8.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 323/11


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2007/2/EY säädetään Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustamista koskevista yleisistä säännöistä. Jäsenvaltioiden on infrastruktuurissa asetettava saataville yhteen tai useampaan direktiivin 2007/2/EY liitteeseen liittyviä tietoaineistoja ja niitä vastaavat paikkatietopalvelut noudattaen teknisiä järjestelyjä, joilla pyritään paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuteen ja mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistamiseen.

(2)

Teknisissä järjestelyissä otetaan huomioon käyttäjien vaatimukset, jotka selvitettiin kyselytutkimuksella ja analysoimalla saatu viitemateriaali, asiaan liittyvät EU:n ympäristöpolitiikat sekä politiikat ja toimet, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön.

(3)

Komissio analysoi teknisten järjestelyjen toteutettavuuden ja oikeasuhteisuuden todennäköisten kustannusten ja hyötyjen näkökulmasta käyttäen perustana eri sidosryhmien ilmoittamia testituloksia, jäsenvaltioiden kansallisten yhteystahojen toimittamia vastauksia kustannusnäkökohtia koskeneeseen kyselyyn sekä tuloksia jäsenvaltioiden teettämistä tutkimuksista alueellisen tason paikkatietoinfrastruktuureiden kustannuksista ja hyödyistä.

(4)

Jäsenvaltioiden edustajille sekä muille luonnollisille ja oikeushenkilöille, joille paikkatiedolla on merkitystä, kuten käyttäjille, tuottajille, lisäarvopalvelujen tarjoajille ja toimintaa koordinoiville elimille annettiin mahdollisuus osallistua teknisten järjestelyjen määrittelyyn ehdotettujen asiantuntijoiden välityksellä sekä mahdollisuus osallistua täytäntöönpanosääntöjen luonnosten arviointiin sidosryhmäkuulemisen ja testaustoiminnan kautta.

(5)

Direktiivin 2007/2/EY liitteissä I, II ja III lueteltujen paikkatietoryhmien elementtien käsitteisiin ja määritelmiin on yhteentoimivuuden saavuttamiseksi ja käyttäjä- ja tuottajayhteisöjen työn hyödyntämiseksi soveltuvin osin sisällytetty kansainvälisiä standardeja.

(6)

Jotta voitaisiin varmistaa eri paikkatietoryhmien välinen yhteentoimivuus ja yhdenmukaisuus, jäsenvaltioiden olisi täytettävä vaatimukset, jotka liittyvät yhteisiin tietotyyppeihin, paikkatietokohteiden yksilöimiseen, yhteentoimivuutta tukeviin metatietoihin, geneeriseen verkkomalliin ja muihin käsitteisiin ja sääntöihin, joita sovelletaan kaikkiin paikkatietoryhmiin.

(7)

Jotta voitaisiin varmistaa yksittäisen paikkatietoryhmän sisäinen yhteentoimivuus ja yhdenmukaisuus, jäsenvaltioiden olisi käytettävä yksittäisiin paikkatietoryhmiin sovellettavia paikkatietokohteiden luokituksia ja määritelmiä, niiden keskeisiä attribuutteja ja suhderooleja, tietotyyppejä, arvoalueita ja erityissääntöjä.

(8)

Koska tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät koodiluetteloissa esitettävät arvot eivät sisälly tähän asetukseen, tätä asetusta olisi alettava soveltaa vasta sen jälkeen, kun ne on vahvistettu säädöksen muodossa. Näin ollen tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2007/2/EY 22 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään vaatimuksista teknisille järjestelyille, joilla pyritään direktiivin 2007/2/EY liitteessä I, II ja III lueteltuja paikkatietoryhmiä vastaavien paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen yhteentoimivuuteen ja mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistamiseen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä ja liitteessä II vahvistettuja paikkatietoryhmäkohtaisia määritelmiä:

1.

”abstraktilla tyypillä”(abstract type) tarkoitetaan tyyppiä, joka ei voi saada ilmentymää, mutta jolla voi olla attribuutteja ja suhderooleja,

2.

”suhderoolilla”(association role) tarkoitetaan arvoa tai kohdetta, johon tyypillä on direktiivin 2007/2/EY 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu suhde,

3.

”attribuutilla”(attribute) tarkoitetaan direktiivin 2007/2/EY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tyypin ominaisuustietoa,

4.

”ehdokastyypillä”(candidate type) tarkoitetaan tyyppiä, joka on jo käytössä osana direktiivin 2007/2/EY I liitteessä olevan paikkatietoryhmän määrittelyä, mutta joka määritellään kokonaisuudessaan sen liitteessä II tai III olevan paikkatietoryhmän yhteydessä, johon se aihepiiriltään kuuluu,

5.

”koodiluettelolla”(code list) tarkoitetaan avointa arvojoukkoa, jota voidaan laajentaa,

6.

”tietotyypillä”(data type) tarkoitetaan standardin ISO 19103 mukaisesti kuvausta joukosta arvoja, joilla ei ole identiteettiä,

7.

”arvojoukolla”(enumeration) tarkoitetaan tietotyyppiä, jonka ilmentymät muodostavat ennalta nimettyjen arvojen kiinteän luettelon. Enumeroidun tyypin attribuutit voivat saada arvonsa ainoastaan kyseisestä luettelosta,

8.

”ulkoisella kohdetunnisteella”(external object identifier) tarkoitetaan vastuutahon julkaiseman paikkatietokohteen yksilöivää tunnistetta, jonka avulla ulkopuoliset sovellukset voivat viitata kyseiseen kohteeseen,

9.

”tunnisteella”(identifier) tarkoitetaan kielestä riippumatonta merkkijonoa, jolla voidaan yksilöivästi ja pysyvästi tunnistaa tarkoite, johon se on liitetty, standardin EN ISO 19135 mukaisesti,

10.

”ilmentymän luomisella”(instantiate) tarkoitetaan sellaisen tietokohteen luomista, joka määritelmältään, attribuuteiltaan, suhderooleiltaan ja rajoitteiltaan vastaa ilmennettävää tyyppiä,

11.

”karttatasolla”(layer) tarkoitetaan paikkatiedon perusyksikköä, jota voidaan pyytää karttana palvelimelta standardin EN ISO 19128 mukaisesti,

12.

”elinkaaritiedoilla”(life-cycle information) tarkoitetaan paikkatietokohteen ominaisuusjoukkoa, joka kuvaa paikkatietokohteen tietyn version aikamääreitä tai versioiden välisiä muutoksia,

13.

”metatietoelementillä”(metadata element) tarkoitetaan yksilöitävissä olevaa metatietoyksikköä standardin EN ISO 19115 mukaisesti,

14.

”paketilla”(package) tarkoitetaan yleiskäyttöistä menetelmää elementtien ryhmittelemiseksi,

15.

”rekisterillä”(register) tarkoitetaan joukkoa tiedostoja, jotka sisältävät tietokohteiden tunnisteita ja kuvauksia standardin EN ISO 19135 mukaisesti,

16.

”paikkatietokohdetyypillä”(spatial object type) tarkoitetaan paikkatietokohteiden luokitusta,

17.

”tyylillä”(style) tarkoitetaan paikkatietokohdetyyppien ja niiden ominaisuuksien ja rajoitteiden esittämistä karttojen laatimisessa käytettävinä parametroituina symboleina,

18.

”alityypillä”(sub-type) tarkoitetaan spesifimmän tyypin ja geneerisemmän tyypin välistä suhdetta, jossa spesifimpi tyyppi on täysin yhdenmukainen geneerisemmän tyypin kanssa, mutta sisältää lisäinformaatiota, soveltaen standardia ISO 19103,

19.

”tyypillä”(type) tarkoitetaan paikkatietokohdetyyppiä tai tietotyyppiä,

20.

ilmaisulla ”voidable” (jätettävissä tyhjäksi) tarkoitetaan, että attribuutille tai suhderoolille voidaan antaa arvoksi ”void” (tyhjä), jos jäsenvaltion ylläpitämissä paikkatietoaineistoissa ei ole sitä vastaavaa arvoa tai kyseistä arvoa ei voida kohtuullisin kustannuksin johtaa jo olemassa olevista arvoista. Jos attribuutti tai suhderooli ei ole ”voidable”, sen ”voidability”-ominaisuuden ilmaiseva taulukon solu on jätetty ilman merkintää.

3 artikla

Yhteiset tyypit

Tyyppien, jotka ovat yhteisiä useille direktiivin 2007/2/EY liitteissä I, II ja III luetelluille paikkatietoryhmille, on vastattava määritelmiä ja rajoitteita ja sisällettävä attribuutit ja suhderoolit liitteen I mukaisesti.

4 artikla

Paikkatietokohteiden siirrossa ja luokittelussa käytettävät tyypit

1.   Jäsenvaltioiden on käytettävä liitteessä II määriteltyjä paikkatietokohdetyyppejä ja niihin liittyviä tietotyyppejä, arvojoukkoja ja koodiluetteloita siirtäessään ja luokitellessaan paikkatietokohteita direktiivin 2007/2/EY 4 artiklassa säädetyt edellytykset täyttävistä tietoaineistoista.

2.   Paikkatietokohdetyyppien ja tietotyyppien on vastattava määritelmiä ja rajoitteita ja sisällettävä attribuutit ja suhderoolit liitteen II mukaisesti.

3.   Paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuuteissa tai suhderooleissa käytettävien arvojoukkojen on vastattava määritelmiä ja sisällettävä arvot liitteen II mukaisesti. Arvojoukkojen arvot ovat kielineutraaleja kuvaavia tietokonekoodeja.

4.   Paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuuteissa tai suhderooleissa käytettävien koodiluettelojen on oltava liitteessä II esitettyjen määritelmien mukaisia.

5 artikla

Tyypit

1.   Jokaiselle tässä asetuksessa määritellylle tyypille annetaan kielineutraali tietokonenimi sille asetetut vaatimukset sisältävän kohdan otsikossa sulkeissa. Tätä kielineutraalia nimeä on käytettävä viitattaessa kyseiseen tyyppiin attribuutin tai suhderoolin määritelmässä.

2.   Tyypin alityypeillä on oltava myös sen kaikki attribuutit ja suhderoolit.

3.   Abstrakteille tyypeille ei saa luoda ilmentymiä.

4.   Kun laaditaan vaatimuksia paikkatietoryhmille, on harkittava niihin aihepiiriltään liittyvien ehdokastyyppien käyttöä. Ehdokastyypin määrittelyyn saa tässä yhteydessä tehdä muutoksia ainoastaan laajentamalla sitä.

6 artikla

Koodiluettelot ja arvojoukot

1.   Koodiluettelojen on edustettava jompaa kumpaa seuraavista tyypeistä liitteen II mukaisesti:

(a)

koodiluettelot, joita ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä ja joita jäsenvaltiot eivät voi laajentaa;

(b)

koodiluettelot, joita jäsenvaltiot voivat laajentaa.

2.   Jos jäsenvaltio laajentaa koodiluetteloa, laajennetun koodiluettelon sallitut arvot on asetettava saataville rekisterissä.

3.   Koodiluettelotyyppiä olevien paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuuteille tai suhderooleille voidaan hyväksyä ainoastaan sellaisia arvoja, jotka ovat sallittuja sen rekisterin perusteella, jossa kyseistä koodiluetteloa ylläpidetään.

4.   Arvojoukkotyyppiä olevien paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuuteille tai suhderooleille voidaan hyväksyä arvoja ainoastaan kyseiselle arvojoukkotyypille määritellystä luettelosta.

7 artikla

Koodaus

1.   Kaikkien paikkatiedon koodauksessa käytettävien koodaussääntöjen on oltava standardin EN ISO 19118 mukaisia. Erityisesti on määriteltävä skeemamuunnossäännöt kaikille paikkatietokohdetyypeille ja kaikille attribuuteille ja suhderooleille sekä muunnostuloksen tietorakenne.

2.   Kaikki paikkatiedon koodaamiseen käytettävät koodaussäännöt on asetettava saataville.

8 artikla

Päivitykset

1.   Jäsenvaltioiden on säännöllisesti asetettava saataville tietojen päivityksiä.

2.   Kaikki päivitykset on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lähdetietoaineiston muuttamisesta, ellei kyseiselle paikkatietoryhmälle ole liitteessä II määritelty muuta päivitysviivettä.

9 artikla

Tunnisteiden hallinnointi

1.   Paikkatietokohteen ulkoisen kohdetunnisteen tyyppinä on käytettävä liitteen I kohdassa 2.1 määriteltyä Identifier-tietotyyppiä.

2.   Paikkatietokohteiden yksilöivään tunnistamiseen käytettävää ulkoista kohdetunnistetta ei saa muuttaa paikkatietokohteen elinkaaren aikana.

10 artikla

Paikkatietokohteen elinkaari

1.   Saman paikkatietokohteen eri versioiden on aina oltava saman paikkatietokohdetyypin ilmentymiä.

2.   Paikkatietokohteen eri versioiden ulkoisen kohdetunnisteen namespace- ja localId-attribuuttien on pysyttävä samoina.

3.   Jos käytetään attribuutteja beginLifespanVersion ja endLifespanVersion, attribuutin endLifespanVersion arvo ei saa olla aikaisempi kuin attribuutin beginLifespanVersion arvo.

11 artikla

Aikaviitejärjestelmät

1.   Aikaviitejärjestelmänä on käytettävä komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 (2) liitteen osan B kohdassa 5 tarkoitettua oletusviitejärjestelmää, ellei kyseiselle paikkatietoryhmälle ole liitteessä II määritelty muita aikaviitejärjestelmiä.

2.   Muita aikaviitejärjestelmiä käytettäessä ne on ilmoitettava paikkatietoaineiston metatiedoissa.

12 artikla

Muut vaatimukset ja säännöt

1.   Tässä asetuksessa määriteltyjen sijaintiominaisuuksien arvoalue on rajattava standardissa EN ISO 19125-1 määritellyn Simple Feature -skeeman mukaiseksi, ellei kyseisen paikkatietoryhmän tai -tyypin osalta ole muuta säädetty.

2.   Kaikki mittausarvot on ilmaistava käyttäen SI-yksikköjä, ellei kyseisen paikkatietoryhmän tai -tyypin osalta ole muuta säädetty.

3.   Jos käytetään attribuutteja validFrom ja validTo, attribuutin validTo arvo ei saa olla aikaisempi kuin attribuutin validFrom arvo.

4.   Lisäksi sovelletaan kaikkia liitteessä II asetettuja ryhmäkohtaisia vaatimuksia.

13 artikla

Yhteentoimivuuden edellyttämät metatiedot

Paikkatietoaineistoa kuvaavien metatietojen on sisällettävä seuraavat yhteentoimivuuden edellyttämät metatietoelementit:

1.   Koordinaattijärjestelmä: Kuvaus tietoaineistossa käytetystä koordinaattijärjestelmästä (tai -järjestelmistä).

2.   Aikaviitejärjestelmä: Kuvaus tietoaineistossa käytetystä aikaviitejärjestelmästä (tai -järjestelmistä).

Tämä elementti on pakollinen vain jos paikkatietoaineisto sisältää aikatietoa, joka ei viittaa oletusaikaviitejärjestelmään.

3.   Koodaus: Kuvaus tietokonekielisestä rakenteesta (tai rakenteista), joka määrittelee tietokohteiden kuvaamistavan tietueessa, tiedostossa, viestissä, tallennusvälineessä tai tiedonsiirtokanavassa.

4.   Topologinen eheys: Tietoaineiston eksplisiittisesti koodattujen topologisten ominaispiirteiden oikeellisuus metatietoelementin soveltamisalan mukaisesti.

Tämä elementti on pakollinen vain jos tietoaineisto sisältää tyyppejä geneerisestä verkkomallista (Generic Network Model), eikä se pysty takaamaan verkolle keskilinjatopologiaa (keskilinjojen kytkeytymistä).

5.   Merkistökoodaus: Tietoaineistossa käytetty merkkikoodaus.

Tämä elementti on pakollinen vain jos käytetään koodaustapaa, joka ei perustu UTF-8-järjestelmään.

14 artikla

Esittäminen

1.   Kun paikkatietoaineistoja esitetään komission asetuksen N:o 976/2009 (3) mukaisen katselupalvelun avulla, on oltava käytettävissä seuraavat:

(a)

sille paikkatietoryhmälle tai niille paikkatietoryhmille, johon tai joihin tietoaineisto liittyy, liitteessä II määritellyt karttatasot;

(b)

kullekin karttatasolle ainakin oletuskuvaustekniikka ja sille vähintään otsikko ja yksilöivä tunniste.

2.   Liitteessä II määritellään kullekin karttatasolle:

(a)

ihmisen luettavissa olevassa muodossa oleva karttatason otsikko näytettäväksi käyttöliittymässä;

(b)

paikkatietokohdetyyppi (-tyypit), jo(i)sta karttatason sisältö koostuu.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 15 päivästä joulukuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 326, 4.12.2008, s. 12.

(3)  EUVL L 274, 20.10.2009, s. 9.


LIITE I

YHTEISET TYYPIT

1.   EUROOPPALAISISSA JA KANSAINVÄLISISSÄ STANDARDEISSA MÄÄRITELLYT TYYPIT

1.

Paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuuttien ja suhderoolien määrittelyissä käytettäviin tyyppeihin Area, Boolean, CharacterString, DateTime, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Sign ja Velocity sovelletaan standardissa ISO 19103 annettuja määrittelyjä.

2.

Paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuuttien ja suhderoolien määrittelyissä käytettäviin tyyppeihin GM_Curve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive ja GM_Surface sovelletaan standardissa EN ISO 19107 annettuja määrittelyjä.

3.

Paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuuttien ja suhderoolien määrittelyissä käytettävään tyyppiin TM_Period sovelletaan standardissa EN ISO 19108 annettuja määrittelyjä.

4.

Paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuuttien ja suhderoolien määrittelyissä käytettäviin tyyppeihin CI_Citation ja MD_Resolution sovelletaan standardissa EN ISO 19115 annettuja määrittelyjä.

5.

Paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuuttien ja suhderoolien määrittelyissä käytettäviin tyyppeihin LocalisedCharacterString ja URI sovelletaan standardissa ISO 19139 annettuja määrittelyjä.

2.   YHTEISET TIETOTYYPIT

2.1.   Tunniste (Identifier)

Vastuuorganisaation julkaisema yksilöivä ulkoinen kohdetunniste, jonka avulla ulkopuoliset sovellukset voivat viitata paikkatietokohteeseen.

Identifier-tietotyypin attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

localId

Tiedon tarjoajan antama paikallinen tunniste. Paikallinen tunniste on kyseisessä nimiavaruudessa yksilöivä, eli millään muulla paikkatietokohteella ei ole samaa yksilöivää tunnistetta.

CharacterString

 

namespace

Nimiavaruus, joka yksilöi paikkatietokohteen tietolähteen.

CharacterString

 

versionId

Paikkatietokohteen tietyn version tunniste, enimmäispituus 25 merkkiä. Jos ulkoisen kohdetunnisteen omaavan paikkatietokohteen määrittely sisältää elinkaaritietoja, versiotunnisteen avulla erotetaan toisistaan kyseisen paikkatietokohteen eri versiot. Versiotunniste on yksilöivä kyseisen paikkatietokohteen eri versioiden joukossa.

CharacterString

voidable

Identifier-tietotyypin rajoitteet

Attribuuteissa localId ja namespace saa käyttää ainoastaan seuraavia merkkejä: {”A” … ”Z”, ”a” … ”z”, ”0” … ”9”, ”_”, ”.”, ”–”}, eli ainoastaan latinalaisten aakkosten kirjaimet, numerot, alaviiva, piste ja väliviiva ovat sallittuja.

3.   YHTEISET ARVOJOUKOT

3.1.   Vertikaalisen sijainnin arvo (VerticalPositionValue)

Paikkatietokohteen suhteellinen vertikaalinen sijainti.

VerticalPositionValue-arvojoukolle sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

onGroundSurface

Paikkatietokohde sijaitsee maanpinnan tasolla.

suspendedOrElevated

Paikkatietokohde riippuu tai sijaitsee maanpinnan yläpuolella.

underground

Paikkatietokohde sijaitsee maanpinnan alapuolella.

4.   YHTEISET KOODILUETTELOT

4.1.   Kohteen tila (ConditionOfFacilityValue)

Kohteen tila sen valmiusasteen ja käytön suhteen.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

4.2.   Maakoodi (CountryCode)

Maakoodi siten kuin se on määritelty Euroopan unionin julkaisutoimiston julkaisemassa Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet -oppaassa.

5.   GENEERINEN VERKKOMALLI (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

5.1.1.   Ristiviittaus (CrossReference)

Edustaa saman verkon kahden elementin välistä viittausta.

Paikkatietokohdetyypin CrossReference suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

element

Ristiviitatut elementit

NetworkElement

 

5.1.2.   Yleistetty linkki (GeneralisedLink)

Abstrakti perustyyppi, joka edustaa lineaarista verkkoelementtiä, jota voidaan käyttää kohteena lineaarisessa viittaamisessa.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

5.1.3.   Risteäminen eri tasoissa (GradeSeparatedCrossing)

Indikaattori sille, mikä useammasta osittain päällekkäisestä elementistä on alla ja mikä päällä; käytetään, jos korkeuskoordinaatteja ei ole tai ne ovat epäluotettavia.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin GradeSeparatedCrossing suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

element

Sarja risteäviä linkkejä. Järjestys kuvaa korkeusasemaa; ensimmäinen linkki on alimmainen linkki.

Link

 

5.1.4.   Linkki (Link)

Käyräviivainen verkkoelementti, joka yhdistää kaksi sijaintipistettä ja edustaa yhtenäistä polkua verkossa. Kyseiset toisiinsa yhdistetyt sijaintipisteet voidaan esittää solmupisteinä.

Tämä tyyppi on GeneralisedLink-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin Link attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

centrelineGeometry

Geometria, joka edustaa linkin keskilinjaa.

