5.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 185/2010,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010,

yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 300/2008 4 artiklan 3 kohdan mukaan komission olisi vahvistettava mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanon edellyttämät yksityiskohtaiset toimenpiteet ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteisiä perusvaatimuksia täydentävät yleiset toimenpiteet.

(2)

Jos nämä toimenpiteet sisältävät arkaluonteisia turvatoimenpiteitä, niitä olisi pidettävä komission sisäisten menettelysääntöjen muuttamisesta 29 päivänä marraskuuta 2001 tehdyssä komission päätöksessä 2001/844/EY, EHTY, Euratom (2) tarkoitettuina EU:n turvaluokiteltuina tietoina, kuten asetuksen (EY) N:o 300/200818 artiklan a kohdassa säädetään, eikä niitä tulisi julkaista. Nämä toimenpiteet olisi hyväksyttävä erikseen jäsenvaltioille osoitetulla päätöksellä.

(3)

Asetusta (EY) N:o 300/2008 sovelletaan mainitun asetuksen 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti hyväksytyissä täytäntöönpanosäännöissä määritellystä päivämäärästä alkaen, mutta viimeistään 29 päivästä huhtikuuta 2010. Siksi tätä asetusta olisi sovellettava 29 päivästä huhtikuuta 2010 alkaen, jotta asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten soveltaminen olisi yhdenmukaista.

(4)

Nestemäisten räjähteiden havaitsemiseen soveltuvat menetelmät ja teknologiat kehittyvät ajan mittaan. Komissio antaa teknologian kehityksen ja laitteiden toiminnasta sekä yhteisössä että maailmanlaajuisesti saatujen kokemusten perusteella tarvittaessa ehdotuksia nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastukseen liittyvien teknologisten ja toiminnallisten säännösten muuttamisesta.

(5)

Tästä syystä olisi kumottava kansallisia siviili-ilmailun turvaamisen laadunvalvontaohjelmia koskevista yhteisistä vaatimuksista 4 päivänä heinäkuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 1217/2003 (3), siviili-ilmailun turvaamisen alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista menettelyistä 22 päivänä elokuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 1486/2003 (4), lentoasemien turvavalvottujen alueiden kriittisten osien yhteisestä määritelmästä 21 päivänä kesäkuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 1138/2004 (5) ja toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 8 päivänä elokuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 820/2008 (6), joilla kaikilla pannaan täytäntöön yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2320/2002 (7).

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 300/200819 artiklalla perustetun siviili-ilmailun turvaamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset toimenpiteet, joilla pannaan täytäntöön yhteiset perusvaatimukset siviili-ilmailun turvaamiseksi siihen kohdistuvilta ja sen turvallisuuden vaarantavilta laittomilta teoilta, sekä näitä yhteisiä perusvaatimuksia täydentävät yleiset toimenpiteet.

2 artikla

Täytäntöönpanosäännöt

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet esitetään liitteessä.

2.   Asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä asetus on otettava asianmukaisesti huomioon kansallisissa siviili-ilmailun turvaohjelmissa.

3 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (EY) N:o 1217/2003, (EY) N:o 1486/2003, (EY) N:o 1138/2004 ja (EY) N:o 820/2008 29 päivästä huhtikuuta 2010.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 29 päivästä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.

(3)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 44.

(4)  EUVL L 213, 23.8.2003, s. 3.

(5)  EUVL L 221, 22.6.2004, s. 6.

(6)  EUVL L 221, 19.8.2008, s. 8.

(7)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 1.


LIITE

1.   LENTOASEMIEN TURVAAMINEN

1.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.0.1

Ellei toisin mainita, viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman mukaisesti vastuullisen yksikön on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

1.0.2

Tämän luvun soveltamiseksi ilma-alukset, linja-autot, matkatavarakärryt ja muut kuljetusvälineet sekä kulkutiet ja kulkusillat katsotaan lentoaseman osiksi.

Tässä luvussa ’varmistetulla matkatavaralla’ tarkoitetaan turvatarkastettua ruumassa kuljetettavaa lähtevää matkatavaraa, joka on fyysisesti suojattua siten, että esineiden sijoittaminen siihen on estetty.

1.0.3

Sanotun rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 272/2009 vahvistettujen poikkeuksia koskevien perusteiden soveltamista, toimivaltainen viranomainen voi sallia erityisiä turvamenettelyjä tai vapautuksia lentoasemien lentokenttäalueiden suojaamisesta ja turvaamisesta päivinä, joille on suunniteltu enintään kahdeksan lähtevää lentoa, sillä edellytyksellä, että ainoastaan yksi ilma-alus kerrallaan ottaa tai jättää rahtia tai matkustajia joko turvavalvotun alueen kriittisessä osassa tai lentoasemalla, joka ei kuulu 1.1.3 kohdan soveltamisalaan.

1.1   LENTOASEMIEN SUUNNITTELUA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.1.1   Rajat

1.1.1.1

Maaliikennealueen, lentokenttäalueen, turvavalvottujen alueiden, kriittisten osien ja tarvittaessa merkittyjen alueiden välisten rajojen on oltava selvästi tunnistettavissa kullakin lentoasemalla, jotta asianmukaiset turvatoimenpiteet voidaan toteuttaa kullakin näistä alueista.

1.1.1.2

Maaliikennealueen ja lentokenttäalueen välillä on oltava fyysinen este, joka on selvästi yleisön nähtävissä ja joka estää henkilöiden luvattoman pääsyn alueelle.

1.1.2   Turvavalvotut alueet

1.1.2.1

Turvavalvottuihin alueisiin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

a)

se lentoaseman osa, johon turvatarkastetuilla lähtevillä matkustajilla on pääsy; ja

b)

se lentoaseman osa, jonka kautta turvatarkastettua ruumassa kuljetettavaa lähtevää matkatavaraa voidaan kuljettaa tai jossa sitä voidaan säilyttää, ellei ole kyse varmistetusta matkatavarasta; ja

c)

se lentoaseman osa, joka on varattu matkustajia ottavien tai lastattavien ilma-alusten pysäköintiin.

1.1.2.2

Lentoaseman osaa on pidettävä turvavalvottuna alueena vähintään niin kauan kuin 1.1.2.1 kohdassa tarkoitettuja toimintoja suoritetaan.

Kun turvavalvottu alue perustetaan, välittömästi ennen alueen perustamista on suoritettava turvaetsintä niissä osissa, joiden koskemattomuus on voinut vaarantua, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei alueella ole kiellettyjä esineitä. Tämä säännös on katsottava täytetyksi sellaisten ilma-alusten osalta, joille on tehty ilma-aluksen turvaetsintä.

1.1.2.3

Aina kun turvavalvotuille alueille on voinut päästä asiattomia henkilöitä, niissä osissa, joiden koskemattomuus on voinut vaarantua, on suoritettava turvaetsintä mahdollisimman pian, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei alueella ole kiellettyjä esineitä. Tämä säännös on katsottava täytetyksi sellaisten ilma-alusten osalta, joille on tehty ilma-aluksen turvaetsintä.

1.1.3   Turvavalvottujen alueiden kriittiset osat

1.1.3.1

Kriittiset osat on perustettava sellaisilla lentoasemilla, joilla yli 40 henkilöllä on lentoaseman henkilökortti, joka sallii pääsyn turvavalvotuille alueille.

1.1.3.2

Kriittisiin osiin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

a)

kaikki lentoaseman osat, joihin turvatarkastetuilla lähtevillä matkustajilla on pääsy; ja

b)

kaikki lentoaseman osat, joiden kautta turvatarkastettua ruumassa kuljetettavaa lähtevää matkatavaraa voidaan kuljettaa tai joissa sitä voidaan säilyttää, ellei ole kyse varmistetusta matkatavarasta.

Lentoaseman osaa on pidettävä kriittisenä osana vähintään niin kauan kuin a ja b alakohdassa tarkoitettuja toimintoja suoritetaan.

1.1.3.3

Kun kriittinen osa perustetaan, välittömästi ennen tällaisen osan perustamista on suoritettava turvaetsintä niissä osissa, joiden koskemattomuus on voinut vaarantua, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei osassa ole kiellettyjä esineitä. Tämä säännös on katsottava täytetyksi sellaisten ilma-alusten osalta, joille on tehty ilma-aluksen turvaetsintä.

1.1.3.4

Aina kun kriittisiin osiin on voinut päästä turvatarkastamattomia henkilöitä, niissä osissa, joiden koskemattomuus on voinut vaarantua, on suoritettava turvaetsintä mahdollisimman pian, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei osassa ole kiellettyjä esineitä.

Tämä säännös on katsottava täytetyksi sellaisten ilma-alusten osalta, joille on tehty ilma-aluksen turvaetsintä tai turvatarkastus.

Tätä säännöstä ei sovelleta, kun 1.3.2 ja 4.1.1.7 kohdan soveltamisalaan kuuluvilla henkilöillä on ollut pääsy näihin osiin.

Muista kuin lisäyksessä 4-B luetelluista kolmansista maista saapuvia henkilöitä on pidettävä turvatarkastamattomina henkilöinä.

1.2   KULUNVALVONTA

1.2.1   Pääsy lentokenttäalueelle

1.2.1.1

Pääsylupa lentokenttäalueelle voidaan myöntää ainoastaan, jos henkilöillä ja ajoneuvoilla on perusteltu syy olla siellä.

1.2.1.2

Jotta henkilö voidaan päästää lentokenttäalueelle, hänellä on oltava mukanaan asiaa koskeva lupa.

1.2.1.3

Jotta ajoneuvo voidaan päästää lentokenttäalueelle, siinä on oltava näkyvillä ajoneuvolupa.

1.2.1.4

Lentokenttäalueella olevien henkilöiden on pyynnöstä esitettävä lupansa tarkastusta varten.

1.2.2   Pääsy turvavalvotuille alueille

1.2.2.1

Pääsy turvavalvotuille alueille voidaan myöntää ainoastaan, jos henkilöillä ja ajoneuvoilla on perusteltu syy olla siellä.

1.2.2.2

Jotta henkilö voidaan päästää turvavalvotuille alueille, hänen on esitettävä jokin seuraavista luvista:

a)

voimassa oleva tarkastuskortti tai vastaava; tai

b)

voimassa oleva miehistön henkilökortti; tai

c)

voimassa oleva lentoaseman henkilökortti; tai

d)

voimassa oleva kansallisen toimivaltaisen viranomaisen henkilökortti; tai

e)

voimassa oleva toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tunnustama lainvalvontaviranomaisen henkilökortti.

1.2.2.3

Jotta ajoneuvo voidaan päästää turvavalvotuille alueille, siinä on oltava näkyvillä voimassa oleva ajoneuvolupa.

1.2.2.4

Edellä 1.2.2.2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tarkastuskortti tai vastaava on tarkastettava ennen henkilön päästämistä turvavalvotuille alueille, jotta voidaan kohtuudella varmistaa kortin voimassaolo.

Edellä 1.2.2.2 kohdan b–e alakohdassa tarkoitettu kortti on tarkastettava ennen henkilön päästämistä turvavalvotuille alueille, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että kortti on voimassa ja kuuluu sen haltijalle.

1.2.2.5

Luvattoman pääsyn estämiseksi turvavalvottujen alueiden sisäänkäyntejä on valvottava

a)

sähköisellä järjestelmällä, joka mahdollistaa vain yhden henkilön sisäänpääsyn kerrallaan; tai

b)

valtuutettujen henkilöiden toteuttaman kulunvalvonnan avulla.

1.2.2.6

Ajoneuvolupa on tarkastettava ennen ajoneuvon päästämistä turvavalvotuille alueille, jotta voidaan varmistaa, että lupa on voimassa ja vastaa ajoneuvoa.

1.2.2.7

Turvavalvotuille alueille pääsyyn sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.2.3   Yhteisön miehistön henkilökorttia ja lentoaseman henkilökorttia koskevat vaatimukset

1.2.3.1

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajan palveluksessa olevan miehistön jäsenen henkilökortti ja lentoaseman henkilökortti voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, joka tarvitsee sitä tehtäviensä toteuttamiseksi ja joka on läpäissyt 11.1.3 kohdan mukaisen taustan tarkistuksen.

1.2.3.2

Miehistön henkilökortit ja lentoaseman henkilökortit voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi.

1.2.3.3

Henkilön, joka ei läpäise taustan tarkistusta, henkilökortti on peruttava välittömästi.

1.2.3.4

Henkilökortti on pidettävä esillä ainakin haltijan ollessa turvavalvotulla alueella.

Tämän luvun 1.5.1 kohdan c alakohdan täytäntöönpanosta vastaavien henkilöiden on tarkastettava henkilö, joka ei pidä henkilökorttiaan esillä muilla turvavalvotuilla alueilla kuin niillä, joilla on matkustajia, ja tarvittaessa ilmoitettava asiasta.

1.2.3.5

Henkilökortti on välittömästi palautettava sen myöntäneelle yksikölle

a)

kortin myöntäneen yksikön sitä pyytäessä; tai

b)

työsuhteen päättyessä; tai

c)

työnantajan vaihtuessa; tai

d)

kun tarve päästä niille alueille, joille lupa on myönnetty, muuttuu; tai

e)

kortin voimassaolon päättyessä; tai

f)

kun kortti perutaan.

1.2.3.6

Myöntävälle yksikölle on ilmoitettava välittömästi, jos henkilökortti katoaa tai varastetaan tai jos sitä ei palauteta.

1.2.3.7

Sähköinen kortti on mitätöitävä välittömästi sen jälkeen, kun kortti on palautettu, sen voimassaolo päättyy, se on peruttu tai on ilmoitettu sen katoamisesta, varkaudesta tai palauttamatta jättämisestä.

1.2.3.8

Yhteisön miehistön henkilökorttiin ja lentoaseman henkilökorttiin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.2.4   Yhteisön miehistön henkilökorttia koskevat lisävaatimukset

1.2.4.1

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajan palveluksessa olevan miehistön jäsenen henkilökortissa on oltava

a)

haltijan nimi ja valokuva; ja

b)

lentoliikenteen harjoittajan nimi; ja

c)

sana ”crew” englanniksi; tätä vaatimusta on sovellettava viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta; ja

d)

viimeinen voimassaolopäivä; tätä vaatimusta on sovellettava viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

1.2.5   Lentoaseman henkilökorttia koskevat lisävaatimukset

1.2.5.1

Lentoaseman henkilökortissa on oltava

a)

haltijan nimi ja valokuva; ja

b)

haltijan työnantajan nimi, ellei sitä ole ohjelmoitu sähköisesti; ja

c)

joko myöntävän yksikön tai lentoaseman nimi; ja

d)

alueet, joille haltijalla on lupa päästä; ja

e)

viimeinen voimassaolopäivä, ellei sitä ole ohjelmoitu sähköisesti.

Nimet ja pääsyalueet voidaan korvata vastaavilla tunnisteilla.

1.2.5.2

Lentoaseman henkilökorttien väärinkäytön estämiseksi on oltava käytössä järjestelmä, jonka avulla voidaan kohtuudella varmistaa, että kadotettujen, varastettujen tai palauttamatta jätettyjen korttien käyttöyritykset havaitaan. Jos tällainen yritys havaitaan, on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin.

1.2.6   Ajoneuvolupia koskevat vaatimukset

1.2.6.1

Ajoneuvolupa voidaan myöntää ainoastaan, jos siihen on olemassa operatiivinen tarve.

1.2.6.2

Ajoneuvoluvan on oltava ajoneuvokohtainen ja siinä on mainittava

a)

alueet, joille ajoneuvolla on lupa päästä; ja

b)

viimeinen voimassaolopäivä.

Sähköisissä ajoneuvoluvissa ei tarvitse mainita alueita, joille ajoneuvolla on lupa päästä, eikä viimeistä voimassaolopäivää, jos nämä tiedot ovat sähköisesti luettavissa ja ne tarkastetaan ennen ajoneuvon päästämistä turvavalvotuille alueille.

1.2.6.3

Sähköinen ajoneuvolupa on kiinnitettävä ajoneuvoon tavalla, jolla varmistetaan, ettei sitä voida siirtää toiseen ajoneuvoon.

1.2.6.4

Ajoneuvoluvan on oltava selvästi näkyvillä ajoneuvon ollessa lentokenttäalueella.

1.2.6.5

Ajoneuvolupa on välittömästi palautettava sen myöntäneelle yksikölle

a)

luvan myöntäneen yksikön sitä pyytäessä; tai

b)

kun ajoneuvoa ei enää käytetä lentokenttäalueella kulkuun; tai

c)

luvan voimassaolon päätyttyä, ellei lupa mitätöidy automaattisesti.

1.2.6.6

Myöntävälle yksikölle on ilmoitettava välittömästi, jos ajoneuvolupa katoaa tai varastetaan tai jos sitä ei palauteta.

1.2.6.7.

Sähköinen ajoneuvolupa on mitätöitävä välittömästi sen jälkeen, kun kortti on palautettu, sen voimassaolo päättyy tai on ilmoitettu sen katoamisesta, varkaudesta tai palauttamatta jättämisestä.

1.2.6.8

Ajoneuvolupien väärinkäytön estämiseksi on oltava käytössä järjestelmä, jonka avulla voidaan kohtuudella varmistaa, että kadotettujen, varastettujen tai palauttamatta jätettyjen ajoneuvolupien käyttöyritykset havaitaan. Jos tällainen yritys havaitaan, on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin.

1.2.7   Pääsy saattajan kanssa

1.2.7.1

Miehistön jäsenillä, joilla ei ole voimassa olevaa lentoaseman henkilökorttia, on oltava saattaja aina kun he liikkuvat muilla turvavalvotuilla alueilla kuin

a)

alueilla, joilla voi olla matkustajia; ja

b)

sen ilma-aluksen välittömässä läheisyydessä olevilla alueilla, jolla he ovat saapuneet tai jolla he lähtevät; ja

c)

miehistön käyttöön osoitetuilla alueilla.

1.2.7.2

Henkilö voidaan poikkeuksellisesti vapauttaa 1.2.5.1 kohdan vaatimuksista ja taustan tarkistusta koskevista velvoitteista sillä edellytyksellä, että hänellä on aina saattaja hänen liikkuessaan turvavalvotuilla alueilla.

1.2.7.3

Saattajaa koskevat seuraavat vaatimukset:

a)

hänellä on oltava 1.2.2.2 kohdan c, d tai e alakohdassa tarkoitettu voimassa oleva henkilökortti; ja

b)

hänellä on oltava lupa toimia saattajana turvavalvotuilla alueilla; ja

c)

hänen on pidettävä saatettava henkilö tai henkilöt koko ajan suorassa näköyhteydessä; ja

d)

hänen on kohtuudella varmistettava, etteivät saatettavat henkilöt tee turvarikkomuksia.

1.2.7.4

Ajoneuvo voidaan vapauttaa 1.2.6 kohdan vaatimuksista sillä edellytyksellä, että sen mukana kulkee aina saattaja sen liikkuessa lentokenttäalueella.

1.2.8   Muut poikkeukset

Muihin poikkeuksiin sovelletaan säännöksiä, jotka vahvistetaan erillisessä komission päätöksessä.

1.3   MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN MATKUSTAJIEN JA NÄIDEN HENKILÖIDEN MUKANA OLEVIEN TAVAROIDEN TURVATARKASTUS

1.3.1   Muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastus

1.3.1.1

Muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastus on suoritettava samalla tavoin kuin matkustajien ja käsimatkatavaran turvatarkastus.

1.3.1.2

Muiden henkilöiden kuin matkustajien turvatarkastukseen sovelletaan 4.1.1.1–4.1.1.6 ja 4.1.1.8 kohtaa.

1.3.1.3

Muiden henkilöiden kuin matkustajien mukana olevien tavaroiden turvatarkastukseen sovelletaan 4.1.2.1–4.1.2.9 ja 4.1.2.12 kohtaa.

1.3.1.4

Lisäyksessä 4-C lueteltuja esineitä saa olla mukana ainoastaan siinä tapauksessa, että henkilölle on annettu siihen lupa, jotta hän voi suorittaa lentoaseman laitteiden tai ilma-aluksen toiminnan kannalta välttämättömiä tehtäviä tai lennon aikaisia tehtäviä.

