soveltamisalan laajentamista koskeva asetus’,

ottaa huomioon luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista annetun komission asetuksen (EY) N:o 88/97 (5), jäljempänä ’tullista vapauttamista koskeva asetus’, ja erityisesti sen 7 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tullista vapauttamista koskevan asetuksen tultua voimaan eräät polkupyörien kokoonpanijat esittivät kyseisen asetuksen 3 artiklan nojalla pyyntöjä saadakseen vapautuksen polkumyyntitullista, sellaisena kuin se on laajennettuna Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin asetuksella (EY) N:o 71/97, jäljempänä ’laajennettu polkumyyntitulli’. Komissio on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä luetteloja polkupyörien kokoonpanijoista (6), joiden osalta laajennettu polkumyyntitulli on suspendoitu tullista vapauttamista koskevan asetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti sellaisten oleellisten polkupyörän osien tuonnissa, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen.

(2)

Sen jälkeen, kun tarkastelun kohteena olevista osapuolista viimeksi julkaistiin luettelo (7), on valittu pääasiallinen tarkastelujakso. Kyseinen aika koskee 1 päivästä tammikuuta 2011 alkavaa 31 päivään heinäkuuta 2011 päättyvää kautta. Lisätietoja pyydettiin vuosilta 2009 ja 2010. Kaikille tarkastelun kohteena oleville osapuolille lähetettiin kyselylomake, jossa pyydettiin tietoja asianomaisena tarkastelujaksona suoritetusta kokoonpanotoiminnasta.

(3)

Komissiolle ilmoitettiin, että yksi yritys, joka oli vapautettu laajennetusta polkupyörän osia koskevasta polkumyyntitullista, on asetettu selvitystilaan. Lisäksi yksi yrityksistä on ilmoittanut komissiolle lopettaneensa kokoonpanotoiminnan.

A.   AIEMMIN SUSPENDOIDUSTA TULLISTA VAPAUTTAMISTA KOSKEVAT PYYNNÖT

A.1.   Hyväksyttävät vapauttamispyynnöt

(4)

Komissio sai jäljempänä olevassa taulukossa 1 luetelluilta osapuolilta kaikki tiedot, joita tarvitaan niiden pyyntöjen hyväksyttävyyden määrittämiseen. Tulli suspendoitiin näiden osapuolten tuonnissa siitä päivästä alkaen, jona ensimmäinen vaaditut tiedot sisältävä hakemus vastaanotettiin komissiossa. Tietojen perusteella komissio katsoi, että jäljempänä olevassa taulukossa 1 lueteltujen osapuolten esittämät pyynnöt ovat hyväksyttäviä tullista vapauttamista koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan nojalla.

Taulukko 1

Nimi

Osoite

Maa

Taric-lisäkoodi

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Espanja

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33–386 Podegrodzie

Puola

A966

JETLANE SAS (alun perin JET'LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Ranska

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Saksa

A993

Maxtec Ltd.

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgaria

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italia

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Itävalta

A978 (alun perin A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Ruotsi

A967

(5)

Tarkastelussa todettiin, että kaikkien hakijoiden Kiinasta peräisin olevien, hakijoiden kokoonpanotoiminnassa käyttämien osien arvo oli alle 60 prosenttia kyseiseen toimintaan käytettyjen osien kokonaisarvosta. Näin ollen ne eivät kuulu perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan.

(6)

Edellä esitetyn johdosta ja tullista vapauttamista koskevan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti edellä olevassa taulukossa 1 luetellut osapuolet olisi vapautettava laajennetusta polkumyyntitullista.

(7)

Tullista vapauttamista koskevan asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti edellä olevassa taulukossa 1 luetellut osapuolet olisi vapautettava laajennetusta polkumyyntitullista niiden esittämien pyyntöjen vastaanottopäivästä alkaen. Lisäksi niiden laajennetusta polkumyyntitullista syntynyttä tullivelkaa on pidettävä mitättömänä niiden esittämien vapauttamispyyntöjen vastaanottopäivästä alkaen.

(8)

Yrityksen Code X Sp. z o.o. osoite muuttui tarkastelun aikana. Suspendointipäätöstä tehtäessä yrityksen osoite oli ul. Krolewska 16, 00–103 Varsova, Puola. Suspendoinnin aikana osoite muuttui, ja uusi osoite on Olszanka 109, 33–386 Podegrodzie, Puola. Tämä osoitteen muutos ei vaikuta alkuperäiseen suspendointipyyntöön eikä vapautuspäätökseen.

(9)

Yrityksen JETLANE SAS nimi muuttui tarkastelun aikana. Suspendointipäätöstä tehtäessä yrityksen nimi oli JET'LEAN SAS. Suspendoinnin aikana yrityksen nimi muuttui, ja sen uusi nimi on JETLANE SAS. Tämä nimen muutos ei vaikuta alkuperäiseen suspendointipyyntöön eikä vapautuspäätökseen.

