31.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/25


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 273/2010,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2010,

yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maaliskuun 22 päivänä 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 474/2006 (2) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitettu yhteisön luettelo lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon yhteisössä.

(2)

Eräät jäsenvaltiot ovat toimittaneet asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle tietoja, jotka ovat olennaisia yhteisön luettelon ajantasaistamiseksi. Asian kannalta olennaisia tietoja on saatu myös EU:n ulkopuolisilta mailta. Yhteisön luettelo olisi saatettava ajan tasalle näiden tietojen pohjalta.

(3)

Komissio on ilmoittanut kaikille asianomaisille lentoliikenteen harjoittajille joko suoraan, tai jollei tämä ole ollut käytännössä mahdollista, niiden valvonnasta vastaavien viranomaisten välityksellä ne olennaiset tosiseikat ja näkemykset, joiden perusteella tehdään päätös niiden asettamisesta toimintakieltoon yhteisössä tai yhteisön luetteloon sisällytetylle lentoliikenteen harjoittajalle asetetun toimintakiellon ehtojen muuttamisesta.

(4)

Komissio on antanut kyseisille lentoliikenteen harjoittajille mahdollisuuden tutustua jäsenvaltioiden toimittamiin asiakirjoihin, toimittaa kirjallinen lausuntonsa ja esittää kantansa asiassa suullisesti 10 työpäivän kuluessa komissiolle sekä teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3922/91 (3) perustetulle lentoturvallisuuskomitealle.

(5)

Komissio ja yksittäistapauksissa eräät jäsenvaltiot ovat kuulleet kyseisten lentoliikenteen harjoittajien valvonnasta vastaavia viranomaisia.

(6)

Lentoturvallisuuskomitea on kuullut Euroopan lentoturvallisuusvirastoa (EASA) ja komissiota niissä maissa toteutettavista teknisen avun hankkeista, joihin asetusta (EY) N:o 2111/2005 sovelletaan. Sille on ilmoitettu siviili-ilmailuviranomaisten pyynnöistä, jotka koskevat hallinnollisten ja teknisten valmiuksien parantamiseen tähtäävää muuta teknistä apua ja yhteistyötä, jonka tarkoituksena on ratkaista tapaukset, joissa epäillään, ettei sovellettavia kansainvälisiä vaatimuksia noudateta.

(7)

Lentoturvallisuuskomitealle on niin ikään ilmoitettu EASAn ja jäsenvaltioiden toteuttamista täytäntöönpanotoimista, joiden tavoitteena on varmistaa Euroopan unionissa rekisteröityjen ja kolmansien maiden siviili-ilmailuviranomaisilta lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien liikennöimien ilma-alusten jatkuva lentokelpoisuus ja huolto.

(8)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 474/2006 olisi muutettava.

(9)

Joidenkin Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajien ilma-aluksiin kohdistettujen SAFA-asematasotarkastusten tulosten sekä kansallisten ilmailuviranomaisten suorittamien aluekohtaisten tarkastusten seurauksena jotkin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tiettyjä täytäntöönpanotoimenpiteitä. Ne ovat ilmoittaneet komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle seuraavista toimenpiteistä: Espanjan toimivaltaiset viranomaiset aloittivat 12 päivänä maaliskuuta 2010 menettelyn lentoliikenteen harjoittajan Baleares Link Express lentotoimintaluvan keskeyttämiseksi sekä keskeyttivät lentoliikenteen harjoittajan Euro Continental lentotoimintaluvan 12 päivänä tammikuuta 2010; Saksan toimivaltaiset viranomaiset keskeyttivät Regional Air Expressin lentotoimintaluvan 28 päivänä tammikuuta 2010; Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat, että lentoliikenteen harjoittajan Trans Euro Air Limited lentotoimintalupa on keskeytetty 8 päivänä joulukuuta 2009; Slovakian toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat kirjallisesti, että lentoliikenteen harjoittajan Air Slovakia lentotoimintalupa on keskeytetty 1 päivänä maaliskuuta 2010.

(10)

Lisäksi Latvian toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat lentoturvallisuuskomitealle, että lentoliikenteen harjoittajan Aviation Company Inversija käyttämän IL-76-tyyppisen ilma-aluksen lentotoiminnan turvallisuuteen ja jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvien vakavien epäilysten vuoksi ne päättivät 26 päivänä helmikuuta 2010 poistaa kyseisen ilma-aluksen lentoliikenteen harjoittajan Aviation Company Inversija lentotoimintaluvasta ja että lentotoimintalupa keskeytettiin 16 päivänä maaliskuuta 2010.

(11)

Komissio on saanut asetuksen (EY) N:o 1543/2006 mukaisesti yksityiskohtaisia tietoja toimista, joita Air Koryon valvonnasta vastaavat Korean kansantasavallan toimivaltaiset viranomaiset (GACA) ja Air Koryo ovat toteuttaneet korjatakseen asetuksessa (EY) N:o 474/2006 esitettyjä turvallisuuspuutteita.

(12)

Komissio pyysi joulukuussa 2008 GACAn välityksellä Air Koryolta korjaussuunnitelmaa, jossa osoitettaisiin, miten oli korjattu ne vakavat turvallisuuspuutteet, joita oli todettu asematasotarkastuksissa ennen lentoliikenteen harjoittajan sisällyttämistä Euroopan unionissa toimintakieltoon asetettujen lentoliikenteen harjoittajien luettelon liitteeseen A. Lisäksi komissio pyysi tietoja, joilla osoitettaisiin, että GACA oli valvonut Air Koryota riittävästi ja ICAOn vaatimusten mukaisesti.

(13)

GACA vastasi kesäkuussa 2009 toimittamalla asiakirjoja, jotka sisälsivät pyydetyt tiedot kattavasti. Komissio ja GACA jatkoivat tämän jälkeen yhteydenpitoa, joka auttoi selkiyttämään Korean kansantasavallan nykyistä ilmailuturvallisuustilannetta.

(14)

GACAn toimittamien asiakirjojen ja komission ja GACAn välillä käytyjen keskustelujen perusteella Air Koryo pystyy osoittamaan, että Tupolev Tu 204-300 -ilma-alusta voidaan käyttää täysin kansainvälisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti myös lentokelpoisuuden ja lentotoiminnan osalta, ja GACA kykenee valvomaan lentoliikenteen harjoittajaa kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

(15)

Kaikkien muiden Air Koryon kalustoon kuuluvien ilma-alustyyppien osalta GACA on vahvistanut, että ne eivät olleet täysin ilma-aluksen laitteita, erityisesti EGPWS-järjestelmää, koskevien kansainvälisten vaatimusten mukaisia ja että GACA ei ollut hyväksynyt kyseisiä ilma-alustyyppejä toimimaan Euroopan ilmatilassa.

(16)

GACA on kaiken aikaa vastannut nopeasti ja yhteistyöhaluisesti komission pyyntöihin tietojen saamiseksi. Air Koryon kuuleminen lentoturvallisuuskomiteassa 18 päivänä maaliskuuta 2010 vahvisti yhtiössä tapahtuneen positiivista kehitystä.

(17)

Edellä esitetyn vuoksi on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, että Air Koryolle olisi annettava lupa liikennöidä ilman toimintarajoituksia Euroopan unioniin kahdella Tu -204-300 -tyyppisellä ilma-aluksella, joiden rekisteritunnukset ovat P-632 ja P-633. Koska muu kalusto ei kuitenkaan täytä asiaa koskevia ICAOn vaatimuksia, sen liikennöinti Euroopan unioniin olisi kiellettävä siihen asti, kunnes vaatimukset täyttyvät täysimääräisesti. Sen vuoksi on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, että Air Koryo olisi sisällytettävä liitteeseen B. Se saa liikennöidä Euroopan unioniin ainoastaan kahdella Tupolev Tu-204 -ilma-aluksella.

(18)

Swazimaan toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat komissiolle kirjallisesti 17 päivänä joulukuuta 2009 peruuttaneensa lentotoimintaluvat ja muut toimiluvat seuraavilta lentoliikenteen harjoittajilta: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd ja Swazi Express Airways. Nämä lentoliikenteen harjoittajat ovat lopettaneet toimintansa 8 päivästä joulukuuta 2009 alkaen.

(19)

Edellä esitetyn vuoksi on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, että edellä mainitut Swazimaassa lentotoimintaluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat olisi poistettava liitteestä A.

(20)

Nigeriassa lentotoimintaluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan Bellview Airlines vakavista turvallisuuspuutteista on todennettua näyttöä. Puutteet ovat todenneet Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto.

(21)

Ranskan toimivaltaiset viranomaiset (DGAG) ilmoittivat komissiolle, että edellä mainitun lentoliikenteen harjoittajan kalustoon kuuluu kaksi Boeing 737-200 -tyyppistä ilma-alusta, jotka on rekisteröity Ranskassa tunnuksilla F-GHXK ja F-GHXL ja joiden lentokelpoisuustodistusten voimassaolo päättyi toukokuussa ja elokuussa 2008. Tämän vuoksi kyseiset ilma-alukset eivät ole enää lentokelpoisia.