GM_Curve

 

fictitious

Ilmaisin sille, että linkin keskilinja on geometrialtaan suora linja ilman välipisteitä – ellei suora linja kuvasta maastoa tietoaineiston tarkkuuden puitteissa totuudenmukaisesti.

Boolean

 


Paikkatietokohdetyypin Link suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

endNode

Tämän linkin valinnainen päätesolmupiste. Päätesolmupiste voi olla sama ilmentymä kuin lähtösolmupiste.

Node

 

startNode

Tämän linkin valinnainen lähtösolmupiste.

Node

 

5.1.5.   Linkkisarja (LinkSequence)

Verkkoelementti, joka edustaa keskeytymätöntä verkon väylää ilman haarautumia. Elementillä on tietty alku ja loppu, ja jokainen sijainpistelinkkisarjassa voidaan yksilöidä yksittäisellä parametrilla, kuten pituudella.

Tämä tyyppi on GeneralisedLink-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin LinkSequence attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

link

Järjestetty kokoelma suunnattuja linkkejä, jotka muodostavat linkkisarjan.

DirectedLink

 

5.1.6.   Linkkijoukko (LinkSet)

Kokoelma linkkisarjoja ja/tai yksittäisiä linkkejä, joilla on verkossa erityinen tehtävä tai merkitys.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin LinkSet suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

link

Niiden linkkien ja linkkisarjojen joukko, jotka muodostava linkkijoukon.

GeneralisedLink

 

5.1.7.   Verkko (Network)

Verkko on kokoelma verkkoelementtejä.

Paikkatietokohdetyypin Network attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geographicalName

Verkoon liittyvä paikannimi.

GeographicalName

voidable


Paikkatietokohdetyypin Network suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

elements

Kokoelma, joka koostuu verkon muodostavista elementeistä.

NetworkElement

 

5.1.8.   Verkkoalue (NetworkArea)

Verkon kaksiulotteinen elementti.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin NetworkArea attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geometry

Kuvaa alueen geometrisiä ominaisuuksia.

GM_Surface

 

5.1.9.   Verkkoyhteys (NetworkConnection)

Kuvaa loogista yhteyttä kahden tai useamman verkkoelementin välillä eri verkoissa.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin NetworkConnection attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

type

Verkkoyhteyden luokitus.

ConnectionTypeValue

voidable

Paikkatietokohdetyypin NetworkConnection suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

element

Verkkoelementit eri verkoissa.

NetworkElement

 

Paikkatietokohdetyypin NetworkConnection rajoitteet

Kaikkien elementtien on sijaittava eri verkoissa.

5.1.10.   Verkkoelementti (NetworkElement)

Abstrakti perustyyppi, joka edustaa verkon elementtiä. Jokaisella verkon elementillä on joku tehtävä, josta on hyötyä verkossa.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin NetworkElement attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 


Paikkatietokohdetyypin NetworkElement suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

inNetwork

Verkot, joiden jäsen verkkoelementti on.

Network

voidable

5.1.11.   Verkon ominaisuus (NetworkProperty)

Abstrakti perustyyppi, joka kuvastaa ilmiöitä, joita esiintyy verkkoelementissä tai sen ohessa. Tämä perustyyppi tarjoaa yleiset ominaisuudet, joilla voidaan luoda assosiaatiosuhde verkkoon liittyvien ilmiöiden (verkon ominaisuuksien) ja verkkoelementtien välille.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin NetworkProperty attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

networkRef

Verkkoon liittyvän ominaisuuden paikkaviite.

NetworkReference

voidable

5.1.12.   Solmupiste (Node)

Edustaa merkityksellistä verkon kohtaa, joka sijaitsee aina linkin alku- tai päätepisteessä.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin Node attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geometry

Solmupisteen sijainti.

GM_Point

 


Paikkatietokohdetyypin Node suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

spokeEnd

Solmupisteeseen päätyvät linkit.

Link

voidable

spokeStart

Solmupisteestä lähtevät linkit.

Link

voidable

5.2.   Tietotyypit

5.2.1.   Suunnattu linkki (DirectedLink)

Linkki joko positiivisessa tai negatiivisessa suunnassaan.

Tietotyypin DirectedLink attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

direction

Ilmoittaa, onko suunnattu linkki sen positiivisen suunnan myötäinen (positiivinen) vai vastainen (negatiivinen).

Sign

 


Tietotyypin DirectedLink suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

link

Kyseinen linkki.

Link

 

5.2.2.   Linkkiviite (LinkReference)

Verkkoviittaus lineaariseen verkkoelementtiin.

Tämä tyyppi on NetworkReference-tyypin alityyppi.

Tietotyypin LinkReference attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

applicableDirection

Yleistetyn linkin suunnat, joita viite koskee. Jos ominaisuus ei suoraan liity tiettyyn suuntaan linkillä (sen sisällä), vaan kuvaa ilmiötä linkin varrella, ”i nDirection” viittaa linkin suunnassa katsoen oikeaan puoleen.

LinkDirectionValue

voidable

Tietotyypin LinkReference rajoitteet

Lineaaristen viitteiden kohteiden on oltava lineaarisia verkkoelementtejä. Toisin sanoen jos käytetään lineaarista viittausta tai suunnalla on merkitystä, verkkoviitteen kohteen on oltava linkki tai linkkisarja.

5.2.3.   Verkkoviite (NetworkReference)

Viittaus verkon elementtiin.

Tietotyypin NetworkReference suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

element

Viitattu verkkoelementti.

NetworkElement

 

5.2.4.   Yksinkertainen lineaarinen viittaus (SimpleLinearReference)

Verkkoviite, joka on rajattu osaan lineaarista verkkoelementtiä. Kyseinen osa on se osa verkkoelementistä, joka sijoittuu attribuuttien fromPosition ja toPosition väliin.

Tämä tyyppi on LinkReference-tyypin alityyppi.

Tietotyypin SimpleLinearReference attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

fromPosition

Lineaarisen elementin alkupiste, ilmaistuna etäisyytenä kyseisen lineaarisen verkkoelementin alusta sen kaarigeometriaa myötäillen.

Length

 

offset

Poikkeama yleistetyn linkin keskilinjageometriasta, soveltuvin osin; positiivinen poikkeama viittaa oikealle puolelle linkin suuntaan nähden, negatiivinen poikkeama vasemmalle.

Length

voidable

toPosition

Lineaarisen elementin loppupiste, ilmaistuna etäisyytenä kyseisen lineaarisen verkkoelementin alusta sen kaarigeometriaa myötäillen.

Length

 

5.2.5.   Yksinkertainen pisteviittaus (SimplePointReference)

Verkkoviite, joka on rajattu lineaarisen verkkoelementin tiettyyn pisteeseen. Pisteellä tarkoitetaan paikkaa verkon verkkoelementissä sijainnissa atPosition.

Tämä tyyppi on LinkReference-tyypin alityyppi.

Tietotyypin SimplePointReference attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

atPosition

Pisteen sijainti, ilmaistuna etäisyytenä kyseisen lineaarisen verkkoelementin alusta sen kaarigeometriaa myötäillen.

Length

 

offset

Poikkeama yleistetyn linkin keskilinjageometriasta, soveltuvin osin; positiivinen poikkeama viittaa oikealle puolelle linkin suuntaan nähden, negatiivinen poikkeama vasemmalle.

Length

voidable

5.3.   Koodiluettelot

5.3.1.   Yhteystyyppi (ConnectionTypeValue)

Eri tyyppiset yhteydet eri verkkojen välillä.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

5.3.2.   Linkkisuunta (LinkDirectionValue)

Luettelo arvoista, jotka kuvaavat suuntia suhteessa linkkiin.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.


LIITE II

DIREKTIIVIN 2007/2/EY LIITTEESSÄ I LUETELTUJA PAIKKATIETORYHMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.   KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄT

1.1.   Määritelmät

Edellä 2 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

”datumilla” tarkoitetaan parametria tai parametrijoukkoa, joka määrittelee koordinaatiston origon, mittakaavan ja orientaation standardin EN ISO 19111 mukaisesti,

”geodeettisella datumilla” tarkoitetaan datumia, joka kuvaa koordinaatiston suhdetta maahan standardin EN ISO 19111 mukaisesti,

”koordinaatistolla” tarkoitetaan matemaattisten sääntöjen joukkoa, jolla määritellään se, miten pisteille annetaan koordinaatit standardin EN ISO 19111 mukaisesti,

”koordinaattijärjestelmällä” tarkoitetaan koordinaatistoa, joka on suhteutettu reaalimaailmaan datumilla standardin EN ISO 19111 mukaisesti. Määritelmä kattaa koordinaatistot, jotka perustuvat geodeettisiin tai suorakulmaisiin koordinaatteihin sekä koordinaatistot, jotka perustuvat karttaprojektioihin,

”karttaprojektiolla” tarkoitetaan yhdestä yhteen -suhteeseen perustuvaa koordinaattimuunnosta geodeettisesta koordinaatistosta tasokuvaukseen samaan datumiin perustuen standardin EN ISO 19111 mukaisesti,

”yhdistelmäkoordinaattijärjestelmällä” tarkoitetaan koordinaattijärjestelmää, joka käyttää kahta muuta erillistä koordinaattijärjestelmää – joista toista vaaka- ja toista pystykomponenttia varten – sijainnin kuvaamiseen standardin EN ISO 19111 mukaisesti,

”geodeettisella koordinaatistolla” tarkoitetaan koordinaatistoa, jossa sijainti määritellään geodeettisen leveysasteen, geodeettisen pituusasteen ja (kolmiulotteisuuden tapauksessa) ellipsoidisen korkeuden perusteella standardin EN ISO 19111 mukaisesti.

1.2.   Kolmi- ja kaksiulotteisissa koordinaattijärjestelmissä käytettävä datum

Kolmi- ja kaksiulotteisissa koordinaattijärjestelmissä ja yhdistelmäkoordinaattijärjestelmien vaakakomponentissa, joita käytetään asetettaessa paikkatietoaineistoja saataville, on käytettävä Euroopan terrestrinen vertausjärjestelmä 1989 -datumia (ETRS89, European Terrestrial Reference System 1989) sen kattamalla maantieteellisellä alueella, tai Kansainvälinen terrestrinen vertausjärjestelmä –datumia (ITRS, International Terrestrial Reference System)tai sen mukaisen muun geodeettisen koordinaattijärjestelmän datumia alueilla, jotka sijaitsevat ETRS89:n kattaman maantieteellisen alueen ulkopuolella. ITRS:n mukaisuudella tarkoitetaan, että järjestelmämääritys perustuu ITRS:n määrittelyyn ja järjestelmien välillä vallitsee hyvin dokumentoitu suhde standardin EN ISO 19111 mukaisesti.

1.3.   Koordinaattijärjestelmät

Paikkatietoaineistot on asetettava saataville käyttäen ainakin yhtä kohdissa 1.3.1, 1.3.2 ja 1.3.3 mainituista koordinaattijärjestelmistä, ellei jokin kohdan 1.3.4 ehdoista täyty.

1.3.1.   Kolmiulotteiset koordinaattijärjestelmät

Kolmiulotteiset suorakulmaiset koordinaatit, jotka perustuvat kohdassa 1.2 määriteltyyn datumiin ja käyttävät Geodeettinen vertausjärjestelmä 1980-ellipsoidin (GRS80, Geodetic Reference System 1980) parametreja.

Kolmiulotteiset geodeettiset koordinaatit (leveysaste, pituusaste ja ellipsoidinen korkeus), jotka perustuvat kohdassa 1.2 määriteltyyn datumiin ja käyttävät GRS80-ellipsoidin parametreja.

1.3.2.   Kaksiulotteiset koordinaattijärjestelmät

Kaksiulotteiset geodeettiset koordinaatit (leveysaste ja pituusaste), jotka perustuvat kohdassa 1.2 määriteltyyn datumiin ja käyttävät GRS80-ellipsoidin parametreja.

Tasokoordinaatit, joiden perustana on ETRS89 Lambertin atsimutaalinen pintatarkka-koordinaattijärjestelmä (ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area).

Tasokoordinaatit, joiden perustana on ETRS89 Lambertin kulmatarkka kartio-koordinaattijärjestelmä (ETRS89 Lambert Conformal Conic).

Tasokoordinaatit, joiden perustana on ETRS89 poikittainen Mercator-koordinaattijärjestelmää (ETRS89 Transverse Mercator).

1.3.3.   Yhdistelmäkoordinaattijärjestelmät

1.

Yhdistelmäkoordinaattijärjestelmän vaakakomponentissa on käytettävä jotakin kohdassa 1.3.2 määrätyistä koordinaattijärjestelmistä.

2.

Pystykomponentissa on käytettävä jotakin seuraavista koordinaattijärjestelmistä:

Pystykomponentissa maalla käytetään Euroopan korkeusvertausjärjestelmää (EVRS, European Vertical Reference System) sen kattamalla maantieteellisellä alueella kuvaamaan painovoimaan liittyvää korkeutta. EVRS:n kattaman maantieteellisen alueen ulkopuolella käytetään korkeuden kuvaamiseen muuta korkeusjärjestelmää, joka on sidottu maan painovoimakenttään.

Pystykomponentissa vapaassa ilmakehässä käytetään standardin ISO 2533:1975 International Standard Atmosphere-mallin mukaisesti korkeudeksi muunnettua ilmanpainetta.

1.3.4.   Muut koordinaattijärjestelmät

Muita kuin kohdissa 1.3.1, 1.3.2 ja 1.3.3 lueteltuja koordinaattijärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa poikkeustilanteissa:

1.

Tietylle paikkatietoryhmälle on tässä liitteessä määritelty muita koordinaattijärjestelmiä.

2.

Manner-Euroopan ulkopuolella jäsenvaltiot voivat määritellä muita tarvittavia koordinaattijärjestelmiä.

Näiden koordinaattijärjestelmien kuvaamiseksi sekä konversioiden ja muunnosten mahdollistamiseksi tarvittavat geodeettiset koodit ja parametrit on dokumentoitava ja tunniste luotava standardien EN ISO 19111 ja ISO 19127 mukaisesti.

1.4.   Katselupalvelussa käytettävät koordinaattijärjestelmät

Kun paikkatietoaineistoa esitetään asetuksen (EY) N:o 976/2009 mukaisessa katselupalvelussa, aineiston on oltava saatavilla vähintään kaksiulotteisten geodeettisten koordinaattijärjestelmien (leveysaste, pituusaste) mukaisena.

1.5.   Koordinaattijärjestelmien tunnisteet

1.

Koordinaattijärjestelmien parametreja ja tunnisteita ylläpidetään yhdessä tai useammassa yleisessä koordinaattijärjestelmien rekisterissä.

2.

Tässä osassa lueteltuihin koordinaattijärjestelmiin saa viitata ainoastaan yleisessä rekisterissä olevilla tunnisteilla.

2.   PAIKANNUSRUUDUSTOT

2.1.   Määritelmät

Edellä 2 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

”ruudustolla” tarkoitetaan vähintään kahdesta käyrästöstä muodostuvaa verkkoa, jossa kunkin käyrästön käyrät leikkaavat muiden käyrästöjen käyrät algoritmisesti,

”ruudulla” tarkoitetaan käyrien rajaamaa solua,

”ruuduston pisteellä” tarkoitetaan pistettä, joka sijaitsee ruuduston kahden tai useamman käyrän leikkauspisteessä.

2.2.   Ruudustot

INSPIRE-järjestelmässä on käytettävä kohdassa 2.2.1 säädettyä ruudustoa, ellei jokin kohdan 2.2.2 ehdoista täyty.

2.2.1.   Yleiseurooppalaisessa paikkatietoanalysoinnissa ja -raportoinnissa käytettävä ruudusto

Tässä kohdassa määriteltyä ruudustoa on käytettävä georeferoinnin viitejärjestelmänä silloin, kun edellytetään ruudustoa, jossa ruudut ovat samankokoisia ja niiden sijainti on määritelty kiinteästi ja yksiselitteisesti.

Ruudusto perustuu ETRS89 Lambertin atsimutaalinen pintatarkka -koordinaattijärjestelmään (ETRS89-LAEA, ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area), projektion keskipisteenä on 52° N, 10° E, valeitä x0 = 4 321 000 m ja valepohjoinen y0 = 3 210 000 m.

Ruuduston alkupiste on sama kuin ETRS89-LAEA-koordinaattijärjestelmän valeorigo (x=0, y=0).

ETRS89-LAEA-järjestelmään perustuvien ruudustojen pisteiden on osuttava yksiin tämän ruuduston pisteiden kanssa.

Ruudusto on hierarkkinen ja sen resoluutiotasot ovat 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m ja 100 000 m.

Ruuduston orientaatio on etelästä pohjoiseen, lännestä itään.

Ruudustosta käytetään nimitystä Grid_ETRS89-LAEA. Yksittäisen resoluutiotason tunnistamiseksi nimitykseen lisätään ruutukoko metreissä.

Ruudun viittauspiste on ruudun vasen alanurkka.

Ruudun yksiselitteiseen osoittamiseen ja yksilöimiseen käytetään ruututunnistetta, joka koostuu ruudun koosta ja sen vasemman alanurkan koordinaateista ETRS89-LAEA-järjestelmässä. Ruudun koko ilmaistaan metreinä (”m”), kun ruutukoko on enintään 100 m, ja kilometreinä (”km”), kun ruutukoko on vähintään 1 000 m. ”Pohjoiseen”- ja ”itään”-arvot jaetaan luvulla 10n, jossa n on ruutukoon arvon loppunollien lukumäärä.

2.2.2.   Muut ruudustot

Muita kuin 2.2.1 kohdassa määriteltyjä ruudustoja voidaan käyttää seuraavissa poikkeustapauksissa:

1.

Tietylle paikkatietoryhmälle on tässä liitteessä määritelty muita ruudustoja. Tässä tapauksessa tällaista aihepiirikohtaista ruudustoa käyttäen siirretyssä tiedossa on käytettävä standardeja, joissa ruudustomääritelmä on joko sisällytettynä itse tietoon tai linkitettynä viitteellä.

2.

Manner-Euroopan ulkopuolisten alueiden ruudustoviittauksia varten jäsenvaltiot voivat määritellä omia ruudustojaan, jotka perustuvat ITRS:n mukaiseen geodeettiseen koordinaattijärjestelmään ja Lambertin atsimutaaliseen pintatarkkaan projektioon ja noudattavat samoja periaatteita kuin on säädetty kohdassa 2.2.1 määritellylle ruudustolle. Tässä tapauksessa on luotava koordinaattijärjestelmälle tunniste.

3.   PAIKANNIMET

3.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Paikkatietoryhmään ”Paikannimet” liittyviin paikkatietoaineistoihin sisältyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

Nimetty paikka

3.1.1.   Nimetty paikka (NamedPlace)

Mikä tahansa reaalimaailman kohde, johon viitataan vähintään yhdellä erisnimellä.

Paikkatietokohdetyypin NamedPlace attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Nimetyn paikan geometria. Tässä tietomäärittelyssä ei rajoiteta käytettäviä geometriatyyppejä.

GM_Object

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Ohjeellisen mittakaavan käänteislukuna tai maaetäisyytenä ilmaistu resoluution raja-arvo, jota suuremmilla arvoilla kyseistä nimettyä paikkaa ja siihen viittaavaa nimeä ei tulisi enää esittää peruskatselupalvelussa.

MD_Resolution

voidable

localType

Tiedon tarjoajan antama paikannimen tarkoitteen luonnehdinta vähintään yhdellä Euroopan unionin virallisella kielellä.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Ohjeellisen mittakaavan käänteislukuna tai maaetäisyytenä ilmaistu resoluutio, jota pienemmillä arvoilla kyseistä nimettyä paikkaa ja siihen viittaavaa nimeä ei tulisi enää esittää peruskatselupalvelussa.

MD_Resolution

voidable

name

Nimetyn paikan nimi.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Samaa tarkoitetta edustavan, mutta toiseen INSPIRE-paikkatietoryhmään kuuluvan mahdollisen toisen paikkatietokohteen tunniste.

Identifier

voidable

type

Paikannimen tarkoitteen luonnehdinta.

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.   Tietotyypit

3.2.1.   Paikannimi (GeographicalName)

Reaalimaailman kohteeseen viittaava erisnimi.

Tietotyypin GeographicalName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

grammaticalGender

Substantiivin kieliopillinen suku, joka vaikuttaa muiden sanojen käyttäytymiseen sen yhteydessä.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Substantiivin kieliopillinen luku, joka ilmaisee määrällistä erottelua.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Nimen kieli, ilmaistuna kolmikirjaimisena tunnuksena joko standardin ISO 639-3 tai standardin ISO 639-5 mukaisesti.

CharacterString

voidable

nameStatus

Kvalitatiivinen tieto, jonka perusteella voidaan arvioida nimen luotettavuutta sen standardoinnin ja/tai nykykäytön näkökulmasta.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Tieto, jonka perusteella voidaan arvioida käytetäänkö/käytettiinkö kyseisestä paikkatietokohteesta sen sijaintialueella juuri kyseistä nimeä.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Paikannimen oikea, hyväksytty tai tavanomainen ääntämistapa (tavanomainen kyseisen kieliyhteisön puitteissa).

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Tietolähde, josta paikannimi on alun perin otettu ja sisällytetty sen esittävään/julkaisevaan tietoaineistoon. Joidenkin nimettyjen paikkatietokohteiden osalta attribuutti voi viitata julkaisevaan tietoaineistoon itseensä, ellei muuta tietoa ole saatavilla.

CharacterString

voidable

spelling

Paikannimen oikea kirjoitusasu.

SpellingOfName

 

3.2.2.   Nimen ääntämistapa (PronunciationOfName)

Nimen oikea, hyväksytty tai tavanomainen ääntämistapa (tavanomainen kyseisen kieliyhteisön puitteissa).

Tietotyypin PronunciationOfName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

pronunciationIPA

Nimen oikea, hyväksytty tai tavanomainen ääntämistapa (tavanomainen kyseisen kieliyhteisön puitteissa) ilmaistuna kansainvälisen foneettisen aakkoston (International Phonetic Alphabet, IPA) mukaisesti.

