23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/19


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 333/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Calpis Co. Ltd. Japan, jota edustaa Euroopan unionissa Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksymistä varten jätettiin hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) -valmisteen uutta käyttötapaa vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö on hyväksytty komission asetuksella (EY) N:o 1444/2006 (2) broilerien ruokinnassa.

(5)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta valmisteen hyväksymiseksi vieroitettujen porsaiden ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ‘elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 9 päivänä joulukuuta 2009 antamassaan lausunnossa (3), että Bacillus subtilis C-3102:lla (DSM 15544) ei ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että kyseisen valmisteen käyttö voi parantaa eläinten tuotosta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityisiä vaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei tarvita. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(6)

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) -valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 271, 30.9.2006, s. 19.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1426.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet

4b1820

Calpis Co. Ltd. Japan, jota edustaa Euroopan unionissa Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office, Ranska

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Lisäaineen koostumus:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), vähintään 1,0 × 1010 PMY/g

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Bacillus subtilis C-3102:n (DSM 15544) elinkykyiset itiöt (PMY)

 

Analyysimenetelmä (1):

 

Lukumäärän määrittäminen: pintaviljely tryptoni-soija-agarilla kaikissa kohdematriiseissa (EN 15874:2009)

 

Tunnistaminen: pulssikenttäelektroforeesigenotyypityksellä (PFGE)

Porsaat (vieroitetut)

3 × 108

1.

Lisäaineen, esiseoksen ja rehuseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa

2.

Käytetään vieroitetuille porsaille noin 35 kg:aan asti.

3.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.

13 päivänä toukokuuta 2020


(1)  Yksityiskohtaisia tietoja analyysimenetelmistä seuraavassa yhteisön vertailulaboratorion osoitteessa: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives