11.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 210/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 715/2010,

annettu 10 päivänä elokuuta 2010,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden tilinpidon mukauttamiseksi tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 ja tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) tarkistuksen vuoksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisen ajantasaistetun luokitusjärjestelmän, jossa otetaan huomioon tekninen kehitys ja talouden rakenteelliset muutokset, käyttöönotto on keskeistä Euroopan tilastojen merkittävyyden säilyttämistä koskevien komission pyrkimysten kannalta.

(2)

Tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 (2) vahvistettiin tarkistettu tilastollinen toimialaluokitus, NACE Revision 2, jäljempänä ’NACE Rev. 2’.

(3)

Uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 451/2008 (3) vahvistettiin tarkistettu tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus, jäljempänä ’CPA 2008’.

(4)

Asetuksella (EY) N:o 2223/96 luotiin Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995, jäljempänä ’EKT-95’, ja siinä säädetään yhteisten standardien, määritelmien, luokittelujen ja tilinpitosäännöstön menetelmästä, joka on tarkoitettu jäsenvaltioiden tilien laatimiseen.

(5)

Tarkistetun tilastollisen toimialaluokituksen ja tarkistetun tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen vahvistamisen vuoksi asetusta (EY) N:o 2223/96 on muutettava.

(6)

Neuvoston päätöksellä 2006/856/EY (4) perustettua raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomiteaa on kuultu.

(7)

Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevää komiteaa on kuultu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2223/96 seuraavasti:

1)

Korvataan ilmaus ”NACE rev. 1” ilmauksella ”NACE Rev. 2” koko tekstissä lukuun ottamatta 8.153 kohtaa.

2)

Korvataan ilmaus ”ryhmä 70” ilmauksella ”ryhmä 68” 2.34 kohdassa.

3)

Korvataan 2.103 kohdassa oleva 1 alaviite seuraavasti: ”NACE Rev. 2: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, joka on yhdenmukainen tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1893/2006 kanssa”.

4)

Korvataan 2.106 kohdassa olevassa 2 alaviitteessä ilmaus ”ISIC Rev. 3” ilmauksella ”ISIC Rev. 4”.

5)

Korvataan 2.118 kohdassa oleva alaviite seuraavasti: ”CPA: Tuoteluokitus, joka on yhdenmukainen uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 451/2008 kanssa”.

6)

Korvataan luvun 7 liitteessä 7.1 oleva määritelmä ”Kuljetusvälineet (AN.11131)” seuraavasti: ”Ihmisten ja tavaroiden siirtämiseen tarkoitettu kalusto. Esimerkkeinä CPA:n (1) 2-numerotasoon 29 ja 30 kuuluvat muut tuotteet kuin osat: moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut; laivat; junat ja raitiotiekalusto vetureineen; lentokoneet ja avaruusalukset; moottoripyörät, polkupyörät jne.”.

7)

Korvataan luvun 7 liitteessä 7.1 oleva määritelmä ”Muut koneet ja laitteet (AN.11132)” seuraavasti: ”Muualla luokittelemattomat koneet ja laitteet. Esimerkkejä ovat ne tuotteet pois lukien osat, asennukset, korjaaminen sekä ylläpito, jotka kuuluvat CPA-luokkiin 28.1, yleiskäyttöön tarkoitetut koneet; 28.2, muut yleiskäyttöön tarkoitetut koneet; 28.3, maa- ja metsätalouskoneet; 28.4, metallin muovauksessa käytettävät koneet ja työstökoneet; 28.9, muut erikoiskoneet; 26.2, tietokoneet ja niiden oheislaitteet; 26.3, viestintälaitteet; 26.4, kulutuselektroniikka; 26.5, mittaus-, testaus- ja navigointilaitteet; kellot; 26.6, säteilylaitteet sekä sähkölääkintä- ja sähköterapialaitteet; 26.7, optiset instrumentit ja valokuvausvälineet; ja CPA-luokkaan 27 sähkölaitteet. Muita esimerkkejä ovat ne tuotteet pois lukien osat, asennukset, korjaaminen sekä ylläpito, jotka kuuluvat CPA 6-numerotasoon 20.13.14, ydinreaktorien säteilyttämättömät polttoaine-elementit; CPA 2-numerotasoon 31, huonekalut; CPA 3-numerotasoihin 32.2, soittimet; 32.3, urheiluvälineet; ja 25.3, höyrykattilat pois lukien keskuslämmityskattilat”.

8)

Korvataan luvun 7 liitteessä 7.1 oleva 1 alaviite seuraavasti: ”Tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus (CPA)”.

9)

Korvataan liitteessä II olevassa 7 kohdassa ilmaus ”toimialaluokkaan 70.20 ’Omien asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus ja hallinta’” ilmauksella ”toimialaluokkaan 68.20 ’Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta’”, ilmaus ”luokassa 71 ’Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus ilman käyttäjää ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus’” ilmauksella ”luokassa 77 ’Vuokraus- ja leasingtoiminta’” ja ilmaus ”toimialaluokkaan 60.24” ilmauksella ”toimialaluokkaan 49.41”.

