11.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 265/25


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 626/2008/EY 9 artiklan 3 kohdan mukaisten satellittiivälitteisiä matkaviestintäpalveluja koskevien täytäntöönpanosääntöjen yhteensovitettua soveltamista koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöksistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7001)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/667/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien valitsemisesta ja valtuuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 626/2008/EY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen N:o 626/2008/EY tarkoituksena on helpottaa satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen kilpailukykyisten sisämarkkinoiden kehittämistä koko unionissa ja varmistaa, että näiden palvelujen tarjoamiseen valitut operaattorit mahdollistavat asteittaisen kattavuuden kaikissa jäsenvaltioissa.

(2)

Sillä perustetaan erityisesti menettely sellaisten satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen operaattorien yhteistä valintaa varten, jotka käyttävät 2 GHz:n taajuusaluetta, jolla tarkoitetaan taajuusaluetta 1 980–2 010 MHz viestinnässä maasta satelliittiin ja taajuusaluetta 2 170–2 200 MHz viestinnässä satelliitista maahan.

(3)

Satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien yleiseurooppalaisten järjestelmien operaattorien valitsemisesta 13 päivänä toukokuuta 2009 tehdyssä komission päätöksessä 2009/449/EY (2) luetellaan valitut operaattorit ja vastaavat taajuudet.

(4)

Päätöksen N:o 626/2008/EY 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että valituilla hakijoilla on oikeus käyttää päätöksessä 2009/449/EY eriteltyjä erityisiä radiotaajuuksia ja oikeus pitää toiminnassa satelliittivälitteistä matkaviestintäpalvelua sen aikataulun ja peittoalueen mukaisesti, joihin valitut hakijat ovat sitoutuneet.

(5)

Päätöksen N:o 626/2008/EY 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjä yhteisiä ehtoja sovelletaan oikeuksiin käyttää erityistä radiotaajuutta ja pitää toiminnassa satelliittivälitteistä matkaviestintäpalvelua. Valittujen operaattorien on erityisesti käytettävä niille osoitettuja radiotaajuuksia satelliittivälitteisen matkaviestintäpalvelujen tarjoamisessa, niiden on oltava toteuttanut viimeksi mainitun päätöksen liitteessä vahvistetut osavaiheet 6–9 viimeistään 13 päivänä toukokuuta 2011 ja niiden on täytettävä kaikki hakemuksissaan antamansa sitoumukset.

(6)

Näiden yhteisten ehtojen noudattamisen seuranta ja niiden täytäntöönpano olisi toteutettava kansallisella tasolla, mukaan lukien yhteisten edellytysten rikkomista koskeva lopullinen arviointi.

(7)

Kansallisten täytäntöönpanosääntöjen olisi oltava unionin lainsäädännön ja erityisesti sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY (3) 10 artiklan mukaisia.

(8)

Päätöksen N:o 626/2800/EY 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjen yhteisten ehtojen rajat ylittävän luonteen vuoksi jäsenvaltioissa tapahtuvaan täytäntöönpanoon johtavat kansalliset menettelyt olisi yhteen sovitettava unionin tasolla. Jos kansallisia täytäntöönpanomenettelyjä sovellettaisiin epäjohdonmukaisesti erityisesti toteutettujen toimenpiteiden tutkimisen, ajoituksen ja luonteen osalta, tämä johtaisi kirjaviin täytäntööpanotoimenpiteisiin, jotka olisivat ristiriidassa satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen yleiseurooppalaisen luonteen kanssa.

(9)

Tämän päätöksen soveltamisalaan ei tulisi kuulua puhtaasti kansalliset ehdot eikä sitä tulisi soveltaa muita kuin päätöksen N:o 626/2008/EY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä ehtoja koskeviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin. Koska satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen maanpäällisiä tukiasemia koskevat erityisehdot ovat luonteeltaan olennaisesti kansallisia, päätöksen N:o 626/2800/EY 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen yhteisten etujen täytäntöönpanon ei tulisi kuulua tämän päätöksen soveltamisalaan.

