9.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/31


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1004/2010,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2010,

eräisiin vuoden 2010 kalastuskiintiöihin tehtävistä vähennyksistä edellisen vuoden liikakalastuksen vuoksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 105 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2009 kalastuskiintiöt on vahvistettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston asetus (EY) N:o 1322/2008 (2), annettu 28 päivänä marraskuuta 2008, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009;

neuvoston asetus (EY) N:o 1139/2008 (3), annettu 10 päivänä marraskuuta 2008, eräiden kalakantojen Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009;

neuvoston asetus (EY) N:o 1359/2008 (4), annettu 28 päivänä marraskuuta 2008, yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2009 ja 2010;

neuvoston asetus (EY) N:o 43/2009, annettu 16 päivänä tammikuuta 2009, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009.

(2)

Vuoden 2010 kalastuskiintiöt on vahvistettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston asetus (EY) N:o 1359/2008;

neuvoston asetus (EY) N:o 1226/2009 (5), annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2010;

neuvoston asetus (EY) N:o 1287/2009 (6), eräiden kalakantojen Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2010;

neuvoston asetus (EU) N:o 53/2010 (7), annettu 14 päivänä tammikuuta 2010, Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin sellaisilla vesillä, joilla saalisrajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2010 sekä asetusten (EY) N:o 1359/2008, (EY) N:o 754/2009, (EY) N:o 1226/2009 ja (EY) N:o 1287/2009 muuttamisesta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos komissio on todennut, että jokin jäsenvaltio on ylittänyt sille osoitetut kalastuskiintiöt, komissio vähentää kyseisen jäsenvaltion tulevia kalastuskiintiöitä.

(4)

Eräät jäsenvaltiot ovat ylittäneet vuoden 2009 kalastuskiintiönsä. Sen vuoksi on aiheellista vähentää kyseisille jäsenvaltioille myönnettyjä kalastuskiintiöitä vuonna 2010.

(5)

Vuoden 2009 kalastuskiintiöihin tehtiin komission asetuksella (EY) N:o 649/2009 (8) vähennyksiä vuoden 2008 kiintiöiden liikakalastuksen vuoksi. Eräisiin jäsenvaltioihin sovellettavat vähennykset olivat kuitenkin suurempia kuin niiden vuoden 2009 vastaava kiintiö, eikä vähennyksiä voitu sen vuoksi soveltaa kokonaisuudessaan kyseisenä vuonna. Jotta varmistettaisiin kyseisissä tapauksissa, että koko määrä vähennetään, jäljellä olevat määrät olisi otettava huomioon vahvistettaessa vähennyksiä vuoden 2010 kiintiöistä.

(6)

Tässä asetuksessa säädettyjä vähennyksiä olisi sovellettava sanotun kuitenkaan rajoittamatta seuraavien säädösten mukaisten vuoden 2010 kiintiöiden vähennysten soveltamista:

komission asetus (EY) N:o 147/2007 (9), annettu 15 päivänä helmikuuta 2007, eräiden vuosien 2007–2012 kalakiintiöiden mukauttamisesta elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 23 artiklan 4 kohdan nojalla, ja

komission asetus (EY) N:o 635/2008 (10), annettu 3 päivänä heinäkuuta 2008, Puolalle Itämerellä vuosiksi 2008–2011 myönnettävien turskan kalastuskiintiöiden mukauttamisesta (osa-alueet 25–32, EY:n vedet) neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/2008 nojalla.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 2 kohdassa säädetään, että kalastuskiintiöitä vähennetään soveltamalla mainitussa kohdassa vahvistettuja tiettyjä kertoimia.