10)

Korvataan liitteessä II olevassa 11 kohdassa ilmaus ”toimialaluokkaan 65,21” ilmauksella ”toimialaluokkaan 64,91”.

11)

Korvataan liitteessä II olevassa 14 kohdassa ilmaus ”toimialaluokkaan 65,22” ilmauksella ”toimialaluokkaan 64,92”.

12)

Korvataan liitteessä III olevassa 14 kohdassa ilmaus ”toimialaluokkaan 75,30” ilmauksella ”toimialaluokkaan 84,30”.

13)

Korvataan liitteessä III olevassa 17 kohdassa ilmaus ”toimialaluokkaan 66,02” ilmauksella ”toimialaluokkaan 65,30”.

14)

Korvataan liitteessä III olevassa 32 kohdassa ilmaus ”toimialaluokkaan 66,01” ilmauksella ”toimialaluokkaan 65,11”.

15)

Korvataan liitteessä III olevassa 37 kohdassa ilmaus ”toimialaluokkaan 66.03” ilmauksella ”toimialaluokkaan 65.12”.

16)

Korvataan liitteessä III olevassa 41 kohdassa ilmaus ”toimialaluokkaan 67.20” ilmauksella ”kolminumerotasoon 66.2”.

17)

Korvataan taulukossa 8.22 taulukon otsikko ”TOIMIALAT (NACE-pääluokkien mukaan)” otsikolla ”TOIMIALAT (NACE rev. 1 -pääluokkien mukaan)”.

18)

Korvataan liitteessä IV jakson otsikko ”TOIMIALOJEN (A), TUOTTEIDEN (P) JA INVESTOINTIEN (KIINTEÄN PÄÄOMAN MUODOSTUKSEN) (Pi) RYHMITTELY JA TUNNUKSET” seuraavasti: ”TOIMIALOJEN (A*), TUOTTEIDEN (P*) JA KIINTEIDEN VAROJEN (KIINTEÄN PÄÄOMAN MUODOSTUKSEN) (AN) RYHMITTELY JA TUNNUKSET”.

19)

Korvataan liitteessä IV teksti, joka seuraa otsikkoa ”TOIMIALOJEN (A), TUOTTEIDEN (P) JA INVESTOINTIEN (KIINTEÄN PÄÄOMAN MUODOSTUKSEN) (Pi) RYHMITTELY JA TUNNUKSET”, tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

20)

Korvataan liitteen B koko tekstissä ilmaus ”A3” ilmauksella ”A*3”, ilmaus ”A6” ilmauksella ”A*10”, ilmaus ”A6†” ilmauksella ”A*10”, ilmaus ”A17” ilmauksella ”A*21”, ilmaus ”A31” ilmauksella ”A*38” ja ilmaus ”A60” ilmauksella ”A*64”.

21)

Liitteessä B olevassa taulukossa ”Yhteenveto taulukoista”:

poistetaan jaksot, joissa viitataan taulukkoon 15 ja 16:

15

Tarjontataulukko perushintaan, mukaan lukien muunnos ostajanhintaiseksi, A60 x P60

36

2007

Vuodesta 2000 lähtien

16

Käyttötaulukko ostajan hintaan, A60 x P60

36

2007

Vuodesta 2000 lähtien

ja se korvataan seuraavasti:

15

Tarjontataulukko perushintaan, mukaan lukien muunnos ostajanhintaiseksi

36

2007

Vuodesta 2000 lähtien

16

Käyttötaulukko ostajan hintaan

36

2007

Vuodesta 2000 lähtien

poistetaan jaksot, joissa viitataan taulukkoon 17, 18 ja 19:

17

Symmetrinen panostuotostaulukko perushintaan, P60 x P60, 5-vuosittain

36

2008

Vuodesta 2000 lähtien

18

Kotimaisen tuotoksen symmetrinen panostuotostaulukko perushintaan, P60 x P60, 5-vuosittain

36

2008

Vuodesta 2000 lähtien

19

Tuonnin symmetrinen panostuotostaulukko perushintaan, P60 x P60, 5-vuosittain

36

2008

Vuodesta 2000 lähtien

ja se korvataan seuraavasti:

17

Symmetrinen panostuotostaulukko perushintaan, 5-vuosittain

36

2008

Vuodesta 2000 lähtien

18

Kotimaisen tuotoksen symmetrinen panostuotostaulukko perushintaan, 5-vuosittain

36

2008

Vuodesta 2000 lähtien

19

Tuonnin symmetrinen panostuotostaulukko perushintaan, 5-vuosittain

36

2008

Vuodesta 2000 lähtien

22)

Korvataan liitteen B koko tekstissä ilmaus ”n = 60” ilmauksella ”n = 64” ja ilmaus ”m = 60” ilmauksella ”m = 64”.

23)

Korvataan liitteessä B oleva taulukko 10 seuraavasti:

Taulukko 10 –   Taulukot toimialoittain ja alueittain (NUTS II)

Tunnus

Muuttuja

Jako

B1*g

1.