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Nimen oikea, hyväksytty tai tavanomainen ääntämistapa (tavanomainen kyseisen kieliyhteisön puitteissa) ilmaistuna linkillä mahdolliseen äänitiedostoon.

URI

voidable

Tietotyypin PronunciationOfName rajoitteet

Ainakin toiselle attribuuteista pronunciationSoundLink ja pronunciationIPA on annettava arvo.

3.2.3.   Spelling Of Name (SpellingOfName)

Nimen oikea kirjoitustapa.

Tietotyypin SpellingOfName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

script

Graafisten symbolien joukko (esimerkiksi aakkosto) jolla nimi on kirjoitettu, ilmaistuna nelikirjaimisena tunnuksena standardin ISO 15924 mukaisesti, soveltuvin osin.

CharacterString

voidable

text

Nimen kirjoitusasu.

CharacterString

 

transliterationScheme

Menetelmä, jolla nimi on muunnettu toisen merkistön mukaiseksi.

CharacterString

voidable

3.3.   Koodiluettelot

3.3.1.   Kieliopillinen suku (GrammaticalGenderValue)

Paikannimen kieliopillinen suku.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

3.3.2.   Kieliopillinen luku (GrammaticalNumberValue)

Paikannimen kieliopillinen luku.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

3.3.3.   Nimen asema (NameStatusValue)

Paikannimen status, eli tieto, jonka perusteella voidaan arvioida nimen luotettavuutta sen standardoinnin ja/tai nykykäytön näkökulmasta.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

3.3.4.   Nimetyn paikan tyyppi (NamedPlaceTypeValue)

Tieto kyseisen nimetyn paikan tyypistä.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

3.3.5.   Paikalliskäyttö (NativenessValue)

Tieto siitä, käyttävätkö paikalliset kyseistä paikannimeä.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

3.4.   Karttatasot

Paikkatietoryhmän ”Paikannimet” karttataso

Karttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

GN.GeographicalNames

Paikannimet

NamedPlace

4.   HALLINNOLLISET YKSIKÖT

4.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Paikkatietoryhmään ”Hallinnolliset yksiköt” liittyviin paikkatietoaineistoihin sisältyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

Hallinnollinen raja

Hallintoyksikkö

Yhteishallintoalue

NUTS-alue

4.1.1.   Hallinnollinen raja (AdministrativeBoundary)

Hallinnollisia yksiköitä erottava rajaus.

Paikkatietokohdetyypin AdministrativeBoundary attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

country

Kaksikirjaiminen maakoodi siten kuin se on määritelty Euroopan unionin julkaisutoimiston julkaisemassa Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet -julkaisussa.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Rajaviivan geometrinen esitys.

GM_Curve

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

legalStatus

Tämän hallinnollisen rajan juridinen asema.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Kaikkien tämän rajan erottamien hallintoyksiköiden hierarkiatasot.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Tämän hallinnollisen rajan reunavertailun tekninen tila.

TechnicalStatusValue

voidable


Paikkatietokohdetyypin AdministrativeBoundary suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

admUnit

Tämän hallinnollisen rajan toisistaan erottamat hallintoyksiköt.

AdministrativeUnit

voidable

4.1.2.   Hallintoyksikkö (AdministrativeUnit)

Paikallisen, alueellisen tai valtakunnallisen hallinnon yksikkö, johon jäsenvaltiolla on ja/tai johon se käyttää toimivaltaa.

Paikkatietokohdetyypin AdministrativeUnit attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

country

Kaksikirjaiminen maakoodi siten kuin se on määritelty Euroopan unionin julkaisutoimiston julkaisemassa Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet -julkaisussa.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Tämän hallintoyksikön kattaman maantieteellisen alueen geometrinen kuvaus.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

name

Hallintoyksikön virallinen kansallinen paikannimi, tarvittaessa usealla kielellä.

GeographicalName

 

nationalCode

Temaattinen tunnus, joka vastaa kussakin maassa määriteltyjä kansallisia hallintokoodeja.

CharacterString

 

nationalLevel

Kansallisen hallintohierarkian taso, jolla hallintoyksikkö toimii.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Sen kansallisen hallintohierarkian tason nimi, jolla hallintoyksikkö toimii.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Kansallinen tai paikallinen hallintopaikka.

ResidenceOfAuthority

voidable

Paikkatietokohdetyypin AdministrativeUnit suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

administeredBy

Kansallisen hallintohierarkian samalla tasolla oleva hallintoyksikkö, joka hallinnoi tätä hallintoyksikköä.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Tämän hallintoyksikön ja kaikkien sen viereisten yksiköiden väliset hallinnolliset rajat.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Kansallisen hallintohierarkian samalla tasolla oleva hallintoyksikkö, jota tämä hallintoyksikkö yhteishallinnoi.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Tämän hallintoyksikön hallinnoima yhteishallintoyksikkö.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Kansallisen hallintohierarkian alemmalla tasolla olevat yksiköt, joita tämä hallintoyksikkö hallinnoi.

AdministrativeUnit

voidable

NUTS

NUTS-alue, joka topologisesti sisältää tämän hallintoyksikön.

NUTSRegion

voidable

upperLevelUnit

Kansallisen hallintohierarkian ylemmällä tasolla oleva yksikkö, jota tämä hallintoyksikkö hallinnoi.

AdministrativeUnit

voidable

Paikkatietokohdetyypin AdministrativeUnit rajoitteet

Suhderooli condominium soveltuu ainoastaan sellaisille hallintoyksiköille, joiden nationalLevel-attribuutin arvo on ”1st order” (valtio).

Alimman tason yksikköön ei voi kytkeä yksiköitä enää sitä alemmalta tasolta.

Ylimmän tason yksikköön ei voi kytkeä yksiköitä sitä ylemmältä tasolta.

4.1.3.   Yhteishallintoalue (Condominium)

Kansallisista aluejaoista erillinen yksikkö, jota hallinnoi vähintään kaksi valtiota.

Paikkatietokohdetyypin Condominium attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Tämän yhteishallintoalueen kattaman maantieteellisen alueen geometrinen kuvaus.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

name

Tämän yhteishallintoalueen virallinen paikannimi, tarvittaessa useammalla kielellä.

GeographicalName

voidable


Paikkatietokohdetyypin Condominium suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

admUnit

Yhteishallintoaluetta hallinnoiva hallintoyksikkö.

AdministrativeUnit

voidable

4.1.4.   NUTS-alue (NUTSRegion)

Tilastollisiin tarkoituksiin 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 puitteissa määritelty alueyksikkö.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Tilastoyksiköt”.

Paikkatietokohdetyypin NUTSRegion attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

NUTSCode

Tilastollisiin tarkoituksiin käytettävän alueyksikön yksilöivä tunnus siten kuin se on määritelty 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 puitteissa.

CharacterString

 

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Tämän NUTS-alueen kattaman maantieteellisen alueen geometrinen kuvaus.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

4.2.   Tietotyypit

4.2.1.   Viranomaisen hallintopaikka (ResidenceOfAuthority)

Tietotyyppi, jolla voidaan kuvata viranomaisen hallintopaikan sijainti ja nimi.

Tietotyypin ResidenceOfAuthority attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geometry

Viranomaisen hallintopaikan sijainti.

GM_Point

voidable

name

Viranomaisen hallintopaikan nimi.

GeographicalName

 

4.3.   Arvojoukot

4.3.1.   Juridinen asema (LegalStatusValue)

Kuvaus hallinnollisten rajojen juridisesta asemasta.

Arvojoukolle LegalStatusValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

agreed

Vierekkäisten hallintoyksiköiden välisestä reunavertaillusta rajasta on päästy yksimielisyyteen ja raja on vakiintunut.

notAgreed

Vierekkäisten hallintoyksiköiden välisestä reunavertaillusta rajasta ei ole vielä päästy yksimielisyyteen ja raja saattaa muuttua.

4.3.2.   Reunavertailun tila (TechnicalStatusValue)

Kuvaus hallinnollisten rajojen teknisestä tilasta.

Arvojoukolle TechnicalStatusValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

edgeMatched

Vierekkäisten hallintoyksiköiden yhteisten rajojen koordinaatit ovat yhtenevät.

notEdgeMatched

Vierekkäisten hallintoyksiköiden yhteisten rajojen koordinaatit eivät ole yhtenevät.

4.4.   Koodiluettelot

4.4.1.   Hallinnollisen hierarkian taso (AdministrativeHierarchyLevel)

Hallintotasot kansallisessa hallintohierarkiassa. Tämä koodiluettelo kuvaa hallintoyksikön asemaa hallintohierarkiassa. Hierarkia perustuu alueiden geometriseen ryhmittämiseen eikä välttämättä kuvaa kyseisten hallintoviranomaisten keskinäistä hallinnollista alisteisuutta.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

4.5.   Paikkatietoryhmäkohtaiset vaatimukset

1.

Jokaisen AdministrativeUnit-paikkatietokohdetyypin ilmentymän, lukuun ottamatta jäsenvaltiota edustavaa valtiotason yksikköä tai yhteishallinnoituja yksiköitä, on viitattava täsmälleen yhteen yksikköön hallintohierarkian ylemmällä tasolla. Tämä riippuvuus ilmaistaan AdministrativeUnit-paikkatietokohdetyypin upperLevelUnit-suhderoolilla.

2.

Jokaisen AdministrativeUnit-paikkatietokohdetyypin ilmentymän, lukuun ottamatta alimman tason ilmentymiä, on viitattava niitä vastaaviin alemman tason yksiköihin. Tämä riippuvuus ilmaistaan AdministrativeUnit-paikkatietokohdetyypin lowerLevelUnit -suhderoolilla.

3.

Jos hallintoyksikköä hallinnoi yhdessä vähintään kaksi muuta hallintoyksikköä, on käytettävä suhderoolia administeredBy. Kyseistä yksikköä yhdessä hallinnoivissa yksiköissä on käytettävä käänteistä suhderoolia coAdminister.

4.

Hallintohierarkian saman tason hallintoyksiköillä ei saa määritelmän mukaan olla päällekkäisiä alueita.

5.

AdministrativeBoundary-paikkatietokohdetyypin ilmentymien on noudatettava koko rajauskuvion (kaikkien hierarkiatasojen rajat sisältävän) topologisen rakenteen reunaviivoja.

6.

Yhteishallintoalueen maantieteellinen alue ei saa olla osa hallinnollisen yksikön maantieteellistä ulottuvuutta esittävää geometriaa.

7.

Yhteishallintoalueita voivat hallinnoida ainoastaan valtiotason hallintoyksiköt.

4.6.   Karttatasot

Paikkatietoryhmän ”Hallinnolliset yksiköt” karttatasot

Karttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

AU.AdministrativeUnit

Hallintoyksikkö

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Hallinnollinen raja

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Yhteishallintoalue

Condominium

AU.NutsRegion

NUTS-alue

NutsRegion

5.   OSOITTEET

5.1.   Määritelmät

Edellä 2 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavaa määritelmää:

”osoitteellinen kohde” tarkoittaa paikkatietokohdetta, jolle on mielekästä antaa osoite.

5.2.   Paikkatietokohteiden tyypit

Paikkatietoryhmään ”Osoitteet” liittyviin paikkatietoaineistoihin sisältyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

Osoite

Osoitealueen nimi

Osoitekomponentti

Hallintoyksikön nimi

Postialuetunnus

Tiennimi

5.2.1.   Osoite (Address)

Paikannimien ja tunnusten rakenteisesta yhdistelmästä koostuva tietyn asian kiinteän sijainnin ilmaisin.

Paikkatietokohdetyypin Address attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

alternativeIdentifier

Osoite-paikkatietokohteen ulkoinen temaattinen tunniste, joka mahdollistaa yhteentoimivuuden käytössä olevien vanhojen järjestelmien ja sovellusten kanssa.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

locator

Ihmisen luettavissa oleva tunnus tai nimi.

AddressLocator

 

position

Sellaisen merkityksellisen kohteen sijainti, joka edustaa osoitteen sijaintia tietyn määrittelyn mukaisesti; sisältää tiedon sijainnin alkupisteestä.

GeographicPosition

 

status

Osoitteen kelpoisuus osoite-paikkatietokohteen elinkaaren (version) puitteissa.

StatusValue

voidable

validFrom

Päivämäärä ja kellonaika, josta lähtien osoitteen tämä versio oli tai tulee olemaan reaalimaailmassa kelvollinen.

DateTime

voidable

validTo

Päivämäärä ja kellonaika, josta lähtien osoitteen tämä versio ei ole enää ollut tai ei tule enää olemaan reaalimaailmassa kelvollinen.

DateTime

voidable

Paikkatietokohdetyypin Address suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

building

Rakennus, jolle osoite on annettu tai johon se viittaa.

Tyyppi määritellään paikkatietoryhmässä ”Rakennukset”.

voidable

component

Ilmaisee sen, että osoitekomponentti on käytössä osoitteen osana.

AddressComponent

 

parcel

Palsta, jolle osoite on annettu tai johon se viittaa.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Pääosoite (ylätason osoite) johon tämä (ali-)osoite on tiiviisti yhteydessä.

Address

voidable

Paikkatietokohdetyypin Address rajoitteet

Jokaisessa osoitteessa on oltava sellainen hallinnollista aluetta vastaava osoitekomponentti, jonka level-attribuutin arvo on 1 (valtio).

Osoitteella on oltava täsmälleen yksi oletusarvoinen maantieteellinen sijainti (GeographicPosition-paikkatietotietokohteen default-attribuutin arvon on oltava ”true”).

5.2.2.   Osoitealueen nimi (AddressAreaName)

Osoitteen komponentti, joka edustaa sen maantieteellisen alueen tai paikan nimeä, joka osoitejärjestelmän tarkoituksiin kokoaa yhteen joukon osoitteellisia kohteita olematta kuitenkaan hallintoyksikkö.

Tämä tyyppi on AddressComponent-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin AddressAreaName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

name

Osoitealueelle annettu erisnimi.

GeographicalName

 


Paikkatietokohdetyypin AddressAreaName suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

namedPlace

Nimetty paikka, jota tämä osoitealueen nimi edustaa.

NamedPlace

voidable

5.2.3.   Osoitekomponentti (AddressComponent)

Osoitteen tarkoitteen määrittelevän tietyn maantieteellisen alueen, paikan tai muun paikkatietokohteen tunniste tai maantieteellinen nimi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin AddressComponent attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

alternativeIdentifier

Osoitekomponentti-paikkatietokohteen ulkoinen temaattinen tunniste, joka mahdollistaa yhteentoimivuuden käytössä olevien vanhojen järjestelmien ja sovellusten kanssa.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

status

Osoitekomponentin kelpoisuus osoitekomponentti-paikkatietokohteen elinkaaren (version) puitteissa.

StatusValue

voidable

validFrom

Päivämäärä ja kellonaika, josta lähtien osoitekomponentin tämä versio oli tai tulee olemaan reaalimaailmassa kelvollinen.

DateTime

voidable

validTo

Päivämäärä ja kellonaika, josta lähtien osoitekomponentti ei ole enää ollut tai ei tule enää olemaan reaalimaailmassa kelvollinen.

DateTime

voidable


Paikkatietokohdetyypin AddressComponent suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

situatedWithin

Toinen osoitekomponentti, johon tämän osoitekomponentin edustama paikkatietokohde sisältyy.

AddressComponent

voidable

5.2.4.   Hallintoyksikön nimi (AdminUnitName)

Osoitekomponentti, joka edustaa sellaisen paikallisen, alueellisen tai valtakunnallisen hallinnon yksikön nimeä, johon jäsenvaltiolla on ja/tai johon se käyttää toimivaltaa.

Tämä tyyppi on AddressComponent-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin AdminUnitName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

level

Hallintotaso kansallisessa hallintohierarkiassa.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Hallintoyksikön virallinen paikannimi, tarvittaessa eri kielillä.

GeographicalName

 


Paikkatietokohdetyypin AdminUnitName suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

adminUnit

Hallintoyksikkö, joka on hallintoyksikön nimen sisällön lähde.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.   Postialuetunnus (PostalDescriptor)

Osoitekomponentti, joka kuvastaa osoitteiden ja postinjakelupisteiden alajaottelua maassa, seutukunnassa tai kaupungissa postinjakelutarkoituksiin.

Tämä tyyppi on AddressComponent-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin PostalDescriptor attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

postCode

Postitarkoituksiin luotu ja ylläpidetty tunnus, jolla yksilöidään osoitteiden tai postinjakelupisteiden alaryhmä.

CharacterString

 

postName

Postitarkoituksiin luotu ja ylläpidetty nimi tai nimiryhmä, jolla yksilöidään osoitteiden tai postinjakelupisteiden alaryhmä.

GeographicalName

 

Paikkatietokohdetyypin PostalDescriptor rajoitteet

Ellei postCode-attribuuttia ole, on annettava postName-attribuutti.

Ellei postName-attribuuttia ole, on annettava postCode-attribuutti.

5.2.6.   Tiennimi (ThoroughfareName)

Osoitekomponentti, joka edustaa yhdestä paikasta toiseen johtavan väylän tai kulkutien nimeä.

Tämä tyyppi on AddressComponent-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin ThoroughfareName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

name

Tien nimi.

ThoroughfareNameValue

 


Paikkatietokohdetyypin ThoroughfareName suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

transportLink

Yksi tai useampi liikenneverkon linkki, johon tiennimi-paikkatietokohde viittaa.

TransportLink

voidable

5.3.   Tietotyypit

5.3.1.   Osoitepaikannin (AddressLocator)

Ihmisen luettavissa oleva tunnus tai nimi, jonka avulla käyttäjä tai sovellus voi viitata osoitteeseen ja erottaa sen naapuriosoitteista sen tiennimen, osoitealuenimen, hallintoyksikön nimen tai postialuetunnuksen puitteissa, jonka alaisuuteen se kuuluu.

Tietotyypin AddressLocator attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Numero tai merkkijono, joka yksilöi paikantimen kyseisissä puitteissa.

LocatorDesignator

 

level

Taso, johon paikannin viittaa.

LocatorLevelValue

 

name

Paikantimen yksilöimään tarkoitteeseen liitetty paikannimi tai kuvaileva teksti.

LocatorName

 

Tietotyypin AddressLocator suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

withinScopeOf

Osoitekomponentti, joka määrittelee puitteet, joissa osoitepaikannin on kohdistettu yksiselitteisyyssääntöjen mukaisesti.

AddressComponent

voidable

Tietotyypin AddressLocator rajoitteet

Ellei designator-attribuuttia ole, on annettava name -attribuutti.

Ellei name-attribuuttia ole, on annettava designator-attribuutti.

5.3.2.   Osoiterepresentaatio (AddressRepresentation)

Osoite-paikkatietokohteen esitys sellaisia ulkoisia sovellusskeemoja varten, jotka tarvitsevat perusosoitetietoa luettavassa muodossa.

Tietotyypin AddressRepresentation attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

addressArea

Sen maantieteellisen alueen tai paikan nimi tai nimiryhmä, joka osoitejärjestelmän tarkoituksiin kokoaa yhteen joukon osoitteellisia kohteita olematta kuitenkaan hallintoyksikkö.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Sellaisen hallinnollisen yksikön nimi tai nimiryhmä, jolla jäsenvaltiolla on tai jolla se käyttää lainkäyttöoikeuksia paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen hallintoon.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Numero tai merkkijono, jonka avulla käyttäjä tai sovellus voi tulkita, purkaa ja uudelleenmuotoilla paikantimen kyseisissä puitteissa. Paikannin voi sisältää useampia paikannintunnuksia.

CharacterString

 

locatorName

Paikantimen yksilöimään reaalimaailman asiaan viittaava erisnimi tai erisnimiryhmä.

GeographicalName

 

postCode

Postitarkoituksiin luotu ja ylläpidetty tunnus, jolla yksilöidään osoitteiden tai postinjakelupisteiden alaryhmä.

CharacterString

voidable

postName

Postitarkoituksiin luotu ja ylläpidetty nimi tai nimiryhmä, jolla yksilöidään osoitteiden tai postinjakelupisteiden alaryhmä.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Yhdestä paikasta toiseen johtavan väylän tai kulkutien, kuten tien tai vesiväylän, nimi tai nimet.

GeographicalName

voidable


Tietotyypin AddressRepresentation suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

addressFeature

Viittaus osoite-paikkatietokohteeseen.

Address

voidable

5.3.3.   Maantieteellinen sijainti (GeographicPosition)

Sellaisen merkityksellisen kohteen sijainti, joka edustaa osoitteen sijaintia tietyn määrittelyn mukaisesti; sisältää tiedon sijainnin alkupisteestä.

Tietotyypin GeographicPosition attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

default

Ilmaisee sen, onko tätä sijaintia pidettävä oletusarvona.

Boolean

 

geometry

Pisteen sijainti ilmaistuna valitun sijaintiviitejärjestelmän mukaisin koordinaatein.

GM_Point

 

method

Kuvaus siitä, miten ja kenen toimesta osoitteen maantieteellinen sijainti luotiin tai johdettiin.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Tieto siitä, minkä spesifikaation avulla osoitteen tämä maantieteellinen sijainti luotiin tai johdettiin.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.   Paikannintunnus (LocatorDesignator)

Numero tai merkkijono, joka yksilöi paikantimen kyseisissä puitteissa. Paikantimen koko tunniste saattaa sisältää useampia paikannintunnuksia.

Tietotyypin LocatorDesignator attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Paikannintunnuksen yksilöivä osa, joka koostuu yhdestä tai useammasta numerosta tai muusta merkistä.

CharacterString

 

type

Paikantimen tyyppiä kuvaava arvo, jonka avulla sovellus voi tulkita, purkaa ja uudelleenmuotoilla sen tiettyjen sääntöjen mukaisesti.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.   Paikantimen nimi (LocatorName)

Paikantimen yksilöimään reaalimaailman asiaan viittaava erisnimi.