1.3.1.5

Kun muut henkilöt kuin matkustajat ja näiden henkilöiden mukana olevat tavarat on turvatarkastettava toistuvin satunnaistarkastuksin, toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä tarkastustiheys riskinarvioinnin pohjalta.

1.3.1.6

Muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.3.2   Vapautukset ja erityiset turvatarkastusmenettelyt

1.3.2.1

Toimivaltainen viranomainen voi objektiivisista syistä sallia, että muut henkilöt kuin matkustajat vapautetaan turvatarkastuksesta tai heihin sovelletaan erityisiä turvatarkastusmenettelyjä, sillä edellytyksellä, että heitä saattaa henkilö, jolla on lupa toimia saattajana 1.2.7.3 kohdan mukaisesti.

1.3.2.2

Muut henkilöt kuin matkustajat, jotka on turvatarkastettu ja jotka poistuvat tilapäisesti kriittisistä osista, voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta heidän palatessaan kriittisiin osiin, jos he ovat olleet valtuutettujen henkilöiden jatkuvassa valvonnassa siten, että voidaan kohtuudella varmistaa, etteivät he tuo kiellettyjä esineitä kriittisiin osiin.

1.3.2.3

Vapautuksiin ja erityisiin turvatarkastusmenettelyihin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.4   AJONEUVOJEN TARKASTUS

1.4.1   Ajoneuvojen pääsy kriittisiin osiin

1.4.1.1

Kaikki ajoneuvot on tarkastettava ennen niiden päästämistä kriittisiin osiin. Ne on suojattava tarkastuksen jälkeen laittomilta teoilta siihen saakka kunnes ne päästetään kriittisiin osiin.

1.4.1.2

Ajoneuvon kuljettaja ja matkustajat eivät saa olla ajoneuvossa, kun sitä tutkitaan. Heitä on vaadittava poistamaan henkilökohtaiset tavaransa ajoneuvosta, jotta ne voidaan turvatarkastaa.

1.4.1.3

Käytössä on oltava määritellyt menetelmät ajoneuvojen tilojen valitsemiseksi satunnaistarkastuksiin siten, että valinnan satunnaisuus varmistetaan.

1.4.1.4

Kriittisiin osiin päästettäviin ajoneuvoihin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.4.2   Ajoneuvojen pääsy turvavalvottujen alueiden muihin kuin kriittisiin osiin

1.4.2.1

Ajoneuvon kuljettaja ja matkustajat eivät saa olla ajoneuvossa, kun sitä tutkitaan. Heitä on vaadittava poistamaan henkilökohtaiset tavaransa ajoneuvosta, jotta ne voidaan turvatarkastaa.

1.4.2.2

Käytössä on oltava määritellyt menetelmät ajoneuvojen ja niiden tilojen valitsemiseksi satunnaistarkastuksiin siten, että valinnan satunnaisuus varmistetaan.

1.4.2.3

Turvavalvottujen alueiden muihin kuin kriittisiin osiin päästettäviin ajoneuvoihin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.4.3   Tarkastusmenetelmät

1.4.3.1

Käsin tehtävään tutkimukseen on sisällyttävä valittujen tilojen ja niiden sisällön perinpohjainen manuaalinen tarkastus, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, etteivät ne sisällä kiellettyjä esineitä.

1.4.3.2

Seuraavia menetelmiä voidaan käyttää ainoastaan täydentävinä tarkastusmenetelminä:

a)

räjähdekoirat; ja

b)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD).

1.4.3.3

Tarkastusmenetelmiin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.4.4   Vapautukset ja erityiset tarkastusmenettelyt

1.4.4.1

Toimivaltainen viranomainen voi objektiivisista syistä sallia, että ajoneuvot vapautetaan tarkastuksesta tai niihin sovelletaan erityisiä tarkastusmenettelyjä, sillä edellytyksellä, että niitä saattaa henkilö, jolla on lupa toimia saattajana 1.2.7.3 kohdan mukaisesti.

1.4.4.2

Vapautuksiin ja erityisiin tarkastusmenettelyihin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.5   VALVONTA, KIERTOVARTIOINTI JA MUUT FYYSISET TARKASTUKSET

1.5.1

Valvonnan tai kiertovartioinnin avulla on valvottava

a)

maaliikennealueen, lentokenttäalueen, turvavalvottujen alueiden, kriittisten osien ja tarvittaessa merkittyjen alueiden välisiä rajoja; ja

b)

terminaalialueita ja lähialueita, joille on yleinen pääsy, mukaan luettuina pysäköintialueet ja tiet; ja

c)

henkilökorttien esillä pitämistä ja voimassaoloa muilla turvavalvotuilla alueilla kuin niillä, joilla on matkustajia; ja

d)

ajoneuvolupien esillä pitämistä ja voimassaoloa lentokenttäalueella; ja

e)

ruumassa kuljetettavia matkatavaroita, rahtia ja postilähetyksiä, lennon aikana käytettäviä tarvikkeita sekä lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksiä ja materiaaleja, jotka odottavat lastausta kriittisissä osissa.

1.5.2

Valvonnan ja kiertovartioinnin suoritustiheyden ja suoritustavan on perustuttava toimivaltaisen viranomaisen tekemään riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon

a)

lentoaseman koko, mukaan luettuina toimintojen lukumäärä ja luonne; ja

b)

lentoaseman pohjapiirros, erityisesti lentoasemalle perustettujen alueiden keskinäiset suhteet; ja

c)

valvonnan ja kiertovartioinnin suoritustapoihin liittyvät mahdollisuudet ja rajoitukset.

Valvonnan ja kiertovartioinnin suoritustiheyteen ja suoritustapaan liittyvät riskinarvioinnin osat on pyynnöstä asetettava kirjallisina saataville vaatimustenmukaisuuden seurantaa varten.

1.5.3

Valvonta ja kiertovartiointi ei saa noudattaa ennalta arvattavaa kaavaa. Henkilökorttien voimassaoloa on tarkastettava satunnaisesti.

1.5.4

Käytössä on oltava toimenpiteet, joilla estetään henkilöitä läpäisemästä turvatarkastuspisteitä ilman tarkastusta, ja jos tällainen luvaton läpäisy tapahtuu, mahdollistetaan tilanteen ja sen seurausten nopea ratkaisu ja korjaaminen.

2.   LENTOASEMIEN MERKITYT ALUEET

Ei säännöksiä tässä asetuksessa.

3.   ILMA-ALUSTEN TURVAAMINEN

3.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

3.0.1

Ellei toisin mainita, lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen omien ilma-alustensa osalta.

3.0.2

Lisäyksessä 3-B luetellaan kolmannet maat, joissa sovellettavien turvavaatimusten tunnustetaan vastaavan yhteisiä perusvaatimuksia ilma-alusten turvaamisen osalta.

3.0.3

Ilma-alukselle ei tarvitse tehdä ilma-aluksen turvatarkastusta. Sille on tehtävä 3.1 kohdan mukainen ilma-aluksen turvaetsintä.

3.0.4

Lentoaseman pitäjän on pyynnöstä ilmoitettava lentoliikenteen harjoittajalle, onko sen ilma-alus kriittisessä osassa. Jos tämä ei ole selvää, on oletettava, että ilma-alus on muussa kuin kriittisessä osassa.

3.0.5

Kun aluetta ei enää pidetä kriittisenä osana turvaluokituksen muuttumisen vuoksi, lentoaseman on ilmoitettava asiasta niille lentoliikenteen harjoittajille, joihin muutos vaikuttaa.

3.1   ILMA-ALUKSEN TURVAETSINTÄ

3.1.1   Ilma-aluksen turvaetsinnän suoritustarve

3.1.1.1

Ilma-alukselle on aina tehtävä ilma-aluksen turvaetsintä, kun on syytä epäillä, että ilma-alukseen on voinut päästä asiattomia henkilöitä.

3.1.1.2

Ilma-aluksen turvaetsintään on sisällyttävä erillisessä komission päätöksessä määriteltyjen ilma-aluksen kohteiden tarkastus.

3.1.1.3

Ilma-alukselle, joka saapuu kriittiseen osaan kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 3-B, on tehtävä ilma-aluksen turvaetsintä milloin tahansa sen jälkeen, kun matkustajat ovat poistuneet koneesta ja/tai ruuma on tyhjennetty.

3.1.1.4

Jos ilma-alus saapuu jostakin jäsenvaltiosta, jonka kautta se on kulkenut saavuttuaan sinne kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 3-B, sitä on pidettävä kolmannesta maasta saapuvana ilma-aluksena.

3.1.1.5

Ilma-aluksen turvaetsinnän suoritustarpeeseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

3.1.2   Ilma-aluksen turvaetsinnän suoritustapa

Ilma-aluksen turvaetsinnän suoritustapaan sovelletaan erillisessä komission päätöksessä säädettyjä säännöksiä.

3.1.3   Ilma-aluksen turvaetsintää koskevat tiedot

Seuraavat lähtevän ilma-aluksen turvaetsintää koskevat tiedot on tallennettava ja säilytettävä muualla kuin ilma-aluksessa lennon keston ajan tai 24 tuntia riippuen siitä, kumpi aika on pitempi:

lennon numero; ja

määränpää; ja

edellisen lennon lähtöpaikka; ja

tieto siitä, onko ilma-aluksen turvaetsintä suoritettu.

Jos ilma-aluksen turvaetsintä on suoritettu, tietoihin on sisällyttävä

päivämäärä ja aika, jolloin ilma-aluksen turvaetsintä suoritettiin; ja

ilma-aluksen turvaetsinnän suorittamisesta vastanneen henkilön nimi ja allekirjoitus.

3.2   ILMA-ALUKSEN SUOJAAMINEN

3.2.1   Ilma-aluksen suojaaminen – yleistä

3.2.1.1

Riippumatta siitä, minne ilma-alus on pysäköity lentoasemalla, se on suojattava luvattomalta pääsyltä

a)

varmistamalla, että luvatonta pääsyä yrittävät henkilöt pysäytetään välittömästi; tai

b)

sulkemalla ulko-ovet. Jos ilma-alus on kriittisessä osassa, ulko-ovet, joita ei voi käyttää maasta, katsotaan suljetuiksi, jos kaikki kulkuapuvälineet on poistettu ja asetettu riittävän kauas ilma-aluksesta, jotta pääsy on kohtuudella estetty; tai

c)

sähköisin laittein, jotka havaitsevat välittömästi luvattoman pääsyn.

3.2.1.2

Edellä olevaa 3.2.1.1 kohtaa ei sovelleta ilma-alukseen, joka on pysäköity halliin, joka on lukittu tai muutoin suojattu luvattomalta pääsyltä.

3.2.2   Lisäsuoja muussa kuin kriittisessä osassa olevalle ilma-alukselle, jonka ulko-ovet on suljettu

3.2.2.1

Kun ulko-ovet on suljettu ja ilma-alus on muussa kuin kriittisessä osassa, kuhunkin ulko-oveen sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a)

kulkuapuvälineet on oltava poistettu; tai

b)

oven on oltava sinetöity; tai

c)

oven on oltava lukittu; tai

d)

ovea on valvottava.

Edellä olevaa a alakohtaa ei sovelleta oveen, jota voidaan käyttää maasta.

3.2.2.2

Kun kulkuapuvälineet on poistettu ovilta, joita ei voi käyttää maasta, ne on asetettava riittävän kauas ilma-aluksesta, jotta pääsy on kohtuudella estetty.

3.2.2.3

Kun ulko-ovet on lukittu, niiden avaamiseen on oltava mahdollisuus ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden tehtävät edellyttävät sitä.

3.2.2.4

Kun ulko-ovia valvotaan, valvonnalla on varmistettava, että luvaton pääsy ilma-alukseen havaitaan välittömästi.

3.2.2.5

Muussa kuin kriittisessä osassa olevan ilma-aluksen, jonka ulko-ovet on suljettu, suojaamiseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

LISÄYS 3-A

ILMA-ALUKSEN TURVAETSINTÄ

Ilma-aluksen turvaetsintää koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

LISÄYS 3-B

ILMA-ALUSTEN TURVAAMINEN

KOLMANNET MAAT, JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA TURVAVAATIMUKSIA

Ilma-aluksen turvaamisen osalta seuraavien kolmansien maiden tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaatimuksia vastaavia turvavaatimuksia:

4.   MATKUSTAJAT JA KÄSIMATKATAVARAT

4.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

4.0.1

Ellei toisin mainita, viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman mukaisesti vastuullisen yksikön on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

4.0.2

Lisäyksessä 4-B luetellaan kolmannet maat, joissa sovellettavien turvavaatimusten tunnustetaan vastaavan yhteisiä perusvaatimuksia matkustajien ja käsimatkatavaroiden osalta.

4.0.3

Jos matkustajat ja heidän käsimatkatavaransa saapuvat jostakin jäsenvaltiosta, jonka kautta ilma-alus on kulkenut saavuttuaan sinne kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 4-B, matkustajia ja heidän käsimatkatavaroitaan on pidettävä kolmannesta maasta saapuvina matkustajina ja käsimatkatavaroina, ellei ole saatu vahvistusta siitä, että nämä matkustajat ja heidän käsimatkatavaransa on turvatarkastettu kyseisessä jäsenvaltiossa.

4.0.4

Tässä luvussa tarkoitettuihin ”nesteisiin, aerosoleihin ja geeleihin” kuuluvat tahnat, voiteet, nesteiden/kiinteiden aineiden sekoitukset ja painepakkausten sisältö, kuten hammastahna, hiusgeeli, juomat, keitot, siirapit, hajuvesi, partavaahto ja koostumukseltaan vastaavat muut aineet.

4.1   MATKUSTAJIEN JA KÄSIMATKATAVAROIDEN TURVATARKASTUS

4.1.1   Matkustajien turvatarkastus

4.1.1.1

Matkustajien ulkotakit ja pikkutakit/jakut on riisuttava ennen turvatarkastusta, ja ne on tarkastettava käsimatkatavarana.

4.1.1.2

Matkustajien turvatarkastuksessa on käytettävä jotain seuraavista menetelmistä:

a)

tarkastus käsin; tai

b)

metallinilmaisinportit.

Jos turvatarkastuksen suorittaja ei pysty varmuudella toteamaan, ettei matkustajan hallussa ole kiellettyjä esineitä, matkustajalta on evättävä pääsy turvavalvotuille alueille tai hänet on tarkastettava uudelleen siten, että turvatarkastuksen suorittaja voi vakuuttua asiasta.

4.1.1.3

Jos tarkastus tehdään käsin, se on tehtävä siten, että voidaan kohtuudella varmistaa, ettei henkilön hallussa ole kiellettyjä esineitä.

4.1.1.4

Kun metallinilmaisinportit antavat hälytyksen, hälytyksen syy on selvitettävä.

4.1.1.5

Käsimetallinilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan täydentävänä tarkastusmenetelmänä. Se ei poista vaatimusta käsin tehtävästä tarkastuksesta.

4.1.1.6

Jos sallitaan elävän eläimen kuljettaminen matkustamossa, se on tarkastettava joko matkustajana tai käsimatkatavarana.

4.1.1.7

Toimivaltainen viranomainen voi objektiivisista syistä määritellä sellaisten matkustajien luokkia, joihin sovelletaan erityisiä turvatarkastusmenettelyjä tai jotka voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta. Komissiolle on ilmoitettava määritellyistä luokista.

4.1.1.8

Matkustajien turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

4.1.2   Käsimatkatavaroiden turvatarkastus

4.1.2.1

Kannettavat tietokoneet ja muut suurikokoiset sähkölaitteet on poistettava käsimatkatavaroista ennen turvatarkastusta, ja ne on tarkastettava erikseen.

4.1.2.2

Nesteet, aerosolit ja geelit on poistettava käsimatkatavaroista ennen turvatarkastusta ja ne on tarkastettava erikseen, paitsi jos käsimatkatavaroiden turvatarkastuksessa käytetty laite pystyy tarkastamaan myös useita matkatavaroissa olevia suljettuja neste-, aerosoli- ja geelipakkauksia.

Jos nesteet, aerosolit ja geelit on poistettu käsimatkatavaroista, matkustajan on esitettävä ne tarkastettaviksi seuraavasti:

a)

kaikki nesteet, aerosolit ja geelit, jotka on pakattu yksittäispakkauksiin, joiden tilavuus on enintään 100 millilitraa tai vastaava, yhdessä enintään yhden litran suuruisessa läpinäkyvässä muovipussissa, joka voidaan sulkea uudelleen; sisällön on mahduttava muovipussiin hyvin, ja pussin on oltava kokonaan suljettu; ja

b)

kaikki muut nesteet, aerosolit ja geelit erikseen.

4.1.2.3

Käsimatkatavaroiden turvatarkastuksessa on käytettävä jotain seuraavista menetelmistä:

a)

tarkastus käsin; tai

b)

läpivalaisulaitteet; tai

c)

räjähdysaineilmaisimet (EDS).

Jos turvatarkastuksen suorittaja ei pysty varmuudella toteamaan, ettei käsimatkatavaroissa ole kiellettyjä esineitä, niiden vienti turvavalvotuille alueille on estettävä tai ne on tarkastettava uudelleen siten, että turvatarkastuksen suorittaja voi vakuuttua asiasta.

4.1.2.4

Käsimatkatavaroiden käsin tehtävään tutkimukseen on sisällyttävä käsimatkatavaroiden ja niiden sisällön manuaalinen tarkastus, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, etteivät ne sisällä kiellettyjä esineitä.

4.1.2.5

Jos käytetään läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia, turvatarkastuksen suorittajan on tarkastettava jokainen kuva.

4.1.2.6

Jos käytetään läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia, kaikkien hälytysten syy on selvitettävä turvatarkastuksen suorittajaa tyydyttävällä tavalla, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei turvavalvotuille alueille tai ilma-alukseen viedä kiellettyjä esineitä.

4.1.2.7

Jos käytetään läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia, käsimatkatavaroista on poistettava kaikki esineet, joiden tiheys heikentää turvatarkastuksen suorittajan kykyä analysoida käsimatkatavaroiden sisältöä. Laukku on tarkastettava uudelleen, ja poistettu esine on tarkastettava erikseen käsimatkatavarana.

4.1.2.8

Laukut, joissa havaitaan suuri sähkölaite, on tarkastettava uudelleen, kun laite on poistettu laukusta, ja sähkölaite on tarkastettava erikseen.

4.1.2.9

Räjähdekoiraa ja räjähdysainejäämäilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan täydentävänä tarkastusmenetelmänä.

4.1.2.10

Toimivaltainen viranomainen voi objektiivisista syistä määritellä sellaisten käsimatkatavaroiden luokkia, joihin sovelletaan erityisiä turvatarkastusmenettelyjä tai jotka voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta. Komissiolle on ilmoitettava määritellyistä luokista.

4.1.2.11

Toimivaltainen viranomainen voi sallia, että diplomaattiposti vapautetaan turvatarkastuksesta tai siihen sovelletaan erityisiä turvamenettelyjä, sillä edellytyksellä, että diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen vaatimuksia noudatetaan.

4.1.2.12

Käsimatkatavaroiden turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

4.1.3   Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastus

4.1.3.1

Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuksessa on käytettävä jotain seuraavista menetelmistä:

a)

läpivalaisulaitteet;

b)

räjähdysaineilmaisimet (EDS);

c)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD);

d)

kemiallisen reaktion testiliuskat; tai

e)

pullotetun nesteen skannerit.

4.1.3.2

Maistamista tai testausta iholla voidaan käyttää täydentävänä tarkastusmenetelmänä.

