12.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/65


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010,

TARGET2-Securities-hankkeesta

(EKP/2010/2)

(2010/272/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 3.1, 12.1, 17, 18 ja 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti 6 päivänä heinäkuuta 2006 ryhtyä selvittämään yhteistyössä arvopaperikeskusten ja muiden markkinaosapuolten kanssa mahdollisuutta perustaa eurojärjestelmän piirissä keskuspankkirahassa suoritettavaa arvopaperitapahtumien katteensiirtoa varten uusi palvelu, TARGET2-Securities (T2S). T2S-hankkeella pyritään, osana eurojärjestelmälle EKPJ:n perussäännön 17, 18 ja 22 artiklassa osoitettuja tehtäviä, edistämään kaupankäynnin jälkeisten toimintojen yhtenäistämistä tarjoamalla Euroopan laajuisesti arvopaperi- ja rahakatteiden siirron perustoimintoja keskuspankkirahassa puolueettomasti ja yli kansallisten rajojen, jotta arvopaperikeskukset voivat tarjota asiakkailleen yhtenäisessä teknisessä ympäristössä yhdenmukaisia ja tuotteistettuja katteensiirtopalveluja toimitus maksua vastaan -periaatteella tarvittaessa maasta toiseen. Koska keskuspankkirahan toimittaminen kuuluu eurojärjestelmän ydintehtäviin, T2S on luonteeltaan julkinen palvelu. Euroalueen kansalliset keskuspankit tuottavat T2S:n avulla vakuudenhallinta- ja katteensiirtopalveluja keskuspankkirahassa.

(2)

EKPJ:n perussäännön 22 artiklassa määrätään eurojärjestelmän tehtäväksi toimia ”selvitys- ja maksujärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi unionissa”. Lisäksi keskuspankkirahassa tehtävä katteensiirto vähentää likviditeettiriskejä, joten sillä on olennainen merkitys arvopaperikaupan jälkeisten toimintojen vakauden sekä yleisesti rahoitusmarkkinoiden kannalta.

(3)

EKP:n neuvosto päätti 17 päivänä heinäkuuta 2008 käynnistää T2S-hankkeen ja osoittaa tarvittavat resurssit hankkeen päättymiseen saakka. EKP:n neuvosto päätti myös Deutsche Bundesbankin, Banco de Españan, Banque de Francen ja Banca d’Italian (jäljempänä 4CB-ryhmä) tekemän tarjouksen perusteella, että 4CB-ryhmä kehittää ja operoi T2S:ää.

(4)

EKP:n neuvosto teki 19 päivänä maaliskuuta 2009 päätöksen EKP/2009/6 TARGET2-Securities-ohjelmajohtokunnan (TARGET2-Securities Programme Board) perustamisesta (1); T2S-ohjelmajohtokunta on eurojärjestelmän yksinkertaistettu hallintoelin, joka kehittelee keskeisiä strategisia kysymyksiä koskevia ehdotuksia EKP:n neuvostolle ja toteuttaa luonteeltaan puhtaasti teknisiä tehtäviä. T2S-ohjelmajohtokunnan mandaatti, joka on määritelty päätöksen EKP/2009/6 liitteessä, on yksi T2S:n hallinnon kulmakivistä. Eurojärjestelmän keskuspankit osoittivat samalla T2S-ohjelmajohtokunnalle tiettyjä täytäntöönpanotehtäviä, niin että sillä on täydet toiminnalliset edellytykset ja se voi toimia koko eurojärjestelmän puolesta.

(5)

Näillä suuntaviivoilla luodaan erityisesti perusta T2S-ohjelmalle sen määrittely- ja kehitysvaiheessa. Suuntaviivoissa kulminoituvat edellä mainitut EKP:n neuvoston päätökset, ja niissä määritellään aikaisempaa tarkemmin erityisesti T2S-ohjelmajohtokunnan ja 4CB-ryhmän roolit ja vastuu sekä niiden välinen suhde. T2S-ohjelmaa edelleen kehitettäessä suuntaviivoja täydennetään myöhemmin muilla säädöksillä ja sopimusjärjestelyillä, joista vastuu on viime kädessä EKP:n neuvostolla.

(6)

T2S-ohjelmaa hallinnoidaan kolmella tasolla edellä mainittujen EKP:n neuvoston tekemien päätösten mukaisesti. Ensimmäisellä tasolla T2S-ohjelmaa koskeva ylin päätösvalta on EKP:n neuvostolla, joka kantaa kokonaisvastuun T2S-ohjelmasta ja joka EKPJ:n perussäännön 8 artiklan mukaan on koko eurojärjestelmän päätöksentekoelin. Toisella tasolla on T2S-ohjelmajohtokunta, joka perustettiin avustamaan EKP:n päätöksentekoelimiä niiden pyrkimyksissä varmistaa T2S-ohjelman toteutus onnistuneesti ja määräajassa. Kolmannen tason muodostaa 4CB-ryhmä.

(7)

Koska T2S-palveluja tarjotaan arvopaperikeskuksille, suhteita niihin on kehitettävä ja ylläpidettävä jatkuvasti T2S:n kehittämisen, siihen siirtymisen ja sen toiminnan aikana. Tätä varten perustetaan arvopaperikeskusten yhteysryhmä. Kansalliset käyttäjäryhmät toimivat yhteydenpito- ja vuorovaikutuskanavina suhteessa kansallisilla markkinoilla toimiviin tahoihin, jotka tarjoavat tai käyttävät arvopaperitapahtumien katteensiirtopalveluja. T2S-neuvonantoryhmä toimii eurojärjestelmän ja ulkopuolisten T2S-sidosryhmien yhteydenpito- ja vuorovaikutuskanavana.

(8)

T2S ei ole kaupallinen hanke, eikä sen ole tarkoitus kilpailla arvopaperikeskusten tai muiden markkinaosapuolten kanssa. Vaikka T2S-hankkeen rahoitusjärjestelyillä tähdätään kulujen täyteen kattamiseen, T2S-palvelujen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Eurojärjestelmän kokonaisinvestoinnista T2S-hankkeeseen tehdään sisäinen päätös, ja T2S-palvelujen hinnoittelusta päätettäessä tähdätään kulujen täyteen kattamiseen. Lisäksi eurojärjestelmän tulisi noudattaa tiukasti syrjimättömyyden periaatetta suhteessa arvopaperikeskuksiin ja pyrkiä varmistamaan yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kaikille niille arvopaperikeskuksille, jotka ulkoistavat katteensiirtoon käytettävän alustansa T2S:lle.

(9)

T2S on tekninen väline, joka ei ole käytettävissä yksinomaan euromääräiseen arvopaperitapahtumien katteensiirtoon vaan on avoinna myös euroalueen ulkopuolisille kansallisille keskuspankeille ja muille keskuspankeille, jotka haluavat osallistua sallimalla valuuttansa käytön keskuspankkirahassa tehtävää katteensiirtoa varten T2S:ssä, kuten näissä suuntaviivoissa säädetään,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

I   JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   T2S perustuu yhteiseen tekniseen alustaan, joka on yhdistetty keskuspankkien reaaliaikaisiin bruttomaksujärjestelmiin. Se on eurojärjestelmän arvopaperikeskuksille tarjoama palvelu, joka mahdollistaa arvopaperitapahtumien katteensiirtoon liittyvät puolueettomat ja rajat ylittävät perustoiminnot keskuspankkirahassa toimitus maksua vastaan -periaatteella.

2.   Näissä suuntaviivoissa säädetään T2S-ohjelman hallinnosta. Samoin niissä säädetään T2S-ohjelman pääpiirteistä, T2S-ohjelmajohtokunnan ja 4CB-ryhmän rooleista ja vastuusta sekä niiden keskinäisistä suhteista määrittely- ja kehitysvaiheen aikana. Niin ikään määritellään keskeiset T2S-hanketta koskevat päätökset, jotka tekee EKP:n neuvosto. Tämän lisäksi näissä suuntaviivoissa säädetään seuraavia T2S-hankkeeseen liittyviä seikkoja koskevista perusperiaatteista: a) rahoitus, oikeudet ja takuut, b) arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehtojen ja arvopaperikeskusten kanssa syntyvien sopimussuhteiden määräytyminen, c) muiden valuuttojen kuin euron hyväksyminen käyttöön T2S-järjestelmässä ja d) T2S-ohjelman kehittäminen.

