2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/56


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/782/YUTP,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2011,

Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2011/273/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä toukokuuta 2011 päätöksen 2011/273/YUTP (1) Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Eurooppa-neuvosto totesi 23 päivänä lokakuuta 2011, että unioni määräisi lisätoimenpiteitä Syyrian nykyistä hallintoa vastaan niin kauan kuin siviiliväestön sortaminen jatkuu.

(3)

Syyrian tilanteen vakavuus huomioon ottaen neuvosto katsoo, että on määrättävä lisää rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Lisäksi uusia henkilöitä ja yhteisöjä olisi lisättävä päätöksen 2011/273/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Päätöksessä 2011/273/YUTP määrätyt toimenpiteet sekä lisätoimenpiteet olisi selkeyden vuoksi yhdistettävä yhdeksi oikeudelliseksi asiakirjaksi.

(6)

Päätös 2011/273/YUTP olisi näin ollen kumottava.

(7)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(8)

Sen varmistamiseksi, että tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tehokkaita, sen olisi tultava voimaan päivänä, jona se hyväksytään,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1   LUKU

VIENTI- JA TUONTIRAJOITUKSET

1 artikla

1.   Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myynti, toimitus, siirto tai vienti Syyriaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Kiellettyä on

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin tai tällaisten tuotteiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Syyriassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Syyriassa;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti tällaisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen Syyriassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Syyriassa.

2 artikla

1.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta:

a)

ainoastaan Yhdistyneiden Kansakuntien loitontamista tarkkailevien joukkojen (United Nations Disengagement Observer Force, UNDOF) tukemiseen tai käyttöön tarkoitettuihin tarvikkeisiin ja tekniseen apuun;

b)

ainoastaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön taikka institutionaalisten rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Euroopan unionin ohjelmiin tai Euroopan unionin ja YK:n kriisinhallintaohjelmiin tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden tai sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansallisiin sortotoimiin, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

c)

ainoastaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen Syyriassa tarkoitettujen luodinkestävästä materiaalista valmistettujen tai luodinkestävillä tarvikkeilla varustettujen muiden kuin taisteluajoneuvojen myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

d)

tällaisiin tarvikkeisiin tai tällaisiin ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen antamiseen;

e)

tällaisiin tarvikkeisiin tai tällaisiin ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän rahoituksen ja rahoitustuen antamiseen;

edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on etukäteen hyväksynyt tämän viennin ja tuen.

2.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta sellaiseen suojavaatetukseen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, jota YK:n henkilökunta, Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Syyriaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

3 artikla

Kielletään sellaisten laitteiden tai ohjelmistojen, jotka on pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi Syyrian nykyisen hallinnon toimesta tai sen puolesta internetin ja matkaviestintä- tai kiinteissä verkoissa tapahtuvien puhelinyhteyksien valvontaan tai kuunteluun Syyriassa, myynti, toimitus, siirto tai vienti sekä avun tarjoaminen tällaisten laitteiden tai ohjelmistojen asentamiseen, käyttöön tai päivittämiseen.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittämiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

4 artikla

1.   Kielletään raakaöljyn ja öljytuotteiden osto, tuonti ja kuljetus Syyriasta.

2.   Kielletään 1 kohdassa tarkoitettuihin kieltoihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien johdannaiset, sekä mainittuihin kieltoihin liittyvien vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

5 artikla

Edellä 4 artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden, jotka perustuvat ennen 2 päivää syyskuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin, täytäntöönpanoa 15 päivään marraskuuta 2011 saakka.

6 artikla

1.   Kielletään keskeisten laitteiden ja teknologian myynti, toimitus ja siirto seuraaville Syyriassa toimiville öljy- ja maakaasuteollisuuden avainaloille sekä näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimiville syyrialaisille tai syyrialaisomistuksessa oleville yrityksille jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lainkäyttövallan alaisia aluksia tai ilma-aluksia käyttäen, siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta:

a)

jalostus;

b)

nesteytetty maakaasu;

c)

etsintä;

d)

tuotanto.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittämiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän kohdan soveltamisalaan.

2.   Kielletään seuraavien palvelujen tarjoaminen 1 kohdassa tarkoitetuilla Syyrian öljy- ja kaasuteollisuuden avainaloilla Syyriassa toimiville yrityksille sekä näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimiville syyrialaisille tai syyrialaisomistuksessa oleville yrityksille:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuja keskeisiä laitteita ja teknologiaa koskeva tekninen apu tai koulutus ja muut palvelut;

b)

rahoitus tai rahoitustuki 1 kohdassa tarkoitettujen keskeisten laitteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tai koulutuksen antamiseen.