(22)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) on ilmoittanut komissiolle, että Osa 145 -hyväksynnän nro EASA.145.0172, jonka se oli antanut kyseiselle organisaatiolle, voimassaolo keskeytettiin välittömästi 8 päivänä toukokuuta 2009 korjaamattomien turvallisuuspuutteiden vuoksi, jotka heikentävät turvallisuustasoa ja vaarantavat lentoturvallisuuden, ja että kyseisen hyväksynnän peruuttamista harkitaan.

(23)

On olemassa todisteita siitä, että Nigeriassa lentotoimintaluvan saanut Bellview Airlines jatkaa Sierra Leonessa lentotoimintaluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan Bellview Airlines toimintaa. Jälkimmäinen lentoliikenteen harjoittaja sisällytettiin 22 päivänä maaliskuuta 2006 liitteeseen A (4) ja poistettiin siitä 14 päivänä marraskuuta 2008 (5) sen jälkeen, kun Sierra Leonen toimivaltaiset viranomaiset olivat ilmoittaneet komissiolle sen lentotoimintaluvan peruuttamisesta.

(24)

Tunnuksella 5N-BFN rekisteröity Boeing B737-200 -tyyppinen ilma-alus joutui 22 päivänä lokakuuta 2005 Lagosissa 117 kuolonuhria vaatineeseen onnettomuuteen, jossa ilma-alus tuhoutui täysin. Nigerian toimivaltaiset viranomaiset eivät antaneet yksityiskohtaisia tietoja onnettomuudesta eivätkä ole vielä julkaisseet onnettomuustutkintaselostusta.

(25)

Komissio on edellä mainittujen puutteiden perusteella tuonut Nigerian toimivaltaisten viranomaisten tietoon vakavan huolensa Bellview Airlinesin toiminnan turvallisuudesta ja lentokelpoisuudesta sekä pyytänyt selvitystä tilanteesta ja toimivaltaisten viranomaisten ja lentoliikenteen harjoittajan todettujen puutteiden korjaamiseksi toteuttamista toimista.

(26)

Nigerian toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat 19 päivänä helmikuuta 2010, että liikenteenharjoittajalla on lentotoimintalupa, mutta se on lopettanut toimintansa. Ne eivät kuitenkaan antaneet tietoja lentoliikenteen harjoittajan muiden lupien tai ilma-alusten tilasta.

(27)

Bellview Airlines pyysi saada tulla lentoturvallisuuskomitean kuulemaksi, ja sitä kuultiin 18 päivänä maaliskuuta 2010. Kuulemisessa oli läsnä Nigerian toimivaltaisia viranomaisia (NCAA). Bellview Airlines esitti 22 päivään huhtikuuta 2010 voimassa olevan lentotoimintaluvan, mutta ilmoitti, että lentotoimintalupa oli keskeytetty sen jälkeen, kun siitä oli poistettu kaikki siinä mainitut ilma-alukset. NCAA ilmoitti, että Nigerian sovellettavien määräysten mukaan kyseisen lentotoimintaluvan voimassaolo oli päättynyt 4 päivänä joulukuuta 2009 eli 60 päivän kuluttua viimeisen ilma-aluksen käytön päättymisestä, mutta ne eivät esittäneet todisteita lentotoimintaluvan keskeyttämisestä tai peruuttamisesta. Sen vuoksi pyydettiin, että NCAA toimittaisi kiireellisesti kirjallisesti a) hallinnollisen asiakirjan Bellview Airlinesin lentotoimintaluvan keskeyttämisestä tai peruuttamisesta; b) vahvistuksen siitä, että yhtiö on samassa uuden luvan Nigerian siviili-ilmailuviranomaiselta; c) Nigerian siviili-ilmailuviranomaisen kirjallisen vakuutuksen, jossa se sitoutuu ilmoittamaan komissiolle uuden lupamenettelyn tulokset ennen lentotoimintaluvan myöntämistä.

(28)

Nigerian toimivaltaiset viranomaiset toimittivat pyydetyt tiedot 25 päivänä maaliskuuta 2010. Sen vuoksi on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, että jatkotoimia ei tässä vaiheessa tarvita.

(29)

Egyptin toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet asetuksen (EY) N:o 1144/2009 (6) mukaisesti neljä kuukausiraporttia, jotka kattavat marras- ja joulukuun 2009 sekä tammikuun 2010 ja helmikuun 2010 ja joista käy ilmi suunnitelman edistyminen näiden viranomaisten arvioimana. Näiden Egypt Airin ilma-alusten asematasotarkastuksiin keskittyvien raporttien lisäksi toimitettiin 18 päivänä marraskuuta lentokelpoisuutta ja lento- ja maatoimintaa koskevat tarkastusraportit.

(30)

Egyptin toimivaltaiset viranomaiset ovat niin ikään jatkaneet tietojen toimittamista Egypt Airin ilma-alusten asematasotarkastuksissa vuosina 2008, 2009 ja 2010 havaittujen ongelmien ratkaisemisesta. Sen vuoksi nämä toimivaltaiset viranomaiset ottivat yhteyttä eräisiin jäsenvaltioihin, joissa Egypt Airin ilma-aluksille oli tehty asematasotarkastuksia. Nämä ongelmat voidaan pian katsoa loppuun käsitellyiksi, mutta niitä tarkastellaan säännöllisesti.

(31)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto toteutti asetuksen (EY) N:o 1144/2009 (7) mukaisesti jäsenvaltioiden avustuksella tarkastuskäynnin 21 päivästä25 päivään helmikuuta 2010. Tarkastuskäynnin yhteydessä arvioitiin Egyptin siviili-ilmailuviranomaisen (ECAA) suorittamaa valvontaa yleisesti sekä erityisesti sitä, miten se on valvonut Egypt Airia koskevan korjaussuunnitelman täytäntöönpanoa ja kyseisten puutteiden korjaamista. Arviointikäynnillä saatiin todisteita siitä, että ECAA kykenee noudattamaan ICAOn vaatimusten mukaisia velvollisuuksiaan, jotka liittyvät siltä lentotoimintaluvan saaneiden ilma-alusten käyttäjien valvontaan, sekä täsmennettiin aloja, joilla tarvitaan parannuksia, joita ovat erityisesti ECAA:n suorittaman valvonnan yhteydessä tehtyjen havaintojen järjestelmälliset jatkotoimet sekä ilmailulupakirjojen myöntämisestä vastaavan henkilöstön koulutus.

(32)

Arviointikäynti osoitti, että Egypt Air on panemassa korjaussuunnitelmaa täytäntöön. Yleistä ICAOn vaatimusten vastaisuutta ei havaittu. Komissio panee merkille lentoliikenteen harjoittajan toimet turvallisuustilanteen kohentamiseksi. Ottaen kuitenkin huomioon lentoliikenteen harjoittajan korjaussuunnitelman sisällön ja laajuuden ja jotta voidaan varmistaa, että aiemmin havaittuihin moniin turvallisuuspuutteisiin löydetään kestäviä/pysyviä ratkaisuja, komissio pyytää Egyptin toimivaltaisia viranomaisia lähettämään edelleen kuukausittaisia raportteja korjaussuunnitelman täytäntöönpanon ja tarkastuskäynnin yhteydessä todettujen ongelmien korjaustoimien valvonnasta sekä toimittamaan tietoja jatkuvan lentokelpoisuuden, huoltotoiminnan ja lentotoiminnan kaikista muista valvontatoimista, joita ECAA on kohdistanut kyseiseen lentoliikenteen harjoittajaan.

(33)

Jäsenvaltiot tarkastavat edelleen, noudattaako Egypt Air tosiasiallisesti asianmukaisia turvallisuusvaatimuksia kohdentamalla asematasotarkastukset ensisijaisesti tämän lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksiin asetuksen (EY) N:o 351/2008 mukaisesti.

(34)

Arviointikäynnillä tarkastettiin myös muita egyptiläisiä lentoliikenteen harjoittajia. Merkittäviä turvallisuuskysymyksiä nousi esiin kahden lentoliikenteen harjoittajan osalta. Nämä olivat AlMasria Universal Airlines ja Midwest Airlines.

(35)

AlMasria Universal Airlinesin tapauksessa todettiin huomattavia puutteita lentotoiminnassa ja koulutuksessa. Puutteet liittyivät erityisesti eräiden lentotoiminnasta vastaavien johtajien pätevyyteen ja tietämykseen. Tällä on entistä enemmän merkitystä, jos kalustoa lisätään.

(36)

AlMasria Universal Airlines kutsuttiin 3 päivänä maaliskuuta 2010 päivätyllä kirjeellä esittämään huomionsa lentoturvallisuuskomitealle. AlMasria esitti lentoturvallisuuskomitealle 17 päivänä maaliskuuta 2010 kannanoton, johon sisältyi toimia tarkastuskäynnin aikana todettujen puutteiden korjaamiseksi. Koska yhtiö on aikeissa lisätä kalustoaan, komissio pyytää Egyptin toimivaltaisia viranomaisia lähettämään kuukausittaisia raportteja korjaustoimien toteuttamisesta ja antamaan tietoja jatkuvan lentokelpoisuuden, huoltotoiminnan ja lentotoiminnan kaikista valvontatoimista, joita ECAA on kohdistanut kyseiseen lentoliikenteen harjoittajaan.

(37)

Jäsenvaltiot tarkastavat, noudattaako AlMasria tosiasiallisesti asianmukaisia turvallisuusvaatimuksia kohdentamalla asematasotarkastukset ensisijaisesti tämän lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksiin asetuksen (EY) N:o 351/2008 mukaisesti.