2 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan:

’arvopaperikeskuksella’ yhteisöä, a) joka mahdollistaa arvopaperitapahtumien käsittelyn ja katteensiirrot arvo-osuuskohtaisesti, b) joka tarjoaa säilytyspalveluja (esim. yhtiötapahtumien ja kuoletusten hallinnointi) ja c) jolla on aktiivinen rooli arvopapereiden liikkeeseenlaskujen luotettavuuden varmistamisessa;

’toimitus maksua vastaan’ -periaatteella mekanismia, jossa arvopapereiden ja varojen siirrot liitetään toisiinsa varmistaen, että arvopapereiden toimitus toteutuu ainoastaan, jos varojen maksu toteutuu;

’euroalueen kansallisella keskuspankilla’ sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro;

’eurojärjestelmän keskuspankilla’ tapauksesta riippuen joko euroalueen kansallista keskuspankkia tai EKP:tä;

’puitesopimuksella’ (Framework Agreement) sitä sopimuskokonaisuutta, jonka arvopaperikeskus solmii eurojärjestelmän kanssa kehitys- ja käyttövaiheen ajaksi;

’yleisillä toimintomäärittelyillä’ (General functional specifications, GFS) yleistä kuvausta siitä toiminnallisesta mallista, joka kehitetään T2S:n käyttäjävaatimusten täyttämiseksi. Mallin sisältämiä elementtejä ovat muun muassa toiminnallinen rakenne (toimialueet, moduulit ja vuorovaikutus), käsitteelliset mallit, tietomalli ja tietovuoprosessi;

’tasojen 2 ja 3 välisellä sopimuksella’ T2S-ohjelmajohtokunnan ja 4CB-ryhmän keskenään neuvottelemaa toimitus- ja operointisopimusta, jonka eurojärjestelmän keskuspankit ja 4CB-ryhmä allekirjoittavat EKP:n neuvoston hyväksynnän jälkeen. Se sisältää täydentävät yksityiskohdat 4CB-ryhmän, T2S-ohjelmajohtokunnan ja eurojärjestelmän keskuspankkien tehtävistä ja vastuusta;

’jäsenvaltiolla’ valtiota, joka on Euroopan unionin jäsen;

’euroalueen ulkopuolisella kansallisella keskuspankilla’ sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö ei ole euro;

’käyttövaiheella’ ajanjaksoa, joka alkaa, kun ensimmäinen arvopaperikeskus on siirtynyt T2S:ään;

’muulla keskuspankilla’ Euroopan unionin ulkopuolisen valtion keskuspankkia;

’maksuaikataululla’ 4CB-ryhmälle suoritettavan korvauksen maksuerien maksuaikataulua;

’palvelutasosopimuksella’ sopimusta, jossa määritellään ne T2S:ään liittyvät palvelut, joita 4CB-ryhmä tarjoaa eurojärjestelmälle, sekä sopimusta, jossa määritellään ne T2S:ään liittyvät palvelut, joita eurojärjestelmä tarjoaa arvopaperikeskuksille;

’määrittely- ja kehitysvaiheella’ ajanjaksoa, joka alkaa EKP:n neuvoston päätöksestä hyväksyä käyttäjävaatimukset ja päättyy käyttövaiheen alkamiseen;

’T2S-liiketoimintasovelluksella’ ohjelmistoja, joita 4CB-ryhmä kehittää ja operoi eurojärjestelmän puolesta, jotta eurojärjestelmä pystyy tarjoamaan T2S-palveluita T2S-alustalla;

’T2S:n muutos- ja käyttöönottomenettelyllä’ niitä sääntöjä ja menettelyitä, joita sovelletaan pantaessa vireille muutoksia T2S-palveluihin;

’T2S-rahoitusratkaisulla’ korvattavien T2S-hankkeen kokonaiskustannusten ylärajaa. Rahoitusratkaisulla yksilöidään a) osallistuville kansallisille keskuspankeille T2S-hankkeesta aiheutuvien maksujen enimmäismäärä ja b) 4CB-ryhmälle summa, jonka ne saavat toimituksen yhteydessä takaisin osallistuvilta kansallisilta keskuspankeilta sovitun maksuaikataulun mukaisesti.

’T2S-alustalla’ näiden suuntaviivojen yhteydessä T2S-liiketoimintasovelluksen käyttämiseksi ja operoimiseksi tarvittavia laitteistoja ja ohjelmistokomponentteja (eli kaikkia käytettäviä ohjelmistoja lukuun ottamatta T2S-liiketoimintasovellusta) riippumatta siitä, miten termiä ”T2S-alusta” on käytetty muissa T2S-hankkeeseen liittyvissä asiakirjoissa;

’T2S-ohjelmalla’ niiden toisiinsa liittyvien toimintojen ja tuotosten kokonaisuutta, jotka ovat tarpeen T2S:n kehittämiseksi, kunnes kaikki eurojärjestelmän kanssa puitesopimuksen allekirjoittaneet arvopaperikeskukset ovat siirtyneet täysin T2S:n käyttöön;

’T2S-ohjelmajohtokunnalla’ päätöksen EKP/2009/6 nojalla perustettua eurojärjestelmän hallintoelintä, jonka tehtävänä on kehitellä keskeisiä strategisia kysymyksiä koskevia ehdotuksia EKP:n neuvostolle ja toteuttaa T2S-hankkeeseen liittyviä puhtaasti teknisiä tehtäviä;

’T2S-hanketilillä’ T2S-tiliä, jota käytetään maksuerien, korvausten ja palkkioiden keräämiseen ja maksamiseen. Hanketilillä voi olla alatilejä erityyppisten kassatapahtumien erottamiseksi toisistaan. Tili ei ole budjetin luonteinen;

’T2S-palveluilla’ puitesopimukseen perustuvia palveluita, joita eurojärjestelmä tarjoaa arvopaperikeskuksille;

’T2S-käyttäjillä’ oikeushenkilöitä, jotka ovat T2S:n käyttöä varten sopimussuhteessa arvopaperikeskuksiin, jotka ovat puolestaan tehneet eurojärjestelmän kanssa puitesopimuksen. T2S-käyttäjiä ovat myös maksupankit, jotka ovat sopimussuhteessa keskuspankkeihin ja jotka toimittavat T2S:ssä katteensiirtoja toteuttavalle rahoituslaitokselle likviditeettiä T2S-käyttöä varten varatulle rahatilille reaaliaikaiseen bruttomaksujärjestelmään kuuluvan tilin välityksellä;

’käyttäjän yksityiskohtaisilla toimintomäärittelyillä’ (User detailed functional specifications, UDFS) yksityiskohtaista kuvausta niistä toiminnoista, joilla hallitaan T2S:n ulkoista tietovuota (sovelluksesta sovellukseen). Toimintomäärittelyt sisältävät tiedot, joita käyttäjät tarvitsevat sisäisten tietojärjestelmiensä mukauttamiseksi ja kehittämiseksi T2S:ään liittämistä varten;

’käsikirjalla’ asiakirjaa, jossa kuvataan, miten T2S-käyttäjät voivat hyödyntää niitä T2S-ohjelmiston ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä (näyttöperusteisessa) käyttäjä-sovellus-tilassa;

– ’käyttäjävaatimuksilla’ (User requirements document, URD) asiakirjaa, jossa määritellään T2S:n käyttäjävaatimukset, sellaisena kuin EKP on sen julkaissut 3.7.2008 ja kuin se on kulloinkin voimassa T2S:n muutos- ja käyttöönottomenettelyn mukaisesti muutettuna.

II   JAKSO

T2S-OHJELMAN HALLINTO

3 artikla

Hallintotasot

T2S-ohjelmaa hallinnoidaan kolmella hallintotasolla suuntaviivojen tässä jaksossa kuvatulla tavalla. EKP:n neuvosto muodostaa tason 1, T2S-ohjelmajohtokunta tason 2 ja 4CB-ryhmä tason 3.

4 artikla

EKP:n neuvosto

1.   EKP:n neuvosto vastaa T2S-ohjelman ohjauksesta, kokonaisjohdosta ja valvonnasta. Se vastaa myös viime kädessä T2S-ohjelmaa koskevasta päätöksenteosta ja päättää sellaisten tehtävien jaosta, joita ei ole nimenomaisesti määrätty tasoille 2 ja 3.

2.   EKP:n neuvostolla on erityisesti toimivalta

a)

vastata T2S-ohjelman hallinnosta seuraavien toimintojen osalta:

i)

mistä tahansa T2S:n hallintoa koskevasta kysymyksestä päättäminen, kokonaisvastuun kantaminen T2S-ohjelmasta ja näin ollen lopullisen päätöksen tekeminen ristiriitatilanteissa;

ii)

T2S-ohjelmajohtokunnalle tai 4CB-ryhmälle osoitettuja tehtäviä koskevien päätösten tekeminen yksittäistapauksissa;

iii)

T2S-ohjelmaan liittyvien myöhempien tai täydentävien tehtävien osoittaminen T2S-ohjelmajohtokunnalle ja/tai 4CB-ryhmälle ja siitä päättäminen, mitkä näitä tehtäviä koskevat päätöksenteko-oikeudet se varaa itselleen;

iv)

T2S-ohjelmajohtokunnan organisaatiota koskevien päätösten tekeminen;

b)

käsitellä T2S-neuvonantoryhmän jäsenten T2S-neuvonantoryhmän sääntöjen mukaisesti esittämät pyynnöt;

c)

päättää seuraavista T2S-hankkeen rahoituksen perusteista:

i)

T2S-palvelujen hinnoitteluperiaatteet;

ii)

T2S-hankkeen kustannustenjakomenetelmä;

iii)

jäljempänä 12 artiklassa tarkoitetut rahoitusjärjestelyt;

d)

päättää arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehdoista;

e)

vahvistaa T2S-ohjelmasuunnitelma, seurata T2S-ohjelman edistymistä ja päättää toimenpiteistä viiveiden vähentämiseksi T2S:n toteutuksessa;

f)

päättää seuraavista perustoimintaa koskevista näkökohdista:

i)

T2S-toimintakehikko, mukaan lukien poikkeustapausten ja kriisien hallintastrategia;

ii)

T2S-tietoturvajärjestelmä;

iii)

T2S:n muutos- ja käyttöönottomenettely;

iv)

T2S:n testaussuunnitelma;

v)

suunnitelma T2S:n käyttöön siirtymisestä;

vi)

T2S-riskienhallintajärjestelmä;

g)

hyväksyä seuraavat perussopimukset:

i)

tasojen 2 ja 3 väliset sopimukset;

ii)

T2S-ohjelmajohtokunnan, arvopaperikeskusten, eurojärjestelmän keskuspankkien sekä 4CB-ryhmän kesken neuvotellut palvelutasosopimukset;

iii)

sopimukset, jotka T2S-ohjelmajohtokunta neuvottelee yhdessä eurojärjestelmän keskuspankkien ja arvopaperikeskusten kanssa;

iv)

euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien, muiden keskuspankkien ja muiden toimivaltaisten rahaviranomaisten kanssa tehtävät sopimukset, palvelutasosopimukset mukaan luettuina;

h)

ryhtyä asianmukaisiin toimiin yleisvalvontasääntöjen ja -periaatteiden toimeenpanon varmistamiseksi;

i)

päättää ajankohdasta, jolloin arvopaperikeskukset alkavat siirtyä T2S:ään.