4.1.3.3

Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

4.1.3.4

Matkustajien kuljettamat nesteet, aerosolit ja geelit voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta, jos neste, aerosoli tai geeli on

a)

pakattu yksittäispakkauksiin, joiden tilavuus on enintään 100 millilitraa tai vastaava, yhdessä enintään yhden litran suuruisessa läpinäkyvässä muovipussissa, joka voidaan sulkea uudelleen; sisällön on mahduttava muovipussiin hyvin, ja pussin on oltava kokonaan suljettu; tai

b)

tarkoitettu käytettäväksi matkan aikana, ja sitä tarvitaan joko lääkinnällisistä syistä tai erityisruokavalion vuoksi, vauvanruoka mukaan luettuna. Matkustajan on pyydettäessä pystyttävä todistamaan poikkeuksen saaneen nesteen aitous; tai

c)

hankittu lentokenttäalueella tarkastuskorttien tarkastuspisteen jälkeen sijaitsevista myyntipisteistä, joissa sovelletaan lentoaseman turvaohjelmaan kuuluvia hyväksyttyjä turvamenettelyjä, edellyttäen, että neste on pakattu kassiin, josta näkyy jos sen sisältöön on puututtu, ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste on hankittu kyseisellä lentoasemalla kyseisenä päivänä; tai

d)

hankittu turvavalvotulla alueella myyntipisteistä, joissa sovelletaan lentoaseman turvaohjelmaan kuuluvia hyväksyttyjä turvamenettelyjä; tai

e)

hankittu toisella yhteisön lentoasemalla edellyttäen, että neste on pakattu kassiin, josta näkyy jos sen sisältöön on puututtu, ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste on hankittu kyseisen lentoaseman lentokenttäalueella kyseisenä päivänä; tai

f)

hankittu yhteisön lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa edellyttäen, että neste on pakattu kassiin, josta näkyy, jos sen sisältöön on puututtu, ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste on hankittu kyseisessä ilma-aluksessa kyseisenä päivänä.

4.2   MATKUSTAJIEN JA KÄSIMATKATAVAROIDEN SUOJAAMINEN

Matkustajien ja käsimatkatavaroiden suojaamiseen sovelletaan erillisessä komission päätöksessä säädettyjä säännöksiä.

4.3   MAHDOLLISESTI HÄIRIÖTÄ AIHEUTTAVAT MATKUSTAJAT

4.3.1

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava lentoliikenteen harjoittajalle kirjallisesti etukäteen aikomuksestaan tuoda sen ilma-alukseen mahdollisesti häiriötä aiheuttava matkustaja.

4.3.2

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

kyseisen matkustajan henkilötiedot ja sukupuoli; ja

b)

kuljetuksen syy; ja

c)

mahdollisten saattajien nimi ja asema; ja

d)

toimivaltaisen viranomaisen tekemä riskinarviointi (mukaan luettuina syyt saattajan mukana seuraamiseen tai puuttumiseen); ja

e)

mahdollisesti ennalta varattu istuinpaikka; ja

f)

saatavilla olevien matkustusasiakirjojen luonne.

Lentoliikenteen harjoittajan on asetettava nämä tiedot ilma-aluksen päällikön saataville ennen matkustajien nousua ilma-alukseen.

4.3.3

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että pidätetyillä tai vangituilla henkilöillä on aina saattaja.

4.4   KIELLETYT ESINEET

4.4.1

Matkustajien ei saa antaa viedä turvavalvotuille alueille tai ilma-alukseen lisäyksessä 4-C lueteltuja esineitä.

4.4.2

Edellä olevan 4.4.1 kohdan noudattamisesta voidaan myöntää poikkeus sillä edellytyksellä, että:

a)

toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt esineen kuljettamisen; ja

b)

lentoliikenteen harjoittajalle on ilmoitettu matkustajasta ja hänen mukanaan kulkevasta esineestä ennen matkustajien nousua ilma-alukseen; ja

c)

sovellettavia turvallisuussääntöjä noudatetaan.

Nämä esineet on asetettava ilma-aluksessa turvalliseen säilytyspaikkaan.

4.4.3

Lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava, että matkustajille tiedotetaan lisäyksessä 4-C luetelluista kielletyistä esineistä ennen lähtöselvityksen loppuunsaattamista.

LISÄYS 4-A

KÄSIN TEHTÄVÄÄ TARKASTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Käsin tehtävää tarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

LISÄYS 4-B

MATKUSTAJAT JA KÄSIMATKATAVARAT

KOLMANNET MAAT, JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA TURVAVAATIMUKSIA

Matkustajien ja käsimatkatavaroiden osalta seuraavien kolmansien maiden tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaatimuksia vastaavia turvavaatimuksia:

LISÄYS 4-C

MATKUSTAJAT JA KÄSIMATKATAVARAT

LUETTELO KIELLETYISTÄ ESINEISTÄ

Sanotun rajoittamatta asianmukaisten turvallisuussääntöjen noudattamista, matkustajat eivät saa tuoda turvavalvotuille alueille tai ilma-alukseen seuraavia esineitä:

a)   ampuma-aseet, tuliaseet ja muut laitteet, joilla laukaistaan ammuksia– laitteet, joita voidaan tai jotka vaikuttavat siltä, että niitä voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen laukaisemalla ammus, mukaan luettuina seuraavat:

kaikentyyppiset tuliaseet, esimerkiksi pistoolit, revolverit, kiväärit ja haulikot

leluaseet ja tuliaseiden jäljitelmät, joita voi erehtyä pitämään oikeina aseina

tuliaseiden osat lukuun ottamatta kiikaritähtäimiä

paineilma- ja hiilidioksidiaseet, esimerkiksi pistoolit, kiväärit ja kuula-aseet

valopistoolit ja starttipistoolit

jouset, varsijouset ja nuolet

harppuuna- ja keihäsaseet

lingot ja ritsat

b)   tainnutuslaitteet– laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tainnuttamiseen tai lamaannuttamiseen, mukaan luettuina seuraavat:

sähköšokkilaitteet, esimerkiksi sähköpistoolit, etälamauttimet ja sähköpamput

tainnuttimet ja pulttipistoolit

kemikaalit, kaasut ja suihkeet, joilla voi vammauttaa tai tehdä toimintakyvyttömäksi, esimerkiksi turvasuihkeet, pippurisumutteet, paprikasumutteet, kyynelkaasu, happosumutteet ja eläinkarkotteet

c)   teräväkärkiset tai teräväreunaiset esineet– teräväkärkiset tai teräväreunaiset esineet, joita voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen, mukaan luettuina seuraavat:

halkaisuvälineet, esimerkiksi kirveet ja halkaisuveitset

jäähakut ja -naskalit

partakoneenterät

pahviveitset

veitset, joiden terän pituus on yli 6 cm

sakset, joiden terien pituus navasta mitattuna on yli 6 cm

taistelulajeissa käytettävät teräväkärkiset tai teräväreunaiset välineet

miekat ja sapelit

d)   työkalut– työkalut, joita voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen tai joilla voidaan uhata ilma-aluksen turvallisuutta, mukaan luettuina seuraavat:

sorkkaraudat

porat ja poranterät, mukaan luettuina johdottomat kannettavat porakoneet

työkalut, joissa on yli 6 cm pitkä terä tai varsi, jota voi käyttää aseena, esimerkiksi taltat ja ruuvitaltat

sahat, mukaan luettuina johdottomat kannettavat moottorisahat

puhalluslamput

naulaimet

e)   tylpät esineet– esineet, joita voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen, kun niitä käytetään lyöntiaseina, mukaan luettuina seuraavat:

pesäpallomailat

nuijat ja patukat, esimerkiksi poliisin pamput

taistelulajeissa käytettävät välineet

f)   räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet– räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet, joita voidaan tai jotka vaikuttavat siltä, että niitä voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen tai ilma-aluksen turvallisuuden vaarantamiseen, mukaan luettuina seuraavat:

ammukset

räjähdysnallit

sytyttimet ja sytytyslangat

räjähtävien laitteiden jäljitelmät

miinat, kranaatit ja muut sotilasräjähteet

ilotulitteet ja muu pyrotekniikka

savusäiliöt tai savupanokset

dynamiitti, ruuti ja muovailtavat räjähteet.

5.   RUUMASSA KULJETETTAVAT MATKATAVARAT

5.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

5.0.1

Ellei toisin mainita, viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman mukaisesti vastuullisen yksikön on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

5.0.2

Lisäyksessä 5-A luetellaan kolmannet maat, joissa sovellettavien turvavaatimusten tunnustetaan vastaavan yhteisiä perusvaatimuksia ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden osalta.

5.0.3

Jos ruumassa kuljetettavat matkatavarat saapuvat jostakin jäsenvaltiosta, jonka kautta ilma-alus on kulkenut saavuttuaan sinne kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 5-A, niitä on pidettävä kolmannesta maasta saapuvina ruumassa kuljetettavina matkatavaroina, ellei ole saatu vahvistusta siitä, että nämä ruumassa kuljetettavat matkatavarat on turvatarkastettu kyseisessä jäsenvaltiossa.

5.0.4

Tässä luvussa ”varmistetulla matkatavaralla” tarkoitetaan turvatarkastettua ruumassa kuljetettavaa lähtevää matkatavaraa, joka on fyysisesti suojattua siten, että esineiden sijoittaminen siihen on estetty.

5.1   RUUMASSA KULJETETTAVIEN MATKATAVAROIDEN TURVATARKASTUS

5.1.1

Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastuksessa on käytettävä seuraavia menetelmiä joko yksinään tai yhdessä:

a)

tarkastus käsin; tai

b)

läpivalaisulaitteet; tai

c)

räjähdysaineilmaisimet (EDS); tai

d)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD).

Jos turvatarkastuksen suorittaja ei pysty varmuudella toteamaan, ettei ruumassa kuljetettavissa matkatavaroissa ole kiellettyjä esineitä, niiden vienti turvavalvotuille alueille on estettävä tai ne on tarkastettava uudelleen siten, että turvatarkastuksen suorittaja voi vakuuttua asiasta.

5.1.2

Käsin tehtävään tutkimukseen on sisällyttävä matkatavaroiden ja niiden sisällön perinpohjainen manuaalinen tarkastus, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, etteivät ne sisällä kiellettyjä esineitä.

5.1.3

Jos käytetään läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia ja matkatavarat sisältävät esineen, jonka tiheys heikentää turvatarkastuksen suorittajan kykyä analysoida matkatavaroiden sisältöä, matkatavarat on aina tarkastettava jollain toisella menetelmällä.

5.1.4

Räjähdysainejäämäilmaisimella (ETD) tehtävään tarkastukseen on sisällyttävä sekä laukun sisä- ja ulkopinnalta että sen sisällöstä otettujen näytteiden analysointi. Lisäksi sisältö voidaan tarkastaa käsin.

5.1.5

Toimivaltainen viranomainen voi objektiivisista syistä määritellä sellaisten ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden luokkia, joihin sovelletaan erityisiä turvatarkastusmenettelyjä tai jotka voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta. Komissiolle on ilmoitettava määritellyistä luokista.

5.1.6

Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

5.2   RUUMASSA KULJETETTAVIEN MATKATAVAROIDEN SUOJAAMINEN

5.2.1

Matkustajat eivät saa päästä käsiksi ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin, jotka on turvatarkastettu, paitsi jos on kyse heidän omista matkatavaroistaan ja heitä valvotaan sen varmistamiseksi, että

a)

ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin ei lisätä lisäyksessä 5-B lueteltuja kiellettyjä esineitä; tai

b)

ruumassa kuljetettavista matkatavaroista ei poisteta lisäyksessä 4-C lueteltuja kiellettyjä esineitä ja niitä ei tuoda turvavalvotuille alueille tai ilma-alukseen.

5.2.2

Ruumassa kuljetettavat matkatavarat, joita ei ole suojattu siten, ettei niihin voi päästä luvatta käsiksi, on tarkastettava uudelleen.

5.2.3

Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden suojaamiseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

5.3   MATKATAVAROIDEN TUNNISTAMINEN

5.3.1   Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden tunnistaminen

5.3.1.1

Lentoliikenteen harjoittajan on ilma-alukseen siirtymisen aikana varmistettava, että matkustaja esittää voimassa olevan tarkastuskortin tai vastaavan asiakirjan, joka vastaa lähtöselvitettyjä ruumassa kuljetettavia matkatavaroita.

5.3.1.2

Lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava, että sillä on käytössään menettely sellaisten matkustajien ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden tunnistamiseksi, jotka eivät nousseet ilma-alukseen tai poistuivat siitä ennen lähtöä.

5.3.1.3

Jos matkustaja ei ole ilma-aluksessa, hänen tarkastuskorttiaan tai vastaavaa asiakirjaa vastaavia ruumassa kuljetettavia matkatavaroita on pidettävä erillään kulkevana matkatavarana.

5.3.1.4

Lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava, että kukin erillään kulkeva ruumassa kuljetettava matkatavara on selvästi tunnistettavissa sellaiseksi, että se on hyväksytty lentokuljetukseen.

5.3.2   Matkustajasta riippumattomat syyt

5.3.2.1

Syy siihen, miksi matkatavaroista tuli erillään kulkevia matkatavaroita, on kirjattava ennen niiden lastaamista ilma-alukseen, paitsi jos sovelletaan 5.3.3 kohdassa tarkoitettuja turvavalvontatoimenpiteitä.

5.3.2.2

Matkustajista riippumattomia syitä koskevia yksityiskohtaisia lisäsäännöksiä annetaan erillisessä komission päätöksessä.

5.3.3   Erillään kulkeviin ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin sovellettavat asianmukaiset turvavalvontatoimenpiteet

5.3.3.1

Erillään kulkevat ruumassa kuljetettavat matkatavarat, jotka eivät kuulu 5.3.2 kohdan soveltamisalaan, on tarkastettava jollain 5.1.1 kohdassa säädetyllä menetelmällä, ja niihin on tarvittaessa sovellettava erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisävaatimuksia.

5.3.3.2

Ruumassa kuljetettavat matkatavarat, joista on tullut erillään kulkevia matkatavaroita muista kuin 5.3.2 kohdassa mainituista syistä, on tarkastettava uudelleen sen jälkeen kun ne on poistettu ilma-aluksesta ja ennen niiden lastaamista uudelleen.

5.3.3.3

Erillään kulkeviin ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin sovellettavia asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä koskevia yksityiskohtaisia lisäsäännöksiä annetaan erillisessä komission päätöksessä.

5.4   KIELLETYT ESINEET

5.4.1

Matkustajien ei saa antaa kuljettaa ruumassa kuljetettavissa matkatavaroissaan lisäyksessä 5-B lueteltuja esineitä.

5.4.2

Edellä olevan 5.4.1 kohdan noudattamisesta voidaan myöntää poikkeus sillä edellytyksellä, että:

a)

toimivaltaisella viranomaisella on kansalliset säännöt, joissa sallitaan kyseisen esineen kuljettaminen; ja

b)

sovellettavia turvallisuussääntöjä noudatetaan.

5.4.3

Matkustajille on tiedotettava lisäyksessä 5-B luetelluista kielletyistä esineistä ennen lähtöselvityksen loppuunsaattamista.

LISÄYS 5-A

RUUMASSA KULJETETTAVAT MATKATAVARAT

KOLMANNET MAAT, JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA TURVAVAATIMUKSIA

Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden osalta seuraavien kolmansien maiden tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaatimuksia vastaavia turvavaatimuksia:

LISÄYS 5-B

RUUMASSA KULJETETTAVAT MATKATAVARAT

LUETTELO KIELLETYISTÄ ESINEISTÄ

Matkustajat eivät saa kuljettaa ruumassa kuljetettavissa matkatavaroissaan seuraavia esineitä:

räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet– räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet, joita voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen tai ilma-aluksen turvallisuuden vaarantamiseen, mukaan luettuina seuraavat:

ammukset

räjähdysnallit

sytyttimet ja sytytyslangat

miinat, kranaatit ja muut sotilasräjähteet

ilotulitteet ja muu pyrotekniikka

savusäiliöt tai savupanokset

dynamiitti, ruuti ja muovailtavat räjähteet.

6.   RAHTI JA POSTI

6.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

6.0.1

Viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai tässä luvussa määritellyn yksikön on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

6.0.2

Seuraavia pidetään kiellettyinä esineinä rahtilähetyksissä:

valmiiksi kootut räjähteet ja sytytyslaitteet, joita ei kuljeteta sovellettavien turvallisuussääntöjen mukaisesti.

6.0.3

Seuraavia pidetään kiellettyinä esineinä postilähetyksissä:

räjähteet ja sytytyslaitteet, riippumatta siitä, ovatko ne koottuja, sekä niiden osat.

6.1   TURVAVALVONTATOIMENPITEET – YLEISET SÄÄNNÖKSET

6.1.1

Valvotun edustajan on turvatarkastettava kaikki rahti ja posti ennen niiden lastaamista ilma-alukseen, paitsi jos

a)

valvottu edustaja on soveltanut vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä kyseiseen lähetykseen ja lähetys on ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päässyt luvatta käsiksi, näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina lastaamiseen saakka; tai

b)

tunnettu lähettäjä on soveltanut vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä kyseiseen lähetykseen ja lähetys on ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päässyt luvatta käsiksi, näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina lastaamiseen saakka; tai

c)

tunnettu tiliasiakas on soveltanut vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä kyseiseen lähetykseen ja lähetys on ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päässyt luvatta käsiksi, näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina lastaamiseen saakka, eikä lähetystä kuljeteta matkustajakoneessa; tai

d)

lähetys on vapautettu turvatarkastuksesta ja se on ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päässyt luvatta käsiksi, siitä lähtien, kun siitä tuli tunnistettavaa lentorahtia tai tunnistettavaa lentopostia, aina lastaamiseen saakka.

6.1.2

Jos on syytä olettaa, että lähetykseen, johon on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä, on kajottu, tai ettei se näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä asti ole ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päässyt luvatta käsiksi, valvotun edustajan on tehtävä sille turvatarkastus ennen ilma-alukseen lastaamista.

6.1.3

Henkilön, jolla on mahdollisuus päästä ilman saattajaa käsiksi sellaiseen tunnistettavaan lentorahtiin tai tunnistettavaan lentopostiin, johon on sovellettu vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, on täytynyt läpäistä joko taustan tarkistus tai työhönottoa edeltävä tarkistus 11.1 kohdan mukaisesti.

6.2   TURVATARKASTUS

6.2.1   Turvatarkastus

6.2.1.1

Rahtia tai postia tarkastettaessa

a)

on käytettävä niitä keinoja tai menetelmiä, joilla kielletyt esineet todennäköisimmin paljastuvat, kun otetaan huomioon lähetysten luonne; ja

b)

käytettävien keinojen tai menetelmien on oltava riittävän korkeatasoisia, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetykseen ole kätketty kiellettyjä esineitä.

6.2.1.2

Jos turvatarkastuksen suorittaja ei pysty kohtuudella varmistumaan siitä, ettei lähetyksessä ole kiellettyjä esineitä, lähetys on pysäytettävä tai se on tarkastettava uudelleen siten, että turvatarkastuksen suorittaja voi vakuuttua asiasta.

6.2.1.3

Rahdin ja postin turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

6.2.2   Vapautukset turvatarkastuksesta

Turvatarkastuksesta vapauttamista koskevat säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

6.3   VALVOTUT EDUSTAJAT

6.3.1   Valvottujen edustajien hyväksyminen

6.3.1.1

Valvotut edustajat hyväksyy toimivaltainen viranomainen.

Valvotut edustajat on hyväksyttävä paikkakohtaisesti.

Kaikkien 6.3.2 kohdassa tarkoitettuja turvavalvontatoimenpiteitä soveltavien yksikköjen on oltava valvotuiksi edustajiksi hyväksyttyjä. Tähän sisältyvät ulkoistettujen logistiikkapalvelujen tarjoajat, jotka tarjoavat yhdistettyjä varastointi- ja kuljetuspalveluja, sekä lentoliikenteen harjoittajat ja maapalveluasiamiehet.

Valvottu edustaja voi teettää alihankintana

a)

kaikki 6.3.2 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet toisella valvotulla edustajalla;

b)

kaikki 6.3.2 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet toisella yksiköllä, kun valvontatoimenpiteet toteutetaan valvotun edustajan omassa toimipaikassa tai lentoasemalla ja ne sisältyvät valvotun edustajan tai lentoaseman turvaohjelmaan;

c)

kaikki 6.3.2 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet toisella yksiköllä, kun valvontatoimenpiteet toteutetaan muualla kuin valvotun edustajan omassa toimipaikassa tai lentoasemalla, ja toimivaltainen viranomainen on sertifioinut tai hyväksynyt ja luetteloinut yksikön näiden palvelujen tarjoamista varten; ja

d)

lähetysten suojaamisen ja kuljetuksen 6.6 kohdan vaatimukset täyttävällä rahdinkuljettajalla.