(38)

Midwest Airlinesin tapauksessa on todisteita Italian toimivaltaisten viranomaisten toteamista turvallisuuspuutteista, jotka koskivat massan ja massakeskiön valvontaa Midwest Airlinesin lennolla. Näiden todisteiden vuoksi Italia epäsi ilma-aluksen käyttäjältä lentoluvan (8). Lisäksi arviointikäynnillä todettiin merkittäviä turvallisuuteen vaikuttavia puutteita lentotoiminnan ja huoltotoiminnan hallinnon, lentotoiminnan valvonnan ja miehistön koulutuksen sekä jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan aloilla. Sen vuoksi on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, että kyseinen lentoliikenteen harjoittaja ei kykene varmistamaan, että lento- ja huoltotoiminta on ICAOn vaatimusten mukaista. Egyptin siviili-ilmailuviranomainen ilmoitti käynnin yhteydessä ryhtyneensä toimiin Midwest Airlinesin toiminnan keskeyttämiseksi.

(39)

Midwest Airlines kutsuttiin 3 päivänä maaliskuuta 2010 päivätyllä kirjeellä esittämään huomionsa lentoturvallisuuskomitealle. Egyptin toimivaltaiset viranomaiset toimittivat 15 päivänä maaliskuuta 2010 todisteet siitä, että Midwest Airlinesin lentotoimintalupa oli peruutettu 28 päivänä helmikuuta 2010.

(40)

ECAA:n toimet huomioon ottaen tarvetta jatkotoimiin ei ole. ECAA:ta pyydetään antamaan komissiolle tietoja menettelystä ja uuden luvan myöntämistä koskevan menettelyn tuloksista ennen lentotoimintaluvan myöntämistä kyseiselle yhtiölle.

(41)

Asetuksen (EY) N:o 715/2008 mukaisesti jäsenvaltiot ovat tehneet edelleen säännöllisiä asematasotarkastuksia yhteisön lentoasemille laskeutuville Iran Airin ilma-aluksille varmistaakseen, että mainittu lentoliikenteen harjoittaja noudattaa tosiasiallisesti asianmukaisia turvallisuusvaatimuksia. Vuonna 2009 tällaisista tarkastuksista raportoivat Itävalta, Ranska, Saksa, Ruotsi, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta. Tarkastusten tulokset osoittivat kansainvälisten turvallisuusvaatimusten noudattamisen heikentyneen selvästi vuoden aikana.

(42)

Komissio pyysi toimivaltaisilta viranomaisilta ja lentoliikenteen harjoittajalta tietoja tarkastaakseen, miten todettuja puutteita oli käsitelty. Iran Air toimitti helmikuussa 2010 toimintasuunnitelman, jossa myönnettiin edellisen toimintasuunnitelman puutteet, määriteltiin syyt ja esitettiin toimia havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

(43)

Iran Airin viranomaisvalvonnasta vastaavien Iranin toimivaltaisten viranomaisten (CAO-IRI) toimittamista tiedoista ilmeni kuitenkin, että viranomaiset eivät kyenneet osoittamaan ryhtyneensä tosiasiallisiin toimiin SAFA-ohjelman mukaisesti tehdyissä tarkastuksissa todettujen puutteiden korjaamiseksi. Lisäksi CAO-IRI ei kyennyt osoittamaan, että olisi toteutettu asianmukaisia toimia Iranissa rekisteröidyille ja CAO-IRIn hyväksymien lentoliikenteen harjoittajien käyttämille ilma-aluksille sattuneiden onnettomuuksien huomattavan määrän johdosta.

(44)

CAO-IRI toimitti helmikuussa 2010 asiakirjoja, jotka osoittivat Iran Airin valvonnan puutteellisuuden huoltotoiminnan ja lentotarkastusten aloilla sekä merkittävien turvallisuuspuutteiden korjaamista koskevan tehokkaan järjestelmän puuttumisen. CAO-IRIn toimittamista onnettomuuksia ja vaaratilanteita koskevista tiedoista ilmeni myös, että Iran Airin ilma-aluksille oli edeltävien 11 kuukauden aikana sattunut merkittävä määrä vakavia vaaratilanteita, joista yli puolet liittyi Fokker 100 -tyyppisiin ilma-aluksiin. Asiakirjoihin ei kuitenkaan sisältynyt todisteita siitä, että CAO-IRI olisi toteuttanut jatkotoimia.

(45)

CAO-IRI toimitti maaliskuussa 2010 tietoja, jotka osoittivat, että Iran Airin huoltovaatimusten noudattamisesta oli tehty tarkastuksia, mutta havaintojen perusteella ongelmia oli moottorien seurannassa ja lentoliikenteen harjoittajan laatujärjestelmässä.

(46)

Lentoliikenteen harjoittaja myönsi 17 päivänä maaliskuuta 2010 pidetyssä lentoturvallisuuskomitean kokouksessa, että vaatimusten noudattaminen oli heikentynyt, mutta ilmoitti perustaneensa huoltotoiminnan valvontakeskuksen ja arviointitoimikunnan käsittelemään lentokelpoisuuteen liittyviä kysymyksiä, parantaneensa turvallisuuskoulutusta yhtiön kaikissa osissa, kehittäneensä turvallisuus- ja laadunvarmistusosastonsa toimintaa sekä perustaneensa yhtiön eri osiin turvallisuuskomiteoita. Yrityksessä oli myös aloitettu laaja rakenteellinen kartoitus, jonka tavoitteena on tehostaa valmiuksia toiminnan turvallisuuden varmistamiseen. Iran Airille helmikuusta 2010 tehtyjen asematasotarkastusten tulokset ovat osoittaneet lentoliikenteen harjoittajan suoritustason parantuneen selvästi.

(47)

Kun otetaan huomioon SAFA-tarkastusten tulosten viimeaikainen selkeä parantuminen, Iran Airin myöntyminen parannustarpeisiin ja sen toteuttamat toimet turvallisuuskysymysten käsittelemiseksi komissio katsoo, että Fokker 100 -ilma-aluksille sattuneiden vaaratilanteiden suuren määrän vuoksi kyseisen konetyypin liikennöinti Euroopan unioniin olisi keskeytettävä. Iran Airin muiden ilma-alustyyppien (CAO/IRIn 10 päivänä maaliskuuta 2010 toimittamat tiedot) eli Boeing 747:n, Airbus A300:n, A310:n ja A320:n lentotoiminnan lisäämistä nykyisestä määrästä (tiheys ja määräpaikat) ei pitäisi sallia ennen kuin komissio on todennut saaneensa selkeitä todisteita siitä, että todetut turvallisuuspuutteet on korjattu.

(48)

Näistä syistä on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, että lentoliikenteen harjoittaja olisi sisällytettävä liitteeseen B ja sen olisi annettava liikennöidä Euroopan unioniin ainoastaan sillä edellytyksellä, että se harjoittaa määrältään vain nykyisen tasoista (tiheys ja määräpaikat) toimintaa sen nykyisin käyttämillä ilma-aluksilla. Lisäksi kyseisen lentoliikenteen harjoittajan Fokker 100 -ilma-aluksilla ei pitäisi saada liikennöidä Euroopan unioniin.

(49)

Komissio seuraa jatkossakin tarkasti Iran Airin toimintaa. Jäsenvaltiot tarkastavat asianmukaisten turvallisuusvaatimusten tosiasiallisen noudattamisen kohdentamalla tehostettuja asematasotarkastuksia ensisijaisesti tämän lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksiin asetuksen (EY) N:o 351/2008 mukaisesti. Komissio aikoo ennen lentoturvallisuuskomitean seuraavaa kokousta tehdä tarkastuskäynnin varmistaakseen yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan lentoturvallisuusviraston kanssa, että CAO-IRI ja Iran Air ovat panneet ilmoittamansa toimenpiteet asianmukaisesti täytäntöön.

(50)

Sudanin valvontaviranomaiset (SCAA) eivät ole osoittaneet riittävää kykyä käsitellä marraskuussa 2006 Sudanissa tehdyn ICAOn USOAP-tarkastuksen yhteydessä tehtyjä huomautuksia. SCAA ilmoitti komissiolle maaliskuussa 2008, että kaikki merkittävät puutteet lentotoiminnan, lentokelpoisuuden ja miehistön lupakirjojen aloilla oli käsitelty. Joulukuussa 2009 SCAA ilmoitti komissiolle, että 70 prosenttia USOAP-tarkastuksessa havaituista puutteista oli korjattu ICAOn suositusten mukaisesti.

(51)

SCAA:n komissiolle joulukuussa 2009 ja maaliskuussa 2010 toimittamista tiedoista ilmeni kuitenkin, että huomattavaa osaa puutteista ei ollut käsitelty tai toimet niiden loppuun käsittelemiseksi eivät olleet tehonneet. Puutteita oli erityisesti lentotoiminnan tarkastajien koulutuksessa ja pätevyydessä ja hyväksyttyjen koulutuskäsikirjojen saatavuudessa.

