3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/45


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin osallistumisesta Espanjassa vuonna 2009 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8721)

(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/798/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Auttaakseen lintuinfluenssan mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa täsmennetään unionin rahoituksen prosenttiosuus, joka voidaan maksaa jäsenvaltiolle aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (2) 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Unionin osallistumisesta Tšekissä, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa vuonna 2009 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen 5 päivänä maaliskuuta 2010 annetulla komission päätöksellä 2010/148/EU (3) myönnettiin unionin rahoitustukea muun muassa Espanjassa vuonna 2009 toteutettuihin lintuinfluenssan torjuntaa koskeviin hätätoimenpiteisiin.

(5)

Espanja esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 3 päivänä toukokuuta 2010.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan mukaan unionin rahoitusosuuden maksamiseksi edellytetään, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(7)

Komission yksiköiden asetuksen (EY) N:o 349/2005 10 artiklan mukaisesti toteuttamassa tarkastuksessa tuli esiin vain vähäisiä rahoitukseen liittyviä näkökohtia.

(8)

Espanja on näin ollen tähän mennessä täyttänyt päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa säädetyt tekniset ja hallinnolliset velvoitteet.

(9)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi vahvistettava Espanjalle vuonna 2009 lintuinfluenssan hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen ensimmäinen erä.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maksetaan Espanjalle osana unionin rahoitustukea ensimmäinen 500 000 euron rahoituserä.

2 artikla

Tämä varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 60, 10.3.2010, s. 22.