7 artikla

1.   Edellä 6 artiklan 1 kohdassa säädetty kielto ei rajoita tavaroiden toimitukseen liittyvien sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin.

2.   Edellä 6 artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin ja koskevat jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten Syyriassa ennen 23 päivää syyskuuta 2011 tekemiä investointeja.

8 artikla

Kielletään Syyrian valuuttayksikön määräisten seteleiden ja metallirahan toimittaminen Syyrian keskuspankille.

TIETTYJEN YRITYSTEN RAHOITUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

9 artikla

Kielletään

a)

rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen Syyrian öljyteollisuuden öljynetsintä-, öljyntuotanto- tai öljynjalostusaloilla Syyriassa toimiville yrityksille taikka näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimiville syyrialaisille tai syyrialaisomistuksessa oleville yrityksille;

b)

rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen Syyriassa yrityksille, jotka toimivat uusien voimalaitosten rakentamiseksi Syyriaan sähköntuotantoa varten;

c)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen Syyrian öljyteollisuuden öljynetsintä-, öljyntuotanto- tai öljynjalostusaloilla Syyriassa toimivista yrityksistä taikka näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimivista syyrialaisista tai syyrialaisomistuksessa olevista yrityksistä, mukaan lukien tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden tai arvopapereiden hankkiminen;

d)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen Syyriassa yrityksistä, jotka toimivat uusien voimalaitosten rakentamiseksi Syyriaan sähköntuotantoa varten, mukaan lukien tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden tai arvopapereiden hankkiminen;

e)

yhteisyritysten perustaminen Syyrian öljyteollisuuden öljynetsintä-, öljyntuotanto- tai öljynjalostusaloilla Syyriassa toimivien yritysten kanssa sekä näiden yritysten määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa.

f)

yhteisyritysten perustaminen Syyriassa yritysten kanssa, jotka toimivat uusien voimalaitosten rakentamiseksi Syyriaan sähköntuotantoa varten, sekä näiden yritysten määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa.

10 artikla

1.   Edellä 9 artiklan a ja c alakohdassa säädetyt kiellot

i)

eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 23 päivää syyskuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin;

ii)

eivät estä lisäosuuden hankkimista, jos kyseinen lisäosuus on ennen 23 päivää syyskuuta 2011 tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite.

2.   Edellä 9 artiklan b ja d alakohdassa säädetyt kiellot

i)

eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin;

ii)

eivät estä lisäosuuden hankkimista, jos kyseinen lisäosuus on ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite.

INFRASTRUKTUURIHANKKEITA KOSKEVAT RAJOITUKSET

11 artikla

1.   Kielletään osallistuminen uusien voimalaitosten rakentamiseen sähköntuotantoa varten Syyriassa.

2.   Kielletään teknisen avun tai rahoituksen taikka rahoitusavun antaminen uusien voimalaitosten rakentamiseen sähköntuotantoa varten Syyriassa.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin.

KAUPALLE MYÖNNETTÄVÄÄ RAHOITUSTUKEA KOSKEVAT RAJOITUKSET

12 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on noudatettava pidättyväisyyttä tehdessään uusia lyhyen ja keskipitkän aikavälin sitoumuksia julkisen ja yksityisen taloudellisen avun myöntämiseksi Syyrian kanssa käytävää kauppaa varten, mukaan lukien vientiluottojen, vakuuksien tai vakuutusten myöntäminen, tällaiseen kauppaan osallistuville kansalaisilleen tai yhteisöilleen sitoumusten jäljellä olevan määrän vähentämiseksi, jotta voitaisiin erityisesti välttää se, että tämä taloudellinen apu edistäisi siviiliväestöön kohdistuvia väkivaltaisia tukahduttamistoimia Syyriassa. Jäsenvaltiot eivät myöskään saa tehdä uusia pitkän aikavälin sitoumuksia julkisen ja yksityisen taloudellisen avun myöntämiseksi Syyrian kanssa käytävää kauppaa varten.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sitoumuksiin.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei koske kauppaa, jota käydään elintarvikkeisiin tai maatalouteen taikka lääkinnälliseen tai muuhun humanitaariseen tarkoitukseen liittyen.

2   LUKU

RAHOITUSALA

13 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa tehdä uusia sitoumuksia Syyrian hallitukselle myönnettävistä avustuksista, rahoitustuesta tai pehmeäehtoisista luotoista muihin kuin humanitaarisiin tarkoituksiin ja kehitystarkoituksiin, eivät myöskään osallistumalla kansainvälisten rahoituslaitosten toimintaan.