(52)

Lisäksi juuri ennen tunnuksella ST-AKW rekisteröidylle Boeing 707-ilma-alukselle tapahtunutta ihmishenkiä vaatinutta onnettomuutta todettiin SCAA:n lokakuussa 2009 tekemässä Azza Air Transport -yhtiötä koskevassa tarkastuksessa, että kyseinen lentoliikenteen harjoittaja ei ollut toteuttanut tärkeitä turvallisuustoimia koulutuksen alalla, joka oli yksi ICAOn tarkastuksessa todetuista merkittävistä puutteista. SCAA vahvisti uusineensa lentotoimintaluvan vuosittain sen jälkeen, kun se oli ensimmäisen kerran annettu vuonna 1996.

(53)

SCAA myös ilmoitti 10 päivänä joulukuuta 2009 komissiolle, että Air West Company Ltd:n lentotoimintalupa oli palautettu viranomaisille heinäkuussa 2008 ja että sen vuoksi Air West Ltd ei ollut enää Sudanin tasavallassa rekisteröity lentotoimintaluvan haltija. Koska kyseisellä ilma-alusten käyttäjällä ei siis enää ole lentotoimintalupaa ja sen vuoksi sen toimilupaa ei voida pitää voimassaolevana, on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Air West Ltd ei enää ole lentoliikenteen harjoittaja.

(54)

Koska USOAP-tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaaminen ei ole edistynyt ja SCAA ei ole varmistanut, että ilmoitetut korjaavat toimet on todella toteutettu, on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, että SCAA ei ole osoittanut kykenevänsä panemaan täytäntöön asiaankuuluvia turvallisuusvaatimuksia ja valvomaan niiden noudattamista, ja sen vuoksi kaikki Sudanin tasavallassa lentotoimintaluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat olisi asetettava toimintakieltoon ja sisällytettävä liitteeseen A.

(55)

Albanian Airlines MAK:n tilannetta tarkasteltiin marraskuussa 2009 asetuksen (EY) N:o 1144/2009 säännösten nojalla (9), minkä jälkeen Euroopan lentoturvallisuusvirastolle annettiin tehtäväksi toteuttaa Albaniassa laaja standardointitarkastus. Se teki tämän tammikuussa 2010. Tästä tarkastuksesta 7 päivänä maaliskuuta 2010 annetusta loppuraportista ilmeni merkittäviä puutteita kaikilla tarkastetuilla aloilla: lentokelpoisuuden alalla löydettiin 13 tapausta, jossa vaatimuksia ei ollut noudatettu; 6 näistä liittyi turvallisuuteen; lupakirjojen ja lääketieteellisen kelpoisuuden alalla löydettiin niin ikään 13 tapausta, jossa vaatimuksia ei ollut noudatettu; näistä 3 liittyi turvallisuuteen; lentotoiminnan alalla löydettiin 9 tapausta, jossa vaatimuksia ei ollut noudatettu; 6 näistä liittyi turvallisuuteen. Lisäksi toisella lentotoimintaluvan haltijalla todettiin välitön turvallisuusriski, joka käsiteltiin saman tien DGCA:n välittömällä korjaustoimella.

(56)

Albanian toimivaltaisia viranomaisia (DGCA) kehotettiin antamaan lentoturvallisuuskomitealle selvitys. Ne tekivät sen 18 päivänä maaliskuuta 2010.

(57)

Lentoturvallisuuskomitea pani merkille, että Albanian toimivaltaiset viranomaiset (DGCA) olivat jo luovuttaneet EASAlle toimintasuunnitelman. DGCA:ta kehotetaan varmistamaan, että EASA voi hyväksyä toimintasuunnitelman, sekä ryhtymään tarvittaviin toimiin sen toteuttamiseksi tehokkaasti ja kiinnittämään erityisesti huomiota niiden EASAn havaitsemien puutteiden korjaamiseksi, joiden nopea korjaamatta jättäminen voisi vaikuttaa turvallisuuteen.

(58)

Albanian turvallisuusongelmat on ratkaistava kiireellisesti. Jos DGCA ei toteuta laajoja ja tehokkaita toimia, komission on pakko täyttää velvollisuutensa, josta määrätään Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälisen sopimuksen 21 artiklassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisten mahdollisten toimenpiteiden soveltamista.

(59)

TAAG Angolan Airlines saa liikennöidä Portugalissa ainoastaan Boeing 777-200 -tyyppisillä ilma-aluksilla, joiden rekisteritunnukset ovat D2-TED, D2-TEE ja D2-TEF, sekä neljällä Boeing 737-700 -tyyppisellä ilma-aluksella, joiden rekisteritunnukset ovat D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH ja D2-TBJ, asetuksen (EY) N:o 1144/2009 (10) johdanto-osan 88 kappaleessa esitettyjen edellytysten mukaisesti. Komissio pyysi Angolan toimivaltaisia viranomaisia (INAVIC) toimittamaan tietoja TAAG Angolan Airlinesin valvonnasta, erityisesti Portugaliin suuntautuvien lentojen lisävalvonnasta ja sen tuloksista.

(60)

INAVIC ilmoitti lentoturvallisuuskomitealle, että se oli lisännyt TAAG Angolan Airlinesin jatkuvaa valvontaa entisestään. Vuonna 2009 se teki 34 kyseiseen lentoliikenteen harjoittajaan kohdistunutta suunniteltua tarkastusta. Lisäksi tehtiin järjestelmällisesti asematasotarkastuksia ennen jokaista kyseisen lentoliikenteen harjoittajan lentoa Eurooppaan.

(61)

TAAG Angolan Airlines pyysi saada tulla lentoturvallisuuskomitean kuulemaksi voidakseen antaa ajantasaisia tietoja tilanteestaan. Sitä kuultiin 18 päivänä maaliskuuta 2010. Lentoliikenteen harjoittaja ilmoitti päässeensä takaisin IATAn jäseneksi joulukuussa 2009 ja antoi komitealle runsaasti tietoja osoitukseksi Lissabonin-lentojensa hyvästä suoriutumisesta sekä pyysi tällä perusteella lupaa aloittaa uudelleen lennot muualle EU:hun.

(62)

Portugalin toimivaltaiset viranomaiset (INAC) antoivat arvionsa Lissabonin-lentojen uudelleen aloittamisen jälkeen TAAG Angolan Airlinesille tehtyjen asematasotarkastusten tuloksista. INAC ilmoitti, että tarkastuksia oli tehty noin 200 sen jälkeen, kun TAAG aloitti lennot uudelleen 1 päivänä elokuuta 2009. INAC:n mukaan tarkastuksissa ei ilmennyt turvallisuusongelmia, ja se oli täysin tyytyväinen siihen, miten TAAG Angolan Airlines oli hoitanut Lissaboniin suuntautuvaa lentotoimintaansa, joten se katsoi voivansa suosittaa toiminnan laajentamista muualle EU:hun.

(63)

Lentoliikenteen harjoittaja ilmoitti myös aloittaneensa investoinnit Boeing B737-200 –kalustonsa varustuksen parantamiseen tarkoituksenaan asentaa koneisiin kansainvälisten turvallisuusvaatimusten mukaiset EGPWS-, ELT406- ja RVSM-valmiudet, ohjaamon ovi, digitaalinen lennonrekisteröintilaite ja digitaalinen lentokoneen säätutka, mutta tätä ei ole vielä saatu päätökseen koko kaluston osalta. Lisäksi lentoliikenteen harjoittaja ilmoitti, että se aikoo vähitellen luopua Boeing B747-300 -ilma-aluksistaan erityisesti niiden heikomman luotettavuuden vuoksi.

(64)

Sen vuoksi olisi yhteisten perusteiden mukaisesti sekä edellä 62 kappaleessa esitetty suositus ja kyseisen lentoliikenteen harjoittajan ilma-alusten asematasotarkastusten positiiviset tulokset huomioon ottaen katsottava, että TAAG olisi säilytettävä luettelossa B kolmen Boeing B777-ilma-aluksen osalta, joiden rekisteritunnukset ovat D2-TED, D2-TEE ja D2-TEF, ja neljän Boeing B737-700 -ilma-aluksen osalta, joiden rekisteritunnukset ovat D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH ja D2-TBJ, ja että nykyiset toimintarajoitukset, joiden mukaan näillä ilma-aluksilla saa liikennöidä ainoastaan Lissaboniin, olisi poistettava. Lentoliikenteen harjoittajan Euroopan-liikenteeseen olisi kuitenkin kohdistettava asianmukaisten turvallisuusvaatimusten tosiasiallisen noudattamisen varmistamiseksi asematasotarkastuksia, joita tehdään ensisijaisesti sen ilma-aluksille asetuksen (EY) N:o 351/2008 mukaisesti.

(65)

INAVIC:n raporttien mukaan kesäkuussa 2009 tehdyn viimeisimmän EU:n turvallisuusarvioinnin jälkeen jäljellä olleiden ongelmien käsittelyssä oli edistytty entisestään. INAVIC on erityisesti ajantasaistanut Angolan lentoturvallisuusmääräyksiä siten, että niissä otetaan huomioon ICAOn vaatimusten viimeisimmät muutokset, lujittanut valvontaohjelmaansa ja palkannut kaksi uutta pätevää lentotoiminnan tarkastajaa.

