15.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/126


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011,

päätöksellä 2004/613/EY perustetun elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän jäsenistä

(2011/242/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän perustamisesta 6 päivänä elokuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2004/613/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevä neuvoa-antava ryhmä perustettiin päätöksellä 2004/613/EY, joka tuli voimaan 25 päivänä elokuuta 2004. Komissio kuulee ryhmää komission työohjelmaa koskevissa asioissa, jotka liittyvät elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen, elintarvikkeiden ja rehujen merkintöihin ja esillepanoon, ihmisten ravitsemukseen suhteessa elintarvikelainsäädäntöön, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin ja kasvien terveyteen, sekä lisäksi kyseisillä aloilla toteuttamistaan tai suunnittelemistaan toimenpiteistä.

(2)

Komissio valitsee päätöksen 2004/613/EY 3 artiklan 3 kohdan nojalla unionin tasolla toimivat edustuselimet, jotka parhaiten täyttävät kyseisen päätöksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja jotka ovat vastanneet kiinnostuksenilmaisupyyntöön.

(3)

Komissio valitsi alun perin 36 jäsentä tähän neuvoa-antavaan ryhmään. Alkuperäinen jäsenluettelo julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä vuonna 2005. (2)

(4)

Komissio on nyt päättänyt laajentaa neuvoa-antavan ryhmän jäsenpohjaa, jotta siihen saataisiin mukaan tietyt tähän asti edustusta vaille jääneet alat. Kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella on valittu yhdeksän uutta elintä.

(5)

Kaikilla neuvoa-antavan ryhmän jäsenillä on yhdenvertainen asema.

(6)

On aiheellista vahvistaa neuvoa-antavan ryhmän nykyisten 36 jäsenen jäsenyyden jatkuminen ja nimittää lisäksi yhdeksän vastikään valittua jäsentä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Komissio vahvistaa, että liitteessä olevassa A osassa luetellut unionin tasolla toimivat elimet jatkavat edelleen elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän jäseninä, ja nimittää tämän neuvoa-antavan ryhmän jäseniksi lisäksi liitteessä olevassa B osassa luetellut unionin tasolla toimivat elimet.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 275, 25.8.2004, s. 17.

(2)  EUVL C 97, 21.4.2005, s. 2.


LIITE

A   OSA

AIPCE-CEP

Association des industries du poisson de l’Union européenne/Comité des organisations nationales des importateurs et exportateurs de poisson de l’Union européenne

ANIMALS ANGELS

Animal Welfare Association

AVEC

Association of Poultry Processors and Poultry Import and Export Trade in the European Union Countries

BEUC (1)

Bureau européen des unions de consommateurs

CEFIC

Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique

CELCAA

Comité européen de liaison des commerces agroalimentaires

CES/ETUC

Confédération européenne des syndicats/European Trade Union Confederation

CIAA

Confédération des industries agroalimentaires de l’Union européenne

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viandes de l’Union européenne

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’Union européenne

COPA-Cogeca

Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne – Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne

ECCA

European Crop Care Association

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EDA

European Dairy Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors and Renderers Association

EMRA

European Modern Restaurant Association

ESA

European Seed Association

EUROCHAMBRES

Association of European Chambers of Commerce and Industry

EUROCOMMERCE

European Representation of Retail, Wholesale and International Trade

EUROCOOP

European Community of Consumer Cooperatives

EUROGROUP

Eurogroup for Animal Welfare

EUROPABIO

European Association of Bioindustries

FEDIAF

Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération européenne des fabricants d’aliments composés pour animaux

FERCO

Fédération européenne de la restauration collective concédée

FESASS

Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire

FRESHFEL

European Fresh Produce Association

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

Confédération des associations nationales de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et établissements similaires de l’Union européenne et de l’Espace économique européen

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health Europe

IFOAM EU GROUP

International Federation of Organic Agriculture Movements — European Union Regional Group

UEAPME

Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises

UECBV

Union européenne du commerce du bétail et de la viande

UGAL

Union des groupements de détaillants indépendants de l’Europe

B   OSA

AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

ECVC

European Coordination Via Campesina

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

EUWEP

European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products and Poultry and Game

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FoEE

Friends of the Earth Europe

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food Associazione Internazionale


(1)  Tälle elimelle on varattu kolme paikkaa, jotta voidaan helpottaa eurooppalaisten kuluttajien edustamista.