14 artikla

Kielletään

a)

se, että Euroopan investointipankki (EIP) maksaa lainaeriä tai muita maksuja osana Syyrian ja EIP:n välisiä olemassa olevia lainasopimuksia tai niihin liittyen;

b)

se, että EIP jatkaa mitään olemassa olevaa Syyriaan sijoittuvia kansallisia hankkeita varten tehtyä teknisen avun palvelusopimusta.

15 artikla

Kielletään seuraavat toimet: 1 päivää joulukuuta 2011 jälkeen liikkeeseen laskettujen Syyrian valtion tai valtion takaamien joukkovelkakirjojen suora tai välillinen myynti Syyrian hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille, Syyrian keskuspankille tai sellaisille pankeille, joiden kotipaikka on Syyriassa, tai sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Syyriassa, jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville ja kuulumattomille konttoreille ja tytäryhtiöille sekä sellaisille rahoituslaitoksille, joiden kotipaikka ei ole Syyriassa ja jotka eivät kuulu jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan, mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen määräysvallassa, joiden kotipaikka on Syyriassa, samoin kuin niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille ja yhteisöille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille, sekä kyseisten joukkovelkakirjojen suora tai välillinen osto mainituilta tahoilta ja niiden välitys mainituille tahoille sekä tällaisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskussa avustaminen.

16 artikla

1.   Kielletään syyrialaisten pankkien uusien konttoreiden, tytäryhtiöiden tai edustustojen avaaminen jäsenvaltioiden alueella sekä uusien yhteisyritysten perustaminen tai omistusosuuden hankkiminen tai se, että syyrialaiset pankit, mukaan lukien Syyrian keskuspankki, sen konttorit ja tytäryhtiöt sekä rahoituslaitokset, joiden kotipaikka ei ole Syyriassa mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen määräysvallassa, joiden kotipaikka on Syyriassa, perustavat uusia kirjeenvaihtajapankkisuhteita jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien pankkien kanssa.

2.   Jäsenvaltioiden alueella toimivia tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia rahoituslaitoksia kielletään avaamasta edustustoja, tytäryhtiöitä tai pankkitilejä Syyriassa.

17 artikla

1.   Kielletään vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen Syyrian hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille tai näiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille tai yhteisöille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa, myös laittomin keinoin, oleville yhteisöille.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta

a)

sairaus- tai matkavakuutuksen myöntämiseen luonnollisille henkilöille;

b)

pakollisen vakuutuksen tai vastuuvakuutuksen myöntämiseen unioniin sijoittautuneille syyrialaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille;

c)

vakuutuksen tai jälleenvakuutuksen myöntämiseen sellaisen aluksen, ilma-aluksen tai ajoneuvon omistajalle, jonka on vuokrannut syyrialainen henkilö, yhteisö tai elin, jota ei ole lueteltu liitteessä I tai II.

3   LUKU

MAAHANPÄÄSYÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

18 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä I lueteltujen henkilöiden, jotka ovat vastuussa siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa tai jotka hyötyvät Syyrian nykyisestä hallinnosta tai tukevat sitä, ja heitä lähellä olevien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

YK:n koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.   Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla määrätyistä toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta Syyriassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen vastusta sitä kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.   Jos jäsenvaltio 3–7 kohdan nojalla sallii liitteessä I lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se myönnetään, ja henkilöön, josta siinä on kyse.

4   LUKU

VAROJEN JA TALOUDELLISTEN RESURSSIEN JÄÄDYTTÄMINEN

19 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteissä I ja II luetelluille siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa vastuussa oleville henkilöille, Syyrian nykyisestä hallinnosta hyötyville tai sitä tukeville henkilöille ja yhteisöille sekä näitä henkilöitä ja yhteisöjä lähellä oleville henkilöille ja yhteisöille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteissä I ja II lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden taikka yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteissä I ja II lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja tällaisista palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava;

e)

ovat tarpeen humanitaarisiin tarkoituksiin kuten avun toimittamiseen tai sen toimittamisen helpottamiseen, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet sekä humanitaariset työntekijät ja näihin liittyvä apu, tai Syyriasta evakuoimiseen;

f)

maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista luvista, jotka se antaa tämän kohdan nojalla.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu panttioikeus, jonka tuomioistuin, viranomainen tai välimiesoikeus on perustanut ennen sitä päivää, jona tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai yhteisö on sisällytetty liitteeseen I tai II, tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama ratkaisu;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan tällaisella panttioikeudella turvattujen tai tällaisella ratkaisulla vahvistettujen saatavien maksamiseen niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai ratkaisua ei ole annettu liitteessä I tai II olevaan luetteloon merkityn luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai yhteisön eduksi; ja

d)

panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

5.   Edellä oleva 1 kohta ei estä nimettyä henkilöä tai yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen tällaisen henkilön tai yhteisön merkitsemistä luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

