11.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/194


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 1 päivästä kesäkuuta 2011,

dikloraanin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 3731)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/329/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) säädetään direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja vahvistetaan luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa on mukana dikloraani.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1490/2002 11 f artiklan sekä saman asetuksen 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtiin 18 päivänä syyskuuta 2008 komission päätös 2008/744/EY (4) dikloraanin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta.

(3)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen, jossa se pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa.

(4)

Hakemus toimitettiin Espanjalle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 1490/2002. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja esitetyt käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/744/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Espanja arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 6 päivänä lokakuuta 2009. Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti lisäkertomuksen muille jäsenvaltioille ja hakijalle kommentoitavaksi ja toimitti saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti 21 päivänä heinäkuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä päätelmänsä dikloraanista (6) komissiolle. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja dikloraania koskeva komission tarkastelukertomus valmistui 5 päivänä toukokuuta 2011.

(6)

Esittelijänä toimivan jäsenvaltion laatimassa lisäkertomuksessa ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmissä keskitytään niihin huolenaiheisiin, joiden perusteella oli päädytty tehoaineen sisällyttämättä jättämiseen; huolta aiheutti erityisesti työntekijöiden altistuminen. Dikloraania koskevassa tarkastelukertomuksessa todettiin muitakin huolenaiheita.

(7)

Hakija toimitti lisätietoja, etenkin teknisen materiaalin eritelmästä, toksisuustutkimuksissa käytetyn testimateriaalin ja kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin vastaavuudesta, toksisuudesta nisäkkäillä, käyttäjien ja työntekijöiden altistumisesta sekä hajoamisreiteistä.

(8)

Hakijan toimittamien lisätietojen perusteella ei kuitenkaan voitu sulkea pois kaikkia dikloraaniin liittyviä huolenaiheita.

(9)

Huolta aiheuttivat varsinkin seuraavat tekijät. Ei ollut todennettu, että kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin eritelmä vastaa myrkyllisyyttä ja ympäristömyrkyllisyyttä koskevissa tutkimuksissa käytetyn testimateriaalin eritelmiä. Käytettävissä olevat tiedot eivät olleet riittäviä sen toteamiseksi, mikä on kahden teknisessä materiaalissa esiintyvän epäpuhtauden toksikologinen merkitys; niistä käytetään luottamuksellisuussyistä nimitystä epäpuhtaus 3 ja epäpuhtaus 4. Todettiin haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Varsinkin työntekijöiden altistumisen todettiin ylittävän 100 prosenttia hyväksyttävästä työntekijän altistumistasosta (AOEL). Kuluttajia koskevaa riskinarviointia ei voitu saada päätökseen, sillä seuraavan vuoden satojen jäämämäärät eivät olleet tiedossa. Tiedot vedessä tapahtuvassa fotolyysissä syntyvien tunnistamattomien hajoamistuotteiden vesieliöille aiheuttamista riskeistä sekä riskeistä muille kuin torjuttaville maaperän makro-organismeille olivat puutteelliset.

(10)

Komissio pyysi hakijaa toimittamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä koskevat huomautuksensa. Komissio pyysi lisäksi asetuksen (EY) N:o 33/2008 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakijaa esittämään huomautuksia tarkastelukertomusluonnoksesta. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(11)

Hakijan esittämistä perusteluista huolimatta edellä mainitut kysymykset ovat kuitenkin jääneet ratkaisematta, ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle toimitettujen ja sen asiantuntijakokouksissa arvioitujen tietojen perusteella tehdyt arvioinnit eivät ole osoittaneet, että dikloraania sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöolosuhteissa direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset.

(12)

Sen vuoksi dikloraania ei pitäisi sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(13)

Selkeyden vuoksi on syytä kumota päätös 2008/744/EY.

(14)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta mahdollisuutta esittää direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 33/2008 II luvun säännösten mukainen uusi dikloraania koskeva hakemus.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Dikloraania ei sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2 artikla

Kumotaan päätös 2008/744/EY.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUVL L 251, 19.9.2008, s. 43.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dicloran. EFSA Journal 2010;8(8):1698. [110 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1698. Saatavilla osoitteessa: www.efsa.europa.eu/efsajournal.