Tietotyypin LocatorName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

name

Yksilöivä osa paikantimen nimessä.

GeographicalName

 

type

Paikantimen tyyppiä kuvaava arvo, jonka avulla sovellus voi tulkita, purkaa ja uudelleenmuotoilla sen tiettyjen sääntöjen mukaisesti.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.   Nimen osa (PartOfName)

Väylän koko nimen osa, joka saadaan, kun tiennimi jaetaan erillisiin semanttisiin osiin käyttäen samaa kieltä ja merkistöä kuin koko tiennimessä.

Tietotyypin PartOfName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

part

Merkkijono, joka ilmaisee nimen erillisen osan käyttäen samaa kieltä ja merkistöä kuin koko tiennimessä.

CharacterString

 

type

Nimen osan luokitus sen mukaan, mikä sen semantiikka (merkitys) on koko tiennimessä.

PartTypeValue

 

5.3.7.   Tiennimen arvo (ThoroughfareNameValue)

Väylän erisnimi, joka sisältää valinnaisesti tiedon nimen jakautumisesta osiin.

Tietotyypin ThoroughfareNameValue attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

name

Väylälle annettu erisnimi.

GeographicalName

 

nameParts

Osat, joihin tiennimi voidaan jakaa.

PartOfName

voidable

5.4.   Koodiluettelot

5.4.1.   Geometrinen menetelmä (GeometryMethodValue)

Kuvaus siitä, miten ja kenen toimesta tämä osoitteen maantieteellinen sijainti luotiin tai johdettiin.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

5.4.2.   Geometrian spesifikaatio (GeometrySpecificationValue)

Tieto siitä, minkä spesifikaation avulla osoitteen tämä maantieteellinen sijainti luotiin tai johdettiin.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

5.4.3.   Paikantimen tunnuksen tyyppi (LocatorDesignatorTypeValue)

Kuvaus paikantimen tunnuksen semantiikasta.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

5.4.4.   Paikantimen taso (LocatorLevelValue)

Taso, johon paikannin viittaa.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

5.4.5.   Paikantimen nimen tyyppi (LocatorNameTypeValue)

Kuvaus paikantimen nimen semantiikasta.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

5.4.6.   Osan tyyppi (PartTypeValue)

Nimen osan luokitus sen mukaan, mikä sen semantiikka on koko tiennimessä.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

5.4.7.   Asema (StatusValue)

Reaalimaailman osoitteen tai osoitekomponentin tämänhetkinen kelpoisuus.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

5.5.   Paikkatietoryhmäkohtaiset vaatimukset

5.5.1.   Osoitteen sijainti

1.

Osoitteen sijaintipaikka ilmaistaan tietoaineistossa todellisen sijainnin koordinaateilla parhaalla käytettävissä olevalla tarkkuudella. Tämä tarkoittaa tarkimpia suoraan mitattuja koordinaatteja tai, ellei sellaisia ole, jostakin osoitekomponentista johdettuja koordinaatteja; ensisijaisesti johtamislähteenä käytetään sitä komponenttia, josta sijaintipaikka voidaan johtaa kaikkein tarkimmin.

2.

Jos osoitteella on useampi kuin yksi sijaintipaikka, specification-attribuutissa on annettava eri arvo kullekin sijaintipaikalle.

5.5.2.   Suhderoolit

1.

withinScopeOf -suhderoolilla on oltava ilmentymä kaikkien sellaisten paikantimien osalta, jotka on kohdistettu noudattaen sääntöjä, joilla pyritään varmistamaan yksiselitteisyys tietyn osoitekomponentin (eli tiennimen, osoitealuenimen, postialuetunnuksen ja hallintoyksikön nimen) puitteissa.

2.

parentAddress-suhderoolilla on oltava ilmentymä kaikkien sellaisten osoitteiden osalta, jotka ovat yhteydessä ylätason (pää-)osoitteeseen.

3.

Osoitteella on oltava suhde sen maan nimeen, jossa se sijaitsee. Lisäksi osoitteella on oltava suhteet kaikkiin muihin osoitekomponentteihin, joita osoiteilmentymän yksiselitteinen yksilöiminen ja paikantaminen edellyttää.

5.6.   Karttatasot

Paikkatietoryhmän ”Osoitteet” karttataso

Karttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

AD.Address

Osoitteet

Address

6.   KIINTEISTÖT

6.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Paikkatietoryhmään ”Kiinteistöt” liittyviin paikkatietoaineistoihin sisältyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

Kiinteistörekisteriyksikkö

Kiinteistöraja

Palsta

Palstojen ryhmittelyalue

Palstat on asetettava saataville aina.

Vain sellaisten jäsenvaltioiden on asetettava rekisteriyksiköt saataville, joissa yksilöivät rekisteritunnisteet annetaan kiinteistörekisteriyksiköille eikä palstoille.

Vain sellaisten jäsenvaltioiden on asetettava kiinteistörajat saataville, jotka ovat mitanneet kiinteistörajoille absoluuttisen sijaintitarkkuuden.

6.1.1.   Kiinteistörekisteriyksikkö (BasicPropertyUnit)

Omistuksen perusyksikkö, joka on kirjattu kiinteistörekistereihin, lainhuutorekistereihin tai vastaaviin. Se määrittyy yksilöidyn omistajuuden ja yhtäläisten omistusoikeuksien kautta ja voi koostua yhdestä tai useammasta vierekkäisestä tai maantieteellisesti erillisestä palstasta.

Paikkatietokohdetyypin BasicPropertyUnit attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

areaValue

Rekisteröity pinta-ala, joka määrittää kiinteistörekisteriyksikköön kuuluvien palstojen muodostaman, horisontaaliseen tasoon projisoidun alueen suuruuden.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Kansallisen tason temaattinen tunniste, yleensä kiinteistörekisteriyksikön kansallinen tunnus kokonaisuudessaan. Tunnuksen on mahdollistettava yhteys kansalliseen kiinteistörekisteriin tai vastaavaan.

CharacterString

 

validFrom

Virallinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin kiinteistörekisteriyksikkö tuli/tulee voimaan.

DateTime

voidable

validTo

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin kiinteistörekisteriyksikkö lainvoimaisesti lakkasi/lakkaa.

DateTime

voidable

Paikkatietokohdetyypin BasicPropertyUnit suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

administrativeUnit

Alimman hallintotason hallintoyksikkö, joka sisältää tämän kiinteistörekisteriyksikön.

AdministrativeUnit

voidable

Paikkatietokohdetyypin BasicPropertyUnit rajoitteet

areaValue-attribuutin arvo on annettava neliömetreinä.

6.1.2.   Kiinteistöraja (CadastralBoundary)

Palstan reunaviivan osa. Kiinteistöraja voi olla kahden vierekkäisen palstan yhteinen.

Paikkatietokohdetyypin CadastralBoundary attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Kiinteistörajan arvioitu absoluuttinen sijaintitarkkuus käytetyssä INSPIREn määrittelemässä koordinaattijärjestelmässä. Absoluuttisella sijaintitarkkuudella tarkoitetaan sijaintiepävarmuuksien keskiarvoa; sijaintiepävarmuudella tarkoitetaan etäisyyttä mitatun ja vastaavan todelliseksi katsotun sijainnin välillä.

Length

voidable

geometry

Kiinteistörajan geometria.

GM_Curve

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

validFrom

Virallinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin kiinteistöraja tuli/tulee voimaan.

DateTime

voidable

validTo

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin kiinteistöraja virallisesti lakkasi/lakkaa.

DateTime

voidable

Paikkatietokohdetyypin CadastralBoundary suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

parcel

Tämän kiinteistörajan rajaama palsta tai rajaamat palstat. Kiinteistöraja voi rajata yhtä tai kahta palstaa.

CadastralParcel

voidable

Paikkatietokohdetyypin CadastralBoundary rajoitteet

estimatedAccuracy-attribuutin arvo on annettava metreinä.

6.1.3.   Palsta (CadastralParcel)

Alueet, jotka on määritelty kiinteistörekistereissä tai vastaavissa.

Paikkatietokohdetyypin CadastralParcel attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

areaValue

Rekisteröity pinta-ala, joka määrittää palstan horisontaaliseen tasoon projisoidun alueen suuruuden.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Palstan geometria.

GM_Object

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

label

Palstan tunnus tekstinä siinä muodossa, jossa se yleensä esitetään.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Kansallisen tason temaattinen tunniste, yleensä palstan kansallinen tunnus kokonaisuudessaan. Tunnuksen on mahdollistettava yhteys kansalliseen kiinteistörekisteriin tai vastaavaan.

CharacterString

 

referencePoint

Piste palstan sisällä.

GM_Point

voidable

validFrom

Virallinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin palsta tuli/tulee voimaan.

DateTime

voidable

validTo

Päivämäärä ja kellonaika jolloin palsta lakkasi/lakkaa.

DateTime

voidable

Paikkatietokohdetyypin CadastralParcel suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

administrativeUnit

Alimman hallintotason hallintoyksikkö, joka sisältää tämän palstan.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Kiinteistörekisteriyksikkö tai kiinteistörekisteriyksiköt, johon tai joihin tämä palsta kuuluu.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Alimman tason palstojen ryhmittelyalue, johon tämä palsta sisältyy.

CadastralZoning

voidable

Paikkatietokohdetyypin CadastralParcel rajoitteet

areaValue-attribuutin arvo on annettava neliömetreinä.

Geometriatyyppinä on oltava GM_Surface tai GM_MultiSurface.

6.1.4.   Palstojen ryhmittelyalue (CadastralZoning)

Olemassa olevat kansalliset välitason alueet, joihin palstat ovat ryhmiteltävissä.

Paikkatietokohdetyypin CadastralZoning attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Palstojen ryhmittelyalueeseen sisältyvien palstojen arvioitu absoluuttinen sijaintitarkkuus käytetyssä INSPIREn koordinaattijärjestelmässä. Absoluuttisella sijaintitarkkuudella tarkoitetaan sijaintiepävarmuuksien keskiarvoa; sijaintiepävarmuudella tarkoitetaan etäisyyttä mitatun ja vastaavan todelliseksi katsotun sijainnin välillä.

Length

voidable

geometry

Palstojen ryhmittelyalueen geometria.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

label

Palstojen ryhmittelyalueen tunnus tekstinä siinä muodossa, jossa se yleensä esitetään.

CharacterString

 

level

Palstojen ryhmittelyalueen taso kansallisessa hierarkiassa.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Palstojen ryhmittelyalueen tason nimi kansallisessa hierarkiassa; tason nimi vähintään yhdellä Euroopan unionin virallisella kielellä.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Palstojen ryhmittelyalueen nimi.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Kansallisen tason temaattinen tunniste, yleensä palstojen ryhmittelyalueen kansallinen tunnus kokonaisuudessaan.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Alkuperäisen paperikartan (jos sellainen on) mittakaavan nimittäjä kyseistä karttaa vastaavalla palstojen ryhmittelyalueella.

Integer

voidable

referencePoint

Piste palstojen ryhmittelyalueen sisällä.

GM_Point

voidable

validFrom

Virallinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin palstojen ryhmittelyalue tuli/tulee voimaan.

DateTime

voidable

validTo

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin palstojen ryhmittelyalue lakkasi/lakkaa.

DateTime

voidable

Paikkatietokohdetyypin CadastralZoning suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

upperLevelUnit

Seuraavaksi ylemmän tason palstojen ryhmittelyalue, joka sisältää tämän palstojen ryhmittelyalueen.

CadastralZoning

voidable

Paikkatietokohdetyypin CadastralZoning rajoitteet

estimatedAccuracy-attribuutin arvo on annettava metreinä.

Alemman tason palstojen ryhmittelyalueen on oltava osa ylemmän tason palstojen ryhmittelyaluetta.

6.2.   Koodiluettelot

6.2.1.   Palstojen ryhmittelyalueen taso (CadastralZoningLevelValue)

Palstojen ryhmittelyalueiden hierarkiatasot.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

6.3.   Paikkatietoryhmäkohtaiset vaatimukset

6.3.1.   Geometrian esitysmuoto

1.

Tässä osassa määriteltyjen sijainnillisten ominaisuuksien arvoaluetta ei ole rajattu standardissa EN ISO 19125-1 määriteltyyn Simple Feature -skeemaan.

2.

Jos kiinteistörajat ilmoitetaan, palstan reunaviivoja vastaavien kiinteistörajojen on muodostettava suljettu piiri.

6.3.2.   Tietokohdeviitteiden mallintaminen

Kaikissa paikkatietokohdetyypin CadastralParcel ilmentymissä on oltava temaattisena tunnisteena attribuutti nationalCadastralReference. Käyttäjien on tämän attribuutin avulla voitava luoda yhteys oikeuksiin, omistajiin ja muuhun kiinteistötietoon kansallisessa kiinteistörekisterissä tai vastaavassa.

6.3.3.   Koordinaattijärjestelmät

Jos paikkatietoryhmään ”Kiinteistöt” liittyvä tietoaineisto asetetaan saataville tasokoordinaatistossa käyttäen Lambert Conformal Conic -projektiota, se on asetettava saataville myös vähintään yhdessä muussa kohdissa 1.3.1, 1.3.2 tai 1.3.3 mainitussa koordinaattijärjestelmässä.

6.4.   Esitystapasäännöt

6.4.1.   Karttatasot

Paikkatietoryhmän ”Kiinteistöt” karttatasot

Karttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

CP.CadastralParcel

Palsta

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Palstojen ryhmittelyalue

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Kiinteistöraja

CadastralBoundary

7.   LIIKENNEVERKOT

7.1.   Määritelmät

Edellä 2 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

”lentopaikan mittapisteellä” tarkoitetaan lentopaikalle osoitettua maantieteellistä sijaintia, joka sijaitsee lähellä lentopaikan alustavaa tai suunniteltua geometristä keskipistettä ja säilyy yleensä alkuperäisellä paikallaan,

”lento-/helikopteriasemalla” tarkoitetaan sellaista määriteltyä maa- tai vesialuetta rakennuksineen, laitteineen ja varusteineen, joka on tarkoitettu kokonaan tai osittain käytettäväksi ilma-alusten/helikopterien saapumista, lähtemistä ja maan tai veden päällä siirtymistä varten,

”syväväylällä” tarkoitetaan määritellyllä alueella määriteltyjen rajojen sisällä kulkevaa vesireittiä, joka on virheettömästi mitattu ja raivattu pohja- ja uppoesteistä tiettyyn ilmoitettuun vähimmäissyvyyteen,

”liikennemuodon vaihtopaikalla” tarkoitetaan eri liikennemuotoja edustavien eri liikenneverkkojen kahden elementin välistä liitosta, joka antaa mahdollisuuden siirtää kuljetettavia yksiköitä (ihmisiä, tavaroita jne.) liikennemuodosta toiseen,

”lineaarisella elementillä” tarkoitetaan yksiulotteista kohdetta, joka toimii akselina, jonka myötäisesti lineaariviittaus suoritetaan,

”lineaariviittauksella” tarkoitetaan sijainnin määrittämistä suhteessa yksiulotteiseen kohteeseen kyseisen elementin myötäisenä mittaustuloksena (ja valinnaisesti poikkeamana elementistä),

”suunnistuslaitteistolla” tarkoitetaan maan pinnalla sijaitsevaa fyysistä suunnistuslaitteistoa, jollaisia ovat esimerkiksi VOR (Very High Frequency Omnidirectional Radio Range), DME (Distance Measuring Equipment), suuntalähettimet, TACAN (Tactical Air Navigation Beacon) ja jotka toimivat apuna ohjattaessa lentoliikennettä turvallisesti olemassa olevilla lentoreiteillä,

”kohdeviittauksella” tarkoitetaan kohteen sijainnillisen ulottuvuuden ilmaisemista viittaamalla olemassa olevaan paikkatietokohteeseen tai paikkatietokohdejoukkoon,

”ratapihalla” tarkoitetaan aluetta, jolla sijaitsee rinnakkain monta (yleensä yli kaksi) toisiinsa yhteydessä olevaa raidetta, joita käytetään junien pysäyttämiseksi rahdin lastaamista/purkua varten häiritsemättä liikennettä pääradalla,

”merkitsevällä pisteellä” tarkoitetaan yksilöityä maantieteellistä sijaintia, jonka avulla määritellään Air Traffic Service -reitti (ATS-reitti) tai ilma-aluksen lentosuunta tai jota käytetään muihin navigointi-/ATS-tarkoituksiin, dynaaminen segmentointi: menetelmä jolla sidotaan ominaisuustiedot liikenneverkkoon siten, että liikenneverkko on riippumaton ominaisuustiedon ilmentymistä staattinen segmentointi: menetelmä, jolla sidotaan ominaisuustiedot liikenneverkkoon siten, että ominaisuustiedot katkovat liikenneverkon peruselementtejä.

7.2.   Paikkatietoryhmän ”Liikenneverkot” rakenne

Paikkatietoryhmälle ”Liikenneverkot” määritellyt tyypit on ryhmitelty seuraaviin paketteihin:

Yhteiset liikenne-elementit

Ilmaliikenneverkko

Kaapeliliikenneverkko

Raideliikenneverkko

Tieliikenneverkko

Vesiliikenneverkko

7.3.   Yhteiset liikenne-elementit

7.3.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Yhteisiin liikenne-elementteihin liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

Kulkurajoitus

Kohteen tila

Ylläpitoviranomainen

Merkkipaalu

Omistajaviranomainen

Kulkuneuvorajoitus

Liikennevirran suunta

Liikennealue

Liikennelinkki

Liikennelinkkisarja

Liikennelinkkijoukko

Liikenneverkko

Liikennesolmupiste

Liikenneobjekti

Liikennepiste

Liikenneominaisuus

Vertikaalinen sijainti

7.3.1.1.   Kulkurajoitus (AccessRestriction)

Liikenne-elementtiin pääsyn rajoitus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin AccessRestriction attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

restriction

Kulunrajoituksen luonne.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Kohteen tila (ConditionOfFacility)

Liikenneverkkoelementin tila sen valmiusasteen ja käytön suhteen.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin ConditionOfFacility attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

currentStatus

Liikenneverkkoelementin nykytila sen valmiusasteen ja käytön suhteen.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Ylläpitoviranomainen (MaintenanceAuthority)

Liikenne-elementin ylläpidosta vastaava viranomainen.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin MaintenanceAuthority attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

authority

Ylläpitoviranomaisen tunnistetieto.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Merkkipaalu (MarkerPost)

Liikenneverkon reitin varrelle, yleensä säännöllisin välein, asetettu merkki, joka osoittaa etäisyyden reitin alusta tai muusta viitepisteestä merkin sijaintipaikkaan.

Tämä tyyppi on TransportPoint-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin MarkerPost attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

location

Etäisyys reitin alusta tai muusta viitepisteestä merkin sijaintipaikkaan.

Distance

 


Paikkatietokohdetyypin MarkerPost suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

route

Liikenneverkon reitti, jonka varrella merkkipaalu sijaitsee.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Omistajaviranomainen (OwnerAuthority)

Viranomainen, joka omistaa liikenne-elementin.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin OwnerAuthority attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

authority

Omistajaviranomaisen tunnistetieto.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Kulkuneuvorajoitus (RestrictionForVehicles)

Kulkuneuvoja koskeva rajoitus liikenne-elementissä.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RestrictionForVehicles attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

measure

Toimenpide, jolla rajoitus on toteutettu.

Measure

 

restrictionType

Rajoituksen tyyppi.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Liikennevirran suunta (TrafficFlowDirection)

Ilmaisee liikennevirran suunnan suhteessa liikennelinkin vektorin suuntaan.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin TrafficFlowDirection attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

direction

Ilmaisee liikennevirran suunnan.

LinkDirectionValue

 

Paikkatietokohdetyypin TrafficFlowDirection rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan Link- tai LinkSequence-tyyppiseen paikkatietokohteeseen.

7.3.1.8.   Liikennealue (TransportArea)

Pinta, joka edustaa liikenneverkon elementin tilaulottuvuutta.

Tämä tyyppi on NetworkArea-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on TransportObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin TransportArea attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

validFrom

Liikennealueen syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikennealuetta ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

Paikkatietokohdetyypin TransportArea rajoitteet

Kaikilla liikennealueilla on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.9.   Liikennelinkki (TransportLink)

Lineaarinen tietokohde, joka liikenneverkon geometriaa ja kytköksiä verkon kahden pisteen välillä.

Tämä tyyppi on Link-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on TransportObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin TransportLink attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

validFrom

Liikennelinkin syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikennelinkkiä ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

Paikkatietokohdetyypin TransportLink rajoitteet

Kaikilla liikennelinkeillä on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.10.   Liikennelinkkisarja (TransportLinkSequence)

Lineaarinen tietokohde, joka koostuu järjestetystä kokoelmasta liikennelinkkejä ja edustaa liikenneverkossa katkeamatonta väylää ilman haarautumia. Elementillä on tietty alku ja loppu, ja jokainen sijainti liikennelinkkisarjassa voidaan yksilöidä yksittäisellä parametrilla, kuten pituudella. Se kuvaa liikenneverkon elementtiä, jota luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus.

Tämä tyyppi on LinkSequence-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on TransportObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin TransportLinkSequence attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

validFrom

Liikennelinkkisarjan syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikennelinkkisarjaa ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

Paikkatietokohdetyypin TransportLinkSequence rajoitteet

Liikennelinkkisarjan on koostuttava liikennelinkeistä, jotka kaikki kuuluvat samaan liikenneverkkoon.

Kaikilla liikennelinkkisarjoilla on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.11.   Liikennelinkkijoukko (TransportLinkSet)

Kokoelma liikennelinkkisarjoja ja/tai yksittäisiä liikennelinkkejä, joilla on liikenneverkossa erityinen tehtävä tai merkitys.

Tämä tyyppi on LinkSet-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on TransportObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin TransportLinkSet attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

validFrom

Liikennelinkkijoukon syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikennelinkkijoukkoa ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

Paikkatietokohdetyypin TransportLinkSet suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

post

Merkkipaalu liikenneverkon reitin varrella.