6.   Edellä oleva 1 kohta ei estä liitteessä II olevaan luetteloon merkittyä nimettyä yhteisöä suorittamasta kahden kuukauden aikana sen nimeämispäivästä maksua kyseisen päivän jälkeen saamistaan jäädytetyistä varoista tai taloudellisista resursseista, jos tällainen maksu johtuu kaupan rahoittamiseen liittyvästä sopimuksesta, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

7.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien tätä päätöstä on sovellettu näihin tileihin,

edellyttäen, että näihin korko- tai muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

5   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla

Liitteissä I ja II lueteltujen nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen tai muiden henkilöiden tai yhteisöjen Syyriassa, Syyrian hallitus ja sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot mukaan lukien, taikka henkilöiden tai yhteisöjen, jotka esittävät vaateen tällaisen henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta, vaateita, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet kuten kuittausvaatimukset, sakot tai vakuudelliset vaatimukset, joukkovelkakirjan pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ja rahoitusvakuudet, mukaan lukien remburssista tai vastaavasta välineestä johtuvat vaateet, ei oteta huomioon sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhteydessä, joiden suorittamiseen ovat suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, vaikuttaneet tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet.

21 artikla

1.   Neuvosto laatii liitteissä I ja II olevat luettelot sekä muuttaa niitä jonkin jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.

2.   Neuvosto antaa luetteloon merkitsemistä koskevan päätöksensä ja perustelut luetteloon merkitsemiselle tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa tällaiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään asiaan vaikuttavaa uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

22 artikla

1.   Liitteissä I ja II esitetään perusteet asianomaisten henkilöiden ja yhteisöjen merkitsemiselle luetteloon.

2.   Liitteet I ja II sisältävät myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, mukaan lukien peitenimet, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

23 artikla

Kielletään tietoinen tai tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on kiertää tässä päätöksessä säädettyjä kieltoja.

24 artikla

Jotta tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita ottamaan käyttöön rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samanlaisia kuin ne, jotka sisältyvät tähän päätökseen.

25 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 12 kuukauden ajan. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Tarvittaessa se uusitaan tai sitä muutetaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

26 artikla

Kumotaan päätös 2011/273/YUTP.

27 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 121, 10.5.2011, s. 11.


LIITE I

Luettelo 18 ja 19 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Bashar Al-Assad

Syntynyt 11.9.1965 Damaskoksessa,

diplomaattipassi nro D1903

Tasavallan presidentti, mielenosoitusten tukahduttamisen järjestäjä ja pääasiallinen toteuttaja.

23.5.2011

2.

Mahir (alias Maher) Al-Assad

Syntynyt 8.12.1967;

diplomaattipassi nro 4138

Armeijan 4. panssaridivisioonan päällikkö, Baath-puolueen keskuskomitean jäsen, tasavaltalaiskaartin voimahahmo; presidentti Bashar Al-Assadin veli; mielenosoitusten tukahduttamisen pääasiallinen toteuttaja.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

Syntynyt 19.2.1946 Damaskoksessa;

diplomaattipassi nro 983

Syyrian yleisen tiedustelupääosaston (GID) päällikkö; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha′ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Sisäasiainministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Entinen poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö Deraassa; presidentti Bashar Al-Assadin serkku; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Syntynyt 2.4.1971 Damaskoksessa;

diplomaattipassi nro 2246

Eversti ja yksikönpäällikkö yleisen tiedustelupääosaston Damaskosta valvovassa osastossa; presidentti Bashar Al-Assadin serkku; kuuluu Mahir Al-Assadin lähipiiriin; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Syntynyt 20.5.1951 Damaskoksessa,

diplomaattipassi D 000 00 13 00

Poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Poliittisen turvallisuuspalvelun päällikkö Banyasissa; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen Baidassa.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Syntynyt 10.7.1969 Damaskoksessa;

passi nro 454224

Syyrialainen liikemies; yhteyksiä Mahir Al-Assadiin; presidentti Bashar Al-Assadin serkku; rahoittaa mielenosoitusten tukahduttamiset sallivaa hallintoa.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Syntynyt 1953 Hamassa,

diplomaattipassi D0005788

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupäällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Syntynyt 3.5.1953 Deraassa,

diplomaattipassi D 000 000 887

Syyrian sotilastiedustelun Damaskoksen ympäristöä valvovan osaston päällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Syntynyt 18.6.1962 Kerdalassa,

passi nro 88238

Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin Shabiha-miliisin joukoissa.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Syntynyt 1.3.1961 Lattaquiéssa,

passi nro 86449 ja nro 842781

Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin Shabiha-miliisin joukoissa.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Syntynyt 15.1.1950 Al-Madehlehissa Tartusissa