Arvonlisäys, brutto, perushintaan (käyvin hinnoin)

A*10

D.1

2.

Palkansaajakorvaukset (käyvin hinnoin)

A*10

P.51

3.

Kiinteän pääoman bruttomuodostus (käyvin hinnoin)

A*10

4.

Työllisyys tuhansina työntekijöinä ja tuhansina työtunteina

ETO

Yhteensä

A*10

EEM

Palkansaajat

A*10”

24)

Korvataan liitteessä B oleva taulukko 12 seuraavasti:

Taulukko 12 –   Taulukot toimialoittain ja alueittain (NUTS III)

Tunnus

Muuttuja

Jako

B1*g

1.

Arvonlisäys, brutto, perushintaan (käyvin hinnoin)

A*10

2.

Työllisyys (tuhansina henkilöinä)

ETO

Yhteensä

A*10

EEM

Palkansaajat

A*10”

25)

Korvataan liitteessä B olevassa taulukossa 15 ja 16 ilmaus ”Tuote (CPA)” ilmauksella ”Tuote (P*64)” ja ilmaus ”Toimialat (NACE A60)” ilmauksella ”Toimialat (A*64)”.

26)

Korvataan liitteessä B olevassa taulukossa 17, 18 ja 19 ilmaus ”Tuote” tai ”Tuotteet” ilmauksella ”Tuotteet (P*64)”.

27)

Liitteen B jaksossa ”Poikkeukset jäsenvaltioittain”:

Bulgaria: Taulukossa 2.1 ”Poikkeukset taulukoihin” poistetaan seuraava viittaus taulukkoon 22:

22

Kaikki muuttujat

Vuosi 2005: ensimmäinen toimitus vuonna 2008

2005

2008

Vuodet 2000–2004: ensimmäinen toimitus vuonna 2010

2000–2004

2010

Vuodet 1998–1999: ensimmäinen toimitus vuonna 2011

1998–1999

2011

Vuodet 1995–1997: ei toimiteta

1995–1997

Ei toimiteta

ja se korvataan seuraavasti:

22

Kaikki muuttujat

Vuosi 2005: ensimmäinen toimitus vuonna 2008

2005

2008

Vuodet 2000–2004: ensimmäinen toimitus vuonna 2010

2000–2004

2010

Vuodet 1995–1999: ei toimiteta

1995–1999

Ei toimiteta

Bulgaria: Taulukossa 2.2 ”Poikkeukset taulukoiden yksittäisiin muuttujiin/kohtiin” poistetaan seuraava viittaus taulukkoon 10:

10

Kiinteän pääoman bruttomuodostus (P.51)

Vuodet 2005–2006: ensimmäinen toimitus vuonna 2009

2005–2006

2009

Vuodet 2000–2004: ensimmäinen toimitus vuonna 2011

2000–2004

2011

Vuodet 1998–1999: ensimmäinen toimitus vuonna 2012

1998–1999

2012

Vuodet 1995–1997: ei toimiteta

1995–1997

Ei toimiteta

ja se korvataan seuraavasti:

10

Kiinteän pääoman bruttomuodostus (P.51)

Vuodet 2005–2006: ensimmäinen toimitus vuonna 2009

2005–2006

2009

Vuodet 2000–2004: ensimmäinen toimitus vuonna 2011

2000–2004

2011

Vuosi 1999: ensimmäinen toimitus vuonna 2012

1999

2012

Vuodet 1995–1998: ei toimiteta

1995–1998

Ei toimiteta

Kreikka: Taulukossa 7.2 ”Poikkeukset taulukoiden yksittäisiin muuttujiin/kohtiin” poistetaan seuraava viittaus taulukkoon 1:

1

Työllisyys – neljännesvuosittaiset

Vuodet 1990–1994: ensimmäinen toimitus vuonna 2011

1990–1994

2011

ja se korvataan seuraavasti:

1

Työllisyys – neljännesvuosittaiset – summat

Vuodet 1990–1994: ensimmäinen toimitus vuonna 2011

1990–1994

2011

Työllisyys – neljännesvuosittaiset – jaottelu toimialoittain

Vuodet 1990–1994: ei toimiteta

1990–1994

Ei toimiteta

Ranska: Taulukossa 9.1 ”Poikkeukset taulukoihin” poistetaan seuraava viittaus taulukkoon 3:

3

Kaikki muuttujat: jaottelu alan mukaan A31, A60

Vuodet 1980–1998: ensimmäinen toimitus vuonna 2011

1980–1998

2011

ja se korvataan seuraavasti:

3

Kaikki muuttujat väestöä, työllisyyttä ja palkansaajakorvauksia lukuun ottamatta: jaottelu toimialoittain A*38, A*64

Vuodet 1995–1998: ensimmäinen toimitus vuonna 2012

1995–1998

2012

Vuodet 1980–1994: ei toimiteta

1980–1994

Ei toimiteta

Alankomaat: Taulukossa 18.2 ”Poikkeukset taulukkojen yksittäisiin muuttujiin/kohtiin” poistetaan seuraava viittaus taulukkoon 1:

