10.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/53


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2011,

päätöksen 2010/221/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kansallisista toimenpiteistä, joilla ehkäistään vesieläinten tiettyjen tautien kulkeutuminen tiettyihin Irlannin, Suomen ja Ruotsin osiin

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9002)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/825/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (1) ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä neuvoston direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti 15 päivänä huhtikuuta 2010 annetussa komission päätöksessä 2010/221/EU (2) säädetään, että ehkäistäkseen tiettyjen tautien kulkeutumisen alueelleen tietyt jäsenvaltiot voivat soveltaa rajoituksia kyseisten eläinten lähetyksiin edellyttäen, että kyseiset jäsenvaltiot ovat joko osoittaneet, että niiden alue tai sen tietyt rajatut osa-alueet ovat vapaita kyseisistä taudeista tai että ne ovat perustaneet hävittämis- tai seurantaohjelman tällaisen tautivapauden saavuttamiseksi.

(2)

Suomen ja Ruotsin alueiden mannerosat on mainittu päätöksen 2010/221/EU liitteessä II olevassa luettelossa alueina, joilla on hyväksytty hävittämisohjelma bakteeriperäisen munuaistaudin (BKD) osalta.

(3)

Ruotsin alueen rannikko-osat on mainittu päätöksen 2010/221/EU liitteessä II olevassa luettelossa alueina, joilla on hyväksytty hävittämisohjelma tarttuvan haimakuoliotaudin (IPN) osalta.

(4)

Näin ollen päätöksessä 2010/221/EU hyväksytään tietyt Suomen ja Ruotsin kansalliset toimenpiteet, jotka koskevat taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien vesiviljelyeläinten lähetyksiä kyseisille alueille. Jotta kyseisten kansallisten toimenpiteiden asianmukaisuutta voitaisiin arvioida uudelleen, toimenpiteiden soveltamiseen on annettu lupa vain 31 päivään joulukuuta 2011 saakka.

(5)

Suomi on toimittanut komissiolle raportteja BKD:n hävittämistä koskevan kansallisen ohjelmansa toiminnasta ja todennut, että BKD:n hävittämisessä ei ole vielä onnistuttu. Edistystä on tapahtunut useilla alueilla, mutta joillakin alueilla esiintyy yhä BKD-tartuntoja. Suomi on tämän vuoksi pyytänyt, että ohjelma rajattaisiin maantieteellisesti kahteen yhtenäiseen vyöhykkeeseen, jotka kattavat 19 valuma-aluetta. Näillä kahdella vyöhykkeellä BKD:hen liittyviä rajoituksia kohdistuu vain neljään tilaan, jotka kaikki parhaillaan hävittävät tartunnan saaneita kaloja ja puhdistavat ja desinfioivat tilojaan.

(6)

Ruotsi on toimittanut komissiolle raportin BKD:n ja IPN:n hävittämistä koskevien kansallisten ohjelmiensa toiminnasta. Ilmoitettujen tapausten lukumäärä on vähentynyt merkittävästi, ja molemmat taudit on lähestulkoon hävitetty ohjelma-alueilta. Ruotsin mannerosat ovat jo IPN:stä vapaita, ja kansallinen hävittämisohjelma rannikkovesillä toimii näin ollen myös puskurina jo tautivapaiksi ilmoitettujen alueiden suojelemiseksi.

(7)

Suomen ja Ruotsin toimittamien tietojen pohjalta on asianmukaista jatkaa kyseisiä kansallisia toimenpiteitä. Kun otetaan kuitenkin huomioon, että hävittäminen ei ole vielä toteutunut huolimatta siitä, että kansallisia hävittämisohjelmia on sovellettu jo vuosia, kansallisten toimenpiteiden asianmukaisuus ja tarpeellisuus on arvioitava uudelleen aikanaan. Tämän vuoksi lupa soveltaa kyseisiä kansallisia toimenpiteitä olisi rajattava kahteen lisävuoteen eli 31 päivään joulukuuta 2013 saakka.

(8)

Päätöksen 2010/221/EU liitteessä III mainitaan tätä nykyä Irlannin alueella yhdeksän osastoa, joilla on ostereiden herpesviruksen 1 μνar (OsHV-1 μνar) osalta hyväksytty seurantaohjelma.

(9)

Irlanti on ilmoittanut komissiolle OsHV-1 μνarin löytymisestä kahdesta näistä osastosta eli Gweendore Baysta osastossa 1 ja Ballinakill Baysta osastossa 4. Kyseisten kahden osaston maantieteellistä rajausta päätöksen 2010/221/EU liitteessä III olisi tämän vuoksi muutettava.

(10)

Sen vuoksi päätöstä 2010/221/EU olisi muutettava.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/221/EU seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2011” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2013”.

2)

Korvataan liitteet II ja III tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUVL L 98, 20.4.2010, s. 7.


LIITE

LIITE II

Jäsenvaltiot ja niiden osat, joilla on vesieläinten tiettyjen tautien osalta hävittämisohjelmat ja jotka saavat toteuttaa kansallisia toimenpiteitä kyseisten tautien torjumiseksi direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Tauti

Jäsenvaltio

Koodi

Hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden kohteena olevan alueen maantieteelliset rajat

Bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

Suomi

FI

Seuraavat valuma-alueet:

Kymijoki, Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki.

Ruotsi

SE

Alueen mannerosat

Tarttuva haimakuoliotauti (IPN)

Ruotsi

SE

Alueen rannikko-osat

LIITE III

Jäsenvaltiot ja alueet, joilla on ostereiden herpesviruksen 1 μνar (OsHV-1 μνar) osalta seurantaohjelmat ja jotka saavat toteuttaa kansallisia toimenpiteitä kyseisen taudin torjumiseksi direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Tauti

Jäsenvaltio

Koodi

Hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden kohteena olevien alueiden maantieteelliset rajat (jäsenvaltiot, vyöhykkeet ja osastot)

Ostereiden herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlanti

IE

Osasto 1: Sheephaven Bay

Osasto 2: Gweebara Bay

Osasto 3: Drumcliff Bay, Killala Bay, Broadhaven Bay ja Blacksod Bay

Osasto 4: Streamstown Bay

Osasto 5: Bertraghboy Bay ja Galway Bay

Osasto 6: Shannon Estuary ja Poulnasharry Bay, Askeaton Bay ja Ballylongford Bay

Osasto 7: Kenmare Bay

Osasto 8: Dunmanus Bay

Osasto 9: Kinsale Bay ja Oysterhaven Bay

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Ison-Britannian koko alue, paitsi Whitstable Bay, Kent

Pohjois-Irlannin koko alue, paitsi Killough Bay, Lough Foyle ja Carlingford Lough

Guernseyn alue