(10)

Jotta varmistettaisiin yleisvaltuutukseen ja/tai myönnettyjen taajuuksien käyttöoikeuksiin liittyvien yhteisten ehtojen noudattaminen, valitut operaattorit valtuuttaneet jäsenvaltiot voivat hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä direktiivin 2002/20/EY 10 artiklan nojalla.

(11)

Direktiivin 2002/20/EY 10 artiklassa säädetään täytäntöönpanon asteittaisesta lähestymistavasta, jonka ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan väitettyä rikkomusta ja hyväksytään, soveltuvin osin, vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen tähtäävät toimenpiteet. Tällaisille toimenpiteille olisi asetettava direktiivin 2002/20/EY 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa operaattorin on noudatettava niitä. Yleensä vaatimustenmukaisuuden noudattamiselle asetettavan kohtuullisen määräajan määrittämisessä olisi otettava huomioon satelliittialan erityisluonne, asianomainen rikkomus ja suunniteltu korjaava toimenpide. Erityisesti silloin, kun jonkin asianomaisen yhteisen ehdon noudattaminen edellyttää satelliitin laukaisemista, toteutettuihin toimenpiteisiin voi kuulua etenemissuunnitelma, jossa luetellaan välivaiheet ja niitä koskevat määräajat. Toinen vaihe käynnistyy, jos vakavien tai toistuvien rikkomusten esiintymistä ei ole estetty, ja tämä saattaa johtaa käyttöoikeuden peruuttamiseen kokonaan.

(12)

Tällä päätöksellä ei tulisi rajoittaa asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten valtuutta hyväksyä väliaikaisia toimenpiteitä direktiivin 2002/20/EY 10 artiklan 6 kohdassa säädettyjä edellytyksiä noudattaen.

(13)

Valtuuttavien jäsenvaltioiden tekemiä havaintoja koskevat tämän päätöksen mukaisesti komissiolle annettavat ilmoitukset eivät rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta toimittaa kirjallisia huomautuksia viestintäkomiteassa käytäviä keskusteluja varten.

(14)

Vaikka päätöksen N:o 626/2008/EY 7 artiklan 2 kohdassa säädetyt yhteiset ehdot ovat erottamaton osa valtuutettujen operaattorien toimintaa sääntelevää kansallista lainsäädäntökehystä, kussakin jäsenvaltiossa suoritettava vaatimustenmukaisuuden seuranta ja ennen kaikkea näiden yhteisten ehtojen väitettyihin rikkomuksiin liittyvien seikkojen analysointi edellyttävät kaikkien luonteeltaan ja vaikutuksiltaan rajat ylittävien tosiasioiden tuntemusta, ja ne voivat edellyttää tietoja muissa jäsenvaltioissa suoritettavasta palveluntarjonnasta. Täytäntöönpano olisi johdonmukaisempaa ja tehokkaampaa koko unionissa, jos eri toimivaltaisten kansallisten viranomaisten havainnot ja asianomaisten operaattorien esittämät huomautukset olisivat yhteisesti käytössä. Lisäksi yhteen sovitettu täytäntöönpanoaikataulu parantaisi asianomaisten valtuutettujen operaattorien oikeusvarmuutta.

(15)

Direktiivin 2002/20/EY 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti palvelujen tarjoaminen voidaan kieltää ja erityisten radiotaajuuksien käyttöoikeus peruuttaa kokonaan tai toistaiseksi, jos rikkomus on vakava tai toistuva ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi kohtuullisessa määräajassa toteutetut toimenpiteet ovat epäonnistuneet. Kun kyseessä on satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen tarjoaminen, käyttöoikeuden peruuttamista kokonaan tai toistaiseksi koskevalla päätöksellä on asiaankuuluvia rajat ylittäviä vaikutuksia. Lisäksi kansallisesta menettelystä riippuen voi olla tarpeen toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä, kuten peruuttaminen toistaiseksi, ennen kuin valtuutus peruutetaan kokonaan. Sen vuoksi valtuutus olisi peruutettava kokonaan tai toistaiseksi vasta sitten, kun jäsenvaltioiden huomautukset on jaettu ja niistä on keskusteltu viestintäkomiteassa.