(66)

Lisäksi INAVIC raportoi Angolan lentoliikenteen harjoittajien uuden lupamenettelyn edistyneen siten, että voidaan odottaa sen saattamista päätökseen vuoden 2010 loppuun mennessä, johon mennessä INAVIC:n mukaan myös lentoliikenteen harjoittajien on lopetettava toimintansa, jollei niille ole myönnetty uudelleen lupaa Angolan lentoturvallisuusmääräysten mukaisesti. TAAG Angolan Airlines on kuitenkin toistaiseksi ainoa lentoliikenteen harjoittaja, joka on saanut uuden luvan.

(67)

INAVIC ilmoitti, että uuden lupamenettelyn yhteydessä eräiden lentoliikenteen harjoittajien toiminnassa ilmeni turvallisuusongelmia ja voimassa olevien turvallisuusmääräysten vastaisuuksia, joiden vuoksi INAVIC oli joutunut toteuttamaan valvontatoimia. Tämän vuoksi peruutettiin joulukuussa 2009 Air Geminin lentotoimintalupa ja helmikuussa PHA:n ja SAL:n lentotoimintalupa. Giraglobon, Mavewan ja Airnaven lentotoimintaluvat keskeytettiin helmikuussa 2010. INAVIC ei kuitenkaan toimittanut todisteita näiden lupien peruuttamisesta.

(68)

Komissio kehottaa INAVIC:ta jatkamaan Angolan lentoliikenteen harjoittajien uusia lupamanettelyjä määrätietoisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon tässä yhteydessä mahdollisesti todettavat turvallisuusongelmat. Yhteisten perusteiden mukaisesti on katsottava, että muut INAVIC:n viranomaisvalvonnan alaiset lentoliikenteen harjoittajat eli Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair ja Sonair sekä Air Gemini, PHA ja SAL olisi edelleen sisällytettävä liitteeseen A.

(69)

Venäjän federaation toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat komissiolle 19 päivänä helmikuuta 2010 muuttaneensa 25 päivänä huhtikuuta 2008 tekemäänsä päätöstä, jolla ne poistivat Euroopan unioniin suuntautuvan liikennöinnin 13 venäläisen ilma-aluksen lentotoimintaluvasta. Kyseisiä ilma-aluksia ei ollut varustettu ICAOn vaatimusten mukaan kansainvälisille lennoille soveltuviksi (niistä puuttuivat TAWS/E-GPWS-laitteet) ja/tai niiden lentokelpoisuustodistuksen voimassaoloaika oli päättynyt ja/tai sitä ei ollut uusittu.

(70)

Uuden päätöksen mukaan seuraavilla ilma-aluksilla ei saa liikennöidä Euroopan unioniin, unionissa tai unionista:

a)

Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 ja RA-85682.

c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 ja RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 ja RA-88300; Yak-40K: RA-21505 ja RA-98109; Yak-42D: RA-42437; kaikki (22) Kamov Ka-26 -helikopterit (rekisteritunnuksia ei tiedossa); kaikki (49) Mi-8-helikopterit (rekisteritunnuksia ei tiedossa); kaikki (11) Mi-171-helikopterit (rekisteritunnuksia ei tiedossa); kaikki (8) Mi-2-helikopterit (rekisteritunnuksia ei tiedossa); kaikki (1) EC-120B-helikopterit: RA-04116.

d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 ja RA-85457.

e)

Krasnoyarsky Airlines: TU-154M-tyyppistä ilma-alusta RA-85682, joka sisältyi aiemmin Krasnoyarsky Airlinesin lentotoimintalupaan, joka peruutettiin vuonna 2009, käyttää nykyään toinen Venäjän federaatiossa lentotoimintaluvan saanut lentoliikenteen harjoittaja.

f)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 ja RA-42541.

g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; kaikki TU-134-tyyppiset ilma-alukset (rekisteritunnuksia ei tiedossa); kaikki Antonov An-24 -tyyppiset ilma-alukset (rekisteritunnuksia ei tiedossa); kaikki An-2-tyyppiset ilma-alukset (rekisteritunnuksia ei tiedossa); kaikki Mi-2-helikopterit (rekisteritunnuksia ei tiedossa); kaikki Mi-8-helikopterit (rekisteritunnuksia ei tiedossa).

h)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 ja RA-85690.

i)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; kaikki Tupolev TU-134A -tyyppiset ilma-alukset, mukaan luettuina: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 ja RA-65973; kaikki Antonov AN-24RV -tyyppiset ilma-alukset mukaan luettuina: RA-46625 ja RA-47818; AN24RV-tyyppisiä ilma-aluksia, joiden rekisteritunnukset ovat RA-46625 ja RA-47818, käyttää tällä hetkellä toinen venäläinen lentoliikenteen harjoittaja.

j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 (ilma-aluksia RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 ja RA-85432 ei tällä hetkellä käytetä taloudellisista syistä).

k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; kaikki (25) TU-134-tyyppiset ilma-alukset: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 ja RA-65977; ilma-aluksia, joiden rekisteritunnukset ovat RA-65143- ja RA-65916, käyttää toinen venäläinen lentoliikenteen harjoittaja; kaikki (1) TU-134B-tyyppiset ilma-alukset: RA-65726; kaikki (10) Yakovlev Yak-40 -tyyppiset ilma-alukset: RA-87348 (ei tällä hetkellä käytetä taloudellisista syistä), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 ja RA-88280; kaikki Mil-26-helikopterit: (rekisteritunnuksia ei tiedossa); kaikki Mil-10-helikopterit: (rekisteritunnuksia ei tiedossa); kaikki Mil-8-helikopterit (rekisteritunnuksia ei tiedossa); kaikki AS-355-helikopterit (rekisteritunnuksia ei tiedossa); kaikki BO-105-helikopterit (rekisteritunnuksia ei tiedossa); AN-24B-tyyppiset ilma-alukset: RA-46388, ilma-aluksia RA-46267 ja RA-47289 sekä AN-24RV-tyyppisiä ilma-aluksia RA-46509, RA-46519 ja RA-47800 käyttää toinen venäläinen liikenteenharjoittaja.

l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, ilma-aluksia RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 ja RA-65555 käyttää toinen venäläinen liikenteenharjoittaja; TU-214: ilma-aluksia RA-64504 ja RA-64505 käyttää toinen venäläinen lentoliikenteen harjoittaja; Ilyushin IL-18: ilma-aluksia RA-75454 ja RA-75464 käyttää toinen venäläinen lentoliikenteen harjoittaja; Yakovlev Yak-40: ilma-aluksia RA-87203, RA-87968, RA-87971 ja RA-88200 käyttää toinen venäläinen lentoliikenteen harjoittaja.

(71)

EASA ja jäsenvaltiot tekivät asetuksen (EY) N:o 1144/2009 mukaisesti joulukuussa 2009 arviointikäynnin Jemenin tasavaltaan Yemenian turvallisuustilanteen varmistamiseksi ja arvioidakseen, noudattaako se tosiasiallisesti kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia ja onko CAMA:lla valmiudet varmistaa Jemenin siviili-ilmailun turvallisuusvalvonta.

(72)

Arviointikäynti osoitti, että CAMA kykenee valvomaan tehokkaasti Yemenia Yemen Airwaysia ja varmistamaan, että lentoliikenteen harjoittajat, joille se on antanut lentotoimintaluvan, toimivat turvallisesti ICAOn vaatimusten edellyttämällä tavalla ja että Yemenia Yemen Airwaysin valvonnalla pystytään varmistamaan sen toiminta lentotoimintaluvan vaatimusten mukaisesti.

(73)

Arviointikäynnin tulokset huomioon ottaen jatkotoimille ei ole tarvetta tässä vaiheessa. Komissio seuraa edelleen tarkasti kyseisen liikenteenharjoittajan suoriutumista ja kehottaa Jemenin viranomaisia jatkamaan Yemenia Yemen Airwaysille 30 päivänä kesäkuuta 2008 sattuneen onnettomuuden tutkintaa. Jäsenvaltiot tarkastavat asianmukaisten turvallisuusvaatimusten tosiasiallisen noudattamisen kohdentamalla asematasotarkastuksia ensisijaisesti kyseisen lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksiin asetuksen (EY) N:o 351/2008 mukaisesti.

(74)

On saatu todennettua näyttöä Filippiineillä lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien valvonnasta vastaavien viranomaisten riittämättömistä valmiuksista käsitellä turvallisuuspuutteita sekä Filippiinien tasavallassa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien puutteellisesta ICAOn turvallisuusvaatimusten ja suositeltujen menettelytapojen noudattamisesta. Tämä kävi ilmi ICAOn Filippiineillä lokakuussa 2009 yleisen turvallisuusvalvonnan arviointiohjelman (USOAP) puitteissa suorittaman tarkastuksen tuloksista ja siitä on osoituksena myös se, että Amerikan yhdysvaltojen toimivaltaiset viranomaiset ovat jatkuvasti alentaneet Filippiinien turvallisuusluokitusta.