1

Palkansaajat ja yrittäjät kotimaisissa tuotantoyksiköissä: toimialat J–K ja L–P, henkilöt – vuosittaiset

Vuodet 1980–1986: ei toimiteta

1980–1986

Ei toimiteta

ja se korvataan seuraavasti:

1

Palkansaajat ja yrittäjät kotimaisissa tuotantoyksiköissä: toimialat K–L ja O–T, henkilöt – vuosittaiset

Vuodet 1980–1986: ei toimiteta

1980–1986

Ei toimiteta

Alankomaat: Taulukossa 18.2 ”Poikkeukset taulukkojen yksittäisiin muuttujiin/kohtiin” poistetaan seuraavat viittaukset taulukkoon 3:

3

Käyvin hinnoin:

 

 

 

 

Muuttujat P.1, P.2, B.1G, D.29–D.39, D.1, D.11 toimialoilla B, DC_DD, DI, DN

Vuodet 1980–1986: ei toimiteta

1980–1986

Ei toimiteta

 

Muuttujat B.2N+B.3N toimialoilla B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

Vuodet 1980–1986: ei toimiteta

1980–1986

Ei toimiteta

3

Edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein:

 

 

 

 

Muuttujat B.1G toimialoilla B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

Vuodet 1980–1987: ei toimiteta

1980–1987

Ei toimiteta

 

Muuttuja K.1 toimialoilla B, CA_ CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

Vuodet 1980–1995: ei toimiteta

1980–1995

Ei toimiteta

3

Käyvin hinnoin:

 

 

 

 

Muuttujat P.5, P.52, P.53 jaottelu toimialan mukaan

Vuodet 1980–1994: ei toimiteta

1980–1994

Ei toimiteta

 

Muuttuja P.51 toimialoilla B, CA_CB, DC_DD, DI

Vuodet 1980–1986: ei toimiteta

1980–1986

Ei toimiteta

3

Edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein:

 

 

 

 

Muuttujat P.5, P.52, P.53

Vuodet 1980–1987: ei toimiteta

1980–1987

Ei toimiteta

 

Muuttujat P.5, P.52, P.53 jaottelu toimialan mukaan

Vuodet 1988–1995: ei toimiteta

1988–1995

Ei toimiteta

 

Muuttuja P.51 toimialoilla B, CA_CB, DC_DD, DI

Vuodet 1980–1987: ei toimiteta

1980–1987

Ei toimiteta

ja se korvataan seuraavasti:

3

Käyvin hinnoin:

 

 

 

 

Muuttujat P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39 toimialoilla 03, 13-16, 23, 28

Vuodet 1980–1986: ei toimiteta

1980–1986

Ei toimiteta

 

Muuttujat B.2N+B.3N toimialoilla 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32

Vuodet 1980–1986: ei toimiteta

1980–1986

Ei toimiteta

3

Edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein:

 

 

 

 

Muuttuja B.1G toimialoilla 03, 05-09, 13-17, 22-33, 64-68, 96-98

Vuodet 1980–1987: ei toimiteta

1980–1987

Ei toimiteta

 

Muuttuja K.1 toimialoilla 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32, 55-96

Vuodet 1980–1995: ei toimiteta

1980–1995

Ei toimiteta

3

Käyvin hinnoin:

 

 

 

 

Muuttujat P.5, P.52, P.53 jaottelu toimialan mukaan

Vuodet 1980–1994: ei toimiteta

1980–1994

Ei toimiteta

 

Muuttujat P.51 toimialoilla 03, 05-09, 13-16, 23

Vuodet 1980–1986: ei toimiteta

1980–1986

Ei toimiteta

3

Edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein:

 

 

 

 

Muuttujat P.5, P.52, P.53

Vuodet 1980–1987: ei toimiteta

1980–1987

Ei toimiteta

 

Muuttujat P.5, P.52, P.53 jaottelu toimialan mukaan

Vuodet 1988–1995: ei toimiteta

1988–1995

Ei toimiteta

 

Muuttujat P.51 toimialoilla 03, 05-09, 13-16, 23

Vuodet 1980–1987: ei toimiteta

1980–1987

Ei toimiteta

Ruotsi: Taulukossa 26.2 ”Poikkeukset taulukkojen yksittäisiin muuttujiin/kohtiin” poistetaan ilmaus ”Toimialojen 50–52 jako” ja korvataan se ilmauksella ”Toimialojen 45–47 jako”.

28)

Lisätään liitteessä B olevan taulukon 26 jälkeen seuraava ilmaus:

”TIETOJEN TOIMITTAMINEN

1.

NACE Rev. 2:stä johdettuja jaotteluja A*3, A*10, A*21, A*38 ja A*64 sekä CPA 2008:sta johdettuja jaotteluja P*3, P*10, P*21, P*38 ja P*64 on käytettävä kaikissa tiedoissa, joiden toimittamisen määräaika on 31 päivän elokuuta 2011 jälkeen, toisessa alakohdassa lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Niiden jäsenvaltioiden, joille on myönnetty poikkeus asetuksen (EY) N:o 2223/96 taulukoita 15–19 koskevien tietojen toimittamiseen vuoteen 2011 saakka tai pidemmäksi ajaksi, on sovellettava jaotteluja A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 ja P60 vuoteen 2007 ulottuvina tilastojaksoina ja jaotteluja A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 ja P*64 vuodesta 2008 alkavina tilastojaksoina, riippumatta tietojen toimittamisen ajankohdasta.

2.

Taulukkoa 10 koskevien tietojen toimittamisessa käytetään 31 päivään joulukuuta 2014 saakka joko NACE Rev. 2:n jaottelua A*10 tai seuraavia NACE Rev. 2:n jaottelun A*10 aggregoituja kohtia:

(G, H, I ja J) korvaa (G, H ja I) ja (J):n,

(K, L, M ja N) korvaa (K), (L) ja (M ja N):n,

(O, P, Q, R, S, T ja U) korvaa (O, P ja Q) ja (R, S, T ja U):n.

Taulukkoa 10 koskevien tietojen toimittamisessa käytetään 1 päivästä tammikuuta 2015 lähtien NACE Rev. 2:n jaottelua A*10.

3.

Taulukkoa 12 koskevien tietojen toimittamisessa käytetään joko NACE Rev. 2:n jaottelua A*10 tai seuraavia NACE Rev. 2:n jaottelun A*10 aggregoituja kohtia:

(G, H, I ja J) korvaa (G, H ja I) ja (J):n,

(K, L, M ja N) korvaa (K), (L) ja (M ja N):n,

(O, P, Q, R, S, T ja U) korvaa (O, P ja Q) ja (R, S, T ja U):n.

4.

The data transmission according to the breakdowns A*38 and A*64 of respectively items 26a and 44a “of which: imputed rents of owner-occupied dwellings” specified in the Section REGROUPING AND CODING OF INDUSTRIES (A*), PRODUCTS (P*) AND FIXED ASSETS (FIXED CAPITAL FORMATION) (AN) of Annex IV is compulsory only for variables P.1, P.2, and B.1G specified in Table 3 of Annex B to Regulation (EC) No 2223/96.

5.

Kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamista koskevan EKT-95-ohjelman mukaisten ensimmäisten tietojen, joiden toimittamisen määräaika on 31 päivän elokuuta 2011 jälkeen ja joissa on käytettävä NACE Rev. 2:n tai CPA 2008:n tietoja toimialoittain tai tuotteittain jaoteltuina, on katettava seuraavat havaintojaksot:

a)

:

Taulukko 1

:

vuodesta 2000 (neljännesvuositietojen osalta vuoden 2000 ensimmäisestä neljänneksestä) alkaen;

b)

:

Taulukko 3

:

vuodesta 2000 alkaen;

c)

:

Taulukko 10

:

2009;

d)

:

Taulukko 12

:

2009;

e)

:

Taulukko 20

:

vuodesta 2000 alkaen;

f)

:

Taulukko 22

:

vuodesta 2000 alkaen.

Jäsenvaltioiden on toimitettava taulukkoa 1 koskevat vuositiedot samalla kun ne siirtävät ensimmäisen kerran taulukon 1 neljännesvuositiedot koskien vuoden 2011 toista vuosineljännestä ja viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011.

6.

Kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamista koskevan EKT-95-ohjelman mukaisten ensimmäisten tietojen, joiden toimittamisen määräaika on 31 päivän elokuuta 2012 jälkeen ja joissa on käytettävä NACE Rev. 2:n tai CPA 2008:n tietoja toimialoittain tai tuotteittain jaoteltuina, on katettava seuraavat havaintojaksot:

a)   Taulukko 1 (lukuun ottamatta muuttujia, jotka on lueteltu kohdassa ”väestö, työllisyys ja palkansaajakorvaukset”):

vuodesta 1990 (neljännesvuositietojen osalta vuoden 1990 ensimmäisestä neljänneksestä) alkaen seuraavien valtioiden osalta: Belgia, Tanska, Saksa, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Suomi, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta,

vuodesta 1995 (neljännesvuositietojen osalta vuoden 1995 ensimmäisestä neljänneksestä) alkaen seuraavien valtioiden osalta: Bulgaria, Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Romania, Slovenia, Slovakia;

b)   Taulukko 3 (lukuun ottamatta muuttujia, jotka on lueteltu kohdassa ”työllisyys ja palkansaajakorvaukset”): vuodesta 1995 alkaen A*10:n ja A*38:n osalta;

c)   Taulukko 10: vuodesta 2000 alkaen;

d)   Taulukko 12: vuodesta 2000 alkaen.

7)

Taulukoiden 15, 16, 17, 18 ja 19 osalta ei vaadita takautuvia tietoja NACE Rev. 2:ta tai CPA 2008:ta käyttäen.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 145, 4.6.2008, s. 65.