(10)

Müller GmbH -yritykselle oli virheellisesti annettu kaksi kertaa Taric-lisäkoodi A977, ja se oli peruutettava. Yritykselle annettiin 3 päivänä kesäkuuta 2010 Taric-lisäkoodi A978. Tämä koodin muutos ei vaikuta alkuperäiseen suspendointipyyntöön eikä vapautuspäätökseen.

A.2.   Hylätyt vapauttamispyynnöt

(11)

Jäljempänä olevassa taulukossa 2 mainittu osapuoli on myös esittänyt pyynnön saada vapautus laajennetusta polkumyyntitullista.

Taulukko 2

Nimi

Osoite

Maa

Taric-lisäkoodi

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Saksa

A980

(12)

Kyseinen osapuoli kokosi polkupyöriä alihankkijana, ei omalla nimellään. Yritys ei ostanut osia eikä ollut mahdollista arvioida, täyttikö kokoonpanotoiminta tullista vapauttamista koskevan asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa asetetut edellytykset.

(13)

Edellä mainituista syistä komission täytyi hylätä sen pyyntö tullista vapauttamista koskevan asetuksen 7 artiklan 3 kohdan perusteella. Näin ollen tullista vapauttamista koskevan asetuksen 5 artiklassa tarkoitetun laajennetun polkumyyntitullin maksamisen suspendointi on päätettävä ja laajennettu polkumyyntitulli kannettava asianomaisen osapuolen esittämän pyynnön vastaanottopäivästä alkaen, eli suspendoinnin voimaantulopäivästä alkaen.

A.3   Kumoaminen

(14)

Vapautus kumotaan taulukossa 3 lueteltujen osapuolten osalta.

Taulukko 3

Nimi

Osoite

Maa

Taric-lisäkoodi

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Espanja

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, 3781-908 Sangalhos

Portugali

8244

(15)

Nämä osapuolet oli vapautettu polkupyörien osille asetetusta laajennetusta polkumyyntitullista. Yksi osapuoli on ilmoittanut komissiolle lopettaneensa kokoonpanotoiminnan. Portugalilainen tuomioistuin ilmoitti vastauksena komission yksiköiden tiedusteluun, että toinen osapuoli oli lopettanut toimintansa. Molempien osapuolten vapautus olisi kumottava.

B.   AIEMMIN SUSPENDOIMATTOMASTA TULLISTA VAPAUTTAMISTA KOSKEVAT PYYNNÖT

B.1   Hylättävät vapauttamispyynnöt

(16)

Myös taulukossa 4 luetellut osapuolet ovat esittäneet pyynnön saada vapautus laajennetusta polkumyyntitullista.

Taulukko 4

Nimi

Osoite

Maa

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Alankomaat

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiă, Lote A e B, Apartado 175, 3770–059 Oiă

Portugali

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Saksa

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Ranska

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Romania

Sun Baby Jacek Gabrus

Ul. Jana Styki 12, 64–920 Pila

Puola

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Italia

(17)

Yksi osapuolista on sähköpolkupyörien kokoonpanija, jonka vienti ei ole asetuksen N:o 71/97 mukaisen polkupyörän osia koskevan polkumyyntitullin kohteena. Kyseinen osapuoli ei ole oikeutettu vapautukseen. Joidenkin osapuolten toimittamien asetuksen N:o 71/97 soveltamisalaan kuuluvien polkupyörän osien määrä kuukaudessa on vähimmäistasona käytettyä 300:aa kappaletta vähäisempi tullista vapauttamista koskevan asetuksen 14 artiklan c kohdan mukaisesti. Näin ollen kyseiset osapuolet eivät täytä tullista vapauttamista koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa asetettuja edellytyksiä, eikä vapautusta voida myöntää. Jotkin osapuolet eivät olleet vielä aloittaneet polkupyörien tuotantoa, minkä vuoksi suspendointia ei niille voitu myöntää.

(18)

Kaikille edellä olevissa taulukoissa 1–4 luetelluille yrityksille ilmoitettiin asiasta, ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa. Mitään tässä päätöksessä esitettyjä päätelmiä muuttavia huomautuksia ei ole saatu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vapautetaan jäljempänä olevassa taulukossa 1 luetellut osapuolet Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörän osien tuontiin asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta lopullisesta polkumyyntitullista, jota on viimeksi muutettu ja joka on pidetty voimassa asetuksella (EY) N:o 1095/2005.

Vapautus tulee voimaan kunkin osapuolen osalta ”Voimaantulopäivä”-sarakkeessa ilmoitetusta päivämäärästä alkaen.

