15.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/76


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2011,

neuvoston direktiivin 91/226/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmiin liittyvän tekniikan kehitykseen annetun direktiivin 2010/19/EU oikaisemisesta direktiivin 2007/46/EY liitteiden muuttamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/415/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (puitedirektiivi) (1) ja erityisesti sen 39 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivin 91/226/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmiin liittyvän tekniikan kehitykseen 9 päivänä maaliskuuta 2010 annetun komission direktiivin 2010/19/EU (2) antamisessa on tapahtunut virhe. Direktiivillä 2010/19/EU otettiin käyttöön kaikkien neuvoston direktiivin 91/226/ETY (3) soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvoluokkien roiskeenestoa koskevat yhdenmukaiset vaatimukset. Sen vuoksi mainitulla direktiivillä muutettiin myös direktiivin 2007/46/EY liitteitä IV ja XI niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. Koska mainitut liitteet on jo korvattu puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY liitteiden I, III, IV, VI, VII, XI ja XV korvaamisesta (puitedirektiivi) 7 päivänä lokakuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1060/2008 (4) ja koska niitä on muutettu useilla asetuksilla, myös niiden myöhemmät muutokset olisi pitänyt tehdä asetuksella. Näin ollen on oikeudellisen selkeyden vuoksi aiheellista oikaista direktiivi 2010/19/EU.

(2)

Sen vuoksi direktiivin 2010/19/EU 2 artikla olisi poistettava.

(3)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan direktiivin 2010/19/EU 2 artikla.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 72, 20.3.2010, s. 17.

(3)  EYVL L 103, 23.4.1991, s. 5.

(4)  EUVL L 292, 31.10.2008, s. 1.