21.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/357/YUTP,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011,

tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä lokakuuta 2010 päätöksen 2010/639/YUTP tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (1).

(2)

Ottaen huomioon Valko-Venäjän tilanteen vakavuus käyttöön olisi otettava uusia rajoittavia lisätoimenpiteitä.

(3)

Lisäksi uusia henkilöitä ja yhteisöjä olisi lisättävä päätöksen 2010/639/ YUTP liitteessä III A olevaan luetteloon henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Päätös 2010/639/YUTP olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/639/YUTP seuraavasti:

1.

Korvataan päätöksen 2010/639/YUTP otsikko seuraavasti:

2.

Lisätään artiklat seuraavasti:

”3 a artikla

1.   Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myynti, toimitus, siirto tai vienti Valko-Venäjälle jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Kiellettyä on

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sekä kyseisten tuotteiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Valko-Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Valko-Venäjällä;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen Valko-Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Valko-Venäjällä;

c)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

3 b artikla

1.   Edellä olevaa 3 a artiklaa ei sovelleta:

a)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja unionin ohjelmiin taikka EU:n ja YK:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden tai sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

b)

sellaisten ajoneuvojen myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jotka eivät ole taisteluajoneuvoja, mutta jotka on valmistettu tai varustettu käyttäen materiaaleja, joilla saadaan aikaan ballistinen suoja, ja jotka on tarkoitettu yksinomaan käytettäviksi unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen Valko-Venäjällä;

c)

näihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen antamiseen;

d)

näihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antamiseen;

edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on etukäteen hyväksynyt kyseisen viennin ja tuen.

2.   Mitä 3 a artiklassa säädetään, ei sovelleta sellaiseen suojavaatetukseen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, jota YK:n henkilökunta, unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Valko-Venäjälle yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.”

2 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä luetellut henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2010/639/YUTP liitteessä III A olevaan luetteloon.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 20 päivänä kesäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 280, 26.10.2010, s. 18.


LIITE

2 artiklassa tarkoitetut henkilöt ja yhteisöt

A.   Henkilöt

 

Nimi

transkriptio valkovenäjän kielestä

transkriptio venäjän kielestä [suomen kielen mukainen transkriptio]

Nimi

(valko- venäjäksi)

Nimi

(venäjäksi)

Syntymäpaikka ja -aika, muut henkilötiedot

(passin numero jne.)

Syyt

1

Andrey Kazheunikau

[Andrei Kažeunikau]

Andrey Kozhevnikov

[Andrei Koževnikov]

Андрэй Кажэўнiкаў

Андрей Кожевников

 

Virallinen syyttäjä, joka toimi oikeudenkäynneissä entisiä presidenttiehdokkaita Vladimir Nekljajevia ja Vitali Rimaševskia, Nekljajevin kampanjaryhmän jäseniä Andrei Dmitrievia, Aleksandr Fedutaa ja Sergei Vozniakia sekä ”Nuorisorintaman” (”Young Front”) varapuheenjohtajaa Anastasia Položankaa vastaan. Hänen esittämänsä syytteet olivat selvästi poliittisesti motivoituja ja selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastaisia. Ne perustuivat 19.12.2010 sattuneiden tapahtumien väärään luokitteluun, jota todisteet, näyttö ja todistajanlausunnot eivät tukeneet.

2

Grachova, Liudmila

(Grachova, Ludmila; Grachova Lyudmila)

[Gratšova Ljudmila]

Gracheva Liudmila

(Gracheva Lyudmila; Grachiova Ludmila)

[Gratševa Ljudmila;

Gratšjova Ljudmila]

Грачова Людмiла

Грачева Людмила

 

Minskin Leninski-alueen tuomioistuimen tuomari. Toimi oikeudenkäynneissä entisiä presidenttiehdokkaita Nikolai Statkevitšia ja Dmitri Ussia sekä poliittisia ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteja Andrei Pozniakia, Aleksandr Klaskovskia, Aleksandr Kvetkevitšia, Artjom Gribkovia ja Dmitri Bulanovia vastaan. Hänen tapansa käsitellä oikeusjuttuja oli selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastainen. Hän hyväksyi sellaiset todisteet ja todistajanlausunnot, jotka eivät liittyneet syytettyihin henkilöihin, käytettäväksi heitä vastaan.

3

Chubkavets Kiril

[Tšubkavets Kiryl]

Chubkovets Kirill

[Tšubkovets Kirill]

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Virallinen syyttäjä, joka toimi oikeudenkäynneissä entisiä presidenttiehdokkaita Nikolai Statkevitšia ja Dmitri Ussia sekä poliittisia ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteja Andrei Pozniakia, Aleksandr Klaskovskia, Aleksandr Kvetkevitšia, Artjom Gribkovia ja Dmitri Bulanovia vastaan. Hänen esittämänsä syytteet olivat selvästi poliittisesti motivoituja ja selvästi rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain vastaisia. Ne perustuivat 19.12.2010 sattuneiden tapahtumien väärään luokitteluun, jota todisteet, näyttö ja todistajanlausunnot eivät tukeneet.

4

Peftiev Vladimir

[Peftsieu Uladzimir Paulavitš]

Peftiev Vladimir Pavlovich

[Peftiev Vladimir Pavlovitš]

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Syntynyt 1.7.1957 Berdjanskin kaupungissa Zaporožskajan alueella Ukrainassa

Nykyisen passin numero: MP2405942

Presidentti Lukašenkaa ja hänen perhettään lähellä oleva henkilö. Presidentti Lukašenkan tärkein taloudellinen neuvonantaja ja Lukašenkan hallinnon merkittävä rahoittaja. Osakkeenomistajien neuvoston puheenjohtaja, Beltechexport (Valko-Venäjän suurin puolustusmateriaalin vienti/tuontiyritys).


B.   Yhteisöt

 

Nimi

transkriptio valkovenäjän kielestä

transkriptio venäjän kielestä [suomen kielen mukainen transkriptio]

Nimi

(valko- venäjäksi)

Nimi

(venäjäksi)

Tunnistetiedot

Syyt

1

Beltechexport

[Belteheksport]

 

ЗАО ”Белтехэкспорт”

Valko-Venäjän tasavalta,

220012, Minsk,

Nezavisimost ave., 86-B

Puh.: (+375 17) 263-63-83,

Faksi: (+375 17) 263-90-12

Vladimir Peftievin määräysvallassa oleva yhteisö

2

Sport-Pari

[Sport-Pari]

(Tasavallan veikkausyhtiön hoitaja)

 

ЗАО ”Спорт-пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Vladimir Peftievin määräysvallassa oleva yhteisö

3

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП ”БТ Телекоммуникации”

 

Vladimir Peftievin määräysvallassa oleva yhteisö