MarkerPost

voidable

Paikkatietokohdetyypin TransportLinkSet rajoitteet

Liikennelinkkijoukon on koostuttava liikennelinkeistä ja/tai liikennelinkkisarjoista, jotka kaikki kuuluvat samaan liikenneverkkoon.

Kaikilla liikennelinkkijoukoilla on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.12.   Liikenneverkko (TransportNetwork)

Kokoelma verkkoelementtejä, jotka kuuluvat yksittäiseen liikennemuotoon.

Tämä tyyppi on Network-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin TransportNetwork attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

typeOfTransport

Verkon käyttämään infrastruktuuriin perustuva liikenneverkon tyyppi.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Liikennesolmupiste (TransportNode)

Pistemäinen tietokohde, joka kuvaa liityntöjä.

Tämä tyyppi on Node-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on TransportObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin TransportNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

validFrom

Liikennesolmupisteen syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikennesolmupistea ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

Paikkatietokohdetyypin TransportNode rajoitteet

Kaikilla liikennesolmupisteillä on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.14.   Liikenneobjekti (TransportObject)

Reaalimaailman liikenneverkon objektien yksilöinnin perusta.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin TransportObject attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geographicalName

Paikannimi, jolla liikenneverkon kohde yksilöidään reaalimaailmassa. Tarjoaa ”avaimen”, jonka avulla objektin eri ilmentymät voidaan implisiittisesti assosioida toisiinsa.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Liikennepiste (TransportPoint)

Pistemäinen tietokohde – joka ei ole solmupiste – joka edustaa liikenneverkon elementin sijaintia.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on TransportObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin TransportPoint attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geometry

Liikennepisteen sijainti.

GM_Point

 

validFrom

Liikennepisteen syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikennepistettä ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

Paikkatietokohdetyypin TransportPoint rajoitteet

Kaikilla liikennepisteillä on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.16.   Liikenneominaisuus (TransportProperty)

Viittaus verkon ominaisuuteen. Ominaisuus voi koskea kyseistä verkkoa kokonaisuudessaan tai lineaaristen paikkatietokohteiden tapauksessa se voidaan kuvata lineaariviittein.

Tämä tyyppi on NetworkProperty-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin TransportProperty attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

validFrom

Liikenneominaisuuden syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikenneominaisuutta ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

Paikkatietokohdetyypin TransportProperty rajoitteet

Kaikilla liikenneominaisuuksilla on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.17.   Vertikaalinen sijainti (VerticalPosition)

Vertikaalinen taso suhteessa muihin liikenneverkkoelementteihin.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin VerticalPosition attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

verticalPosition

Liikenne-elementin suhteellinen vertikaalinen asema.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.   Arvojoukot

7.3.2.1.   Liikennetyyppi (TransportTypeValue)

Liikenneverkkojen mahdolliset tyypit.

Arvojoukolle TransportTypeValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

air

Liikenneverkko koostuu ilmaliikenteestä.

cable

Liikenneverkko koostuu kaapeliliikenteestä.

rail

Liikenneverkko koostuu raideliikenteestä.

road

Liikenneverkko koostuu tieliikenteestä.

water

Liikenneverkko koostuu vesiliikenteestä.

7.3.3.   Koodiluettelot

7.3.3.1.   Kulkurajoituksen tyypit (AccessRestrictionValue)

Liikenne-elementin käyttöä koskevat eri rajoitustyypit.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.3.3.2.   Rajoitustyyppi (RestrictionTypeValue)

Mahdolliset rajoitukset liikenne-elementtiin pääseville kulkuneuvoille.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.4.   Ilmaliikenneverkko

7.4.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Ilmaliikenneverkkoon liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

Lentopaikka-alue

Lentopaikkaluokka

Lentopaikkasolmupiste

Lentopaikkatyyppi

Ilmalinkki

Ilmalinkkisarja

Ilmasolmupiste

Ilmareitti

Ilmareittilinkki

Ilmatila-alue

Asematasoalue

Ilmailukohteen tila

Määrätty piste

Elementin pituus

Elementin leveys

Korkeus merenpinnasta

Mittarilähestymismenettely

Alempi korkeusraja

Suunnistuslaite

Menettelylinkki

Kiitotiealue

Kiitotien keskilinjan piste

Vakiomittarisaapuminen

Vakiomittarilähtö

Pinnanmuodostus

Rullausalue

Nousu- ja laskeutumistasoalue

Ylempi korkeusraja

Käyttörajoitus

7.4.1.1.   Lentopaikka-alue (AerodromeArea)

Erikseen määritelty maa- tai vesialue rakennuksineen, laitteineen ja varusteineen, joka on tarkoitettu kokonaan tai osittain käytettäväksi ilma-alusten/helikopterien saapumista, lähtemistä ja maan tai veden päällä siirtymistä varten.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.4.1.2.   Lentopaikkaluokka (AerodromeCategory)

Lentopaikan luokitus sen tarjoamien ilmaliikennepalvelujen laajuuden ja merkityksen perusteella.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin AerodromeCategory attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

aerodromeCategory

Lentopaikan luokituksen ilmaiseva arvo.

AerodromeCategoryValue

 

Paikkatietokohdetyypin AerodromeCategory rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on lentopaikkasolmupiste tai lentopaikka-alue.

7.4.1.3.   Lentopaikkasolmupiste (AerodromeNode)

Lentopaikkana toimivan lentoaseman/helikopteriaseman viitepisteessä sijaitseva solmupiste, jota käytetään sen kuvaamisen yksinkertaistetussa muodossa.

Tämä tyyppi on AirNode-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin AerodromeNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designatorIATA

Lentopaikan (lentoaseman/helikopterikentän) kolmikirjaiminen IATA-tunnus.

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

Lentopaikan (lentoaseman/helikopterikentän) nelikirjaiminen ICAO-sijaintitunnus asiakirjan ICAO DOC 7910 mukaisesti.

CharacterString

voidable


Paikkatietokohdetyypin AerodromeNode suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

controlTowers

Lentopaikkaan (lentoasemaan/helikopterikenttään) kuuluvien valvontatornien joukko.

Tyyppi määritellään paikkatietoryhmässä ”Rakennukset”.

voidable

7.4.1.4.   Lentopaikkatyyppi (AerodromeType)

Koodi, joka ilmoittaa lentopaikan tyypin.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin AerodromeType attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

aerodromeType

Lentopaikan tyyppi.

AerodromeTypeValue

 

Paikkatietokohdetyypin AerodromeType rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on lentopaikkasolmupiste tai lentopaikka-alue.

7.4.1.5.   Ilmalinkki (AirLink)

Lineaarinen tietokohde, joka kuvaa ilmaliikenneverkon geometriaa ja kytköksiä verkon kahden pisteen välillä.

Tämä tyyppi on TransportLink-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

7.4.1.6.   Ilmalinkkisarja (AirLinkSequence)

Lineaarinen tietokohde, joka koostuu järjestetystä kokoelmasta ilmalinkkejä ja edustaa ilmaliikenneverkossa katkeamatonta väylää ilman haarautumia.

Tämä tyyppi on TransportLinkSequence-tyypin alityyppi.

7.4.1.7.   Ilmasolmupiste (AirNode)

Ilmaliikenneverkossa esiintyvä solmukohta.

Tämä tyyppi on TransportNode-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin AirNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

significantPoint

Attribuutti, joka osoittaa sen, onko ilmasolmupiste merkitsevä piste vai ei.

Boolean

 

7.4.1.8.   Ilmareitti (AirRoute)

Määritelty reitti, jonka tarkoituksena on kanavoida liikennevirta ilmaliikennepalvelujen edellyttämällä tavalla lähtö- ja alkunousuvaiheesta lähestymis- ja laskeutumisvaiheen alkamiseen.

Tämä tyyppi on TransportLinkSet-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin AirRoute attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

airRouteType

Reittiluokitus.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Ilmareitin yksilöivä koodi tai tunnus.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Ilmareittilinkki (AirRouteLink)

Reitin osa, joka yleensä lennetään ilman välilaskua, ja joka määritellään kahdella peräkkäisellä merkitsevällä pisteellä.

Tämä tyyppi on AirLink-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin AirRouteLink attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

airRouteLinkClass

Ilmareittilinkin luokka tai tyyppi.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Ilmatila-alue (AirspaceArea)

Määritelty tila ilmassa, kuvataan horisontaalisena, vertikaalisesti rajattuna projektiona.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin AirspaceArea attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

AirspaceAreaType

Koodi, joka ilmaisee tietyn ilmatilan yleiseen rakenteen tai yleiset ominaispiirteet.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Asematasoalue (ApronArea)

Lentopaikalla/helikopterikentällä sijaitseva määritelty alue, jota on tarkoitus käyttää matkustajien, postin tai rahdin lastaamiseen lentokoneisiin/helikoptereihin tai purkamiseen niistä, tai lentokoneiden/helikopterien tankkaamista, pysäköintiä tai huoltoa varten.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.4.1.12.   Ilmailukohteen tila (ConditionOfAirFacility)

Ilmaliikenneverkkoelementin tila sen valmiusasteen ja käytön suhteen.

Tämä tyyppi on ConditionOfFacility-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin ConditionOfAirFacility rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on lentopaikkasolmupiste, lentopaikka-alue tai kiitotiealue.

7.4.1.13.   Määrätty piste (DesignatedPoint)

Maantieteellinen sijainti, jota ei ole merkitty radionavigointilaitteen sijaintipaikalla, mutta jota käytetään ATS-reitin tai ilma-aluksen lentoreitin määrittelyyn tai muuhun navigointi- tai ATS-tarkoitukseen.

Tämä tyyppi on AirNode-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin DesignatedPoint attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Pisteen koodimuotoinen tunniste.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Elementin pituus (ElementLength)

Elementin fyysinen pituus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin ElementLength attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

length

Elementin fyysinen pituus.

Measure

 

Paikkatietokohdetyypin ElementLength rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on kiitotiealue, rullausalue tai nousu- ja laskeutumistasoalue.

7.4.1.15.   Elementin leveys (ElementWidth)

Elementin fyysinen leveys.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin ElementWidth attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

width

Elementin fyysinen leveys.

Measure

 

Paikkatietokohdetyypin ElementWidth rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on kiitotiealue, rullausalue tai nousu- ja laskeutumistasoalue.

7.4.1.16.   Korkeus merenpinnasta (FieldElevation)

Lentopaikan korkeus ilmaistuna lentopaikan laskeutumisalueen korkeimman pisteen vertikaalisena etäisyytenä keskimääräisestä merenpinnasta.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin FieldElevation attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

altitude

Kentän korkeusarvo.

Measure

 

Paikkatietokohdetyypin FieldElevation rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on lentopaikkasolmupiste tai lentopaikka-alue.

7.4.1.17.   Mittarilähestymismenettely (InstrumentApproachProcedure)

Sarja lentoinstrumentteihin liittyviä ennalta määriteltyjä toimintoja, joilla vältetään määritellyllä tavalla esteet alkulähestymisrastista tai, soveltuvin osin, määritellyn saapumisreitin alusta pisteeseen, josta lähtien laskeutuminen voidaan saattaa päätökseen ja sen jälkeen, ellei laskeutumista ole saatettu päätökseen, pisteeseen, jossa sovelletaan odotusvaiheen tai matkalentovaiheen estevarakriteerejä.

Tämä tyyppi on ProcedureLink-tyypin alityyppi.

7.4.1.18.   Alempi korkeusraja (LowerAltitudeLimit)

Korkeus, joka määrittelee ilmaliikenneverkon kohteen alarajan.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin LowerAltitudeLimit attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

altitude

Korkeusrajan arvo.

Measure

 

Paikkatietokohdetyypin LowerAltitudeLimit rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on ilmareittilinkki tai ilmatila-alue.

7.4.1.19.   Suunnistuslaite (Navaid)

Yksi tai useampi navigointipalveluja tarjoava suunnistuslaitteisto.

Tämä tyyppi on AirNode-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin Navaid attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Suunnistuslaitejärjestelmälle annettu koodimuotoinen tunniste.

CharacterString

voidable

navaidType

Suunnistuslaitteen tarjoaman palvelun tyyppi.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Menettelylinkki (ProcedureLink)

Sarja ennalta määriteltyjä toimintoja, joilla vältetään määritellyllä tavalla esteet.

Tämä tyyppi on AirLink-tyypin alityyppi.

7.4.1.21.   Kiitotiealue (RunwayArea)

Maalla sijaitsevan lentopaikan/helikopterikentän suorakulmainen alue, joka on rakennettu ilma-alusten laskeutumista ja lentoonlähtöä varten.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RunwayArea attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Kiitotien täydellinen tekstimuotoinen tunnus, jonka avulla se voidaan yksilöidä, jos samalla lentopaikalla/helikopterikentällä on useita kiitoteitä.

CharacterString

voidable

runwayType

Kiitotien tyyppi: joko kiitorata lentokoneille tai loppulähestymis- ja lentoonlähtöalue (FATO) helikoptereille.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Kiitotien keskilinjan piste (RunwayCentrelinePoint)

Toiminnallisesti merkittävä piste kiitotien suuntaisella keskilinjalla.

Tämä tyyppi on AirNode-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RunwayCentrelinePoint attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

pointRole

Pisteen tehtävä kiitotien suuntaisella keskilinjalla.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Vakiomittarisaapuminen (StandardInstrumentArrival)

Nimetty mittarilentosäännön (IFR) alainen saapumisreitti, joka yhdistää yleensä ATS-reitillä sijaitsevan merkityksellisen pisteen pisteeseen, josta lähtien voidaan noudattaa julkaista mittarilähestymismenettelyä.

Tämä tyyppi on ProcedureLink-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin StandardInstrumentArrival attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Vakiomittarisaapumisen tekstimuotoinen tunnus.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Vakiomittarilähtö (StandardInstrumentDeparture)

Nimetty mittarilentosäännön (IFR) alainen lähtöreitti, joka yhdistää lentopaikan tai sen tietyn kiitotien yleensä ATS-reitillä sijaitsevaan määriteltyyn merkitykselliseen pisteeseen, josta lennon matkalentovaihe alkaa.

Tämä tyyppi on ProcedureLink-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin StandardInstrumentDeparture attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Vakiomittarilähdön täydellinen tekstimuotoinen tunnus.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Pinnanmuodostus (SurfaceComposition)

Lentopaikkaan/helikopterikenttään liittyvän pinnan koostumus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin SurfaceComposition attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

surfaceComposition

Lentopaikkaan/helikopterikenttään liittyvän pinnan koostumuksen ilmaiseva koodi.

SurfaceCompositionValue

 

Paikkatietokohdetyypin SurfaceComposition rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on kiitotiealue, rullausalue, asematasoalue tai nousu- ja laskeutumistasoalue.

7.4.1.26.   Rullausalue (TaxiwayArea)

Lentopaikalla/helikopterikentällä sijaitseva ilma-alusten/helikopterien rullausta varten määritelty väylä, joka muodostaa yhteyden lentopaikan kahden osan välillä.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin TaxiwayArea attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Rullausalueen tekstimuotoinen tunnus.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Nousu- ja laskeutumistasoalue (TouchDownLiftOff)

Kantava alue, jolle helikopteri voi laskeutua tai jolta se voi nousta.

Tämä tyyppi on AirNode-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin TouchDownLiftOff attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Nousu- ja laskeutumistason tekstimuotoinen tunnus.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Ylempi korkeusraja (UpperAltitudeLimit)

Korkeus, joka määrittelee ilmaliikenneverkon kohteen ylärajan.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin UpperAltitudeLimit attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

altitude

Korkeusrajan arvo.

Measure

 

Paikkatietokohdetyypin UpperAltitudeLimit rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on ilmareittilinkki tai ilmatila-alue.

7.4.1.29.   Käyttörajoitus (UseRestriction)

Ilmaliikenneverkon kohteen käytön rajoitukset.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin UseRestriction attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

restriction

Ilmaliikenneverkon kohteen käyttörajoituksen tyyppi.

AirUseRestrictionValue

 

Paikkatietokohdetyypin UseRestriction rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on ilmareitti, ilmalinkki (tai erikoistettu ilmalinkki), ilmasolmupiste (tai erikoistettu ilmasolmupiste) tai lentopaikka-alue.

7.4.2.   Koodiluettelot

7.4.2.1.   Lentopaikkaluokka (AerodromeCategoryValue)

Lentopaikan luokitus sen tarjoamien ilmaliikennepalvelujen laajuuden ja merkityksen perusteella.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.4.2.2.   Lentopaikkatyyppi (AerodromeTypeValue)

Koodi, joka ilmaiseen sen, onko kyseessä lentopaikka vai helikopterikenttä.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.4.2.3.   Ilmareittilinkkiluokka (AirRouteLinkClassValue)

Reitin tyyppi navigoinnin näkökulmasta.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.4.2.4.   Ilmareittityyppi (AirRouteTypeValue)

Reitin luokitus, joka on joko ATS-reitti tai Pohjois-Atlantin lentosuunta (North Atlantic Track).

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.4.2.5.   Ilmailun käyttörajoitus (AirUseRestrictionValue)

Ilmaliikenneverkon kohteen käyttörajoitukset.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.4.2.6.   Ilmatila-alueen tyyppi (AirspaceAreaTypeValue)

Ilmatilan tunnistetut tyypit.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.4.2.7.   Suunnistuslaitteen tyyppi (NavaidTypeValue)

Suunnistuspalvelujen tyypit.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.4.2.8.   Pisteen tehtävä (PointRoleValue)

Kiitotien keskilinjan pisteen tehtävä.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.4.2.9.   Kiitotien tyyppi (RunwayTypeValue)

Koodi, jolla tehdään erotellaan toisista lentokoneiden kiitotiet ja helikopterien FATOt.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.4.2.10.   Pinnanmuodostus (SurfaceCompositionValue)

Koodi, joka ilmaisee pinnan koostumuksen.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.5.   Kaapeliliikenneverkko

7.5.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Kaapeliliikenneverkkoon liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

Kaapelitielinkki

Kaapelitielinkkisarja

Kaapelitielinkkijoukko

Kaapelitiesolmupiste

7.5.1.1.   Kaapelitielinkki (CablewayLink)

Lineaarinen tietokohde, joka kuvaa kaapeliverkon geometriaa ja kytköksiä kaapelitieliikenneverkon kahden pisteen välillä.

Tämä tyyppi on TransportLink-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin CablewayLink attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

cablewayType

Kaapelitieliikennetyyppi.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Kaapelitielinkkisarja (CablewayLinkSequence)

Järjestetty kokoelma kaapelitielinkkejä, joita luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus.

Tämä tyyppi on TransportLinkSequence-tyypin alityyppi.

7.5.1.3.   Kaapelitielinkkijoukko (CablewayLinkSet)

Kokoelma kaapelitielinkkisarjoja ja/tai yksittäisiä kaapelitielinkkejä, joilla on kaapeliliikenneverkossa erityinen tehtävä tai merkitys.

Tämä tyyppi on TransportLinkSet-tyypin alityyppi.

7.5.1.4.   Kaapelitiesolmupiste (CablewayNode)

Pistemäinen tietokohde, jota käytetään kuvaan kahdenperäkkäisen kaapelitielinkin yhteyttä.

Tämä tyyppi on TransportNode-tyypin alityyppi.

7.5.2.   Koodiluettelot

7.5.2.1.   Kaapelitien tyyppi (CablewayTypeValue)

Kaapeliliikenteen mahdolliset tyypit.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.6.   Raideliikenneverkko

7.6.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Raideliikenneverkkoon liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

Rakenteellinen nopeus

Nimellinen raideleveys

Raiteiden lukumäärä

Raiteen alle jäävä alue

Sähköistetty rataosa

Rataosa

Ratalinkki

Ratalinkkisarja

Ratasolmupiste

Rautatieliikennepaikka

Rautatieliikennepaikkakoodi

Rautatieliikennepaikkasolmupiste

Ratatyyppi

Radan käyttö

Ratapiha-alue

Ratapihasolmupiste

7.6.1.1.   Rakenteellinen nopeus (DesignSpeed)

Enimmäisnopeus, jolle rataosa on suunniteltu.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin DesignSpeed attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

speed

Enimmäisnopeus, jolle rataosa on suunniteltu.

Velocity

 

Paikkatietokohdetyypin DesignSpeed rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.2.   Nimellinen raideleveys (NominalTrackGauge)

Raiteen kahden ulommaisen kiskon välinen nimellisetäisyys (raideleveys).

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin NominalTrackGauge attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

nominalGauge

Yksittäinen arvo, joka ilmaisee raideleveyden.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Raiteen raideleveyden kuvaus sumeana luokkana suhteessa Euroopan vakionimellisraideleveyteen.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Paikkatietokohdetyypin NominalTrackGauge rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.3.   Raiteiden lukumäärä (NumberOfTracks)

Raiteiden määrä rataosalla.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin NumberOfTracks attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Osoittaa sen, onko raiteiden lukumäärä laskettu vähimmäis- vai enimmäismääränä.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Raiteiden lukumäärä.

Integer

 

Paikkatietokohdetyypin NumberOfTracks rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.4.   Raiteen alle jäävä alue (RailwayArea)

Raiteen käytössä oleva alue, tukikerros mukaan luettuna.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.6.1.5.   Sähköistetty rataosa (RailwayElectrification)

Tieto siitä, onko rataosalla sähköjärjestelmä, josta voidaan saada käyttövoimaa sitä pitkin kulkeville kulkuneuvoille.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RailwayElectrification attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

electrified

Tieto siitä, onko rataosalla sähköjärjestelmä, josta voidaan saada käyttövoimaa sitä pitkin kulkeville kulkuneuvoille.

Boolean

 

Paikkatietokohdetyypin RailwayElectrification rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.6.   Rataosa (RailwayLine)

Järjestetty kokoelma ratalinkkisarjoja ja/tai yksittäisiä ratalinkkejä, joita luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus.