6.3.1.2

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määriteltävä asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetussa kansallisessa siviili-ilmailun turvaohjelmassa vastuut seuraavan valvottujen edustajien hyväksyntää koskevan menettelyn toteuttamiseksi:

a)

Hakijan on haettava hyväksyntää sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, jonka alueella hakemukseen sisältyvät toimipaikat sijaitsevat.

Hakijan on toimitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle turvaohjelma. Ohjelmassa on kuvattava menetelmät ja menettelyt, joita edustajan on sovellettava asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimusten noudattamiseksi. Lisäksi ohjelmassa on kuvattava, miten edustaja itse seuraa näiden menetelmien ja menettelyjen noudattamista. Lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelman, jossa kuvataan menetelmät ja menettelyt, joita lentoliikenteen harjoittajan on sovellettava asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimusten noudattamiseksi, on katsottava täyttävän valvotun edustajan turvaohjelmaa koskeva vaatimus.

Hakijan on lisäksi toimitettava lisäyksessä 6-A esitetty ”Valvotun edustajan sitoumusvakuutus”. Vakuutuksessa on oltava hakijan laillisen edustajan tai sen turva-asioista vastaavan henkilön allekirjoitus.

Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan riippumattoman arvioijan on tutkittava turvaohjelma ja tehtävä tämän jälkeen tarkastuskäynti hakemuksessa mainituissa toimipaikoissa sen arvioimiseksi, täyttääkö hakija asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset.

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan riippumattoman arvioijan olisi otettava huomioon, onko hakijalla asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1875/2006 (2) 14 a artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus.

c)

Jos toimivaltainen viranomainen pitää a ja b alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, sen on varmistettava, että tarpeelliset tiedot edustajasta lisätään valvottuja edustajia ja tunnettuja lähettäjiä koskevaan EY:n tietokantaan viimeistään seuraavana arkipäivänä. Lisätessään tietoja tietokantaan toimivaltaisen viranomaisen on annettava kullekin hyväksytylle toimipaikalle vakiomuotoinen aakkosnumeerinen tunniste.

Jos toimivaltainen viranomainen ei pidä a ja b alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, syyt tähän on ilmoitettava viipymättä yksikölle, joka hakee hyväksyntää valvotuksi edustajaksi.

Jos lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelmassa kuvataan menetelmät ja menettelyt, joita lentoliikenteen harjoittajan on sovellettava asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimusten noudattamiseksi, lentoliikenteen harjoittajan voidaan katsoa täyttävän a ja b alakohdan vaatimukset kaikkien ohjelmassa mainittujen toimipaikkojen osalta. Lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelmassa mainituille toimipaikoille on tehtävä tarkastuskäynti viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Jos valvottu edustaja on hyväksytty joko komission asetuksen (EY) N:o 2320/2002 tai komission asetuksen (EY) N:o 820/2008 ja komission päätöksen K(2008) 4333 mukaisesti, sitä voidaan pitää asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisena valvottuna edustajana kaikilla toimipaikoilla, joilla on suoritettu tarkastuskäynti.

d)

Valvottua edustajaa ei pidetä hyväksyttynä ennen kuin sen tiedot on lisätty valvottuja edustajia ja tunnettuja lähettäjiä koskevaan EY:n tietokantaan.

6.3.1.3

Valvotun edustajan on nimettävä jokaisella toimipaikalla vähintään yksi henkilö, joka vastaa esitetyn turvaohjelman toteuttamisesta. Tämän henkilön on täytynyt läpäistä taustan tarkistus 11.1 kohdan mukaisesti.

6.3.1.4

Valvottu edustaja on varmennettava säännöllisesti uudelleen enintään viiden vuoden välein. Tähän on sisällyttävä tarkastuskäynti sen arvioimiseksi, noudattaako valvottu edustaja edelleen asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia.

Toimivaltaisen viranomaisen kansallisen laadunvalvontaohjelman mukaisesti tekemää tarkastusta valvotun edustajan tiloissa voidaan pitää tarkastuskäyntinä, jos se kattaa kaikki hyväksyntään tarvittavat vaatimukset.

6.3.1.5

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei valvottu edustaja enää noudata asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia, sen on peruttava valvotun edustajan asema kyseisillä toimipaikoilla.

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että edustajan aseman muutos käy ilmi valvottuja edustajia ja tunnettuja lähettäjiä koskevasta EY:n tietokannasta välittömästi peruutuksen jälkeen ja joka tapauksessa 24 tunnin kuluessa siitä.

6.3.1.6

Sanotun rajoittamatta kunkin jäsenvaltion oikeutta soveltaa tiukempia toimenpiteitä asetuksen (EY) N:o 300/2008 6 artiklan mukaisesti, 6.3 kohdan mukaisesti hyväksytty valvottu edustaja on tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa.

6.3.1.7

Kohdan 6.3.1 vaatimuksia, lukuun ottamatta 6.3.1.2 kohdan d alakohtaa, ei sovelleta, jos toimivaltainen viranomainen itse hyväksytään valvotuksi edustajaksi.

6.3.2   Valvotun edustajan soveltamat turvavalvontatoimenpiteet

6.3.2.1

Ottaessaan vastaan lähetyksiä valvotun edustajan on varmennettava, onko yksikkö, jolta se vastaanottaa lähetyksen, valvottu edustaja, tunnettu lähettäjä, tunnettu tiliasiakas tai ei mikään näistä.

6.3.2.2

Henkilön, joka toimittaa lähetyksen valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle, on esitettävä henkilökortti, passi, ajokortti tai muu asiakirja, jossa on hänen kuvansa ja joka on kansallisen viranomaisen myöntämä tai tunnustama. Korttia tai asiakirjaa on käytettävä lähetyksen toimittavan henkilön henkilöllisyyden varmentamiseen.

6.3.2.3

Ottaessaan vastaan lähetyksiä, joihin ei ole vielä sovellettu kaikkia vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, valvotun edustajan on varmistettava, että lähetyksille tehdään turvatarkastus 6.2 kohdan mukaisesti.

6.3.2.4

Kun tämän asetuksen 6.3.2.1–6.3.2.3 kohdassa ja erillisen komission päätöksen 6.3 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet on toteutettu, valvotun edustajan on varmistettava, että

a)

pääsyä tällaisten lähetysten läheisyyteen valvotaan; ja

b)

tällaisia lähetyksiä suojataan siten, ettei niihin voi päästä luvatta käsiksi, siihen saakka kunnes ne luovutetaan toiselle valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle.

6.3.2.5

Kun tämän asetuksen 6.3.2.1–6.3.2.4 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet on toteutettu, valvotun edustajan on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajalle tai toiselle valvotulle edustajalle jätettävän lähetyksen mukana toimitetaan asianmukaiset asiakirjat joko lentorahtikirjan tai erillisen ilmoituksen muodossa ja joko sähköisesti tai kirjallisesti.

6.3.2.6

Asiakirjojen on oltava toimivaltaisen viranomaisen saatavilla tarkastusta varten milloin tahansa ennen lähetyksen lastaamista ilma-alukseen, ja niissä on annettava seuraavat tiedot:

a)

turvaluokituksen antaneen valvotun edustajan toimipaikkakohtainen nimi ja osoite ja/tai sen toimivaltaiselta viranomaiselta saatu yksilöivä aakkosnumeerinen tunniste;

b)

lähetyksen yksilöivä tunniste, kuten lentorahtikirjan (alarahtikirjan tai päärahtikirjan) numero;

c)

lähetyksen sisältö;

d)

lähetyksen turvaluokitus, eli mainitaan joko

”SPX”, jos lähetys on turvallinen matkustaja-, rahti- ja postikoneessa kuljetettavaksi, tai

”SCO”, jos lähetys on turvallinen ainoastaan rahti- ja postikoneessa kuljetettavaksi.

e)

syy turvaluokituksen antamiseen, eli mainitaan

”KC” kun lähetys on vastaanotettu tunnetulta lähettäjältä, tai

”AC” kun lähetys on vastaanotettu tunnetulta tiliasiakkaalta, tai

turvatarkastuksessa käytetty keino tai menetelmä, tai

perusteet lähetyksen vapauttamiselle turvatarkastuksesta.

f)

turvaluokituksen antaneen henkilön nimi tai vastaava tunniste ja luokituksen antamisaika ja -paikka;

g)

sellaisen valvotun edustajan nimi ja osoite tai toimivaltaiselta viranomaiselta saatu yksilöivä tunniste, joka on hyväksynyt toisen valvotun edustajan lähetykselle antaman turvaluokituksen.

6.3.2.7

Yhteislähetysten tapauksessa 6.3.2.6 kohdan c, e, f ja g alakohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos valvottu edustaja pystyy vahvistamaan sisällön luonteen, syyn turvaluokituksen antamiseen ja/tai turvaluokituksen antaneen henkilön nimen ja luokituksen antamisajan ja -paikan todennettavissa olevalla kirjausketjulla milloin tahansa ennen lähetyksen lastaamista ilma-alukseen ja sen jälkeen koko lennon keston ajan tai 24 tuntia riippuen siitä, kumpi aika on pitempi.

6.3.2.8

Ottaessaan vastaan lähetyksiä, joihin ei ole vielä sovellettu kaikkia vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, valvottu edustaja voi myös päättää olla soveltamatta 6.3.2 kohdassa tarkoitettuja turvavalvontatoimenpiteitä ja sen sijaan luovuttaa lähetyksen toiselle valvotulle edustajalle, joka varmistaa näiden turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamisen.

Valvotun edustajan soveltamiin turvavalvontatoimenpiteisiin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

6.4   TUNNETUT LÄHETTÄJÄT

6.4.1   Tunnettujen lähettäjien hyväksyminen

6.4.1.1

Tunnetut lähettäjät hyväksyy toimivaltainen viranomainen.

Tunnetut lähettäjät on hyväksyttävä paikkakohtaisesti.

6.4.1.2

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määriteltävä asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetussa kansallisessa siviili-ilmailun turvaohjelmassa vastuut seuraavan tunnettujen lähettäjien hyväksyntää koskevan menettelyn toteuttamiseksi:

a)

Hakijan on haettava hyväksyntää sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, jonka alueelle se on sijoittautunut.

Hakijalle on toimitettava lisäykseen 6-B sisältyvät ”Ohjeet tunnetuille lähettäjille”.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan riippumattoman arvioijan on tehtävä tarkastuskäynti hakemuksessa mainituissa toimipaikoissa sen arvioimiseksi, täyttääkö hakija asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset.

Arvioidessaan sitä, noudattaako hakija näitä vaatimuksia, toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan riippumattoman arvioijan on käytettävä lisäykseen 6-C sisältyvää ”Tunnetun lähettäjän varmentamisen tarkistusluetteloa”. Tarkistusluetteloon sisältyy sitoumusvakuutus, joka hakijan laillisen edustajan tai sen turva-asioista vastaavan henkilön on allekirjoitettava.

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan riippumattoman arvioijan olisi otettava huomioon, onko hakijalla asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1875/2006 14 a artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus.

Kun varmennuksen tarkistusluettelo on täytetty, luettelon sisältämiä tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina tietoina.

Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus, tai sen voi säilyttää riippumaton arvioija, joka antaa sen pyynnöstä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen saataville.

c)

Jos toimivaltainen viranomainen pitää a ja b alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, sen on varmistettava, että tarpeelliset tiedot lähettäjästä lisätään valvottuja edustajia ja tunnettuja lähettäjiä koskevaan EY:n tietokantaan viimeistään seuraavana työpäivänä. Lisätessään tietoja tietokantaan toimivaltaisen viranomaisen on annettava kullekin hyväksytylle toimipaikalle vakiomuotoinen aakkosnumeerinen tunniste.

Jos toimivaltainen viranomainen ei pidä a ja b alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, syyt tähän on ilmoitettava viipymättä yksikölle, joka hakee hyväksyntää tunnetuksi lähettäjäksi.

d)

Jos tunnettu lähettäjä on hyväksytty ennen 29 päivää huhtikuuta 2010 sen varmistamiseksi, että 6.4.2 kohdan kattamat vaatimukset täyttyvät, sitä voidaan pitää asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisena tunnettuna lähettäjänä korkeintaan kolmen vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

e)

Tunnettua lähettäjää ei pidetä hyväksyttynä ennen kuin sen tiedot on lisätty valvottuja edustajia ja tunnettuja lähettäjiä koskevaan EY:n tietokantaan.

6.4.1.3

Tunnetun lähettäjän on nimettävä jokaisella toimipaikalla vähintään yksi henkilö, joka vastaa turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamisesta ja valvonnasta kyseisellä paikalla. Tämän henkilön on täytynyt läpäistä taustan tarkistus.

6.4.1.4

Tunnettu lähettäjä on varmennettava säännöllisesti uudelleen enintään viiden vuoden välein. Tähän on sisällyttävä tarkastuskäynti sen arvioimiseksi, noudattaako tunnettu lähettäjä edelleen asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia.

Toimivaltaisen viranomaisen kansallisen laadunvalvontaohjelman mukaisesti tekemää tarkastusta tunnetun lähettäjän tiloissa voidaan pitää tarkastuskäyntinä, jos se kattaa kaikki lisäyksessä 6-C esitetyssä tarkistusluettelossa määritellyt alueet.

6.4.1.5

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei tunnettu lähettäjä enää noudata asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia, sen on peruttava tunnetun lähettäjän asema kyseisillä toimipaikoilla.

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että lähettäjän aseman muutos käy ilmi valvottuja edustajia ja tunnettuja lähettäjiä koskevasta EY:n tietokannasta välittömästi peruutuksen jälkeen ja joka tapauksessa 24 tunnin kuluessa siitä.

6.4.1.6

Sanotun rajoittamatta kunkin jäsenvaltion oikeutta soveltaa tiukempia toimenpiteitä asetuksen (EY) N:o 300/2008 6 artiklan mukaisesti, 6.4 kohdan mukaisesti hyväksytty tunnettu lähettäjä on tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämän luvun 6.4.1.2 kohdan d alakohdan mukaisesti hyväksyttyihin tunnettuihin lähettäjiin sovelletaan myös erillisen komission päätöksen 6.4 kohdassa säädettyjä lisäsäännöksiä.

6.4.2   Tunnetun lähettäjän soveltamat turvavalvontatoimenpiteet

6.4.2.1

Tunnetun lähettäjän on varmistettava, että

a)

turvallisuustaso toimipaikalla tai toimitiloissa on riittävän korkea, jotta tunnistettava lentorahti ja tunnistettava lentoposti voidaan suojata niin, ettei siihen pääse luvatta käsiksi; ja

b)

kaikki henkilöstön jäsenet, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi sellaiseen tunnistettavaan lentorahtiin tai tunnistettavaan lentopostiin, johon on sovellettu vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, on otettu palvelukseen ja koulutettu 11 luvun vaatimusten mukaisesti; ja

c)

tunnistettava lentorahti tai tunnistettava lentoposti on tuotannon, pakkauksen, varastoinnin, lähettämisen ja/tai kuljetuksen aikana, tarpeen mukaan, suojattava siten, ettei siihen pääse luvatta käsiksi tai ettei sen sisältöön voi puuttua.

Jos lähetykseen ei ole mistä tahansa syystä sovellettu näitä turvavalvontatoimenpiteitä tai jos tunnettu lähettäjä ei ole luovuttanut lähetystä kuljetettavaksi omaan lukuunsa, tunnetun lähettäjän on ilmoitettava tästä selvästi valvotulle edustajalle, jotta 6.3.2.3 kohtaa voidaan soveltaa.

6.4.2.2

Tunnetun lähettäjän on hyväksyttävä, että lähetyksille, joihin ei ole sovellettu asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä, tehdään turvatarkastus 6.2.1 kohdan mukaisesti.

6.5   TUNNETUT TILIASIAKKAAT

6.5.1

Tunnetut tiliasiakkaat nimeää valvottu edustaja.

6.5.2

Jotta tunnettu tiliasiakas voidaan nimetä, on sovellettava seuraavaa menettelyä:

a)

Valvotun edustajan on toimitettava kyseiselle yritykselle lisäykseen 6-D sisältyvät ”Ilmailun turvaamista koskevat ohjeet tunnetuille tiliasiakkaille” ja ”Tunnetun tiliasiakkaan sitoumusvakuutus”. Nämä ohjeet ja vakuutuksen toimittaa valvotulle edustajalle sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka alueella sen toimipaikka sijaitsee.

b)

Yrityksen on toimitettava lisäykseen 6-D sisältyvä ”Tunnetun tiliasiakkaan sitoumusvakuutus” allekirjoitettuna valvotulle edustajalle, paitsi jos yrityksellä on asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1875/2006 14 a artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus.

Yrityksen on lisäksi nimettävä vähintään yksi toimitilojen turvallisuudesta vastaava henkilö ja ilmoitettava valvotulle edustajalle tämän henkilön nimi ja yhteystiedot.

Valvotun edustajan on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus, jos sellainen on annettu, ja annettava se pyynnöstä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen saataville.

Kun vaatimuksesta täyttää sitoumusvakuutus on luovuttu AEO-todistuksen perusteella, tunnetun tiliasiakkaan on ilmoitettava välittömästi valvotulle edustajalle, jos sillä ei enää ole kyseistä todistusta.

c)

Valvotun edustajan on tehtävä varmennus vahvistamalla seuraavat tiedot tulevasta tunnetusta tiliasiakkaasta:

yritystä koskevat yksityiskohtaiset tiedot, mukaan luettuna yrityksen liiketoimintapaikan osoite (bona fide), ja

liiketoiminnan luonne, ja

yhteystiedot, mukaan luettuina turvallisuudesta vastaavan henkilön tai henkilöiden yhteystiedot, ja

yrityksen arvonlisäveronumero tai yritys- ja yhteisötunnus, ja

jos 6.5.2 kohdan b alakohdan mukaista vapautusta on sovellettu, AEO-todistuksen numero.

b)

Jos valvottu edustaja pitää a ja b kohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, valvottu edustaja voi nimetä yrityksen tunnetuksi tiliasiakkaaksi.

6.5.3

Valvotun edustajan on ylläpidettävä tietokantaa 6.5.2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista tiedoista. Toimivaltaisella viranomaisella on oltava pääsy tarkastamaan tietokanta.

6.5.4

Jos tunnetun tiliasiakkaan tilillä ei ole rahdin tai postin lentokuljetukseen liittyvää liikennettä kahteen vuoteen, tunnetun tiliasiakkaan asema raukeaa.

6.5.5

Jos toimivaltainen viranomainen tai valvottu edustaja katsoo, ettei tunnettu tiliasiakas enää noudata lisäykseen 6-D sisältyviä ohjeita, valvotun edustajan on välittömästi peruttava tunnetun tiliasiakkaan asema.

6.5.6

Jos lähetykseen ei ole mistä tahansa syystä sovellettu ”Ilmailun turvaamista koskevissa ohjeissa tunnetuille tiliasiakkaille” määriteltyjä turvavalvontatoimenpiteitä tai jos tunnettu tiliasiakas ei ole luovuttanut lähetystä kuljetettavaksi omaan lukuunsa, tunnetun tiliasiakkaan on ilmoitettava tästä selvästi valvotulle edustajalle, jotta 6.3.2.3 kohtaa voidaan soveltaa.

6.6   RAHDIN JA POSTIN SUOJAAMINEN

6.6.1   Rahdin ja postin suojaaminen kuljetuksen aikana

6.6.1.1

Sen varmistamiseksi, että lähetykset, joihin on sovellettu vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, suojataan siten, ettei niihin pääse luvatta käsiksi kuljetuksen aikana,

a)

valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan on pakattava tai sinetöitävä lähetykset siten, että niiden sisältöön puuttuminen paljastuu; ja

b)

ajoneuvon, jossa lähetykset kuljetetaan, lastitilan on oltava lukittu tai sinetöity, tai kuomupeitteellä varustetut ajoneuvot on suojattava TIR-kaapeleilla sen varmistamiseksi, että lastiin puuttuminen paljastuu, tai avolavaisten ajoneuvojen lastitilaa on valvottava kaiken aikaa; ja

c)

joko valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan puolesta lastia kuljettavan rahdinkuljettajan on hyväksyttävä liitteeseen 6-E sisältyvä rahdinkuljettajan vakuutus, paitsi jos rahdinkuljettaja on itse hyväksytty valvotuksi edustajaksi.

Valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan, jonka puolesta rahdinkuljettaja harjoittaa kuljetusta, on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus. Jäljennös allekirjoitetusta vakuutuksesta on pyynnöstä annettava myös lähetyksen vastaanottavalle valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle taikka asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle; tai

d)

rahdinkuljettajan on esitettävä valvotulle edustajalle, tunnetulle lähettäjälle tai tunnetulle tiliasiakkaalle, jonka puolesta se harjoittaa kuljetusta, todisteet siitä, että se on toimivaltaisen viranomaisen sertifioima tai hyväksymä.

Näihin todisteisiin on sisällyttävä lisäykseen 6-E sisältyvät vaatimukset, ja asianomaisen valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan on säilytettävä niiden jäljennökset. Jäljennös on pyynnöstä annettava myös lähetyksen vastaanottavalle valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle taikka toiselle asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

6.6.1.2

Edellä olevan 6.6.1.1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta lentokenttäalueella tapahtuviin kuljetuksiin.

6.6.2   Rahdin ja postin suojaaminen lentoasemilla

6.6.2.1

Kriittisessä osassa olevien rahti- ja postilähetysten on katsottava olevan suojattuja siten, ettei niihin voi päästä luvatta käsiksi.

6.6.2.2

Muussa kuin kriittisessä osassa olevien rahti- ja postilähetysten on katsottava olevan suojattuja siten, ettei niihin voi päästä luvatta käsiksi, jos

a)

ne on suojattu fyysisesti siten, ettei niihin voi sijoittaa esineitä, joita voitaisiin käyttää luvattomaan puuttumiseen; tai

b)

niitä ei jätetä ilman valvontaa ja niihin pääsevät käsiksi ainoastaan henkilöt, jotka osallistuvat rahdin ja postin suojaamiseen ja lastaamiseen ilma-alukseen.

LISÄYS 6-A

VALVOTUN EDUSTAJAN SITOUMUSVAKUUTUS

Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti

vakuutan, että

yrityksen turvaohjelman sisältämät tiedot ovat parhaan tietämykseni mukaan oikeita ja totuudenmukaisia,

turvaohjelmassa määriteltyjä käytäntöjä ja menettelyjä noudatetaan ja ylläpidetään kaikilla ohjelman kattamilla toimipaikoilla,

turvaohjelmaa mukautetaan, jotta se on kaikkien EY-lainsäädäntöön tehtävien tulevien muutosten mukainen, paitsi jos [yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle, ettei se tahdo enää toimia valvottuna edustajana,

[yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle kirjallisesti

a)

turvaohjelmaansa tehtävistä pienistä muutoksista, jotka koskevat muun muassa yrityksen nimeä, turva-asioista vastaavaa henkilöä tai yhteystietoja taikka sen henkilön muuttumista, jolla on oltava pääsy valvottuja edustajia ja tunnettuja lähettäjiä koskevaan EY:n tietokantaan, viipymättä ja viimeistään 10 työpäivän kuluttua; ja

b)

suunnitelluista suurista muutoksista, kuten uusista turvatarkastusmenettelyistä, merkittävistä rakennustöistä, jotka saattavat vaikuttaa EY-lainsäädännön noudattamiseen, tai toimipaikan/osoitteen muuttumisesta, vähintään 15 työpäivää ennen töiden aloittamista tai suunniteltua muutosta,

asiaa koskevan EY-lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi [yrityksen nimi] toimii täydessä yhteistyössä kaikissa vaadituissa tarkastuksissa ja antaa kaikki pyydetyt asiakirjat tarkastajien käyttöön,

[yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle kaikista vakavista turvarikkomuksista ja kaikista epäilyttävistä olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä lentorahdin tai lentopostin turvaamisen kannalta, erityisesti yrityksistä kätkeä kiellettyjä esineitä lähetyksiin,

[yrityksen nimi] varmistaa, että kaikki asianomainen henkilöstö saa asianmukaista koulutusta ja että he ovat tietoisia yrityksen turvaohjelmasta johtuvista turvallisuusvastuistaan, ja

[yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle, jos

a)

se lopettaa toimintansa;

b)

se ei enää käsittele lentorahtia tai lentopostia; tai

c)

se ei enää pysty täyttämään asiaa koskevan EY-lainsäädännön vaatimuksia.

Kannan täyden vastuun tästä vakuutuksesta.

Nimi:

Asema yrityksessä:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

LISÄYS 6-B

Tunnetuille lähettäjille annettavia ohjeita koskevat säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

LISÄYS 6-C

Tunnetun lähettäjän varmentamisen tarkistusluetteloa koskevat säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

LISÄYS 6-D

ILMAILUN TURVAAMISTA KOSKEVAT OHJEET TUNNETUILLE

TILIASIAKKAILLE

Nämä ohjeet on laadittu yritystänne varten ja tiedoksi henkilöstöllenne, joka työskentelee lentorahti- tai lentopostilähetysten valmistelun ja valvonnan parissa. Ohjeet on annettu yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti.

Toimitilat

Pääsyä alueille, joilla tunnistettavia lentorahti- tai lentopostilähetyksiä valmistellaan, pakataan ja/tai varastoidaan, on valvottava sen varmistamiseksi, ettei asiattomilla henkilöillä ole mahdollisuutta päästä käsiksi lähetyksiin.

Vierailijoilla on aina oltava saattaja niillä alueilla, joilla tunnistettavia lentorahti- tai lentopostilähetyksiä valmistellaan, pakataan ja/tai varastoidaan, tai heiltä on evättävä pääsy näille alueille.

Henkilöstö

Kaiken palvelukseen otettavan henkilöstön, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin tai lentopostiin, luotettavuus on varmennettava. Tähän on sisällyttävä ainakin henkilöllisyyden tarkistus (jos mahdollista kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla) sekä ansioluettelon ja/tai annettujen suositusten tarkistus.

Kaikelle henkilöstölle, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin tai lentopostiin, on tehtävä selväksi heidän näiden ohjeiden mukaiset turvallisuusvastuunsa.

Nimetty vastuuhenkilö

Vähintään yksi henkilö on nimettävä vastaamaan näiden ohjeiden soveltamisesta ja valvonnasta (nimetty vastuuhenkilö).

Lähetysten koskemattomuus

Lentorahti- tai lentopostilähetykset eivät saa sisältää kiellettyjä esineitä, paitsi jos niistä on tehty asianmukainen ilmoitus ja niiden osalta on noudatettu sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lentorahti- ja lentopostilähetykset on suojattava siten, ettei niihin voi päästä luvatta käsiksi.

Lentorahti- ja lentopostilähetykset on pakattava asianmukaisesti ja jos mahdollista, ne on suljettava siten, että niiden sisältöön puuttuminen havaitaan.

Lentorahti- ja lentopostilähetysten mukana kulkevissa asiakirjoissa on annettava täydellinen kuvaus lähetyksestä sekä oikeat osoitetiedot.

Kuljetus

Jos tunnettu tiliasiakas vastaa lentorahti- tai lentopostilähetysten kuljetuksesta, lähetykset on suojattava siten, ettei niihin voi päästä luvatta käsiksi.

Jos tunnettu tiliasiakas käyttää muuta kuljettajaa;

a)

lähetykset on sinetöitävä ennen kuljetusta; ja

b)

tunnetun tiliasiakkaan puolesta lastia kuljettavan rahdinkuljettajan on hyväksyttävä lisäyksessä 6-E oleva rahdinkuljettajan vakuutus.

Tunnetun tiliasiakkaan on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus tai jäljennös toimivaltaiselle viranomaiselle annetusta vastaavasta vakuutuksesta.

Sääntöjenvastaisuudet

Näihin ohjeisiin liittyvistä havaituista tai epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista on ilmoitettava nimetylle vastuuhenkilölle. Nimetyn vastuuhenkilön on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin.

Muista lähteistä tulevat lähetykset

Tunnettu tiliasiakas voi välittää valvotulle edustajalle lähetyksiä, joita se ei ole itse luovuttanut kuljetettaviksi, sillä edellytyksellä, että

a)

ne erotetaan lähetyksistä, jotka se on itse luovuttanut kuljetettaviksi; ja

b)

alkuperä mainitaan selvästi lähetyksessä tai sen mukana kulkevissa asiakirjoissa.

Kaikille tällaisille lähetyksille on tehtävä turvatarkastus ennen niiden lastaamista ilma-alukseen.

Ilman ennakkoilmoitusta tehtävät tarkastukset

Toimivaltaisen viranomaisen ilmailun turvaamisen tarkastajat voivat suorittaa ilman ennakkoilmoitusta tarkastuksia näiden ohjeiden noudattamisen varmentamiseksi. Tarkastajalla on aina virallinen lupa, joka on esitettävä pyynnöstä, kun tiloissanne tehdään tarkastus. Luvassa on tarkastajan nimi ja valokuva.

Kielletyt esineet

Valmiiksi koottuja räjähteitä ja sytytyslaitteita saa kuljettaa rahtilähetyksissä ainoastaan, jos kaikkien turvallisuussääntöjen vaatimuksia on täysin noudatettu. Räjähteitä ja sytytyslaitteita ei saa kuljettaa postilähetyksissä riippumatta siitä, ovatko ne valmiiksi koottuja.

Sitoumusvakuutus

Asiakirjaa ”Tunnetun tiliasiakkaan sitoumusvakuutus” ei tarvitse allekirjoittaa ja toimittaa valvotulle edustajalle, jos yrityksellänne on asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1875/2006 14 a artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus.

Teidän on kuitenkin ilmoitettava välittömästi valvotulle edustajalle, jos yrityksellänne ei enää ole AEO-todistusta. Tässä tapauksessa valvottu edustaja ilmoittaa teille, kuinka voitte varmistaa tunnetun tiliasiakkaan aseman.

TUNNETUN TILIASIAKKAAN SITOUMUSVAKUUTUS

Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti

vakuutan, että

[yrityksen nimi] noudattaa näitä ilmailun turvaamista koskevia ohjeita tunnetuille tiliasiakkaille,

[yrityksen nimi] varmistaa, että nämä ohjeet annetaan tiedoksi henkilöstölle, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi lentorahtiin tai lentopostiin,

[yrityksen nimi] pitää lentorahdin ja lentopostin suojattuna siihen saakka, kunnes se luovutetaan valvotulle edustajalle,

[yrityksen nimi] hyväksyy sen, että lähetyksiin voidaan soveltaa turvavalvontatoimenpiteitä, myös turvatarkastuksia, ja

[yrityksen nimi] hyväksyy sen, että sen jäsenvaltion, johon yritys on sijoittautunut, toimivaltainen viranomainen voi tehdä ilman ennakkoilmoitusta tarkastuksia sen toimitiloissa arvioidakseen, noudattaako [yrityksen nimi] näitä ohjeita.

Kannan täyden vastuun tästä vakuutuksesta.

Nimi:

Asema yrityksessä:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

LISÄYS 6-E

RAHDINKULJETTAJAN VAKUUTUS

Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti

vakuutan, että seuraavia turvamenettelyjä noudatetaan, kun lentorahtia tai lentopostia, johon on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä, kerätään, kuljetetaan, varastoidaan ja toimitetaan [valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan nimi]:n puolesta:

Kaikki tällaisen lentorahdin ja lentopostin kuljetukseen osallistuva henkilöstö on osallistunut turvatietoisuuskoulutukseen.

Kaiken palvelukseen otettavan henkilöstön, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi lentorahtiin tai lentopostiin, luotettavuus varmennetaan. Tähän sisältyvät ainakin henkilöllisyyden tarkistus (jos mahdollista kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla) sekä ansioluettelon ja/tai annettujen suositusten tarkistus.

Ajoneuvojen lastitilat sinetöidään tai lukitaan. Kuomupeitteellä varustetut ajoneuvot suojataan TIR-kaapeleilla. Avolavaisten ajoneuvojen lastitiloja valvotaan lentorahdin kuljetuksen aikana.

Lastitilassa tehdään etsintä välittömästi ennen lastausta, ja tämän etsinnän luotettavuus säilytetään siihen saakka, kunnes lastaus saatetaan loppuun.

Jokaisella kuljettajalla on mukanaan kuvallinen henkilökortti, ajokortti tai muu asiakirja, joka on kansallisten viranomaisten myöntämä tai tunnustama.

Kuljettajat eivät pysähdy aiheettomasti tavaran keräämisen ja toimittamisen välillä. Jos tätä on mahdotonta välttää, kuljettaja tarkastaa lastin turvallisuuden ja lukkojen ja/tai sinettien koskemattomuuden palatessaan ajoneuvoon. Jos kuljettaja havaitsee merkkejä siitä, että lastiin on puututtu, hän ilmoittaa asiasta esimiehelleen, eikä lentorahtia tai lentopostia toimiteta ilmoittamatta asiasta.

Kuljetusta ei teetetä alihankintana kolmannella osapuolella, ellei myös kyseinen kolmas osapuoli ole tehnyt kuljetussopimusta [sama valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan nimi kuin edellä tai rahdinkuljettajan hyväksyneen tai sertifioineen toimivaltaisen viranomaisen nimi]:n kanssa; ja

Mitään muita palveluja (esim. varastointia) ei teetetä alihankintana minkään muun osapuolen kuin valvotun edustajan tai sellaisen yrityksen kanssa, jonka toimivaltainen viranomainen on sertifioinut tai hyväksynyt ja luetteloinut näiden palvelujen tarjoamista varten.

Kannan täyden vastuun tästä vakuutuksesta.

Nimi:

Asema yrityksessä:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

LISÄYS 6-F

RAHTI JA POSTI

KOLMANNET MAAT, JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA TURVAVAATIMUKSIA

Rahdin ja postin osalta seuraavien kolmansien maiden tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaatimuksia vastaavia turvavaatimuksia:

7.   LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJAN POSTILÄHETYKSET JA MATERIAALIT

7.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

Ellei toisin mainita tai ellei viranomainen, lentoaseman pitäjä, yritys tai toinen lentoliikenteen harjoittaja varmista 4, 5 ja 6 luvussa tarkoitettujen turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamista, lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen omien postilähetystensä ja oman materiaalinsa osalta.

7.1   ILMA-ALUKSEEN LASTATTAVAT LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJAN POSTILÄHETYKSET JA MATERIAALIT

7.1.1

Lentoliikenteen harjoittajan postilähetykset ja materiaalit on joko turvatarkastettava ja suojattava 5 luvun mukaisesti tai niihin on sovellettava turvatarkastustoimenpiteitä ja ne on suojattava 6 luvun mukaisesti ennen niiden lastaamista ilma-aluksen ruumaan.

7.1.2

Lentoliikenteen harjoittajan postilähetykset ja materiaalit on turvatarkastettava ja suojattava 4 luvussa esitettyjen käsimatkatavaroita koskevien sääntöjen mukaisesti ennen niiden lastaamista mihin tahansa muuhun ilma-aluksen osaan kuin ruumaan.

7.1.3

Ilma-alukseen lastattaviin lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksiin ja materiaaleihin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

7.2   MATKUSTAJIEN JA MATKATAVAROIDEN KÄSITTELYSSÄ KÄYTETTÄVÄT LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJAN MATERIAALIT

7.2.1

Lentoliikenteen harjoittajan materiaalit, joita käytetään matkustajien ja matkatavaroiden käsittelyssä ja joita voitaisiin käyttää ilmailun turvallisuuden vaarantamiseen, on suojattava tai niitä on valvottava siten, ettei niihin pääse luvatta käsiksi.

Matkustajien käyttöön annetut omatoimisen lähtöselvityksen ja vastaavien internetsovellusten käyttöpisteet katsotaan luvalliseksi pääsyksi näihin materiaaleihin.

7.2.2

Käytöstä poistetut materiaalit, joita voitaisiin käyttää luvattoman pääsyn helpottamiseen tai matkatavaroiden siirtämiseen turvavalvotulle alueelle tai ilma-alukseen, on hävitettävä tai tehtävä käyttökelvottomiksi.

7.2.3

Lentoasemien lähtövalvonta- ja lähtöselvitysjärjestelmiä on hallittava tavalla, jolla estetään luvaton pääsy.

Matkustajien käyttöön annetut omatoimisen lähtöselvityksen käyttöpisteet katsotaan luvalliseksi pääsyksi näihin järjestelmiin.

8.   LENNON AIKANA KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET

8.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

8.0.1

Ellei toisin mainita, viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman mukaisesti vastuullisen yksikön on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

8.0.2

Tässä luvussa ’lennon aikana käytettävillä tarvikkeilla’ tarkoitetaan kaikkia tavaroita, jotka on tarkoitus ottaa ilma-alukseen matkustajien tai miehistön lennon aikaista käyttöä tai kulutusta taikka myyntiä varten, ja jotka eivät ole

a)

käsimatkatavaroita;

b)

muiden henkilöiden kuin matkustajien mukana kulkevia tavaroita; ja

c)

lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksiä ja materiaaleja.

Tässä luvussa ’lennon aikana käytettävien tarvikkeiden valvotulla toimittajalla’ tarkoitetaan toimittajaa, jonka menettelyt ovat siinä määrin yhteisten turvasääntöjen ja -vaatimusten mukaiset, että voidaan sallia lennon aikana käytettävien tarvikkeiden toimitus suoraan ilma-alukseen.

Tässä luvussa ’lennon aikana käytettävien tarvikkeiden tunnetulla toimittajalla’ tarkoitetaan toimittajaa, jonka menettelyt ovat siinä määrin yhteisten turvasääntöjen ja -vaatimusten mukaiset, että voidaan sallia lennon aikana käytettävien tarvikkeiden toimitus lentoliikenteen harjoittajalle tai valvotulle toimittajalle, muttei suoraan ilma-alukseen.

8.0.3

Tarvikkeita on pidettävä lennon aikana käytettävinä tarvikkeina siitä hetkestä, josta ne voidaan tunnistaa tarvikkeiksi, jotka on tarkoitus ottaa ilma-alukseen matkustajien tai miehistön lennon aikaista käyttöä tai kulutusta taikka myyntiä varten.

8.1   TURVAVALVONTATOIMENPITEET

8.1.1   Turvavalvontatoimenpiteet – yleiset säännökset

8.1.1.1

Lennon aikana käytettävät tarvikkeet on turvatarkastettava ennen niiden viemistä turvavalvotulle alueelle, paitsi jos

a)

lentoliikenteen harjoittaja, joka toimittaa tarvikkeet omaan ilma-alukseensa, on soveltanut niihin vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä ja tarvikkeet ovat näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä niiden ilma-alukseen toimittamiseen saakka olleet suojattuina niin, ettei niihin ole päässyt luvatta käsiksi; tai

b)

valvottu toimittaja on soveltanut tarvikkeisiin vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä ja tarvikkeet ovat näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä asti olleet suojattuina niin, ettei niihin ole päässyt luvatta käsiksi, siihen saakka, kunnes ne ovat saapuneet turvavalvotulle alueelle tai, tilanteen mukaan, kunnes ne on toimitettu lentoliikenteen harjoittajalle tai toiselle valvotulle toimittajalle; tai

c)

tunnettu toimittaja on soveltanut tarvikkeisiin vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä ja tarvikkeet ovat näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä asti olleet suojattuina niin, ettei niihin ole päässyt luvatta käsiksi, siihen saakka, kunnes ne on toimitettu lentoliikenteen harjoittajalle tai valvotulle toimittajalle.

8.1.1.2

Kaikki valvotulta toimittajalta tai tunnetulta toimittajalta vastaanotetut lennon aikana käytettävät tarvikkeet, joissa on merkkejä niihin kajoamisesta tai joiden osalta on syytä olettaa, ettei niitä ole suojattu luvattomalta käsittelyltä valvontatoimenpiteiden suorittamishetken jälkeen, on turvatarkastettava.

8.1.1.3

Lennon aikana käytettävien tarvikkeiden turvavalvontatoimenpiteisiin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

8.1.2   Turvatarkastus

8.1.2.1

Lennon aikana käytettävien tarvikkeiden turvatarkastuksessa sovellettavissa keinoissa ja menetelmissä on otettava huomioon tarvikkeiden luonne, ja niiden on oltava riittävän korkeatasoisia, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei tarvikkeisiin ole kätketty kiellettyjä esineitä.