Turvallisuus- ja tiedustelupalvelun apulaispäällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Syntynyt 1941

Syyrian kansallisen turvallisuusviraston päällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar

Syntynyt 10.12.1938

Syyrian varapresidentti; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Syntynyt 10.4.1937 (tai 20.5.1937) Hamassa,

diplomaattipassi nro 0002250

Syyrian avustava varapresidentti kansallisen turvallisuuden asioissa; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Syntynyt 20.5.1966,

passi nro 002954347

Mahir Al-Assadin lanko; liikemies ja useiden ulkomaisten yhtiöiden paikallinen edustaja; rahoittaa mielenosoitusten tukahduttamiset sallivaa hallintoa.

23.5.2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

Syntynyt 21.1.1973 Damaskoksessa,

passi nro N001820740

Rami Makhloufin veli ja GID:n (yleisen tiedustelupääosaston) upseeri; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Presidentin strategisten asioiden neuvonantaja; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Presidentin strategisten asioiden neuvonantaja; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

23.5.2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Syntynyt 21.1.1973 Damaskoksessa,

passi nro N002848852

SyriaTelin varajohtaja ja Rami Makhloufin Yhdysvaltain yhtiön edunvalvoja; rahoittaa mielenosoitusten tukahduttamiset sallivaa hallintoa.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Syntynyt vuonna 1951 tai 1946 Kerdahassa.

Presidentin turvajoukkojen päällikkö; osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin tukahduttamistoimiin; presidentti Bachar Al-Assadin serkku.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Military Housing Establishment -yhtiön johtaja; rahoituslähde, jolta Syyrian hallinto on saanut tukea; presidentti Bachar Al-Assadin serkku.

23.6.2011

26.

Prikaatinkomentaja (Brigadier Commander) Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

syntynyt 1.9.1957 Yazdissa, Iranissa.

IRGC:n komentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

27.

Kenraalimajuri Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

IRGC:n Qods-erityisjoukkojen komentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta' eb)

Syntynyt 1963 Teheranissa, Iranissa.

IRGC:n tiedustelujoukkojen apulaiskomentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Maher Al-Assadin liikekumppani; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli)

 

Maher Al-Assadin liikekumppani; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö Haman kaupungissa, osallistunut mielenosoittajien tukahduttamistoimiin.

1.8.2011

32.

Kenraalimajuri Tawfiq Younes

 

Yleisen tiedustelupääosaston sisäisen turvallisuuden osaston päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Syntynyt 19.10.1932 Latakiassa, Syyriassa

Bashar al-Assadin ja Mahir al-Assadin läheinen liittolainen ja setä, Rami, Ihab ja Iyad Makhloufin liittolainen ja isä.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Syntynyt Latakiassa

Mahir al-Assadin liittolainen Shabiha-miliisin joukoissa. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin sekä Shabiha-miliisin koordinointiin.

1.8.2011

35.

Kenraali Ali Habib Mahmoud

Syntynyt v. 1939

Tartoussa, nimitettiin puolustusministeriksi 3.6.2009

Puolustusministeri. Vastuussa Syyrian asevoimien siviiliväestöön kohdistamista tukahduttamistoimista ja väkivaltaisuuksista.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Maher Al-Assadin apulainen, armeijan 4. divisioonan sotilaspoliisiyksikön päällikkö, osallistunut tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Syyrian puolustusministeriön hankintatoimiston johtaja, Syyrian armeijan kaikkien asehankintojen saapumispiste.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Bashar Al-Assadin serkku; johti aikaisemmin Nizar Oilfield Supplies -yhtiötä

Erittäin lähellä tärkeimpiä hallinnon virkamiehiä. Rahoittanut Shabihaa Latakian alueella.

23.8.2011

39.