5 artikla

T2S-ohjelmajohtokunta

1.   T2S-ohjelmajohtokunnan kokoonpanoa ja mandaattia koskevat määräykset ovat päätöksessä EKP/2009/6. T2S-ohjelmajohtokunta on vastuussa tehtävistä, jotka on annettu tasolle 2 EKP:n neuvoston määrittelemissä yleislinjoissa.

2.   T2S-ohjelmajohtokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi:

a)

yleisten toimintomäärittelyjen, käyttäjän yksityiskohtaisten toimintomäärittelyjen ja käsikirjojen käsittely ja hyväksyminen;

b)

T2S-toimintajärjestelmän (mukaan lukien poikkeustapausten ja kriisien hallintastrategia) toimeenpano EKP:n neuvoston asettamissa rajoissa;

c)

jäljempänä 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun, valuutan osallistumista koskevan sopimuksen neuvotteleminen;

d)

tietojen toimittaminen toimivaltaisille sääntely- ja valvontaviranomaisille;

e)

tasojen 2 ja 3 välisen sopimuksen neuvotteleminen 4CB-ryhmän kanssa EKP:n neuvoston hyväksyttäväksi.

6 artikla

4CB-ryhmä

1.   4CB-ryhmä kehittää ja operoi T2S:ää ja toimittaa T2S-ohjelmajohtokunnalle tietoja organisaatiostaan ja sisäisestä työnjaostaan.

4CB-ryhmä huolehtii erityisesti seuraavista tehtävistä:

a)

yleisten toimintomäärittelyjen, käyttäjän yksityiskohtaisten toimintomäärittelyjen ja käsikirjojen valmistelu käyttäjävaatimusten ja T2S-ohjelmajohtokunnan antamien ohjeiden perusteella ja T2S-ohjelmasuunnitelman mukaisesti;

b)

T2S:n kehittäminen ja rakentaminen eurojärjestelmän puolesta sekä T2S:n teknisten komponenttien tuottaminen T2S-ohjelmasuunnitelman, käyttäjävaatimusten, yleisten toimintomäärittelyjen, käyttäjän yksityiskohtaisten toimintomäärittelyjen sekä muiden määrittelyjen ja palvelutasojen mukaisesti;

c)

T2S:n saattaminen T2S-ohjelmajohtokunnan saataville hyväksyttyjen aikataulun, määrittelyjen ja palvelutasojen mukaisesti;

d)

seuraavien T2S-hankkeen rahoitusjärjestelyihin liittyvien asiakirjojen toimittaminen T2S-ohjelmajohtokunnalle 12 artiklan mukaisesti:

i)

arvio T2S:n kehittämisestä ja operoimisesta aiheutuvista kuluista sellaisessa muodossa, että Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tai eurojärjestelmän asianosaiset komiteat ja/tai ulkoiset tilintarkastajat voivat arvioida ja/tai tarkastaa sen;

ii)

rahoitusta koskeva tarjous, jossa määritellään tarjouksen tyyppi, maksuaikataulu ja katettu ajanjakso;

e)

kaikkien niiden lupien hankkiminen, jotka tarvitaan T2S:n toteuttamista ja operoimista varten ja jotta eurojärjestelmä voi tarjota T2S-palveluita arvopaperikeskuksille;

f)

T2S:ää koskevien muutosten täytäntöönpano T2S:n muutos- ja käyttöönottomenettelyn mukaisesti;

g)

EKP:n neuvoston tai T2S-ohjelmajohtokunnan esittämiin tiedusteluihin vastaaminen ryhmän toimivaltaan kuuluvissa asioissa;

h)

koulutuksen sekä teknisen ja toiminnallisen tuen tarjoaminen testaamista ja järjestelmään siirtymistä varten T2S-ohjelmajohtokunnan ohjauksessa;

i)

tasojen 2 ja 3 välisen sopimuksen neuvottelu T2S-ohjelmajohtokunnan kanssa.

2.   4CB-ryhmän jäsenet ovat eurojärjestelmään nähden yhdessä ja erikseen vastuussa tehtäviensä hoitamisesta. Vastuu kattaa vilpin, tahalliset rikkomukset ja törkeän huolimattoman toiminnan. Vastuuperusteet määritellään tarkemmin tasojen 2 ja 3 välisessä sopimuksessa.

3.   Edellä mainittujen 4CB-ryhmän tehtävien ulkoistaminen tai alihankkijoiden käyttäminen niiden suorittamisessa ei vaikuta 4CB-ryhmän vastuuseen eurojärjestelmään ja muihin sidosryhmiin nähden, ja ulkoistamisesta tai alihankinnasta on ilmoitettava T2S-ohjelmajohtokunnalle avoimesti.

7 artikla

Suhteet ulkopuolisiin sidosryhmiin

1.   T2S-neuvonantoryhmä toimii eurojärjestelmän ja ulkopuolisten T2S-sidosryhmien yhteydenpito- ja vuorovaikutuskanavana. T2S-neuvonantoryhmä raportoi toiminnastaan T2S-ohjelmajohtokunnalle ja voi poikkeustapauksissa saattaa asioita EKP:n neuvoston tietoon.

T2S-ohjelmajohtokunnan puheenjohtaja toimii T2S-neuvonantoryhmän puheenjohtajana. T2S-neuvonantoryhmän kokoonpanosta ja mandaatista säädetään näiden suuntaviivojen liitteessä.

Neuvonantoryhmä suorittaa tehtävänsä EKP:n neuvoston hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti.

2.   Arvopaperikeskusten yhteysryhmä toimii yhteydenpito- ja vuorovaikutuskanavana suhteessa arvopaperikeskuksiin. Sen tehtävänä on edistää yhtäältä eurojärjestelmän ja toisaalta niiden arvopaperikeskusten, jotka haluavat osallistua T2S:ään, välisen puitesopimuksen valmistelua ja neuvottelua. Arvopaperikeskusten yhteysryhmän puheenjohtajana toimii T2S-ohjelmajohtokunnan puheenjohtaja. Arvopaperikeskusten yhteysryhmän kokoonpanosta ja mandaatista säädetään näiden suuntaviivojen liitteessä.

3.   Kansalliset käyttäjäryhmät ovat yhteydenpito- ja vuorovaikutuskanavia suhteessa kansallisilla markkinoilla toimiviin tahoihin, jotka tarjoavat tai käyttävät arvopaperitapahtumien katteensiirtoon liittyviä palveluja; käyttäjäryhmien tehtävänä on tukea T2S:n kehittämistä ja toimeenpanoa sekä arvioida T2S:n vaikutuksia kansallisiin markkinoihin. Kukin kansallinen keskuspankki toimii maansa kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtajana. Kansallisten käyttäjäryhmien kokoonpanosta ja mandaatista säädetään näiden suuntaviivojen liitteessä.

8 artikla

Hyvä hallinto

1.   Jotta vältettäisiin eurojärjestelmän sääntelytehtävien hoitamisesta ja T2S-palvelujen tarjoamisesta aiheutuvat eturistiriidat, eurojärjestelmän keskuspankkien on varmistettava, että

a)

T2S-ohjelmajohtokunnan jäsenet eivät osallistu millään tavalla keskuspankkinsa T2S:ään liittyviin yleisvalvontatoimiin, siten kuin EKP:n johtokunnan hyväksymässä T2S-ohjelmajohtokunnan työjärjestyksessä määritellään. He eivät saa olla maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean, tietotekniikkakomitean eivätkä eurojärjestelmän tietotekniikan ohjauskomitean jäseniä;

b)

T2S:n yleisvalvonta ja operointi on erotettu toisistaan.

2.   T2S-ohjelmajohtokuntaan sovelletaan näissä suuntaviivoissa säädettyjä raportointivelvoitteita sekä valvontaa ja tarkastusta koskevia sääntöjä. T2S:n kehittämisen, operoinnin ja kulujen tarkastus pannaan vireille ja suoritetaan niiden periaatteiden ja järjestelyjen mukaisesti, jotka on määritetty EKP:n neuvoston antamissa EKPJ:n sisäisen tarkastuksen periaatteissa, sellaisina kuin ne ovat voimassa kunkin tarkastuksen tapahtuessa.

9 artikla

Yhteistyö ja tiedottaminen

1.   4CB-ryhmä ja T2S-ohjelmajohtokunta tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoja keskenään sekä tarjoavat toisilleen teknistä ja muuta tukea T2S-ohjelman kehittämisen aikana.

2.   4CB-ryhmä ja muut eurojärjestelmän keskuspankit sekä T2S-ohjelmajohtokunta ilmoittavat toisilleen välittömästi kaikista seikoista, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi T2S:n kehittämiseen tai toteuttamiseen, sekä pyrkivät pienentämään kaikkia näihin seikkoihin liittyviä riskejä.