8.1.2.2

Lennon aikana käytettävien tarvikkeiden turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

8.1.3   Valvottujen toimittajien hyväksyminen

8.1.3.1

Valvotut toimittajat hyväksyy toimivaltainen viranomainen.

Valvotut toimittajat on hyväksyttävä paikkakohtaisesti.

Kaikki yritykset, jotka huolehtivat 8.1.5 kohdassa tarkoitettujen turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamisesta ja toimittavat lennon aikana käytettäviä tarvikkeita suoraan ilma-alukseen, on hyväksyttävä valvotuiksi toimittajiksi. Tätä vaatimusta ei sovelleta lentoliikenteen harjoittajaan, joka soveltaa näitä turvavalvontatoimenpiteitä itse ja toimittaa tarvikkeita ainoastaan omiin ilma-aluksiinsa.

8.1.3.2

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määriteltävä asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetussa kansallisessa siviili-ilmailun turvaohjelmassa vastuut seuraavan valvottujen toimittajien hyväksyntää koskevan menettelyn toteuttamiseksi:

a)

Saadakseen valvotun toimittajan aseman yrityksen on haettava hyväksyntää sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, jonka alueella sen toimipaikka sijaitsee.

Hakijan on toimitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle turvaohjelma. Ohjelmassa on kuvattava menetelmät ja menettelyt, joita toimittajan on sovellettava 8.1.5 kohdan vaatimusten noudattamiseksi. Lisäksi ohjelmassa on kuvattava, miten toimittaja itse seuraa näiden menetelmien ja menettelyjen noudattamista.

Hakijan on lisäksi toimitettava lisäyksessä 8-A esitetty ”Lennon aikana käytettävien tarvikkeiden valvotun toimittajan sitoumusvakuutus”. Vakuutuksessa on oltava hakijan laillisen edustajan tai sen turva-asioista vastaavan henkilön allekirjoitus.

Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan riippumattoman arvioijan on tutkittava turvaohjelma ja tehtävä tämän jälkeen tarkastuskäynti hakemuksessa mainituissa toimipaikoissa sen arvioimiseksi, noudattaako hakija 8.1.5 kohdan vaatimuksia.

c)

Jos toimivaltainen viranomainen pitää a ja b alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, se voi hyväksyä toimittajan valvotuksi toimittajaksi määrättyihin toimipaikkoihin. Jos toimivaltainen viranomainen ei pidä annettuja tietoja tyydyttävinä, syyt tähän on ilmoitettava viipymättä yritykselle, joka hakee hyväksyntää valvotuksi toimittajaksi.

8.1.3.3

Valvottu toimittaja on varmennettava säännöllisesti uudelleen enintään viiden vuoden välein. Tähän on sisällyttävä tarkastuskäynti sen arvioimiseksi, noudattaako valvottu toimittaja edelleen 8.1.5 kohdan vaatimuksia.

Toimivaltaisen viranomaisen kansallisen laadunvalvontaohjelman mukaisesti tekemää tarkastusta valvotun toimittajan tiloissa voidaan pitää tarkastuskäyntinä, jos se kattaa kaikki 8.1.5 kohdan vaatimukset.

8.1.3.4

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei valvottu toimittaja enää noudata 8.1.5 kohdan vaatimuksia, sen on peruttava valvotun toimittajan asema kyseisillä toimipaikoilla.

8.1.3.5

Sanotun rajoittamatta kunkin jäsenvaltion oikeutta soveltaa tiukempia toimenpiteitä asetuksen (EY) N:o 300/2008 6 artiklan mukaisesti, 8.1.3 kohdan mukaisesti hyväksytty valvottu toimittaja on tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa.

8.1.4   Tunnetun toimittajan nimeäminen

8.1.4.1

Yrityksen, jolle tarvikkeita toimitetaan, on nimettävä tunnetuiksi toimittajiksi kaikki yritykset, jotka huolehtivat 8.1.5.1 kohdassa tarkoitettujen turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamisesta ja toimittavat lennon aikana käytettäviä tarvikkeita, mutta eivät suoraan ilma-alukseen. Tätä vaatimusta ei sovelleta valvottuun toimittajaan.

8.1.4.2

Jotta yritys voidaan nimetä tunnetuksi toimittajaksi, sen on toimitettava lisäyksessä 8-B esitetty ”Lennon aikana käytettävien tarvikkeiden tunnetun toimittajan sitoumusvakuutus” jokaiselle yritykselle, jolle se toimittaa tarvikkeita. Vakuutuksessa on oltava toimittajan laillisen edustajan tai sen turva-asioista vastaavan henkilön allekirjoitus.

Yrityksen, jolle tunnettu toimittaja toimittaa tarvikkeita, on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus varmennuskeinona.

8.1.4.3

Jos toimituksia ei tehdä kahteen vuoteen, tunnetun toimittajan asema raukeaa.

8.1.4.4

Jos toimivaltainen viranomainen tai yritys, jolle tunnettu toimittaja toimittaa tarvikkeita, katsoo, ettei tunnettu toimittaja enää noudata 8.1.5.1 kohdan vaatimuksia, kyseisen yrityksen on peruttava tunnetun toimittajan asema.

8.1.5   Lentoliikenteen harjoittajan, valvotun toimittajan ja tunnetun toimittajan soveltamat turvavalvontatoimenpiteet

8.1.5.1

Lentoliikenteen harjoittajan, valvotun toimittajan ja tunnetun toimittajan on

a)

nimitettävä yhtiön turva-asioista vastaava henkilö; ja

b)

varmistettava, että henkilöt, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi lennon aikana käytettäviin tarvikkeisiin, saavat turvatietoisuuskoulutuksen ennen pääsylupaa; ja

c)

estettävä luvaton pääsy toimitiloihinsa ja lennon aikana käytettävien tarvikkeiden luo; ja

d)

kohtuudella varmistettava, ettei lennon aikana käytettäviin tarvikkeisiin ole kätketty kiellettyjä esineitä; ja

e)

käytettävä puuttumisen paljastavia sinettejä kaikissa ajoneuvoissa ja/tai konteissa, joissa kuljetetaan lennon aikana käytettäviä tarvikkeita, tai fyysisesti suojattava ajoneuvot ja/tai kontit.

Edellä olevaa e alakohtaa ei sovelleta lentokenttäalueella tapahtuviin kuljetuksiin.

8.1.5.2

Lentoliikenteen harjoittajan ja valvotun toimittajan soveltamiin turvavalvontatoimenpiteisiin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

8.2   LENNON AIKANA KÄYTETTÄVIEN TARVIKKEIDEN SUOJAAMINEN

Lennon aikana käytettävien tarvikkeiden suojaamista koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

LISÄYS 8-A

LENNON AIKANA KÄYTETTÄVIEN TARVIKKEIDEN VALVOTUN TOIMITTAJAN

SITOUMUSVAKUUTUS

Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti

vakuutan, että

yrityksen turvaohjelman sisältämät tiedot ovat parhaan tietämykseni mukaan oikeita ja totuudenmukaisia,

turvaohjelmassa määriteltyjä käytäntöjä ja menettelyjä noudatetaan ja ylläpidetään kaikilla ohjelman kattamilla toimipaikoilla,

turvaohjelmaa mukautetaan, jotta se on kaikkien EY-lainsäädäntöön tehtävien tulevien muutosten mukainen, paitsi jos [yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle, ettei se enää tahdo toimittaa lennon aikana käytettäviä tarvikkeita suoraan ilma-aluksiin (eikä siten enää tahdo toimia valvottuna toimittajana),

[yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle kirjallisesti

a)

turvaohjelmaansa tehtävistä pienistä muutoksista, jotka koskevat muun muassa yrityksen nimeä, turva-asioista vastaavaa henkilöä tai yhteystietoja, viipymättä ja viimeistään 10 työpäivän kuluttua; ja

b)

suunnitelluista suurista muutoksista, kuten uusista turvatarkastusmenettelyistä, merkittävistä rakennustöistä, jotka saattavat vaikuttaa EY-lainsäädännön noudattamiseen, tai toimipaikan/osoitteen muuttumisesta, vähintään 15 työpäivää ennen töiden aloittamista tai suunniteltua muutosta,

asiaa koskevan EY-lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi [yrityksen nimi] toimii täydessä yhteistyössä kaikissa vaadituissa tarkastuksissa ja antaa kaikki pyydetyt asiakirjat tarkastajien käyttöön,

[yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle kaikista vakavista turvarikkomuksista ja kaikista epäilyttävistä olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä lennon aikana käytettävien tarvikkeiden kannalta, erityisesti yrityksistä kätkeä kiellettyjä esineitä tarvikkeisiin,

[yrityksen nimi] varmistaa, että kaikki asianomainen henkilöstö saa asianmukaista koulutusta ja että he ovat tietoisia yrityksen turvaohjelmasta johtuvista turvallisuusvastuistaan, ja

[yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle, jos

a)

se lopettaa toimintansa;

b)

se ei enää toimita lennon aikana käytettäviä tarvikkeita ilma-aluksiin; tai

c)

se ei enää pysty täyttämään asiaa koskevan EY-lainsäädännön vaatimuksia.

Kannan täyden vastuun tästä vakuutuksesta.

Nimi:

Asema yrityksessä:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

LISÄYS 8-B

LENNON AIKANA KÄYTETTÄVIEN TARVIKKEIDEN TUNNETUN TOIMITTAJAN

SITOUMUSVAKUUTUS

Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti

vakuutan, että

[yrityksen nimi] noudattaa EY-lainsäädännön vaatimuksia,

asiaa koskevan EY-lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi [yrityksen nimi] toimii täydessä yhteistyössä kaikissa vaadituissa tarkastuksissa ja antaa kaikki pyydetyt asiakirjat tarkastajien käyttöön,

[yrityksen nimi] ilmoittaa [lentoliikenteen harjoittaja tai valvottu toimittaja, jolle se toimittaa lennon aikana käytettäviä tarvikkeita]:lle kaikista vakavista turvarikkomuksista ja kaikista epäilyttävistä olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä lennon aikana käytettävien tarvikkeiden kannalta, erityisesti yrityksistä kätkeä kiellettyjä esineitä tarvikkeisiin,

[yrityksen nimi] varmistaa, että kaikki asianomainen henkilöstö saa asianmukaista koulutusta ja että he ovat tietoisia turvallisuusvastuistaan, ja

[yrityksen nimi] ilmoittaa [lentoliikenteen harjoittaja tai valvottu toimittaja, jolle se toimittaa lennon aikana käytettäviä tarvikkeita]:lle, jos

a)

se lopettaa toimintansa; tai

b)

se ei enää pysty täyttämään asiaa koskevan EY-lainsäädännön vaatimuksia.

Kannan täyden vastuun tästä vakuutuksesta.

Nimi:

Asema yrityksessä:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

9.   LENTOASEMATARVIKKEET

9.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

9.0.1

Ellei toisin mainita tai ellei jokin viranomainen tai yksikkö varmista turvatarkastusten toteuttamista, lentoaseman pitäjän on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

9.0.2

Tässä luvussa

a)

’lentoasematarvikkeilla’ tarkoitetaan kaikkia tavaroita, jotka on tarkoitus myydä, käyttää tai asettaa saataville mitä tahansa tarkoitusta tai toimintaa varten lentoasemien turvavalvotuilla alueilla;

b)

’lentoasematarvikkeiden tunnetulla toimittajalla’ tarkoitetaan toimittajaa, jonka menettelyt ovat siinä määrin yhteisten turvasääntöjen ja -vaatimusten mukaiset, että sille voidaan sallia lentoasematarvikkeiden toimitus turvavalvotuille alueille.

9.0.3

Tarvikkeita on pidettävä lentoasematarvikkeina siitä hetkestä, josta ne voidaan tunnistaa tarvikkeiksi, jotka on tarkoitus myydä, käyttää tai asettaa saataville lentoasemien turvavalvotuilla alueilla.

9.1   TURVAVALVONTATOIMENPITEET

9.1.1   Turvavalvontatoimenpiteet – yleiset säännökset

9.1.1.1

Lentoasematarvikkeet on turvatarkastettava ennen kuin ne päästetään turvavalvotuille alueille, paitsi jos tunnettu toimittaja on soveltanut tarvikkeisiin turvavalvontatoimenpiteitä ja tarvikkeet ovat näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä asti olleet suojattuina niin, ettei niihin ole päässyt luvatta käsiksi, siihen saakka, kunnes ne viedään turvavalvotulle alueelle.

9.1.1.2

Lentoasematarvikkeet, jotka ovat lähtöisin turvavalvotulta alueelta, voidaan vapauttaa näistä turvavalvontatoimenpiteistä.

9.1.1.3

Kaikki tunnetulta toimittajalta vastaanotetut lentoasematarvikkeet, joissa on merkkejä niihin kajoamisesta tai joiden osalta on syytä olettaa, ettei niitä ole suojattu luvattomalta käsittelyltä valvontatoimenpiteiden suorittamishetken jälkeen, on turvatarkastettava.

9.1.1.4

Kun lentoasematarvikkeet toimitetaan turvavalvotulla alueella olevaan myyntipisteeseen, myyntipisteen henkilökunnan on tehtävä niille silmämääräinen tarkastus sen varmistamiseksi, ettei niissä ole merkkejä kajoamisesta.

9.1.2   Turvatarkastus

9.1.2.1

Lentoasematarvikkeiden turvatarkastuksessa sovellettavissa keinoissa ja menetelmissä on otettava huomioon tarvikkeiden luonne, ja niiden on oltava riittävän korkeatasoisia, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei tarvikkeisiin ole kätketty kiellettyjä esineitä.

9.1.2.2

Lentoasematarvikkeiden turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

9.1.3   Tunnetun toimittajan nimeäminen

9.1.3.1

Lentoaseman pitäjän on nimettävä tunnetuiksi toimittajiksi kaikki yritykset, jotka huolehtivat 9.1.4 kohdassa tarkoitettujen turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamisesta ja toimittavat lentoasematarvikkeita.

9.1.3.2

Jotta yritys voidaan nimetä tunnetuksi toimittajaksi, sen on toimitettava lentoaseman pitäjälle lisäyksessä 9-A esitetty ”Lentoasematarvikkeiden tunnetun toimittajan sitoumusvakuutus”. Vakuutuksessa on oltava toimittajan laillisen edustajan tai sen turva-asioista vastaavan henkilön allekirjoitus.

Lentoaseman pitäjän on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus varmennuskeinona.

9.1.3.3

Jos toimituksia ei tehdä kahteen vuoteen, tunnetun toimittajan asema raukeaa.

9.1.3.4

Jos toimivaltainen viranomainen tai lentoaseman pitäjä katsoo, ettei tunnettu toimittaja enää noudata 9.1.4 kohdan vaatimuksia, lentoaseman pitäjän on peruttava tunnetun toimittajan asema.

9.1.4   Tunnetun toimittajan soveltamat turvavalvontatoimenpiteet

Lentoasematarvikkeiden tunnetun toimittajan on

a)

nimitettävä yhtiön turva-asioista vastaava henkilö; ja

b)

varmistettava, että henkilöt, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi lentoasematarvikkeisiin, saavat turvatietoisuuskoulutuksen ennen pääsylupaa; ja

c)

estettävä luvaton pääsy toimitiloihinsa ja lentoasematarvikkeiden luo; ja

d)

kohtuudella varmistettava, ettei lentoasematarvikkeisiin ole kätketty kiellettyjä esineitä; ja

e)

käytettävä puuttumisen paljastavia sinettejä kaikissa ajoneuvoissa ja/tai konteissa, joissa kuljetetaan lentoasematarvikkeita, tai fyysisesti suojattava ajoneuvot ja/tai kontit.

9.2   LENTOASEMATARVIKKEIDEN SUOJAAMINEN

Lentoasematarvikkeiden suojaamista koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

LISÄYS 9-A

LENTOASEMATARVIKKEIDEN TUNNETUN TOIMITTAJAN

SITOUMUSVAKUUTUS

Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti

vakuutan, että

[yrityksen nimi] noudattaa EY-lainsäädännön vaatimuksia,

asiaa koskevan EY-lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi [yrityksen nimi] toimii täydessä yhteistyössä kaikissa vaadituissa tarkastuksissa ja antaa kaikki pyydetyt asiakirjat tarkastajien käyttöön,

[yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltainen viranomainen ja lentoaseman pitäjä]:lle kaikista vakavista turvarikkomuksista ja kaikista epäilyttävistä olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä lentoasematarvikkeiden kannalta, erityisesti yrityksistä kätkeä kiellettyjä esineitä tarvikkeisiin,

[yrityksen nimi] varmistaa, että kaikki asianomainen henkilöstö saa asianmukaista koulutusta ja että he ovat tietoisia turvallisuusvastuistaan, ja

[yrityksen nimi] ilmoittaa [lentoaseman pitäjä]:lle, jos

a)

se lopettaa toimintansa; tai

b)

se ei enää pysty täyttämään asiaa koskevan EY-lainsäädännön vaatimuksia.

Kannan täyden vastuun tästä vakuutuksesta.

Nimi:

Asema yrityksessä:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

10.   LENNONAIKAISET TURVATOIMENPITEET

Ei säännöksiä tässä asetuksessa.

11.   HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMINEN JA KOULUTUS

11.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

11.0.1

Viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai yksikön, jolla on palveluksessaan henkilöitä, jotka toteuttavat sellaisia toimenpiteitä tai ovat vastuussa sellaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, joista se on vastuussa asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman mukaisesti, on varmistettava, että nämä henkilöt täyttävät tässä luvussa asetetut vaatimukset.

11.0.2

Tässä luvussa ’sertifioinnilla’ tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää tai sen puolesta tehtyä virallista arviointia ja varmennusta siitä, että henkilö on läpäissyt asiaa koskevan koulutuksen ja hänellä on tarvittava pätevyys, jotta hän voi suorittaa annetut tehtävät hyväksyttävällä tavalla.

11.0.3

Tässä luvussa ’asuinvaltiolla’ tarkoitetaan maata, jossa henkilö on asunut keskeytyksettä vähintään kuuden kuukauden ajan, ja koulutus- tai työhistoriassa olevalla ’aukolla’ tarkoitetaan kaikkia yli 28 päivän pituisia aukkoja.

11.0.4

Tästä luvusta johtuvia koulutustarpeita arvioitaessa voidaan ottaa huomioon pätevyys, jonka henkilöt ovat hankkineet ennen palvelukseen ottamistaan.

11.1   PALVELUKSEEN OTTAMINEN

11.1.1

Henkilöiden, jotka otetaan palvelukseen toteuttamaan turvatarkastuksia, kulunvalvontaa tai muita turvavalvontatoimenpiteitä tai olemaan vastuussa niiden toteuttamisesta turvavalvotulla alueella, on läpäistävä taustan tarkistus.

11.1.2

Henkilöiden, jotka otetaan palvelukseen toteuttamaan turvatarkastuksia, kulunvalvontaa tai muita turvavalvontatoimenpiteitä tai olemaan vastuussa niiden toteuttamisesta muualla kuin turvavalvotulla alueella, on läpäistävä taustan tarkistus tai työhönottoa edeltävä tarkistus. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, toimivaltainen viranomainen määrittää sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaisesti, onko tehtävä taustan tarkistus vai työhönottoa edeltävä tarkistus.

11.1.3

Yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaisesti taustan tarkistuksen on katettava vähintään seuraavat osat:

a)

henkilöllisyyden varmentaminen asiakirjatodisteiden pohjalta;

b)

rikosrekisterit kaikissa asuinvaltioissa vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta; ja

c)

työpaikat, koulutus ja mahdolliset koulutus- ja työhistorian aukot vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta.

11.1.4

Yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaisesti työhönottoa edeltävän tarkistuksen on katettava vähintään seuraavat osat:

a)

henkilöllisyyden varmentaminen asiakirjatodisteiden pohjalta;

b)

työpaikat, koulutus ja mahdolliset koulutus- ja työhistorian aukot vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta; ja

c)

henkilöltä vaadittu allekirjoitettu vakuutus, jossa kuvataan mahdollinen rikoshistoria kaikissa asuinvaltioissa vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta.