(16)

Koska tämän päätöksen tavoitetta, eli yksityiskohtaisten sääntöjen määrittämistä satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen tarjoamisvaltuutuksiin ja/tai valittujen taajuuksien käyttöoikeuksiin liittyvien yhteisten ehtojen täytäntöönpanosääntöjen yhteen sovitetulle soveltamiselle koko Euroopan unionissa, ei voida saavuttaa yksinomaan jäsenvaltioiden tasolla, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(17)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat viestintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde, tavoite ja soveltamisala

1.   Tässä päätöksessä säädetään jäsenvaltioiden täytäntöönpanosääntöjen yhteen sovitettua soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen valtuutettuihin operaattoreihin silloin, kun operaattorin valtuutukseen liittyviä yhteisiä ehtoja väitetään rikottavan.

2.   Kun otetaan huomioon satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen rajat ylittävä luonne, viestintäkomitean avustuksella tapahtuvalla yhteensovittamisella on pyrittävä erityisesti helpottamaan väitettyyn rikkomukseen ja sen vakavuuteen liittyvien seikkojen yhteisymmärrystä, minkä seurauksena kaikkialla Euroopan unionissa kansallisia täytäntöönpanosääntöjä sovelletaan johdonmukaisesti ja toteutettavien toimenpiteiden ajoitus tapahtuu yhteen sovitetusti erityisesti silloin, kun kyseessä ovat luonteeltaan samanlaiset rikkomukset.

3.   Tätä päätöstä ei sovelleta muita kuin päätöksen N:o 626/2008/EY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä ehtoja koskeviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä päätöksessä sovelletaan päätöksessä 2008/626/EY säädettyjä määritelmiä.

2.   Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

’valtuutetulla operaattorilla’ tarkoitetaan päätöksen 2009/449/EY nojalla valittua operaattoria, jolle on myönnetty yleisvaltuutuksen tai yksittäisten käyttöoikeuksien nojalla oikeus käyttää päätöksessä 2009/449/EY eriteltyjä erityisiä radiotaajuuksia ja/tai oikeus pitää toiminnassa satelliittivälitteistä matkaviestintäpalvelua,

’yhteisillä ehdoilla’ tarkoitetaan yhteisiä ehtoja, joita sovelletaan valtuutetun operaattorin oikeuksiin päätöksen 626/2008/EY 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

’valtuuttavalla jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka on yleisvaltuutuksen tai yksittäisten käyttöoikeuksien nojalla myöntänyt valtuutetuille operaattoreille oikeudet käyttää päätöksessä 2009/449/EY eriteltyjä erityisiä radiotaajuuksia ja/tai oikeuden pitää toiminnassa satelliittivälitteistä matkaviestintäpalvelua.

3 artikla

Yhteisten ehtojen täytäntöönpanon yhteensovittaminen

1.   Kun valtuuttava jäsenvaltio katsoo, että valtuutettu operaattori ei täytä yhtä tai useampaa yhteistä ehtoa, ja ilmoittaa operaattorille havainnoistaan direktiivin 2002/20/EY 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on samalla ilmoitettava asiasta komissiolle, joka puolestaan ilmoittaa siitä muille jäsenvaltioille.

2.   Kun komissio on toimittanut 1 kohdassa tarkoitetut tiedot jäsenvaltioille, muiden valtuuttavien jäsenvaltioiden on tutkittava, onko asiaankuuluvia yhteisiä ehtoja rikottu niiden lainkäyttöalueella, ja annettava asianomaiselle valtuutetulle operaattorille mahdollisuus esittää huomautuksensa.