3.   T2S-ohjelmajohtokunta raportoi EKP:n neuvostolle neljännesvuosittain T2S-ohjelman kehityksestä. Raporttiluonnokset toimitetaan maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitealle ja eurojärjestelmän tietotekniikan ohjauskomitealle kommentteja varten, ennen kuin raportti toimitetaan EKP:n johtokunnan kautta EKP:n neuvostolle.

4.   T2S-ohjelmajohtokunta toimittaa kokoustensa esityslistat, tiivistelmät ja muun asiaan kuuluvan aineiston maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean jäsenille, jotta heillä on tarvittaessa mahdollisuus antaa palautetta.

5.   T2S-ohjelmajohtokunta voi tarvittaessa pyytää lausuntoa toimivaltaiselta EKPJ:n komitealta; toimivaltaiset EKPJ:n komiteat voivat myös tarvittaessa pyytää T2S-ohjelmajohtokunnalta lausuntoa.

6.   4CB-ryhmä toimittaa T2S-ohjelmajohtokunnalle säännöllisesti T2S-ohjelmaa koskevia raportteja.

7.   T2S-ohjelmajohtokunnan ja 4CB-ryhmän raportointivelvollisuuksien tarkka sisältö ja raportointimenettelyt esitetään yksityiskohtaisesti tasojen 2 ja 3 välisessä sopimuksessa.

III   JAKSO

RAHOITUS

10 artikla

Hinnoitteluperiaatteet

1.   T2S:n hinnoittelua ohjaavien perusperiaatteiden mukaan toiminnalla ei tavoitella voittoa, kulut on katettava täysin ja arvopaperikeskuksia on kohdeltava tasapuolisesti.

2.   T2S-ohjelmajohtokunta tekee kuuden kuukauden kuluessa näiden suuntaviivojen hyväksymisestä EKP:n neuvostolle T2S-palvelujen hinnoitteluperiaatteita koskevan esityksen, joka sisältää yleiset menettelytavat ja selvityksen siitä, miten T2S on saavuttanut tavoitteet toimia voittoa tavoittelematta ja kulut täysin kattaen, sekä arvion niistä taloudellisista riskeistä, joille eurojärjestelmä voi altistua. Hinnoitteluperiaatteista keskustellaan arvopaperikeskusten ja käyttäjien kanssa, ennen kuin esitys toimitetaan EKP:n neuvostolle.

11 artikla

Kustannustenjako- ja kirjanpitoperiaatteet

1.   T2S:ään sovelletaan eurojärjestelmän yleisiä kustannustenjakoperiaatteita sekä kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 10 päivänä marraskuuta 2006 annettuja suuntaviivoja EKP/2006/16 (2), ellei EKP:n neuvosto päätä toisin.

2.   T2S-ohjelmajohtokunta ottaa hyvin aikaisessa vaiheessa EKPJ:n/eurojärjestelmän asianosaiset komiteat mukaan arvioitaessa,

a)

onko eurojärjestelmän yleisiä kustannustenjakoperiaatteita sovellettu oikein T2S:n kustannustenjaon ja vuosittaisten kulujen laskennan yhteydessä ja

b)

ovatko EKP ja 4CB-ryhmä soveltaneet asianmukaisesti suuntaviivoja EKP/2006/16 T2S:n kustannusten ja saamisten kirjaamisen yhteydessä.

12 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   T2S-ohjelmajohtokunta toimittaa EKP:n neuvostolle T2S:n rahoitusratkaisua koskevan ehdotuksen, joka sisältää T2S-hankkeen kustannukset eli 4CB-ryhmälle ja EKP:lle aiheutuvat kustannukset T2S:n kehittämisestä, ylläpitämisestä ja operoimisesta.

2.   Ehdotus sisältää myös:

a)

tarjouksen tyypin;

b)

maksuaikataulun;

c)

tiedon ajanjaksosta, jota ehdotus koskee;

d)

kustannustenjakoperiaatteet ja

e)

pääomakustannukset.

3.   EKP:n neuvosto päättää rahoitusjärjestelyistä.

13 artikla

Maksut

1.   T2S-hanketiliä pidetään EKP:ssä eurojärjestelmän puolesta. T2S-hanketili ei ole budjetin luonteinen, vaan sitä käytetään kaikkien T2S-hankkeen kustannuksiin liittyvien ennakkomaksujen, maksuerien ja korvausten sekä T2S:n käyttömaksujen keräämistä ja jakamista varten.

2.   T2S-ohjelmajohtokunta hallinnoi T2S-hanketiliä eurojärjestelmän puolesta. Edellyttäen, että 4CB-ryhmän tuotokset on vahvistettu ja hyväksytty, T2S-ohjelmajohtokunta hyväksyy kunkin 4CB-ryhmälle suoritettavan maksuerän EKP:n neuvoston hyväksymän maksuaikataulun mukaisesti ja tasojen 2 ja 3 välisessä sopimuksessa määritellyllä tavalla.

14 artikla

Eurojärjestelmän oikeudet T2S:ään

1.   Eurojärjestelmällä on T2S-liiketoimintasovelluksen täysi omistusoikeus.

2.   Tämän vuoksi 4CB-ryhmä luovuttaa eurojärjestelmälle tarvittavat immateriaalioikeuksia koskevat lisenssit, jotta eurojärjestelmä voi tarjota arvopaperikeskuksille kaikkia T2S-palveluja tasapuolisesti sekä soveltuvien sääntöjen ja yhteisten palvelutasojen mukaisesti. 4CB-ryhmä korvaa eurojärjestelmälle kaikki kolmansien osapuolten esittämät, näiden immateriaalioikeuksien rikkomiseen liittyvät vaateet.

3.   Eurojärjestelmän oikeuksista T2S:ään sovitaan yksityiskohtaisesti 4CB-ryhmän ja T2S-ohjelmajohtokunnan välillä tasojen 2 ja 3 välisessä sopimuksessa. Niiden viranomaisten oikeudet, jotka ovat allekirjoittaneet 18 artiklassa tarkoitetun valuutan osallistumissopimuksen, määritellään kyseisessä sopimuksessa.

IV   JAKSO

ARVOPAPERIKESKUKSET

15 artikla

Arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehdot

1.   Arvopaperikeskus hyväksytään T2S-palvelun käyttäjäksi edellyttäen, että

a)

arvopaperikeskus on ilmoitettu Euroopan komissiolle selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (3) 10 artiklan mukaisesti tai, jos kyseessä on Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliselta lainkäyttöalueelta oleva arvopaperikeskus, että se toimii Euroopan unionissa voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavien säännösten alaisena;

b)

toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet arvopaperikeskuksesta myönteisen arvion suhteessa arvopaperien selvitysjärjestelmille annettuihin Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja EKPJ:n suosituksiin;

c)

arvopaperikeskus antaa kaikki arvopaperit (ISIN-tunnisteet), joiden osalta se toimii liikkeeseenlaskevana arvopaperikeskuksena (tai teknisenä liikkeeseenlaskevana arvopaperikeskuksena), pyynnöstä muiden T2S:ään liittyneiden arvopaperikeskusten saataville;

d)

arvopaperikeskus sitoutuu tarjoamaan muille T2S:ään liittyneille arvopaperikeskuksille perustason säilytyspalveluja syrjimättömyyden periaatetta noudattaen;

e)

arvopaperikeskus sitoutuu muihin T2S:ään liittyneisiin arvopaperikeskuksiin nähden hoitamaan T2S:ssä katteensiirrot keskuspankkirahassa, jos kyseinen valuutta on käytettävissä T2S:ssä.

2.   Arvopaperikeskusten järjestelmäänpääsyehtoja koskevat säännöt pannaan täytäntöön eurojärjestelmän keskuspankkien ja arvopaperikeskusten välisin sopimusjärjestelyin.

3.   EKP ylläpitää verkkosivuillaan listaa arvopaperikeskuksista, joille on annettu lupa hoitaa katteensiirtoja T2S:ssä.

16 artikla

Sopimussuhteet arvopaperikeskuksiin

1.   Eurojärjestelmän keskuspankkien ja arvopaperikeskusten välisten sopimusten, mukaan lukien palvelutasosopimukset, on oltava täysin yhdenmukaistettuja.

2.   T2S-ohjelmajohtokunta ja eurojärjestelmän keskuspankit neuvottelevat yhdessä arvopaperikeskusten kanssa solmittavat sopimukset.

3.   EKP:n neuvosto hyväksyy arvopaperikeskusten kanssa tehtävät sopimukset, minkä jälkeen se eurojärjestelmän keskuspankki, jonka sijaintimaassa arvopaperikeskuksen yhtiöoikeudellinen kotipaikka on, tai EKP, kun kyseessä on euroalueen ulkopuolella sijaitseva arvopaperikeskus, allekirjoittaa sopimuksen kaikkien eurojärjestelmän keskuspankkien nimissä ja puolesta. Irlannin kohdalla sopimuksen allekirjoittaa se eurojärjestelmän keskuspankki, jonka sijaintijäsenvaltio on ilmoittanut arvopaperien selvitysjärjestelmän Euroopan komissiolle direktiivin 98/26/EY 10 artiklan mukaisesti.

17 artikla

Lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen

1.   T2S-ohjelmajohtokunta pyrkii tukemaan arvopaperikeskuksia sovellettavien lakien, muiden säännösten sekä valvontaan liittyvien vaatimusten noudattamisessa.