11.1.5

Taustan tarkistus tai työhönottoa edeltävä tarkistus on saatettava loppuun ennen kuin henkilölle annetaan turvakoulutusta, jonka yhteydessä hänellä on pääsy tietoihin, jotka eivät ole julkisesti saatavilla.

11.1.6

Kaikkien 11.1.1 ja 11.1.2 kohdan mukaisesti palvelukseen otettavien henkilöiden rekrytointiprosessiin on sisällyttävä vähintään kirjallinen hakemus ja haastatteluvaihe, jonka pohjalta on tarkoitus saada alustava kuva taidoista ja valmiuksista.

11.1.7

Henkilöillä, jotka otetaan palvelukseen toteuttamaan turvavalvontatoimenpiteitä, on oltava tarvittavat henkiset ja fyysiset taidot ja valmiudet, jotta he voivat toteuttaa heille määrätyt tehtävät tehokkaasti, ja heille on kerrottava näiden vaatimusten luonteesta heti rekrytointiprosessin alussa.

Näitä taitoja ja valmiuksia on arvioitava rekrytointiprosessin aikana ja ennen mahdollisen koeajan päättymistä.

11.1.8

Kaikkien 11.1.1 ja 11.1.2 kohdan mukaisesti palvelukseen otettujen henkilöiden rekrytointiasiakirjat, mukaan luettuina mahdollisten arviointitestien tulokset, on säilytettävä vähintään heidän työsopimuksensa keston ajan.

11.2   KOULUTUS

11.2.1   Yleiset koulutusvaatimukset

11.2.1.1

Henkilöiden on oltava suorittanut asiaa koskeva koulutus hyväksytysti ennen kuin heille annetaan lupa toteuttaa turvavalvontatoimenpiteitä ilman valvontaa.

11.2.1.2

Tämän luvun 11.2.3.1–11.2.3.5 kohdassa ja 11.2.4 kohdassa lueteltuja tehtäviä toteuttavien henkilöiden koulutukseen on sisällyttävä teoreettista, käytännön ja työpaikkakoulutusta.

11.2.1.3

Toimivaltaisen viranomaisen on määriteltävä tai hyväksyttävä kurssien sisältö ennen kuin

a)

kouluttaja antaa mitään asetuksessa (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädöksissä vaadittua koulutusta; tai

b)

käytetään tietokoneavusteista koulutusta asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimusten noudattamiseksi.

Tietokoneavusteista koulutusta voidaan käyttää kouluttajan tai ohjaajan tuella tai ilman sitä.

11.2.1.4

Kaikkien koulutettujen henkilöiden koulutuksesta on pidettävä kirjaa vähintään heidän työsopimuksensa keston ajan.

11.2.2   Peruskoulutus

Tämän luvun 11.2.3.1, 11.2.3.4 ja 11.2.3.5 kohdassa sekä 11.2.4, 11.2.5 ja 11.5 kohdassa lueteltuja tehtäviä toteuttavien henkilöiden peruskoulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:

a)

aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;

b)

ilmailun turvaamista koskevan lainsäädännön tuntemus;

c)

ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;

d)

kulunvalvontamenettelyjen tuntemus;

e)

lentoasemalla käytettyjen henkilökorttijärjestelmien tuntemus;

f)

henkilöiden pysäyttämisessä käytettävien menettelyjen tuntemus sekä niiden olosuhteiden tuntemus, joissa henkilöt olisi pysäytettävä tai heistä olisi ilmoitettava;

g)

ilmoitusmenettelyjen tuntemus;

h)

kyky tunnistaa kielletyt esineet;

i)

kyky reagoida asianmukaisesti turvallisuutta vaarantaviin tapahtumiin;

j)

tieto siitä, kuinka ihmisten käyttäytyminen ja reaktiot voivat vaikuttaa turvatoimiin; ja

k)

kyky kommunikoida selkeästi ja varmasti.

11.2.3   Turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden tehtäväkohtainen koulutus

11.2.3.1

Henkilöiden, käsimatkatavaroiden, mukana kulkevien tavaroiden ja ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastuksia suorittavien henkilöiden tehtäväkohtaisen koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:

a)

turvatarkastuspisteen rakenteen ja turvatarkastusprosessin ymmärtäminen;

b)

tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä;

c)

kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;

d)

käytettävien turvalaitteiden tai turvatarkastusmenetelmien suorituskyvyn ja rajoitusten tuntemus;

e)

hätätilannemenettelyjen tuntemus;

ja jos henkilölle annetut tehtävät sitä edellyttävät:

f)

vuorovaikutustaidot, erityisesti se, kuinka tulisi käsitellä kulttuurieroja ja mahdollisesti häiriötä aiheuttavia matkustajia;

g)

käsintarkastusmenetelmien tuntemus;

h)

kyky tehdä tarkastuksia käsin riittävän tarkasti, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että kätketyt kielletyt esineet havaitaan;

i)

turvatarkastuksia koskevien vapautusten ja erityisten turvamenettelyjen tuntemus;

j)

kyky käyttää käytössä olevia turvalaitteita;

k)

kyky tulkita oikein turvalaitteiden tuottamia kuvia; ja

l)

ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden suojaamisvaatimusten tuntemus.

11.2.3.2

Rahdin ja postin turvatarkastuksia suorittavien henkilöiden koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:

a)

aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;

b)

tietoisuus asiaa koskevista lakisääteisistä vaatimuksista;

c)

ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina toimitusketjussa turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;

d)

kyky tunnistaa kielletyt esineet;

e)

kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;

f)

käytettävien turvalaitteiden tai turvatarkastusmenetelmien suorituskyvyn ja rajoitusten tuntemus;

g)

tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä;

h)

hätätilannemenettelyjen tuntemus;

i)

rahdin ja postin suojaamisvaatimusten tuntemus;

ja jos henkilölle annetut tehtävät sitä edellyttävät:

j)

rahdin ja postin turvatarkastusvaatimusten tuntemus, mukaan luettuina vapautukset ja erityiset turvamenettelyt;

k)

erityyppiselle rahdille ja postille soveltuvien turvatarkastusmenetelmien tuntemus;

l)

käsintarkastusmenetelmien tuntemus;

m)

kyky tehdä tarkastuksia käsin riittävän tarkasti, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että kätketyt kielletyt esineet havaitaan;

n)

kyky käyttää käytössä olevia turvalaitteita;

o)

kyky tulkita oikein turvalaitteiden tuottamia kuvia; ja

p)

kuljetusvaatimusten tuntemus.

11.2.3.3

Lentoliikenteen harjoittajan postilähetysten ja materiaalien, lennon aikana käytettävien tarvikkeiden ja lentoasematarvikkeiden turvatarkastuksia suorittavien henkilöiden koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:

a)

aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;

b)

tietoisuus asiaa koskevista lakisääteisistä vaatimuksista;

c)

ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina toimitusketjussa turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;

d)

kyky tunnistaa kielletyt esineet;

e)

kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;

f)

tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä;

g)

hätätilannemenettelyjen tuntemus;

h)

käytettävien turvalaitteiden tai turvatarkastusmenetelmien suorituskyvyn ja rajoitusten tuntemus;

ja jos henkilölle annetut tehtävät sitä edellyttävät:

i)

käsintarkastusmenetelmien tuntemus;

j)

kyky tehdä tarkastuksia käsin riittävän tarkasti, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että kätketyt kielletyt esineet havaitaan;

k)

kyky käyttää käytössä olevia turvalaitteita;

l)

kyky tulkita oikein turvalaitteiden tuottamia kuvia; ja

m)

kuljetusvaatimusten tuntemus.

11.2.3.4

Ajoneuvojen tarkastuksia suorittavien henkilöiden erityiskoulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:

a)

ajoneuvojen tarkastusta koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus, mukaan luettuina vapautukset ja erityiset turvamenettelyt;

b)

kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;

c)

tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä;

d)

hätätilannemenettelyjen tuntemus;

e)

ajoneuvojen tarkastusmenetelmien tuntemus; ja

f)

kyky tehdä ajoneuvojen tarkastuksia riittävän tarkasti, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että kätketyt kielletyt esineet havaitaan.

11.2.3.5

Lentoaseman kulunvalvontaa sekä valvontaa ja kiertovartiointia suorittavien henkilöiden erityiskoulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:

a)

kulunvalvontaa koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus, mukaan luettuina vapautukset ja erityiset turvamenettelyt;

b)

lentoasemalla käytettyjen kulunvalvontajärjestelmien tuntemus;

c)

lentokenttäalueelle pääsyyn oikeuttavien lupien tuntemus, mukaan luettuina henkilökortit ja ajoneuvoluvat, ja kyky tunnistaa nämä luvat;

d)

kiertovartioinnissa ja henkilöiden pysäyttämisessä käytettävien menettelyjen tuntemus sekä niiden olosuhteiden tuntemus, joissa henkilöt olisi pysäytettävä tai heistä olisi ilmoitettava;

e)

kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;

f)

hätätilannemenettelyjen tuntemus; ja

g)

vuorovaikutustaidot, erityisesti se, kuinka tulisi käsitellä kulttuurieroja ja mahdollisesti häiriötä aiheuttavia matkustajia.

11.2.3.6

Ilma-alusten turvaetsintöjä suorittavien henkilöiden koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:

a)

ilma-alusten turvaetsintöjä koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus;

b)

niiden ilma-alustyyppien rakenteen tuntemus, joissa henkilö suorittaa ilma-alusten turvaetsintöjä;

c)

kyky tunnistaa kielletyt esineet;

d)

kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;

e)

tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä; ja

f)

kyky tehdä ilma-alusten turvaetsintöjä riittävän tarkasti, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että kätketyt kielletyt esineet havaitaan.

11.2.3.7

Ilma-alusten suojaamista suorittavien henkilöiden koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:

a)

tieto siitä, kuinka ilma-alus suojataan ja estetään luvaton pääsy siihen;

b)

ilma-alusten sinetöintimenettelyjen tuntemus, jos sellaisia sovelletaan;

c)

lentoasemalla käytettyjen henkilökorttijärjestelmien tuntemus;

d)

henkilöiden pysäyttämisessä käytettävien menettelyjen tuntemus sekä niiden olosuhteiden tuntemus, joissa henkilöt olisi pysäytettävä tai heistä olisi ilmoitettava; ja

e)

hätätilannemenettelyjen tuntemus.

11.2.3.8

Matkatavaroiden tunnistamista suorittavien henkilöiden koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:

a)

aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;

b)

tietoisuus asiaa koskevista lakisääteisistä vaatimuksista;

c)

ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;

d)

kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;

e)

hätätilannemenettelyjen tuntemus;

f)

matkustajien matkatavaroiden tunnistamista koskevien vaatimusten ja menetelmien tuntemus; ja

g)

matkustajien ja matkatavaroiden käsittelyssä käytettävien lentoliikenteen harjoittajan materiaalien suojaamisvaatimusten tuntemus.

11.2.3.9

Henkilöiden, jotka suorittavat rahdille ja postille muita turvavalvontatoimenpiteitä kuin turvatarkastuksia, tai joilla on mahdollisuus päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin tai tunnistettavaan lentopostiin, koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:

a)

aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;

b)

tietoisuus asiaa koskevista lakisääteisistä vaatimuksista;

c)

ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina toimitusketjussa turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;

d)

henkilöiden pysäyttämisessä käytettävien menettelyjen tuntemus sekä niiden olosuhteiden tuntemus, joissa henkilöt olisi pysäytettävä tai heistä olisi ilmoitettava;

e)

ilmoitusmenettelyjen tuntemus;

f)

kyky tunnistaa kielletyt esineet;

g)

kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;

h)

tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä;

i)

rahdin ja postin suojaamisvaatimusten tuntemus; ja

j)

tarvittaessa kuljetusvaatimusten tuntemus.

11.2.3.10

Henkilöiden, jotka suorittavat lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksille ja materiaaleille, lennon aikana käytettäville tarvikkeille ja lentoasematarvikkeille muita turvavalvontatoimenpiteitä kuin turvatarkastuksia, koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:

a)

aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;

b)

tietoisuus asiaa koskevista lakisääteisistä vaatimuksista;

c)

ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;

d)

henkilöiden pysäyttämisessä käytettävien menettelyjen tuntemus sekä niiden olosuhteiden tuntemus, joissa henkilöt olisi pysäytettävä tai heistä olisi ilmoitettava;

e)

ilmoitusmenettelyjen tuntemus;

f)

kyky tunnistaa kielletyt esineet;

g)

kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;

h)

tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä;

i)

tarvittaessa lentoliikenteen harjoittajan postilähetysten ja materiaalien, lennon aikana käytettävien tarvikkeiden ja lentoasematarvikkeiden suojaamisvaatimusten tuntemus; ja

j)

tarvittaessa kuljetusvaatimusten tuntemus.

11.2.4   Turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavia henkilöitä suoraan valvovien henkilöiden (valvojien) erityiskoulutus

Valvojien erityiskoulutuksen on heidän valvonnassaan olevien henkilöiden valmiuksien lisäksi annettava seuraavat valmiudet:

a)

asiaa koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus sekä tietämys siitä, kuinka niitä noudatetaan;

b)

valvontatehtävien tuntemus;

c)

sisäisen laadunvalvonnan tuntemus;

d)

kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;

e)

hätätilannemenettelyjen tuntemus;

f)

kyky antaa ohjausta ja työpaikkakoulutusta ja motivoida muita;

ja jos henkilölle annetut tehtävät sitä edellyttävät:

g)

konfliktinhallinnan tuntemus; ja

h)

käytettävien turvalaitteiden tai turvatarkastusmenetelmien suorituskyvyn ja rajoitusten tuntemus.

11.2.5   Erityiskoulutus henkilöille, joilla on kansallisella tai paikallisella tasolla yleinen vastuu sen varmistamisesta, että turvaohjelma ja sen toteutus ovat kaikkien säännösten mukaiset (turvapäälliköt)

Turvapäälliköiden erityiskoulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:

a)

asiaa koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus sekä tietämys siitä, kuinka niitä noudatetaan;

b)

sisäisen, kansallisen, yhteisön ja kansainvälisen laadunvalvonnan tuntemus;

c)

kyky motivoida muita;

d)

käytettävien turvalaitteiden tai turvatarkastusmenetelmien suorituskyvyn ja rajoitusten tuntemus.

11.2.6   Koulutus henkilöille, jotka eivät ole matkustajia ja joiden tarvitsee päästä turvavalvotuille alueille ilman saattajaa

11.2.6.1

Henkilöille, jotka eivät ole matkustajia ja joiden tarvitsee päästä turvavalvotuille alueille ilman saattajaa ja jotka eivät kuulu 11.2.3–11.2.5 ja 11.5 kohdan soveltamisalaan, on annettava turvatietoisuuskoulutusta ennen kuin heille annetaan lupa päästä turvavalvotuille alueille ilman saattajaa.

11.2.6.2

Turvatietoisuuskoulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:

a)

aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;

b)

asiaa koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus;

c)

ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;

d)

turvatarkastuspisteen rakenteen ja turvatarkastusprosessin ymmärtäminen;

e)

tietoisuus kulunvalvontamenettelyistä ja niihin liittyvistä turvatarkastusmenettelyistä;

f)

lentoasemalla käytettyjen henkilökorttien tuntemus;

g)

ilmoitusmenettelyjen tuntemus; ja

h)

kyky reagoida asianmukaisesti turvallisuutta vaarantaviin tapahtumiin.

11.2.6.3

Kaikkia turvatietoisuuskoulutuksen saaneita henkilöitä on vaadittava osoittamaan kaikkien 11.2.6.2 kohdassa tarkoitettujen aiheiden ymmärtäminen ennen kuin heille annetaan lupa päästä turvavalvotuille alueille ilman saattajaa.

11.3   SERTIFIOINTI TAI HYVÄKSYMINEN

11.3.1

Tämän luvun 11.2.3.1–11.2.3.5 kohdassa lueteltuja tehtäviä suorittavien henkilöiden on läpäistävä

a)

ensimmäinen sertifiointi- tai hyväksymisprosessi; ja

b)

läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia käyttävien henkilöiden osalta uudelleensertifiointi vähintään kolmen vuoden välein; ja

c)

kaikkien muiden henkilöiden osalta uudelleensertifiointi tai uudelleenhyväksyntä vähintään viiden vuoden välein.

11.3.2

Läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia käyttävien henkilöiden on osana ensimmäistä sertifiointi- tai hyväksymisprosessia läpäistävä standardoitu kuvantulkintakoe.

11.3.3

Läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia käyttävien henkilöiden uudelleensertifiointi- tai uudelleenhyväksymisprosessiin on sisällyttävä sekä standardoitu kuvantulkintakoe että suoritustason arviointi.

11.3.4

Jos uudelleensertifiointia tai uudelleenhyväksyntää ei pystytä aloittamaan ja saattamaan menestyksellisesti loppuun kohtuullisessa ajassa, yleensä enintään kolmessa kuukaudessa, kyseessä olevat turvaoikeudet perutaan.

11.3.5

Kaikkien sertifioitujen tai hyväksyttyjen henkilöiden sertifioinneista tai hyväksymisistä on pidettävä kirjaa vähintään heidän työsopimuksensa keston ajan.

11.4   MÄÄRÄAIKAISKOULUTUS

11.4.1

Läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia käyttävien henkilöiden on osallistuttava määräaikaiskoulutukseen, joka koostuu kuvantunnistuskoulutuksesta ja -kokeesta. Koulutus voidaan antaa seuraavassa muodossa:

a)

luokkaopetus ja/tai tietokoneavusteinen koulutus; tai

b)

uhkakuvaprojisointia koskeva työpaikkakoulutus sillä edellytyksellä, että käytetyissä läpivalaisulaitteissa tai räjähdysaineilmaisimissa käytetään vähintään 6 000 kuvan virtuaalikirjastoa, siten kuin se on määritelty jäljempänä, ja henkilö työskentelee näillä laitteilla vähintään kolmasosan työajastaan.

Kokeen tulokset on annettava henkilölle ja kirjattava, ja ne voidaan ottaa huomioon uudelleensertifiointi- tai uudelleenhyväksyntäprosessissa.

Jos koulutus annetaan luokkaopetuksena ja/tai tietokoneavusteisena koulutuksena, henkilöiden on suoritettava kuvantunnistuskoulutusta ja -kokeita vähintään kuuden tunnin ajan kunkin kuuden kuukauden jakson aikana. Koulutuksessa on käytettävä kuvakirjastoa, jossa on vähintään 1 000 kuvaa vähintään 250 erilaisesta uhkaavasta esineestä, myös uhkaavien esineiden osista, ja kunkin esineen on oltava kuvattu eri suunnista. Koulutuksessa ja kokeissa käytettävät kuvat on valittava kirjastosta ennalta arvaamattomalla tavalla.

Jos uhkakuvaprojisointia koskeva koulutus annetaan työpaikkakoulutuksena, kuvakirjastossa on oltava vähintään 6 000 kuvaa vähintään 1 500 erilaisesta uhkaavasta esineestä, myös uhkaavien esineiden osista, ja kunkin esineen on oltava kuvattu eri suunnista.

11.4.2

Henkilöiden, jotka suorittavat muita tämän luvun 11.2 kohdassa lueteltuja tehtäviä kuin 11.4.1 kohdassa tarkoitetut tehtävät, on osallistuttava määräaikaiskoulutukseen riittävän usein, jotta voidaan varmistaa valmiuksien ylläpitäminen ja hankkiminen turva-alan kehityksen mukaan.

Määräaikaiskoulutusta on annettava

a)

perus- ja erityiskoulutuksessa hankittujen valmiuksien osalta vähintään viiden vuoden välein tai, jos valmiuksia ei ole käytetty yli kuuteen kuukauteen, ennen paluuta turvatehtäviin; ja

b)

uusien tai laajennettujen valmiuksien osalta tarpeen mukaan sen varmistamiseksi, että turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavat tai niiden toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt pysyvät ajan tasalla uusista uhista ja tuntevat lakisääteiset vaatimukset, kun niitä aletaan soveltaa.

Edellä a alakohdassa asetettuja vaatimuksia ei sovelleta erityiskoulutuksessa hankittuihin valmiuksiin, joita ei enää tarvita henkilölle määrätyissä tehtävissä.