(75)

Filippiineillä lokakuussa 2009 tehdyn USOAP-tarkastuksen jälkeen ICAO ilmoitti kaikille Chicagon yleissopimuksen osapuolina oleville valtioille merkittävästä turvallisuusongelmasta, joka vaikuttaa lentoliikenteen harjoittajien ja Filippiineillä rekisteröityjen ilma-alusten turvallisuusvalvontaan (11). Sen mukaan 47 lentotoiminnan harjoittajaa, joiden joukossa on myös kansainvälisiä lentotoiminnan harjoittajia, harjoittaa Filippiineillä toimintaa lentotoimintaluvilla, jotka on annettu kumottujen hallinnollisten määräysten mukaisesti. Filippiinien toimivaltaiset viranomaiset eivät ole laatineet täytäntöönpano- tai siirtymäsuunnitelmaa lentotoimintalupien myöntämiseksi muille lentotoiminnan harjoittajille niiden siviili-ilmailumääräysten mukaisesti, joilla kyseiset hallinnolliset määräykset kumottiin. Lisäksi Filippiinien toimivaltaiset viranomaiset eivät ole yli vuoteen valvoneet lentotoiminnan harjoittajia riittävästi. Niiden ICAOlle esittämiä korjaussuunnitelmia ei pidetty riittävinä tämän merkittävän turvallisuusongelman ratkaisemiseksi, joten se on edelleen ratkaisematta.

(76)

Yhdysvaltojen liikenneministeriön ilmailuhallinto (FAA) luokittelee IASA-ohjelmassaan maan edelleen turvallisuusluokkaan kaksi, mikä tarkoittaa, että Filippiinien tasavalta ei noudata ICAOn asettamia kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia.

(77)

ICAOn toteamat merkittävät turvallisuusongelmat osoittavat, että korjaussuunnitelma, jonka Filippiinien toimivaltaiset viranomaiset esittivät komissiolle 13 päivänä lokakuuta 2008 (12) ja joka oli tarkoitus toteuttaa 31 päivään maaliskuuta 2009 mennessä, ei toteutunut eli Filippiinien toimivaltaiset viranomaiset eivät kyenneet panemaan suunnitelmaa täytäntöön ajoissa.

(78)

ICAOn toteaman merkittävän turvallisuusongelman vuoksi komissio on jatkanut neuvotteluja Filippiinien toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja ilmaissut olevansa vakavasti huolissaan kaikkien kyseisessä valtiossa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien lentotoiminnan turvallisuudesta sekä pyytänyt tarkennuksia toimista, joita kyseisen valtion toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet havaittujen turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi.

(79)

Filippiinien toimivaltaiset viranomaiset (CAAP) toimittivat tammi–maaliskuussa 2010 asiakirjoja, mutta eivät toimittaneet kaikkia pyydettyjä tietoja ja varsinkaan todisteita siitä, että turvallisuuspuutteita olisi käsitelty asianmukaisesti.

(80)

CAAP oli kuultavana lentoturvallisuuskomiteassa 18 päivänä maaliskuuta 2010, jolloin se vahvisti, että 20 lentoliikenteen harjoittajalla on edelleen kumottujen hallinnollisten määräysten mukaisesti annettu lentotoimintalupa siihen asti, kun uusi lupa myönnetään viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2010. Nämä lentoliikenteen harjoittajat ovat Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc.. ja Subic Seaplane Inc. Lisäksi Filippiinien viranomaiset vahvistivat, että huomattava osa näistä lentoliikenteen harjoittajista jatkaa liikennöintiä umpeutuneella lentotoimintaluvalla erityisen lentotoimintalupavelvoitteesta vapauttavan poikkeusluvan turvin. Erityisesti Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. jatkaa kansainvälistä rahtiliikennetoimintaa suurilla Boeing B727 -ilma-aluksilla, vaikka sille kumottujen hallinnollisten määräysten mukaisesti 31 päivänä maaliskuuta 2008 annetun lentotoimintaluvan voimassaolo päättyi 30 päivänä maaliskuuta 2009. Toiminnan jatkaminen perustuu 16 päivänä joulukuuta 2009 enintään 90 päiväksi myönnettyyn poikkeukseen, jonka voimassaolo päättyi 16 päivänä maaliskuuta 2010. CAAP ei pystynyt 18 päivänä maaliskuuta 2010 vahvistamaan, oliko kyseinen liikenteenharjoittaja todella lopettanut toimintansa.

(81)

CAAP ilmoitti, että seuraavien yhdeksän lentotoimintaluvan voimassaolo oli päättynyt tai niitä ei ollut uusittu: Beacon, Coroprate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. ja Yokota Aviation Corp. CAAP ei kuitenkaan antanut todisteita näiden lentoliikenteen harjoittajien lentotoimintaluvan peruuttamisesta ja toiminnan lopettamisesta.

(82)

CAAP ilmoitti aloittaneensa uuden lupamenettelyn vuoden 2009 alussa ja että 21 lentoliikenteen harjoittajaa on jo saanut uuden luvan vuonna 2008 voimaan tulleiden siviili-ilmailumääräysten mukaisesti. Nämä lentoliikenteen harjoittajat ovat Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc., Zest Airways Inc. CAAP ei kuitenkaan todistanut uuden lupamanettelyn luotettavuutta. Lisäksi se ei toimittanut kaikkien näiden lentoliikenteen harjoittajien täydellisiä lupia. Esitetyissä lentotoimintaluvissa ei erityisesti mainittu seuraavien uuden luvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien numeroita ja rekisteritunnuksia: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation ja Development Corp. Lisäksi CAAP ei kertonut mahdollisista luvan myöntämistä edeltävistä tarkastuksista eikä antanut todisteita lentoliikenteen harjoittajien lento- ja huoltotoiminnan sellaisesta riittävästä tutkimisesta ennen uuden luvan myöntämistä, jolla olisi osoitettu hyväksyttyjen käsikirjojen tosiasiallinen käyttö sekä sovellettavien turvallisuusvaatimusten noudattaminen näiden lentoliikenteenharjoittajien lento- ja huoltotoiminnassa. CAAP ei myöskään osoittanut, että uuden luvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia valvottaisiin luvan myöntämisen jälkeen, sillä sen toimittamissa lentokelpoisuuden ja lupakirjojen vuoden 2010 valvontasuunnitelmissa ei mainittu suunniteltujen toimien ajankohtaa.

(83)

Philippines Airlines pyysi saada tulla lentoturvallisuuskomitean kuulemaksi, ja sitä kuultiin 18 päivänä maaliskuuta 2010. Lentoliikenteen harjoittaja esitteli toimintaansa ja uuden luvan myöntämistä koskevaa menettelyä, jota siihen oli sovellettu vuonna 2009 siihen asti, kun se sai 9 päivänä lokakuuta 2009 uuden lentotoimintalupansa, jossa on maininta vuonna 2008 voimaan tulleiden siviili-ilmailumääräysten noudattamisesta. Lentoliikenteen harjoittaja esitteli ennen uutta lupamenettelyä tehtyjä varmistuksia ja vahvisti, että niissä oli keskitytty uusien käsikirjojen ja menetelmien tarkasteluun ja hyväksymiseen. Lisäksi lentoliikenteen harjoittaja ilmoitti, että CAAP ei ollut tehnyt sitä koskevaa kattavaa tarkastuskäyntiä ennen uutta lupamenettelyä ja että CAAP ei ollut vielä tarkastanut sen lentotoimintaa, mutta tällainen tarkastus on tulossa. Philippines Airlines ilmoitti, että se ei liikennöi EU:hun ja että Yhdysvaltojen ilmailuhallinnon alennettua Filippiinien luokitusta sen lentoja Yhdysvaltoihin rajoitetaan ja se ei saa liikennöidä lisäreiteillä eikä vaihtaa liikennöimillään reiteillä nykyisin käyttämiään ilma-aluksia.

(84)

Cebu Pacific Airlines pyysi saada tulla lentoturvallisuuskomitean kuulemaksi, ja sitä kuultiin 18 päivänä maaliskuuta 2010. Lentoliikenteen harjoittaja esitteli toimintaansa ja uuden luvan myöntämistä koskevaa menettelyä, jota siihen oli sovellettu vuonna 2009 siihen asti, kun se sai 25 päivänä marraskuuta 2009 uuden lentotoimintalupansa, jossa on maininta vuonna 2008 voimaan tulleiden siviili-ilmailumääräysten noudattamisesta. Se esitteli myös ennen uutta lupamenettelyä tehdyt varmennukset ja vahvisti erityisesti, että saatuun lupaan sisältyy uusi hyväksyntä vaarallisten aineiden kuljettamiseksi, vaikka CAAP ei ollut tehnyt sitä koskevaa tarkastusta. Lentoliikenteen harjoittaja kuitenkin ilmoitti, että se ei omasta aloitteestaan aio hyödyntää kyseistä hyväksyntää. Lisäksi Cebu Pacific ilmoitti, että Yhdysvaltojen ilmailuhallinnon alennettua Filippiinien luokitusta se ei saa liikennöidä Yhdysvaltoihin. Lentoliikenteen harjoittaja ilmoitti myös, että se ei aio liikennöidä EU:hun.

(85)

Komissio panee merkille kyseisten kahden lentoliikenteen harjoittajan viime aikoina toteuttamat toimet turvallisen toiminnan varmistamiseksi ja myöntää, että ne ovat toteuttaneet sisäisiä toimenpiteitä turvallisuuden lisäämiseksi. Komissio on valmis tekemään tarkastuskäynnin, johon jäsenvaltiot ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto osallistuvat, todentaakseen miten kyseiset lentoliikenteen harjoittajat noudattavat kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia.