2.   T2S-ohjelmajohtokunta harkitsee, onko EKP:n tarpeen antaa suosituksia lainsäädännöllisten muutosten edistämiseksi, jotta arvopaperikeskuksille voidaan turvata yhdenvertainen pääsyoikeus T2S-palveluihin, sekä tekee EKP:n neuvostolle asiaa koskevia esityksiä.

V   JAKSO

MUUT VALUUTAT KUIN EURO

18 artikla

T2S:ään liittämisen ehdot

1.   Muu ETA-valtion valuutta kuin euro voidaan liittää T2S:ään edellyttäen, että euroalueen ulkopuolinen keskuspankki, muu keskuspankki tai muu valuutasta vastuussa oleva viranomainen tekee valuutan osallistumissopimuksen eurojärjestelmän kanssa ja EKP:n neuvosto on hyväksynyt valuutan liittämiskelpoiseksi.

2.   ETA:n ulkopuolisen valtion valuutta voidaan liittää T2S-järjestelmään edellyttäen, että EKP:n neuvosto on hyväksynyt valuutan liittämiskelpoiseksi ja seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

kyseisessä valuutassa tehtävään katteensiirtoon sovellettava lainsäädäntö, muut säännökset ja valvonta tuottavat olennaisilta osin unionissa voimassa olevan sääntelyn ja valvonnan tuottamaa oikeusvarmuutta vastaavan tai sitä paremman oikeusvarmuuden;

b)

kyseisen valuutan liittämisellä T2S:ään olisi myönteinen vaikutus T2S:n toimintaan osana markkinoita arvopaperitapahtumien katteensiirron alalla Euroopan unionissa;

c)

muu keskuspankki tai kyseisestä valuutasta vastuussa oleva viranomainen tekee eurojärjestelmän kanssa molempia osapuolia tyydyttävän valuutan osallistumissopimuksen.

3.   T2S-ohjelmajohtokunnan mandaatin mukaisesti euroalueen ulkopuoliset keskuspankit voivat olla edustettuina T2S-ohjelmajohtokunnassa.

VI   JAKSO

T2S-OHJELMAN KEHITTÄMINEN

19 artikla

T2S-ohjelmaa koskeva suunnitelma

1.   T2S-ohjelmajohtokunta tekee EKP:n neuvostolle näiden suuntaviivojen hyväksymisen jälkeen käyttäjävaatimusten perusteella esityksen T2S-ohjelmaa koskevaksi suunnitelmaksi, johon sisältyy jäsennetty luettelo T2S-ohjelmaan liittyvistä toimituksista ja tuotoksista sekä tiedot niiden keskinäisistä riippuvuuksista ja aiotuista alkamis- ja päättymispäivämääristä.

2.   EKP:n neuvosto arvioi, vahvistaa ja hyväksyy T2S-ohjelmaa koskevan suunnitelman T2S-ohjelmajohtokunnan esityksen perusteella.

3.   T2S-ohjelmajohtokunta laatii T2S-ohjelmaa koskevan suunnitelman perusteella yksityiskohtaisen aikataulun, jossa eritellään T2S-ohjelman eri vaiheet. Aikataulu julkaistaan ja annetaan tiedoksi T2S:n sidosryhmille.

4.   Jos ilmenee vakava riski, että jokin T2S-ohjelman vaihe jää toteutumatta, T2S-ohjelmajohtokunta ilmoittaa tästä viipymättä EKP:n neuvostolle ja tekee esityksen toimenpiteistä, joilla pyritään pienentämään viipeitä T2S-ohjelman toteutuksessa.

VII   JAKSO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

20 artikla

Tasojen 2 ja 3 välinen sopimus

1.   4CB-ryhmän, T2S-ohjelmajohtokunnan ja eurojärjestelmän keskuspankkien tehtävät ja vastuu määritellään yksityiskohtaisemmin tasojen 2 ja 3 välisessä sopimuksessa näiden suuntaviivojen mukaisesti.

2.   Ehdotus tasojen 2 ja 3 väliseksi sopimukseksi toimitetaan EKP:n neuvoston hyväksyttäväksi, minkä jälkeen eurojärjestelmä ja 4CB-ryhmä allekirjoittavat sopimuksen.

21 artikla

Riitojen ratkaisu

1.   Jos jotakin näissä suuntaviivoissa säädettyä asiaa koskevaa riitaa ei voida ratkaista asianosaisten osapuolten välisellä sopimuksella, kukin asianosaisista osapuolista voi saattaa asian EKP:n neuvoston päätettäväksi.

2.   Tasojen 2 ja 3 välisessä sopimuksessa on määrättävä, että T2S-ohjelmajohtokunta tai 4CB-ryhmän jäsenet voivat saattaa sopimukseen liittyvät riitaisuudet EKP:n neuvoston ratkaistaviksi.

22 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

23 artikla

Osoitus ja täytäntöönpanotoimenpiteet

Näitä suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin eurojärjestelmän keskuspankkeihin.

Annettu Frankfurt am Mainissa 21 päivänä huhtikuuta 2010.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 102, 22.4.2009, s. 12.

(2)  EUVL L 348, 11.12.2006, s. 1.

(3)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.


LIITE

T2S-NEUVONANTORYHMÄ

Tehtävä ja kokoonpano

1.   Tehtävä ja toimivaltuudet

TARGET2-Securities-neuvonantoryhmälle (jäljempänä ’neuvonantoryhmä’) kuuluvat seuraavat tehtävät:

a)

tukea eurojärjestelmää arvioitaessa, vastaavatko yleiset määrittelyt (General Specifications, GS) ja käyttäjän yksityiskohtaiset toimintomäärittelyt (User Detailed Functional Specifications, UDFS) käyttäjävaatimuksia (User Requirements Document, URD);

b)

tukea eurojärjestelmää arvioitaessa käyttäjävaatimusten muuttamiseen liittyviä pyyntöjä;

c)

antaa neuvoja yleisten määrittelyjen ja käyttäjän yksityiskohtaisten toimintomäärittelyjen oikeudellisen perustan tarkentamiseksi;

d)

tukea eurojärjestelmää hinnoitteluperiaatteita tarkennettaessa;

e)

jatkaa yhtenäistämistyötä T2S:ään liittyvän arvopaperitapahtumien katteensiirron alalla;

f)

tukea markkinoiden täytäntöönpanotoimia;

g)

neuvoa sekä antaa täytäntöönpanoon liittyvää tukea niiden sopimusten ja menettelytapojen osalta, joilla pyritään toimivan ja kustannustehokkaan kaupankäynnin jälkeisen T2S-ympäristön toteuttamiseen T2S:n ja arvopaperikeskusten kesken, ja siten rohkaista arvopaperikeskuksia ja markkinatoimijoita siirtämään katteita ja arvopaperitapahtumien katteensiirtoon liittyvää toimintaa T2S:ään;

h)

T2S:ään siirtymistä ja sen vaiheita koskeva neuvonta.

2.   Kokoonpano

2.1

Neuvonantoryhmän muodostavat puheenjohtaja, sihteeri, täysivaltaiset jäsenet ja tarkkailijat.

2.2

Tarvittaessa puheenjohtaja voi harkintansa mukaan kutsua muita asiantuntijoita neuvonantoryhmän yksittäisiin kokouksiin ja ilmoittaa asiasta neuvonantoryhmälle.

3.   Täysivaltaiset jäsenet

3.1

Täysivaltaisilla jäsenillä on oikeus osallistua neuvonantoryhmän päätöksentekoon.

3.2

Kullekin ryhmälle, jolla on 3.3 kohdan mukaan oikeus täyteen jäsenyyteen, osoitetaan sama lukumäärä täysivaltaisia jäseniä. Kussakin muussa sidosryhmässä on yhtä monta täysivaltaista jäsentä kuin keskuspankkien sidosryhmässä.

3.3

Neuvonantoryhmän täysivaltaisia jäseniä ovat seuraavien ryhmien edustajat:

a)

Keskuspankit – EKP:tä ja kutakin euroalueen kansallista keskuspankkia edustaa yksi täysivaltainen jäsen. Kun jäsenvaltio on ottanut euron käyttöön, kyseisen maan kansallisen keskuspankin edustaja osallistuu neuvonantoryhmään täysivaltaisena jäsenenä euroalueeseen liittymisen päivästä lukien. Euroalueen ulkopuolista keskuspankkia, joka on päättänyt liittää valuuttansa T2S:ään, edustaa myös yksi täysivaltainen jäsen kyseisen päätöksen tekopäivästä lukien. Euroopan komissio julkisena viranomaisena on täysivaltainen jäsen, ja se luetaan keskuspankkien ryhmän jäseneksi.

b)

Arvopaperikeskukset – tapauksesta riippuen usean arvopaperikeskuksen muodostamat arvopaperikeskusten ryhmät tai yksittäiset arvopaperikeskukset, jotka tekevät euromääräisten arvopaperitapahtumien ja/tai muun kansallisen valuutan kuin euron määräisten arvopaperitapahtumien katteensiirtoja, ovat neuvonantoryhmän täysivaltaisia jäseniä ja voivat nimetä ryhmään yhden edustajan, kunhan seuraavat edellytykset täyttyvät.

arvopaperikeskus tai ryhmä on ilmaissut tukensa T2S:lle;

arvopaperikeskus tai ryhmä on halukas solmimaan sopimuksen eurojärjestelmän kanssa;

arvopaperikeskus tai ryhmä on ilmaissut aikovansa käyttää T2S:ää, kun se on toiminnassa.