(4)  EUVL L 332, 30.11.2006, s. 21.


LIITE

A*3

Järjestysnumero

NACE Rev. 2:n pääluokat

Kuvaus

1

A

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

2

Pääluokat B, C, D, E ja F

Kaivostoiminta ja louhinta; teollisuus; sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto, vesihuolto; viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito; rakentaminen

3

Pääluokat G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

Palvelut


A*10

Järjestysnumero

NACE Rev. 2:n pääluokat

Kuvaus

1

A

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

2

B, C, D ja E

Kaivostoiminta ja louhinta; teollisuus; sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto, vesihuolto; viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

2a

C

josta: teollisuus

3

F

Rakentaminen

4

G, H ja I

Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus; kuljetus ja varastointi; majoitus- ja ravitsemistoiminta

5

J

Informaatio ja viestintä

6

K

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

7

L

Kiinteistöalan toiminta

8

M ja N

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; hallinto- ja tukipalvelutoiminta

9

O, P ja Q

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus; koulutus; terveys- ja sosiaalipalvelut

10

R, S, T ja U

Taiteet, viihde ja virkistys, kotitalousesineiden korjaus ja muut palvelut


A*21

Järjestysnumero

NACE Rev. 2:n pääluokka

NACE Rev. 2:n 2-numerotasot

Kuvaus

1

A

01-03

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

2

B

05-09

Kaivostoiminta ja louhinta

3

C

10-33

Teollisuus

4

D

35

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

5

E

36-39

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

6

F

41-43

Rakentaminen

7

G

45-47

Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

8

H

49-53

Kuljetus ja varastointi

9

I

55-56

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

10

J

58-63

Informaatio ja viestintä

11

K

64-66

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

12

L

68

Kiinteistöalan toiminta

13

M

69-75

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

14

N

77-82

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

15

O

84

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

16

P

85

Koulutus

17

Q

86-88

Terveys- ja sosiaalipalvelut

18

R

90-93

Taiteet, viihde ja virkistys

19

S

94-96

Muu palvelutoiminta

20

T

97-98

Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

21

U

99

Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta


A*38

Järjestysnumero

NACE Rev. 2:n 2-numerotasot

Kuvaus

1

01-03

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

2

05-09

Kaivostoiminta ja louhinta

3

10-12

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden valmistus

4

13-15

Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus

5

16-18

Puu- ja paperituotteiden valmistus ja painaminen

6

19

Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus

7

20

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus

8

21

Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus

9

22-23

Kumi- ja muovituotteiden ja muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

10

24-25

Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)

11

26

Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

12

27

Sähkölaitteiden valmistus

13

28

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

14

29-30

Kulkuneuvojen valmistus

15

31-33

Huonekalujen valmistus; muu valmistus; koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

16

35

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

17

36-39

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

18

41-43

Rakentaminen

19

45-47

Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

20

49-53

Kuljetus ja varastointi

21

55-56

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

22

58-60

Julkaisu-, audiovisuaalinen ja lähetystoiminta

23

61

Televiestintä

24

62-63

Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta; tietopalvelutoiminta

25

64-66

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

26

68

Kiinteistöalan toiminta

26a

 

josta: omistusasuntojen laskennalliset vuokrat

27

69-71

Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut; pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi; arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

28

72

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen

29

73-75

Mainostoiminta ja markkinatutkimus; muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; eläinlääkintäpalvelut

30

77-82

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

31

84

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

32

85

Koulutus

33

86

Terveyspalvelut

34

87-88

Sosiaalipalvelut

35

90-93

Taiteet, viihde ja virkistys

36

94-96

Muu palvelutoiminta

37

97-98

Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

38

99

Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta


A*64

Järjestysnumero

NACE Rev. 2:n 2-numerotasot

Kuvaus

1

01

Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

2

02

Metsätalous ja puunkorjuu

3

03

Kalastus ja vesiviljely

4

05-09

Kaivostoiminta ja louhinta

5

10-12

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden valmistus

6

13-15

Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus

7

16

Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus

8

17

Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

9

18

Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

10

19

Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus

11

20

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus

12

21

Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus

13

22

Kumi- ja muovituotteiden valmistus

14

23

Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

15

24

Metallien jalostus

16

25

Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)

17

26

Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

18

27

Sähkölaitteiden valmistus

19

28

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

20

29

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus

21

30

Muiden kulkuneuvojen valmistus

22

31-32

Huonekalujen valmistus; muu valmistus

23

33

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

24

35

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

25

36

Veden otto, puhdistus ja jakelu

26

37-39

Viemäri- ja jätevesihuolto; jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys; maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut

27

41-43

Rakentaminen

28

45

Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus

29

46

Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

30

47

Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

31

49

Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

32

50

Vesiliikenne

33

51

Ilmaliikenne

34

52

Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta

35

53

Posti- ja kuriiritoiminta

36

55-56

Majoitus; ravitsemistoiminta

37

58

Kustannustoiminta

38

59-60

Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen; radio- ja televisiotoiminta

