3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/43


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta Newcastlen taudin torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Espanjassa vuonna 2009 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8717)

(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/797/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Edistääkseen Newcastlen taudin mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 3 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (2) 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Unionin osallistumisesta Espanjassa vuonna 2009 toteutettujen Newcastlen taudin torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen 1 päivänä huhtikuuta 2011 annetulla komission täytäntöönpanopäätöksellä 2011/208/EU (3) myönnettiin unionin rahoitustukea Espanjassa vuonna 2009 toteutettuihin Newcastlen taudin torjuntaa koskeviin hätätoimenpiteisiin. Espanja esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 31 päivänä toukokuuta 2011.

(5)

Unionin rahoitusosuuden maksamiseksi edellytetään, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(6)

Espanja on päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoittanut viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille unionin lainsäädännön mukaisesti toteutetuista tiedotus- ja hävittämistoimenpiteistä sekä niiden tuloksista. Korvaushakemuksen liitteenä oli asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan vaatimusten mukaisesti rahoituskertomus, tositteet, epidemiologinen kertomus kaikilta tiloilta, joiden eläimet on lopetettu tai hävitetty, sekä tilintarkastusten tulokset.

(7)

Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Espanjalle 20 päivänä lokakuuta 2011. Espanja ilmaisi 20 päivänä lokakuuta 2011 päivätyssä sähköpostissa olevansa asiasta samaa mieltä.

(8)

Nyt voidaan näin ollen vahvistaa Espanjalle vuonna 2009 Newcastlen taudin hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen kokonaismäärä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Espanjalle vuonna 2009 aiheutuneista Newcastlen taudin hävittämiseen liittyvistä kustannuksista vahvistetaan 103 219,22 euroa.

2 artikla

Tämä varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 87, 2.4.2011, s. 29.