Arvopaperikeskusten edustajien lukumäärä on 3.2 kohdan ja 3.3 kohdan a alakohdan mukaan sama kuin keskuspankkien edustajien lukumäärä. Suurilla arvopaperikeskusten ryhmillä ja suurilla arvopaperikeskuksilla on siten useampia edustajia niiden katteensiirron volyymista riippuen. Lisäedustajien lukumäärän määrittävät neuvonantoryhmässä edustettuina olevat arvopaperikeskukset ja neuvonantoryhmän puheenjohtaja d’Hondt’n suhteellista edustusta koskevan menetelmän mukaisesti.

c)

Käyttäjät – nimityskomitea valitsee jäsenet käyttäjien yhteisön keskuudesta sihteeristön vastaanottamien hakemusten perusteella seuraavien etukäteen määriteltyjen osuuksien mukaisesti:

vähintään seitsemän täysivaltaista jäsentä sellaisten suurimpien liikepankkien edustajina, jotka harjoittavat arvopaperiliiketoimintaa T2S:ään liitetyissä valuutoissa, riippumatta kyseisten pankkien kotipaikasta;

vähintään kaksi täysivaltaista jäsentä kansainvälisten investointipankkien edustajina;

vähintään kaksi täysivaltaista jäsentä sellaisten pankkien edustajina, jotka toimivat arvopaperitapahtumien katteensiirron alalla ja tarjoavat palveluja paikallisille asiakkailleen;

vähintään yksi täysivaltainen jäsen keskusvastapuolen edustajana.

4.   Tarkkailijat

4.1

Tarkkailijoilla on oikeus osallistua neuvonantoryhmän kokouksiin, mutta heillä ei ole oikeutta osallistua sen päätöksentekoon.

4.2

Yksi edustaja kustakin seuraavasta ryhmästä tai organisaatiosta voi olla neuvonantoryhmän tarkkailijajäsen:

a)

Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (Committee of European Securities Regulators);

b)

Euroopan pankkiyhdistysten liitto (European Banking Federation);

c)

Euroopan säästöpankkiryhmä (European Savings Bank Group);

d)

Euroopan osuuspankkien järjestö (European Association for Co-operative Banks);

e)

Euroopan arvopaperipalvelufoorumi (European Securities Services Forum);

f)

Euroopan arvopaperipörssien järjestö (Federation of European Securities Exchanges);

g)

T2S:ää tukevat arvopaperikeskukset, jotka toimivat kansallisen keskuspankin yhteydessä;

h)

neuvonantoryhmän alaryhmien puheenjohtajat.

4.3

Ne eurojärjestelmän keskuspankit, jotka kehittävät T2S-alustan ja operoivat sitä (4CB-ryhmä), voivat nimittää kullekin keskuspankille yhden edustajan, joka osallistuu neuvonantoryhmän kokouksiin tarkkailijana. Nämä edustajat esittävät neuvonantoryhmälle yhtenäisen näkemyksensä.

5.   Nimitysmenettely

5.1

Täysivaltaisiin jäseniin ja tarkkailijoihin sovelletaan seuraavaa nimitysmenettelyä:

a)

Keskuspankin edustajan nimittää asianomaisen keskuspankin pääjohtaja keskuspankin perussäännön mukaisesti.

b)

Arvopaperikeskuksen edustajan nimittää asianomaisen arvopaperikeskuksen johtaja.

c)

Käyttäjien edustajan nimittävät asianomaiset organisaatiot henkilökohtaisten hakemusten perusteella. Nimityskomitea nimeää edustajat sovellettavien nimityskomitean menettelysääntöjen ja kriteerien mukaisesti.

d)

Tarkkailijan nimeää asianomaisen ryhmän tai organisaation johtaja.

5.2

Kullakin ehdokkaalla on oltava tarvittava kokemus ja asiaankuuluva tekninen asiantuntemus. Nimittävillä organisaatioilla on velvollisuus varmistaa, että ehdokkaalla on riittävästi aikaa käytettävissään neuvonantoryhmän työskentelyyn osallistumista varten.

5.3

Nimitykset vahvistetaan kirjallisesti sihteerille.

6.   Osallistuminen

6.1

Neuvonantoryhmän täysivaltaiset jäsenet ja tarkkailijat osallistuvat ryhmän toimintaan ainoastaan henkilökohtaisesti. Heidän osallistumisensa neuvonantoryhmän kokouksiin ilmentää hankkeeseen sitoutumista.

6.2

Täysivaltaisilla jäsenillä ja tarkkailijoilla on oikeus nimittää varahenkilö (jolla on vastaava kokemus ja asiantuntemus), joka poikkeuksellisissa olosuhteissa osallistuu neuvonantoryhmän kokouksiin varsinaisen jäsenen tai tarkkailijan poissa ollessa ja joka voi esittää kannanottoja ja, mikäli kyseessä on täysivaltainen jäsen, äänestää hänen puolestaan valtakirjalla. Täysivaltaiset jäsenet ja tarkkailijat ilmoittavat asiasta sihteerille riittävän ajoissa etukäteen.

6.3

Täysivaltaisen jäsenen tai tarkkailijan jäsenyys päättyy välittömästi, kun hän jättää toimensa edustamassaan yhteisössä.

6.4

Neuvonantoryhmän puheenjohtaja pyytää tapauksesta riippuen asianosaista nimittävää organisaatiota tai nimityskomiteaa nimittämään korvaavan jäsenen 5 kohdassa täsmennetyn sovellettavan nimitysmenettelyn mukaisesti aina, kun täysivaltainen jäsen tai tarkkailija eroaa tai hänen jäsenyytensä päättyy.

7.   Puheenjohtaja

7.1

EKP:n neuvosto nimittää puheenjohtajan, jonka tulee olla EKP:ssä ylemmän esimiehen asemassa. Puheenjohtajalla on oikeus nimetä tilalleen sijainen poikkeustapauksissa.

7.2

Puheenjohtaja vastaa neuvonantoryhmän kokousten järjestämisestä ja johtaa puhetta kokouksissa. Puheenjohtaja päättää kokouksen esityslistasta ottaen huomioon neuvonantoryhmän jäseniltä saamansa ehdotukset sekä päättää kokoukselle toimitettavista asiakirjoista.

7.3

Puheenjohtaja päättää siitä, kuuluko tietty asia neuvonantoryhmän toimivaltaan (1.2 kohdan mukaisesti), ja ilmoittaa neuvonantoryhmälle päättäessään, että asia ei kuulu neuvonantoryhmän toimivaltaan.

7.4

Puheenjohtaja huolehtii kaikista EKP:n neuvoston päätöksen mukaisesti hänelle osoitetuista tehtävistä sekä muista sellaisista tehtävistä, jotka neuvonantoryhmä on myöhemmin delegoinut hänelle.

7.5

Puheenjohtaja nimittää neuvonantoryhmän yhteyteen perustettavien alaryhmien puheenjohtajat ja varsinaiset jäsenet.

7.6

Puheenjohtaja on ainoa henkilö, joka edustaa neuvonantoryhmää suhteessa ulkopuolisiin. Neuvonantoryhmälle ilmoitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla etukäteen merkittävistä tilaisuuksista, joissa puheenjohtaja esiintyy neuvonantoryhmän puolesta suhteessa ulkopuolisiin tahoihin. Neuvonantoryhmän julkilausumat ja muu ulkoinen viestintä saatetaan riittävän ajoissa etukäteen ryhmän tietoon.

8.   Sihteeristö

8.1

Puheenjohtaja nimittää neuvonantoryhmän sihteerin, jonka tulee olla erittäin kokenut EKP:n työntekijä. Puheenjohtaja voi nimittää sihteerin tilalle sijaisen poikkeustapauksissa.

8.2

EKP tarjoaa sihteerille toiminnallista ja sihteeristöpalveluihin liittyvää tukea.

8.3

Sihteeri toimii puheenjohtajan ohjeistuksen mukaisesti. Sihteerin tehtäviin kuuluu erityisesti:

a)

puheenjohtajan tukeminen tälle kuuluvien tehtävien hoidossa;

b)

kokousten järjestäminen ja kokouksia koskevien yhteenvetojen valmistelu;

c)

avustaminen asiakirjojen laadinnassa neuvonantoryhmän hyväksyttäviksi;

d)

toimiminen koordinaattorina kuulemiseen liittyvissä asioissa;

e)

ulkoisen viestinnän järjestäminen neuvonantoryhmän ja muiden ryhmien työhön liittyvissä asioissa (kuten neuvonantoryhmän asiakirjojen julkaiseminen);

f)

sellaisten muiden tehtävien hoitaminen, jotka kuuluvat sihteerille tämän työjärjestyksen nojalla tai jotka neuvonantoryhmä tai sen puheenjohtaja tälle osoittaa, tapauksesta riippuen.

8.4

Sihteeri on virkansa puolesta nimityskomitean jäsen. Hän voi myös osallistua neuvonantoryhmän alaryhmien toimintaan.

8.5

Sihteerillä ei ole oikeutta osallistua neuvonantoryhmän päätöksentekoon.

9.   Työskentelytavat

9.1

Neuvonantoryhmä kokoontuu säännönmukaisesti neljännesvuosittain. Puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia, joiden ajankohdasta ilmoitetaan riittävän ajoissa etukäteen neuvonantoryhmälle. Yleensä kokoukset pidetään EKP:n toimitiloissa.

9.2

Neuvonantoryhmän työkieli on englanti.