11.4.3

Kaikkien koulutettujen henkilöiden määräaikaiskoulutuksesta on pidettävä kirjaa vähintään heidän työsopimuksensa keston ajan.

11.5   KOULUTTAJIEN JA RIIPPUMATTOMIEN ARVIOIJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET

11.5.1

Toimivaltaisen viranomaisen on ylläpidettävä tai sillä on oltava mahdollisuus käyttää luetteloa sertifioiduista kouluttajista ja tarvittaessa riippumattomista arvioijista, jotka täyttävät 11.5.2, 11.5.3 tai 11.5.4 kohdassa asetetut vaatimukset.

11.5.2

Kouluttajien ja riippumattomien arvioijien on täytynyt läpäistä 11.1.3 kohdan mukainen taustan tarkistus, ja heidän on esitettävä todisteet asiaankuuluvasta pätevyydestä tai tietämyksestä. Riippumattomilla arvioijilla ei saa olla sopimusvelvoitteita tai taloudellisia sidoksia niiden lentoaseman pitäjien, lentoliikenteen harjoittajien tai yritysten kanssa, joita seuraamaan heidät on palkattu.

11.5.3

Kouluttajien, jotka on otettu palvelukseen tai jotka antoivat tässä asetuksessa määriteltyä koulutusta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään, että

a)

heillä on 11.5.5 kohdassa määritelty tietämys ja pätevyys; ja

b)

he pitävät ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen 11.2.1.3 kohdan mukaisesti hyväksymiä kursseja.

11.5.4

Riippumattomien arvioijien, jotka on otettu palvelukseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään, että

a)

heillä on 11.5.6 kohdassa määritelty pätevyys; ja

b)

heillä ei ole sopimusvelvoitteita tai taloudellisia sidoksia seurannan kohteena olevien lentoaseman pitäjien, lentoliikenteen harjoittajien tai yritysten kanssa.

11.5.5

Jotta henkilö voidaan sertifioida kouluttajaksi, jolla on pätevyys antaa 11.2.3.1–11.2.3.5 kohdassa sekä 11.2.4 ja 11.2.5 kohdassa määriteltyä koulutusta, hänen on tunnettava kyseisen ilmailun turvaamisen alan työympäristö ja hänellä on oltava pätevyys ja valmiudet seuraavilla aloilla:

a)

opetusmenetelmät; ja

b)

opetettavat turvaamisen osatekijät.

11.5.6

Jotta henkilö voidaan sertifioida riippumattomaksi arvioijaksi, hänen on tunnettava kyseisen ilmailun turvaamisen alan työympäristö ja hänellä on oltava valmiudet seuraavilla aloilla:

a)

laadunvalvonta; ja

b)

varmennettavat tai seurattavat turvaamisen osa-alueet.

11.5.7

Toimivaltaisen viranomaisen on joko itse annettava koulutusta kouluttajille ja riippumattomille arvioijille tai hyväksyttävä ja pidettävä ajan tasalla luettelo asianmukaisista turvakoulutuskursseista. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kouluttajat ja riippumattomat arvioijat saavat säännöllistä koulutusta tai heille tiedotetaan kyseessä olevan alan kehityksestä.

11.5.8

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei pätevän kouluttajan antama koulutus enää tarjoa tarvittavia valmiuksia, toimivaltaisen viranomaisen on joko peruttava kurssin hyväksyntä tai varmistettava, että kouluttaja poistetaan pätevien kouluttajien luettelosta määräajaksi tai pysyvästi, tilanteen mukaan.

11.6   KOULUTUKSEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN

Kaikki valmiudet, jotka henkilö on hankkinut täyttääkseen asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset jossain jäsenvaltiossa, on otettava huomioon toisessa jäsenvaltiossa.

12.   TURVALAITTEET

12.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

12.0.1

Viranomaisen, toiminnanharjoittajan tai yksikön, joka käyttää laitteita sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joista se on vastuussa asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman mukaisesti, on toteutettava kohtuulliset toimet sen varmistamiseksi, että laitteet täyttävät tässä luvussa asetetut vaatimukset.

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (3) mukaisesti turvaluokitellut tiedot valmistajien käyttöön tarpeen mukaan.

12.0.2

Kullekin turvalaitteelle on tehtävä järjestelmällisiä testauksia.

12.1   METALLINILMAISINPORTIT

12.1.1   Yleiset periaatteet

12.1.1.1

Metallinilmaisinportin on kyettävä havaitsemaan ja ilmaisemaan hälytyksellä vähintään määrätyt metalliesineet sekä yksittäin että yhdessä.

12.1.1.2

Metallinilmaisinportin on havaittava metalliesine sen sijainnista ja suunnasta riippumatta.

12.1.1.3

Metallinilmaisinportti on kiinnitettävä tiukasti kiinteään alustaan.

12.1.1.4

Metallinilmaisinportissa on oltava näkyvä ilmaisin, joka osoittaa laitteen olevan toiminnassa.

12.1.1.5

Metallinilmaisinportin herkkyysasetusten muuttaminen on suojattava niin, että sen voivat tehdä ainoastaan valtuutetut henkilöt.

12.1.1.6

Metallinilmaisinportin on annettava sekä näkyvä että kuuluva hälytys, kun laite havaitsee 12.1.1.1 kohdassa tarkoitettuja metalliesineitä. Molemmat hälytykset on voitava havaita kahden metrin säteellä.

12.1.1.7

Näkyvän hälytyksen on osoitettava metallinilmaisinportin havaitseman signaalin voimakkuus.

12.1.1.8

Metallinilmaisinportti on sijoitettava siten, etteivät häiriölähteet vaikuta siihen.

12.1.2   Metallinilmaisinporttien standardit

12.1.2.1.

Metallinilmaisinporteille on kaksi standardia. Näitä standardeja koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

12.1.2.2

Kaikkien metallinilmaisinporttien on oltava standardin 1 mukaisia.

Standardin 1 voimassaolo päättyy 1 päivänä tammikuuta 2011.

12.1.2.3

Standardia 2 sovelletaan kaikkiin 5 päivän tammikuuta 2007 jälkeen asennettuihin metallinilmaisinportteihin, paitsi jos standardin 1 mukaisen metallinilmaisinportin asentamisesta oli tehty sopimus ennen kyseistä päivää.

Kaikkien metallinilmaisinporttien on oltava standardin 2 mukaisia 1 päivään tammikuuta 2011 mennessä.

12.1.3   Metallinilmaisinporttien lisävaatimukset

Kaikkien metallinilmaisinporttien, joiden asentamisesta tehdään sopimus 5 päivän tammikuuta 2007 jälkeen, on

a)

annettava kuuluva ja/tai näkyvä merkki tietystä prosenttiosuudesta sellaisia henkilöitä, jotka kulkivat turvaportin läpi ilman 12.1.1.1 kohdassa tarkoitettua hälytystä. Prosenttiosuuden on oltava säädettävissä; ja

b)

laskettava tarkastettujen henkilöiden lukumäärä, lukuun ottamatta metallinilmaisinportin läpi vastakkaiseen suuntaan kulkevia henkilöitä; ja

c)

laskettava hälytysten lukumäärä; ja

d)

laskettava hälytysten lukumäärä prosenttiosuutena tarkastettujen henkilöiden lukumäärästä.

12.2   KÄSIMETALLINILMAISIMET

12.2.1

Käsimetallinilmaisimen on kyettävä havaitsemaan rautametalleista ja ei-rautametalleista valmistettuja esineitä. Metallin havaitseminen ja paikallistaminen on ilmaistava hälytyksellä.

12.2.2

Käsimetallinilmaisimen herkkyysasetusten muuttaminen on suojattava niin, että sen voivat tehdä ainoastaan valtuutetut henkilöt.

12.2.3

Käsimetallinilmaisimen on annettava kuuluva hälytys, kun se havaitsee metalliesineitä. Hälytys on voitava havaita yhden metrin säteellä.

12.2.4

Häiriölähteet eivät saa vaikuttaa käsimetallinilmaisimen suorituskykyyn.

12.2.5

Käsimetallinilmaisimessa on oltava näkyvä ilmaisin, joka osoittaa laitteen olevan toiminnassa.

12.3   LÄPIVALAISULAITTEET

Läpivalaisulaitteiden on täytettävä erillisessä komission päätöksessä esitetyt yksityiskohtaiset vaatimukset.

12.4   RÄJÄHDYSAINEILMAISIMET (EDS)

12.4.1   Yleiset periaatteet

12.4.1.1

Räjähdysaineilmaisimen (EDS) on kyettävä havaitsemaan ja ilmaisemaan hälytyksellä matkatavaroissa tai muissa lähetyksissä olevat määrättyä määrää suuremmat yksittäiset räjähdysainemäärät.

12.4.1.2

Havaitseminen ei saa riippua räjähdysaineen muodosta, sijainnista tai suunnasta.

12.4.1.3

EDS-laitteen on hälytettävä:

kun se havaitsee räjähdysainetta, ja

kun se havaitsee esineen, joka estää räjähdysaineen havaitsemisen, ja

kun laukun tai lähetyksen sisältö on liian tiheää analysoitavaksi.

12.4.2   EDS-laitteiden standardit

12.4.2.1

EDS-laitteille on kolme standardia. Näitä standardeja koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

12.4.2.2

Kaikkien EDS-laitteiden on oltava standardin 1 mukaisia.

Standardin 1 voimassaolo päättyy 1 päivänä syyskuuta 2012.

Toimivaltainen viranomainen voi sallia 1 päivän tammikuuta 2003 ja 1 päivän syyskuuta 2006 välisenä aikana asennettujen standardin 1 mukaisten EDS-laitteiden käytön jatkamisen enintään 1 päivään tammikuuta 2014.

12.4.2.3

Standardia 2 sovelletaan kaikkiin 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen asennettuihin EDS-laitteisiin, paitsi jos standardin 1 mukaisen EDS-laitteen asentamisesta on tehty sopimus ennen 19 päivää lokakuuta 2006.

Kaikkien EDS-laitteiden on oltava standardin 2 mukaisia 1 päivään syyskuuta 2012 mennessä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan 12.4.2.2 kohdan kolmatta alakohtaa.

Standardin 2 voimassaolo päättyy 1 päivänä syyskuuta 2018.

12.4.2.4

Standardia 3 sovelletaan kaikkiin 1 päivän syyskuuta 2012 jälkeen asennettuihin EDS-laitteisiin.

Kaikkien EDS-laitteiden on oltava standardin 3 mukaisia 1 päivään syyskuuta 2018 mennessä.

12.4.3   EDS-laitteiden kuvan laatua koskevat vaatimukset

EDS-laitteiden kuvan laadun on täytettävä erillisessä komission päätöksessä esitetyt yksityiskohtaiset vaatimukset.

12.5   UHKAKUVAPROJISOINTI (TIP)

12.5.1   Yleiset periaatteet

12.5.1.1

Uhkakuvaprojisoinnissa (TIP) turvatarkastettavien laukkujen tai muiden lähetysten läpivalaisukuviin on voitava liittää virtuaalisia kuvia uhkaavista esineistä.

Virtuaaliset kuvat on liitettävä turvatarkastettavien laukkujen ja lähetysten läpivalaisukuviin siten, että ne jakautuvat tasaisesti eivätkä ole aina samassa kohdassa.

Liitettävien virtuaalisten kuvien prosenttiosuus on voitava valita.

12.5.1.2

TIP-järjestelmä ei saa heikentää läpivalaisulaitteiden suorituskykyä eikä normaalia toimintaa.

Turvatarkastuksen suorittajalle ei saa antaa mitään varoitusta siitä, että kuvaan ollaan liittämässä tai on liitetty virtuaalinen kuva uhkaavasta esineestä, ennen 12.5.2.2 kohdan mukaisen viestin esittämistä.

12.5.1.3

TIP-järjestelmän hallintavälineet on suojattava, ja niiden on oltava ainoastaan valtuutettujen henkilöiden käytettävissä.

12.5.2   TIP-järjestelmän kokoonpano

12.5.2.1

TIP-järjestelmään on kuuluttava vähintään

a)

uhkaavia esineitä esittävien virtuaalikuvien kirjasto;

b)

välineet viestien esittämiseen ja kuittaamiseen; ja

c)

välineet yksittäisten turvatarkastajien reaktioiden tallentamiseen ja tulosten esittämiseen.

12.5.2.2

TIP-järjestelmän on esitettävä viesti turvatarkastuksen suorittajalle:

a)

kun turvatarkastuksen suorittaja reagoi kuvaan liitettyyn uhkaavan esineen virtuaaliseen kuvaan;

b)

kun turvatarkastuksen suorittaja ei reagoinut kuvaan liitettyyn uhkaavan esineen virtuaaliseen kuvaan;

c)

kun turvatarkastuksen suorittaja reagoi, mutta kuvaan ei ollut liitetty uhkaavan esineen virtuaalista kuvaa; ja

d)

kun yritys liittää kuvaan uhkaavan esineen virtuaalinen kuva epäonnistui ja kuva oli turvatarkastuksen suorittajan nähtävissä.

Viesti on esitettävä siten, ettei se peitä sen laukun tai lähetyksen kuvaa, jota viesti koskee.

Viestin on pysyttävä näkyvissä siihen saakka, kunnes turvatarkastuksen suorittaja kuittaa sen. Kun on kyse edellä esitetyistä tapauksista a ja b, viesti on esitettävä yhdessä uhkaavan esineen virtuaalisen kuvan kanssa.

12.5.2.3

Sellaisten laitteiden käytön, joissa on asennettuna ja käytössä TIP-järjestelmä, on edellytettävä, että turvatarkastuksen suorittaja käyttää henkilökohtaista pääsykoodia.

12.5.2.4

TIP-järjestelmän on voitava tallentaa yksittäisten turvatarkastajien reaktioiden tulokset vähintään 12 kuukauden ajan raportointikelpoisessa muodossa.

12.5.2.5

TIP-järjestelmän kokoonpanoon sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä yksityiskohtaisia lisäsäännöksiä.

12.6   RÄJÄHDYSAINEJÄÄMÄILMAISIMET (ETD)

Räjähdysainejäämäilmaisimen (ETD) on kyettävä keräämään ja analysoimaan hiukkasia tai erittyviä höyryjä matkatavaroiden tai lähetysten kontaminoiduilta pinnoilta tai sisällöstä ja ilmoittamaan hälytyksellä räjähdysainejäämien havaitseminen.

12.7   NESTEIDEN, AEROSOLIEN JA GEELIEN TURVATARKASTUSLAITTEET

12.7.1   Yleiset periaatteet

12.7.1.1

Tämän liitteen 4.1.3.1 kohdassa lueteltujen laitteiden, joita käytetään nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastukseen, on kyettävä havaitsemaan ja ilmaisemaan hälytyksellä määrättyä määrää suuremmat yksittäiset määrät nesteissä, aerosoleissa ja geeleissä olevia uhkaavia materiaaleja.

12.7.1.2

Havaitseminen ei saa riippua neste-, aerosoli- tai geelipakkauksen muodosta tai materiaalista.

12.7.1.3

Laitetta on käytettävä tavalla, jolla varmistetaan pakkauksen sijoittaminen ja suuntaaminen siten, että havaitsemiskyky on mahdollisimman suuri.

12.7.1.4

Laitteen on hälytettävä:

a)

kun se havaitsee uhkaavaa materiaalia;

b)

kun se havaitsee esineen, joka estää uhkaavan materiaalin havaitsemisen;

c)

kun se ei voi arvioida, onko neste, aerosoli tai geeli vaaratonta vai ei; ja

d)

kun tarkastettavan laukun sisältö on liian tiheää analysoitavaksi.

12.7.2   Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuslaitteiden standardit

12.7.2.1

Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuslaitteille on kaksi standardia. Näitä standardeja koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

12.7.2.2

Kaikkien nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuslaitteiden on oltava standardin 1 mukaisia.

Standardin 1 voimassaolo päättyy 28 päivänä huhtikuuta 2014.

12.7.2.3

Standardia 2 sovelletaan kaikkiin 29 päivän huhtikuuta 2014 jälkeen asennettuihin nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuslaitteisiin.

Kaikkien nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuslaitteiden on oltava standardin 2 mukaisia 29 päivään huhtikuuta 2016 mennessä.

12.7.3   Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuslaitteiden hyväksyminen

Jos laite on hyväksytty jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toimesta tai sen puolesta erillisessä komission päätöksessä vahvistettujen vaatimusten mukaiseksi, muiden jäsenvaltioiden on tunnustettava laitteen olevan näiden vaatimusten mukainen. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle laitteiden hyväksyntää varten nimettyjen elinten nimet ja pyynnöstä muut asiaankuuluvat tiedot. Komissio tiedottaa näistä elimistä muille jäsenvaltioille.

12.8   UUTTA TEKNOLOGIAA KÄYTTÄVÄT TURVATARKASTUSMENETELMÄT

12.8.1

Jäsenvaltio voi sallia muun kuin tässä asetuksessa säädetyn turvatarkastusmenetelmän, jossa käytetään uutta teknologiaa, sillä edellytyksellä, että

a)

sitä käytetään uuden turvatarkastusmenetelmän arviointiin; ja

b)

sillä ei ole kielteistä vaikutusta saavutettavaan yleiseen turvatasoon; ja

c)

asianmukaiset tiedot siitä, että käynnissä on kokeilu, annetaan kaikille henkilöille, joita asia koskee, myös matkustajille.

12.8.2

Jos jäsenvaltio aikoo esittää uuden turvatarkastusmenetelmän sallimista, sen on ilmoitettava kyseisestä menetelmästä kirjallisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille vähintään neljä kuukautta ennen sen käyttöönottoa ja esitettävä kyseisessä ilmoituksessaan, miten se aikoo varmistaa, että uuden menetelmän soveltaminen täyttää 12.8.1 kohdan b alakohdassa säädetyn vaatimuksen. Ilmoitukseen on myös sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot paikasta tai paikoista, joissa turvatarkastusmenetelmää aiotaan käyttää, sekä arviointijakson suunnitellusta kestosta.

12.8.3

Jos komissio vastaa jäsenvaltiolle myöntävästi tai jos vastausta ei saada kolmen kuukauden kuluessa kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta, jäsenvaltio voi sallia uutta teknologiaa käyttävän turvatarkastusmenetelmän käyttöönoton.

Jos komissio katsoo, ettei ehdotettu turvatarkastusmenetelmä takaa riittävällä tavalla ilmailun turvaamisen yleisen tason säilymistä yhteisössä, komissio ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle kolmen kuukauden kuluessa 12.8.2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta sekä erittelee syyt epäilyksilleen. Tällaisessa tapauksessa asianomainen jäsenvaltio ei saa aloittaa turvatarkastusmenetelmän käyttöä ennen kuin komissio on katsonut sen täyttävän vaatimukset.

12.8.4

Kunkin uutta teknologiaa käyttävän turvatarkastusmenetelmän arviointiin käytettävä enimmäisaika on 18 kuukautta. Komissio voi jatkaa tätä arviointiaikaa enintään 12 kuukaudella, jos jäsenvaltio esittää pidennykselle asianmukaiset perustelut.

12.8.5

Arviointijakson aikana asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava komissiolle raportti arvioinnin edistymisestä vähintään kuuden kuukauden välein. Komissio tiedottaa muille jäsenvaltioille edistymisraportin sisällöstä. Jos edistymisraporttia ei toimiteta, komissio voi pyytää jäsenvaltiota keskeyttämään kokeilun.

12.8.6

Jos komissio katsoo raportin perusteella, ettei kokeiltu turvatarkastusmenetelmä takaa riittävällä tavalla ilmailun turvaamisen yleisen tason säilymistä yhteisössä, komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle, että kokeilu on keskeytettävä siihen saakka, kunnes tällaiset takeet voidaan antaa.

12.8.7

Yhdenkään arviointijakson kesto ei saa olla yli 30 kuukautta.

LISÄYS 12-A

Metallinilmaisinporttien suorituskykyvaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

LISÄYS 12-B

EDS-laitteiden suorituskykyvaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

LISÄYS 12-C

Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuslaitteiden suorituskykyvaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.


(1)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 360, 19.12.2006, s. 64.

(3)  EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.