Taulukko 1

Osapuolet, jotka vapautetaan tullista

Nimi

Osoite

Maa

Asetuksen (EY) N:o 88/97 artikla, jonka nojalla vapautetaan

Voimaantulopäivä

Taric-lisäkoodi

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Espanja

7 artikla

16.7.2010

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33–386 Podegrodzie (alun perin ul. Krolewska 16, 00–103 Varsova)

Puola

7 artikla

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (alun perin JET'LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Ranska

7 artikla

18.2.2010

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Saksa

7 artikla

5.7.2011

A993

Maxtec Ltd.

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgaria

7 artikla

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italia

7 artikla

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Itävalta

7 artikla

30.3.2010

A978 (alun perin A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Ruotsi

7 artikla

11.1.2010

A967

2 artikla

Hylätään laajennetusta polkumyyntitullista vapauttamista koskeva pyyntö, jonka jäljempänä taulukossa 2 mainittu osapuoli on esittänyt asetuksen (EY) N:o 88/97 3 artiklan nojalla.

Päätetään asetuksen (EY) N:o 88/97 5 artiklan mukainen laajennetun polkumyyntitullin maksamisen suspendoiminen asianomaisen osapuolen osalta ”Voimaantulopäivä”-sarakkeessa ilmoitetusta päivämäärästä alkaen.

Taulukko 2

Osapuolet, joiden osalta suspendointi päätetään

Nimi

Osoite

Maa

Asetuksen (EY) N:o 88/97 artikla, jonka nojalla suspendoitu

Voimaantulopäivä

Taric-lisäkoodi

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Saksa

5 artikla

11.6.2010

A980

3 artikla

Kumotaan jäljempänä taulukossa 3 lueteltuja osapuolia koskeva asetuksen (EY) N:o 88/97 7 artiklan mukaisesta laajennetusta polkumyyntitullista vapauttaminen tullista vapauttamista koskevan asetuksen 10 artiklan mukaisesti.

Päätetään laajennetun polkumyyntitullin maksamisesta vapauttaminen asianomaisten osapuolten osalta ”Voimaantulopäivä”-sarakkeessa ilmoitetusta päivämäärästä alkaen.

Taulukko 3

Osapuolet, joiden osalta vapautus päätetään

Nimi

Osoite

Maa

Asetuksen (EY) N:o 88/97 artikla, jonka nojalla vapautetaan

Voimaantulopäivä

Taric-lisäkoodi

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Espanja

7 artikla

Yhden päivän kuluttua tämän päätöksen julkaisemisesta

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, 3781-908 Sangalhos

Portugali

7 artikla

Yhden päivän kuluttua tämän päätöksen julkaisemisesta

8244

4 artikla

Hylätään jäljempänä taulukossa 4 lueteltujen osapuolten esittämät laajennetusta polkumyyntitullista vapauttamista koskevat pyynnöt.

Taulukko 4

Osapuolet, joiden vapauttamispyyntö hylätään

Nimi

Osoite

Maa

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Alankomaat

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiă, Lote A e B, Apartado 175, 3770–059 Oiă

Portugali

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Saksa

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Ranska

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Romania

Sun Baby Jacek Gabrus

Ul. Jana Styki 12, 64–920 Pila

Puola

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Italia

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille sekä 1, 2, 3 ja 4 artiklassa luetelluille osapuolille. Se julkaistaan myös Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

Karel DE GUCHT

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EYVL L 228, 9.9.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on pidetty voimassa asetuksella (EY) N:o 1524/2000 (EYVL L 175, 14.7.2000, s. 39) ja sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1095/2005 (EUVL L 183, 14.7.2005, s. 1).

(3)  EYVL L 98, 19.4.1996, s. 3.

(4)  EYVL L 16, 18.1.1997, s. 55.

(5)  EYVL L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  EYVL C 45, 13.2.1997, s. 3, EYVL C 112, 10.4.1997, s. 9, EYVL C 220, 19.7.1997, s. 6, EYVL C 378, 13.12.1997, s. 2, EYVL C 217, 11.7.1998, s. 9, EYVL C 37, 11.2.1999, s. 3, EYVL C 186, 2.7.1999, s. 6, EYVL C 216, 28.7.2000, s. 8, EYVL C 170, 14.6.2001, s. 5, EYVL C 103, 30.4.2002, s. 2, EUVL C 35, 14.2.2003, s. 3, EUVL C 43, 22.2.2003, s. 5, EUVL C 54, 2.3.2004, s. 2, EUVL C 299, 4.12.2004, s. 4, EUVL L 17, 21.1.2006, s. 16, EUVL L 313, 14.11.2006, s. 5, EUVL L 81, 20.3.2008, s. 73, EUVL C 310, 5.12.2008, s. 19, EUVL L 19, 23.1.2009, s. 62, EUVL L 314, 1.12.2009, s. 106, EUVL L 136, 24.5.2011, s. 99.

(7)  EUVL L 316, 24.5.2011, s. 99.