(8)

Koska vähennykset koskevat kuitenkin vuonna 2009 tapahtunutta liikakalastusta ja näin ollen aikaa, jolloin asetusta (EY) N:o 1224/2009 ei vielä sovellettu, olisi oikeudellisen ennakoitavuuden vuoksi suotavaa soveltaa vähennyksiä, jotka eivät ole suurempia kuin ne, jotka olisivat olleet tuloksena, jos olisi sovellettu kyseisenä aikana voimassa olleita sääntöjä, toisin sanoen TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 847/96 (11) 5 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja sääntöjä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksissa (EY) N:o 1226/2009, (EY) N:o 1287/2009, (EY) N:o 1359/2008 ja (EU) N:o 53/2010 vahvistettuja kalastuskiintiöitä vähennetään liitteessä esitetyllä tavalla.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksissa (EY) N:o 147/2007 ja (EY) N:o 635/2008 säädettyjen vähennysten soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 345, 23.12.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 308, 19.11.2008, s. 3.

(4)  EUVL L 352, 31.12.2008, s. 1.

(5)  EUVL L 330, 16.12.2009, s. 1.

(6)  EUVL L 347, 24.12.2009, s. 1.

(7)  EUVL L 21, 26.1.2010, s. 1.

(8)  EUVL L 192, 24.7.2009, s. 14.

(9)  EUVL L 46, 16.2.2007, s. 10.

(10)  EUVL L 176, 4.7.2008, s. 8.

(11)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 1.


LIITE

Jäsenvaltio

Lajikoodi

Aluekoodi 2009

Laji

Jäljellä olevat määrät vuodelta 2009

Seuraamuksia asetuksen (EY) N:o 847/96 5 art. 2 kohta

Lopullinen kiintiö 2009

Poikkeama

Mukautettu määrä yht. 2009

EE saaliit 2009

Saaliit 2009

Kokonaissaaliit 2009

%

Vähennykset

Alkup. määrä 2010

Jäljellä olevat vähennykset vuodelta 2009 (asetus (EY) N:o 649/09)

Tarkistettu määrä 2010

Jäljellä oleva määrä

BGR

TUR

F3742C

Piikkikampela

Mustameri

kyllä

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Punakampela

EY:n vedet osa-alueilla 22–32

kyllä

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C

Piikkihai

EY:n vedet alueeIIa

kyllä

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Tylppäpyrstömolva

VI ja VII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

kyllä

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Turska

EY:n vedet osa-alueilla 22–24

kyllä

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Silakka

Osa-alue 28.1

kyllä

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Punasimppu

NAFO 3M

y

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Kilohaili

IIIa

kyllä

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Tylppäpyrstömolva

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla II, IV ja V

ei

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Tonnikala

Atlantin valtameri pituuspiirin 45° W itäpuolella sekä Välimeri

ei

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

kyllä

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Silli

Norjan vedet linjan 62o N pohjoispuolella sekä Jan Mayenia ympäröivä kalastusalue

kyllä

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Kolja

VIIb-k, VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

kyllä

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Punakampela

Skagerrak

kyllä

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Muut lajit

Norjan vedet alueella IV

kyllä

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Mustahuotrakala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII ja XII

ei

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Pilkkupagelli

VI, VII, VIII EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan

ei

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Turska

Kansainväliset vedet alueilla I ja IIb

kyllä

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Silli ja silakka

Osa-alueet 22–24

kyllä

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Turska

Norjan vedet alueilla I ja II

kyllä

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Grönlanninpallas

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

kyllä

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Grönlanninpallas

Norjan vedet alueilla I ja II

kyllä

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Grönlanninpallas

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

kyllä

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Kolja

IV; EY:n vedet alueella IIa

kyllä

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III,

kyllä

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Makrilli

IIIa ja IV; EY:n vedet alueilla IIa, IIIb, IIIc ja IIId

kyllä

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII ja IX

ei

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214

Punasimppu

EY:n ja kansainväliset vedet alueella V; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

kyllä

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Merikrotti

VIIIc, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

kyllä

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Kolja

Norjan vedet alueilla I ja II

kyllä

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Seiti

Norjan vedet alueilla I ja II

kyllä

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Grönlanninpallas

Norjan vedet alueilla I ja II

kyllä

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Isosilmätonnikala

Atlantin valtameri

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10