(86)

Lisäksi komissio panee merkille toimivaltaisten viranomaisten viime aikoina toteuttamat toimet Filippiinien siviili-ilmailujärjestelmän uudistamiseksi sekä toimet Yhdysvaltojen ilmailuhallinnon ja ICAOn löytämien turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi. Niin kauan kun ICAOn toteamia merkittäviä turvallisuusongelmia ei tosiasiallisesti ole ratkaistu asianmukaisilla korjaavilla toimilla, yhteisten perusteiden mukaisesti katsotaan kuitenkin, etteivät Filippiinien toimivaltaiset viranomaiset kykene tässä vaiheessa panemaan täytäntöön asianmukaisia turvallisuusvaatimuksia sekä valvomaan niiden noudattamista niiden viranomaisvalvonnan piiriin kuuluvien kaikkien lentoliikenteen harjoittajien osalta. Sen vuoksi kaikki Filippiineillä luvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat olisi asetettava toimintakieltoon ja sisällytettävä liitteeseen A.

(87)

Komissio katsoo kuitenkin, että viimeaikaiset muutokset CAAP:n johdossa sekä uuden johdon viipymättä toteuttamat konkreettiset toimet, mukaan luettuna 23:n pätevän tarkastajan palkkaaminen ja ICAOn merkittävän teknisen tuen käyttö, osoittavat maan olevan halukas ryhtymään nopeasti käsittelemään Yhdysvaltojen ilmailuhallinnon ja ICAOn havaitsemia turvallisuuspuutteita ja valmistelemaan niiden ratkaisemista mahdollisimman pian. Komissio on valmis tukemaan Filippiinien pyrkimyksiä tekemällä arviointikäynnin, jonka yhteydessä arvioidaan muun muassa liikenteenharjoittajien turvallisuustasoa todettujen vakavien turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi.

(88)

Komission nimenomaisista pyynnöistä huolimatta sille ei ole toimitettu todisteita siitä, että muut 26 päivänä marraskuuta 2009 päivitettyyn yhteisön luetteloon sisällytetyt lentoliikenteen harjoittajat ja niiden valvonnasta vastaavat viranomaiset olisivat panneet asianmukaiset korjaussuunnitelmat kaikilta osin täytäntöön. Sen vuoksi on yhteisten perusteiden mukaisesti katsottava, että näiden lentoliikenteen harjoittajien toimintakieltoa (liite A) tai toimintarajoituksia (liite B) olisi jatkettava.

(89)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lentoturvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 474/2006 seuraavasti:

1.

Korvataan liite A tämän asetuksen liitteessä A olevalla tekstillä.

2.

Korvataan liite B tämän asetuksen liitteessä B olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUVL L 84, 23.3.2006, s. 14.

(3)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4.

(4)  Maaliskuun 22 päivänä 2006 annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 johdanto-osan 75–86 kappale (EUVL L 84, 23.3.2006, s. 19–21).

(5)  Marraskuun 14 päivänä 2008 annetun asetuksen (EY) N:o 1131/2008 johdanto-osan 21 kappale (EUVL L 306, 15.11.2008, s. 49).

(6)  EUVL L 312, 27.11.2009, s. 16.

(7)  EUVL L 312, 27.11.2009, s. 16.

(8)  Italian siviili-ilmailuviranomainen (ENAC) ilmoitti 5.2.2010 Midwest Airlinesille näistä turvallisuuspuutteista, jotka johtivat lentoluvan peruuttamiseen.

(9)  Marraskuun 26 päivänä 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 1144/2006 johdanto-osan 10–16 kappale (EUVL L 312, 27.11.2009, s. 17).

(10)  EUVL L 312, 27.11.2009, s. 24.

(11)  ICAO:n tarkastushuomautus OPS/01.

(12)  Marraskuun 14 päivänä 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1131/2008 johdanto-osan 16 kappale (EUVL L 306, 15.11.2008, s. 49).


LIITE A

LUETTELO TÄYDELLISESSÄ TOIMINTAKIELLOSSA YHTEISÖSSÄ OLEVISTA LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA  (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan (AOC) tai toimiluvan numero

ICAO-tunnus

Lentoliikenteen harjoittajan kotivaltio

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodžan kuningaskunta

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Tuntematon

VRB

Ruandan tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Angolan viranomaisilta, lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyvää TAAG Angola Airlinesia, mukaan luettuina:

 

 

Angolan tasavalta

AEROJET

015

Tuntematon

Angolan tasavalta

AIR26

004

DCD

Angolan tasavalta

AIR GEMINI

002

GLL

Angolan tasavalta

AIR GICANGO

009

Tuntematon

Angolan tasavalta

AIR JET

003

MBC

Angolan tasavalta

AIR NAVE

017

Tuntematon

Angolan tasavalta

ALADA

005

RAD

Angolan tasavalta

ANGOLA AIR SERVICES

006

Tuntematon

Angolan tasavalta

DIEXIM

007

Tuntematon

Angolan tasavalta

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolan tasavalta

HELIANG

010

Tuntematon

Angolan tasavalta

HELIMALONGO

011

Tuntematon

Angolan tasavalta

MAVEWA

016

Tuntematon

Angolan tasavalta

PHA

019

Tuntematon

Angolan tasavalta

RUI & CONCEICAO

012

Tuntematon

Angolan tasavalta

SAL

013

Tuntematon

Angolan tasavalta

SERVISAIR

018

Tuntematon

Angolan tasavalta

SONAIR

014

SOR

Angolan tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Beninin viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

Beninin tasavalta

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Tuntematon

Beninin tasavalta

AFRICA AIRWAYS

Tuntematon

AFF

Beninin tasavalta

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Beninin tasavalta

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Tuntematon

Beninin tasavalta

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninin tasavalta

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninin tasavalta

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninin tasavalta

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kongon tasavallan viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Kongon tasavalta

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongon tasavalta

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongon tasavalta

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Tuntematon

Kongon tasavalta

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Tuntematon

Kongon tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintalupansa niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

Kongon demokraattinen tasavalta

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Kongon demokraattinen tasavalta

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Kongon demokraattinen tasavalta

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Kongon demokraattinen tasavalta

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Kongon demokraattinen tasavalta

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Kongon demokraattinen tasavalta

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerin lupa (ordonnance 78/205)

LCG

Kongon demokraattinen tasavalta

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Kongon demokraattinen tasavalta

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Djiboutin viranomaisilta, mukaan luettuna:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Tuntematon

DAO

Djibouti

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Päiväntasaajan Guinean viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Päiväntasaajan Guinea

CRONOS AIRLINES

Ei tiedossa

Tuntematon

Päiväntasaajan Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Ei tiedossa

CEL

Päiväntasaajan Guinea

EGAMS

Ei tiedossa

EGM

Päiväntasaajan Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Päiväntasaajan Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Ei tiedossa

Päiväntasaajan Guinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Päiväntasaajan Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

Ei tiedossa

Päiväntasaajan Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Tuntematon

Tuntematon

Päiväntasaajan Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Päiväntasaajan Guinea

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Indonesian viranomaisilta, lukuun ottamatta Garuda Indonesiaa, Airfast Indonesiaa, Mandala Airlinesia ja Ekspres Transportasi Antarbenuaa, mukaan luettuina:

 

 

Indonesian tasavalta

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ASCO NUSA AIR

135-022

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Tuntematon

Indonesian tasavalta

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Tuntematon

Indonesian tasavalta

CARDIG AIR

121-013

Tuntematon

Indonesian tasavalta

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Tuntematon

Indonesian tasavalta

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesian tasavalta

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonesian tasavalta

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesian tasavalta

EASTINDO

135-038

Tuntematon

Indonesian tasavalta

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesian tasavalta

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonesian tasavalta

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonesian tasavalta

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Tuntematon

Indonesian tasavalta

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Tuntematon

Indonesian tasavalta

KAL STAR

121-037

KLS

Indonesian tasavalta

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesian tasavalta

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonesian tasavalta

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonesian tasavalta

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Tuntematon

Indonesian tasavalta

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonesian tasavalta

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonesian tasavalta

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonesian tasavalta

MIMIKA AIR

135-007

Tuntematon

Indonesian tasavalta

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Tuntematon

Indonesian tasavalta

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Tuntematon

Indonesian tasavalta

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Tuntematon

Indonesian tasavalta

NYAMAN AIR

135-042

Tuntematon

Indonesian tasavalta

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesian tasavalta

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Tuntematon

Indonesian tasavalta

PURA WISATA BARUNA

135-025

Tuntematon

Indonesian tasavalta

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Indonesian tasavalta

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonesian tasavalta

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonesian tasavalta

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Tuntematon

Indonesian tasavalta

SKY AVIATION

135-044

Tuntematon

Indonesian tasavalta

SMAC

135-015

SMC

Indonesian tasavalta

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesian tasavalta

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Tuntematon

Indonesian tasavalta

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Tuntematon

Indonesian tasavalta

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonesian tasavalta

TRAVIRA UTAMA

135-009

Tuntematon

Indonesian tasavalta

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesian tasavalta

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesian tasavalta

UNINDO

135-040

Tuntematon

Indonesian tasavalta

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonesian tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kazakstanin viranomaisilta, lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyvää Air Astanaa, muun muassa:

 

 