Prikaatinkenraali Rafiq Shahadah

 

Syyrian sotilastiedustelun (Syrian Military Intelligence, SMI) 293. osaston päällikkö (sisäiset asiat) Damaskoksessa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Damaskoksessa. Presidentti Bashar Al-Assadin neuvonantaja strategisissa kysymyksissä ja sotilastiedustelussa

23.8.2011

40.

Prikaatinkenraali Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Dayr az-Zorissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Dayr az-Zorissa ja Alboukamalissa.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Syntynyt v. 1935 Aleppossa

Apulaisvaraministeri, entinen puolustusministeri, presidentti Bashar Al-Assadin erityislähettiläs.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Arabisosialistisen Baath-puolueen alueellinen apulaissihteeri vuodesta 2005. Vuosina 2000–2005 alueellisen Baath-puolueen kansallisesta turvallisuudesta vastaava johtaja. Entinen Haman kuvernööri (1998–2000). Presidentti Bashar Al-Assadin ja Maher Al-Assadin läheinen liittolainen. Johtava päättäjä hallinnossa siviiliväestöön kohdistettujen tukahduttamistoimien osalta.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Vastuussa Haman vuoden 1980 joukkomurhasta; kutsuttu sittemmin Damaskokseen presidentti Bashar Al-Assadin erityisneuvonantajaksi.

23.8.2011

44.

Prikaatinkenraali Nawful Al-Husayn

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Idlibissä. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Idlibin maakunnassa.

23.8.2011

45.

Prikaatinkenraali Husam Sukkar

 

Presidentin neuvonantaja turvallisuusasioissa. Presidentin neuvonantaja turvallisuusvirastojen toteuttamien siviiliväestöön kohdistettujen tukahduttamistoimien ja väkivaltaisuuksien osalta.

23.8.2011

46.

Prikaatinkenraali Muhammed Zamrini

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Homsissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Homsissa.

23.8.2011

47.

Kenraaliluutnantti Munir Adanov (Adnuf)

 

Syyrian armeijan yleisesikunnan (operaatiot ja koulutus) apulaispäällikkö. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

48.

Prikaatinkenraali Ghassan Khalil

 

Yleisen tiedustelun pääosaston (General Intelligence Directorate, GID) päällikkö. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Syntynyt Latakiassa

Shabiha-miliisin jäsen. Maher Al-Assadin liittolainen Shabiha-miliisin joukoissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin sekä Shabiha- miliisin koordinointiin.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Maher Al-Assadin läheinen liikekumppani. Tiedetään tukevan Syyrian hallintoa taloudellisesti.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Aleppon kauppa- ja teollisuuskamarin puheenjohtaja. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

2.9.2011

52.

Emad Ghraiwati

syntynyt maaliskuussa 1959; Damaskoksessa, Syyriassa

Damaskoksen teollisuuskamarin puheenjohtaja (Zuhair Ghraiwati Sons). Tukee taloudellisesti Syyrian nykyistä hallintoa.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

syntynyt v. 1949 Homsissa, Syyriassa

Akhras-konsernin (perushyödykkeet ja niihin liittyvä kaupankäynti, jalostus sekä logistiikka) perustaja, kaupunki: Homs. Tukee taloudellisesti Syyrian nykyistä hallintoa.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

syntynyt v. 1949 Lattakiassa, Syyriassa

Issam Anbouba Est. for agro-industry -yhtiön puheenjohtaja. Tukee taloudellisesti Syyrian nykyistä hallintoa.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Syntynyt v. 1943 Damaskoksessa

Oikeusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon mm. tukemalla mielivaltaisia pidätyksiä ja vangitsemisia koskevaa politiikkaa ja käytäntöä.

23.09.2011

56.

Adnan Hassan Mahmoud

Syntynyt v. 1966 Tartousissa

Viestintäministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon mm. tukemalla ja edistämällä sen viestintäpolitiikkaa.

23.09.2011

57.

Kenraalimajuri Jumah Al-Ahmad

 

Erikoisjoukkojen komentaja. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

58.

Eversti Lu'ai al-Ali

 

Syyrian sotilastiedustelun Dera'an osaston päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Dera'assa.

14.11.2011

59.

Kenraaliluutnantti Ali Abdullah Ayyub

 

Syyrian armeijan yleisesikunnan apulaispäällikkö (henkilöstö). Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

60.

Kenraaliluutnantti Jasim al-Furayj

 

Yleisesikunnan päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

61.

Kenraali Aous (Aws) Aslan

Syntynyt v. 1958

Tasavaltalaiskaartin pataljoonanpäällikkö. Lähellä Maher al-Assadia ja presidentti al-Assadia. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

62.

Kenraali Ghassan Belal

 

Kenraali, 4. divisioonan reserviosaston komentaja. Maher al-Assadin neuvonantaja ja turvallisuusoperaatioiden koordinaattori. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Johtaa Berri-suvun miliisejä. Vastuussa hallitusta kannattavista miliiseistä, jotka ovat osallistuneet siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin Aleppossa.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

65.

Kenraalimajuri Zuhair Hamad

 

Yleisen tiedustelun pääosaston (General Intelligence Directorate) apulaispäällikkö. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Siviili – Syyrian elektronisen armeijan (maavoimien tiedustelupalvelun) päällikkö. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Varasisäasiainministeri. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa.

14.11.2011

69.

Kenraalimajuri Nazih

 

Yleisen tiedustelun pääosaston (General Intelligence Directorate) apulaisjohtaja. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

4. divisioonan pataljoonankomentaja. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Deir el-Zorissa.

14.11.2011

71.

Kenraalimajuri Wajih Mahmud

 

18. panssaridivisioonan komentaja. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Homsissa.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Syntynyt 24.8.1959 Damaskoksessa.

Osoite: Kasaa, Anwar al Attar -Street, al Midani building, Damascus.

Syyrian passi nro 004326765, myönnetty 2.11.2008, voimassa marraskuuhun 2014.

Barreau de Paris'n jäsen.

Johtaa Sabbagh et Associés -lakiasiaintoimistoa (Damaskos). Rami Makhloufin ja Khaldoun Makhloufin oikeudellinen ja taloudellinen neuvonantaja sekä asiainhoitaja. Bachar al-Assadin liittolainen kiinteistöhankkeen rahoituksessa Lattakiassa. Tukee hallinnon rahoitusta.

14.11.2011

73.

Kenraaliluutnantti Mustafa Tlass

 

Yleisesikunnan apulaispäällikkö (logistiikka ja hankinnat). Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

74.

Kenraalimajuri Fu'ad Tawil

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun apulaispäällikkö. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Syntynyt v. 1945 Damaskoksessa

Valtiovarainministeri. Vastuussa Syyrian taloudesta.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Syntynyt v. 1956 Aleppossa

Talous- ja kauppaministeri. Vastuussa Syyrian taloudesta.

1.12.2011

77.

Kenraaliluutnantti Fahid Al-Jassim

 

Esikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

78.

Kenraalimajuri Ibrahim Al-Hassan

 

Apulaisesikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

79.

Prikaatinkenraali Khalil Zghraybih

 

14. divisioona. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

80.

Prikaatinkenraali Ali Barakat

 

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

81.

Prikaatinkenraali Talal Makhluf

 

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

82.

Prikaatinkenraali Nazih Hassun

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelu. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

83.

Kapteeni Maan Jdiid

 

Presidentin henkivartiokaarti. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Bena Properties

 

Rami Makhloufin määräysvallassa; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O.Box 108, Damascus

Puh.: 963 112110059 / 963112110043

Faksi: 963 933333149

Rami Makhloufin määräysvallassa; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

3.

Hamcho International (alias Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Puh.: 963 112316675

Faksi: 963 112318875

Internetsivusto: www.hamshointl.com

Sähköposti: info@hamshointl.com ja hamshogroup@yahoo.com

Mohamed Hamchon määräysvallassa; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Riyad Chalichen ja puolustusministeriön määräysvallassa oleva julkisia urakoita hoitava yhtiö; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

5.

Poliittisen turvallisuuden pääosasto (Political Security Directorate)

 

Syyrian valtion yksikkö, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

6.

Yleisen tiedustelun pääosasto (General Intrelligense Directorate)

 

Syyrian valtion yksikkö, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

7.

Sotilastiedustelun pääosasto (Military Intelligense Directorate)

 

Syyrian valtion yksikkö, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

8.

Ilmavoimien tiedustelupalvelu (Air Force Intelligence Agency)

 

Syyrian valtion yksikkö, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

9.