Tämä tyyppi on TransportLinkSet-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RailwayLine attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

railwayLineCode

Jäsenvaltion sisällä yksilöivä rataosalle annettu koodi.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Ratalinkki (RailwayLink)

Lineaarinen tietokohde, joka kuvaa raideliikenneverkon geometriaa ja kytköksiä verkon kahden pisteen välillä.

Tämä tyyppi on TransportLink-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RailwayLink attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

fictitious

Ratalinkki ei edusta todellista ja olemassa olevaa rataa, vaan kuvitteellista kulkureittiä.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Ratalinkkisarja (RailwayLinkSequence)

Lineaarinen tietokohde, joka koostuu järjestetystä kokoelmasta ratalinkkejä ja edustaa rataverkossa katkeamatonta väylää ilman haarautumia. Elementillä on tietty alku ja loppu, ja jokainen sijainti ratalinkkisarjassa voidaan yksilöidä yksittäisellä parametrilla, kuten pituudella. Se kuvaa rataverkon elementtiä, jota luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus.

Tämä tyyppi on TransportLinkSequence-tyypin alityyppi.

7.6.1.9.   Ratasolmupiste (RailwayNode)

Pistemäinen tietokohde, joka edustaa rataverkon merkityksellistä pistettä tai määrittelee raiteiden risteymäkohdan verkon kytkösten kuvaamiseksi.

Tämä tyyppi on TransportNode-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RailwayNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

formOfNode

Ratasolmupisteen tehtävä rataverkossa.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Rautatieliikennepaikka (RailwayStationArea)

Aluemuotoinen paikkatietokohde, jota käytetään kuvastamaan rautatieliikennepaikan toimintojen hoitamiseen käytettyjen tilojen (rakennusten, ratapihojen, rakenteiden ja laitteistojen) topografisia rajoja.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.6.1.11.   Rautatieliikennepaikkakoodi (RailwayStationCode)

Rautatieliikennepaikan yksilöivä koodi.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RailwayStationCode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

stationCode

Rautatieliikennepaikan yksilöivä koodi.

CharacterString

 

Paikkatietokohdetyypin RailwayStationCode rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.12.   Rautatieliikennepaikkasolmupiste (RailwayStationNode)

Ratasolmupiste, joka edustaa rautatieliikennepaikan sijaintia raideliikenneverkossa.

Tämä tyyppi on RailwayNode-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RailwayStationNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

numberOfPlatforms

Arvo, joka ilmaisee rautatieliikennepaikan laiturien määrän.

Integer

voidable

Paikkatietokohdetyypin RailwayStationNode rajoitteet

Rautatieliikennepaikkasolmupisteen formOfNode-attribuutin arvon on aina oltava ”RailwayStop”.

7.6.1.13.   Ratatyyppi (RailwayType)

Raideliikennetyyppi, jota varten rata on suunniteltu.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RailwayType attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

type

Raideliikennetyyppi, jota varten rata on suunniteltu.

RailwayTypeValue

 

Paikkatietokohdetyypin RailwayType rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.14.   Radan käyttö (RailwayUse)

Rautatien nykyinen käyttötarkoitus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RailwayUse attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

use

Rautatien nykyinen käyttötarkoitus.

RailwayUseValue

 

Paikkatietokohdetyypin RailwayUse rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.15.   Ratapiha-alue (RailwayYardArea)

Aluemuotoinen paikkatietokohde, jota käytetään kuvastamaan ratapihan topografisia rajoja.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.6.1.16.   Ratapihasolmupiste (RailwayYardNode)

Ratapiha-alueella oleva ratasolmupiste.

Tämä tyyppi on RailwayNode-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RailwayYardNode rajoitteet

Ratapihasolmupisteen formOfNode-attribuutin arvon on aina oltava ”RailwayStop”.

7.6.2.   Arvojoukot

7.6.2.1.   Raiteiden vähimmäis- tai enimmäismäärä (MinMaxTrackValue)

Arvot joilla ilmaistaan, onko raiteiden lukumäärä annettu enimmäismääränä, vähimmäismääränä vai keskiarvona.

Arvojoukolle MinMaxTrackValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

average

Raiteiden määrä kuvaa keskiarvoa rataverkon tietyssä osassa.

maximum

Raiteiden määrä kuvaa enimmäismäärää rataverkon tietyssä osassa.

minimum

Raiteiden määrä kuvaa vähimmäismäärää rataverkon tietyssä osassa.

7.6.2.2.   Raideleveysluokka (TrackGaugeCategoryValue)

Rautatien luokitus sen nimellisen raideleveyden mukaan.

Arvojoukolle TrackGaugeCategoryValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

broad

Nimellinen raideleveys on standardia suurempi.

standard

Nimellinen raideleveys on sama kuin Euroopan standardi (1 435millimetriä).

narrow

Nimellinen raideleveys on standardia pienempi.

notApplicable

Nimellisen raideleveyden määritelmää ei sovelleta kyseisen tyyppiseen raideliikenteeseen.

7.6.3.   Koodiluettelot

7.6.3.1.   Ratasolmupisteen tehtävä (FormOfRailwayNodeValue)

Ratasolmupisteen mahdolliset tehtävät rataverkossa.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.6.3.2.   Raideliikennetyyppi (RailwayTypeValue)

Raideliikenteen mahdolliset tyypit.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.6.3.3.   Radan käyttö (RailwayUseValue)

Radan mahdolliset käyttötarkoitukset.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.7.   Tieliikenneverkko

7.7.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Tieliikenneverkkoon liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

E-tie

Tietyyppi

Toiminnallinen tieluokka

Kaistojen lukumäärä

Tie

Tiealue

Tielinkki

Tielinkkisarja

Tien nimi

Tiesolmupiste

Palvelualue

Palvelualueen tyyppi

Tien pinta

Tien leveys

Nopeusrajoitus

Ajorata

7.7.1.1.   E-tie (ERoad)

Kokoelma tielinkkisarjoja ja/tai yksittäisiä tielinkkejä, joka edustaa reittiä, joka on osa kansainvälistä E-tieverkostoa ja jolla on eurooppalainen tienumero.

Tämä tyyppi on TransportLinkSet-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin ERoad attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

europeanRouteNumber

Koodi, joka yksilöi reitin kansainvälisessä E-tieverkostossa. Koodissa on aina ensimmäisenä kirjain ”E”, jota seuraa yksi-, kaksi- tai kolminumeroinen luku.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Tietyyppi (FormOfWay)

Tielinkin fyysisiin ominaisuuksiin perustuva luokitus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin FormOfWay attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

formOfWay

Tien fyysinen muoto.

FormOfWayValue

 

Paikkatietokohdetyypin FormOfWay rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.3.   Toiminnallinen tieluokka (FunctionalRoadClass)

Luokitus, joka perustuu kyseisen tien roolin merkitykseen tieverkossa.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin FunctionalRoadClass attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

functionalClass

Tielinkin toiminnallinen tärkeysluokitus tieverkossa.

FunctionalRoadClassValue

 

Paikkatietokohdetyypin FunctionalRoadClass rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.4.   Kaistojen lukumäärä (NumberOfLanes)

Tie-elementin kaistojen määrä.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin NumberOfLanes attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

direction

Ilmoittaa suunnan, jota kaistojen lukumäärä koskee.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Osoittaa sen, onko kaistojen lukumäärä laskettu vähimmäis- vai enimmäismääränä.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Kaistojen lukumäärä.

Integer

 

Paikkatietokohdetyypin NumberOfLanes rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.5.   Tie (Road)

Järjestetty kokoelma tielinkkisarjoja ja/tai yksittäisiä tielinkkejä, joita luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus.

Tämä tyyppi on TransportLinkSet-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin Road attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

localRoadCode

Paikallisen tieviranomaisen tielle antama tunnuskoodi.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Tien kansallinen numero.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Tiealue (RoadArea)

Pinta, joka ulottuu tien rajoille, mukaan luettuina ajoneuvoalueet ja muut sen osat.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.7.1.7.   Tielinkki (RoadLink)

Lineaarinen tietokohde, joka kuvaa tieliikenneverkon geometriaa ja kytköksiä verkon kahden pisteen välillä. Tielinkit voivat edustaa polkuja, polkupyöräteitä, yksiajorataisia teitä, moniajorataisia teitä ja jopa kuvitteellisia etenemisratoja liikenneaukiolla.

Tämä tyyppi on TransportLink-tyypin alityyppi.

7.7.1.8.   Tielinkkisarja (RoadLinkSequence)

Lineaarinen tietokohde, joka koostuu järjestetystä kokoelmasta tielinkkejä ja edustaa tieverkossa katkeamatonta väylää ilman haarautumia. Elementillä on tietty alku ja loppu, ja jokainen sijainti tielinkkisarjassa voidaan yksilöidä yksittäisellä parametrilla, kuten pituudella. Se kuvaa tieverkon elementtiä, jota luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus.

Tämä tyyppi on TransportLinkSequence-tyypin alityyppi.

7.7.1.9.   Tien nimi (RoadName)

Vastuuviranomaisen tielle osoittama nimi.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RoadName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

name

Tien nimi.

GeographicalName

 

Paikkatietokohdetyypin RoadName rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.10.   Tiesolmupiste (RoadNode)

Pistemuotoinen tietokohde, jota käytetään joko kuvaamaan kahden tielinkin kytköstä tai kuvaamaan merkittävää tietokohdetta, kuten palvelualuetta tai liikenneympyrää.

Tämä tyyppi on TransportNode-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RoadNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

formOfRoadNode

Kuvaus tiesolmupisteen tehtävästä tieliikenneverkossa.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Palvelualue (RoadServiceArea)

Tiehen liitetty tasoalue, joka keskittyy tarjoamaan palveluja tiellä liikkujille.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.7.1.12.   Palvelualueen tyyppi (RoadServiceType)

Kuvaus tiepalvelualueen tyypistä ja saatavilla olevista palveluista.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RoadServiceType attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

availableFacility

Tietyllä tiepalvelualueella saatavilla oleva palvelu.

ServiceFacilityValue

 

type

Tiepalvelualueen tyyppi.

RoadServiceTypeValue

 

Paikkatietokohdetyypin RoadServiceType rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan RoadServiceArea- tai RoadNode-tyyppiseen paikkatietokohteeseen (kun formOfRoadNode=roadServiceArea).

7.7.1.13.   Tien pinta (RoadSurfaceCategory)

Kyseisen tie-elementin pinnan tilan määre. Ilmoittaa sen, onko tie päällystetty vai päällystämätön.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RoadSurfaceCategory attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

surfaceCategory

Tien pinnan tyyppi.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Paikkatietokohdetyypin RoadSurfaceCategory rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.14.   Tien leveys (RoadWidth)

Tien leveys keskiarvolla mitattuna.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RoadWidth attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

measuredRoadPart

Ilmoittaa sen, mitä tien osaa width-attribuutin arvo koskee.

RoadPartValue

voidable

width

Tien leveysarvo.

Measure

 

Paikkatietokohdetyypin RoadWidth rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.15.   Nopeusrajoitus (SpeedLimit)

Ajoneuvojen nopeutta tiellä koskeva rajoitus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin SpeedLimit attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

areaCondition

Nopeusrajoitus on sidoksissa ympäristön olosuhteisiin.

AreaConditionValue

voidable

direction

Ilmoittaa suunnan, jota nopeusrajoitus koskee.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

Nopeusrajoituksen kohteena olevien kaistojen, ensimmäinen kohdekaista mukaan luettuna, lukumäärä.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Ilmaisee sen, koskeeko nopeusrajoitus enimmäis- vai vähimmäisnopeutta ja sen, onko se suositus.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Nopeusrajoituksen lähde.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Nopeusrajoituksen arvo.

Velocity

 

startLane

Ensimmäinen kaista, jota nopeusrajoitus koskee. Oikeanpuoleisen liikenteen maissa tämän attribuutin arvo 1 viittaa oikeanpuolimmaiseen kaistaan ja arvo kasvaa vasemmalle päin mentäessä; vasemmanpuoleisen liikenteen maissa tämän attribuutin arvo 1 viittaa vasemmanpuolimmaiseen kaistaan, ja arvo kasvaa oikealle päin mentäessä.

Integer

voidable

validityPeriod

Nopeusrajoituksen voimassaolokausi.

TM_Period

voidable

vehicleType

Ajoneuvotyyppi, johon nopeusrajoitus on rajattu.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Sääolosuhde, johon nopeusrajoitus on sidoksissa.

WeatherConditionValue

voidable

Paikkatietokohdetyypin SpeedLimit rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.16.   Ajorata (VehicleTrafficArea)

Pinta-alue, joka kuvastaa tien sitä osaa, jota käytetään tavanomaiseen ajoneuvoliikenteeseen.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.7.2.   Arvojoukot

7.7.2.1.   Toiminnallisen tieluokan arvot (FunctionalRoadClassValue)

Toiminnallisessa tieluokituksessa käytettävät arvot. Luokitus perustuu kyseisen tien roolin merkitykseen tieverkossa.

Arvojoukolle FunctionalRoadClassValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

mainRoad

Tietyn verkon tärkeimmät tiet.

firstClass

Tietyn verkon toiseksi tärkeimmät tiet.

secondClass

Tietyn verkon kolmanneksi tärkeimmät tiet.

thirdClass

Tietyn verkon neljänneksi tärkeimmät tiet.

fourthClass

Tietyn verkon viidenneksi tärkeimmät tiet.

fifthClass

Tietyn verkon kuudenneksi tärkeimmät tiet.

sixthClass

Tietyn verkon seitsemänneksi tärkeimmät tiet.

seventhClass

Tietyn verkon kahdeksanneksi tärkeimmät tiet.

eighthClass

Tietyn verkon yhdeksänneksi tärkeimmät tiet.

ninthClass

Tietyn verkon vähiten tärkeät tiet.

7.7.2.2.   Kaistojen vähimmäis- tai enimmäismäärä (MinMaxLaneValue)

Arvot, joilla ilmaistaan, onko kaistojen lukumäärä annettu enimmäismääränä, vähimmäismääränä vai keskiarvona.

Arvojoukolle MinMaxLaneValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

maximum

Kaistojen määrä kuvaa enimmäismäärää tieverkon tietyssä osassa.

minimum

Kaistojen määrä kuvaa vähimmäismäärää tieverkon tietyssä osassa.

average

Kaistojen määrä kuvaa keskiarvoa tieverkon tietyssä osassa.

7.7.2.3.   Nopeusrajoituksen arvot (SpeedLimitMinMaxValue)

Mahdolliset arvot, joilla voidaan osoittaa nopeusrajoituksen luonne.

Arvojoukolle SpeedLimitMinMaxValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

maximum

Nopeusrajoitus on enimmäisarvo.

minimum

Nopeusrajoitus on vähimmäisarvo.

recommendedMaximum

Nopeusrajoitus on suositeltu enimmäisarvo.

recommendedMinimum

Nopeusrajoitus on suositeltu vähimmäisarvo.

7.7.3.   Koodiluettelot

7.7.3.1.   Alue-ehto (AreaConditionValue)

Nopeusrajoitus riippuu alueesta.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.7.3.2.   Tiesolmupisteen luokitus (FormOfRoadNodeValue)

Tiesolmupisteen tehtävä.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.7.3.3.   Tietyypin luokitus (FormOfWayValue)

Tielinkin fyysisiin ominaisuuksiin perustuva luokitus.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.7.3.4.   Tien osa (RoadPartValue)

Ilmoittaa sen, mitä tien osaa tietyn mittauksen arvo koskee.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.7.3.5.   Palvelualueen tyyppi (RoadServiceTypeValue)

Tiepalvelualueiden tyypit.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.7.3.6.   Tien pinnan tyyppi (RoadSurfaceCategoryValue)

Arvot, joilla ilmaistaan, onko tie päällystetty vai päällystämätön.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.7.3.7.   Palvelun tyyppi (ServiceFacilityValue)

Tiepalvelualueella tarjottavat mahdolliset palvelumuodot.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.7.3.8.   Nopeusrajoituksen määräytymisen peruste (SpeedLimitSourceValue)

Nopeusrajoitusten mahdolliset lähteet.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.7.3.9.   Ajoneuvotyyppi (VehicleTypeValue)

Ajoneuvojen mahdolliset tyypit.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.7.3.10.   Sääolosuhde-ehto (WeatherConditionValue)

Arvot, joilla ilmaistaan sääolosuhteet, jotka vaikuttavat nopeusrajoituksiin.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.8.   Vesiliikenneverkko

7.8.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Tieliikenneverkkoon liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

Kiinteä merenkulun turvalaite

Kelluva merenkulun turvalaite

CEMT-luokitus

Vesiliikennekohteen tila

Väyläalue

Lauttaylitys

Lautan käyttötarkoitus

Sisävesitie

Meritie

Satama-alue

Satamasolmupiste

Vesikulkuneuvorajoitus

Liikennejakojärjestelmä

Liikennejakojärjestelmäalue

Liikennejakojärjestelmän risteys

Liikennejakojärjestelmän kaista

Liikennejakojärjestelmän kiertoliittymä

Liikennejakojärjestelmän erotin

Vesilinkkisarja

Vesisolmupiste

Vesiliikennevirran suunta

Vesitie

Vesitielinkki

Vesitiesolmupiste

7.8.1.1.   Kiinteä merenkulun turvalaite (Beacon)

Erityisesti tarkoitustaan varten rakennettu kohde, joka muodostaa selkeästi erottuvan merkin ja toimii kiinteänä navigointiapuna tai jota käytetään hydrografisessa tutkimustoiminnassa.

Tämä tyyppi on TransportPoint-tyypin alityyppi.

7.8.1.2.   Kelluva merenkulun turvalaite (Buoy)

Pohjaan tiettyyn (kartalle merkittyyn) paikkaan ankkuroitu kelluva kohde, jota käytetään navigointiapuna tai muihin erityistarkoituksiin.

Tämä tyyppi on TransportPoint-tyypin alityyppi.

7.8.1.3.   CEMT-luokitus (CEMTClass)

Euroopan liikenneministerikonferenssin (European Conference of Ministers of Transport, CEMT) hyväksymä sisävesitien CEMT-luokitus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin CEMTClass attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

CEMTClass

Arvo, joka ilmaisee sisävesitien CEMT-luokituksen.

CEMTClassValue

 

Paikkatietokohdetyypin CEMTClass rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa vesiliikenneverkkoa.

7.8.1.4.   Vesiliikennekohteen tila (ConditionOfWaterFacility)

Vesiliikenneverkkoelementin tila sen valmiusasteen ja käytön suhteen.

Tämä tyyppi on ConditionOfFacility-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin ConditionOfWaterFacility rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa vesiliikenneverkkoa.

7.8.1.5.   Väyläalue (FairwayArea)

Vesitien pääasiallinen kulkuväylä.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.8.1.6.   Lauttaylitys (FerryCrossing)

Erityinen vesitie, jonka tarkoituksena on mahdollistaa matkustajien, kulkuneuvojen tai muun lastin/rahdin kuljettaminen vesimuodostuman yli ja jota yleensä käytetään yhdistämään toisiinsa vähintään kaksi maaliikenneverkon solmupistettä.

Tämä tyyppi on Waterway-tyypin alityyppi.

7.8.1.7.   Lautan käyttötarkoitus (FerryUse)

Lauttaylityksellä harjoitettavan liikenteen tyyppi.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin FerryUse attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

ferryUse

Arvo, joka ilmaiseen lauttaylityksellä harjoitettavan liikenteen tyypin.

FerryUseValue

 

Paikkatietokohdetyypin FerryUse rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa vesiliikenneverkkoa.

7.8.1.8.   Sisävesitie (InlandWaterway)

Vesitie, joka sijoittuu mantereen sisävesille.

Tämä tyyppi on Waterway-tyypin alityyppi.

7.8.1.9.   Meritie (MarineWaterway)

Vesitie, joka sijoittuu merivesille.

Tämä tyyppi on Waterway-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin MarineWaterway attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

deepWaterRoute

Attribuutti, joka ilmeisee sen, onko meritie syvävesireitti.

Boolean

voidable

7.8.1.10.   Satama-alue (PortArea)

Aluemuotoinen paikkatietokohde, jota käytetään kuvastamaan meri- tai sisäsatama-alueen muodostavien toimintojen fyysisiä rajoja.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.8.1.11.   Satamasolmupiste (PortNode)

Pistemäinen tietokohde, jota käytetään kuvastamaan meri- tai sisäsatamaa yksinkertaistetussa muodossa ja joka sijaitsee suurin piirtein siinä vesimuodostuman rannan kohdassa, johon sataman sijoittuu.

Tämä tyyppi on WaterNode-tyypin alityyppi.

7.8.1.12.   Vesikulkuneuvorajoitus (RestrictionForWaterVehicles)

Vesikulkuneuvoja koskeva rajoitus liikenne-elementissä.

Tämä tyyppi on RestrictionForVehicles-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin RestrictionForWaterVehicles rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa vesiliikenneverkkoa.

7.8.1.13.   Liikennejakojärjestelmä (TrafficSeparationScheme)

Järjestelmä, jolla pyritään vähentämään törmäysriskiä ruuhkaisilla ja/tai yhtenevillä kulkualueilla erottamalla toisistaan vastakkainen tai lähes vastakkainen liikenne.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin TrafficSeparationScheme suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

component

Liikennejakojärjestelmän komponentti.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Liikennejakojärjestelmään liittyvien meriteiden kokoelma.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Liikennejakojärjestelmään kuuluva merkki.

Beacon

 

markerBuoy

Liikennejakojärjestelmään kuuluva merkki.

Buoy

 

7.8.1.14.   Liikennejakojärjestelmäalue (TrafficSeparationSchemeArea)

Liikennejakojärjestelmään kuuluva aluemuotoinen paikkatietokohde.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

7.8.1.15.   Liikennejakojärjestelmän risteys (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Määritelty alue, jolla liikennekaistat risteävät.

Tämä tyyppi on TrafficSeparationSchemeArea-tyypin alityyppi.