Kazakstanin tasavalta

AERO AIR COMPANY

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

AEROPRAKT KZ

Tuntematon

APK

Kazakstanin tasavalta

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Kazakstanin tasavalta

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazakstanin tasavalta

AIR DIVISION OF EKA

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

AIR FLAMINGO

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

AIR TRUST AIRCOMPANY

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Tuntematon

AKS

Kazakstanin tasavalta

ALMATY AVIATION

Tuntematon

LMT

Kazakstanin tasavalta

ARKHABAY

Tuntematon

KEK

Kazakstanin tasavalta

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kazakstanin tasavalta

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Kazakstanin tasavalta

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kazakstanin tasavalta

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Kazakstanin tasavalta

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Kazakstanin tasavalta

AVIA-JAYNAR

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

BEYBARS AIRCOMPANY

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Kazakstanin tasavalta

BERKUT KZ

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Kazakstanin tasavalta

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Kazakstanin tasavalta

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Kazakstanin tasavalta

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Kazakstanin tasavalta

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Kazakstanin tasavalta

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kazakstanin tasavalta

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Tuntematon

KZE

Kazakstanin tasavalta

FENIX

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kazakstanin tasavalta

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Kazakstanin tasavalta

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kazakstanin tasavalta

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Kazakstanin tasavalta

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Kazakstanin tasavalta

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Kazakstanin tasavalta

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kazakstanin tasavalta

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Kazakstanin tasavalta

KAZAIRWEST

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

KAZAVIA

Tuntematon

KKA

Kazakstanin tasavalta

KAZAVIASPAS

Tuntematon

KZS

Kazakstanin tasavalta

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazakstanin tasavalta

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Kazakstanin tasavalta

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Kazakstanin tasavalta

NAVIGATOR

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Tuntematon

KOV

Kazakstanin tasavalta

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

PRIME AVIATION

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

SALEM AIRCOMPANY

Tuntematon

KKS

Kazakstanin tasavalta

SAMAL AIR

Tuntematon

SAV

Kazakstanin tasavalta

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Kazakstanin tasavalta

SEMEYAVIA

Tuntematon

SMK

Kazakstanin tasavalta

SCAT

AK-0350-08

VSV

Kazakstanin tasavalta

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Kazakstanin tasavalta

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Kazakstanin tasavalta

SKYSERVICE

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

TYAN SHAN

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Kazakstanin tasavalta

ZHETYSU AIRCOMPANY

Tuntematon

JTU

Kazakstanin tasavalta

ZHERSU AVIA

Tuntematon

RZU

Kazakstanin tasavalta

ZHEZKAZGANAIR

Tuntematon

Tuntematon

Kazakstanin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Kirgisian viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Kirgisian tasavalta

AIR MANAS

17

MBB

Kirgisian tasavalta

ASIAN AIR

Tuntematon

AAZ

Kirgisian tasavalta

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgisian tasavalta

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgisian tasavalta

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgisian tasavalta

DAMES

20

DAM

Kirgisian tasavalta

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgisian tasavalta

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgisian tasavalta

ITEK AIR

04

IKA

Kirgisian tasavalta

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgisian tasavalta

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgisian tasavalta

MAX AVIA

33

MAI

Kirgisian tasavalta

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgisian tasavalta

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgisian tasavalta

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgisian tasavalta

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgisian tasavalta

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgisian tasavalta

VALOR AIR

07

VAC

Kirgisian tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Liberian viranomaisilta

 

Liberia

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Gabonin tasavallan viranomaisilta, lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyvä Gabon Airlinesia, Afrijetia ja SN2AG:tä, mukaan luettuina:

 

 

Gabonin tasavalta

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Gabonin tasavalta

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabonin tasavalta

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Tuntematon

Gabonin tasavalta

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Tuntematon

Gabonin tasavalta

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabonin tasavalta

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Tuntematon

Gabonin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Filippiinien viranomaisilta, mukaan luettuina:

 

 

Filippiinien tasavalta

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

BEACON

Tuntematon

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

CM AERO

4AN2000001

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

CORPORATE AIR

Tuntematon

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

HUMA CORPORATION

2009014

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

ISLAND AVIATION

2009009

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Tuntematon

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Tuntematon

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Tuntematon

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

WORLD AVIATION, CORP.

Tuntematon

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

YOKOTA AVIATION, INC.

Tuntematon

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

ZENITH AIR, INC.

2009012

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Tuntematon

Filippiinien tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta São Tomén ja Príncipen viranomaisilta, mukaan luettuina:

São Tomé ja Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Tuntematon

São Tomé ja Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé ja Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé ja Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Tuntematon

São Tomé ja Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé ja Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Tuntematon

São Tomé ja Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé ja Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé ja Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Tuntematon

São Tomé ja Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé ja Príncipe

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Sierra Leonen viranomaisilta, mukaan luettuina:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Tuntematon

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Tuntematon

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Tuntematon

Tuntematon

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Tuntematon

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Tuntematon

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Tuntematon

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Tuntematon

Tuntematon

Sierra Leone

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Sudanin viranomaisilta:

 

 

Sudanin tasavalta

SUDAN AIRWAYS

Tuntematon

 

Sudanin tasavalta

SUN AIR SERVICES

Tuntematon

 

Sudanin tasavalta

MARSLAND COMPANY

Tuntematon

 

Sudanin tasavalta

ATTICO AIRLINES

Tuntematon

 

Sudanin tasavalta

FOURTY EIGHT AVIATION

Tuntematon

 

Sudanin tasavalta

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Tuntematon

 

Sudanin tasavalta

ALMAJARA AVIATION

Tuntematon

 

Sudanin tasavalta

BADER AIRLINES

Tuntematon

 

Sudanin tasavalta

ALFA AIRLINES

Tuntematon

 

Sudanin tasavalta

AZZA TRANSPORT COMPANY

Tuntematon

 

Sudanin tasavalta

GREEN FLAG AVIATION

Tuntematon

 

Sudanin tasavalta

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Tuntematon

 

Sudanin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Swazimaan viranomaisilta, mukaan luettuna:

Swazimaa

SWAZILAND AIRLINK

Tuntematon

SZL

Swazimaa

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Sambian viranomaisilta, mukaan luettuna:

 

 

Sambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Sambia


(1)  Liitteessä A mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen vuokrattua konetta, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.


LIITE B

LUETTELO LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA, JOIDEN TOIMINTAA YHTEISÖSSÄ RAJOITETAAN  (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan (AOC) numero

ICAO-tunnus

Lentoliikenteen harjoittajan kotivaltio

Ilma-alustyyppi

Rekisteritunnus ja, jos saatavilla, sarjanumero

Rekisteröintivaltio

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

DPRK

Koko kalusto, paitsi: 2 Tu 204 -ilma-alusta

Koko kalusto, paitsi: P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Gabonin tasavalta

Koko kalusto, paitsi: 2 Falcon 50 ilma-alusta, 1 Falcon 900 -ilma-alus

Koko kalusto, paitsi: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gabonin tasavalta

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakstan

Koko kalusto, paitsi: 2 B767-ilma-alusta, 4 B757-ilma-alusta, 10 A319/320/321-ilma-alusta 5 Fokker 50 -ilma-alusta

Koko kalusto, paitsi: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Alankomaiden kuningaskunta)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorit

Koko kalusto, paitsi: LET 410 UVP

Koko kalusto, paitsi: D6-CAM (851336)

Komorit

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonin tasavalta

Koko kalusto, paitsi: 1 Boeing B-767-200 -ilma-alus

Koko kalusto, paitsi: TR-LHP

Gabonin tasavalta

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Iranin islamilainen tasavalta

Koko kalusto, paitsi: 14 A300-ilma-alusta, 4 A310-ilma-alusta, 9 B747-ilma-alusta, 1 B737-ilma-alus, 6 A320-ilma-alusta

Koko kalusto, paitsi:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF

EP-IEG

Iranin islamilainen tasavalta

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonin tasavalta

Koko kalusto, paitsi: Koko kalusto, paitsi: 1 Challenger CL601-tyyppinen ilma-alus, 1 HS-125-800 -tyyppinen ilma-alus

Koko kalusto, paitsi: TR-AAG, ZS-AFG

Gabonin tasavalta; Etelä-Afrikan tasavalta

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolan tasavalta

Koko kalusto, paitsi: Boeing B-777-tyyppistä ilma-alusta ja 4 Boeing B-737-700 -tyyppistä ilma-alusta

Koko kalusto, paitsi: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angolan tasavalta

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

Ukraina

Ukraina

Koko kalusto paitsi 1 MD-83-tyyppinen ilma-alus

Koko kalusto, paitsi: UR-CFF

Ukraina


(1)  Liitteessä B mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen vuokrattua konetta, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

(2)  Afrijet saa toistaiseksi Euroopan yhteisössä toimiessaan käyttää ainoastaan mainittuja poikkeusluvan saaneita ilma-aluksia.

(3)  Air Astana saa toistaiseksi Euroopan yhteisössä toimiessaan käyttää ainoastaan mainittuja poikkeusluvan saaneita ilma-aluksia.

(4)  Gabon Airlines saa toistaiseksi Euroopan yhteisössä toimiessaan käyttää ainoastaan mainittuja poikkeusluvan saaneita ilma-aluksia.

(5)  Iran Air saa liikennöidä Euroopan unioniin tietyillä ilma-aluksilla tämän asetuksen johdanto-osan kappaleissa 48 ja 49 vahvistetuin edellytyksin.