30.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/8


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 268/2010,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta niiden säännösten osalta, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on mahdollistettava yhteisön toimielimille ja elimille pääsy paikkatietoaineistoihin ja paikkatietopalveluihin yhdenmukaisin edellytyksin

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2007/2/EY säädetään, että jäsenvaltioiden on mahdollistettava yhteisön toimielimille ja elimille pääsy paikkatietoihin ja paikkatietopalveluihin yhdenmukaisin edellytyksin.

(2)

Jotta mahdollisuuteen päästä paikkatietoihin ja paikkatietopalveluihin sovellettaisiin yhtenäistä lähestymistapaa, tässä asetuksessa olisi määriteltävä vähimmäisedellytykset, joiden on täytyttävä.

(3)

Direktiivin 2007/2/EY 17 artiklan 7 kohdassa säädetään mahdollisuudesta vahvistaa tietojen yhteiskäyttöä koskevia poikkeuksia. Myös silloin, kun jäsenvaltiot soveltavat kyseisiä poikkeuksia, niiden olisi kuitenkin voitava määrätä erityisedellytyksistä, kuten turvatoimenpiteistä, jotka yhteisön toimielinten ja elinten on toteutettava, jotta niille mahdollistettaisiin silti pääsy kyseisiin tietoihin ja palveluihin.

(4)

Kaikissa sopimuksissa, mukaan lukien käyttölupasopimukset, sähköpostiviestit tai kaikki muut järjestelyt, jotka koskevat yhteisön toimielinten ja elinten pääsyä jäsenvaltioiden ja niiden viranomaisten paikkatietoihin ja paikkatietopalveluihin tämän asetuksen nojalla, olisi käytettävä direktiivin 2007/2/EY 3 artiklassa määriteltyä terminologiaa.

(5)

Täyttääkseen julkiset tehtävänsä ja edistääkseen yhteisön ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoa yhteisön toimielinten ja elinten olisi voitava asettaa paikkatiedot ja paikkatietopalvelut niiden toimeksiannosta työskentelevien toimeksisaajien käyttöön.

(6)

Yleiseksi vaatimukseksi olisi asetettava, että järjestelyissä olisi alettava noudattaa tätä asetusta 18 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta. Koska voimassa voi kuitenkin edelleen olla aiemmin käyttöön otettuja järjestelyitä, tarvitaan siirtymäsäännös. Tämän asetuksen voimaantulon aikaan käytössä olevat järjestelyt olisi sen vuoksi saatettava tämän asetuksen mukaisiksi siitä lähtien, kun niiden voimassaoloa jatketaan tai niiden voimassaolo päättyy, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2007/2/EY 22 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan direktiivin 2007/2/EY 17 artiklan mukaiset yhdenmukaiset edellytykset pääsylle paikkatietoihin ja paikkatietopalveluihin.

2 artikla

Pääsyn rajoittaminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava yhteisön toimielimen tai elimen pyynnöstä syyt mahdolliseen tietojen yhteiskäytön rajoittamiseen direktiivin 2007/2/EY 17 artiklan 7 kohdan nojalla.

Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa, millä edellytyksillä pääsy 17 artiklan 7 kohdan mukaisen rajoituksen kohteena oleviin paikkatietoihin ja paikkatietopalveluihin kuitenkin voidaan sallia.

3 artikla

Järjestelyt

1.   Kaikkien järjestelyiden, jotka koskevat pääsyä paikkatietoihin ja paikkatietopalveluihin, on oltava kokonaisuudessaan tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

2.   Kaikissa järjestelyissä, jotka koskevat pääsyä paikkatietoihin ja paikkatietopalveluihin, on käytettävä direktiivin 2007/2/EY 3 artiklassa olevia määritelmiä.

4 artikla

Paikkatietojen ja paikkatietopalvelujen käyttö

1.   Yhteisön toimielimet tai elimet voivat asettaa paikkatiedot tai paikkatietopalvelut niiden lukuun toimivien toimeksisaajien käyttöön.

2.   Jos paikkatietoja ja paikkatietopalveluita asetetaan käyttöön 1 kohdan mukaisesti, yhteisön toimielinten ja elinten on pyrittävä kaikin mahdollisin keinoin välttämään paikkatietojen ja paikkatietopalveluiden luvaton käyttö.

3.   Jos paikkatietoja tai paikkatietopalveluja on asetettu käyttöön 1 kohdan nojalla, tiedot tai palvelut vastaanottanut osapuoli ei saa asettaa niitä muun tahon käyttöön ilman tietojen alkuperäisen tuottajan tai palveluiden alkuperäisen tarjoajan kirjallista suostumusta.

5 artikla

Metatiedot

Yhteisön toimielimiin ja elimiin tämän asetuksen mukaisesti sovellettavat edellytykset on ilmaistava komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 (2) osassa B tarkoitetussa metatietoelementissä 8.1.

6 artikla

Avoimuus

1.   Jos yhteisön toimielin tai elin pyytää pääsyä paikkatietoihin tai paikkatietopalveluun, jäsenvaltioiden on asetettava pyynnöstä sen arvioitavaksi ja käyttöön myös tietoja paikkatietojen ja paikkatietopalvelujen keruuta, käsittelyä, tuotantoa, laadunvalvontaa ja käyttöoikeuksien hankkimista koskevista mekanismeista, jos kyseiset lisätiedot ovat saatavilla ja kohtuullisesti katsoen koostettavissa ja toimitettavissa.

2.   Tarjouksiin, joita jäsenvaltiot esittävät yhteisön toimielimille ja elimille paikkatietoihin ja paikkatietopalveluihin pääsyn osalta, on pyynnöstä sisällytettävä hinnoittelun perusteet ja siinä huomioon otetut tekijät.

7 artikla

Vastausajat

Jäsenvaltioiden on mahdollistettava pääsy paikkatietoihin ja paikkatietopalveluihin viipymättä ja viimeistään 20 päivän kuluessa kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta, jolleivät jäsenvaltio ja yhteisön toimielin tai elin keskenään muuta ole sopineet.

8 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että järjestelyissä aletaan noudattaa tätä asetusta 18 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.

Jos tämän asetuksen voimaantulopäivänä on käytössä paikkatietojen tuottamista ja paikkatietopalvelujen tarjoamista koskevia järjestelyitä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisissä järjestelyissä noudatetaan tätä asetusta siitä lähtien, kun järjestelyiden voimassaoloa jatketaan tai niiden voimassaolo päättyy, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 326, 4.12.2008, s. 12.