7.8.1.16.   Liikennejakojärjestelmän kaista (TrafficSeparationSchemeLane)

Määriteltyjen rajojen sisälle jäävä alue, jolle on osoitettu yksisuuntainen liikenne.

Tämä tyyppi on TrafficSeparationSchemeArea-tyypin alityyppi.

7.8.1.17.   Liikennejakojärjestelmän kiertoliittymä (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Liikenteen jakojärjestelmä, jossa liikenne liikkuu vastapäivään tietyn pisteen tai alueen ympäri.

Tämä tyyppi on TrafficSeparationSchemeArea-tyypin alityyppi.

7.8.1.18.   Liikennejakojärjestelmän erotin (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Vyöhyke, joka erottaa toisistaan kaistat, joilla alukset liikkuvat vastakkaisiin tai lähes vastakkaisiin suuntiin, tai vyöhyke, joka erottaa toisistaan liikennekaistat, jotka on varattu samaan suuntaan liikkuville mutta eri luokkiin kuuluville aluksille.

Tämä tyyppi on TrafficSeparationSchemeArea-tyypin alityyppi.

7.8.1.19.   Vesilinkkisarja (WaterLinkSequence)

Lineaarinen tietokohde, joka koostuu järjestetystä kokoelmasta vesitie- ja/tai vesireittilinkkejä (soveltuvin osin) ja edustaa vesiliikenneverkossa katkeamatonta väylää ilman haarautumia.

Tämä tyyppi on TransportLinkSequence-tyypin alityyppi.

7.8.1.20.   Vesisolmupiste (WaterNode)

Pistemäinen tietokohde, jota käytetään kuvaamaan kahden eri vesitielinkin tai vesitielinkin ja vesireittilinkin välistä yhteyttä vesiliikenneverkossa.

Tämä tyyppi on TransportNode-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

7.8.1.21.   Vesiliikennevirran suunta (WaterTrafficFlowDirection)

Ilmaisee vesiliikennevirran suunnan suhteessa vesiliikennelinkin vektorin suuntaan.

Tämä tyyppi on TrafficFlowDirection-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin WaterTrafficFlowDirection rajoitteet

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa vesiliikenneverkkoa.

7.8.1.22.   Vesitie (Waterway)

Kokoelma vesilinkkisarjoja ja/tai yksittäisiä vesitie- ja/tai vesireittilinkkejä (soveltuvin osin), joita luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus, ja jotka muodostavat navigoitavissa olevan kulkureitin vesimuodostumassa (valtameret, meret, joet, järvet, kanavat tai kanaalit).

Tämä tyyppi on TransportLinkSet-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

7.8.1.23.   Vesitielinkki (WaterwayLink)

Lineaarinen tietokohde, joka kuvaa vesiliikenneverkon geometriaa ja kytköksiä kahden peräkkäisen vesitie- tai vesireittisolmupisteen välillä. Se edustaa vesimuodostuman läpi johtavaa lineaarista etenemisrataa, jota käytetään laivaliikenteeseen.

Tämä tyyppi on TransportLink-tyypin alityyppi.

7.8.1.24.   Vesitiesolmupiste (WaterwayNode)

Pistemäinen tietokohde, jota käytetään kuvaamaan kahden eri vesitielinkin tai vesitielinkin ja vesireittilinkin välistä yhteyttä vesiliikenneverkossa.

Tämä tyyppi on WaterNode-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin WaterwayNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

formOfWaterwayNode

Kuvaus vesitiesolmupisteen tehtävästä vesiliikenneverkossa.

FormOfWaterwayNodeValue

voidable

7.8.2.   Arvojoukot

7.8.2.1.   CEMT-luokitus (CEMTClassValue)

Euroopan liikenneministerikonferenssin (European Conference of Ministers of Transport, CEMT) päätöslauselmassa N:o 92/2 vahvistettu sisävesitien CEMT-luokitus.

Arvojoukolle CEMTClassValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

I

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan I, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

II

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan II, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

III

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan III, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

IV

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan IV, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

Va

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan Va, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

Vb

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan Vb, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

VIa

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan VIa, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

VIb

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan VIb, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

VIc

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan VIc, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

VII

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan VII, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

7.8.3.   Koodiluettelot

7.8.3.1.   Lautan käyttötarkoitus (FerryUseValue)

Lautan harjoittaman liikenteen tyyppi.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.8.3.2.   Vesitiesolmupisteen tehtävä (FormOfWaterwayNodeValue)

Vesitiesolmupisteen tehtävä vesiliikenneverkossa.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

7.9.   Paikkatietoryhmäkohtaiset vaatimukset

7.9.1.   Paikkatietoaineistojen välinen johdonmukaisuus

1.

Liikenneverkkojen keskilinjarepresentaatioiden ja solmupisteiden on aina sijaittava saman kohteen aluerepresentaation asettamissa rajoissa.

2.

Asianomaisten viranomaisten on kuvattava valtioiden rajojen ja - soveltuvin osin - alueiden rajojen (eri tietoaineistojen rajojen) yli liikenneverkkojen kytkökset jäsenvaltioissa käyttäen NetworkConnection-tyypin tarjoamia mahdollisuuksia kuvata kyseisiä rajat ylittäviä yhteyksiä.

7.9.2.   Tietokohdeviitteiden mallintaminen

1.

Kun liikenneverkkoja kuvaavissa tietoaineistoissa käytetään lineaariviitteitä, viitattujen ominaisuuksien sijainti linkeissä tai linkkisarjoissa on ilmaistava etäisyytenä, joka on mitattu perustana toimivien linkkitietokohteiden geometriaa seurailleen.

2.

Liikennemuodon vaihtopaikan on aina viitattava kahteen elementtiin, jotka kuuluvat eri verkkoihin.

7.9.3.   Geometrian esitysmuoto

1.

Aina kun ilmenee risteymäkohta reaalimaailman ilmiöiden välillä, niitä kuvaavien liikennelinkkien päiden on oltava yhteydessä toisiinsa. Risteävien verkkoelementtien välille ei luoda yhteyksiä, jos siirtyminen niiden välillä ei ole mahdollista.

2.

Jos liikenneverkkotietoaineisto sisältää solmupisteitä, niiden on sijaittava ainoastaan sellaisissa kohdissa, joissa liikennelinkit yhtyvät tai päättyvät.

7.9.4.   Tietokohdeviitteiden mallintaminen

Vesiliikenneverkkojen kuvaamisessa on – silloin kun se on käytännössä mahdollista – käytettävä Hydrografia-ryhmän vesiverkon keskilinjageometriaa. Näin ollen vesiliikennereitti on linkitettävä Hydrografia-ryhmän vesiverkkogeometriaan kohdeviittauksin.

7.9.5.   Keskilinjat

Tie- ja raide-paikkatietokohteiden keskilinjojen on osuttava kuvatun reaalimaailman kohteen ulottuvuuksien puitteisiin, ellei linkkiä on ilmoitettu määritelty kuvitteelliseksi (”fictitious”).

7.9.6.   Verkon yhtenäisyyden varmistaminen

1.

Aina kun liikenneverkossa ilmenee kytkös, kaikkien toisiinsa näin yhteydessä olevien linkkien päiden (ja mahdollisesti solmupisteen) on kuvauksessa sijoituttava toisistaan etäisyydelle, joka on pienempi kuin liitettävyystoleranssille asetettu arvo.

2.

Sellaiset linkkien päät ja solmupisteet, jotka eivät ole kytköksissä, on aina erotettava toisistaan etäisyydellä, joka on suurempi kuin liitettävyystoleranssi.

3.

Tietoaineistoissa, joissa on sekä liikennelinkkejä että solmupisteitä, on linkkien päiden ja solmupisteiden keskinäisen sijainnin ja ilmoitetun liitettävyystoleranssin suhteen vastattava suhteita, joita niiden välille on luotu tietoaineistossa.

7.10.   Karttatasot

Paikkatietoryhmän ”Liikenneverkot” karttatasot

Karttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

TN.CommonTransportElements.TransportNode

Geneerinen liikennesolmupiste

TransportNode

TN.CommonTransportElements.TransportLink

Geneerinen liikennelinkki

TransportLink

TN.CommonTransportElements.TransportArea

Geneerinen liikennealue

TransportArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

Tielinkki

RoadLink

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea

Ajoneuvoliikennealue

VehicleTrafficArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea

Tiepalvelualue

RoadServiceArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea

Tiealue

RoadArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink

Raidelinkki

RailwayLink

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea

Rautatieasema-alue

RailwayStationArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea

Ratapiha-alue

RailwayYardArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea

Raidealue

RailwayArea

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink

Vesitielinkki

WaterwayLink

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea

Väyläalue

FairwayArea

TN.WaterTransportNetwork.PortArea

Satama-alue

PortArea

TN.AirTransportNetwork.AirLink

Ilmalinkki

AirLink

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

Lentopaikka-alue

AerodromeArea

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

Kiitotiealue

RunwayArea

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea

Ilmatila-alue

AirspaceArea

TN.AirTransportNetwork.ApronArea

Asematasoalue

ApronArea

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

Rullausalue

TaxiwayArea

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink

Kaapelitielinkki

CablewayLink

8.   HYDROGRAFIA

8.1.   Määritelmät

Edellä 2 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

”akviferilla” tarkoitetaan riittävän huokoista ja läpäisevää maa- tai kallioperämuodostumaa tai kerrosta, joka mahdollistaa joko merkittävän pohjaveden virtauksen tai merkittävän pohjavedenoton,

”pohjavedellä” tarkoitetaan kaikkia niitä vesiä, jotka ovat maan pinnan alla kyllästyneessä vyöhykkeessä ja suorassa yhteydessä kallio- tai maaperään,

”vesistöalueen osalla” tarkoitetaan aluetta, josta kaikki pintavalunta virtaa purojen, jokien ja mahdollisesti järvien kautta tiettyyn vesistön kohtaan.

8.2.   Paikkatietoryhmän ”Hydrografia” rakenne

Paikkatietoryhmälle ”Hydrografia” määritellyt tyypit on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin:

Hydro – Perusta

Hydro – Verkosto

Hydro – Vesistöt

Hydro – Raportointi

8.3.   Hydro – Perusta

8.3.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Hydro – Perusta -alaryhmään liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

Hydrokohde

8.3.1.1.   Hydrokohde (HydroObject)

Reaalimaailman hydrografisten kohteiden (ihmisen rakennelmat mukaan luettuina) yksilöinnin perusta.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin HydroObject attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geographicalName

Paikannimi, jolla hydrografinen kohde yksilöidään reaalimaailmassa. Tarjoaa ”avaimen”, jonka avulla objektin eri ilmentymät voidaan implisiittisesti assosioida toisiinsa.

GeographicalName

voidable

hydroId

Tunniste, jolla hydrografinen kohde yksilöidään reaalimaailmassa. Tarjoaa ”avaimen”, jonka avulla objektin eri ilmentymät voidaan implisiittisesti assosioida toisiinsa.

HydroIdentifier

 


Paikkatietokohdetyypin HydroObject suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

relatedHydroObject

Tähän tietokohteeseen liittyvä hydrografinen tietokohde, joka edustaa samaan reaalimaailman tarkoitetta.

HydroObject

voidable

8.3.2.   Tietotyypit

8.3.2.1.   Hydrotunniste (HydroIdentifier)

Hydrografinen temaattinen tunniste.

Tietotyypin HydroIdentifier attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

classificationScheme

Kuvaus käytetystä tunnistejärjestelmästä (kansallinen, yleiseurooppalainen jne.).

CharacterString

 

localId

Viranomaisen antama paikallinen tunniste.

CharacterString

 

namespace

Paikallisen tunnisteen nimiavaruus.

CharacterString

 

8.4.   Hydro – Verkosto

8.4.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Hydro – Verkko -alaryhmään liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

Hydrosolmupiste

Vesireittilinkki

Vesireittilinkkisarja

Vesireittien eritasoristeys

8.4.1.1.   Hydrosolmupiste (HydroNode)

Hydrografisen verkoston solmupiste.

Tämä tyyppi on Node-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin HydroNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

hydroNodeCategory

Hydrosolmupisteen luokka.

HydroNodeCategoryValue

voidable

8.4.1.2.   Vesireittilinkki (WatercourseLink)

Hydrografisen verkoston sisältämän vesireitin segmentti.

Tämä tyyppi on Link-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin WatercourseLink attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

flowDirection

Vedenvirtauksen suunta suhteessa kyseisen segmentin digitoituun esitykseen.

LinkDirectionValue

voidable

length

Verkkosegmentin pituus.

Length

voidable

8.4.1.3.   Vesireittilinkkisarja (WatercourseLinkSequence)

Vesireittilinkkien sarja, joka kuvastaa haarautumatonta kulkureittiä hydrografisen verkon läpi.

Tämä tyyppi on LinkSequence-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

8.4.1.4.   Vesireittien eritasoristeys (WatercourseSeparatedCrossing)

Hydrografisen verkoston elementti, jolla kuvataan korkeussuunnassa toisistaan erillään risteäviä vesireittilinkkejä, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa.

Tämä tyyppi on GradeSeparatedCrossing-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

8.4.2.   Koodiluettelot

8.4.2.1.   Hydrosolmupisteen luokka (HydroNodeCategoryValue)

Määrittelee hydrografisen verkoston erityyppisten solmupisteiden luokat.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

8.5.   Hydro – Vesistöt

8.5.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Hydro – Vesistöt -alaryhmään liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

Risteys

Pato tai ylisyöksyrakenne

Valuma-alue

Penger

Putous

Fluviaalinen piste

Kahlaamo

Vesistön erityiskohde

Vesivoimala

Tulva-alue

Rantaviiva

Sulku

Vesirakenne

Valtamerialue

Putki

Pumppuasema

Koski

Vesistöalue

Ranta

Rantarakenne

Laskukanava

Seisova vesi tai vakavesi

Pintavesi

Vesireitti tai uoma

Kosteikko

8.5.1.1.   Risteys (Crossing)

Vesirakenne, joka mahdollistaa veden virtaamisen esteen ylitse tai alitse.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin Crossing attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

type

Risteyksen tyyppi.

CrossingTypeValue

voidable

8.5.1.2.   Pato tai ylisyöksyrakenne (DamOrWeir)

Vesireitin poikki rakennettu pysyvä este, jota käytetään veden patoamiseen tai sen virtauksen säätelyyn.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

8.5.1.3.   Valuma-alue (DrainageBasin)

Alue, jolla on yhteinen pintavaluman purkupiste.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin DrainageBasin attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

area

Valuma-alueen koko.

Area

voidable

basinOrder

Numero (tai koodi), joka ilmaisee haarautumis-/eriytymisasteen valuma-aluejärjestelmässä.

HydroOrderCode

voidable

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Valuma-alueen geometria, pintana ilmaistuna.

GM_Surface

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

origin

Valuma-alueen alkuperä.

OriginValue

voidable

Paikkatietokohdetyypin DrainageBasin suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

outlet

Valuma-alueen pintaveden purkupiste(et).

SurfaceWater

voidable

containsBasin

Suurempaan valuma-alueeseen sisältyvä pienempi valuma-alue.

DrainageBasin

voidable

Paikkatietokohdetyypin DrainageBasin rajoitteet

Vesistöalue ei voi sisältyä toiseen valuma-alueeseen.

8.5.1.4.   Penger (Embankment)

Pinnan tasosta kohoava maasta tai muusta materiaalista koostuva vesirakenne.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Luonnonriskialueet”.

8.5.1.5.   Putous (Falls)

Vesireitin laskeva osa, jossa vesi putoaa jonkin matkaa.

Tämä tyyppi on FluvialPoint-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin Falls attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

height

Korkeusero mitattuna matalimmasta pisteestä maan- tai vedenpinnan tasolla (alamäen/alavirran puolella) paikkatietokohteen korkeimpaan kohtaan.

Length

voidable

8.5.1.6.   Fluviaalinen piste (FluvialPoint)

Hydrologinen erityispiste, joka vaikuttaa vesireitin virtaukseen.

Tämä tyyppi on HydroPointOfInterest-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

8.5.1.7.   Kahlaamo (Ford)

Vesireitin matala kohta, jota käytetään sen ylitykseen osana tietä.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

8.5.1.8.   Vesistön erityiskohde (HydroPointOfInterest)

Luonnossa esiintyvä paikka, jossa vesi tulee näkyviin, katoaa näkyvistä tai muuttaa virtaustaan.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin HydroPointOfInterest attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Hydroerityispisteen geometria ilmaistuna pisteenä, kaariviivana tai pintana.

GM_Primitive

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

levelOfDetail

Ohjeellisen mittakaavan tai maaetäisyyden käänteislukuna ilmaistu resoluutio.

MD_Resolution

 

8.5.1.9.   Vesivoimala (HydroPowerPlant)

Laitos, jossa liikkuvasta vedestä tuotetaan sähköä.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Energiavarat”.

8.5.1.10.   Tulva-alue (InundatedLand)

Maa-alue, joka kausittain peittyy tulvavedestä, vuorovedet pois lukien.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Luonnonriskialueet”.

Paikkatietokohdetyypin InundatedLand attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Tulva-alueen geometria, pintana ilmaistuna.

GM_Surface

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

inundationReturnPeriod

Tulvatapahtumien välinen keskimääräinen aika (vuosissa).

Number

voidable

inundationType

Tulva-alueen tyyppi tulvan aiheuttajan perusteella.

InundationValue

voidable

8.5.1.11.   Rantaviiva (LandWaterBoundary)

Linja, jossa maamassa kohtaa vesimuodostuman.

Paikkatietokohdetyypin LandWaterBoundary attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Rantaviivan geometria, kaariviivana ilmaistuna.

GM_Curve

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

origin

Rantaviivan tyyppi.

OriginValue

voidable

waterLevelCategory

Vedenpinnantaso, jolla rantaviiva on määritelty.

WaterLevelValue

voidable

8.5.1.12.   Sulku (Lock)

Porttiparilla tai -sarjalla varustettu sulkualue, jonka avulla nostetaan ja lasketaan aluksia niiden siirtyessä vedenpinnantasolta toiselle.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

8.5.1.13.   Vesirakenne (ManMadeObject)

Keinotekoinen kohde, joka sijaitsee vesimuodostumassa ja jolla on joku seuraavista tehtävistä: - säilyttää vettä; - säätelee veden määrää; - vaihtaa veden kulkusuuntaa; - mahdollistaa vesireittien risteämisen.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin ManMadeObject attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

condition

Kokonaisuuden muodostavien ja/tai kohteessa sijaitsevien rakenteiden ja/tai laitteistojen suunnittelun, rakentamisen, korjaamisen ja/tai ylläpidon tilanne kokonaisuutena.

ConditionOfFacilityValue

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Vesirakenteen geometria ilmaistuna pisteenä, kaariviivana tai pintana.

GM_Primitive

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

levelOfDetail

Ohjeellisen mittakaavan tai maaetäisyyden käänteislukuna ilmaistu resoluutio.

MD_Resolution

 

8.5.1.14.   Valtamerialue (OceanRegion)

Yksi kolmesta maailmanlaajuisen valtameren suuralueesta, joista kullakin on oma ali- ja reuna-alueensa ja itsenäinen virtausjärjestelmänsä.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Merialueet”.

Paikkatietokohdetyypin OceanRegion attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Valtamerialueen geometria, pintana ilmaistuna.

GM_Surface

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 


Paikkatietokohdetyypin OceanRegion suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

foreshore

Se osa rantaa, joka sijaitsee matalan veden viivasta normaalin aaltoliikkeen ylärajaan saakka.

Shore

voidable

8.5.1.15.   Putki (Pipe)

Kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten aineiden siirtämiseen tarkoitettu putki.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut”.

8.5.1.16.   Pumppuasema (PumpingStation)

Laitos, jonka tarkoituksena on siirtää kiinteää ainetta, nestettä tai kaasua paineen tai imuvoiman avulla.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut”.

8.5.1.17.   Koski (Rapids)

Virtausuoman osa, jossa virtaus nopeutuu veden valuessa alaspäin nopeasti mutta ilman, että alustassa on riittävän suurta jyrkennystä aiheuttamaan putouksen.

Tämä tyyppi on FluvialPoint-tyypin alityyppi.

8.5.1.18.   Vesistöalue (RiverBasin)

Alue, josta kaikki pintavalunta virtaa purojen, jokien ja mahdollisesti järvien kautta mereen yksittäisen jokisuun, joen suualueen tai suistoalueen kautta.

Tämä tyyppi on DrainageBasin-tyypin alityyppi.

8.5.1.19.   Ranta (Shore)

Kapea maakaistale, joka on suoraan yhteydessä vesimuodostumaan, mukaan luettuna korkean ja matalan veden välinen alue.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä II olevalle paikkatietoryhmälle ”Maanpeite”.

Paikkatietokohdetyypin Shore attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

composition

Pääasiallinen materiaalityyppi (-tyypit), josta paikkatietokohde koostuu, sen pintaa lukuun ottamatta.

ShoreTypeValue

voidable

delineationKnown

Tieto siitä, että paikkatietokohteen rajaus (esimerkiksi: rajat ja kohdetiedot) on tiedossa.

Boolean

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Rannan geometria, pintana ilmaistuna.

GM_Surface

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

8.5.1.20.   Rantarakenne (ShorelineConstruction)

Maahan yhteydessä oleva, vesimuodostumaan rajautuva ja sijainniltaan kiinteä keinotekoinen rakenne.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

8.5.1.21.   Laskukanava (Sluice)

Avoin, viettävä kouru, jossa on portti veden virtauksen säätelemiseksi.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

8.5.1.22.   Seisova vesi tai vakavesi (StandingWater)

Kokonaan maan ympäröimä vesimuodostuma.

Tämä tyyppi on SurfaceWater-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin StandingWater attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

elevation

Korkeus keskimääräisestä merenpinnasta.

Length

voidable

meanDepth

Vesimuodostuman keskisyvyys.

Length

voidable

surfaceArea

Vesimuodostuman pinta-ala.