IRGC:n Qods-erityisjoukot (Quds-erityisjoukot)

Teheran, Iran

Qods (tai Quds)-erityisjoukot ovat Iranin islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) erityisosa. Osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten. IRGC:n Qods-erityisjoukot ovat toimittaneet teknistä apua, välineitä ja tukea Syyrian turvallisuusyksiköille kansalaisten mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Cham Holding -yhtiön tytäryhtiö (osoite: Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, puh.: 00 963 11 99 62)

Hallintoa rahoittava taloudellinen yhteisö.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Cham Holding -yhtiön tytäryhtiö (osoite: Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, puh.: 00 963 11 99 62)

Hallintoa rahoittava taloudellinen yhteisö.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Osoite: Insurance Bldg, Yousef Al-azmeh sqr., Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

Puh.: (+963) 11 2456777 ja 2218602

Faksi: (+963) 11 2237938 ja 2211186

Pankin sähköposti: Publicrelations@reb.sy,

Internetsivusto: www.reb.sy

Valtion omistama pankki, joka antaa rahoitustukea hallinnolle.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Puh.: +963-11-5667274, +963-11-5667271

Faksi:+963-11-5667272

Internetsivusto: http://www.addounia.tv

Addounia TV on yllyttänyt väkivaltaan Syyrian siviiliväestöä vastaan.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Puh.: +963 (11) 9962 +963, (11) 668 14000 +963, (11) 673 1044

Faksi: +963 (11) 673 1274

Sähköposti: info@chamholding.sy

Internetsivusto: www.chamholding.sy

Rami Makhloufin määräysvallassa; Syyrian suurin holdingyhtiö, hyötyy hallinnosta ja rahoittaa hallintoa.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Osoite: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus, Syria

Puh.: +963-11-2212345

Faksi: +963-11-4469445

Sähköposti: sales@eltelme.com

Internetsivusto: www.eltelme.com

Valmistaa ja toimittaa televiestintälaitteita armeijalle.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co

Osoite: Daa'ra Highway, Damascus, Syria

Puh.: +963-11-6858111

Matkapuh.: +963-933-240231

Rakentaa sotilaskasarmeja, rajavartioasemia ja muita rakennuksia armeijan tarpeisiin.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Osoite: Adra Free Zone AreaDamascus – Syria

Puh.: +963-11-5327266

Matkapuh.: +963-933-526812, +963-932-878282

Faksi:+963-11-5316396

Sähköposti: sorohco@gmail.com

Internetsivusto: http://sites.google.com/ site/sorohco

Investointeja paikallisiin sotilasteollisuus-hankkeisiin, valmistaa aseiden osia ja niihin liittyviä komponentteja. Yhtiö on kokonaan Rami Makhloufin omistuksessa.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Puh.: +963 11 61 26 270

Faksi: +963 11 23 73 97 19

Sähköposti: info@syriatel.com.sy

Internetsivusto: http://syriatel.sy/

Rami Makhloufin määräysvallassa; rahoittaa hallintoa: maksaa lisenssisopimuksensa perusteella 50 prosenttia voitostaan hallitukselle.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Puh: +963 - 11- 2260805

Faksi: +963 - 11 - 2260806

Sähköposti: mail@champress.com

Internetsivusto: www.champress.net

Televisiokanava, joka osallistuu propaganda-kampanjoihin ja mielenosoittajien vastaisen väkivallan lietsomiseen.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper – Damascus – Duty Free Zone

Puh.: 00963 11 2137400

Faksi: 00963 11 2139928

Sanomalehti, joka osallistuu propaganda-kampanjoihin ja mielenosoittajien vastaisen väkivallan lietsomiseen.

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun) (Syyrian tieteellinen tutkimuskeskus)

Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus

Tukee Syyrian armeijaa materiaalihankinnoissa, joita käytetään mielenosoittajien valvontaan ja tukahduttamiseen.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus

Puh.: 963112725499;

Faksi: 963112725399

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Puh./faksi: 963114471080

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus

Puh.: +963-11-5111352

Faksi: +963-11-5110117

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq Str., Damascus PO BOX 2849, Al Moutanabi Street, Damascus ja PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus

Puh.: 963112121816, 963112121834, 963112214650, 963112212743, 963115110117

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Valtion omistama yhtiö, joka vastaa kokonaisuudessaan öljyn viennistä Syyriasta. Antaa rahoitustukea hallinnolle.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694

Puh.: 963113141635

Faksi: 963113141634

Sähköposti: info@gpc-sy.com

Valtion omistama. öljy-yhtiö. Antaa rahoitustukea hallinnolle.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Puh.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Faksi: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Yhteisyritys, josta GPC omistaa 50 prosenttia. Antaa rahoitustukea hallinnolle.

1.12.2011


LIITE II

Luettelo 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Commercial Bank of Syria

Damaskoksen toimipiste, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppon toimipiste, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; kaikki toimistot eri puolilla maailmaa [NPWMD] Internetsivusto: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Puh.: +963 11 2218890

Faksi: +963 11 2216975

Keskusjohto: dir.cbs@mail.sy

Valtion omistama pankki, joka antaa rahoitustukea hallinnolle.

13.10.2011