9.3

Neuvonantoryhmän kokousten pääasiallisia tuloksia koskevat alustavat päätelmät julkaistaan EKP:n verkkosivuilla kolme työpäivää kokouksen jälkeen. Alustavat päätelmät julkaistaan puheenjohtajan vastuulla neuvonantoryhmän osallistumatta asiaan, ja päätelmiin lisätään merkintä asiakirjan luonteesta. Sihteeri laatii kunkin neuvonantoryhmän kokouksen jälkeen myös tehtävälistan, jossa luetellaan kokouksessa annetut tehtävät ja niiden määräajat. Sihteeri laatii neuvonantoryhmän kokousta koskevan yhteenvedon ja toimittaa sen neuvonantoryhmän jäsenille kokousta seuraavien kuuden työpäivän kuluessa. Neuvonantoryhmän jäsenten on toimitettava yhteenvetoluonnosta koskevat huomautuksensa kolmen työpäivän kuluessa. Lopullinen yhteenveto julkaistaan neuvonantoryhmän hyväksyttyä sen. Lopullinen yhteenveto korvaa puheenjohtajan alustavat päätelmät, jotka poistetaan verkkosivuilta, kun yhteenveto on julkaistu. Yhteenvedossa mainitaan kokouksessa käsitellyt asiat sekä keskustelun lopputulos.

9.4

Neuvonantoryhmän työskentely on avointa ja läpinäkyvää.

Kunkin kokouksen esityslista ja käsiteltävät asiakirjat (mukaan lukien neuvonantoryhmän alaryhmien esitykset) toimitetaan ryhmän jäsenille ja julkaistaan EKP:n verkkosivuilla vähintään viisi työpäivää ennen kokousta. Neuvonantoryhmä päättää harkintansa mukaan, otetaanko kokouksessa käsiteltäviksi asiakirjat, jotka on toimitettu myöhemmin kuin viisi päivää ennen kokousta. Huomautukset ja muut esitykset, jotka on toimitettu sihteerille viimeistään kolme työpäivää ennen kokousta, toimitetaan neuvonantoryhmälle ja lähtökohtaisesti myös julkaistaan EKP:n verkkosivuilla. Luottamuksellisia asiakirjoja (kuten asiakirjat, jotka on saatu markkinaosapuolilta sillä ehdolla, että ne pidetään salassa tai asiakirjat, jotka puheenjohtaja katsoo salassapidettäviksi) ei julkaista.

9.5

Neuvonantoryhmän päätökset tehdään joko suosituksina, jotka toimitetaan suoraan EKP:n päätöksentekoelimille eli EKP:n neuvostolle tai johtokunnalle, tai neuvonantoryhmän tai sen alaryhmien työn organisointia koskevina päätöslauselmina.

9.6

EKP:n päätöksentekoelimille osoitetut suositukset hyväksytään säännönmukaisesti neuvonantoryhmän päätöksentekoon osallistuvien jäsenten yksimielisellä päätöksellä. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, puheenjohtaja voi päättää arvioida käsiteltävänä olevaa suositusta koskevan tuen laajuuden kysymällä kultakin neuvonantoryhmän päätöksentekoon osallistuvalta jäseneltä, ovatko he samaa vai eri mieltä ehdotuksesta. EKP:n päätöksentekoelimille ilmoitetaan ehdotuksen saaman tuen laajuus. Mikäli samaa asiaa koskevia ehdotuksia on useita, EKP:n päätöksentekoelimille annetaan tiedoksi ainoastaan ehdotukset, joita kannattaa vähintään seitsemän neuvonantoryhmän täysivaltaista jäsentä (tai heidän sijaistaan). Täysivaltaiset jäsenet eivät saa kannattaa useampaa kuin yhtä ehdotusta kunkin yksittäisen asian osalta. Erityisen tärkeissä kysymyksissä seitsemän täysivaltaista jäsentä voi pyytää, että vähemmistön kanta saatetaan välittömästi EKP:n päätöksentekoelinten tietoon.

9.7

Neuvonantoryhmä voi perustaa työnsä tueksi alaryhmiä seuraavissa kysymyksissä: a) käyttäjävaatimusten tekninen täytäntöönpano, b) yhtenäistäminen T2S:ään liittyvissä kysymyksissä, c) T2S:ään liittyvät oikeudelliset kysymykset ja d) mikä tahansa muu aihealue, jolla erityinen tuki on neuvonantoryhmän näkemyksen mukaan tarpeen. Neuvonantoryhmä määrittelee ja hyväksyy kunkin alaryhmän mandaatin.

Neuvonantoryhmä voi perustaa luonteeltaan pitkäaikaisia alaryhmiä, joissa ovat edustettuina kaikki neuvonantoryhmän sidosryhmät. Neuvonantoryhmä voi lisäksi perustaa sellaisia työryhmiä, joissa ei välttämättä ole edustajia neuvonantoryhmän sidosryhmistä ja/tai jotka ovat luonteeltaan lyhytaikaisia. Lisäksi neuvonantoryhmä sekä T2S-hankkeen työryhmä voivat yksittäistapauksissa kutsua koolle työryhmiä tiettyjen kysymysten käsittelyä varten.

Neuvonantoryhmän päätökset alaryhmien työn organisoinnista tehdään yksimielisesti tai yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta.

9.8

Neuvonantoryhmän on varmistettava, että laajalla joukolla markkinaosapuolia ja viranomaisia on mahdollisuus tehdä esityksiä ja että neuvonantoryhmän päätelmät annetaan niille tiedoksi. Sihteeri toimii koordinaattorina tällaisissa kuulemisissa; EKP:n T2S-työryhmä sekä tarvittaessa EKP:n muu henkilöstö tukevat sihteeriä tämän työssä.

Kuhunkin maahan perustetaan kansallinen käyttäjäryhmä kansallisten markkinoiden ja neuvonantoryhmän väliseksi yhteydenpitoväyläksi. Kansalliset käyttäjäryhmät voivat toimittaa neuvonantoryhmälle sihteerin välityksellä ehdotuksia tai päätöslauselmia.

Neuvonantoryhmän on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin markkinaosapuolten, viranomaisten sekä muiden sidosryhmien kuulemiseksi esimerkiksi kansallisten käyttäjäryhmien välityksellä tai järjestämällä julkisia kuulemisia, pyöreän pöydän tapaamisia, erityisiä kokouksia ja tiedotustilaisuuksia, sekä julkaisemalla kuulemisen jälkeen palautetiedotteita.

Kuulemisissa on säännönmukaisesti oltava vähintään kolme viikkoa kommentointiaikaa, ellei neuvonantoryhmän puheenjohtaja päätä toisin.

10.   Raportointimenettely ja suhde Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ:n) komiteoihin

10.1

EKP:n neuvosto voi antaa yleisiä ohjeita neuvonantoryhmälle joko omasta aloitteestaan tai neuvonantoryhmän pyynnöstä.

10.2

Neuvonantoryhmä toimittaa suosituksensa suoraan EKP:n päätöksentekoelimien harkittavaksi.

10.3

Neuvonantoryhmä voi antaa alaryhmälle sen puheenjohtajan välityksellä sen mandaatin mukaisia tehtäviä koskevia ohjeita joko omasta aloitteestaan tai alaryhmän pyynnöstä.

10.4

Neuvonantoryhmä voi puheenjohtajansa välityksellä pyytää lausuntoa EKPJ:n komitealta tai sen alaryhmältä tai alaryhmiltä asianomaisen komitean toimivaltaan ja asiantuntemukseen kuuluvista teknisistä kysymyksistä (kuten T2S:ään liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä). Lähtökohtaisesti tällaiseen kuulemiseen sovelletaan vähintään kolmen viikon pituista määräaikaa, elleivät erityiset olosuhteet edellytä lyhyempää määräaikaa. Puheenjohtaja varmistaa myös, ettei neuvonantoryhmän työ osu päällekkäin jonkin EKPJ:n komitean mandaatin kanssa.

ARVOPAPERIKESKUSTEN YHTEYSRYHMÄ

Mandaatti ja kokoonpano

1.   Mandaatin laajuus

Arvopaperikeskusten yhteysryhmä (jäljempänä ’yhteysryhmä’) edistää puitesopimuksen valmistelua ja neuvottelua yhtäältä eurojärjestelmän ja toisaalta niiden arvopaperikeskusten välillä, jotka ovat halukkaita osallistumaan T2S:ään. Puitesopimus on asiakirja, jota EKP:n neuvosto ehdottaa hyväksyttäväksi kaikille Euroopan arvopaperikeskuksille. Sen tulee kattaa T2S:n kehitys- ja käyttövaiheet. Kukin arvopaperikeskus allekirjoittaa sen erikseen.

2.   Kokoonpano

Yhteysryhmän muodostavat hanketta tukevien arvopaperikeskusten edustajat sekä T2S-ohjelmajohtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

Niiden arvopaperikeskusten hallitukset, jotka ovat allekirjoittaneet eurojärjestelmän kanssa yhteistyömuistion 16.7.2009 tai jotka sen jälkeen ovat yksipuolisesti ilmoittaneet hyväksyvänsä yhteistyömuistion, nimittävät hanketta tukevien arvopaperikeskusten edustajat. Kukin arvopaperikeskus voi nimetä varahenkilön, joka toimii varsinaisen edustajan sijaisena tämän ollessa estyneenä. Jos hanketta tukevan arvopaperikeskuksen edustaja tai hänen sijaisensa eivät kumpikaan ole paikalla, arvopaperikeskus ei ole edustettuna. T2S-ohjelmajohtokunnan jäsenten tai varajäsenten tilalle ei voi tulla muuta edustajaa heidän ollessaan estyneinä.