Area

voidable

Paikkatietokohdetyypin StandingWater rajoitteet

Seisova vesi voi olla geometrialtaan pinta tai piste.

8.5.1.23.   Pintavesi (SurfaceWater)

Mikä tahansa maanpinnalla sisämaassa oleva vesimuodostuma.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Paikkatietokohdetyypin SurfaceWater attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Pintaveden geometria: vesireitillä joko kaariviiva tai pinta; seisovalla vedellä joko piste tai pinta.

GM_Primitive

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

levelOfDetail

Ohjeellisen mittakaavan tai maaetäisyyden käänteislukuna ilmaistu resoluutio.

MD_Resolution

 

localType

Pintaveden tyypin ”paikallinen” nimi.

LocalisedCharacterString

voidable

origin

Pintavesimuodostuman alkuperä.

OriginValue

voidable

persistence

Hydrologinen pysyvyys.

HydrologicalPersistenceValue

voidable

tidal

Ilmaisee sen, onko pintavesi vuoroveden vaikutuksen alainen.

Boolean

voidable


Paikkatietokohdetyypin SurfaceWater suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

bank

Pintaveteen assosioitu yksi tai useampi ranta.

Shore

voidable

drainsBasin

Pintaveden valuma-alue.

DrainageBasin

voidable

neighbour

Assosiaatio saman reaalimaailman pintaveden toiseen ilmentymään toisessa tietoaineistossa.

SurfaceWater

voidable

8.5.1.24.   Vesireitti tai uoma (Watercourse)

Luonnollinen tai ihmisen rakentama virtaava vesireitti tai puro.

Tämä tyyppi on SurfaceWater-tyypin alityyppi.

Paikkatietokohdetyypin Watercourse attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

condition

Uoman suunnittelun, rakentamisen, korjaamisen ja/tai ylläpidon tilanne.

ConditionOfFacilityValue

voidable

delineationKnown

Tieto siitä, että paikkatietokohteen rajaus (esimerkiksi: rajat ja kohdetiedot) on tiedossa.

Boolean

voidable

length

Uoman pituus.

Length

voidable

level

Uoman sijainti korkeussuunnassa maanpintaan nähden.

VerticalPositionValue

voidable

streamOrder

Numero (tai koodi), joka ilmaisee haarautumisasteen virtausjärjestelmässä.

HydroOrderCode

voidable

width

Uoman leveys (vaihteluvälinä) koko sen pituudella.

WidthRange

voidable

Paikkatietokohdetyypin Watercourse rajoitteet

Uoma voi olla geometrialtaan kaariviiva tai pinta.

Condition-attribuutti voidaan antaa ainoastaan ihmisen rakentamalle vesireitille.

8.5.1.25.   Kosteikko (Wetland)

Valumaltaan heikko tai kausittain tulviva alue, jossa maaperä on kyllästynyt vedellä ja jolla on kasvustoa.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä II olevalle paikkatietoryhmälle ”Maanpeite”.

Paikkatietokohdetyypin Wetland attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Kosteikon geometria, pintana ilmaistuna.

GM_Surface

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

localType

Kosteikon tyypin ”paikallinen” nimi.

LocalisedCharacterString

voidable

tidal

Ilmaisee sen, onko kosteikko vuoroveden vaikutuksen alainen.

Boolean

voidable

8.5.2.   Tietotyypit

8.5.2.1.   Hydrologinen järjestyskoodi (HydroOrderCode)

Hydrologisesti mielekäs ”järjestysnumero”, vesireittien ja valuma-alueiden hierarkkista jäsentelyä varten.

Tietotyypin HydroOrderCode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

order

Numero (tai koodi), joka ilmaisee haarautumis- tai eriytymisasteen virtaus- tai valuma-aluejärjestelmässä.

CharacterString

 

orderScheme

Kuvaus järjestämismallista.

CharacterString

 

scope

Tieto järjestyskoodin kattavuudesta tai alkuperästä (muun muassa tieto siitä, onko se kansallinen, ylikansallinen tai yleiseurooppalainen).

CharacterString

 

8.5.2.2.   Leveyden vaihteluväli (WidthRange)

Uoman leveyden vaihteluväli sen koko pituudella.

Tietotyypin WidthRange attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

lower

Pienin leveys.

Length

 

upper

Suurin leveys.

Length

 

8.5.3.   Arvojoukot

8.5.3.1.   Alkuperä (OriginValue)

Arvojoukkotyyppi, joka määrittelee joukon hydrografisia alkuperäluokkia (luonnollinen, ihmisen aikaansaama) erilaisille hydrografisille kohteille.

Arvojoukolle OriginValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

natural

Ilmaisee, että paikkatietokohde on luonnollinen.

manMade

Ilmaisee, että paikkatietokohde on ihmisen aikaansaama.

8.5.4.   Koodiluettelot

8.5.4.1.   Risteyksen tyyppi (CrossingTypeValue)

Ihmisen rakentamien uomien risteysten tyypit.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

8.5.4.2.   Hydrologinen pysyvyys (HydrologicalPersistenceValue)

Vesimuodostuman hydrologisen pysyvyyden eri luokat.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

8.5.4.3.   Tulva-alue (InundationValue)

Tulvan alle jäävän maan tyyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Luonnonriskialueet”.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

8.5.4.4.   Rannan tyyppi (ShoreTypeValue)

Ranta-alueen koostumuksen eri luokat.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä II olevalle paikkatietoryhmälle ”Maanpeite”.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

8.5.4.5.   Vedenkorkeus (WaterLevelValue)

Vuorovedestä riippuva datumi tai vedentaso, joka toimii viitearvona syvyyksille ja korkeuksille.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

8.6.   Hydro – Raportointi

8.6.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Hydro – Raportointi -alaryhmään liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

VPD Rannikkovesi

VPD Pohjavesimuodostuma

VPD Järvi

VPD Joki

VPD Joki tai järvi

VPD Pintavesimuodostuma

VPD Jokisuun vaihettumisalue

VPD Vesimuodostuma

8.6.1.1.   VPD Rannikkovesi (WFDCoastalWater)

Sellaisen viivan maanpuoleinen pintavesi, jonka jokainen piste on yhden meripeninkulman etäisyydellä meren puolella lähimmästä sen perusviivan pisteestä, josta aluevesien leveys mitataan, ulottuen joissakin tapauksissa jokisuun vaihettumisalueen ulkorajaan.

Tämä tyyppi on WFDSurfaceWaterBody-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt”.

Paikkatietokohdetyypin WFDCoastalWater rajoitteet

Rannikkoveden on oltava geometrialtaan pinta.

8.6.1.2.   VPD Pohjavesimuodostuma (WFDGroundWaterBody)

Erillinen pohjavesimassa yhden tai useamman akviferin sisällä.

Tämä tyyppi on WFDWaterBody-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt”.

Paikkatietokohdetyypin WFDGroundWaterBody attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geometry

VPD Pohjavesimuodostuman geometria.

GM_Primitive

voidable

8.6.1.3.   VPD Järvi (WFDLake)

Altaassa oleva sisämaan pintavesimuodostuma.

Tämä tyyppi on WFDRiverOrLake-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt”.

Paikkatietokohdetyypin WFDLake rajoitteet

Järven on oltava geometrialtaan pinta.

8.6.1.4.   VPD Joki (WFDRiver)

Sisävesimuodostuma, joka virtaa suurimmalta osin maan pinnalla, mutta joka voi osan matkaa virrata myös maan alla.

Tämä tyyppi on WFDRiverOrLake-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt”.

Paikkatietokohdetyypin WFDRiver rajoitteet

Joen on oltava geometrialtaan kaariviiva.

Kanaaleille ei voi määritellä main- ja large-attribuutteja.

8.6.1.5.   VPD Joki tai järvi (WFDRiverOrLake)

Abstrakti luokka, joka sisältää VPD-jokien ja -järvien yhteisen attribuutit.

Tämä tyyppi on WFDSurfaceWaterBody-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt”.

Paikkatietokohdetyypin WFDRiverOrLake attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

large

Joet, joiden valuma-alue on > 50,000 km2 tai joet ja sivujoet, joiden valuma-alue on 5,000 km2 – 50,000 km2. Järvet, joiden pinta-ala on > 500 km2.

Boolean

voidable

main

Joet, joiden valuma-alue on > 500 km2. Järvet, joiden pinta-ala on > 10 km2.

Boolean

voidable

8.6.1.6.   VPD Pintavesimuodostuma (WFDSurfaceWaterBody)

Erillinen ja merkittävä pintavesimuodostuma.

Tämä tyyppi on WFDWaterBody-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt”.

Paikkatietokohdetyypin WFDSurfaceWaterBody attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

artificial

”Keinotekoisella vesimuodostumalla” tarkoitetaan ihmisen rakentamaa pintavesimuodostumaa.

Boolean

 

geometry

VPD Pintavesimuodostuman geometria: - VPD Rannikkovedellä pinta; - VPD Jokisuun vaihettumisalueella pinta; - VPD Joella kaariviiva; - VPD Järvellä pinta.

GM_Primitive

 

heavilyModified

”Voimakkaasti muutetulla vesimuodostumalla” tarkoitetaan pintavesimuodostumaa, jota ihmisen toiminta on merkittävästi muuttanut fyysisesti kuten jäsenvaltio on määritellyt vesipolitiikan puitedirektiivin liitteen II vaatimusten mukaisesti.

Boolean

 

representativePoint

VPD-vesimuodostumaa kuvaava piste.

GM_Point

voidable

Paikkatietokohdetyypin WFDSurfaceWaterBody rajoitteet

heavilyModified-attibuutti on sallittu ainoastaan sellaisille tietokohteille, joiden artificial-attribuutin arvo ei ole ”true”.

8.6.1.7.   VPD Jokisuun vaihettumisalue (WFDTransitionalWater)

Jokisuiden vaihettumisalueiden vesiä, jotka jokisuiden lähistöllä ovat osittain suolaisia johtuen niiden läheisyydestä rannikkovesiin, mutta joihin merkittävästi vaikuttavat suolattoman veden virtaukset.

Tämä tyyppi on WFDSurfaceWaterBody-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt”.

Paikkatietokohdetyypin WFDTransitionalWater rajoitteet

Jokisuun vaihettumisalueen on oltava geometrialtaan pinta.

8.6.1.8.   VPD Vesimuodostuma (WFDWaterBody)

Abstrakti luokka, joka kuvastaa vesipolitiikan puitedirektiivissä (VPD) tarkoitettua pinta- tai pohjavesimuodostumaa.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

Tämä tyyppi on ehdokastyyppi direktiivin 2007/2/EY liitteessä III olevalle paikkatietoryhmälle ”Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt”.

Paikkatietokohdetyypin WFDWaterBody attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

8.7.   Paikkatietoryhmäkohtaiset vaatimukset

8.7.1.   Paikkatietoaineistojen välinen johdonmukaisuus

1.

Hydrografisten linkkien, keskilinjojen ja solmupisteiden on aina sijaittava saman kohteen aluerepresentaation asettamissa rajoissa.

2.

Asianomaisten viranomaisten on kuvattava valtioiden rajojen ja - soveltuvin osin - alueiden rajojen (eri tietoaineistojen rajojen) yli ulottuvat hydrografisten verkostojen liitokset jäsenvaltioissa käyttäen NetworkConnection-tyypin tarjoamia mahdollisuuksia kuvata kyseisiä rajat ylittäviä yhteyksiä.

3.

Tietokohteiden tämän skeeman mukaisten attribuuttien on vastattava kyseisen tietokohteen ominaisuuksia, joita käytetään direktiivin 2000/60/EY mukaisten raportointivelvollisuuksien yhteydessä.

8.7.2.   Tunnisteiden hallinnointi

1.

Jos tässä määrittelyssä käytetään kohteen yksilöivänä hydrologisena tunnisteena sen paikannimeä, se on mahdollisuuksien mukaan otettava yleiseurooppalaisesta maantieteellisestä hakemistopalvelusta tai muusta virallisesta yleiseurooppalaisesta lähteestä.

2.

Paikkatietokohteen ulkoisen kohdetunnisteen localId-attribuutin on oltava sama kuin tunniste, jota käytetään direktiivin 2000/60/EY mukaisten raportointivelvollisuuksien yhteydessä.

8.7.3.   Tietokohdeviitteiden mallintaminen

1.

Jos paikkatietoaineistoon sisältyvää tietyn reaalimaailman kohteen kuvaustietoa siirretään käyttäen paikkatietokohteita useammasta hydrografisesta sovellusskeemasta, näillä paikkatietokohteilla on oltava sama yksilöivä paikannimi tai sama hydrografinen temaattinen tunniste.

2.

Kun hydrografisia verkostoja kuvaavissa tietoaineistoissa käytetään lineaariviitteitä, viitattujen ominaisuuksien sijainti linkeissä tai linkkisarjoissa on ilmaistava etäisyytenä, joka on mitattu perustana toimivien linkkitietokohteiden geometriaa seurailleen.

8.7.4.   Geometrian esitysmuoto

1.

Jos paikkatietokohteita on saatavilla eri resoluutioilla, resoluutio on ilmoitettava kunkin paikkatietokohteen osalta käyttäen levelOfDetail-attribuuttia, silloin kun se on mahdollista.

2.

Vesireittilinkkien on risteydyttävä aina kun niiden kuvaamien reaalimaailman ilmiöiden välillä vallitsee liitos. Risteävien verkostoelementtien välille ei luoda risteyskohtia, jos veden siirtyminen niiden välillä ei ole mahdollista.

3.

Jos hydrografista verkostoa kuvaava tietoaineisto sisältää solmupisteitä, niiden on sijaittava ainoastaan sellaisissa kohdissa, joissa vesireittilinkit yhtyvät tai päättyvät.

4.

Geometrian on oltava sama kuin geometria, jota käytetään direktiivin 2000/60/EY mukaisten raportointivelvollisuuksien yhteydessä.

8.7.5.   DelineationKnown-attribuutin käyttö

1.

Attribuuttia delineationKnown ei pidä käyttää tietyn geometrian heikon oikeellisuus/tarkkuustason ilmaisemiseen; tämä tieto tulee antaa käyttäen asianmukaisia laadunkuvauselementtejä.

2.

Attribuuttia delineationKnown ei pidä käyttää ilmaisemaan geometrian muuttumista ajan mittaan, kun tällainen geometrian muuttuminen on tiedossa.

8.7.6.   Keskilinjat

Vesireitti-paikkatietokohteiden keskilinjojen on osuttava kuvatun reaalimaailman kohteen ulottuvuuksien puitteisiin, ellei vesireittilinkkiä ole määritelty kuvitteelliseksi (”fictitious”).

8.7.7.   Verkoston yhtenäisyyden varmistaminen

1.

Aina kun hydrografisessa verkostossa ilmenee kytkös, kaikkien toisiinsa näin yhteydessä olevien linkkien päiden (ja mahdollisesti solmupisteiden) on kuvauksessa sijoituttava toisistaan etäisyydelle, joka on pienempi kuin liitettävyystoleranssille asetettu arvo.

2.

Sellaiset linkkien päät ja solmupisteet, jotka eivät ole kytköksissä, on aina erotettava toisistaan etäisyydellä, joka on suurempi kuin liitettävyystoleranssi.

3.

Tietoaineistoissa, joissa on sekä liikennelinkkejä että solmupisteitä, on linkkien päiden ja solmupisteiden keskinäisen sijainnin ja ilmoitetun liitettävyystoleranssin suhteen vastattava suhteita, joita niiden välille on luotu tietoaineistossa.

8.8.   Karttatasot

Paikkatietoryhmän ”Hydrografia” karttatasot

Karttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Vaka- ja virtavedet

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Rantaviiva

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Valuma-alue

DrainageBasin, RiverBasin

HY.Network

Hydrografinen verkosto

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Vesistön erityiskohde

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Vesirakenne

Crossing, DamOrWeir, Sluice, Lock, Ford, ShorelineConstruction

HY.HydroObject

Ranta, kosteikko

Shore, Wetland

HY.Reporting.WFDRiver

VPD Joki

WFDRiver

HY.Reporting.WFDLake

VPD Järvi

WFDLake

HY.Reporting.WFDTransitionalWater

VPD Jokisuun vaihettumisalue

WFDTransitionalWater

HY.Reporting.WFDCoastalWater

VPD Rannikkovesi

WFDCoastalWater

HY.OceanRegion

Valtamerialue

OceanRegion

9.   SUOJELLUT ALUEET

9.1.   Paikkatietokohteiden tyypit

Paikkatietoryhmään ”Suojellut alueet” liittyviin paikkatietoaineistoihin sisältyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

Suojelukohde

9.1.1.   Suojelukohde (ProtectedSite)

Erityisten suojelutavoitteiden saavuttamiseksi kansainvälisen, EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännön puitteissa määritelty tai hallinnoitu alue.

Paikkatietokohdetyypin ProtectedSite attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geometry

Suojelukohteen geometria.

GM_Object

 

inspireID

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

legalFoundationDate

Päivämäärä, jolloin kohteen suojelu astui voimaan. Tällä tarkoitetaan päivämäärää, jolloin kyseinen reaalimaailman kohde perustettiin, ei päivämäärää, jolloin se tallennettiin tietojärjestelmään.

DateTime

voidable

legalFoundationDocument

URL- tai tekstimuotoinen viittaus viranomaispäätökseen, jolla suojelukohde perustettiin.

CI_Citation

voidable

siteDesignation

Suojelukohteen suojeluperuste (tyyppi).

DesignationType

voidable

siteName

Suojelukohteen nimi.

GeographicalName

voidable

siteProtectionClassification

Suojelukohteen luokitus suojelutarkoituksen mukaan.

ProtectionClassificationValue

voidable

9.2.   Tietotyypit

9.2.1.   Suojeluperustetyyppi (DesignationType)

Tietotyyppi, joka sisältää suojelukohteen suojeluperusteen. Se koostuu käytetystä suojeluperusteen luokitusjärjestelmästä ja koodista kyseisessä järjestelmässä.

Tietotyypin DesignationType attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designation

Varsinainen suojeluperuste.

DesignationValue

 

designationScheme

Järjestelmä, josta suojeluperustekoodi saadaan.

DesignationSchemeValue

 

percentageUnderDesignation

Suojeluperusteen osuus prosentteina suojelukohteessa. Tätä käytetään erityisesti IUCN-luokituksessa. Jos tälle attribuutille ei anneta arvoa, sen oletetaan olevan 100 %.

Percentage

 

Tietotyypin DesignationType rajoitteet

Kohteiden suojeluperuste on valittava tarkoituksenmukaisesta suojeluperusteen luokitusjärjestelmästä, ja suojeluperustekoodin on oltava kyseisen suojeluperusteen luokitusjärjestelmän mukainen.

9.3.   Arvojoukot

9.3.1.   Suojelutarkoitusluokitus (ProtectionClassificationValue)

Suojelukohteen luokitus suojelutarkoituksen mukaan.

Arvojoukolle ProtectionClassificationValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

natureConservation

Suojelukohde on suojeltu biodiversiteetin säilyttämiseksi.

archaeological

Suojelukohde on suojeltu arkeologisen perinnön säilyttämiseksi.

cultural

Suojelukohde on suojeltu kulttuuriperinnön säilyttämiseksi.

ecological

Suojelukohde on suojeltu ekologisen vakauden säilyttämiseksi.

landscape

Suojelukohde on suojeltu maisemallisten ominaispiirteiden säilyttämiseksi.

environment

Suojelukohde on suojeltu ympäristön vakauden säilyttämiseksi.

geological

Suojelukohde on suojeltu geologisten ominaispiirteiden säilyttämiseksi.

9.4.   Koodiluettelot

9.4.1.   Suojeluperusteen luokitusjärjestelmä (DesignationSchemeValue)

Järjestelmä, jonka mukaisesti suojelukohteelle on annettu suojeluperuste.

Jäsenvaltiot voivat laajentaa tätä koodiluetteloa.

9.4.2.   Suojeluperusteen arvo (DesignationValue)

Abstrakti perustyyppi koodiluetteloille, jotka sisältävät eri järjestelmien luokitus- ja suojeluperustetyyppejä.

Tämä tyyppi on abstrakti.

9.4.3.   IUCN-suojeluperuste (IUCNDesignationValue)

Koodiluettelo Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n luokitusjärjestelmälle.

Tämä tyyppi on DesignationValue-tyypin alityyppi.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

9.4.4.   Suojeluperusteena kansallinen muistomerkkirekisteri (NationalMonumentsRecordDesignationValue)

Koodiluettelo National Monuments Record -luokitusjärjestelmälle.

Tämä tyyppi on DesignationValue-tyypin alityyppi.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

9.4.5.   Natura2000-suojeluperuste (Natura2000DesignationValue)

Koodiluettelo Natura2000-järjestelmälle, neuvoston direktiivin 92/43/ETY (1) (luontodirektiivin) mukaisesti.

Tämä tyyppi on DesignationValue-tyypin alityyppi.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

9.4.6.   Ramsar-suojeluperuste (RamsarDesignationValue)

Koodiluettelo kansainvälisesti merkittäviä kosteikkoja koskevan yleissopimuksen (Ramsarin yleissopimuksen) mukaiselle luokitusjärjestelmälle.

Tämä tyyppi on DesignationValue-tyypin alityyppi.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

9.4.7.   Suojeluperusteena UNESCOn ”Ihminen ja Biosfääri” -ohjelma (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)

Koodiluettelo Ihminen ja Biosfääri -ohjelman luokitusjärjestelmälle.

Tämä tyyppi on DesignationValue-tyypin alityyppi.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

9.4.8.   Suojeluperusteena UNESCOn maailmanperintöluettelo (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)

Koodiluettelo UNESCOn maailmanperintöluettelon järjestelmälle.

Tämä tyyppi on DesignationValue-tyypin alityyppi.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

9.5.   Karttatasot

Paikkatietoryhmän ”Suojellut alueet” karttatasot

Karttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

PS.ProtectedSite

Suojelukohteet

ProtectedSite


(1)  EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.