39

61

Televiestintä

40

62-63

Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta; tietopalvelutoiminta

41

64

Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

42

65

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)

43

66

Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

44

68

Kiinteistöalan toiminta

44a

 

josta: omistusasuntojen laskennalliset vuokrat

45

69-70

Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut; pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi

46

71

Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

47

72

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen

48

73

Mainostoiminta ja markkinatutkimus

49

74-75

Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; eläinlääkintäpalvelut

50

77

Vuokraus- ja leasingtoiminta

51

78

Työllistämistoiminta

52

79

Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut

53

80-82

Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut; kiinteistön- ja maisemanhoito; hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle

54

84

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

55

85

Koulutus

56

86

Terveyspalvelut

57

87-88

Sosiaalipalvelut

58

90-92

Kulttuuri- ja viihdetoiminta; kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta; rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

59

93

Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut

60

94

Järjestöjen toiminta

61

95

Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus

62

96

Muut henkilökohtaiset palvelut

63

97-98

Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

64

99

Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta


P*3

Järjestysnumero

CPA 2008 pääluokat

Kuvaus

1

A

Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet

2

Pääluokat B, C, D, E ja F

Kaivostoiminta ja louhinta; teollisuustuotteet; sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto; vesihuolto; viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito; rakennukset ja rakennustyöt

3

Pääluokat G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

Palvelut


P*10

Järjestysnumero

CPA 2008 pääluokat

Kuvaus

1

A

Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet

2

B, C, D ja E

Kaivostoiminta ja louhinta; teollisuustuotteet; sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto; vesihuolto; viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

2a

C

josta: teollisuustuotteet

3

F

Rakennukset ja rakennustyöt

4

G, H ja I

Tukku- ja vähittäiskaupan palvelut; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjauspalvelut; kuljetus- ja varastointipalvelut; majoitus- ja ravitsemispalvelut

5

J

Tieto- ja viestintäpalvelut

6

K

Rahoitus- ja vakuutuspalvelut

7

L

Kiinteistöalan palvelut

8

M ja N

Ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut; hallinto- ja tukipalvelut

9

O, P ja Q

Julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen palvelut; pakolliset sosiaalivakuutuspalvelut; koulutuspalvelut; terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

10

R, S, T ja U

Taide-, viihde- ja virkistyspalvelut; kotitaloustavaroiden korjaus ja muut palvelut


P*21

Järjestysnumero

CPA 2008 pääluokka

CPA 2008 2-numerotasot

Kuvaus

1

A

01-03

Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet

2

B

05-09

Kaivostoiminta ja louhinta

3

C

10-33

Teollisuustuotteet

4

D

35

Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi

5

E

36-39

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

6

F

41-43

Rakennukset ja rakennustyöt

7

G

45-47

Tukku- ja vähittäiskaupan palvelut; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjauspalvelut

8

H

49-53

Kuljetus- ja varastointipalvelut

9

I

55-56

Majoitus- ja ravitsemispalvelut

10

J

58-63

Tieto- ja viestintäpalvelut

11

K

64-66

Rahoitus- ja vakuutuspalvelut

12

L

68

Kiinteistöalan palvelut

13

M

69-75

Ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut

14

N

77-82

Hallinto- ja tukipalvelut

15

O

84

Julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen palvelut; pakolliset sosiaalivakuutuspalvelut

16

P

85

Koulutuspalvelut

17

Q

86-88

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

18

R

90-93

Taide-, viihde- ja virkistyspalvelut

19

S

94-96

Muut palvelut

20

T

97-98

Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

21

U

99

Ekstraterritoriaalisten organisaatioiden ja elinten tuottamat palvelut


P*38

Järjestysnumero

CPA 2008 2-numerotasot

Kuvaus

1

01-03

Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet

2

05-09

Kaivostoiminta ja louhinta

3

10-12

Elintarvikkeet, juomat ja tupakkatuotteet

4

13-15

Tekstiilit, vaatteet ja nahkatuotteet

5

16-18

Puu- ja paperituotteet sekä painatuspalvelut

6

19

Koksi ja jalostetut öljytuotteet

7

20

Kemikaalit ja kemialliset tuotteet

8

21

Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet

9

22-23

Kumi- ja muovituotteet ja muut ei-metalliset mineraalituotteet

10

24-25

Perusmetallit ja metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet

11

26

Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet

12

27

Sähkölaitteet

13

28

Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat

14

29-30

Kulkuneuvot

15

31-33

Huonekalut; muut tehdasvalmisteet; koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut

16

35

Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi

17

36-39

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

18

41-43

Rakennukset ja rakennustyöt

19

45-47

Tukku- ja vähittäiskaupan palvelut; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjauspalvelut

20

49-53

Kuljetus- ja varastointipalvelut

21

55-56

Majoitus- ja ravitsemispalvelut

22

58-60

Kustannus-, audiovisuaalinen ja lähetystoiminta

23

61

Televiestintäpalvelut

24

62-63

Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut; tietopalvelut

25

64-66

Rahoitus- ja vakuutuspalvelut

26

68

Kiinteistöalan palvelut

26a

 

josta: omistusasuntojen laskennalliset vuokrat

27

69-71

Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut; pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut; arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut

28

72

Tieteelliset tutkimus- ja kehittämispalvelut

29

73-75

Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut; muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut; eläinlääkintäpalvelut

30

77-82

Hallinto- ja tukipalvelut

31

84

Julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen palvelut; pakolliset sosiaalivakuutuspalvelut

32

85

Koulutuspalvelut

33

86

Terveydenhuoltopalvelut

34

87-88

Sosiaalipalvelut

35

90-93

Taide-, viihde- ja virkistyspalvelut

36

94-96

Muut palvelut

37

97-98

Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

38

99

Ekstraterritoriaalisten organisaatioiden ja elinten tuottamat palvelut


P*64

Järjestysnumero

CPA 2008 2-numerotasot

Kuvaus

1

01

Maataloudesta, riistataloudesta ja niihin liittyvistä palveluista saadut tuotteet

2

02

Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet

3

03

Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut

4

05-09

Kaivostoiminta ja louhinta

5

10-12

Elintarvikkeet; juomat; tupakkatuotteet

6

13-15

Tekstiilit; vaatteet; nahka ja nahkatuotteet

7

16

Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet

8

17

Paperi ja paperituotteet

9

18

Painatus- ja tallennuspalvelut

10

19

Koksi ja jalostetut öljytuotteet

11

20

Kemikaalit ja kemialliset tuotteet

12

21

Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet

13

22

Kumi- ja muovituotteet

14

23

Muut ei-metalliset mineraalituotteet

15

24

Perusmetallit

16

25

Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet

17

26

Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet

18

27

Sähkölaitteet

19

28

Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat

20

29

Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut

21

30

Muut kulkuneuvot

22

31-32

Huonekalut; muut tehdasvalmisteet

23

33

Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut

24

35

Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi

25

36

Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut

26

37-39

Viemäröintipalvelut; viemäriliete; jätteiden keruu, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien kierrätyspalvelut; kunnostuspalvelut ja muut jätehuoltopalvelut

27

41-43

Rakennukset ja rakennustyöt

28

45

Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskaupan palvelut ja korjauspalvelut

29

46

Tukkukaupan palvelut (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukkukaupan palvelut)

30

47

Vähittäiskaupan palvelut (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

31

49

Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut

32

50

Vesiliikennepalvelut

33

51

Ilmaliikennepalvelut

34

52

Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut

35

53

Posti- ja kuriiripalvelut

36

55-56

Majoitus- ja ravitsemispalvelut

37

58

Kustannuspalvelut

38

59-60

Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut; radio- ja televisiotoiminnan ohjelma- ja lähetyspalvelut

39

61

Televiestintäpalvelut

40

62-63

Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut; tietopalvelut

41

64

Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutuspalvelut)

42

65

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutuspalvelut (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)

43

66

Rahoituspalveluja ja vakuutuspalveluja avustavat palvelut

44

68

Kiinteistöalan palvelut

44a

 

josta: omistusasuntojen laskennalliset vuokrat

45

69-70

Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut; pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut

46

71

Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut

47

72

Tieteelliset tutkimus- ja kehittämispalvelut

48

73

Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut

49

74-75

Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut; eläinlääkintäpalvelut

50

77

Vuokraus- ja leasingpalvelut

51

78

Työvoimapalvelut

52

79

Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut

53

80-82

Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut; kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut; hallinto-, toimisto- ja muut tukipalvelut liike-elämälle

54

84

Julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen palvelut; pakolliset sosiaalivakuutuspalvelut

55

85

Koulutuspalvelut

56

86

Terveydenhuoltopalvelut

57

87-88

Laitoshoitopalvelut; sosiaalihuollon avopalvelut

58

90-92

Kulttuuri- ja viihdepalvelut; kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut; rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

59

93

Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut

60

94

Järjestöjen palvelut

61

95

Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut

62

96

Muut henkilökohtaiset palvelut

63

97-98

Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

64

99

Ekstraterritoriaalisten organisaatioiden ja elinten tuottamat palvelut


AN_F6: Kiinteiden varojen jaottelu

Varojen luokka

Kuvaus

AN.1111

asunnot

AN.1112

muut rakennukset ja rakennelmat

AN.11131

kuljetusvälineet

AN.11132

muut koneet ja laitteet

AN.1114

kasvatettavat varat

AN.112

aineettomat kiinteät varat


AN_F6†: Kiinteiden varojen jaottelu

Varojen luokka

Kuvaus

AN.1111

asunnot

AN.1112

muut rakennukset ja rakennelmat

AN.11131

kuljetusvälineet

AN.11132

muut koneet ja laitteet

josta: AN.111321

konttorikoneet ja -laitteet

josta AN.111322

radio-, televisio- ja tietoliikennelaitteet

AN.1114

kasvatettavat varat

AN.112

aineettomat kiinteät varat

josta: AN.1122

tietokoneohjelmistot”