T2S-ohjelmajohtokunnan puheenjohtaja toimii yhteysryhmän puheenjohtajana. Yhteistyössä arvopaperikeskusten kanssa puheenjohtaja 1) päättää kokousten järjestämistiheydestä, muodosta ja esityslistasta sekä 2) huolehtii ulkopuolisten asiantuntijoiden ja/tai T2S-tiimin jäsenten kutsumisesta tiettyä aihetta käsitteleviin kokouksiin. Esittelijänä toimii EKP:n T2S-työryhmän jäsen. Hän 1) koordinoi kokousten järjestämistä ja tarpeellisten asiakirjojen oikea-aikaista toimittamista, 2) tukee puheenjohtajaa ryhmän kokousten valmistelussa, 3) laatii yhteenvedon kokouksen lopputuloksesta ja 4) tukee puheenjohtajaa yhteyksien ylläpitämisessä asianomaisten (ala-)ryhmien kanssa.

3.   Työskentelytavat, vuorovaikutus ja tuki

Työskentelytavat

Yhteysryhmä pyrkii tekemään päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta kahden perättäisen kokouksen aikana, erimielisyydet kirjataan tarkasti. Tällaisessa tapauksessa T2S-ohjelmajohtokunta vastaa ehdotuksen tekemisestä EKP:n neuvostolle. Arvopaperikeskukset, jotka eivät kannata T2S-ohjelmajohtokunnan ehdotusta, voivat jättää eriävän mielipiteensä.

T2S-neuvonantoryhmän ja yhteysryhmän välinen yhteistoiminta

Yhteysryhmän puheenjohtaja toimittaa neuvonantoryhmälle säännöllisesti tietoja puitesopimusneuvottelujen edistymisestä.

Yhteysryhmä saa tarvittaessa (mahdollisesti projektinhallinnan alaryhmän ja sopimusasioiden työryhmän välityksellä) ehdotuksia neuvonantoryhmän alaryhmiltä.

Yhteysryhmän tukitoiminnot

Yhteysryhmää tukevat:

projektinhallinnan alaryhmä, jonka tehtävänä on valmistella toimintaa koskevia kantoja neuvotteluja varten (muun muassa toiminnallisissa, teknisissä ja suunnittelua koskevissa kysymyksissä), ja

sopimusasioiden työryhmä, joka antaa yhteysryhmälle tukea oikeudellisissa asioissa ja joka tässä roolissaan muuntaa yhteysryhmän ja projektinhallinnan alaryhmän laatimat toiminnalliset kannat soveltuviksi oikeudellisiksi ehdoiksi.

Yhteysryhmä määrittelee näiden kahden työryhmän mandaatin ja asettaa yleiset puitteet niiden toiminnalle.

KANSALLINEN KÄYTTÄJÄRYHMÄ

Tehtävä ja kokoonpano

1.   Johdanto

Kansallinen käyttäjäryhmä (National User Group, NUG) saattaa yhteen kansallisilla markkinoilla toimivat arvopaperitapahtumien katteensiirtopalvelujen tarjoajat ja käyttäjät T2S:n kehittämisen ja käyttöönoton tukemiseksi. Se mahdollistaa kansallisen markkinaosapuolten osallistumisen T2S-neuvonantoryhmän työhön ja luo muodollisen yhteyden neuvonantoryhmän ja kansallisten markkinoiden välille. Se toimii kaikupohjana T2S-hanketiimille ja voi toimittaa T2S-neuvonantoryhmälle palautetta kaikista neuvonantoryhmän käsittelemistä asioista. Tässä ominaisuudessaan se voi myös ehdottaa asioita neuvonantoryhmän käsiteltäviksi.

Kansalliset käyttäjäryhmät voivat osallistua käyttäjävaatimusten muutoksenhallintaprosessiin, ja niillä voi olla tärkeä rooli arvioitaessa muutospyyntöjä suhteessa kansallisten markkinoiden toimintaan. Kansallisten käyttäjäryhmien tulisi toimillaan edistää yhtenäisyyttä ja noudattaa T2S:n yhteydessä sovellettavaa periaatetta, jonka mukaan kansallisten erityispiirteiden sisällyttämistä T2S:ään pyritään välttämään.

2.   Mandaatti

Kansallisen käyttäjäryhmän tehtävänä on:

arvioida T2S:n toimintojen ja erityisesti T2S:n käyttäjävaatimuksia koskevien muutosten vaikutusta kansallisilla markkinoilla; tällöin otetaan huomioon T2S:n lähtökohtana oleva kansallisten erityispiirteiden välttämisen ja yhtenäisyyden edistämisen periaate;

saattaa kansallisten markkinoiden esittämät merkittävät huolenaiheet neuvonantoryhmän tietoon;

lisätä tietoisuutta T2S-hankkeesta kansallisen arvopaperiyhteisön kaikilla lohkoilla;

tukea kansallista yhteisöään edustavia neuvonantoryhmän jäseniä.

3.   Kokoonpano

Kansallisen käyttäjäryhmän muodostavat puheenjohtaja, sihteeri ja jäsenet.

Kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtajan tulisi mielellään olla neuvonantoryhmän täysivaltainen jäsen tai tarkkailija. Tässä roolissa on tyypillisesti kyseisen maan kansallisen keskuspankin ylempi virkamies. Mikäli asianomainen kansallinen keskuspankki ei aseta tai nimeä kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtajaa, puheenjohtajan valitsee neuvonantoryhmän puheenjohtaja, joka varmistaa, että asianomaisten markkinoiden päätoimijoiden kesken vallitsee asiasta yhteisymmärrys. Mikäli puheenjohtaja ei ole neuvonantoryhmän jäsen, jonkun neuvonantoryhmän jäsenen tulisi koordinoida toimintaa neuvonantoryhmän ja kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtajan välillä, jotta varmistettaisiin tiivis yhteys neuvonantoryhmän ja kansallisen käyttäjäryhmän kesken.

Euroalueen maissa kansallisen käyttäjäryhmän sihteerin asettaa maan kansallinen keskuspankki; muissa maissa kansallisen käyttäjäryhmän sihteerin nimittää kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtaja. Sihteerin odotetaan osallistuvan tiedotustilaisuuksiin, joita T2S-työryhmä järjestää säännöllisesti kansallisten käyttäjäryhmien sihteereille.

Kansallisen käyttäjäryhmän jäseniä ovat asianomaiset neuvonantoryhmän jäsenet ja tarkkailijat (tai heidän nimeämänsä muu ylempi edustaja, jonka kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtaja hyväksyy) sekä lisäksi muut henkilöt, joilla on riittävä asiantuntemus ja asema edustaakseen laajasti palvelujen käyttäjien ja tarjoajien kaikkia ryhmiä kansallisilla markkinoilla. Kansallisen käyttäjäryhmän jäseniä voivat siten olla arvopaperikeskusten, pörssimeklarien, pankkien, investointipankkien, säilyttäjäyhteisöjen, liikkeeseenlaskijoiden ja/tai niiden edustajien, keskusvastapuolien, pörssien ja monenkeskisten kaupankäyntipaikkojen, asianosaisen kansallisen keskuspankin, sääntelyviranomaisten ja asianomaisten pankkiyhdistysten edustajat.

4.   Työskentelytavat

Kansalliset käyttäjäryhmät käsittelevät ainoastaan T2S:n kannalta olennaisia asioita. Niiden toivotaan aktiivisesti pyytävän T2S-työryhmältä ajankohtaisiin asioihin liittyviä tietoja ja tuomaan ajoissa esille kansallisia näkemyksiä neuvonantoryhmän sihteerin esittämistä tai kansallisen käyttäjäryhmän itsensä esille ottamista asioista. T2S-työryhmä antaa säännöllisesti tietoja kansallisille käyttäjäryhmille ja järjestää kokouksia kansallisten käyttäjäryhmien sihteerien kanssa kansallisten käyttäjäryhmien ja T2S-työryhmän välisen yhteistyön tukemiseksi.

Kansalliset käyttäjäryhmät pyrkivät järjestämään kokouksensa säännöllisesti neuvonantoryhmän kokousaikataulua seuraten, niin että ne voivat antaa suosituksia neuvonantoryhmän kansallisille jäsenille. Tällaiset suositukset eivät kuitenkaan sido neuvonantoryhmän jäseniä. Kansalliset käyttäjäryhmät voivat myös tehdä kirjallisia esityksiä neuvonantoryhmälle sen sihteerin välityksellä ja pyytää neuvonantoryhmän jäsentä esittämään neuvonantoryhmän kannan.

Kansallisen käyttäjäryhmän sihteeri pyrkii toimittamaan esityslistan ja asiaankuuluvat asiakirjat kansallisen käyttäjäryhmän kokouksessa käytävää keskustelua varten vähintään viisi työpäivää ennen kokousta. Yhteenveto kansallisen käyttäjäryhmän kokouksista julkaistaan T2S-verkkosivuilla – ja tarvittaessa asianomaisen kansallisen keskuspankin verkkosivuilla – englanniksi sekä tarpeen mukaan muilla Euroopan unionin kielillä kolmen viikon kuluessa kunkin kokouksen jälkeen.

Kansallisten käyttäjäryhmien jäsenten nimet julkaistaan T2S-verkkosivuilla. Lisäksi kansalliset käyttäjäryhmät julkaisevat T2S-verkkosivustolla yhteydenottoja varten sähköpostiosoitteen, johon kansalliset markkinaosapuolet voivat toimittaa näkemyksiään.