3.   Viiden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on toimittanut 1 kohdassa tarkoitetut tiedot jäsenvaltioille, valtuuttavien jäsenvaltioiden on tehtävä komissiolle selonteko havainnoistaan ja asianomaisen valtuutetun operaattorin esittämistä huomautuksista, ja komissio ilmoittaa tästä kaikille muille jäsenvaltioille. Kahdeksan kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on toimittanut 1 kohdassa tarkoitetut tiedot jäsenvaltioille, komissio kutsuu viestintäkomitean koolle tarkastellakseen väitettyä rikkomusta ja, soveltuvin osin, keskustellakseen vaatimustenmukaisuuden noudattamisen varmistamiseksi toteutettavista asianmukaisista toimenpiteistä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden mukaisesti.

4.   Jäsenvaltiot eivät saa tehdä lopullista päätöstä väitetystä rikkomuksesta ennen 3 kohdassa tarkoitettua viestintäkomitean kokousta.

5.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetun viestintäkomitean kokouksen jälkeen kunkin valtuuttavan jäsenvaltion, joka on ilmoittanut asianomaiselle valtuutetulle operaattorille havainnoistaan direktiivin 2002/20/EY 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja joka toteaa, että yhtä tai useampaa yhteistä ehtoa on rikottu, on toteutettava asianmukaiset ja oikeasuhteiset toimenpiteet, mukaan lukien sakkorangaistus, joilla pyritään varmistamaan, että asianomainen valtuutettu operaattori täyttää yhteiset ehdot, mutta näihin toimenpiteisiin ei kuulu asianomaiselle valtuutetulle operaattorille myönnetyn valtuutuksen tai käyttöoikeuden peruuttaminen kokonaan tai sen peruuttaminen toistaiseksi tapauksissa, joissa tällainen sallitaan kansallisessa lainsäädännössä.

6.   Kun yhteisiä ehtoja rikotaan vakavalla tavalla tai toistuvasti, valtuuttavan jäsenvaltion, joka aikoo 5 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen hyväksyä päätöksen luvan peruuttamisesta direktiivin 2002/20/EY 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti, on ilmoitettava aikeestaan komissiolle ja laadittava selonteko toimenpiteistä, jotka asianomainen valtuutettu operaattori on mahdollisesti toteuttanut noudattaakseen kyseisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä. Komissio ilmoittaa nämä tiedot muille jäsenvaltiolle.

7.   Kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on toimittanut 6 kohdassa tarkoitetut tiedot jäsenvaltioille, viestintäkomitean kokous on kutsuttava koolle yhteen sovittamaan valtuutuksien mahdollisia peruuttamisia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden mukaisesti. Tällä välin yksikään valtuuttava jäsenvaltio ei saa hyväksyä päätöksiä, joilla asianomaisen valtuutetun operaattorin valtuutus tai käyttöoikeus peruutettaisiin kokonaan tai se peruutettaisiin toistaiseksi tapauksissa, joissa tällainen sallitaan kansallisessa lainsäädännössä.

8.   Edellä 7 kohdassa tarkoitetun viestintäkomitean kokouksen jälkeen valtuuttavat jäsenvaltiot voivat hyväksyä asianmukaiset päätökset peruuttaakseen asianomaiselle valtuutetulle operaattorille myönnetyn valtuutuksen.

9.   Kaikki 5 ja 8 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanopäätökset ja niiden perusteina käytetyt syyt on toimitettava asianomaiselle valtuutetulle operaattorille viikon kuluessa niiden hyväksymisestä, ja lisäksi ne on toimitettava komissiolle, joka ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille.

4 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta

Neelie KROES

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 172, 2.7.2008, s. 15.

(2)  EUVL L 149, 12.6.2009, s. 65.

(3)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21.